GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13"

Transkript

1 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR ET AREAL TIL IDRÆTSANLÆG

2 18.1W9BQ INDLEDNING % Nærværende notat indeholder et forslag til lokalplan for udbygning af idrætsområdet syd for Rinavej (hovedlandevej 415) i Grenaa by. Udbygningen, der er placeret både syd og øst for det eksisterende anlæg, vil forøge idrætsanlæggets areal med ca. 20 ha til i alt 36,7 ha t Hensigten med at udarbejde en lokalplan er blandt andet, at fortælle hvordan veje, stier, bygninger, beplantning m.m. skal placeres og udformes indenfor et bestemt område. Endvidere kan der træffes bestemmelser vedrørende bebyggelsens anvendelse. Lokalplanens lovgrundlag er kommuneplanloven, der trådte i kraft i februar Lokalplaner kan i store træk betragtes som en udbygning af de tidligere partielle byplanvedtægter. En lokalplan er således en detaljeret fysisk plan, der i dette tilfælde fastlægger de nøjere rammer for omfanget af en udbygning af idrætsanlægget syd for Ringvej i Grenaa by. i Intentionerne med kommuneplanloven er, blandt andet, at sikre borgerne indflydelse på og kendskab til aei A lokale planlægning. Derfor er kommunen forpligtet til at udarbejde lokalplaner, før større anlægsarbejder kan igangsættes. Da en lokalplan skal fremlægges som forslag for borgerne inden den vedtages endeligt af byrådet, er der skabt mulighed for at fremkomme med indsigelser og ændringsforslag inden en Ifølge kommuneplanloven skal der på længere sigt for hele kommunen udarbejdes en kommuneplan, der skal tjene som grundlag for udarbejdelse af lokalplaner. Som en midlertidig foranstaltning er der i en overgangsperiode tilvejebragt et planlægningsgrundlag gennem de såkaldte 15- rammer, der er en aftale mellem kommunen og miljøministeriet.

3 I det følgende afsnit er der gjort rede 'for lokalplanens indhold. Afsnittet om forholdet til anden planlægning skal gøre det muligt at se forslaget i en større sammenhæng. Herefter gøres der rede for lokalplanens retsvirkninger f borgernes muligheder for at gøre indsigelser og fremsætte ændringsforslag samt lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger. Endelig følger selve lokalplanforslaget, der indeholder formål, bestemmelser for at opnå disse, og til sidst kortbilag.

4 GRENAÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 Lokalplan for et område til offentlige formål syd for Ringvej og øst for den kommende politigård i den sydlige del af Grenaa by. Lokalplanen er udarbejdet af Møller & Wichmann, arkitekter m.a.a., i samarbejde med stadsingeniørens kontor. Omslaget er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 4OO/76). INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens forhold til anden planlægning... BILAG A Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... BILAG B Kort beskrivelse af lokalplanens retsvirkninger... BILAG C Frist for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag. BILAG D Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... BILAG E LOKALPLANENS BESTEMMELSER V l.o Lokalplanens formål... Side l 2.O Område- og zonestatus... Side 2 3.O Områdets anvendelse... Side 2 4.O Udstykninger... Side 3 5.O Vej- og stiforhold... Side 3 6.O Ledningsanlæg... Side 5 7.O Bebyggelsens omfang og placering... Side 5 8.O Bebyggelsens ydre fremtræden... Side 6 9.O Ubebyggede arealer... Side 7 1O.O Forudsætninger for ibrugtagen... Side Eventuelle tilladelser eller dispensationer... Side 8 Vedtagelsespåtegning... Side 8 LOKALPLANENS KORTBILAG Kortbilag nr. l... Side 9 Kortbilag nr Side 1O

5 BILAG A KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS INDHOLD Forslaget giver mulighed for at udvide det eksisterende idrætsanlæg til ca. det dobbelte ved at inddrage arealerne umiddelbart øst og syd herfor til dette formål, således at det til idræt udlagte areal i alt vil blive på 36,7 ha. For at kunne efterkomme et nuværende og et forventet øget behov for bygningskrævende idrætsudøvelse samt dertil hørende servicefaciliteter, er der i planen udlagt et større areal, ca. 13,5 ha, til anlæg for disse formål. Beskrevet som område II i lokalplanens bestemmelser. Til imødegåelse af et forventet øget pres på de arealkrævende udendørs idrætsgrene er der i lokalplanforslaget ligeledes sikret plads til en udvidelse af disse faciliteter. Det til udvidelse udlagte areal er på ca. 6 ha, hvilket vil forøge det samlede areal til dette formål til ca. 23 ha. Beskrevet som område I i lokalplanens bestemmelser. For at bevare såvel hovedlandevej nr. 415 (Ringvej) og Vester Skovvejs egenart samt så meget det er muligt af den i området værende beplantning, sikrer lokalplanen bevarelse af beplantningen langs de nævnte veje og at der kun fældes den beplantning, som af byrådet skønnes nødvendig. Ligeledes sikrer lokalplanen en minimum 2O m bred beplantning langs det sydlige skel og en minimum 50 m bred beplantning langs det mod vest beliggende boligområde. Arealbehovet for de ovenfor nævnte og på kortbilaget viste beplantningsbælter vil være ca. 4,5 ha, således at arealet til udendørs faciliteter reelt vil blive ca. 19 ha. Den trafikale betjening af lokalplanområdet vil, viølge forslaget, hovedsagelig blive etableret fra en i den østlige del af arealet udlagt vej. Denne vej skal udgå fra Ringvej umiddelbart over for N.P. Josiassensvej og fortsætte mod syd til forbindelse med Ydesvej.

6 BILAG A Mod vest vil Vester Skovvej kun i et begrænset omfang kunne betjene en del af området, idet vejens karakter gør det uforsvarligt med en væsentlig forøgelse af trafikkent Udover de ovenfor nævnte forhold, indeholder lokalplanforslaget de allermest nødvendige bebyggelsesregulerende bestemmelser, bestemmelser om at bevare mest muligt af den eksisterende beplantning, samt bestemmelser om de nødvendige dispensationer fra andre myndigheder. Ligeledes indeholder lokalplanforslaget bestemmelser om at overføre arealet fra land- til byzone. Krrj**^i««: ifstse'* f l * s s- «T3 '**r a^^^m^i^-^sjb,;«*!ta*t *: ; ^«^il*i u* en to "^ferj^- - O;-** v^- *».»...» «-9,:",xi Luftfoto mål ca. 1: områdegrænse

7 BILAG B LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Bygningsvedtægt for Grenaa kommune 1963 Lokalplanens område er ikke medtaget i kommunens bygningsvedtægt af 1963 eller anden bindende planlægning, og er af den grund i landzone. Udkast til dispositionsplan for Grenaa kommune Den nordligste 3/4 af lokalplanens område er i det foreliggende udkast til dispositionsplan for Grenaa kommune, udlagt til offentlige formål. Lokalplanen er således i det væsentlige i overensstemmelse med dispositionsplanen. 15-rammer for Grenaa kommune Den nordligste 3/4 af lokalplanens område er i kommunens 15-rammer, område 1,41, udlagt til idrætsanlæg og ifølge denne pålagt følgende bestemmelser: at bebyggelsesprocenten under ét ikke overstiger 25, at bebyggelsen ikke opføres med mere end 2 etager, at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m. v * Kommunens spildevandsplan Den vestligst beliggende 1/5 af området er kloakeret. Den øvrige del af området er ikke kloakeret og heller ikke planlagt kloakeret i spildevandsplanen. Området er dog således beliggende, at det umiddelbart kan tilsluttes kloaknettet i Grenaa by. Grenaa by! s renseanlæg, der i øjeblikket er under opførelse, vil få en sådan kapacitet, at det vil kunne modtage spildevand fra området. Kommunal sektorplanlægning Ifølge den kommunale sektorplan er det byrådets målsætning at udbygge idrætsanlægget. Det er vedtaget, at anlægget skal

8 BILAG B udbygges med følgende faciliteter: 1. Idrætshal med to baner af 2O x 4O m samt plads til en optimal kapacitet på 1OOO tilskurer. 2. Servicefaciliteter som kontorer, mini-teria, kiosk og lignende samt ca. 1O klublokaler. Perspektivplan Udover det i sektorplanen nævnte, er det byrådets ønske, at der eventuelt senere skal opføres vandrehjem, flere klublokaler, cafeteria, svømmehal og skøjtehal.

9 BILAG C KORT BESKRIVELSE AF LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER a. Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge Icommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig be- tydning for virkeliggørelsen af^ lokalplanen. i Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. b. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. c. Da lokalplanen udlægger området til offentlige institutioner og anlæg, betyder det, at ejerne efter kommuneplanlovens 32 under visse forudsætninger kan kræve ejendommene overtaget af kommunen, mod erstatning.

10 BILAG D FRIST FOK FREMSÆTTELSE AF INDSIGELSER OG ÆNDRINGSFORSLAG I overensstemmelse med kommuneplanlovens 24 har Grenaa byråd fastsat en frist på 2 måneder for fremsættelse af indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget. Sådanne indsigelser eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den 12. februar 1979

11 BILAG E LQKALPLANFORSLAGETS MIDLERTIDIGE RETSVIRKNINGER Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder efter kommuneplanlovens 22 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med lokalplanforslaget. * Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra 12. februar 1979 og indtil forslaget er godkendt af miljøministeriet og endelig vedtaget af byrådet, dog højst indtil 12. februar 1980 Kommunalbestyrelsens tilladelse beror på, at planstyrelsen ved fristens udløb har godkendt områdets inddragelse i kommunens 15-rammer.

12 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 Lokalplan for et område til offentlige formål syd for Ringvej og øst for den kommende politigård i den sydlige del af Grenaa by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i afsnit 2.O nævnte område. l.o LOKALPLANENS FORMÅL Formålet med nærværende lokalplan er: at åbne mulighed for såvel en arealmæssig forøgelse af det eksisterende idrætsanlæg samt for opførelse af haller, omklædningsrum, klublokaler, overnatningsmuligheder, kontorer, cafeteria o. lign. bygninger med tilknytning til idrætsformål, \ at fastlægge størrelsen og beliggenheden af det område, hvori bygninger må opføres, at fastlægge overordnede'*bebyggelsesregulerende bestemmelser, at fastlægge et overordnet vej- og stiprincip, at sikre, at så meget som overhovedet muligt af den sunde, eksisterende beplantning bevares, således at området i størst muligt omfang bevarer sin plantagekarakter, samt plantning af et mindst 3O m beplantningsbælte langs hovedlandevej.nr. 415 (Ringvej).

13 2.0 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag, kort nr. I, og omfatter del af matr. nr. 64 a af Grenaa Markjorder, samt alle parceller, der efter den 12. februar 198O udstykkes fra den del af den nævnte ejendom, der er omfattet af forslaget. 2.2 Med byrådets offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan overføres hele lokalplanens område fra landzone til byzone. 3.Q OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1 Lokalplanens areal opdeles i 2 områder, markeret I og II på vedhæftede kortbilag nr. 2, der udlægges til følgende formål: I II Idrætsanlæg uden større bebyggelse jævnfør afsnit 7 stk. 5. Idrætsanlæg med større bebyggelse. Område I Område I udlægges til offentlige formål, idrætsbaner, og der må ikke på området opføres anden bebyggelse end sådan, der har direkte tilknytning til idrætsbanerne, så som tilskuerfaciliteter, omklædnings- og redskabsbygninger o. lign. Område II Område II udlægges til offentlige formål, idrætsanlæg, og der må på området etableres sådanne faciliteter, der nødvendiggør større bygningsanlæg som boldspilhaller, svømmehal, badmintonhal o. lign. Endvidere må der opføres de for området nødvendige servicefaciliteter som cafeteria, kiosk, kontorer, overnatningsmuligheder o. lign.

14 4.O UDSTYKNINGER 4.1 Der må indenfor lokalplanens område ikke finde udstykninger sted, uden byrådets tilladelse, jævnfør kommuneplanlovens 18 stk VEJ- OG STIFORHOLD 5.1 Til betjening af lokalplanområdets funktioner skal der anlægges en vej mellem punkterne A og B. Endvidere vil der fra Vester Skovvej kunne etableres begrænset adgang til området umiddelbart nord for denne. Kortbilag nr. 2. Vejen skal ved punkterne A og B have en sådan beliggenhed, at den ved A udmunder direkte over for N.P. Josiassensvej, og ved B skal den tilsluttes skovvejen, Ydesvej, Med undtagelse af den førnævnte begrænsede vejbetjening fra Vester Skovvej, skal lokalplanområdet trafikbetjenes fra vej A-B, herunder adgang til parkeringspladsen og lignende anlæg. Derudover skal stierne fra parkeringspladserne til tilskuerfunktionerne, halindgangene og lignende anlægges med fast belægning og således, at de gående betjenes bedst muligt. 5.2 Vej A-B skal anlægges med en kørebanebredde på min. 7,5 m samt cykelsti og fortov med en fast belægning på tilsammen min. 3,6 meters bredde. Ved punktet A etableres en af Vejdirektoratet godkendt tilslutning til et lysreguleret kryds. Kørebane, cykelsti og fortov behøver ikke nødvendigvis at være parallelt beliggende, men ved punkterne A og B må afstanden mellem disse ikke overstige 3 m.

15 Ved vejtilslutninger skal hjørnerne afskæres og der skal sikres de nødvendige oversigtslinier. x) 5.4 Langs vejen A-B kan der udlægges areal til holdeplads for bus. 5.5 Ved anlæg af færdselsarealer skal der tages størst mulig hensyn til beplantningen. Byggelinier 5.6 Langs følgende veje og stier pålægges byggelinier i de nedenfor angivne afstande fra vej- og stiskel, således som vist på vedhæftede kortbilag: Ringvej 150 m fra vejudvidelseslinien (naturfredningsloven) Vester Skovvej 3O m fra skel Skovsti 3O m fra skel Arealerne mellem byggelinier og vej- og stiskellet må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. Dette skal dog ikke være en hindring for at bibeholde eksisterende anlæg, samt ombygge eksisterende tribune. Endvidere skal bestemmelsen ikke være til hindring for en udvidelse af Grenaa tennisklubs hus, såfremt byrådet tillader denne. I tilfælde af brand vil klubhuset kunne genopføres på samme sted, såfremt byrådets tilladelse hertil kan opnås. Langs vejen A-B må bygninger ikke, uden byrådets tilladelse, placeres nærmere vestlige vejudlæg end 15 m. Parkering 5.7 Byrådet kan give tilladelse til, at 5O% af arealet mellem vej skel og byggelinie langs Ringvej og vej A-B anvendes til anlæg af parkeringspladser, dog ikke nærmere skel mod Ringvej end 3O m. x) Opmærksomheden henledes på, at hjørneafskæringer og oversigtslinier vil blive pålagt i henhold til vejlovgivningen.

16 Byrådet kan endvidere give sin tilladelse til, at 50% af arealet mellem vej A-B og Ydesvej anvendes til anlæg af parkeringspladser, dog ikke nærmere A-B end 2O m. 5.9 Fra Vester Skovvej må der kun gives adgang til den til tennisbanerne nødvendige parkering. Parkering herudover kun med byrådets tilladelse Parkeringsarealet skal opdeles i enkeltområder på maks. 6O pladser Ved placeringen og udformningen af parkeringsanlæggene skal der tages størst mulig hensyn til den eksisterende beplantning, ligesom byrådet kan forlange/ at de enkelte parkeringsområder omgives af planter samt at der etableres nyplantning på selve områderne, således at karakteren af skov bevares Regnvandsbassiner til afvanding af parkeringsarealerne kan placeres på området, såfremt tilladelse hertil kan opnås i relation til spildevandsplanen og fra byrådet. 6.O LEDNINGSANLÆG 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, må ikke fremføres som luftledninger, men må alene udføres som jordkabler. 7.0 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Område I 7.1 I område I må bebyggelsesprocenten ikke overstige 10%, 7.2 Bygninger må ikke opføres med mere end l etage. 7.3 Intet punkt af en bygning må gives en højde, der er over 6,5 m over terræn (niveauplan).

17 7.4 Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 4 m, målt fra terræn (niveauplan) til skæringen mellem facade og tagflade. 7.5 Undtaget fra stk. nr. 7.2, 7.3 og 7.4 er tribuneanlæg. 7.6 Bygninger må ikke opføres nærmere de mod vest beliggende parceller end 5O m. Område II 7.7 I område II må bebyggelsesprocenten ikke overstige 25%, 7.8 Haller må ikke, uden byrådets tilladelse, gives en højde, der er over 12 m over terræn (niveauplan). 7.9 Øvrige bygninger må ikke opføres med en større højde end 8,5 m over terræn (niveauplan) Bebyggelse må ikke placeres øst for vej A-B. Fællesbestemmelser for område I og II V 7.11 Ved bygningernes placering skal der tages størst mulig hensyn til den eksisterende beplantning Byrådet kan ved byggesagsbehandlingen forlange en bygnings placering ændret, såfremt man finder, at bygningen kan placeres mere skånsomt i området Store og mellemstore træer må ikke fjernes uden byrådets tilladelse. 8.0 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Fællesbestemmelser for område I og II 8.1 Udendørs skiltning må kun finde sted med byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

18 9.O UBEBYGGEDE AREALER Fællesbestemmelser for område I og II 9.1 Beplantning må ikke fjernes uden byrådets tilladelse. 9.2 Med undtagelse af bestemmelsen i afsnit 5 stk. 7 må den på vedhæftede kortbilag nr. 2 med beplantningssignatur viste beplantning ikke fjernes. Det eksisterende regnvandsbassin, som er placeret ud for matr. nr. 64 aq, kan forblive liggende i beplantningsbæltet. 9.3 Ubebyggede arealer skal gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring skal overholdes, 9.4 Eventuel indhegning skal foretages med en hegnstype, som passer til områdets karakter. 9.5 Belysning af veje og andre færdselsarealer inde i områderne må kun udføres som parkbelysning efter byrådets nærmere anvisninger. 9.6 Der må etableres de for idrætsudøvelsen nødvendige lysanlæg. 9.7 Højttalere og lignende må kun bruges indenfor bestemte tidsrum og med et maksimalt støjniveau som specificeret i et af byrådet vedtaget reglement vedrørende disse forhold FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 10.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal der være etableret de for det enkelte anlæg nødvendige parkeringspladser.

19 11.0 EVENTUELLE TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 11.1 Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse hertil fra Skovstyrelsen for ophævelse af fredskovspligten og fra Fredningsstyrelsen om anlæg indenfor naturfredningslovens 3OO m byggelinie. VEDTAGELSESPÅTEGNING Således vedtaget af Grenaa byråd. Grenaa, den 14. november 1978 Arne Jessen borgmester J. Chr. Nielsen stadsingeniør I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Grenaa byråd, den 12. februar 198O Arne Jessen borgmester J. Chr. Nielsen stadsingeniør

20 Foranstående lokalplan begæres tinglyst på ejendommen matr. nr. 64 a, Grenaa Markjorder. Grenaa byråd, den 12. februar 1980 Arne Jessen borgmester J. Chr. Nielsen stadsingeniør INDFØRT l DAGBOGEN FOR RETTEN l GRENÅ DEN 1 8 HAR, 1980 LYST

21 '' ~ LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE KORT NR.1 TIL LOKALPLAN NR.13 MÅL O 0,5 1km

22 » +*** m ***** F"^ > /-.^ s*'-**** fø-jr: é K **w * J ^ 23 ~^ ^'^ é / %-!) n u.^ '(S,5t& ^CP^ ^ A^LO^VJ,!& ^^, /^ -T fc 4tf? NP -»OS'JsSfNSv.Ej «j<r*/'? - ' -K ' LOKALPLANGRÆNSE OMRÅDEGRÆNSE - - BYGGELINIE tev^ BEPLANTNINGSBÆLTE GRENAA KOMMUNE KORT NR.2 TIL LOKALPLAN NR.13 MÅL 1:4000 O i

23 Stempel kr. O Anmelder: Grenaa Kommune PÅTEGNING på servitut angående lokalplan nr. 13 lyst 18. marts Ovennævnte lokalplan begæres tinglyst af tingbogen for så vidt angår dels matr.nr. 64 iæ og dels den del af matr.nr. 64 a Grenaa Markjorder, som nu er omfattet af lokalplan nr. 86 og iøvrigt vist på vedhæftede kortbilag nr. l fra lokalplan nr. 86. Grenaa Kommune, den SV l $ JJ&hr. Nielsen stadsingeniør INDFØRT l DAGBOGEN FOK RATTEN l GRENAA ' aføk/ / Betty Cad^ O.CISS., dl

24 N 64f 166 b 64 bo ab e \ \ \o>\ 94c 100 Signatur: Lokalplangrænse Matrikelkort GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 KORTBILAG NR. l Mål 1:2000 O

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51

,~- V, ( A 83 ) LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 ,~- V, ( A 83 ) GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN ET OMRÅDE TIL CENTERFORMÅL NR 51 / 57? GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 Lokalplan nr. 51 for et område til centerformål. Lokalplanen er udarbejdet i februar 1984.

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62

LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL KOLONIHAVER N R. 62 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 Lokalplan nr. 62 for et område til kolonihaver beliggende mellem Randersvej og Gammel Å. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Efter aftale med Jesper Kaas Schmidt sender jeg jer yderlig relevante dokumenter (oplysninger).

Efter aftale med Jesper Kaas Schmidt sender jeg jer yderlig relevante dokumenter (oplysninger). From: Kim Kofod Hansen Sent: 23 Nov 2015 08:44:15 +0000 To: Olaf Krogh Madsen;Inger K. Andersen;Rikke Albæk Jørgensen;Allan Gjersbøl Jørgensen;Ulf Baldrian Kudsk Harbo;Bente Hedegaard Cc: Else Søjmark;Christina

Læs mere

LOKALPLAN 02-012. DALL - FERSLEV ldrætsanlæg AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 02-012. DALL - FERSLEV ldrætsanlæg AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 02-012 DALL - FERSLEV ldrætsanlæg AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUN 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Oversigtskort Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens sammenhæng

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE

LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.37 FOR ET INDUSTRIOMRÅDE NORDØST FOR GRENAA BYMIDTE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 37 Lokalplan for et eksisterende erhvervsområde i Grenaa by, Nærværende lokalplan er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/56. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/56 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1983 Gammeltoft TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 4O0/76 BOV KOMMUNE lokalplan nr. 2/56 B O V K O MM U^N

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979

LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 LOKALPLAN 14-001 SULSTED IDRÆTSANLÆG, SKOLEIDRÆTSPLADS AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1979 Lokalplanens baggrund og område Lokalplan 14-001 er udarbejdet for at sikre arealer til udvidelse

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE 51.11

LOKALPLAN NR. LE 51.11 LOKALPLAN NR. LE 51.11 UDVIDELSE AF ERHVERVSOMRÅDE I ØRBÆK BY L~~J H~~J Ø R B Æ K K0MMUNE TEKNIS K FORV ALTNING 1993. i I NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. LE 51.11 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLANENS REDEGØRELSER

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

KOMMUNE LØKKEN -VRA LOKALPLAN NR. 4.8.3.1. FQR ET OMRÅDE 1 FURREBY TIL CAM- PINGPLADS OG OFFENTLIGT FQRIMÅL.

KOMMUNE LØKKEN -VRA LOKALPLAN NR. 4.8.3.1. FQR ET OMRÅDE 1 FURREBY TIL CAM- PINGPLADS OG OFFENTLIGT FQRIMÅL. LØKKEN -VRA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.8.3.1. FQR ET OMRÅDE 1 FURREBY TIL CAM- PINGPLADS OG OFFENTLIGT FQRIMÅL. LØKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.8.3.1 Lokalplan for et omrade nord for Løkken til campingplads

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05

Silkeborg Kommune. Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Silkeborg Kommune Område ved Lysbrogade LOKALPLAN 40.05 Lokalplan nr. 40.05 for et omrade ved Lysbrogade. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS FO& OG INDHOLD.. 2 LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm

Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Lokalplan nr. 031 Hjørnet Vardevej/ Lønborgvej, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.17

LOKALPLAN NR. B 51.17 \ ~. ~ L_- ~ ~, 4/ -~) LOKALPLAN NR. B 51.17.-~ v~. ~ ~1 SrI~I~MÆRKE NYT BOLIGOMRÅDE IRBiEKBY ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 199 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSER Lokaiplanens baggrund

Læs mere

T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5

T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5 T. 22. 05 LOKALPLAN NR. 5 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 5 vedrører et areal syd for Gammel Klausdalsbrovej vest for eksisterende center ved Dildhaven og fastlægger, at området kun

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 226 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 for et centerområde ved Hostrupsvej HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 226 FOR ET CENTEROMaDE VED HOSTRUPSVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: S S 20-RedegØrelse 21-Beskrivelse Side

Læs mere

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro.

Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro. Boligbebyggelse hjørnet af Ansgargade og Vesterbro Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 41. For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 41 For et område ved Stenrødgård i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07

Silkeborg Kommune. Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Silkeborg Kommune Område ved Arendalsvej (Gødvad Center) LOKALPLAN 63.07 Centex?, 1. etape) INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS F OML OG INDHOLD.. LOKALPLANENS FORHOLD TIL DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR &ET..

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup

LOKALPLAN 196. for Copenhagen International School i Hellerup LOKALPLAN 196 for Copenhagen International School i Hellerup GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 196 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning

Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I anvendes udelukkende til formål i tilknytning HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 21 omfattende område 2.F.o2. til fritidsformål (surfing) i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10

Lokalplan Ø-15. Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Lokalplan Ø-15 Lokalplan nr. Ø-15 & 15 rammer, tillæg nr. 10 Vedtagelsesdato: 03-07-1984 LOKALPLAN Nr. 0-15 for et område til boligformål i den sydlige del af Østbirk by GEDVED KOMMUNE VEJLE AMT KORTFATTET

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup

U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup U01KALPLAN nr. 12-2 For et område ved Ornum, Tra:ndrerup ÆRØSKøBIN,G KOMMUNE HVAD ER EN LOKALPLAN? Ifølge kommuneplanloven skal der tilvejebringes en lokalpian, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder

Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder Anmelder: ADVOKAT H. THORNINGER HERNINGVEJ 1. 6950 RINGKØBING TELEFON 07-32 38 11 Matr.nr. 13o i^, 13o m og 13o n Ringkøbing markjorder RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.027 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED MØLLEVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Lokalplan 05.5. for Nyttehaver ved Maglehøj. Juli 1984. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Lokalplan 05.5 for Nyttehaver ved Maglehøj Juli 1984 Frederiksværk Kommune LOKALPLAN 05.5 FOR NYTTEHAVER VED MAGLEHØJ INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens formål og indhold... l Lokalplanens

Læs mere

Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21. ia~.~39~uo1 560. O2.Ft~i1989*U0121 3. For et område til offentlige formål samt private institutioner.

Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21. ia~.~39~uo1 560. O2.Ft~i1989*U0121 3. For et område til offentlige formål samt private institutioner. ia~.~39~uo1 56 O2.Ft~i1989*U121 3 Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21 For et område til offentlige formål samt private institutioner. 1985 STMPLMÆRK RTTN i ÅSsP:~S ~ ~, ~ KUNGYW~CVMD AFSTMPLING AF DOMMRKONTORTS~KSSKONTROLAPP~AT

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~

~T1 ~ 0 ~ ~~å.cd 0 (J~ ~ r~ å.cd 0 r 0 -t CD T1 (J 0 = m HVAi) ER EN LOAL2LAN I planloven er det bestemt, at et lokalpian forslag iç udarbejdes og offentliggøres, inden der udføres et større bygge eller anlægsarbejde, foretages væsentlige

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68. Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68. Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN 68 Lokalpian for et område til kolonihaveformål ved Birkallè i Skjern by. Udarbejdet i december 1989 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN

LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN 1 LOKALPLAN 1 19 VANGDALEN Nuværende forhold EN KORTFATTET BESKRIVELSE Omriidet er omfattet af partiel byplanvedtægt nr. 13, hvori arealet (ca. 13 150 m2) er udlagt til etagebebyggelse. En bebyggelse af

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20-273. FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20.

LOKALPLAN NR. 20-273. FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20. LOKALPLAN NR. 20-273 FOR ET OMRADE VED VIBELUNDVEJ PA MATR. NR. 7 A, STEGSTED BY, PÅRUP ( 15-rammernes tillæg nr. 36 for område 20.02) I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT l. Lokalplanens formål.........

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 ST0VRING KOMMUNE. FOR ET BOLIGOMR~DE OG ET ERHVERVS OMRbOE NORD FOR STBVRING BY

LOKALPLAN NR. 42 ST0VRING KOMMUNE. FOR ET BOLIGOMR~DE OG ET ERHVERVS OMRbOE NORD FOR STBVRING BY LOKALPLAN NR. 42 ST0VRING KOMMUNE FOR ET BOLIGOMR~DE OG ET ERHVERVS OMRbOE NORD FOR STBVRING BY Støvring kommune redegørelse til lokalplan nr. 42 LOKALPLANENS SAMMENHÆNG MED ANDEN PLANLÆGNING Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev

LOKALPLAN NR. 20.20.04. Område til offentlige formål Stationspladsen i Kongerslev T Anmelder: Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde tlf.: 96 77 99 00 ORIGINAL 22542? 03 OUU0.0070 LOKALPLAN NR. 20.20.04 ORIGINAL 225390 03 0000.0070.04.20015 TÅ 400r00 K Område til offentlige

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978

LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I LOKALPLAN 10-004 BRANDSTATION M.V. AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1978 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

STEMPELMÆRKE JØRGEN H. KROGH ADVOKAT. roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900. - Ui/.OJ

STEMPELMÆRKE JØRGEN H. KROGH ADVOKAT. roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900. - Ui/.OJ JØRGEN H. KROGH ADVOKAT roitvør to. ftfo NINOKMIMO TLF. 07~**2900 STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.030 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED STRANDVÆNGET I RINGKØBING. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere