Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl Pkt. Tekst Side 32 Orientering 1 33 Budgetopfølgning 2011 for Kultur- og Fritidsudvalgets område 2 34 Budget Kultur- og Fritidsudvalget 4 35 Bremdal Aktivitetscenter - udvidelse 7 36 Tilskud til malemaskiner 9 37 Valg af brugerbestyrelse til "Aktiviteternes Hus" Navngivning af "Aktiviteternes Hus" Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Den Selvejende institution Struer Museum, budgetopfølgning pr. 31. marts Kunstudvalget - beretning 17

2 Indholdsfortegnelse 42 Evt. 18 Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 2

3 A Orientering Sagsfremstilling Et enigt ansættelsesudvalg har ansat Elin Kloster Jensen som leder af "Aktiviteternes Hus". Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 1

4 Ø Budgetopfølgning 2011 for Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 1. april 2011 er nu gennemført. De forventede afvigelser til oprindeligt og korrigeret budget 2011 er opgjort til: Hele kr. Opr. Korr. budget budget Forventet regnskab Afvigelse Afvigelse til korr. til opr. budget budget Løn og selvforvaltning (Bilag 2) Udgifter uden overførsel (serviceudgifter) (Bilag 3) Serviceudgifter i alt Nærmere specifikationer fremgår af bilag 1, 2 og 3. Generelt kan oplyses, at overgang til OPUS Økonomi, sanktionslovgivningen mv. har medført at oversigterne har fået en ny form fra Afvigelser i forhold til oprindelig budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2011 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses som noget nyt om afvigelse til oprindeligt budget. En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under Økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. En omplacering fra Den Centrale Lønpulje til f.eks. en institution under Kultur- og Fritidsudvalget vil give et overskud på Økonomiudvalgets serviceramme og et underskud på fagudvalgets serviceramme. Økonomiafdelingen overvejer p.t. hvordan disse tværgående omplaceringer kan opgøres således at et reelt overskud i det enkelte udvalg kan lokaliseres. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Bilag Bilag 1 oversigt Kultur- og Fritidsudvalget udgifter uden overførsel Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 2

5 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 3

6 S Budget Kultur- og Fritidsudvalget Sagsfremstilling Budgetdirektiv 2012 Økonomiudvalget fastlagde (22. marts 2011, pkt. 39), med Budgetdirektiv 2012, principperne for det kommende budgetarbejde. Ved budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse arbejdes der med følgende budgetrammer: 1. LØN OG SELVFORVALTNING med overførselsadgang 2. UDGIFTER uden overførselsadgang 3. BRUGERBETALTE OG FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetprincipperne, hvis fulde ordlyd kan ses i Budgetdirektiv 2012, er i hovedtræk: 1.1 Løn Lønbudgetterne fremskrives fra 2011 til 2012 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. Dog får de enkelte afdelinger/institutioner kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje Selvforvaltning De enkelte afdelinger og institutioner har i videst muligt omfang selvforvaltning på øvrige udgifter. Budgetrammen for dette område er det budget 2012, der er opført i 2011-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Udgifter uden overførselsadgang Denne budgetramme omfatter følgende to typer udgifter: a. Serviceudgifter b. Overførsler Fordelingen sker ud fra statens definition. Budgetrammen for Serviceudgifterne er det budget 2012, der er opført i 2011-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL s udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Ved merudgifter - er det for at holde rammen - nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Der kan her indgå såvel strukturelle besparelser som ramme-/øvrige besparelser. For så vidt angår Overførsler, indarbejdes forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet i budgetforslaget. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 4

7 3. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Budgetforslag for drift og anlæg udarbejdes og fremsendes fra udvalgene til behandling i Økonomiudvalget. De brugerbetalte og fælleskommunale områder er med undtagelse af Affaldshåndtering på konto 1, defineret som serviceudgifter og eventuelle merudgifter til drift vil derfor påvirke servicerammen og overholdelse heraf. Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger Budgetarbejdet kan opdeles i en række delopgaver. Tidsplanen for de enkelte opgavers behandling i Kultur- og Fritidsudvalget er fastlagt således: Budget delopgaver Behandles af udvalget den Basisbudgettet fremlægges 18. maj 2011 Oversigt over udvalgets udgifter 18. maj 2011 med oplysning om kan og skal opgaver med supplerende oplysninger. Udvidelser/reduktioner 15. juni 2011 Takster 15. juni 2011 Anlæg 15. juni 2011 Til orientering forud for det egentlige budgetarbejde vedlægges Basisbudgettet for 2012, omfattende alle Kultur- og Fritidsudvalgets områder. Oversigten skal give et overblik over hvilke områder udvalget har ansvaret for og hvad der p.t. er indarbejdet i budgettet. Endvidere vedhæftes en oversigt med Kan/Skal opgaver til orientering. Oversigten er under udarbejdelse og vil løbende blive ajourført. Økonomiafdelingen ajourfører løbende for hvert udvalg - en oversigt med: Bilag hvilke nye opgaver/budgetbeløb der er lagt ind i budgettet, hvilke der er taget ud og hvilke opgaver der ikke er fundet plads til, men som et flertal i udvalget gerne ser indarbejdet i det fremtidige budget. Basisbudget K og F K & F-udvalget Kan eller Skal Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 5

8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Taget til efterretning. "Kan og skal opgaver" gennemgået og drøftet. Der ønskes besigtigelse af Apotekergården m.fl. i området ved næste møde. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 6

9 P Bremdal Aktivitetscenter - udvidelse Sagsfremstilling Ansøgning af 4. maj 2011 fra den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenter om kommunens godkendelse af ønsket udvidelse af Centret. Udvidelsen omfatter en tilbygning på 420 kvm. indeholdende tre omklædningsrum, et depotrum, et multirum samt et te-/anretterkøkken, på Centrets nordside. Anlægsudgiften er budgetteret til mellem 3,0 og 3,5 mill. kr. inkl. moms., som forventes finansieret ved likvid egenkapital på ca. 1,5 mill. kr., mens den resterende del på ca. 1,5-2.0 mill. kr. forventes finansieret ved lånetagelse uden kommunal garantistillelse. Låneoptagelsen forventes at kunne afdrages over år. Bygningen Bremdal Aktivitetscenter ejes af Struer Kommune, mens den selvejende institution har den fulde drift af bygningen. Den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenter finansierer driften gennem kommunens betaling for benyttelse af Hallen i skoletiden, lokaletilskud ved idrætslige aktiviteter efter Folkeoplysningslovens regler samt brugerbetaling. Tilbygningen opføres og finansieres af Bremdal Aktivitetscenter, som er indstillet på at bygningen overdrages til Struer Kommune efter gældsafviklingen. Struer Kommune stiller det fornødne grundareal gratis til rådighed for Bremdal Aktivitetscenter. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Bilag Ansøgning af 4. maj 2011 Skitsetegninger Tilbagemelding fra Bremdal Aktivitetscenter Direktøren indstiller til Byrådet at projektet godkendes ud fra forudsætningerne og følgende betingelser: 1. der optages selvstændigt lån, således afviklingen og restgælden til enhver tid er synligt 2. der ydes ikke tilskud til lejemål i eventuelle nye aktivitetslokaler udledt af byggeriet, jvf. Folkeoplysningslovens 25. stk udvidelsen er udgiftsneutral for Struer Kommune 4. udearealer skal retableres ved byggeriets afslutning Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 7

10 5. Struer Kommune skal have mulighed for kvalitetssikring af projektet og byggeriets udførelse, under hensyn til senere overtagelse af bygningen 6. efter bygningens overdragelse til Struer Kommune, indgår den uden økonomisk kompensation i den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenters samlede drift af Bremdal Aktivitetscenter. Bremdal Aktivitetscenters mail af 12. maj 2011 med bemærkninger til direktørens indstillingen var udsendt til Kultur- og Fritidsudvalget inden mødet. Direktørens indstilling godkendt. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 8

11 Ø Tilskud til malemaskiner Sagsfremstilling På område-/kommunemøde mellem fodboldklubber og DBU den 30. marts 2011 fremkom forslag om overgang fra opkridtning til opmaling af fodboldbaner. Der blev fremsat konkret ønske om kommunalt tilskud til anskaffelse af malemaskiner, som vil være en nødvendighed for overgang fra kridt til maling. Nuværende forhold Opkridtning af boldbaner foretages i dag de fleste steder med kridt (hydrat Kalk). Kridtet betales af Struer Kommune og selve opkridtningen foretages af klubberne selv. I Struer Idrætspark foretages opkridtningen dog af Park og Vej på regning for Struer Boldklub. Opkridtningen foretages ikke med kridt, men med græsmaling. Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om lovgivningen på området. Fordelene ved græsmaling Græsmalingen holder længere end kridt (færre opkridtninger). Arbejdsmiljø under opkridtningen er meget bedre med maling end med kridt. Kridtet støver og sviner meget for den der skal kridte op. Opbevaring af maling (fortyndes 1:10 med vand) kræver næsten ingen plads i forhold til kridt der fylder meget og sviner meget. Struer Kommune opfordre derfor alle klubber til at anvende maling frem for kridt. Udgifterne til maling vil som det er tilfældet med kridt afholdes af Struer Kommune. Malingen bliver indkøbt af Struer Kommune og kan afhentes, en gang om året af klubberne på Park og Vej, Farvervej 3. For at kunne foretage opkridtning med maling skal indkøbes en græsmalingsmaskine. Udgiften til denne maskine ligger på ca kr. Struer Kommune vil give kr. i tilskud til indkøb af denne maskine. Alternativ tilbud op opmaling af baner Struer Kommune vil også tilbyde alle klubber at foretage opkridtningen på regning (som det i dag gøres i Struer Idrætspark for Struer Boldklub). Den årlige udgift for de enkelte klubber til opkridtning vil blive følgende: Struer Boldklub kr. Hjerm (2,5 baner) kr. Humlum (3 baner) kr. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 9

12 Langhøj (2,5 baner) kr. Bremdal (3 baner) kr. Hvidbjerg (3 baner) kr. Lyngs/Uglev (1,5 bane) kr. (udgiften er udregnet ud fra 225 kr. pr. bane pr. gang med opmaling 25 gange om året. Alle priser er inkl. moms). Hvis klubberne vælger at lade Park og Vej udføre opkridtningen og ikke indkøber en græsmalingsmaskine anbefales det, at det alternative tilskud på kr. til anskaffelse af malemaskinen, bliver fratrukket regningen for det første år. Ordningen kan træde i kraft fra Valgfrihed Det er helt op til klubberne selv at vælge hvordan opkridtningen skal foretages fremover. Økonomi Såfremt alle 7 klubber vælger at gå over til maling vil den samlede udgift blive kr., uanset om der vælges anskaffelse af malemaskine eller aftale om kommunal opmaling. Alternativt kan der også vælges kun at yde tilskud på kr. til anskaffelse af malemaskinerne, uden at give kompensation til de fodboldklubber som vælger aftale om kommunal opmaling. Udgiften kan finansieres over driftskonto "Tilskud til etablering og forbedring af klubhuse og andre fritidsfaciliteter", hvor der er et udisponeret budget på kr. i Bilag Notat opkridtning.doc DIF Opinion Kommunerne går over (kridt) stregen Administrationen indstiller, at forslaget imødekommes med valgmulighed mellem tilskud til anskaffelse af malemaskine eller tilsvarende kompensation at udgiften på kr. finansieres over driftskonto "Tilskud til etablering og forbedring af klubhuse og andre fritidsfaciliteter". Udsat til næste møde. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 10

13 P Valg af brugerbestyrelse til "Aktiviteternes Hus" Sagsfremstilling Der er den 26. april 2011 valgt brugerbestyrelse til "Aktiviteternes Hus" jvf. projektbeskrivelsen. Følgende 6 personer er valgt: Frivillige sociale områdes brugere 1. Valgt Kurt Veise (LEV Udvikling for udviklingshæmmede) 2. Valgt Anna Marie Leth (PTU MidtVestjylland - Polio, trafik- og ulykkesskadede) Folkeoplysningsområdets brugere 1. Valgt Leif J. Andersen (Struer Whistklub) 2. Valgt Annelise Markus Madsen (Aktivitetsklubben) Ældreområdets brugere 1. Valgt Verner Riggelsen (Enggårdcentrets Ældreaktiviteter) 2. Valgt Egon Thatt Jensen (Enggårdcentrets Ældreaktiviteter) Valget er gældende indtil nyvalg i 1. kvartal Bilag Referat - valg af brugerbestyrelse m.v. den Administrationen indstiller at valget tages til efterretning. Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 11

14 P Navngivning af "Aktiviteternes Hus" Sagsfremstilling I forbindelse med den politiske godkendelse (Byrådet, 29. marts 2011, pkt. 36) af projektbeskrivelse for "Aktiviteternes Hus", blev det besluttet at indhente input til navngivning af stedet. Projektet har hidtil haft arbejdstitlen "Aktiviteternes Hus". Der er kommet følgende input til navngivningen: Struer Aktivitetscenter. Borgernes Hus. Borgernes Aktiviteternes Hus. Medborgerhuset (Borgerskolen). Borgerskolen. Af hensyn til ibrugtagning af Huset i august måned 2011, er det vigtigt snarest muligt at få taget stilling til navngivningen. Administrationen indstiller til Byrådet at der tages stilling til navngivningen. "Aktivitetscenter Struer" indstilles til Byrådets godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 12

15 Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 Resumé Danmark er sammen med Cypern udpeget af EU som værtslande for kulturhovedstæder i Aarhus Kommune har allerede i 2008 meldt sig som kandidat til Europæisk Kulturhovedstad ECC i Den officielle ansøgning skal fremsendes senest 30. september 2011, og den endelige afgørelse om kandidaturet træffes i efteråret Udpegningen sker efter indstilling fra en særlig komité med 7 medlemmer udpeget af EU og 6 medlemmer udpeget af det danske kulturministerium. Se mere på og yderligere på Aarhus Kommunes kandidatur omfatter ikke kun Aarhus, men er en langsigtet og bred satsning med en klar regional dimension. Erfaringer fra tidligere kulturhovedstadsprojekter siger, at kulturhovedstadssatsningen har haft både økonomiske, turistmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle effekter, ikke kun for den by, som formelt er udpeget som kulturhovedstad, men også for den region kulturhovedstaden er beliggende i. En langsigtet, målrettet og fokuseret satsning kan blive løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt. Rapporten Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 udarbejdet af COWI for Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune i april 2011 styrker yderligere disse argumenter. Her henvises til vedlagte bilag med uddrag af denne rapport. Sagsfremstilling Region Midtjylland er en væsentlig samarbejdspartner i Aarhus 2017-projektet, og har i forberedelsesfasen fra formandskabet og sekretariatsfunktionen for den administrative styregruppe, der koordinerer de regionale aktiviteter. Styregruppen består af kommunernes kulturchefer og opdraget er at sikre en regional dimension i projektets overordnede udviklingsplan; at inddrage relevante regionale kultur-, vidensog erhvervsorganisationer og netværk i processen; at iværksætte fælles tiltag, som vil gavne de deltagende kommuner, den midtjyske region og Aarhus 2017-projektet. For at sikre forankringen og at initiativet bliver den langsigtede og bæredygtige strategiske satsning, der er ambition om, er det en vigtig bestræbelse, at 2017-projektet kobles tæt til eksisterende og kommende udviklingsplaner, politikker og strategier i region og kommuner. Region Midt involverede sig allerede i 2009 til Kulturhovedstadsprojektet, og har siden indgået i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune omkring satsningen. Med afsæt heri har der, som optakt til beslutningen om den bindende deltagelse, været afholdt en række møder. Der har desuden været afholdt politiske møder henholdsvis 8. november 2010 og 29. april 2011 i Regionshuset i Viborg med deltagelse af borgmestre og udvalgsformænd fra de 19 kommuner i Region Midtjylland. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 13

16 Proces frem mod afleveringen af ansøgningen i september I bilag er vedhæftet materiale hvoraf aktiviteter, oplæg til finansiering, processen indtil nu, samt bud på effekter af kulturhovedstadssatsninger, strategiske mål mv. fremgår. Den politiske proces ser ud som følgende: Maj-juni 2011: Stillingtagen i de øvrige 18 kommuner om deltagelse i projektet. 10. august/24. august: Aarhus Byråd godkender hovedindholdet i ansøgningen 24. august 2011: Regionsrådet tager stilling til Region Midtjyllands deltagelse i projektet. Økonomi og organisation Der er til finansieringsplanen for Aarhus Kulturhovedstad 2017 udarbejdet en række finansieringsprincipper, der fremgår af vedhæftede bilag. Finansieringsprincipperne blev vedtaget i Aarhus Byråd 13. april 2011, og sagen fremstilles til principiel beslutning i maj/juni 2011 i regionens øvrige 18 kommuner. Udgangspunktet er en samlet finansiering på 500 mio. kr. Med et kalkuleret indbyggertal på (pr. 1. januar 2010) i Struer Kommune og med en finansieringsnøgle på 16,00 kr. pr indbygger, vil det samlede bidrag for Struer Kommune blive på kr. kr., fordelt forventeligt over årene således: % % % % % % kr kr kr kr kr kr. Såfremt den samlede finansiering bliver mindre end 500 mio. kr., vil kommunernes finansieringsbidrag blive reduceret tilsvarende. Investeringen forudsættes at komme igen 1:1 i form af program- og udviklingsaktiviteter lokalt, mens der yderligere bliver gennemført en række tværgående/regionale programaktiviteter, ligesom effekten af deltagelsen i projektet vil give et fremadrettet afkast bredt på kultur, turisme og erhverv. Ud over bilaget om finansiering, henvises der til den fulde rapport om finansiering af Kulturhovedstad projektet, som er tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Efter udnævnelsen af Aarhus som Kulturhovedstad forankres initiativet i en fond fra januar Fonden vil blive organiseret med en bestyrelse, samt et embedsmandsudvalg, der i store træk svarer til den eksisterende administrative styregruppe udvidet med Aarhus Kommunes administrative følgegruppe. Både Region Midtjylland samt de øvrige kommuner forudsættes at deltage med politiske repræsentanter i bestyrelsen. Forudsætninger for den kommunale forpligtelse er at Aarhus udnævnes til Kulturhovedstad at finansieringsprincipperne, som beskrevet i bilag 2, danner grundlag for finansiering til den kommende 2017-fond. Nærværende sagsfremstilling er med baggrund i ovenstående udarbejdet af kommunerne i fællesskab. Økonomi Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 14

17 Bilag Bilag 1_Pixinotat - kort om Europæisk Kulturhovedstad og Aarhus 2017 (april 2011).doc Bilag 2_ Udklip af Europæisk Kulturhovedstad 2017, Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017.doc Bilag 3_Organisering K2017.doc Bilag 4_2017 PROGRAMSTRUKTUR fordeling af publikum og program.pdf Bilag 5_COWI-rapportuddrag.doc Bilag 6_Tema Rethink.doc Direktøren indstiller til Byrådet at Kultur- og Fritidsudvalget tager stillling til om Struer Kommune skal deltage i projektet at Kultur- og Fritidsudvalget i bekræftende fald, under forudsætning af at Aarhus udpeges som Europæisk Kulturhovedstad 2017, godkender følgende: 1. Struer Kommune tiltræder indstillingen om deltagelse i 2017-projektet i perioden Struer Kommune tilslutter sig finansieringsprincipperne for 2017-projektet 3. Struer Kommune principgodkender det samlede beløb på kr., der skal bidrages med i årene 2013 til Struer Kommunes finansiering fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for årene 2013 til 2018 Fremsendes til Byrådet med anbefaling af at Struer Kommune deltager i projektet på de skitserede vilkår. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 15

18 S Den Selvejende institution Struer Museum, budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Sagsfremstilling Pr. 5. april 2011 havde Struer Museum et likviditetstræk i kommunens kasse på kr. Museet har sendt budgetopfølgning pr. 31. marts Budgetopfølgningen viser at museet forventer at have en gæld til Struer Kommune med udgangen af året på kr. Museumsleder Jesper Bækgaard har skrevet i redegørelse til budgetopfølgningen, at museet forventer et 0-resultat på driften i Det skal dog bemærkes, at der vil være ekstra udgifter på kr. til dækning af lønudgifter til projektmedarbejder, ansat til at færdiggøre projektet Museers Indsats Styrke. Udgiften bliver finansieret af overskuddet for Indtjeningen fra besøg følger budgettet, dog skal det bemærkes, at der har været et større salg af fribilletter. Budgetopfølgning samt museets redegørelse hertil er vedlagt sagen. Bilag Budgetopfølgning Budgetopfølgning redegørelse Økonomiafdelingen sender sagen til orientering. Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 16

19 Kunstudvalget - beretning Sagsfremstilling I Byrådets vedtagne retningslinier for Kunstudvalget fremgår det at Kunstudvalget afgiver beretning om årets drift omhandlende registrering af indkøb, registrering af salg eller bortskaffelse samt gennemførte vedligeholdelsesarbejder, som forelægges Kulturog Fritidsudvalget i februar/marts måned. Ved forelæggelse af beretningen for Kultur- og Fritidsudvalget deltager hele Kunstudvalget med henblik på en dialog om årets drift samt forventningerne til kommende års drift. Der fastsættes eventuel i fællesskab et eller flere indsatsområder. Kunstudvalget med Biblioteket som sekretariat har eksisteret og arbejdet i sin nuværende form siden november I overensstemmelse med retningsliniernes bestemmelse om afgivelse af beretning ønsker Kunstudvalget hermed følgende til dialog og orientering til Kultur- og Fritidsudvalget. 1. Hjemmeside. Der arbejdes på at videreudvikle hjemmesiden fra kommunens hjemmeside med oplysninger om og fotos af kommunens kunst. 2. Der arbejdes på at få et årligt møde med kunstforeningerne i Struer Kommune (Kunstforeningen Limfjorden, Thyholm Kunstforening m.fl.). 3. Tættere samarbejde med kunstnerlivet i Struer Kommune dette med henblik på at kunstnerlivet bliver en del af de tilbud som turister og borgere kan møde i kommunen. Evt. kunne man 1 gang om året lave en slags åbent hus hos alle små og store gallerier vi har i kommunen det kunne også være lokale kunstnere der gik sammen. I første omgang planlægges et fælles møde med lokale kunstnere. 4. Evt. etablering af netværk mellem disse. 5. Udvalget vil gerne være initiativtager eller støtte op om de kulturelle aktiviteter, hvor kunst kan indgå. 6. Sikre en økonomi til diverse aktiviteter i relation til Kunstudvalgets virke udover indkøb. Herudover ønsker Kunstudvalget at orientere om indkøb af kunst indtil nu. Bilag Retningslinier for indkøb Administrationen indstiller sagen til drøftelse. Orienteringen og herunder ønskede tiltag taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 17

20 A Evt. Evaluering af Kultur- og Fritidskonferencen dagsordensættes til næste møde. Ingen bemærkninger. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 18

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

Møde nr.: 06 Mødedato: 19. maj 2011 Mødevarighed: 14.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Andreas Boesen, Kristian Dyhr

Møde nr.: 06 Mødedato: 19. maj 2011 Mødevarighed: 14.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Andreas Boesen, Kristian Dyhr REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 06 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Andreas Boesen, Kristian Dyhr Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Lund IF, idrætsanlæg 2 KU

Læs mere

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret

Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Beskæftigelsesudvalg Referat Møde mandag den 18. maj 2009 kl. 13:00 i Jobcentret Afbud: Jesper Nielsen. Karin Schøn. Indkaldt: Irene Kristensen kl. 13.00 Pkt. Tekst Side 19 Orientering 22 20 Meddelelser

Læs mere

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen

Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Socialudvalg Referat Møde onsdag, den 26. maj 2010 kl. 09:15 i Byrådssalen Afbud/fraværende: Ingen Indkaldt til ordinært møde: kl. 9.15 - Yvonne Villadsen vedr. punkt nr. 74 kl. 9.30 - Irene Kristensen

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Møde nr.: 06 Mødedato: 19. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 06 Mødedato: 19. maj 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Kulturudvalg Møde nr.: 06 Mødedato: 19. maj 2011 Mødetid: 14.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Lund IF, idrætsanlæg 2 KU Danmarks formandskab i EU, orientering

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Møde 17. august 2011 kl. 13:00 i

Møde 17. august 2011 kl. 13:00 i Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 17. august 2011 kl. 13:00 i Kl. 13.00 Besigtigelse af Uglev Medborgerhus, Stationen, Saturnvej, Uglev, Thyholm Kl. 13.30 Besigtigelse af Thyholm Egnsmuseum Apotekergården,

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Møde 24. maj 2011 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 24. maj 2011 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 24. maj 2011 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl. 10.40 Pkt. Tekst Side 78 Likviditet og resultater pr. 30. april 2011 1 79 Regnskab

Læs mere

Møde 15. december 2010 kl. 14:00 i Mødelokale 3

Møde 15. december 2010 kl. 14:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 15. december 2010 kl. 14:00 i Mødelokale 3 Pkt. Tekst Side 103 Orientering 1 104 Handicapidrætsforeningen Olympia - støtte til ny kompressor 2 105 Foreningen Mandag

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014

Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014 Budgetdirektiv 2015 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. marts 2014 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2015-2018 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3

Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde tirsdag den 10. november 2009 kl. 14:00 i Lokale 3 Pkt. Tekst Side 1 Orientering 1 2 Vedtægtsændring for Ensemble MidtVest 1 3 Fritidscenter Struer - høringssvar på

Læs mere

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016

Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Budgetdirektiv 2017 Godkendt i Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. februar 2016 Direktiv for udarbejdelse af Budget 2017-2020 2 Indhold Lovgrundlag... 3 Målsætninger... 3 Mål... 3 Budgetgrundlag...

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn- og Ungeudvalget 8. august 2006 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 8. august 2006 kl. 17.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland

Referat. Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Referat Regionsbestyrelsen for Kulturring Østjylland Mødedato: 11. oktober 2011 Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: Lokale: Rådhuset, Adelgade 44, Skanderborg Fraværende: m. afbud: Henrik

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene Budgetvejledning 2015 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2015 og overslagsårene 2016-2018. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Teknik- og Miljøudvalg Referat Møde 16. november 2011 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 193 Anlægsoversigt Teknik- og Miljøudvalg (fj) 1 194 Engdiget 7, lovliggørelse

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budgetvejledning 2017

Budgetvejledning 2017 Budgetvejledning 2017 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2017 og overslagsårene 2018-2020. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 17:00 Mødested: Mødelokale

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Udvalget for Voksenservice

Udvalget for Voksenservice Side 1 af 5 Udvalget for Voksenservice Dagsorden med beslutninger Møde nr. 6 - Ekstraordinært møde Mødested : Mødelokale 3 Mødetidspunkt : tirsdag den 29. maj 2007 kl. 17:00 Fraværende : Jessie Mogensen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431

På Social- og Sundhedsudvalgets område er nettoprioriteringsrummet som følger: I mio. kr SSU 12,943 13,129 13,280 13,431 Udfyldelse af prioriteringsrum budget 2013-2016 Udfyldelse af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 Sagsnr.: 2012-4670 Dok.nr: 2012-20189 Baggrund På Byrådsmødet den 31. januar 2012 godkendte Byrådet budgetdrejebogen,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere