BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Enhed til behandling af udendørs luft Loftsmonteret type med luftkanal FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING Enhed til behandling af udendørs luft FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1

2

3 FXMQ125MFV1 FXMQ200MFV1 FXMQ250MFV1 INDHOLD Side Advarsel Sikkerhedshenvisninger...1 Enhed til behandling af udendørs luft: navn på hver del...2 Fjernbetjening: Betegnelse og funktion for hver enkelt kontakt og display...3 Driftsområde...3 Driftsprocedure...3 Optimale driftsforhold...5 Vedligeholdelse...5 Følgende symptomer skyldes ikke systemfejl...6 Fejlfinding...7 Vigtig information om det anvendte kølemiddel Dette produkt indeholder fluorholdige drivhusgasser dækket af Kyoto-protokollen. Kølemiddeltype: R410A GWP (1) værdi: 1975 (1) GWP = globalt opvarmningspotentiale Periodisk inspektion af kølemiddellækage kan være påkrævet afhængigt af europæisk eller lokal lovgivning. Kontakt din lokale forhandler for yderligere oplysninger. SIKKERHEDSHENVISNINGER Vi anbefaler, at man læser denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug for at få fuldt udbytte af klimaanlæggets funktioner og for at undgå funktionsfejl på grund af forkert håndtering. Dette klimaanlæg er at regne som udstyr, der udelukkende skal håndteres af fagfolk. Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen nøje, før klimaanlægget tages i brug. Den beskriver, hvordan enheden betjenes optimalt, og er en hjælp, hvis der opstår fejl. Denne manual vedrører kun indendørsenheden. Brug den sammen med betjeningsvejledningen til udendørsenheden. Gem vejledningen til fremtidig brug efter endt læsning. De forholdsregler, som vises her, er inddelt i følgende to typer. Hver type forholdsregler beskriver vigtige forhold om sikkerhed. Følg forholdsreglerne nøje. Hvis ADVARSLER ignoreres, kan det få alvorlige følger såsom død eller alvorlig tilskadekomst. Hvis FORHOLDSREGLER ignoreres, kan det medføre tilskadekomst eller beskadigelse af udstyret. Efter endt læsning skal denne vejledning opbevares på et sted, hvor alle brugere kan få adgang til den på ethvert tidspunkt. Man skal endvidere overdrage denne betjeningsvejledning til en ny bruger, når den nye bruger overtager anlægget. Det kan være sundhedsskadeligt at udsætte din krop for luftstrømmen i for lang tid ad gangen. For at undgå elektrisk stød, brand eller tilskadekomst, skal man standse driften og slå afbryderen fra, hvis man opdager noget usædvanligt, f.eks. at der lugter brændt, og man skal kontakte forhandleren. Få forhandleren til at installere enheden. Forkert udført installation, som man selv foretager, kan medføre vandlækage, elektrisk stød og brand. Spørg forhandleren vedrørende forbedringer, reparation og vedligeholdelse. Forkert udført forbedring, reparation og vedligeholdelse kan medføre vandlækage, elektrisk stød og brand. Put ikke en finger, en stang eller andre objekter ind i luftindtaget eller -udtaget. Da ventilatoren kører med høj hastighed, vil det medføre tilskadekomst. Kølemidlet i systemet er sikkert, og lækage forekommer normalt ikke. Hvis kølemidlet lækker inde i rummet, kan det udvikle en farlig gasart ved kontakt med en brænder, et varmeapparat eller et komfur. Tag ikke systemet i brug igen, før en installatør er færdig med at reparere den del, hvor kølemidlet lækker. Hvis der er kølemiddellækage, skal man kontakte forhandleren. Når enheden installeres i et lille rum, skal man sørge for, at den mængde kølemiddel, som eventuelt kan lække, ikke overskrider grænseværdien, selv hvis lækage forekommer. Hvis der lækker kølemiddel, og grænseværdien overskrides, kan der forekomme ulykker på grund af for lidt ilt. Forkert installation eller montering af udstyret eller tilbehøret kan resultere i elektrisk stød, kortslutning, lækage, brand eller anden beskadigelse af udstyret. Anvend kun tilbehør fra Daikin, som er specielt beregnet til brug sammen med udstyret, og få tilbehøret monteret af en professionel. Få din forhandler til at flytte og installere enheden. Forkert installationsarbejde kan medføre vandlækage, elektrisk stød eller brand. For at undgå elektrisk stød, brand, tilskadekomst eller beskadigelse af enheden må du ikke bruge sikringer med en forkert størrelse, og du må heller ikke brug kobber- eller ståltråd i stedet for sikringer. Der skal etableres en jordforbindelse. Man må ikke jordforbinde enheden til et vandrør, en afleder eller en telefon-jordforbindelse. Ufuldstændig jordforbindelse kan medføre elektrisk stød eller brand. Et kraftigt stødstrøm fra lynnedslag eller andre kilder kan medføre skader på klimaanlægget. Der skal installeres en fejlstrømsafbryder. Hvis der ikke installeres en fejlstrømsafbryder, kan det medføre elektrisk stød eller brand. Kontakt forhandleren, hvis klimaanlægget oversvømmes på grund af en naturkatastrofe såsom en oversvømmelse eller en tyfon. I dette tilfælde må du ikke anvende klimaanlægget, da det ellers kan medføre defekt, elektrisk stød eller brand. 1

4 Pas på Brug ikke systemet til andre formål end de tiltænkte. For at undgå kvalitetsforringelse skal man ikke bruge enheden til køling af præcisionsinstrumenter, levnedsmidler, planter, dyr eller kunstgenstande. Fjern aldrig ventilatorgitteret på udendørsenheden. En ventilator, der roterer med høj hastighed uden afskærmning, er meget farlig. For at undgå iltunderskud skal du ventilere rummet tilstrækkeligt, hvis der anvendes udstyr med brænder sammen med klimaanlægget. Efter længere tids brug skal du kontrollere, om der er beskadigelse på enhedens ramme eller fittings. Hvis de er beskadigede, kan enheden vælte og forårsage ulykker. Brug aldrig letantændelig spray, f.eks. hårspray, lak eller maling, i nærheden af enheden. Det kan medføre brand. Før man rengør enheden, skal man standse driften og slå afbryderen FRA. Ellers kan det medføre elektrisk stød og tilskadekomst. Betjen ikke systemet med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød. Placér ikke ting, der kan beskadiges af fugt eller vand, under indendørsenheden. Der kan dannes kondens, hvis fugtigheden er over 80%, hvis drænafgangen er blokeret eller hvis filteret er tilsmudset. Placér ikke redskaber og anordninger, der frembringer åben ild, på steder udsat for luftstrømmen fra enheden eller under enheden. Det kan medføre ufuldstændig forbrænding eller deformation af enheden på grund af varmen. Børn må ikke komme i nærheden af udendørsenheden, og man må ikke placere objekter på udendørsenheden. Hvis man falder ned fra udendørsenheden, kan det medføre tilskadekomst. Udsæt aldrig små børn, planter eller dyr for den direkte luftstrøm. Små børn, dyr og planter kan tage skade. Vask ikke systemet med overdreven brug af vand. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Enheden må ikke installeres på steder, hvor der er fare for, at antændelige gasser kan lække. Hvis der lækker antændelige gasser omkring enheden, kan dette medføre brand. Montér drænslangen, så vandet afledes uden hindring. Ukorrekt vandafledning kan medføre vædning af bygningen, møbler osv. Børn må ikke lege på eller omkring udendørsenheden. Hvis de ved et uheld berører enheden, kan de komme til skade. Placér ikke en blomstervase eller andet, der indeholder vand, på enheden. Vand kan trænge ind i enheden og medføre elektrisk stød eller brand. Fjernbetjeningen må ikke udsættes for direkte sollys. LCD-displayet kan blive misfarvet, så data ikke kan vises. Tør ikke fjernbetjeningens driftspanel af med benzin, fortynder, en klud med kemikalier eller lignende. Panelet kan blive misfarvet, eller malingen kan skalle af. Hvis panelet er meget snavset, kan man dyppe en klud i et neutralt rensemiddel fortyndet med vand, vride kluden grundigt og aftørre panelet. Panelet skal aftørres med en tør klud. Berør aldrig fjernbetjeningens indvendige dele. Fjern ikke frontpanelet. Nogle dele bag panelet er farlige at berøre, og det kan medføre fejl på anlægget. Kontakt forhandleren vedrørende kontrol og justering af indvendige dele. Fjernbetjeningen må ikke ligge et sted, hvor der kan sprøjte vand på den. Hvis der trænger vand ind i enheden, kan det medføre fejlstrøm eller ødelæggelse af indvendige elektroniske dele. Lad aldrig indendørsenheden eller fjernbetjeningen blive våd. Vask ikke udendørsenheden med vand. Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Tryk aldrig på knapperne på fjernbetjeningen med et hårdt, spidst objekt. Det kan beskadige fjernbetjeningen. Træk og vrid ikke den elektriske ledning til fjernbetjeningen. Det kan medføre fejl på enheden. Brug ikke enheden, hvis der er sprøjtet insekticider ud i rummet. Hvis man gør det, kan kemikalierne trænge ind i enheden, og dette kan udgøre en sundhedsrisiko for personer, der er overfølsomme over for kemikalier. Placer aldrig noget i luftind- eller -udtaget. Hvis noget berører ventilatoren ved høj hastighed, kan det være farligt. Lad være med selv at undersøge eller udføre service på enheden. Få en uddannet servicetekniker til at gøre det. Enheden og udstyret må ikke benyttes af børn eller svagelige personer uden overvågning. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden/udstyret. Spørg installatøren ved indvendig rengøring af klimaanlægget. Forkert rengøring kan medføre, at plasticdelene ødelægges, eller forårsage driftsfejl på grund af vandlækage eller elektrisk stød. Rør ikke ved luftindtaget eller aluminiumlamellerne på klimaanlægget. Ellers kan det medføre tilskadekomst. Start eller stands ikke klimaanlægget ved at slå afbryderen til strømforsyningen TIL eller FRA. Ellers kan det medføre brand eller vandlækage. Endvidere vil ventilatoren rotere pludseligt, hvis kompensation for manglende strømforsyning aktiveres, hvilket kan medføre tilskadekomst. Placér ikke objekter i nærheden af udendørsenheden og sørg for, at blade og andet affald ikke samler sig omkring enheden. I blade kan der være små dyr, som så trænger ind i enheden. Hvis disse dyr kommer ind i enheden, kan de medføre funktionsfejl, røg eller brand, hvis de kommer i berøring med elektriske dele. Vær forsigtig, når du rengør eller inspicerer luftfilteret. Det er nødvendigt at arbejde i højden, og du skal derfor være meget forsigtig. Hvis stilladset er ustabilt, kan du risikere at falde ned eller at få overbalance og derved komme til skade. ENHED TIL BEHANDLING AF UDENDØRS LUFT: NAVN PÅ HVER DEL (Se figur 1) 1 Luftudtag 2 Fjernbetjening 3 Luftfilter (tilbehør, medfølger ikke) 4 Jordledning 5 Boks til elektriske dele 6 Udendørs luftindtag 7 Kølerør og forbindelsesledninger 8 Strømforsyningsledning 9 Drænrør 10 Varmeveksler 11 Ventilator 12 Sæt med afløbsbakke (tilbehør, medfølger ikke) 2

5 FJERNBETJENING: BETEGNELSE OG FUNKTION FOR HVER ENKELT KONTAKT OG DISPLAY (Se figur 2) 1. Tænd/sluk-knap Tryk på knappen for at starte anlægget. Tryk på knappen igen for at standse anlægget. 2. Driftslampe (rød) Der er lys i denne lampe, når systemet kører. 3. Display " " (kontrolleret omskiftning) Det er ikke muligt at skifte mellem opvarmning/køling, når dette symbol vises. 4. Display " " " " " " " " (driftstilstand) Displayet viser den aktuelle driftstilstand. 5. Display " " (programmeret tid) Displayet viser det programmerede tidspunkt for start og standsning af systemet. 6. Display " TEST " (inspektion/test-drift) Når man trykker på knappen inspektion/test-drift, viser displayet den driftstilstand, som systemet rent faktisk befinder sig i. 7. Display " " (centralt styret omskiftning) Når dette vises på displayet, omskiftes systemet centralt. (Dette er ikke en standardfunktion.) 8. Display " " (tid til at rense luftfilter) Når dette vises på displayet, er det tid til at rense luftfilter. (luftfilteret er ekstraudstyr, medfølger ikke.) 9. Display " " (afrimning/varmstart) Se "Om opvarmning" på side Knap timer start/stop Se "Programmering af systemets start/stop-funktioner ved hjælp af timer" på side Timer tænd/sluk-knap Se "Programmering af systemets start/stop-funktioner ved hjælp af timer" på side Knap inspektion/test-drift Denne knap bruges kun af særligt uddannede teknikere til vedligeholdelse. 13. Knap programmeringstid Anvend denne knap ved programmering af tidspunkt for start og/ eller stop. 14. Knap til nulstilling af filtersymbol Se "Vedligeholdelse" på side Knap til valg af driftsmåde Tryk på denne knap for at vælge den driftsmåde, som du ønsker. BEMÆRK I modsætning til egentlige driftssituationer viser displayet på figur 2 alle symboler/meddelelser, der kan forekomme. Hvis displayet " " (tid til at rense luftfilter) vises, skal du rense luftfilteret som beskrevet i "Vedligeholdelse" på side 5. Tryk på filter-resetknappen på fjernbetjeningen, når luftfilteret er renset og sat i igen. Filterlampen på displayet slukker. Denne betjeningsvejledning omhandler enheden til behandling af udendørs luft. Se udendørsenhedens betjeningsvejledning vedrørende detaljer om indendørsenheden til luftkonditionering i rum. DRIFTSOMRÅDE Anvend systemet i de følgende temperatur- og luftfugtighedsområder for at opnå sikker og effektiv drift. Køling Opvarmning Hvis temperaturen eller luftfugtigheden overstiger disse angivelser, vil sikkerhedsanordningerne muligvis blive tilkoblet, og enheden vil muligvis ikke fungere. DRIFTSPROCEDURE Tænd for strømforsyningen 6 timer før drift for at beskytte enheden. Hvis man afbryder strømforsyningen under drift, starter anlægget automatisk igen, når der atter tændes for strømmen. Denne enhed kan ikke styre rumtemperaturen. Hvis man har behov for styring af rumtemperatur, skal man installere enheden sammen med indendørsenheden for luftkonditionering af rum. Denne enhed er indstillet til at køre, så temperaturen på afgangsluften ligger så tæt som muligt på den indstillede temperatur. Dette kan dog være umuligt på grund af den udendørs lufttemperatur. Enheden er fra fabrikken indstillet til en temperatur på 18 C for køling og 25 C for opvarmning Den indstillede temperatur kan ændres mellem 13 og 25 C for køling og 18 og 30 C for opvarmning gennem lokal indstilling med brug af fjernbetjeningen. Spørg din forhandler om den indstillede temperatur og om, hvordan man ændrer den. Den indstillede temperatur vises ikke på fjernbetjeningen. Køling, opvarmning, automatik og kun ventilation (Se figur 3) Hvis displayet på fjernbetjeningen viser " " (kontrolleret omskiftning), kan man ikke foretage omskiftning. Se kapitlet "Indstilling af hovedfjernbetjeningen" på side 4, hvis displayet " " (kontrolleret omkobling) flimrer. Temperatur 19~43 C DB (*) 32 C WB (*) Se bemærkning nedenfor. Udendørstemperatur Fugtighed 30~90% (Lang tids drift ved en luftfugtighed over 90% kan medføre, at der dannes kondens på enheden, og at det drypper.) BEMÆRK Driftsmåden VENTILATION er automatisk indstillet til 19 C DB. (*) Se bemærkning nedenfor. BEMÆRK Brug ikke KØLING eller VENTILATION, hvis udendørstemperaturen er 5 C eller lavere. Enheden standser for at beskytte sig selv mod frostskader. Vælg i dette tilfælde AUTOMATIK eller OPVARMNING. Udendørstemperatur 5~15 C DB (*) Driftsmåden VENTILATION er automatisk indstillet til en temperatur på 15 C DB eller derover. Ventilatoren kan køre ca. 1 minut efter at opvarmningen er stoppet. Ventilatoren kan standse øjeblikkeligt. Dette er ikke en fejlfunktion. 3

6 Start af systemet 1 Tryk på knappen til valg af funktion flere gange, og vælg den ønskede funktion. " " Køling " " Opvarmning " " Automatisk drift " " Kun ventilation 2 Tryk på on/off-knappen. Driftslampen lyser, og systemet starter. Standsning af systemet 3 Tryk på on/off-knappen igen. Driftslampen slukker, og systemet standser. Om opvarmning Afrimning Under opvarmningen bliver udendørsenhedens konvektor koldere. Varmekapaciteten falder, og systemet starter afrimningen. Ventilatoren i indendørsenheden standser, og displayet på fjernbetjeningen viser " ". Efter højest 12 minutters afrimning starter opvarmningen igen. Varmstart BEMÆRK Køling/opvarmning Udendørs luft er kølet eller opvarmet og ledes inden for. BEMÆRK Automatisk drift I denne driftsmåde styres skift mellem køling/ opvarmning automatisk. Kun ventilation Udendørs luft ledes ind ubehandlet. Sluk ikke for strømmen, lige efter at enheden er standset, men vent mindst 5 minutter. Ved start af opvarmning standser indendørsventilatoren automatisk for at undgå, at der blæser kold luft fra indendørsenheden. Displayet på fjernbetjeningen viser " ". Programmering af systemets start/stop-funktioner ved hjælp af timer (Se figur 4) Timeren kan styres på en af følgende to måder. Programmering af stoptidspunkt " ": Systemet stopper driften, når det indstillede tid er udløbet. Programmering af starttidspunkt " ": Systemet starter driften, når den indstillede tid er udløbet. Timeren kan programmeres til maks. 72 timer. Tidspunkter for start og stop kan programmeres samtidigt. 1 Tryk på knappen til start/stop af timeren flere gange, og vælg den ønskede funktion på displayet. Displayet blinker. 2 Tryk på knappen til indstilling af tid, og angiv systemets stop- og starttidspunkt. Ved hvert tryk på denne knap, formindskes tiden med 1 time. 3 Tryk på knappen timer on./off. Proceduren for indstilling af timeren slutter. Displayet " " eller " " flimrer ikke længere, men lyser nu konstant. Eksempel: (Se figur 5) Hvis timeren er kodet til at standse systemet efter 3 timer og starte igen efter 4 timer, vil systemet standse efter 3 timer og starte igen 1 time senere. Indstilling af hovedfjernbetjeningen (Se figur 6) Hvis systemet er installeret som vist på figur 7 og figur 8, er det nødvendigt at udpege en af fjernbetjeningerne til at være master-fjernbetjening. Hvis en udendørsenhed er tilsluttet flere enheder til behandling af udendørs luft, skal du angive en af fjernbetjeningerne som master-fjernbetjeningen. (Se figur 7) Hvis en udendørsenhed er tilsluttet enheder til behandling af udendørs luft og indendørsenheder til luftkonditionering af rum, skal du angive en af indendørsenhedernes fjernbetjeninger som master-fjernbetjeningen. (Se figur 8) Ellers vil drift af systemet blive ændret gennem behandling af udendørs luft i automatisk drift. Man kan kun vælge opvarmning, køling eller automatik med master-fjernbetjeningen (kun hvis fjernbetjeningen på enheden til behandling af udendørs luft er angivet som masterfjernbetjeningen). Displayet på de sekundære fjernbetjeninger viser " " (kontrolleret omskiftning), og de følger automatisk den driftsmåde, som er angivet med master-fjernbetjeningen. BEMÆRK Når du indstiller timer stop og start samtidigt, skal du gentage fremgangsmåden ovenfor (fra trin 1 til trin 3). Efter programmering af timeren, viser displayet den tilbageværende tid. Tryk på knappen timer on/off for at slette programmeringen. Displayet forsvinder. Det er dog muligt at ændre til "kun ventilation" med slavefjernbetjeningerne. Sådan defineres master-fjernbetjeningen (Se figur 6) 1 Tryk på knappen til valg af funktion på den nuværende masterfjernbetjening i 4 sekunder. Displayet på alle sekundære fjernbetjeninger, som er tilsluttet den samme udendørsenhed viser (kontrolleret omskiftning). 2 Tryk på knappen til valg af funktion på den fjernbetjening, du ønsker at definere som hovedfjernbetjeningen. Så er definitionen fuldført. Denne fjernbetjening er nu udpeget til at være master-fjernbetjeningen, og displayet, som viser " " (kontrolleret omskiftning), forsvinder. Displayet på de andre fjernbetjeninger viser " " (kontrolleret omskiftning). Indstilling af timer stop " " Indstilling af timer start " " 4

7 Særlige forhold for systemer med gruppestyring eller styresystem med to fjernbetjeninger Dette system har yderligere to styresystemer foruden den individuelle styring (hvor én fjernbetjening styrer én indendørsenhed). Sørg for, at følgende er opfyldt, hvis der er tale om en enhed med følgende styresystem. Gruppestyring Én fjernbetjening styrer op til 16 indendørsenheder. Alle indendørsenheder er indstillet ens. Styresystem med to fjernbetjeninger To fjernbetjeninger betjener en indendørsenhed (ved gruppebetjening, en gruppe indendørsenheder). Enheden styres individuelt. OPTIMALE DRIFTSFORHOLD Bemærk følgende forholdsregler for at sikre, at systemet fungerer korrekt. BEMÆRK Kontakt Daikin-forhandleren, hvis du vil ændre sammensætningen eller indstillingen af gruppestyring og systemer med to fjernbetjeninger. Juster luftudblæsningen korrekt, og undgå at luften blæser direkte på personer i lokalet. Justér rumtemperaturen til et behageligt niveau. Undgå overdreven opvarmning eller køling. Undgå direkte sollys i lokalet, når anlægget køler, ved hjælp af gardiner eller persienner. Man skal ventilere ofte. Udvidet brug kræver særlig opmærksomhed omkring ventilation Hold døre og vinduer lukket. Hvis døre og vinduer er åbne, vil luft trænge ud af lokalet, og det vil det forårsage en sænkning af køle- eller varmeeffekten. Placer aldrig ting nær enhedens luftindtag eller -udtag. Det kan forårsage en forringelse af effekten eller stoppe funktionen. Sluk for enhedens strømforsyning, hvis enheden ikke bruges i længere perioder. Hvis kontakten er tændt, bruges der strøm. Tænd for strømforsyningen 6 timer før genstart af enheden for at sikre jævn kørsel. (Se under "Driftsprocedure" på side 3.) Bed en kvalificeret servicetekniker om at rense luftfiltret, når displayet viser " " (tid til at rense luftfilter). (Se under "Vedligeholdelse" på side 5.) Hold indendørsenheden og fjernbetjeningen mindst 1 m væk fra tv- og radioapparater, stereoanlæg og andet lignende udstyr. Hvis ikke, kan der dannes statiske eller forvrængede billeder. Det tager tid, før rumtemperaturen har nået den indstillede værdi. Vi anbefaler, at man starter anlægget i forvejen med brug af timeren. VEDLIGEHOLDELSE Sådan renses luftfilteret Om Daikin-filtre med lang levetid Rens luftfilteret, når displayet viser " " (tid til rensning af luftfilter) (Luftfilteret er tilbehør). Rens enheden hyppigere, hvis den er i et lokale, hvor luften er meget forurenet. (Som en tommelfingerregel skal du rense filteret en gang hvert halve år). 1 Fjern luftfiltrene. 2 Rens luftfilteret. Benyt en støvsuger eller vask luftfilteret med vand. Brug en blød børste og et neutralt rensemiddel til rensning af luftfilteret. Fjern vandet og lad filteret tørre i skyggen. 3 Fastgør luftfilteret. 4 Tryk på FILTER SIGN RESET-knappen på fjernbetjeningen (nulstilling). Displayet " Om andre luftfiltre " (TIME TO CLEAN AIR FILTER) forsvinder. Rens luftfilteret med brug af en passende metode. BEMÆRK VEDLIGEHOLDELSE MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. FØR DER ETABLERES ADGANG TIL ELEKTRISKE KLEMRÆKKER, SKAL ALLE STRØMFORSYNINGS- KREDSE AFBRYDES. BRUG IKKE VAND ELLER LUFT PÅ 50 C ELLER DEROVER TIL RENSNING AF LUFTFILTRE. Fjern ikke luftfilteret undtagen for at rense det. Unødvendig berøring kan skade filteret. Således rengøres luftudtaget 1 Rengør med en blød klud. 2 Brug vand eller neutralt rensemiddel, hvis det er svært at fjerne pletter. BEMÆRK Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, polerepulver eller flydende insektdræbende midler. Det kan forårsage misfarvning eller vridning. Lad aldrig enheden blive våd. Det kan forårsage elektrisk stød eller brand. 5

8 FØLGENDE SYMPTOMER SKYLDES IKKE SYSTEMFEJL Systemet kører ikke Systemet starter ikke omgående, når man trykker på ON/OFFknappen på fjernbetjeningen. Hvis driftslampen lyser, er systemet i normal tilstand. Hvis systemet lige er slukket forinden, starter det først op igen 5 minutter efter, at det blev tændt, for at undgå overbelastning af kompressorens motor. Samme opstartsforsinkelse opstår, når knappen til valg af funktion har været anvendt. Hvis systemet viser " " (kontrolleret omskiftning) og man trykker på knappen, vil displayet blinke i få sekunder. Dette viser, at enheden styres af centralstyringen. Det blinkende display viser, at man ikke kan anvende fjernbetjeningen. Systemet starter ikke med det samme, når der tændes for strømmen. Vent et minut, indtil mikroprocessoren er klar. Der kan ikke skiftes mellem køling/opvarmning Hvis displayet viser (kontrolleret omkobling), viser det, at dette er en sekundær fjernbetjening. Hvis fjernbetjeningens køle-/varmeomskifterkontakt er installeret, og displayet viser " " (kontrolleret omskiftning). Dette skyldes, at køle-/varmeomskifteren styres af fjernbetjeningens køle-/varmeomskifterkontakt. Spørg din Daikinforhandler, hvor fjernbetjeningskontakten er installeret. Ventilation er mulig, men køling og opvarmning kører ikke. Larm fra systemet Enhed til behandling af udendørs luft Der høres en "zeen"-lyd umiddelbart efter, strømforsyningen er tilsluttet. Den elektroniske ekspansionsventil i en enhed sætter i gang og frembringer denne støj. Styrken vil aftage i løbet af et minut. Der høres en konstant lav "shah"-lyd, når systemet køler eller ved stop. Denne lyd høres, når drænpumpen (tilbehør) arbejder. Der høres en knirkende "pishi-pishi"-lyd, når systemet stopper efter opvarmning. Udvidelse og sammentrækning af plasticdele forårsaget af temperaturforandringer frembringer denne lyd. Der høres en lav "sah", "choro-choro"-lyd, når enheden er standset. Denne lyd høres, når den anden enhed arbejder. En lille mængde kølevæske bliver ved med at flyde for at undgå, at olie eller kølevæske forbliver i systemet. Enhed til behandling af udendørs luft, udendørsenhed Der høres en konstant lav hvislende lyd, når systemet køler eller afrimer Dette er lyden af kølegas, der flyder gennem systemet. Der høres en hvislende lyd ved start eller umiddelbart efter standsning eller ved afrimning Dette er lyden af kølevæske, som skyldes standsning af eller ændringer i gennemstrømningen. Udendørsenhed Når lyden af driftsstøjen ændres. Dette skyldes ændring af frekvens. Der trænger støv ud af enheden Når udendørstemperaturen overskrider betingelserne for anvendelse, skifter enheden automatisk til ventilation fra køling eller opvarmning. Hvis enheden anvendes efter lang tids stilstand. Dette skyldes, at der er støv i enheden. Der kommer ingen luft ud Udendørstemperaturen er faldet til 0 C eller lavere under "køling" eller "ventilation". Ventilatoren standser automatisk på grund af udendørstemperaturen. Der kommer en hvid tåge ud af en enhed Enhed til behandling af udendørs luft Hvis luftfugtigheden er høj under køling Hvis indendørsenhedens indre dele er meget forurenede, bliver temperaturen i rummet uens. Det er nødvendigt at rense enhedens indre dele. Spørg Daikin-forhandleren hvordan. Arbejdet må kun udføres af en uddannet servicetekniker. Umiddelbart efter at kølingen er standset, og hvis udendørstemperaturen og luftfugtigheden er lav Dette skyldes, at varm kølegas siver tilbage i enheden og danner damp. Enhed til behandling af udendørs luft, udendørsenhed Hvis systemet er skiftet til opvarmning efter afrimning. Fugt, som er dannet under afrimningen, bliver til damp og blæses ud. Enhederne kan afgive lugt Enheden kan absorbere lugt fra udendørs luft. Udendørsenhedens ventilator roterer ikke Under drift Ventilatorens hastighed er styret for at optimere driften. Displayet viser " " Dette er tilfældet, umiddelbart efter at strømforsyningen er tilsluttet, og det betyder, at fjernbetjeningen er i normal tilstand. Dette fortsætter et minut. Kompressoren i udendørsenheden standser ikke efter kort opvarmning Dette er for at forhindre olie og kølevæske i at blive i kompressoren. Enheden standser efter 5 til 10 minutter. Indersiden af udendørsenheden er varm, selvom enheden er standset Dette skyldes, at krumtaphusets varmelegeme varmer kompressoren op, så den kan starte jævnt. 6

9 FEJLFINDING BEMÆRKNINGER Følg nedenstående forholdsregler, hvis der opstår en af følgende fejlfunktioner, og kontakt din Daikinforhandler. Systemet skal repareres af en uddannet servicetekniker: Hvis en sikkerhedsindretning, f.eks. en sikring, afbryder eller en jordafledningsafbryder aktivers hyppigt, eller hvis ON/OFFknappen ikke fungerer korrekt Gør følgende: Afbryd strømforsyningen. Hvis der lækker vand fra enheden Gør følgende: Stands driften. Hvis displayet med TEST eller enhedens nummer vises eller driftslampen blinker, og der fremkommer en fejlkode. (Se figur 9) 1 Kontroldisplay 2 Nummeret på den enhed, hvori der fremkommer en driftsfejl 3 Driftslampe 4 Fejlkode Gør følgende: Kontakt Daikin-forhandleren og oplys fejlkoden. Undersøg systemet i henhold til de følgende procedurer, hvis det ikke fungerer ordentligt, bortset fra de ovenfor nævnte eksempler, og hvis ingen af de ovenfor nævnte fejlfunktioner forekommer. 1. Hvis systemet slet ikke fungerer. Se efter, om der er strømfejl. Vent, til strømforsyningen er genoprettet. Hvis der opstår strømfejl under drift, vil systemet automatisk genstarte, umiddelbart efter, at strømforsyningen er retableret. Se efter, at der ikke er sprunget en sikring, eller at en afbryder er aktiveret. Skift sikringen, eller tilbagestil afbryderen om nødvendigt. 2. Hvis systemet kører 'kun ventilation', men standser, så snart det begynder opvarmning eller køling Kontrollér, om luftindtag eller -udtag på udendørsenheden eller på enheden til behandling af udendørs luft er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri gennemgang. Se efter, om displayet på fjernbetjeningen viser " " (tid til at rense luftfilter). (Se under "Vedligeholdelse" på side 5.) 3. Systemet fungerer, men køling eller opvarmning er utilstrækkelig Kontrollér, om luftindtaget eller -udtaget på udendørsenheden eller på enheder til behandling af udendørs luft er blokeret. Fjern enhver hindring og sørg for fri gennemgang. Kontrollér, om luftfiltret er tilstoppet. (Se under "Vedligeholdelse" på side 5.) 7

10 NOTES

11

12 Copyright Daikin

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg MODELLER Loftsmonteret kassettetype hjørnemodel FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal

BETJENINGSVEJLEDNING. system inverter klimaanlæg Loftsmonteret type med luftkanal BETJENINGSVEJLEDNING system inverter klimaanlæg FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE FXMQ250MVE

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter klimaanlæg FXDQ15A2VEB FXDQ20A2VEB FXDQ25A2VEB FXDQ32A2VEB FXDQ40A2VEB FXDQ50A2VEB FXDQ63A2VEB Tak, fordi du købte dette Daikin klimaanlæg. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING

Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Massagehynde RT-DO12 BRUGSVEJLEDNING Tak fordi du har købt denne massagehynde. Læs denne BRUGSVEJLEDNING grundigt før brug, og vær særlig opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne for at sikre korrekt

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues.

Betjeningsvejledning FDXS50F2VEB9 DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM. English. Deutsch. Français. Nederlands. Español. Italiano. Ελληνικά. Portugues. DAIKIN KLIMAANLÆG TIL RUM Betjeningsvejledning FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB FDXS50F2VEB9 English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe INDHOLD

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527 INSTALLATIONSVEJLEDNING Fjernbetjening BRCA57 BRCA57 S M PCB S M 4 5 6 PP PP c a d b SETTING e 4 6 7 4 5 5 6 7 BRCA57 BRCA57 Fjernbetjening Installationsvejledning LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning

BETJENINGSVEJLEDNING. MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM Klimaanlæg MODELLER Loftsophængt kassettetype, 2-vejs udblæsning FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB Vi takker for, at du

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING

ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING ELEKTRONISK LASER KAMIN BRUGSANVISNING HURTIG OG EFFEKTIV OPVARMNING MODEL K-404 Kaminens egenskaber Automatisk styring Den helt nye styrefunktion giver optimal opvarmning med maksimal varme og en besparende

Læs mere

KCM 18-008. Brugermanual

KCM 18-008. Brugermanual KCM 18-008 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vigtig sikkerheds information...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Betjenings instruktioner...fejl!

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning OBS! Den originale Instructions for installation, use and maintenance går altid forud for denne danske oversættelse. Advarsler: For at undgå skader på kompressor, er

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt før maskinen tages i brug. Indhold: Resumè 1 Arbejdsprincipper 1 Sikkerhedsanvisninger 2 Specifikationer 3 Beskrivelse 4 Funktioner 5-10 Bemærkninger til brugen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL

Deluxe Multifunktionel Massagestol. Performance BRUGERMANUAL Deluxe Multifunktionel Massagestol Performance BRUGERMANUAL Tak for dit køb af dette produkt. Før du anvender det, bedes du læse denne BRUGERMANUAL grundigt, og vær især opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Brugervejledning SF350EN CO alarm

Brugervejledning SF350EN CO alarm Brugervejledning SF350EN CO alarm Certificeret: EN50291:2001 Læs denne brugsanvisning grundigt og forstå indholdet inden De aktiverer CO alarmen og tager den i brug. Gem brugervejledningen et sikkert sted

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

HM DX32 Brugervejledning

HM DX32 Brugervejledning HM DX32 Brugervejledning 1 LÆS FØRST BRUGERVEJLEDNINGEN. 2 DU BEDES KONTAKTE DIN FORHANDLER, HVIS DU ER I TVIVL. 3 Pour SE VENLIGST lire, dépliez LISTEN la MED dernière VIGTIGE page. RESERVEDELE e e e

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor

Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor BETJENINGSVEJLEDNING Komplet varmeveksler Blæser til varmegenvinding med DC konvektor MODELLER (Loftsophængt type med kanal) Med DX konvektor og luftbefugter VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 Med DX konvektor

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug.

Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. Inden du tager klimaanlægget i brug, bedes du læse denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem og gemme den til eventuelt senere brug. TODELT KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU BETJENINGSVEJLEDNING Læs vejledningen

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

load indicator 85 % 100% 45% TEST

load indicator 85 % 100% 45% TEST 45% load indicator 85 % 100% TEST 3 2 1 0 Førerplatform Kombi-Instrument Kørekontroller Hældningsindstilling- Ratstamme Advarselsblink Teleskoplæsser 870 Lastindikator (load indicator) Tændingslås Redskab

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere