Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl Pkt. Tekst Side 32 Orientering 1 33 Budgetopfølgning 2011 for Kultur- og Fritidsudvalgets område 2 34 Budget Kultur- og Fritidsudvalget 4 35 Bremdal Aktivitetscenter - udvidelse 7 36 Tilskud til malemaskiner 9 37 Valg af brugerbestyrelse til "Aktiviteternes Hus" Navngivning af "Aktiviteternes Hus" Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad Den Selvejende institution Struer Museum, budgetopfølgning pr. 31. marts Kunstudvalget - beretning 17

2 Indholdsfortegnelse 42 Evt. 18 Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 2

3 A Orientering Sagsfremstilling Et enigt ansættelsesudvalg har ansat Elin Kloster Jensen som leder af "Aktiviteternes Hus". Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 1

4 Ø Budgetopfølgning 2011 for Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr. 1. april 2011 er nu gennemført. De forventede afvigelser til oprindeligt og korrigeret budget 2011 er opgjort til: Hele kr. Opr. Korr. budget budget Forventet regnskab Afvigelse Afvigelse til korr. til opr. budget budget Løn og selvforvaltning (Bilag 2) Udgifter uden overførsel (serviceudgifter) (Bilag 3) Serviceudgifter i alt Nærmere specifikationer fremgår af bilag 1, 2 og 3. Generelt kan oplyses, at overgang til OPUS Økonomi, sanktionslovgivningen mv. har medført at oversigterne har fået en ny form fra Afvigelser i forhold til oprindelig budget Sanktionslovgivningen relaterer sig til mer-/mindreudgifter i forhold til oprindeligt vedtaget budget 2011 for serviceudgifterne (servicerammen). Derfor oplyses som noget nyt om afvigelse til oprindeligt budget. En positiv afvigelse betyder, at der er overskud på Servicerammen. Imidlertid er det ikke nok at se isoleret på de enkelte udvalg. Der foretages løbende omplaceringer mellem udvalgene f.eks. fra Den Centrale Lønpulje under Økonomiudvalget til afdelinger og institutioner under de forskellige fagudvalg. En omplacering fra Den Centrale Lønpulje til f.eks. en institution under Kultur- og Fritidsudvalget vil give et overskud på Økonomiudvalgets serviceramme og et underskud på fagudvalgets serviceramme. Økonomiafdelingen overvejer p.t. hvordan disse tværgående omplaceringer kan opgøres således at et reelt overskud i det enkelte udvalg kan lokaliseres. Afvigelser til korrigeret budget Her vises forventede afvigelser til det korrigerede budget, som består af oprindeligt vedtaget budget, genbevilling af uforbrugte bevillinger fra året før, merbevillinger og omplaceringer. Der er her tale om en bevillingsmæssig sammenligning. Bilag Bilag 1 oversigt Kultur- og Fritidsudvalget udgifter uden overførsel Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 2

5 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 3

6 S Budget Kultur- og Fritidsudvalget Sagsfremstilling Budgetdirektiv 2012 Økonomiudvalget fastlagde (22. marts 2011, pkt. 39), med Budgetdirektiv 2012, principperne for det kommende budgetarbejde. Ved budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse arbejdes der med følgende budgetrammer: 1. LØN OG SELVFORVALTNING med overførselsadgang 2. UDGIFTER uden overførselsadgang 3. BRUGERBETALTE OG FÆLLESKOMMUNALE områder Budgetprincipperne, hvis fulde ordlyd kan ses i Budgetdirektiv 2012, er i hovedtræk: 1.1 Løn Lønbudgetterne fremskrives fra 2011 til 2012 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. Dog får de enkelte afdelinger/institutioner kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje Selvforvaltning De enkelte afdelinger og institutioner har i videst muligt omfang selvforvaltning på øvrige udgifter. Budgetrammen for dette område er det budget 2012, der er opført i 2011-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Udgifter uden overførselsadgang Denne budgetramme omfatter følgende to typer udgifter: a. Serviceudgifter b. Overførsler Fordelingen sker ud fra statens definition. Budgetrammen for Serviceudgifterne er det budget 2012, der er opført i 2011-budgettet - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL s udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger siden vedtagelsen af budget Ved merudgifter - er det for at holde rammen - nødvendigt at finde kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Der kan her indgå såvel strukturelle besparelser som ramme-/øvrige besparelser. For så vidt angår Overførsler, indarbejdes forventede mer- eller mindreudgifter i forhold til basisbudgettet i budgetforslaget. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 4

7 3. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Budgetforslag for drift og anlæg udarbejdes og fremsendes fra udvalgene til behandling i Økonomiudvalget. De brugerbetalte og fælleskommunale områder er med undtagelse af Affaldshåndtering på konto 1, defineret som serviceudgifter og eventuelle merudgifter til drift vil derfor påvirke servicerammen og overholdelse heraf. Tidsplan for udvalgets budgetbehandlinger Budgetarbejdet kan opdeles i en række delopgaver. Tidsplanen for de enkelte opgavers behandling i Kultur- og Fritidsudvalget er fastlagt således: Budget delopgaver Behandles af udvalget den Basisbudgettet fremlægges 18. maj 2011 Oversigt over udvalgets udgifter 18. maj 2011 med oplysning om kan og skal opgaver med supplerende oplysninger. Udvidelser/reduktioner 15. juni 2011 Takster 15. juni 2011 Anlæg 15. juni 2011 Til orientering forud for det egentlige budgetarbejde vedlægges Basisbudgettet for 2012, omfattende alle Kultur- og Fritidsudvalgets områder. Oversigten skal give et overblik over hvilke områder udvalget har ansvaret for og hvad der p.t. er indarbejdet i budgettet. Endvidere vedhæftes en oversigt med Kan/Skal opgaver til orientering. Oversigten er under udarbejdelse og vil løbende blive ajourført. Økonomiafdelingen ajourfører løbende for hvert udvalg - en oversigt med: Bilag hvilke nye opgaver/budgetbeløb der er lagt ind i budgettet, hvilke der er taget ud og hvilke opgaver der ikke er fundet plads til, men som et flertal i udvalget gerne ser indarbejdet i det fremtidige budget. Basisbudget K og F K & F-udvalget Kan eller Skal Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 5

8 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Taget til efterretning. "Kan og skal opgaver" gennemgået og drøftet. Der ønskes besigtigelse af Apotekergården m.fl. i området ved næste møde. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 6

9 P Bremdal Aktivitetscenter - udvidelse Sagsfremstilling Ansøgning af 4. maj 2011 fra den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenter om kommunens godkendelse af ønsket udvidelse af Centret. Udvidelsen omfatter en tilbygning på 420 kvm. indeholdende tre omklædningsrum, et depotrum, et multirum samt et te-/anretterkøkken, på Centrets nordside. Anlægsudgiften er budgetteret til mellem 3,0 og 3,5 mill. kr. inkl. moms., som forventes finansieret ved likvid egenkapital på ca. 1,5 mill. kr., mens den resterende del på ca. 1,5-2.0 mill. kr. forventes finansieret ved lånetagelse uden kommunal garantistillelse. Låneoptagelsen forventes at kunne afdrages over år. Bygningen Bremdal Aktivitetscenter ejes af Struer Kommune, mens den selvejende institution har den fulde drift af bygningen. Den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenter finansierer driften gennem kommunens betaling for benyttelse af Hallen i skoletiden, lokaletilskud ved idrætslige aktiviteter efter Folkeoplysningslovens regler samt brugerbetaling. Tilbygningen opføres og finansieres af Bremdal Aktivitetscenter, som er indstillet på at bygningen overdrages til Struer Kommune efter gældsafviklingen. Struer Kommune stiller det fornødne grundareal gratis til rådighed for Bremdal Aktivitetscenter. Økonomi Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Bilag Ansøgning af 4. maj 2011 Skitsetegninger Tilbagemelding fra Bremdal Aktivitetscenter Direktøren indstiller til Byrådet at projektet godkendes ud fra forudsætningerne og følgende betingelser: 1. der optages selvstændigt lån, således afviklingen og restgælden til enhver tid er synligt 2. der ydes ikke tilskud til lejemål i eventuelle nye aktivitetslokaler udledt af byggeriet, jvf. Folkeoplysningslovens 25. stk udvidelsen er udgiftsneutral for Struer Kommune 4. udearealer skal retableres ved byggeriets afslutning Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 7

10 5. Struer Kommune skal have mulighed for kvalitetssikring af projektet og byggeriets udførelse, under hensyn til senere overtagelse af bygningen 6. efter bygningens overdragelse til Struer Kommune, indgår den uden økonomisk kompensation i den selvejende institution Bremdal Aktivitetscenters samlede drift af Bremdal Aktivitetscenter. Bremdal Aktivitetscenters mail af 12. maj 2011 med bemærkninger til direktørens indstillingen var udsendt til Kultur- og Fritidsudvalget inden mødet. Direktørens indstilling godkendt. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 8

11 Ø Tilskud til malemaskiner Sagsfremstilling På område-/kommunemøde mellem fodboldklubber og DBU den 30. marts 2011 fremkom forslag om overgang fra opkridtning til opmaling af fodboldbaner. Der blev fremsat konkret ønske om kommunalt tilskud til anskaffelse af malemaskiner, som vil være en nødvendighed for overgang fra kridt til maling. Nuværende forhold Opkridtning af boldbaner foretages i dag de fleste steder med kridt (hydrat Kalk). Kridtet betales af Struer Kommune og selve opkridtningen foretages af klubberne selv. I Struer Idrætspark foretages opkridtningen dog af Park og Vej på regning for Struer Boldklub. Opkridtningen foretages ikke med kridt, men med græsmaling. Der vil på mødet blive givet en nærmere orientering om lovgivningen på området. Fordelene ved græsmaling Græsmalingen holder længere end kridt (færre opkridtninger). Arbejdsmiljø under opkridtningen er meget bedre med maling end med kridt. Kridtet støver og sviner meget for den der skal kridte op. Opbevaring af maling (fortyndes 1:10 med vand) kræver næsten ingen plads i forhold til kridt der fylder meget og sviner meget. Struer Kommune opfordre derfor alle klubber til at anvende maling frem for kridt. Udgifterne til maling vil som det er tilfældet med kridt afholdes af Struer Kommune. Malingen bliver indkøbt af Struer Kommune og kan afhentes, en gang om året af klubberne på Park og Vej, Farvervej 3. For at kunne foretage opkridtning med maling skal indkøbes en græsmalingsmaskine. Udgiften til denne maskine ligger på ca kr. Struer Kommune vil give kr. i tilskud til indkøb af denne maskine. Alternativ tilbud op opmaling af baner Struer Kommune vil også tilbyde alle klubber at foretage opkridtningen på regning (som det i dag gøres i Struer Idrætspark for Struer Boldklub). Den årlige udgift for de enkelte klubber til opkridtning vil blive følgende: Struer Boldklub kr. Hjerm (2,5 baner) kr. Humlum (3 baner) kr. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 9

12 Langhøj (2,5 baner) kr. Bremdal (3 baner) kr. Hvidbjerg (3 baner) kr. Lyngs/Uglev (1,5 bane) kr. (udgiften er udregnet ud fra 225 kr. pr. bane pr. gang med opmaling 25 gange om året. Alle priser er inkl. moms). Hvis klubberne vælger at lade Park og Vej udføre opkridtningen og ikke indkøber en græsmalingsmaskine anbefales det, at det alternative tilskud på kr. til anskaffelse af malemaskinen, bliver fratrukket regningen for det første år. Ordningen kan træde i kraft fra Valgfrihed Det er helt op til klubberne selv at vælge hvordan opkridtningen skal foretages fremover. Økonomi Såfremt alle 7 klubber vælger at gå over til maling vil den samlede udgift blive kr., uanset om der vælges anskaffelse af malemaskine eller aftale om kommunal opmaling. Alternativt kan der også vælges kun at yde tilskud på kr. til anskaffelse af malemaskinerne, uden at give kompensation til de fodboldklubber som vælger aftale om kommunal opmaling. Udgiften kan finansieres over driftskonto "Tilskud til etablering og forbedring af klubhuse og andre fritidsfaciliteter", hvor der er et udisponeret budget på kr. i Bilag Notat opkridtning.doc DIF Opinion Kommunerne går over (kridt) stregen Administrationen indstiller, at forslaget imødekommes med valgmulighed mellem tilskud til anskaffelse af malemaskine eller tilsvarende kompensation at udgiften på kr. finansieres over driftskonto "Tilskud til etablering og forbedring af klubhuse og andre fritidsfaciliteter". Udsat til næste møde. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 10

13 P Valg af brugerbestyrelse til "Aktiviteternes Hus" Sagsfremstilling Der er den 26. april 2011 valgt brugerbestyrelse til "Aktiviteternes Hus" jvf. projektbeskrivelsen. Følgende 6 personer er valgt: Frivillige sociale områdes brugere 1. Valgt Kurt Veise (LEV Udvikling for udviklingshæmmede) 2. Valgt Anna Marie Leth (PTU MidtVestjylland - Polio, trafik- og ulykkesskadede) Folkeoplysningsområdets brugere 1. Valgt Leif J. Andersen (Struer Whistklub) 2. Valgt Annelise Markus Madsen (Aktivitetsklubben) Ældreområdets brugere 1. Valgt Verner Riggelsen (Enggårdcentrets Ældreaktiviteter) 2. Valgt Egon Thatt Jensen (Enggårdcentrets Ældreaktiviteter) Valget er gældende indtil nyvalg i 1. kvartal Bilag Referat - valg af brugerbestyrelse m.v. den Administrationen indstiller at valget tages til efterretning. Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 11

14 P Navngivning af "Aktiviteternes Hus" Sagsfremstilling I forbindelse med den politiske godkendelse (Byrådet, 29. marts 2011, pkt. 36) af projektbeskrivelse for "Aktiviteternes Hus", blev det besluttet at indhente input til navngivning af stedet. Projektet har hidtil haft arbejdstitlen "Aktiviteternes Hus". Der er kommet følgende input til navngivningen: Struer Aktivitetscenter. Borgernes Hus. Borgernes Aktiviteternes Hus. Medborgerhuset (Borgerskolen). Borgerskolen. Af hensyn til ibrugtagning af Huset i august måned 2011, er det vigtigt snarest muligt at få taget stilling til navngivningen. Administrationen indstiller til Byrådet at der tages stilling til navngivningen. "Aktivitetscenter Struer" indstilles til Byrådets godkendelse. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 12

15 Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 Resumé Danmark er sammen med Cypern udpeget af EU som værtslande for kulturhovedstæder i Aarhus Kommune har allerede i 2008 meldt sig som kandidat til Europæisk Kulturhovedstad ECC i Den officielle ansøgning skal fremsendes senest 30. september 2011, og den endelige afgørelse om kandidaturet træffes i efteråret Udpegningen sker efter indstilling fra en særlig komité med 7 medlemmer udpeget af EU og 6 medlemmer udpeget af det danske kulturministerium. Se mere på og yderligere på Aarhus Kommunes kandidatur omfatter ikke kun Aarhus, men er en langsigtet og bred satsning med en klar regional dimension. Erfaringer fra tidligere kulturhovedstadsprojekter siger, at kulturhovedstadssatsningen har haft både økonomiske, turistmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle effekter, ikke kun for den by, som formelt er udpeget som kulturhovedstad, men også for den region kulturhovedstaden er beliggende i. En langsigtet, målrettet og fokuseret satsning kan blive løftestang for lokale udviklingsinitiativer og sikre en væsentlig styrkelse af kulturlivet lokalt og regionalt. Rapporten Økonomisk Måling af de Kortsigtede Turismeeffekter ved Gennemførelse af Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 udarbejdet af COWI for Kulturforvaltningen i Aarhus Kommune i april 2011 styrker yderligere disse argumenter. Her henvises til vedlagte bilag med uddrag af denne rapport. Sagsfremstilling Region Midtjylland er en væsentlig samarbejdspartner i Aarhus 2017-projektet, og har i forberedelsesfasen fra formandskabet og sekretariatsfunktionen for den administrative styregruppe, der koordinerer de regionale aktiviteter. Styregruppen består af kommunernes kulturchefer og opdraget er at sikre en regional dimension i projektets overordnede udviklingsplan; at inddrage relevante regionale kultur-, vidensog erhvervsorganisationer og netværk i processen; at iværksætte fælles tiltag, som vil gavne de deltagende kommuner, den midtjyske region og Aarhus 2017-projektet. For at sikre forankringen og at initiativet bliver den langsigtede og bæredygtige strategiske satsning, der er ambition om, er det en vigtig bestræbelse, at 2017-projektet kobles tæt til eksisterende og kommende udviklingsplaner, politikker og strategier i region og kommuner. Region Midt involverede sig allerede i 2009 til Kulturhovedstadsprojektet, og har siden indgået i et tæt samarbejde med Aarhus Kommune omkring satsningen. Med afsæt heri har der, som optakt til beslutningen om den bindende deltagelse, været afholdt en række møder. Der har desuden været afholdt politiske møder henholdsvis 8. november 2010 og 29. april 2011 i Regionshuset i Viborg med deltagelse af borgmestre og udvalgsformænd fra de 19 kommuner i Region Midtjylland. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 13

16 Proces frem mod afleveringen af ansøgningen i september I bilag er vedhæftet materiale hvoraf aktiviteter, oplæg til finansiering, processen indtil nu, samt bud på effekter af kulturhovedstadssatsninger, strategiske mål mv. fremgår. Den politiske proces ser ud som følgende: Maj-juni 2011: Stillingtagen i de øvrige 18 kommuner om deltagelse i projektet. 10. august/24. august: Aarhus Byråd godkender hovedindholdet i ansøgningen 24. august 2011: Regionsrådet tager stilling til Region Midtjyllands deltagelse i projektet. Økonomi og organisation Der er til finansieringsplanen for Aarhus Kulturhovedstad 2017 udarbejdet en række finansieringsprincipper, der fremgår af vedhæftede bilag. Finansieringsprincipperne blev vedtaget i Aarhus Byråd 13. april 2011, og sagen fremstilles til principiel beslutning i maj/juni 2011 i regionens øvrige 18 kommuner. Udgangspunktet er en samlet finansiering på 500 mio. kr. Med et kalkuleret indbyggertal på (pr. 1. januar 2010) i Struer Kommune og med en finansieringsnøgle på 16,00 kr. pr indbygger, vil det samlede bidrag for Struer Kommune blive på kr. kr., fordelt forventeligt over årene således: % % % % % % kr kr kr kr kr kr. Såfremt den samlede finansiering bliver mindre end 500 mio. kr., vil kommunernes finansieringsbidrag blive reduceret tilsvarende. Investeringen forudsættes at komme igen 1:1 i form af program- og udviklingsaktiviteter lokalt, mens der yderligere bliver gennemført en række tværgående/regionale programaktiviteter, ligesom effekten af deltagelsen i projektet vil give et fremadrettet afkast bredt på kultur, turisme og erhverv. Ud over bilaget om finansiering, henvises der til den fulde rapport om finansiering af Kulturhovedstad projektet, som er tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside. Efter udnævnelsen af Aarhus som Kulturhovedstad forankres initiativet i en fond fra januar Fonden vil blive organiseret med en bestyrelse, samt et embedsmandsudvalg, der i store træk svarer til den eksisterende administrative styregruppe udvidet med Aarhus Kommunes administrative følgegruppe. Både Region Midtjylland samt de øvrige kommuner forudsættes at deltage med politiske repræsentanter i bestyrelsen. Forudsætninger for den kommunale forpligtelse er at Aarhus udnævnes til Kulturhovedstad at finansieringsprincipperne, som beskrevet i bilag 2, danner grundlag for finansiering til den kommende 2017-fond. Nærværende sagsfremstilling er med baggrund i ovenstående udarbejdet af kommunerne i fællesskab. Økonomi Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger til sagen. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 14

17 Bilag Bilag 1_Pixinotat - kort om Europæisk Kulturhovedstad og Aarhus 2017 (april 2011).doc Bilag 2_ Udklip af Europæisk Kulturhovedstad 2017, Forslag til budget og finansiering for Aarhus 2017.doc Bilag 3_Organisering K2017.doc Bilag 4_2017 PROGRAMSTRUKTUR fordeling af publikum og program.pdf Bilag 5_COWI-rapportuddrag.doc Bilag 6_Tema Rethink.doc Direktøren indstiller til Byrådet at Kultur- og Fritidsudvalget tager stillling til om Struer Kommune skal deltage i projektet at Kultur- og Fritidsudvalget i bekræftende fald, under forudsætning af at Aarhus udpeges som Europæisk Kulturhovedstad 2017, godkender følgende: 1. Struer Kommune tiltræder indstillingen om deltagelse i 2017-projektet i perioden Struer Kommune tilslutter sig finansieringsprincipperne for 2017-projektet 3. Struer Kommune principgodkender det samlede beløb på kr., der skal bidrages med i årene 2013 til Struer Kommunes finansiering fastlægges i forbindelse med budgetlægningen for årene 2013 til 2018 Fremsendes til Byrådet med anbefaling af at Struer Kommune deltager i projektet på de skitserede vilkår. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 15

18 S Den Selvejende institution Struer Museum, budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Sagsfremstilling Pr. 5. april 2011 havde Struer Museum et likviditetstræk i kommunens kasse på kr. Museet har sendt budgetopfølgning pr. 31. marts Budgetopfølgningen viser at museet forventer at have en gæld til Struer Kommune med udgangen af året på kr. Museumsleder Jesper Bækgaard har skrevet i redegørelse til budgetopfølgningen, at museet forventer et 0-resultat på driften i Det skal dog bemærkes, at der vil være ekstra udgifter på kr. til dækning af lønudgifter til projektmedarbejder, ansat til at færdiggøre projektet Museers Indsats Styrke. Udgiften bliver finansieret af overskuddet for Indtjeningen fra besøg følger budgettet, dog skal det bemærkes, at der har været et større salg af fribilletter. Budgetopfølgning samt museets redegørelse hertil er vedlagt sagen. Bilag Budgetopfølgning Budgetopfølgning redegørelse Økonomiafdelingen sender sagen til orientering. Orienteringen taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 16

19 Kunstudvalget - beretning Sagsfremstilling I Byrådets vedtagne retningslinier for Kunstudvalget fremgår det at Kunstudvalget afgiver beretning om årets drift omhandlende registrering af indkøb, registrering af salg eller bortskaffelse samt gennemførte vedligeholdelsesarbejder, som forelægges Kulturog Fritidsudvalget i februar/marts måned. Ved forelæggelse af beretningen for Kultur- og Fritidsudvalget deltager hele Kunstudvalget med henblik på en dialog om årets drift samt forventningerne til kommende års drift. Der fastsættes eventuel i fællesskab et eller flere indsatsområder. Kunstudvalget med Biblioteket som sekretariat har eksisteret og arbejdet i sin nuværende form siden november I overensstemmelse med retningsliniernes bestemmelse om afgivelse af beretning ønsker Kunstudvalget hermed følgende til dialog og orientering til Kultur- og Fritidsudvalget. 1. Hjemmeside. Der arbejdes på at videreudvikle hjemmesiden fra kommunens hjemmeside med oplysninger om og fotos af kommunens kunst. 2. Der arbejdes på at få et årligt møde med kunstforeningerne i Struer Kommune (Kunstforeningen Limfjorden, Thyholm Kunstforening m.fl.). 3. Tættere samarbejde med kunstnerlivet i Struer Kommune dette med henblik på at kunstnerlivet bliver en del af de tilbud som turister og borgere kan møde i kommunen. Evt. kunne man 1 gang om året lave en slags åbent hus hos alle små og store gallerier vi har i kommunen det kunne også være lokale kunstnere der gik sammen. I første omgang planlægges et fælles møde med lokale kunstnere. 4. Evt. etablering af netværk mellem disse. 5. Udvalget vil gerne være initiativtager eller støtte op om de kulturelle aktiviteter, hvor kunst kan indgå. 6. Sikre en økonomi til diverse aktiviteter i relation til Kunstudvalgets virke udover indkøb. Herudover ønsker Kunstudvalget at orientere om indkøb af kunst indtil nu. Bilag Retningslinier for indkøb Administrationen indstiller sagen til drøftelse. Orienteringen og herunder ønskede tiltag taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 17

20 A Evt. Evaluering af Kultur- og Fritidskonferencen dagsordensættes til næste møde. Ingen bemærkninger. Kultur- og Fritidsudvalg, 18. maj 2011 Side 18

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. september 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre NB! Dialogmøde med ungdomsskolens bestyrelse kl. 20:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Den historiske Miniby, Vestre Ringvej 98C Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere