Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl Pkt. Tekst Side 32 Orientering 1 33 Budgetopfølgning 2011 for Kultur- og Fritidsudvalgets område 2 34 Budget Kultur- og Fritidsudvalget 4 35 Bremdal Aktivitetscenter - udvidelse 7 36 Tilskud til malemaskiner 9 37 Valg af brugerbestyrelse til "Aktiviteternes Hus" Navngivning af "Aktiviteternes Hus" Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Den Selvejende institution Struer Museum, budgetopfølgning pr. 31. marts Kunstudvalget - beretning 17

2 Indholdsfortegnelse 42 Evt. 18 Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 2

3 A Orientering Sagsfremstilling Et enigt ansættelsesudvalg har ansat Elin Kloster Jensen som leder af "Aktiviteternes Hus". Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 1

4 Ø Budgetopfølgning 2011 for Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 1. april 2011 er nu gennemført. De forventede afvigelser til oprindeligt og korrigeret budget 2011 er opgjort til: Hele kr. Opr. Korr. budget budget Forventet regnskab Afvigelse Afvigelse til korr. til opr. budget budget Løn og selvforvaltning (Bilag 2) Udgifter uden overførsel (serviceudgifter) (Bilag 3) Serviceudgifter i alt Nærmere specifikationer fremgår af bilag 1, 2 og 3. Generelt kan oplyses, at overgang til OPUS Økonomi, sanktionslovgivningen mv. har medført at oversigterne har fået en ny form fra Afvigelser i forhold til oprindelig budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2011 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses som noget nyt om afvigelse til oprindeligt budget. En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under Økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. En omplacering fra Den Centrale Lønpulje til f.eks. en institution under Kultur- og Fritidsudvalget vil give et overskud på Økonomiudvalgets serviceramme og et underskud på fagudvalgets serviceramme. Økonomiafdelingen overvejer p.t. hvordan disse tværgående omplaceringer kan opgøres således at et reelt overskud i det enkelte udvalg kan lokaliseres. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Bilag Bilag 1 oversigt Kultur- og Fritidsudvalget udgifter uden overførsel Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 2

5 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 3

6 S Budget Kultur- og Fritidsudvalget Sagsfremstilling Budgetdirektiv 2012 Økonomiudvalget fastlagde (22. marts 2011, pkt. 39), med Budgetdirektiv 2012, principperne for det kommende budgetarbejde. Ved budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse arbejdes der med følgende budgetrammer: 1. LØN OG SELVFORVALTNING med overførselsadgang 2. UDGIFTER uden overførselsadgang 3. BRUGERBETALTE OG FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetprincipperne, hvis fulde ordlyd kan ses i Budgetdirektiv 2012, er i hovedtræk: 1.1 Løn Lønbudgetterne fremskrives fra 2011 til 2012 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. Dog får de enkelte afdelinger/institutioner kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje Selvforvaltning De enkelte afdelinger og institutioner har i videst muligt omfang selvforvaltning på øvrige udgifter. Budgetrammen for dette område er det budget 2012, der er opført i 2011-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Udgifter uden overførselsadgang Denne budgetramme omfatter følgende to typer udgifter: a. Serviceudgifter b. Overførsler Fordelingen sker ud fra statens definition. Budgetrammen for Serviceudgifterne er det budget 2012, der er opført i 2011-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL s udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Ved merudgifter - er det for at holde rammen - nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Der kan her indgå såvel strukturelle besparelser som ramme-/øvrige besparelser. For så vidt angår Overførsler, indarbejdes forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet i budgetforslaget. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 4

7 3. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Budgetforslag for drift og anlæg udarbejdes og fremsendes fra udvalgene til behandling i Økonomiudvalget. De brugerbetalte og fælleskommunale områder er med undtagelse af Affaldshåndtering på konto 1, defineret som serviceudgifter og eventuelle merudgifter til drift vil derfor påvirke servicerammen og overholdelse heraf. Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger Budgetarbejdet kan opdeles i en række delopgaver. Tidsplanen for de enkelte opgavers behandling i Kultur- og Fritidsudvalget er fastlagt således: Budget delopgaver Behandles af udvalget den Basisbudgettet fremlægges 18. maj 2011 Oversigt over udvalgets udgifter 18. maj 2011 med oplysning om kan og skal opgaver med supplerende oplysninger. Udvidelser/reduktioner 15. juni 2011 Takster 15. juni 2011 Anlæg 15. juni 2011 Til orientering forud for det egentlige budgetarbejde vedlægges Basisbudgettet for 2012, omfattende alle Kultur- og Fritidsudvalgets områder. Oversigten skal give et overblik over hvilke områder udvalget har ansvaret for og hvad der p.t. er indarbejdet i budgettet. Endvidere vedhæftes en oversigt med Kan/Skal opgaver til orientering. Oversigten er under udarbejdelse og vil løbende blive ajourført. Økonomiafdelingen ajourfører løbende for hvert udvalg - en oversigt med: Bilag hvilke nye opgaver/budgetbeløb der er lagt ind i budgettet, hvilke der er taget ud og hvilke opgaver der ikke er fundet plads til, men som et flertal i udvalget gerne ser indarbejdet i det fremtidige budget. Basisbudget K og F K & F-udvalget Kan eller Skal Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 5

8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Taget til efterretning. "Kan og skal opgaver" gennemgået og drøftet. Der ønskes besigtigelse af Apotekergården m.fl. i området ved næste møde. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 6

9 P Bremdal Aktivitetscenter - udvidelse Sagsfremstilling Ansøgning af 4. maj 2011 fra den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenter om kommunens godkendelse af ønsket udvidelse af Centret. Udvidelsen omfatter en tilbygning på 420 kvm. indeholdende tre omklædningsrum, et depotrum, et multirum samt et te-/anretterkøkken, på Centrets nordside. Anlægsudgiften er budgetteret til mellem 3,0 og 3,5 mill. kr. inkl. moms., som forventes finansieret ved likvid egenkapital på ca. 1,5 mill. kr., mens den resterende del på ca. 1,5-2.0 mill. kr. forventes finansieret ved lånetagelse uden kommunal garantistillelse. Låneoptagelsen forventes at kunne afdrages over år. Bygningen Bremdal Aktivitetscenter ejes af Struer Kommune, mens den selvejende institution har den fulde drift af bygningen. Den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenter finansierer driften gennem kommunens betaling for benyttelse af Hallen i skoletiden, lokaletilskud ved idrætslige aktiviteter efter Folkeoplysningslovens regler samt brugerbetaling. Tilbygningen opføres og finansieres af Bremdal Aktivitetscenter, som er indstillet på at bygningen overdrages til Struer Kommune efter gældsafviklingen. Struer Kommune stiller det fornødne grundareal gratis til rådighed for Bremdal Aktivitetscenter. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Bilag Ansøgning af 4. maj 2011 Skitsetegninger Tilbagemelding fra Bremdal Aktivitetscenter Direktøren indstiller til Byrådet at projektet godkendes ud fra forudsætningerne og følgende betingelser: 1. der optages selvstændigt lån, således afviklingen og restgælden til enhver tid er synligt 2. der ydes ikke tilskud til lejemål i eventuelle nye aktivitetslokaler udledt af byggeriet, jvf. Folkeoplysningslovens 25. stk udvidelsen er udgiftsneutral for Struer Kommune 4. udearealer skal retableres ved byggeriets afslutning Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 7

10 5. Struer Kommune skal have mulighed for kvalitetssikring af projektet og byggeriets udførelse, under hensyn til senere overtagelse af bygningen 6. efter bygningens overdragelse til Struer Kommune, indgår den uden økonomisk kompensation i den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenters samlede drift af Bremdal Aktivitetscenter. Bremdal Aktivitetscenters mail af 12. maj 2011 med bemærkninger til direktørens indstillingen var udsendt til Kultur- og Fritidsudvalget inden mødet. Direktørens indstilling godkendt. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 8

11 Ø Tilskud til malemaskiner Sagsfremstilling På område-/kommunemøde mellem fodboldklubber og DBU den 30. marts 2011 fremkom forslag om overgang fra opkridtning til opmaling af fodboldbaner. Der blev fremsat konkret ønske om kommunalt tilskud til anskaffelse af malemaskiner, som vil være en nødvendighed for overgang fra kridt til maling. Nuværende forhold Opkridtning af boldbaner foretages i dag de fleste steder med kridt (hydrat Kalk). Kridtet betales af Struer Kommune og selve opkridtningen foretages af klubberne selv. I Struer Idrætspark foretages opkridtningen dog af Park og Vej på regning for Struer Boldklub. Opkridtningen foretages ikke med kridt, men med græsmaling. Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om lovgivningen på området. Fordelene ved græsmaling Græsmalingen holder længere end kridt (færre opkridtninger). Arbejdsmiljø under opkridtningen er meget bedre med maling end med kridt. Kridtet støver og sviner meget for den der skal kridte op. Opbevaring af maling (fortyndes 1:10 med vand) kræver næsten ingen plads i forhold til kridt der fylder meget og sviner meget. Struer Kommune opfordre derfor alle klubber til at anvende maling frem for kridt. Udgifterne til maling vil som det er tilfældet med kridt afholdes af Struer Kommune. Malingen bliver indkøbt af Struer Kommune og kan afhentes, en gang om året af klubberne på Park og Vej, Farvervej 3. For at kunne foretage opkridtning med maling skal indkøbes en græsmalingsmaskine. Udgiften til denne maskine ligger på ca kr. Struer Kommune vil give kr. i tilskud til indkøb af denne maskine. Alternativ tilbud op opmaling af baner Struer Kommune vil også tilbyde alle klubber at foretage opkridtningen på regning (som det i dag gøres i Struer Idrætspark for Struer Boldklub). Den årlige udgift for de enkelte klubber til opkridtning vil blive følgende: Struer Boldklub kr. Hjerm (2,5 baner) kr. Humlum (3 baner) kr. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 9

12 Langhøj (2,5 baner) kr. Bremdal (3 baner) kr. Hvidbjerg (3 baner) kr. Lyngs/Uglev (1,5 bane) kr. (udgiften er udregnet ud fra 225 kr. pr. bane pr. gang med opmaling 25 gange om året. Alle priser er inkl. moms). Hvis klubberne vælger at lade Park og Vej udføre opkridtningen og ikke indkøber en græsmalingsmaskine anbefales det, at det alternative tilskud på kr. til anskaffelse af malemaskinen, bliver fratrukket regningen for det første år. Ordningen kan træde i kraft fra Valgfrihed Det er helt op til klubberne selv at vælge hvordan opkridtningen skal foretages fremover. Økonomi Såfremt alle 7 klubber vælger at gå over til maling vil den samlede udgift blive kr., uanset om der vælges anskaffelse af malemaskine eller aftale om kommunal opmaling. Alternativt kan der også vælges kun at yde tilskud på kr. til anskaffelse af malemaskinerne, uden at give kompensation til de fodboldklubber som vælger aftale om kommunal opmaling. Udgiften kan finansieres over driftskonto "Tilskud til etablering og forbedring af klubhuse og andre fritidsfaciliteter", hvor der er et udisponeret budget på kr. i Bilag Notat opkridtning.doc DIF Opinion Kommunerne går over (kridt) stregen Administrationen indstiller, at forslaget imødekommes med valgmulighed mellem tilskud til anskaffelse af malemaskine eller tilsvarende kompensation at udgiften på kr. finansieres over driftskonto "Tilskud til etablering og forbedring af klubhuse og andre fritidsfaciliteter". Udsat til næste møde. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 10

13 P Valg af brugerbestyrelse til "Aktiviteternes Hus" Sagsfremstilling Der er den 26. april 2011 valgt brugerbestyrelse til "Aktiviteternes Hus" jvf. projektbeskrivelsen. Følgende 6 personer er valgt: Frivillige sociale områdes brugere 1. Valgt Kurt Veise (LEV Udvikling for udviklingshæmmede) 2. Valgt Anna Marie Leth (PTU MidtVestjylland - Polio, trafik- og ulykkesskadede) Folkeoplysningsområdets brugere 1. Valgt Leif J. Andersen (Struer Whistklub) 2. Valgt Annelise Markus Madsen (Aktivitetsklubben) Ældreområdets brugere 1. Valgt Verner Riggelsen (Enggårdcentrets Ældreaktiviteter) 2. Valgt Egon Thatt Jensen (Enggårdcentrets Ældreaktiviteter) Valget er gældende indtil nyvalg i 1. kvartal Bilag Referat - valg af brugerbestyrelse m.v. den Administrationen indstiller at valget tages til efterretning. Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 11

14 P Navngivning af "Aktiviteternes Hus" Sagsfremstilling I forbindelse med den politiske godkendelse (Byrådet, 29. marts 2011, pkt. 36) af projektbeskrivelse for "Aktiviteternes Hus", blev det besluttet at indhente input til navngivning af stedet. Projektet har hidtil haft arbejdstitlen "Aktiviteternes Hus". Der er kommet følgende input til navngivningen: Struer Aktivitetscenter. Borgernes Hus. Borgernes Aktiviteternes Hus. Medborgerhuset (Borgerskolen). Borgerskolen. Af hensyn til ibrugtagning af Huset i august måned 2011, er det vigtigt snarest muligt at få taget stilling til navngivningen. Administrationen indstiller til Byrådet at der tages stilling til navngivningen. "Aktivitetscenter Struer" indstilles til Byrådets godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 12

15 Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 Resumé Danmark er sammen med Cypern udpeget af EU som værtslande for kulturhovedstæder i Aarhus Kommune har allerede i 2008 meldt sig som kandidat til Europæisk Kulturhovedstad ECC i Den officielle ansøgning skal fremsendes senest 30. september 2011, og den endelige afgørelse om kandidaturet træffes i efteråret Udpegningen sker efter indstilling fra en særlig komité med 7 medlemmer udpeget af EU og 6 medlemmer udpeget af det danske kulturministerium. Se mere på og yderligere på Aarhus Kommunes kandidatur omfatter ikke kun Aarhus, men er en langsigtet og bred satsning med en klar regional dimension. Erfaringer fra tidligere kulturhovedstadsprojekter siger, at kulturhovedstadssatsningen har haft både økonomiske, turistmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle effekter, ikke kun for den by, som formelt er udpeget som kulturhovedstad, men også for den region kulturhovedstaden er beliggende i. En langsigtet, målrettet og fokuseret satsning kan blive løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt. Rapporten Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 udarbejdet af COWI for Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune i april 2011 styrker yderligere disse argumenter. Her henvises til vedlagte bilag med uddrag af denne rapport. Sagsfremstilling Region Midtjylland er en væsentlig samarbejdspartner i Aarhus 2017-projektet, og har i forberedelsesfasen fra formandskabet og sekretariatsfunktionen for den administrative styregruppe, der koordinerer de regionale aktiviteter. Styregruppen består af kommunernes kulturchefer og opdraget er at sikre en regional dimension i projektets overordnede udviklingsplan; at inddrage relevante regionale kultur-, vidensog erhvervsorganisationer og netværk i processen; at iværksætte fælles tiltag, som vil gavne de deltagende kommuner, den midtjyske region og Aarhus 2017-projektet. For at sikre forankringen og at initiativet bliver den langsigtede og bæredygtige strategiske satsning, der er ambition om, er det en vigtig bestræbelse, at 2017-projektet kobles tæt til eksisterende og kommende udviklingsplaner, politikker og strategier i region og kommuner. Region Midt involverede sig allerede i 2009 til Kulturhovedstadsprojektet, og har siden indgået i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune omkring satsningen. Med afsæt heri har der, som optakt til beslutningen om den bindende deltagelse, været afholdt en række møder. Der har desuden været afholdt politiske møder henholdsvis 8. november 2010 og 29. april 2011 i Regionshuset i Viborg med deltagelse af borgmestre og udvalgsformænd fra de 19 kommuner i Region Midtjylland. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 13

16 Proces frem mod afleveringen af ansøgningen i september I bilag er vedhæftet materiale hvoraf aktiviteter, oplæg til finansiering, processen indtil nu, samt bud på effekter af kulturhovedstadssatsninger, strategiske mål mv. fremgår. Den politiske proces ser ud som følgende: Maj-juni 2011: Stillingtagen i de øvrige 18 kommuner om deltagelse i projektet. 10. august/24. august: Aarhus Byråd godkender hovedindholdet i ansøgningen 24. august 2011: Regionsrådet tager stilling til Region Midtjyllands deltagelse i projektet. Økonomi og organisation Der er til finansieringsplanen for Aarhus Kulturhovedstad 2017 udarbejdet en række finansieringsprincipper, der fremgår af vedhæftede bilag. Finansieringsprincipperne blev vedtaget i Aarhus Byråd 13. april 2011, og sagen fremstilles til principiel beslutning i maj/juni 2011 i regionens øvrige 18 kommuner. Udgangspunktet er en samlet finansiering på 500 mio. kr. Med et kalkuleret indbyggertal på (pr. 1. januar 2010) i Struer Kommune og med en finansieringsnøgle på 16,00 kr. pr indbygger, vil det samlede bidrag for Struer Kommune blive på kr. kr., fordelt forventeligt over årene således: % % % % % % kr kr kr kr kr kr. Såfremt den samlede finansiering bliver mindre end 500 mio. kr., vil kommunernes finansieringsbidrag blive reduceret tilsvarende. Investeringen forudsættes at komme igen 1:1 i form af program- og udviklingsaktiviteter lokalt, mens der yderligere bliver gennemført en række tværgående/regionale programaktiviteter, ligesom effekten af deltagelsen i projektet vil give et fremadrettet afkast bredt på kultur, turisme og erhverv. Ud over bilaget om finansiering, henvises der til den fulde rapport om finansiering af Kulturhovedstad projektet, som er tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Efter udnævnelsen af Aarhus som Kulturhovedstad forankres initiativet i en fond fra januar Fonden vil blive organiseret med en bestyrelse, samt et embedsmandsudvalg, der i store træk svarer til den eksisterende administrative styregruppe udvidet med Aarhus Kommunes administrative følgegruppe. Både Region Midtjylland samt de øvrige kommuner forudsættes at deltage med politiske repræsentanter i bestyrelsen. Forudsætninger for den kommunale forpligtelse er at Aarhus udnævnes til Kulturhovedstad at finansieringsprincipperne, som beskrevet i bilag 2, danner grundlag for finansiering til den kommende 2017-fond. Nærværende sagsfremstilling er med baggrund i ovenstående udarbejdet af kommunerne i fællesskab. Økonomi Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 14

17 Bilag Bilag 1_Pixinotat - kort om Europæisk Kulturhovedstad og Aarhus 2017 (april 2011).doc Bilag 2_ Udklip af Europæisk Kulturhovedstad 2017, Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017.doc Bilag 3_Organisering K2017.doc Bilag 4_2017 PROGRAMSTRUKTUR fordeling af publikum og program.pdf Bilag 5_COWI-rapportuddrag.doc Bilag 6_Tema Rethink.doc Direktøren indstiller til Byrådet at Kultur- og Fritidsudvalget tager stillling til om Struer Kommune skal deltage i projektet at Kultur- og Fritidsudvalget i bekræftende fald, under forudsætning af at Aarhus udpeges som Europæisk Kulturhovedstad 2017, godkender følgende: 1. Struer Kommune tiltræder indstillingen om deltagelse i 2017-projektet i perioden Struer Kommune tilslutter sig finansieringsprincipperne for 2017-projektet 3. Struer Kommune principgodkender det samlede beløb på kr., der skal bidrages med i årene 2013 til Struer Kommunes finansiering fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for årene 2013 til 2018 Fremsendes til Byrådet med anbefaling af at Struer Kommune deltager i projektet på de skitserede vilkår. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 15

18 S Den Selvejende institution Struer Museum, budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Sagsfremstilling Pr. 5. april 2011 havde Struer Museum et likviditetstræk i kommunens kasse på kr. Museet har sendt budgetopfølgning pr. 31. marts Budgetopfølgningen viser at museet forventer at have en gæld til Struer Kommune med udgangen af året på kr. Museumsleder Jesper Bækgaard har skrevet i redegørelse til budgetopfølgningen, at museet forventer et 0-resultat på driften i Det skal dog bemærkes, at der vil være ekstra udgifter på kr. til dækning af lønudgifter til projektmedarbejder, ansat til at færdiggøre projektet Museers Indsats Styrke. Udgiften bliver finansieret af overskuddet for Indtjeningen fra besøg følger budgettet, dog skal det bemærkes, at der har været et større salg af fribilletter. Budgetopfølgning samt museets redegørelse hertil er vedlagt sagen. Bilag Budgetopfølgning Budgetopfølgning redegørelse Økonomiafdelingen sender sagen til orientering. Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 16

19 Kunstudvalget - beretning Sagsfremstilling I Byrådets vedtagne retningslinier for Kunstudvalget fremgår det at Kunstudvalget afgiver beretning om årets drift omhandlende registrering af indkøb, registrering af salg eller bortskaffelse samt gennemførte vedligeholdelsesarbejder, som forelægges Kulturog Fritidsudvalget i februar/marts måned. Ved forelæggelse af beretningen for Kultur- og Fritidsudvalget deltager hele Kunstudvalget med henblik på en dialog om årets drift samt forventningerne til kommende års drift. Der fastsættes eventuel i fællesskab et eller flere indsatsområder. Kunstudvalget med Biblioteket som sekretariat har eksisteret og arbejdet i sin nuværende form siden november I overensstemmelse med retningsliniernes bestemmelse om afgivelse af beretning ønsker Kunstudvalget hermed følgende til dialog og orientering til Kultur- og Fritidsudvalget. 1. Hjemmeside. Der arbejdes på at videreudvikle hjemmesiden fra kommunens hjemmeside med oplysninger om og fotos af kommunens kunst. 2. Der arbejdes på at få et årligt møde med kunstforeningerne i Struer Kommune (Kunstforeningen Limfjorden, Thyholm Kunstforening m.fl.). 3. Tættere samarbejde med kunstnerlivet i Struer Kommune dette med henblik på at kunstnerlivet bliver en del af de tilbud som turister og borgere kan møde i kommunen. Evt. kunne man 1 gang om året lave en slags åbent hus hos alle små og store gallerier vi har i kommunen det kunne også være lokale kunstnere der gik sammen. I første omgang planlægges et fælles møde med lokale kunstnere. 4. Evt. etablering af netværk mellem disse. 5. Udvalget vil gerne være initiativtager eller støtte op om de kulturelle aktiviteter, hvor kunst kan indgå. 6. Sikre en økonomi til diverse aktiviteter i relation til Kunstudvalgets virke udover indkøb. Herudover ønsker Kunstudvalget at orientere om indkøb af kunst indtil nu. Bilag Retningslinier for indkøb Administrationen indstiller sagen til drøftelse. Orienteringen og herunder ønskede tiltag taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 17

20 A Evt. Evaluering af Kultur- og Fritidskonferencen dagsordensættes til næste møde. Ingen bemærkninger. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 18

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30. Hækkerupsvej 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 16-09-2008 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Hækkerupsvej Hækkerupsvej 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES) - Formand Palle

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2:

6...Sager på lukket møde. 1. Meddelelser 2003007573. Kultur- og Fritidsudvalgets møde 5. oktober 2004 Punkt 2: Møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 5. oktober 2004, Kl. 08.00 OBS! Mødet afholdes i Store Peters Hus, Pederstrup. REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Årsregnskab 2003 - gennemgang

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark

Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Bestyrelsesmøde 5/2014 i Skydebaneforeningen Danmark Åbent referat Dag og tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 14.30 Sted: Administrationsbygningen, mødelokale 1, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. Deltagere:

Læs mere

Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro

Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 6. februar 2013 kl. 16:00 i Tambohus Kro Afbud fra/fraværende: Mødet hævet: kl. 17.30 Pkt. Tekst Side 1 Tilskud til kulturelle formål 2013 1 2 Projekt for udvikling

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere