Fredag d. 15. marts 2013 kl , Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl , Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise Agerskov, Aff Hjarnø Afbud: Nils O. Andersen og Doris Jorde. I mødet deltog desuden Lene Beck Mikkelsen og Dorte Salomonsen (referent). Dagsorden 0. Konstituering af bestyrelsen 1. Godkendelse af dagsorden 2. Velkommen til nye medlemmer præsentation bordet rundt 3. Undertegnelse af referat fra bestyrelsesmøde d Siden sidst 5. Introduktion til nye medlemmer om centeret og dets udvikling 6. Budgetgennemgang af godkendt budget 2013 Punkter til diskussion 7. Møde i advisory board 1. og 2. maj Strategi Budgetopfølgning per 1. marts Regnskab Opdatering af centerets forretningsorden 12. Direktørens resultatkontrakt Orienteringspunkter 13. Naturfag i tiden 14. Geovidenskab 15. Big Bang 16. Evaluering 17. Andre sager 18. Eventuelt NTS-centeret - Alsion Sønderborg Tlf.:

2 Ad 0 Konstituering af bestyrelsen Sagsfremstilling: Der tiltrådte en ny bestyrelse per 1. januar Den nye bestyrelse skal konstituere sig. Konstitueringen indebærer valg af formand og næstformand. Det indstilles: at bestyrelsen konstituerer sig og i den forbindelse vælger formand og næstformand Referat: Punktet flyttedes til efter punkt 1 og punkt 2. Den nye bestyrelse konstituerede sig. Harald Mikkelsen blev genvalgt som formand og Mai Louise Agerskov blev valgt som næstformand. Ad 1. Godkendelse af dagsorden Sagsfremstilling: Det indstilles at dagsordnen godkendes. Referat: Punkt 0 flyttedes til efter punkt 1 og punkt 2. Ad 2 Velkommen til nye medlemmer præsentation bordet rundt Sagsfremstilling: Præsentation af nye og gamle medlemmer. Referat: Harald Mikkelsen bød velkommen og deltagerne i mødet præsenterede sig. Ad 3. Undertegnelse af referat fra tidligere bestyrelsesmøde Sagsfremstilling: Det indstilles af referatet undertegnes. Bilag: BEST/17/02 Referat for bestyrelsesmøde Referat: Referatet blev undertegnet af de tilstedeværende. Ad 4. Siden sidst Sagsfremstilling: Oplæg vedr. siden sidst vedlægges som bilag. Bestyrelsen har mulighed for at spørge ind til forløbet. Bilag: BEST/17/03 Siden sidst. Det indstilles: Oplægget tages til efterretning. Referat: Oplægget blev taget til efterretning med uddybninger vedr. naturfag i tiden som har fået meget opmærksomhed på alle niveauer. Bestyrelsen drøftede, hvordan centerets viden kan bringes i spil i forhold til den nye læreruddannelse. Ledelsen meddelte, at man arbejder videre med dette. Ad 5 Introduktion til nye medlemmer om centeret og dets udvikling Sagsfremstilling: kort oplæg om centerets organisering, historie og prioritering med tid til spørgsmål. Referat: Lene Beck Mikkelsen orienterede kort om centerets organisering, historie og prioritering. NTS-centeret - Alsion Sønderborg Tlf.:

3 Ad 6 Budgetgennemgang af godkendt budget 2013 Sagsfremstilling: gennemgang og uddybning af centerets budget. Det indstilles: Idet budgettet tidligere er godkendt via mail indstilles det, at budgetgennemgangen tages til efterretning. Referat: Den nye bestyrelse har godkendt budget 2013 pr. mail inden mødet. På mødet blev budgettet gennemgået af Lene Beck Mikkelsen. Bestyrelsen roste opstillingen af centerets budget og fremkom med enkelte sproglige justeringer. Lene Beck Mikkelsen uddybede desuden at centeret har relativ stor indflydelse på disponering af midler under Disponerede og frie midler i kommende projektansøgninger, idet centeret kun indgår i relevante projektansøgninger, og i projektformulering og gennemførsel øver indflydelse på forskellige niveauer. (BILAG 5, Tabel s. 10, Disponerede og frie midler). Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. PUNKTER TIL DISKUSSION Ad 7. Møde i advisory board d. 2. maj 2013 Sagsfremstilling: Der er planlagt advisory board møde 2. maj Fokus foreslås at være naturfagenes udvikling og signalement i grundskolen. Dels har NTS lige publiceret "naturfag i tiden" med anbefalinger for at afprøve et fælles naturfag i udskoling. Dels er der i flere andre lande en tendens til at integrere engineering, teknologi og design i højere grad end vi ser i Danmark. Bilag: BEST/17/06 forslag til dagsorden for møde med Advisory Board. Indstilling: Bestyrelsen kommer med input til indhold og dagsorden. Referat: Det foreslåede program for Advisory Board mødet 2. maj blev accepteret, og Lene Beck Mikkelsen følger op på deltagelsen i mødet og orienterer bestyrelsen. Bestyrelsesmødet d. 1. maj kl på Observatoriet i København afholdes som planlagt. Ad 8. Strategi Sagsfremstilling: NTS-centerets første strategi løber fra Derfor skal der formuleres en ny strategi for Bilag: BEST/17/07 NTS-centerets strategi for BEST/17/08 Strategi_ _draft. Det indstilles: at bestyrelsen kommer med ideer og forslag til prioriteringer til strategien. Referat: Bestyrelsen bidrog med følgende kommentarer, som medtages i den videre proces med udformning af strategi for : Bestyrelsen kommenterede at de ønsker en kort og konkret strategi, med fokusering. Bestyrelsen betragtede processen med at udarbejde en ny strategi som væsentlig for at opnå både internt og eksternt ejerskab og støttede op om den interne proces. Bestyrelsen foreslog desuden, at inddrage væsentlige eksterne interessenter i processen. Bestyrelsen ønskede fokus på udbyttet og effekten af centerets arbejde. Desuden gjorde bestyrelsen opmærksom på at anbefalingerne i evalueringen af NTS-centeret her i foråret indtænkes, ved udformning af den kommende strategi. NTS-centeret - Alsion Sønderborg Tlf.:

4 Bestyrelsen argumenterede for, at en vigtig målgruppe for NTS-centerets indsats er undervisere i Natur/Teknik i klasse. Projektportefolie på 20 mill. om året kan evt. omformuleres til at den eksterne finansiering skal udgøre 20 mill. om året. Ad 9 Budgetopfølgning per 1. marts 2013 Sagsfremstilling: Budgetopfølgningen er tilpasset den nye budgetstruktur og viser forbruget frem til 1. marts Bilag: BEST/16/09 Budgetopfølgning Det indstilles: at bestyrelsen diskuterer formen på budgetopfølgningen og kommer med anbefalinger til hvordan bestyrelsen ønsker budgetopfølgningen præsenteret. Det indstilles at bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Referat: Bestyrelsen har godkendt formen på budgetopfølgningen, dog gerne med mindre tekst, men med fremhævelse af, hvor i budgetopfølgningen bestyrelsen skal være særligt opmærksom. Ad 10. Regnskab 2012 Sagsfremstilling: Der er udarbejdet regnskab for Regnskabet skal indsendes til Ministeriet for børn og Undervisning 1. april Bilag: BEST/17/10 NTS-centerets regnskab for Indstilling: Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet for Referat: Bestyrelsen tiltræder årsrapporten for 2012 samt protokollatet med de følgende bemærkninger, der skal ændres i årsrapporten, før rundsending til underskrift i bestyrelsen i uge 12: s.1. Historikken omkring Doris Jorde samt Mai Louise Agerskov slettes. s.3. mål at investere i projekter og faglige aktiviteter uddybes så det fremgår at der er projekter, der er relevante for at understøtte centerets strategi. s.13 til posten øvrige udgifter" knyttes en bemærkning om, at denne øgede udgift skyldes udvikling af økonomisystemer, administration og HR afdeling. i s. 18. Regnskabsåret 1. januar 31. december 2011 rettes til regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 Ad 11. Opdatering af centerets forretningsorden Sagsfremstilling: NTS-centerets forretningsorden blev formuleret i 2010 og trænger til opdatering. Bilag: BEST/17/11 Forretningsorden med forslag til rettelser Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til rettelser. Referat: Forslagene til rettelser af forretningsordenen er godkendt med følgende ændringer: 1 stk. 2: Her tilføjes den ordinære i sætningen: NTS-centerets direktør indkalder til bestyrelsesmøde senest 4 uger efter, at den ordinære udpegning af bestyrelsens medlemmer har fundet sted. NTS-centeret - Alsion Sønderborg Tlf.:

5 Bestyrelsen undrede sig over overskriften Hæftelse i 8 overskrift, og foreslog, at indholdet i 8 i stedet blev indføjet enten i 4 eller i stk. 4 og 9 stk. 3: begge steder ændres teksten, så det fremgår, at direktøren har ansvaret for opbevaring af dokumenterne, fremfor sekretariatslederen. Den tilrettede forretningsorden underskrives af bestyrelsen ved det næste møde. Ad 12. Direktørens resultatkontrakt Sagsfremstilling: Bestyrelsen indgår en årlig resultatkontrakt med direktøren med en ramme på kr. Kontrakten formuleres med afsæt i strategien og andre væsentlige opgaver for NTS-Centeret. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen giver formanden mandat til at indgår kontrakten med direktøren på vegne af bestyrelsen. Referat: Indstillingen tiltrædes. ORIENTERINGSPUNKTER SE EVT. UDDYBNING I SIDEN SIDST Ad 13. Naturfag i tiden Sagsfremstilling: NTS-centeret nedsatte i 2010 en bredt sammensat arbejdsgruppe. Gruppen havde til opgave at afdække og belyse mulighederne for at sammentænke målbeskrivelserne for naturfagene i folkeskolen og etablere en fælles ramme for fagene. Dette er udmøntet i rapporten, "naturfag i tiden" hvori det anbefales, at naturfagene biologi, fysik/kemi og geografi på klassetrin moderniseres og nytænkes på en række områder. Rapporten kan tilgås på Siden rapportens publikation har centeret arbejdet for at udbrede viden omkring rapportens anbefalinger og igangsætte en diskussion. Bilag: BEST/17/12 Naturfag i tiden %20Naturfag%20i%20tiden%20(1).pdf - trykt rapport udleveres ved mødet. Referat: Rapporten Naturfag i tiden blev uddelt på mødet. Ad 14. Geovidenskab Sagsfremstilling: Syv gymnasier har allerede fra januar 2013 haft geovidenskab på programmet: Rosborg Gymnasium, Vejle - Silkeborg Gymnasium - Helsingør Gymnasium - Hillerød HTX, Erhvervsskolen - Roskilde Katedralskole - Roskilde Gymnasium - Marie Kruse Skole, Gymnasium I 2013 forventes yderligere 25 skoler at udbyde studie-retningen. I projektet er der etableret kontakt med Norge, blandt andet med ESERO programmet og der arbejdes på at identificere eksisterende og udvikle nye undervisningsmaterialer samt etablere netværk mellem lærere i gymnasium og grundskole til at understøtte faget. Der er ved at blive etableret en sparringsgruppe til rådgivning for projektet. Referat: Folderen Geovidenskab blev uddelt på mødet. Folderen er udsendt til alle gymnasier i landet. Ad 15. BIG BANG NTS-centeret - Alsion Sønderborg Tlf.:

6 Sagsfremstilling: Allerede i januar måtte vi lukke for den almindelige tilmelding. Programmet er endeligt færdigt med få ændringer. Lige nu ligger fokus på at få sat organiseringen og konferencens praktiske gennemførsel på skinner. Referat: Dorte Salomonsen gav en kort status for programmet. Der er inkl. alt ca. 570 deltagere og 170 på venteliste. Der arbejdes på at finde et større sted til konferencen i Ad 16. Evaluering Sagsfremstilling: NTS-centeret er ved at blive evalueret. Evalueringen varetages af EVA som indledningsvis bad centeret om at gennemføre en intern selvevaluering, mens de selv er ved at indsamle data via interviews. Bestyrelsen forventes at få et oplæg den 1. maj Referat: Ingen kommentarer vedr. evalueringen. Ad 17. Andre sager Referat: Ingen andre sager. Ad 18. Eventuelt Referat: Intet til eventuelt. NTS-centeret - Alsion Sønderborg Tlf.:

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010

NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 NTS-CENTERETS ÅRSBERETNING 2010 Denne årsberetning er formuleret ud fra de fire formål, der også danner grundlaget for NTScenterets daglige aktiviteter. Yderligere information om lovgrundlaget

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

VIA University College Harald Mikkelsen M

VIA University College Harald Mikkelsen M Mødereferat 9.4.2014 Mødeforum: Erhvervsakademi Danias bestyrelse M = stemmeberettigede medlemmer Dato: 1.4.2014 Tid: 15-17 Sted: Dania Randers, Minervavej 63 Deltagere: Bygholm Landbrugsskole/Learnmark

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød

Bestyrelsesmøde REFERAT. Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød REFERAT Bestyrelsesmøde Mandag den 23. marts 2015 16.00-19.00 Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015)

Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 2015) Side 1 af Referat fra EASJ bestyrelsesmøde nr. 33. (18/3 201) Møde: EASJ bestyrelsesmøde nr. 33 Indkaldt af: Formand Susanne Lundvald Tid og Sted: Erhvervsakademi Sjælland, onsdag den 18. marts kl. 16.00

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere