Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer"

Transkript

1 Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har gyldighed fra 1. Oktober Det erstatter 3. udgave af afsnit udgave af afsnit 9 er en ajourføring af 3. udgave, idet der bl.a. er foretaget en tilpasning til bestemmelserne i afsnit 6, Elektriske installationer. Endvidere er bestemmelserne for installation af neonanlæg udgået. Neonanlæg er nu omfattet af den europæiske standard EN 50107, og bestemmelserne for installation af nødafbrydere for neonanlæg fremgår af afsnit 6, kapitel udgave af afsnit 9 er stadig rent danske bestemmelser, idet der endnu ikke foreligger internationale standarder for de højspændingsinstallationer, der nu er omfattet af afsnit 9. Afsnit 9 Højspændingsinstallationer 4. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Gyldighedsområde 2 Definitioner 3 Sikkerhedsforanstaltninger 4 Elektrisk materiel 5 Udførelse

2 Del 2 PRIMÆRE HØJSPÆNDINGSINSTALLATIONER 6 og 7 Del 3 SEKUNDÆRE HØJSPÆNDINGSINSTALLATIONER 8 Almindelige bestemmelser 8.1 Almindeligt 8.2 Anbringelse 8.3 Materiel 8.4 Klassificering 8.5 Driftsmæssig jordforbindelse 8.6 Beskyttelse mod indirekte berøring 8.7 Idriftsætning 8.8 Arbejde på sekundære højspændingsinstallationer 9 Installation af neonanlæg (Udgået) 10 Installation af højspændingstændingsanlæg 10.1 Almindeligt 10.2 Beskyttelse mod direkte berøring 10.3 Transformere 10.4 Ledninger 10.5 Elektroder 10.6 Luftafstande og krybestrækninger 11 Højspændingsprøveanlæg til kortvarige prøver 11.1 Almindeligt 11.2 Driften 11.3 Spændingsprøveanlæg

3 12 Højspændingsprøveanlæg til prøver af længere varighed 12.1 Almindeligt 12.2 Driften 12.3 Beskyttelse mod direkte berøring 12.4 Prøverum 12.5 Luftafstande og krybestrækninger 13 Elektriske hegn o.l Almindeligt 13.2 Spændingsgivere 13.3 Udførelse 13.4 Jordelektroder Stikordsregister Afsnit 9 Højspændingsinstallationer Del 1 Almindelige bestemmelser 1 GYLDIGHEDSOMRÅDE 1.1 Afsnit 9 gælder for udførelse af højspændingsinstallationer. Bestemmelserne for sekundære højspændingsinstallationer omfatter også visse bestemmelser for tilhørende lavspændingsinstallationer. 2 DEFINITIONER 2.1 Højspændingsinstallationer er installationer, der forsynes ved nominelle spændinger over 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding. 2.2 Primære højspændingsinstallationer er højspændingsinstallationer, der forsynes direkte fra et højspændingsledningsnet (f.eks. højspændings-kraftinstallationer i fabrikker). 2.3 Sekundære højspændingsinstallationer er højspændingsinstallationer, der gennem transformere eller omformere forsynes fra lavspændingsinstallationer. Hertil henregnes også visse højspændingsinstallationer, der forsynes fra batterier, f.eks. batteridrevne elektriske hegn.

4 3 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 3.1 Bestemmelser, der angår installationers forhold over for andre objekter, skal ikke alene overholdes ved udførelsen af installationer men også ved udførelsen eller anbringelsen af andre objekter i nærheden af bestående installationer. 3.2 Elektrisk ledende genstande må ikke sættes i forbindelse med installationer på en sådan måde og under sådanne forhold, at de pågældende genstande derved kan medføre fare. 4 ELEKTRISK MATERIEL 4.1 Almindeligt Materiel til højspændingsinstallationer skal være vel udført og således konstrueret og dimensioneret, at der ved brugen hverken kan opstå fare for omgivelserne eller skadelig påvirkning af materiellet med hensyn til dets virkemåde eller betjening Materiel skal monteres, tilsluttes og anvendes i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Anvisninger skal være affattet på dansk. 5 UDFØRELSE 5.1 Udførelse Installationen skal i håndværksmæssig henseende udføres forsvarligt og godt af kvalificerede personer og under anvendelse af egnet materiel Alt materiel skal installeres på en sådan måde, at de ved konstruktionen forudsatte afkølingsforhold ikke forringes Uisolerede spændingsførende dele skal være således anbragt eller beskyttet, at de ikke kan forårsage afledning og ikke kan berøres uagtsomt Materiellet skal være beregnet for såvel den maksimale driftsspænding, der kan forventes, som for mulige overspændinger. Alt materiel skal vælges under hensyn til den maksimale strøm, det skal kunne føre under normal drift og under hensyn til den strøm, det kan forventes at skulle føre under unormale forhold, og den tid denne strøm kan forventes at gå (f.eks. udløsetiden for et eventuelt beskyttelsesudstyr). Hvis frekvensen har indflydelse på materiellets egenskaber, skal materiellets mærkefrekvens svare til den frekvens, der kan forventes at forekomme i strømkredsen. Del 2 Primære højspændingsinstallationer 6 og 7 For udførelse og drift af primære højspændingsinstallationer gælder bestemmelserne i afsnit 2 til 4, Udførelse af elforsyningsanlæg og afsnit 5, Drift af elforsyningsanlæg, i den udstrækning bestemmelserne kan finde anvendelse. Der kræves dog ikke en godkendt driftsleder for primære højspændingsinstallationer. Del 3 Sekundære højspændingsinstallationer

5 8 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 8.1 Almindeligt Sekundære højspændingsinstallationer, som ikke henhører under de i det efterfølgende beskrevne anlæg, skal opfylde bestemmelserne i 8 til 13 i den udstrækning, disse bestemmelser kan finde anvendelse. 8.2 Anbringelse Sekundære højspændingsinstallationer må ikke anbringes i sprængstofrum Sekundære højspændingsinstallationer i eksplosionsfarlige områder skal tillige opfylde bestemmelserne i EN , Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder, eller EN , Elektrisk materiel til brug ved tilstedeværelse af brændbart støv - Valg, installation og vedligeholdelse. 8.3 Materiel Ledninger skal have et ledertværsnit på mindst 1,5 mm 2. Undtagelse: Bestemmelsen gælder ikke for fabriksmæssigt monterede højspændingstændingsanlæg for oliefyringsanlæg, gasfyringsanlæg o.l. 8.4 Klassificering Sekundære højspændingsinstallationer forekommer i klasse A og B Klasse A omfatter installationer, der ikke opfylder alle betingelser for klasse B Klasse B omfatter installationer, der opfylder følgende betingelser: 1. Transformere har to i elektrisk henseende helt adskilte viklinger. 2. Højspændingskredse har ingen anden forbindelse til jord end den, der eventuelt fremkommer ved, at steldele indgår i kredsen. Steldelene kan have forbindelse til jord, enten tilfældigt eller gennem en beskyttelsesleder. 3. Alle steldele i højspændingskredsen danner et metallisk sammenhængende stel. 4. Højspændingsførende dele er således indkapslet eller afskærmet, at de ikke kan få forbindelse med ledende dele uden for indkapslingen. 8.5 Driftsmæssig jordforbindelse Til driftsmæssig jordforbindelse, som udføres til et punkt af en sekundær strømkreds for at begrænse spændingen i forhold til jord, skal der anvendes en jordelektrode udført efter bestemmelserne i afsnit 6, Elektriske installationer, og med overgangsmodstand på højst 100 O. Forbindelse til den strømforsynende installations nulleder kan anvendes, forudsat at bestemmelserne for TN-systemer opfyldes, se afsnit 6, Beskyttelse mod indirekte berøring Sekundære højspændingsinstallationer af klasse A.

6 Sekundære højspændingsinstallationer af klasse A skal beskyttes mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen (se afsnit 6, 413.1). Som beskyttelsesudstyr skal anvendes fejlspændingsafbryder eller overstrømsbeskyttelsesudstyr. Beskyttelsen skal omfatte alle indre steldele og udsatte dele, herunder transformerkerner, metalliske beskyttelseskasser o.l., stativer, bæringer for højspændingsførende dele (rørholdere dog undtaget), underlagsplader for isolatorer, kapper og armeringer på højspændingskabler og armeringer på lavspændingskabler, der ligger dels i og dels uden for et højspændingsrum Sekundære højspændingsinstallationer af klasse B. Sekundære højspændingsinstallationer af klasse B er i kraft af klassificeringsbetingelserne i 8.4 beskyttet mod indirekte berøring ved den sekundære strømforsyning. 8.7 Idriftsætning Elinstallatøren skal drage omsorg for, at installationen efterses og afprøves, før den sættes i drift (se afsnit 6, kapitel 61). 8.8 Arbejde på sekundære højspændingsinstallationer Sekundære højspændingsinstallationer skal være spændingsløse, når der arbejdes på dem. 9 INSTALLATION AF NEONANLÆG Udgået, se afsnit 6, kapitel 810, og EN INSTALLATION AF HØJSPÆNDINGSTÆNDINGSANLÆG 10.1 Almindeligt Bestemmelserne gælder for installation af højspændingstændingsanlæg til oliefyringsanlæg, gasfyringsanlæg o.l. Olie- og gasfyringsanlæg udført som fabriksfremstillede apparater er omfattet af EN og EN Beskyttelse mod direkte berøring Alle spændingsførende dele uden for forbrændingskammeret skal være beskyttet mod berøring f.eks. ved anbringelse i solide metalkasser e.l., der kun kan åbnes ved brug af værktøj Ved olie- og gasfyringsanlæg skal udsatte dele i højspændingskredsen ved klasse B installationer være forbundet med kedlen på en i mekanisk og elektrisk henseende betryggende måde Transformere Transformere skal have to i elektrisk henseende helt adskilte viklinger og være kortslutningssikre. Bestemmelserne for transformere findes i EN Transformeres sekundære mærkespænding må ikke overstige V.

7 Ved driftsmæssig jordforbindelse skal forbindelsen - ved sekundærspænding højst 7500 V sluttes til den ene pol eller til midtpunktet, - ved sekundærspænding over 7500 V sluttes til midtpunktet Ledninger Der skal anvendes - isolerede ledninger uden metalkappe eller skærm, eller - isolerede ledninger med metalkappe eller skærm og ydre plastkappe. Angående ledertværsnit, se Isolerede ledninger skal være egnet til den forekommende tomgangs- og driftsspænding Ledninger uden metalkappe eller skærm må kun anbringes i metalrør, beskyttelseskasser e.l Ledninger med metalkappe eller skærm og ydre plastkappe skal såvel uden for som inden for beskyttelseskasser e.l., fastgøres på betryggende måde Isolerede ledninger skal afsluttes på en sådan måde, at ledningsendens isolation ikke forringes, og således at bestemmelserne for luftafstande og krybestrækninger overholdes Elektroder Elektroder skal være anbragt således, at de ikke er umiddelbart tilgængelige og ikke kan berøres uagtsomt. Findes der i brænderrøret et dæksel over elektroderne, skal der på dette findes et advarselsskilt med påskrift: "Højspænding. Dækslet må ikke fjernes, før afbryderen er afbrudt" Luftafstande og krybestrækninger Luftafstanden mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm - udendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 2,5 cm, - indendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 1 cm, hvor U er transformerens sekundærspænding i kv. Undtagelse: Bestemmelsen gælder ikke for den indbyrdes afstand mellem elektrodespidserne Krybestrækningen langs isolatorer m.m. mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm - udendørs være mindst U, dog mindst 2,5 cm, - indendørs være mindst 0,75 U, dog mindst 1 cm, hvor U er transformerens sekundærspænding i kv.

8 Luftafstande og krybestrækninger mellem uisolerede dele af strømkredsen og metalliske eller umetalliske steldele skal være som foreskrevet i og , idet dog U kan sættes lig med halvdelen af transformerens sekundærspænding, såfremt sekundærviklingens midtpunkt er ledende forbundet med stel. 11 HØJSPÆNDINGSPRØVEANLÆG TIL KORTVARIGE PRØVER 11.1 Almindeligt Bestemmelserne gælder for prøveanlæg, der i fabrikker, værksteder o.l. anvendes ved kortvarige højspændingsprøver af elektrisk materiel Driften Prøverne må kun udføres af særligt instruerede personer. Den, der forestår prøverne, skal drage omsorg for, at uvedkommende ikke kommer i berøring med spændingsførende dele af anlægget eller med prøveopjekterne - om fornødent ved betryggende afskærmning eller indhegning Spændingsprøveanlæg Spændingsprøveanlæg skal opfylde bestemmelserne i til Sekundærspændingen skal være kontinuerligt regulerbar og dække området fra 500 V til 2500 V, også ved 90% af netspændingen Ved 100% netspænding skal kortslutningsstrømmen på sekundærsiden være mindst 300 ma ved indstilling på 2500 V sekundærspænding og mindst 150 ma ved indstilling på 1500 V sekundærspænding Anlægget skal være forsynet med et voltmeter, som er tilsluttet afgangsklemmerne, og som angiver sekundærspændingen inden for en tolerance på ±2,5 % af sekundærspændingens maksimale værdi Anlæggets primærkreds skal indeholde en topolet afbryder og en tydelig signallampe, der lyser rødt, når primærkredsen er sluttet. Endvidere skal primærkredsen indeholde overbelastningsbeskyttelse Transformerens højspændingsvikling skal kunne tåle en prøvespænding på 6000 V, såvel i forhold til stel som til primærviklingen. Begge terminaler skal være fuldt isolerede, og ingen elførende dele - bortset fra selve højspændingsledningernes tilslutning til prøveobjektet - må være tilgængelige (prøves med en prøvefinger) Prøvespændingens tilslutning til prøveobjektet skal ske ved betryggende isolerede ledninger (f.eks. såkaldt tændkabel), hvoraf mindst den ene skal være afsluttet i en "prøvepind", der automatisk bliver berøringssikker, når den slippes. I stedet for berøringssikker prøvepind tillades dog anvendt prøvepind med fast, uisoleret spids, såfremt apparatets primære afbryder er anbragt på en lodret frontplade og kun kan forblive sluttet ved aktivt tryk på en knap e.l. (afbryderen må ikke kunne arreteres i sluttet stilling) Anlægget skal udvendig have følgende mærkning: "Højspændingsprøveapparat. Må kun benyttes af særligt instrueret personale. Det er livsfarligt at berøre metaldele, der er i forbindelse med afgangsklemmerne" Anlægget skal være dobbeltisoleret på primærsiden eller være grundisoleret og beskyttet mod indirekte berøring. 12 HØJSPÆNDINGSPRØVEANLÆG TIL PRØVER AF LÆNGERE VARIGHED 12.1 Almindeligt Bestemmelserne gælder for prøveanlæg, der i fabrikker, værksteder o.l., anvendes ved langvarige højspændingsprøver af elektrisk materiel. Hertil henregnes bl.a. prøveanlæg, der anvendes ved evakuering og tilbrænding af neonanlæg.

9 12.2 Driften Højspændingsprøverne må kun udføres af særligt instruerede personer Beskyttelse mod direkte berøring Alle højspændingsførende dele af prøveanlæg skal, såfremt de ikke er anbragt uden for rækkevidde eller i særlige prøverum (se 12.4), være isolerede med en til den anvendte spænding svarende isolation Prøverum Prøverum, hvori der anvendes uisolerede ledninger, modstande, klemmer m.m., skal være indrettet som angivet i bestemmelserne i til Placeringen og indhegningen af prøverummet skal være således, at rummet i så stor udstrækning som muligt kan overses udefra (f.eks. ved vægge af solidt metaltrådsnet) I forbindelse med døren til prøverummet skal der installeres en afbryder til automatisk afbrydning af strømforsyningen til prøveanlæggets transformere, når døren åbnes. Er prøverummet af en sådan størrelse, at man kan færdes deri, skal det - f.eks. ved en pal e.l. - være forhindret, at døren ved at smække i kan slutte strømmen. Døren skal udvendig være forsynet med påskrift: "Højspænding". Endvidere skal der ved selve arbejdsstedet i sådanne prøverum anbringes en afbryder, hvormed hele anlægget kan gøres spændingsløst I prøverum skal gulvfladen, hvis betjeningspersonalet opholder sig her under prøverne, bestå af eller være beklædt med isolerende materiale. Træ anses i denne forbindelse for tilstrækkelig isolerende Luftafstande og krybestrækninger Luftafstanden mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm - udendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 2,5 cm, - indendørs være mindst 0,5 U, dog mindst 1 cm, hvor U er transformerens sekundærspænding i kv Krybeafstanden langs isolatorer m.m. mellem uisolerede dele af strømkredsen, der fører forskellig spænding, skal målt i cm - udendørs være mindst U, dog mindst 2,5 cm, - indendørs være mindst 0,75 U, dog mindst 1 cm, hvor U er transformerens sekundærspænding i kv Luftafstande og krybestrækninger mellem uisolerede dele af strømkredsen og metalliske eller umetalliske steldele skal være som foreskrevet i og , idet dog U kan sættes lig med halvdelen af transformerens sekundærspænding, såfremt sekundærviklingens midtpunkt er ledende forbundet med stel.

10 13ELEKTRISKE HEGN O. L Almindeligt Bestemmelserne gælder for udendørs og indendørs anbragte hegn, herunder gødselsanlæg i stalde Elektriske hegn skal installeres og anvendes således, at de ikke forårsager fare for personer, dyr eller omgivelser Spændingsgivere og elektriske hegn må ikke installeres på steder, hvor der er brandfare Spændingsgivere Et elektrisk hegn må ikke forsynes fra mere end én spændingsgiver Elektriske hegn med kun én hegnstråd skal forsynes fra kun én hegnskreds i en spændingsgiver. En hegnskreds omfatter alle ledende dele eller enkeltdele, der i en spændingsgiver er forbundet til eller beregnet til at blive direkte forbundet til hegnsklemmerne Elektriske hegn med flere hegnstråde kan forsynes fra forskellige hegnskredse i samme spændingsgiver under forudsætning af, at hver hegnstråd forsynes fra kun én hegnskreds Udførelse Afstanden mellem to elektriske hegn og mellem forbindelsesledningerne til disse skal være mindst 2 m. Hvis åbningen mellem de to hegn ønskes lukket, skal det ske under anvendelse af materiale, der ikke er elektrisk ledende Hegnstråde og forbindelsesledninger må ikke være i forbindelse med metaldele, der ikke hører til det elektriske hegn, f.eks. gelændere på broer eller enhver bygningsdel. Hegnstråde og forbindelsesledninger skal være tilstrækkelig understøttet af isolatorer af solidt materiale. Undtagelse: Det gælder dog ikke for egnede højspændingskabler, der anvendes som forbindelsesledninger. Isolatorer skal placeres således, at hegnstråde og forbindelsesledninger holdes i en afstand af mindst 3 cm fra bygningsdele, rørledninger, andre ledninger o.l., og således, at indirekte berøring af brændbare bygningsdele gennem søm eller andre ledende dele er forhindret. Hegnstråde og forbindelsesledninger skal være således forbundet til en spændingsgiver med metalkapsling, at de ikke kan komme i berøring med kapslingen Hegnstråde og forbindelsesledninger må ikke fastgøres til master for lavspændings- eller højspændingsluftledninger. Nettilsluttede spændingsgivere kan dog fastgøres til lavspændingsmaster, hvis der er opnået tilladelse dertil fra den pågældende elleverandør Inden for en vandret afstand af 2 m fra lavspændingsluftledninger og 15 m fra højspændingsluftledninger må hegnstråde og forbindelsesledninger ikke anbringes i større højde over jord end 2 m Indendørs skal forbindelsesledninger, som anvendes ved en spænding, der overstiger 1 kv, være særlig isoleret fra jordforbundne bygningsdele. Dette kan opnås ved at anvende tilstrækkelig luftafstand eller højspændingskabler.

11 13.4 Jordelektroder Er et elektrisk hegns jordelektrode anbragt i nærheden af en bygning, skal afstanden mellem jordelektroden og bygningens drifts- eller beskyttelsesjordelektrode være mindst 10 m. Jordelektroden for det elektriske hegn skal så vidt muligt anbringes et sted, hvor jorden er fugtig, for at sikre god jordforbindelse. Elektroden skal anbringes således, at den går ned til en dybde af mindst 0,5 m Hvis spændingsgiveren er monteret i eller på en bygning, der er forsynet med en lynafleder, skal det elektriske hegns jordelektrode forbindes direkte med lynaflederens jordelektrode. Stikordsregister Afkølingsforhold for materiel Afprøvning før idriftsætning 8.7 Arbejde på sekundære højspændingsinstallationer 8.8 Beskyttelse mod indirekte berøring, sekundære højspændingsinstallationer 8.6 Definitioner 2 Driftsmæssig jordforbindelse, højspændingstændingsanlæg Driftsmæssig jordforbindelse, sekundære højspændingsinstallationer 8.5 Eftersyn før idriftsætning 8.7 Elektriske hegn 13 Forhold over for andre objekter 3.1 Gasfyringsanlæg, installation af Gyldighedsområde 1 Gødselsanlæg i stalde Højspændingsprøveanlæg til kortvarige prøver 11 Højspændingsprøveanlæg til prøver af længere varighed 12 Højspændingstændingsanlæg, installation af 10 Idriftsætning 8.7 Klassificering, sekundære højspændingsinstallationer 8.4 Ledninger, sekundære højspændingsinstallationer 8.3 Materiel, elektrisk 4 Materiel, sekundære højspændingsinstallationer 8.3 Oliefyringsanlæg, installation af Prøverum 12.4 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Spændingsgivere for elektriske hegn o.l Spændingsprøveanlæg 11.3 Udførelse 5 København, den 1. oktober 2001

1.0 FORORD OM HEGN 1.1 Hvorfor skal vi hegne?

1.0 FORORD OM HEGN 1.1 Hvorfor skal vi hegne? 1.0 1.1 Hvorfor skal vi hegne? 1.0 Forord om hegn Det er efterhånden mange år siden, at man brugte hyrder i Danmark. Den moderne hyrde hedder i dag et sikkert hegn. I nogle tilfælde en spændingsgiver,

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT

Trykskrift Nr 5072/DK/1204 RAPPORT Trykskrift Nr 5072/DK/1204 Elektriske udligningsforbindelser i landbrug LEVERANDØR AF SIKKERHED... Udarbejdet i samarbejde med Landbrugets Rådgivningscenter, Skejby Århus RAPPORT Formålet med rapporten

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Jordingsanlæg ETS-50-08-01 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24397/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender Dato

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen

Temamøde Installationer Specielle emner. Velkommen Temamøde Installationer Specielle emner - Regler for tilslutning af - Tilslutning af LED belysning - Skinner solen stadig på solcelleanlæg - Hvilken betydning får den nye autorisationsordning? Velkommen

Læs mere

FSTA/FSD 20150429 AI 1

FSTA/FSD 20150429 AI 1 1 El-installationer på sygehuse Regler for stikkontakter i Danmark med fokus på sygehuse Asger Illum 2 Hvem er vi? En fullservice virksomhed med bred ekspertise inden for alle gængse ingeniørdiscipliner

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Installationer Arkivnr. 104.03-01 El Udgivet Sept.'93 Potentialeudligning i bygninger med husdyr (kvæg, svin, fjerkræ etc.) Revideret 28.04.2003 Side 1 af

Læs mere

Systemjordingogtavler

Systemjordingogtavler Systemjordingogtavler 312.2, systemjording TN-C-S system 312.2, systemjording TT-system 312.2, systemjording Maritim- og offshoresektoren Møbelindustrien Tekstilindustrien Medicinalindustrien Høj driftsikkerhed

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

MARTS / APRIL 2019 NYE BESTEMMELSER. Byfester og kræmmermarkeder

MARTS / APRIL 2019 NYE BESTEMMELSER. Byfester og kræmmermarkeder MARTS / APRIL 2019 NYE BESTEMMELSER Byfester og kræmmermarkeder 3 Elektriske anlæg og elektriske installationer skal være udført og drives på en sådan måde, at de ikke frembyder fare for personer, husdyr

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent

IDA Elteknik. Installation og beskyttelse af solcelleanlæg. November 2014. Steffen Nielsen Faglig konsulent IDA Elteknik Installation og beskyttelse af solcelleanlæg November 2014 Steffen Nielsen Faglig konsulent Emner Krav i stærkstrømsbekendtgørelsen Vejledninger Fremtid Stærkstrømsbekendtgørelsen Solcelleanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere

Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Stærkstrømsbekendtgørelsens krav til vekselrettere Energinet.dk Temadag om solceller 19. juni 2012 Kim Rehmeier Sikkerhedsstyrelsen Solcellesystemer Solcelleanlæg skal installeres i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW

4 / 5 6 1 2009 DESITEK A/S CAW 2009 DESITEK A/S A/S CAW 1 DESITEK A/S 2 Hvad er en UPS iht. DS/EN62040 3 UPS Topologi 4 Hvorfor N skal tilsluttes / isolationstrafo 5 Beregning af batterikapacitet 6 Installation af UPS er, herunder jording

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

ELEKTRICITETSRI~DET ELRAD MEDDELELSE nr. 8188

ELEKTRICITETSRI~DET ELRAD MEDDELELSE nr. 8188 ELEKTRICITETSRI~DET ELRAD MEDDELELSE nr. 8188 Gothersgade 160 1988-07-05 1123 Kabenhavn K Vedr. Stærkstr0msreglementet Telefon (01) 11 65 82 afsnit 6, 40. Belysningsanlæg med lavvoltlamper Almindeligt.

Læs mere

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen

Installation & Jording. Den 6. oktober v/johnny Nielsen Installation & Jording Den 6. oktober 2015. v/johnny Nielsen Program for indlægget.! Præsentation af FOURNAIS ENERGI og mig selv! Gennemgang af ekstrabeskyttelsessystemet TN.! Ekstrabeskyttelsessystemet

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler

Teknisk Tema aften. - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme. - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler Teknisk Tema aften - DC-strømme, Lækstrømme og Vagabonderende strømme - De nye installationsregler. Fællesregulativet 2014 / IEC-regler - Installation af LED belysning DC-strømme Hvilke brugsgenstande/komponenter

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

Vejledning i opbygning af klasse I og klasse II tavler til TN- og TT-net

Vejledning i opbygning af klasse I og klasse II tavler til TN- og TT-net Vejledning i opbygning af klasse I og klasse II tavler til TN- og TT-net Udarbejdet i 2019 af arbejdsgruppen Bedre el-tavler. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Dansk El-Tavle Forening Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning

ANLÆGSPROJEKTERING FANE 030. 10 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning FANE 030 0 Alment Sikringsniveau Dækningsområder Overvågningsform Skiltning 20 Valg af detektor Generelt Skalovervågning/celleovervågning Rumovervågning Objektovervågning Anvendelse og placering Forsikring

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Plugs and socket-outlets for household and similar purposes Afsnit 5. udgave Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. Del 2 Særlige bestemmelser for danske systemer - - - - - - Section 5 th edition Plugs and socket-outlets for household and similar

Læs mere

2 Installationer nr. 12/03

2 Installationer nr. 12/03 - ELRAD-MEDDELELSE 2 Installationer nr. 12/03 (Erstatter materiel nr. 3/99) ELEKT~~CITETS&%DET Gothersgade l60 1 123 K~ibenhavn K Tlf. 33 73 20 00 Fax 33 73 20 99 www.elraadet.dk e-mail: er@elraadet.dk

Læs mere

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN

INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL V/JOHNNY NIELSEN INSTALLATION & JORDING DEN 27. APRIL 2016. V/JOHNNY NIELSEN PROGRAM FOR INDLÆGGET. PRÆSENTATION AF MIG SELV GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TT. GENNEMGANG AF EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET TN. EKSTRABESKYTTELSESSYSTEMET

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer

Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Vejledning: Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse til over 150 personer Lovhjemmel: Telt til over 150 personer Forsamlingstelte og selskabshuse på over

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5

Vedrørende. Lavspændingstavler. DS/EN 60439-1 til 60439-5 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 April 2008 Sikkerhedsstyrelsen har i henhold til Stærkstrømsloven og Elinstallatørloven

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Elektroteknik 3 semester foråret 2009

Elektroteknik 3 semester foråret 2009 Side 1/12 Elektroteknik 3 semester foråret 2009 Uge nr. Ugedag Dato Lektions nr 11 tirsdag 11.03.09 49 50 Gennemgang af opgaver fra sidst: Gennemgang af afleveringsopgaver fra sidst Nyt stof(vejledende):

Læs mere

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg,

Før vi går videre med omtalen af de forskellige typer stationssikringsanlæg, II. Stationssikringsanlæg. De i det foregående opstillede problemer findes løst på forskellig måde, idet et sikringsanlægs udformning i høj grad afhænger af trafiktætheden på den strækning eller station,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

VEDLIGEHOLDELSESANVISNING VEDLIGEHOLDELSESANVISNING Forebyggende vedligeholdelse af tavleanlæg bør finde sted mindst en gang årligt. Nedenstående generelle checkpunkter kan være retningsgivende: 1). Visuel inspektion 2). Renholdelse

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Susan A. Hansen & Jørgen Bundgaard Hansen Adresse Nebbegårds Alle 1 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 25.08.2015 Udløbsdato 25.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter: Helge Vang Jensen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter: Helge Vang Jensen. Insta A/S Smedevænget 16 A 4700 Næstved Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Boet efter: Helge Vang Jensen Adresse Skovvej 30 Postnr. og by 4160 Herlufmagle Dato 24.05.2016 Udløbsdato 24.05.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger G Johs Christoffersen Adresse Menstrup Bygade 5 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 11.10.2015 Udløbsdato 11.10.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Aase Lieberkind. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boet efter Aase Lieberkind. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Boet efter Aase Lieberkind Adresse Wesselsvej 50 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 14.06.2016 Udløbsdato 14.06.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

Monteringsanvisning for databus. Monteringsanvisning for databus. 1.0 Kabel føring

Monteringsanvisning for databus. Monteringsanvisning for databus. 1.0 Kabel føring Vigtigt Monteringsanvisning for databus Læs og forstå denne monteringsanvisning før databus kablet monteres. 1.0 Kabel type Der må som databus kabel kun anvendes følgende godkendte type kabel: 1.0 Kabel

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia Tlf.: 50 23 22 12 for ejendommen Sælger Peter Winther Adresse Søndergade 10 Postnr. og by 8870 Langå Dato 12.02.2015 Udløbsdato 12.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Dansk El Kontrol Nebel Gårds Vej 69 7000 Fredericia

Læs mere

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning

Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Märklin Transformator 6000 / 6001 / 6002 / 6003 / 6647 / 6645 / 6646 / 6648 Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 kørselsregulator 2 Nettilslutning 3 Tilslutningsklemme gul ( L = Belysningsstrøm) 4 Tilslutningsklemme

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge

Elinstallationsrapport for ejendommen. Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab 11 4600 Køge for ejendommen Sælger Connie Meisler Adresse Egernets Kvarter 22 Postnr. og by 4623 Lille Skensved Dato 19.10.2014 Udløbsdato 19.10.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Frahm El-Teknik A/S Valdemarshaab

Læs mere

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator

AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator AT3000 Kabelsøger & Signalgenerator El-nr. 87 98 327 411 Elma AT3000 side 2 Forord R-3000 og G-3000 er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Åge Toldam & Gitte Philip. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Niels Åge Toldam & Gitte Philip. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Niels Åge Toldam & Gitte Philip Adresse Solsikkevej 4 Postnr. og by 2700 Brønshøj Dato 05.05.2015 Udløbsdato 05.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej

Læs mere

Udligningsforbindelser

Udligningsforbindelser Udligningsforbindelser Der manglede en lokal supplerende udligningsforbindelse til aftrækskanalen i badeområde 3 i loftet over bruseren. Mindre fejl Køleskabet var tilsluttet via en stikprop (schukostikprop)

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Indledning Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg skal enten opfylde bestemmelserne i Ú 551 á eller de særlige bestemmelser i Ú 816 á. Bestemmelserne i ISO 8528-8 kan også anvendes for generatoranlæg

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning.

Robot nr: Har deltaget: Oplysning om robotcellen: produktion og virkemåde; kort forklaring eller henvisning. Robot nr: Kontrol af robotceller Nye / ændringer Dato for gennemgang. Accept af ibrugtagning Initialer Underskrift Ja Nej Projektleder (ansvarlig indkøber) Robotintegrator Modtager (ansvarlig drift) Kompetent

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220

UniLock System 10. Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender. Version 2.0 Revision 140220 UniLock System 10 Manual til T550 Secure Radiomodtager og håndsender Projekt PRJ124 Version 2.0 Revision 140220 T550 Secure er en højsikker trådløs UHF-læser der benyttes, hvor det ønskes at oplåse på

Læs mere

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980

Fortegnelse over ELRAD - meddelelser pr. 1. januar 1980 Gothersgade 160 11 23 K~benhavn K Telefon (01) 11 65 82 1980-01-01 Vedr. stærkstr~msreglementet Erstatter 21/78 Fortegnelse over - meddelelser pr. 1. januar 1980 Med henvisning til tidligere udsendt fortegnelse

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bodil Nedergaard Madsen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bodil Nedergaard Madsen. Insta A/S Smedevænget 16 A. 4700 Næstved. Tlf.: 21846605 for ejendommen Sælger Bodil Nedergaard Madsen Adresse Fredensvej 12 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 31.05.2016 Udløbsdato 31.05.2017 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Smedevænget 16 A 4700

Læs mere

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM

STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM STRØMFORSYNING VED ARBEJDE I SNÆVRE RUM VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Hjortespring Elektrikeren ApS Højgårdstoften 304 2630 Taastrup Tlf.: 44 94 85 14

Elinstallationsrapport for ejendommen. Hjortespring Elektrikeren ApS Højgårdstoften 304 2630 Taastrup Tlf.: 44 94 85 14 for ejendommen Sælger Helle Lassen Adresse Blåhusvej 30 Postnr. og by 2670 Greve Dato 01.09.2015 Udløbsdato 01.09.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hjortespring Elektrikeren ApS Højgårdstoften 304

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Frilufts AC-Stationer Højspændingskomponenter Afbrydere ETS-50-06-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 24407/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer

Læs mere