2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger."

Transkript

1 Møde den: 1. juni 2015, kl Mødelokale: Bygning 1328/lokale 120 (dekanens mødelokale) Aarhus BSS administrations center LSU-møde Deltagere Ledelsessiden: Nikolaj Harbjerg (NIH), Anni Bækgaard Langberg (ABL), Eigil Jensen (EJ). Medarbejdersiden: Marie Louise Bro Pold (MLBP), Anette Christiansen (ACH), John Hansen (JH), Jørgen Skårup (JS), Louise Bornemann Søe (LBS), Mette Gebauer Johannsen (MGJ), Søren Lundgård Laursen (SLL), Yadigar Akbulut (YA). Afbud Susanne Dalsgaard Krag, Aase Bak Referent: Anne Bækby Aarhus BSS HR & Ph.d. Dato: 21. juni 2015 Ref.: abj 1. Godkendelse af dagsorden Medarbejdersiden ønskede under punktet evt. at drøfte, hvilke midler man fremadrettet kan anvende for at anerkende og motivere medarbejderne udover løn. Herefter blev dagsordenen godkendt. Side 1/6 2. Godkendelse af referat (bilag 1 vedlagt og findes på hjemmesiden) Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 3. Konstituering af LSU (forretningsorden vedlagt som bilag 2) Medarbejdersiden oplyste, at MLBP fortsætter som næstformand i administrationscenterets nye LSU. Desuden blev oplyst, at LBS fremover er administrationscenterets repræsentant i FSU. Det fremsendte udkast til forretningsorden for LSU blev godkendt. Medarbejdersiden ønskede, at der fremover er et fast punkt på LSU s dagsorden med orientering fra ASU, LAMU, FSU og evt. øvrige relevante møder. Derudover blev det aftalt, at mødeindkaldelse, dagsorden og bilag fremover kun sendes til medlemmer og observatører. MLBP sørger herefter for at videredistribuere sende til suppleanter. Referat sendes til godkendelse ved MLBP, der indhenter bemærkninger fra medarbejdersiden og videreformidler disse. 4. Status for analysearbejderne vedr. administrative besparelser NIH orienterede om status for det igangværende analysearbejde i administrationen. Der er nedsat tværgående arbejdsgrupper på, der ser på it-support, rengøring, kommunikationsområdet, bibliotekerne, det studieadministrative område Aarhus BSS HR & Ph.d. Tåsingegade 1, Aarhus C

2 mv. Der indsamles data og udarbejdes idékataloger, der kan danne baggrund for at træffe beslutninger om administrative besparelser og effektiviseringer. Det samlede sparekrav er ca. 10 pct. for hele det administrative center, heri også indregnet de tværgående funktioner gartnere, alumne/karriere samt biblioteket. Det er besluttet, at der skal ske en reduktion af de administrative udgifter på i alt ca. 10 pct. over de næste fire år fra Det er med den nye organisering lagt ud til fakulteterne at bestemme, hvor besparelser kan hentes. Det kan således være forskelligt fra fakultet til fakultet, hvilke områder det besluttes at spare på. Side 2/6 NIH orienterede om, at alle analysegrupperne leverer oplæg umiddelbart inden sommerferien, og at det drøftes til næste LSU-møde. ABL, der deltager i den tværgående arbejdsgruppe vedr. uddannelser, kunne dog tilføje, at uddannelsesområdet analyseres frem til uge 50, hvorefter der fremlægges et oplæg på det område. SLL spurgte, om der vil blive tale om bedre muligheder for indgåelse af fratrædelsesaftaler, end der var i B14-processen. NIH oplyste, at dette ikke er en del af arbejdet endnu. NIH tilføjede, at der er pligt til undersøge muligheder for omplacering på hele AU, såfremt personalereduktioner måtte vise sig nødvendige. JS spurgte, om der fortsat er ansættelsesstop i administrationen. NIH bekræftede og oplyste, at ansættelsesstoppet forventes at fortsætte frem til sommerferien, men at beslutning om evt. videreførelse p.t. udestår. Der er foreløbigt konstateret et midlertidigt mindreforbrug i 2015 ved vakancer som følge af ansættelsesstoppet. Et stort antal vakancer er ikke sundt for organisationen på længere sigt og hvis der generelt skal spares aktiviteter væk, skal man se på en afstemning af forventningerne til serviceniveauet. JH spurgte til antallet af vakancer, og NIH oplyste, at et omtrentligt bud er, at der ca. er sparet 1 til 1,5 mio. kr. i MLBP spurgte, om dekanatet selv betaler for de ekstra omkostninger til den nye profileringsstrategi og udtrykte bekymring for, om det kommer til at koste penge for administrationscenteret. NIH oplyste, at det ikke kommer til at gå ud over medarbejderne, at der er vedtaget en ny profileringsstrategi for hele Aarhus BSS og mindede om, at dekanatet betaler 100 pct. for alle aktiviteter på Aarhus BSS; såvel egne som i regi af administrationscenteret. 5. Status for flytninger i det administrative center (orientering) MLBP spurgte, hvad status er for de interne flytninger i administrationscenteret, herunder om alle medarbejdere er kommet på plads. NIH oplyste, at alle p.t. er på plads, men at han ikke kunne garantere, at der ikke kommer til at ske flere flytninger. Der er dog ikke noget på tegnebrættet lige nu. ABL oplyste, at der senest er fem medarbejdere, der er flyttet fra Eksterne relationer til Studier, og at Studier er i mål med den proces, der kom efter problemanalysen. NIH tilføjede, at

3 de enkelte arbejdsmiljørepræsentanter i regi af LAMU sørger for, at der laves en mini APV i forbindelse med de fysiske flytninger, som Arbejdstilsynet kræver. Side 3/6 6. Opsamling på lønforhandlingsrunden ved administrationscenteret NIH oplyste, at punktet er på dagsordenen med henblik på, at der sker en evaluering af lønforhandlingsprocessen. Det er ikke intentionen, at de enkelte resultater, herunder hver enkelt medarbejder drøftes i LSU. MLBP synes, at forhandlingerne er foregået i en god tone og på en ordentlig måde. Hun udtrykte ros til NIH på trods af, at forhandlingerne var meget præget af, at der var få midler, og at der var mange medarbejdere, der burde have fået, hvis der var flere penge. MLBP bemærkede, at der kan være udfordringer ved den nuværende organisering, hvor administrationschefen forhandler på vegne af funktionscheferne. NIH tilkendegav, at der er fordele og ulemper ved organiseringen. Da det er en forhandlingssituation, et det ikke givet, at funktionschefen nødvendigvis bliver tilgodeset. NIH understregede dog, at han havde lyttet meget til funktionscheferne, da han forud for lønforhandlingerne drøftede hver enkelt indstilling med de respektive funktionschefer. ABL bekræftede dette, og sagde, at der jo var mange, der skulle tilgodeses. ABL efterspurgte dog flere input fra NIH vedr. de konkrete resultater til brug i tilbagemeldingerne, herunder særligt til afslagene. SLL understregede, at han som TR helst vil forhandle med dem, der sidder på pengekassen (administrationschefen, red.). På den måde kan der forhandles hurtigere og mere effektivt. Og det er vedtaget på AU, man forhandler på det niveau, hvor pengene reelt er. Det forudsætter naturligvis, at administrationschefen har en grundig snak med funktionscheferne inden forhandlingerne. EJ oplyste, at der har været en løbende dialog mellem NIH og funktionscheferne, og at det er gået godt. EJ mener ikke, at deltagelse af funktionschef ved forhandlingerne med de forskellige organisationer er en mulighed. Denne lønforhandlingsproces er den mindst bureaukratiske proces, der er foregået nogensinde. Der er ingen tvivl om, at beløbet er lavt, men processen er god og væsentlig mere afbureaukratiseret end tidligere på VD-området. LBS tilkendegav, at det overordnet set var gået fint, men at tilbagemeldingerne til den enkelte kunne have været bedre. Der kan med fordel være en tættere dialog mellem TR og funktionschef forud for tilbagemeldinger. Det arbejdes der på. NIH oplyste, at der er nået et resultat, der ligger meget tæt på rammen. Vi har taget lidt mere fra lønsummen og tildelt som engangsvederlag ud fra den fælles for-

4 ståelse om senere starttidspunkt for de varige lønforbedringer. NIH oplyste, at der efter sommerferien udarbejdes et generelt overblik over fordelingen af tillæg på hele Aarhus BSS, som også forelægges fakultetsledelsen. Forhandlingerne på institutterne er p.t. ikke afsluttet. Side 4/6 Det blev drøftet, om der kunne leveres en oversigt over fordelingen mellem afdelinger, puljer eller organisationer. NIH oplyste, at der i princippet ikke er puljer til hver enkelt organisation eller funktionsområde, men at der forhandles samlet for hele administrationscenteret, ligesom der forhandles samlet for hvert enkelt institut. Det har dog været forsøgt at fordele midlerne nogenlunde lige mellem henholdsvis organisation og funktionsområde. Dog har det ikke været et mål i sig selv. LBS ønskede, at der kunne leveres en oversigt over AC-tap erne i dekanatet til sammenligning. EJ gav udtryk for, at der bør være tillid til, at ledelse og TR har fået det hele til at gå op på den bedst mulige måde. EJ spurgte, hvad de detaljerede oversigter skulle bruges til, herunder hvorfor der er behov for meget præcise detaljer. Flere af de tilstedeværende tillidsrepræsentanter, herunder bl.a. LBS og MLBP, gjorde opmærksom på, at ønsket om øget gennemsigtighed ikke udspringer af mistillid til ledelsen, men derimod handler om synliggørelse af processen over for medarbejderne, som også vil kunne bruge den efterspurgte oversigt som et redskab i forbindelse med fremtidige lønforhandlinger. Det var dermed ønsket, at en oversigt desuden kan bidrage til at undgå uhensigtsmæssige rygtedannelser, hvilket vil være i både ledelsens- og medarbejdernes interesse. Der blev fra tillidsrepræsentanternes side ikke efterspurgt lønoplysninger på individniveau, ligesom der blev udtrykt forståelse for behovet for at beskyttet medarbejdernes anonymitet. NIH supplerede med, at det kan være svært at offentliggøre detaljerede aftaler om lønforbedringer, særligt henset til de afdelinger, der er meget små, og hvor der måske er en enkelt medarbejder, der har fået lønforbedring. Det er ikke op til ledelsen at bryde tavshedspligten og meddele dette på individniveau. MGJ tilføjede, at det kan være meget svært at differentiere mellem hver afdeling, herunder også om hver enkelt afdeling reelt set skal have det samme i det pågældende år. JH sagde, at det bør beskrives, hvordan man er kommet frem til resultaterne, herunder hvordan rammen er for andre på AU.

5 NIH svarede, at der selvfølgelig skal fremlægges et resultat, der også skal forelægges fakultetsledelsen. NIH oplyste også, at der er forhandlet inden for den overordnede ramme, der er fastsat på hele AU, og som er vedtaget i universitetsledelsen. Rammen er dog ikke en udmøntningsgaranti, og det giver sig selv, at budgetterne skal holdes. Side 5/6 JS mente, at medlemmerne i LSU, herunder særligt de tillidsrepræsentanter, der har deltaget i forhandlingerne, bør bidrage til at aflive rygter om en ulige eller urimelig fordeling af midlerne. JS synes, at det er foregået ordentligt, og at det er medarbejdersidens opgave at videreformidle dette efter drøftelser i samarbejdsudvalget. LSU var herefter enige om, at opsamlingen kan være nyttig til brug for næste års lønforhandlingsrunde, herunder også til brug for drøftelser og forventningsafstemning i samarbejdsudvalget forud for forhandlingsrunden. 7. Orientering 7.1. NIH orienterede om, at Arbejdstilsynet har været på besøg i Herning, og at der er givet en grøn smiley. Det gav dog anledning til at præcisere, hvor de relevante arbejdsmiljømapper befinder sig, såfremt andre enheder får besøg. I Tåsingegade er mapperne hos Karsten Petersen (bygning 1443), i Herning er de i receptionen, på Bartholins Allé er de ved Aarhus BSS IT og på Fuglesangs Allé ligeledes ved Aarhus BSS IT NIH oplyste, at der er kommet nye rejseregler på AU. Der udarbejdes et forslag til en fælles procedure ved bestillinger fremover, som forelægges funktionschefkredsen EJ orienterede om en ny personalehåndbog for rengøringspersonalet ved Aarhus BSS Bygninger (bilag 3 vedlagt). Håndbogen udleveres til nyansatte, og MLBP foreslog, at der også kunne ligge nogle eksemplarer i frokostrummet. ABL spurgte, om der kan laves noget lignende, der gælder for alle medarbejdere i Aarhus BSS administrative center. NIH svarede, at AU s personalepolitik skal revideres, og herefter vil det være oplagt, at administrationscenteret ser på, hvordan det kan udmøntes lokalt. HR laver et udkast, der skal drøftes i funktionschefkredsen samt i LSU NIH orienterede om den seneste status for opfølgningen på APV 2012, der er fremsendt til HSU/HAMU (bilag 4). Hvert funktionsområde har redegjort for status for de initiativer, der er igangsat som opfølgning på APV MLBP gjorde opmærksom på, at det er en bagudrettet status, og at APV 2016 starter i løbet af efteråret NIH orienterede om, at MUS starter op i efteråret og understregede samtidig, at vigtigheden ikke ligger i, hvornår på året der bliver holdt MUS, men i at der bliver holdt MUS med alle medarbejdere én gang om året.

6 7.6. NIH orienterede om, at administration samt finansiering af elever på AU lægges ud til de administrative centre og således ikke længere håndteres centralt. Spørgsmål om elever kan rettes til Aarhus BSS HR & Ph.d. Side 6/6 8. Evt. NIH oplyste, at der er kommet nye tal vedr. den kvartalsvise sygefraværsstatistik på AU. Materialet fremsendes til LSU sammen med referat af mødet med henblik på drøftelse på næste møde. NIH spurgte LSU, om der var stemning for at deltage i et udvidet 3x½ dags SU-kursus om det gode samarbejde, som Samarbejdssekretariatet udbyder. Der var enighed i LSU om, at man hellere vil deltage i det generelle 1-dags kursus, der udbydes til efteråret. Kurset afholdes på AU med underviser fra Samarbejdssekretariatet. Medarbejdersiden havde ønsket at drøfte, hvad man som arbejdsplads kan tilbyde som alternativ til lønforbedringer. ACH gjorde opmærksom på, at der kunne være behov for at se på alternativer, der kan motivere og fastholde medarbejdere, når lønmidlerne er få. Det kan fx være øget fleksibilitet, fokus på kompetenceudvikling mv. Der var enighed om, at det er nødvendigt at drøfte, og at der er brug for mere tid til det på et senere møde. Der var enighed om, at det kan hænge sammen med drøftelser af udmøntning af personalepolitikken. Næste møde: August/september 2015

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller

Hovedsamarbejdsudvalget. Hovedsamarbejdsudvalget. Forum. Møde afholdt: 22. juni 2011. Sted: Udvalgsværelse 1. Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller Hovedsamarbejdsudvalget MØDEREFERAT GODKENDT 31. AUGUST 2011 Forum Hovedsamarbejdsudvalget Møde afholdt: 22. juni 2011 Sted: Udvalgsværelse 1 TLF DIR Referent: Martin Dahl Nielsen/Lisbeth Møller FAX MOB

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk

DM dansk magisterforening Lønforhandlinger Best practice. titel på afsnit. Lønforhandlinger. Best practice. dm.dk titel på afsnit 1 Lønforhandlinger Best practice dm.dk 2 3 Lønforhandlinger Best practice 4 INDHOLD Indhold 7 Indledning 9 Forhandlings- og aftaleret Special- og chefkonsulenter i staten Special- og chefkonsulenter

Læs mere

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK

Juni 2010 EVALUERING. af model for anvendelse af trepartsmidler til kompetenceudvikling KL/KTO/SHK Juni 2010 EVALUERING af model for anvendelse af trepartsmidler til Indhold Forord 3 Sammenfatning 4 Udmøntning af modellen... 4 Anvendelse af kompetencemidlerne... 5 Forslag og ønsker til fremtidig model...

Læs mere

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) AARHUS UNIVERSITET Institutforum den 20. juni 2013 kl. 11.00-13.00 D219 GODKENDT REFERAT Deltagere: Hanne Løngreen, Eva Viala, Claus Holm, Mette Mejlvang, Hanne

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK

Evaluering. af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling. Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Evaluering af model for udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Udarbejdet for Danske Regioner, KTO og SHK Peter Hagedorn-Rasmussen Kubix Bruno Clematide Per Bruhn Heidi Lindtoft Christiansen

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 14.-15. august 2013 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden), Monica Lendal Jørgensen (næstformanden), Hanne Lindbjerg Kristensen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere