3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL"

Transkript

1 Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

2 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato Udarbejdet af TIHL/JT/NBL Kontrolleret af JNEM Godkendt af Beskrivelse BLY Projektforslag m² solvarme og 1,5 MW ny halmkedel for Gjerlev Fjernvarme Ref /GJL-Projektforslag_001_projektforslag-rapport Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Projektansvarlig 1 3. Forholdet til varmeplanlægningen og den øvrige planlægning 2 4. Forholdet til anden lovgivning 2 5. Fastlæggelse af forsyningsområder, varmebehov samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herunder ledningsnet, der påtænkes etableret samt anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 3 6. Tidsplan for etableringen 4 7. Arealafståelse, servitutpålæg m.m Redegørelse for projektansøgers forhandlnger med virksomheder m.fl. herunder evt. udtalelser fra berørte forsyningsselskaber 4 9. Samfundsøkonomi og miljøforhold Forudsætninger Resultat af samfundsøkonomisk analyse Miljømæssige konsekvenser Økonomiske konsekvenser for selskab og forbrugere Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Miljømæssige konsekvenser Konklusion 9 BILAG Bilag 1 Forudsætninger for samfundsøkonomiske beregninger Bilag 2 Samfundsøkonomi Bilag 3 Selskabsøkonomi - Likviditetsbudget

4 1 1. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Gjerlev Fjernvarme AmbA, der hermed ansøger Randers Kommune om godkendelse af etableringen af m² centralt solvarmeanlæg med ny 1,5 MW halmkedel til varmeproduktion til Gjerlev Fjernvarmes fjernvarmenet. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 374 af 15. april 2013 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektet omfatter etablering af m² solvarmeanlæg som supplement til varmeproduktionen til fjernvarmenet inkl en 1500 m3 akkumuleringstank samt udskiftning af den gamle 2 MW halmkedel med en ny 1,5 MW halmkedel. Solvarmeanlægget ønskes opført på et område beliggende umiddelbart øst for Gjerlev Fjernvarme på en del af matrikel nr. 18bs. Den nye halmkedel placeres på den gamle kedels plads og etableres først, når solfangeranlægget er i drift. Konsekvenserne ved projektet er holdt op imod at fortsætte med den nuværende drift af fjernvarmeproduktionen, som primært er baseret på halm med den over 20 år gamle kedel holdt i fortsat drift. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud på kr. ud fra Energistyrelsens forudsætninger og et konkret tilbud på solvarmeanlægget, hvorfor usikkerheder vedr. anlægsprisen er elimineret. Selskabsøkonomisk er der beregnet et overskud på lidt over kr over den 20 årige planperiode. Dette under den forudsætning at halm priserne ligger på samme niveau som de samfundsøkonomiske priser, hvilket er noget optimistisk, idet der generelt i branchen forventes priser på omkring 700 kr./t, hvilket er 10 % højere end de samfundsøkonomiske priser. Hvis det regnes med en selskabsøkonomisk pris på dette opnås der et selskabsøkonomisk overskud på 1,1 mio. kr., hvilket giver en besparelse på lidt over 8 kr./mwh i gennemsnit over årene. Byrådet anmodes derfor om at godkende projektforslaget. 2. PROJEKTANSVARLIG Randers Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Ansvarlig for projektet er: Gjerlev Fjernvarme AmbA Mercurvej 12, Gjerlev 8983 Gjerlev J Att.: Kurt Kristensen Tlf.: Projektforslaget er udarbejdet af Rambøll Danmark A/S for Gjerlev Fjernvarme AmbA. Vedrørende projektforslagets indhold kan Rambøll Danmark A/S kontaktes: Rambøll Danmark A/S Prinsensgade Aalborg Att.: Jane Moustgaard Tlf.:

5 2 3. FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN OG DEN ØV- RIGE PLANLÆGNING Området, der ønskes udlagt til solvarmeanlægget, er i lokalplan 22-N for Randers kommune, tidligere Nørhald Kommune, udlagt som erhvervsområde, hvorved der kan etableres solvarmeanlæg i henhold til den allerede udførte kommunalplanlægning. Gjerlev Fjernvarme anvender halm som hovedbrændsel. Som supplerende brændsel anvendes olie. Med et solvarmeanlæg på m² kan produktionen af varme fra kedlen reduceres med ca MWh/år. Det samlede varmebehov an net har ligget på ca MWh/år i Der anvendes MWh/år som beregningsforudsætning. Ved etablering af solvarmeanlægget sker der ikke et brændselsskifte, idet solvarme kan sidestilles med energibesparelser og altså ikke er et brændsel. Randers Kommune skal dog myndighedsbehandle projektet, idet der er tale om en ændring i produktionsanlægget. I samme omgang ønskes den nye 1,5 MW halmkedel myndighedsbehandlet, selvom der kan blive tale om, at denne kedel først etableres 1 år forskudt for ikke at starte 2 nye produktionsanlæg op samtidigt. 3.1 Forhold til varmeplanlægningen Dette projektforslag vurderes at understøtte de tidligere projektgodkendelser og kommunens overordnede målsætninger om CO 2 reduktioner. Etableringen af en ny 1,5 MW halmkedel til erstatning for den gamle halmkedel er omfattet af Projektbekendtgørelsens 18, som bestemmer, at kommunalbestyrelsen ved projekter for varmeproduktionsanlæg til levering af varme til et fjernvarmenet, der ikke forsynes med naturgasbaseret kraftvarme eller varme, kun kan godkende brændslerne 1) biomasse, 2) biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse eller 3) affald. Ny halmkedel kan således etableres i overensstemmelse med 18. Endvidere er halmanlægget over 1 MW og således omfattet af 11 i Projektbekendtgørelsen, som bestemmer, at projektet skal indrettes som et kraftvarmeanlæg med mindre et varmeproducerende anlæg er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt. Alle erfaringer i dag på dette område med en så lille kedeleffekt viser, at det er samfundsøkonomisk mest fordelagtigt at etablere et varmeproducerende anlæg. Halmkedlen kan således også etableres i overensstemmelse med FORHOLDET TIL ANDEN LOVGIVNING Projektforslaget er ikke i konflikt med Lov om elforsyning, Lov om naturgasforsyning eller anden eksisterende lovgivning i øvrigt. Etablering af ny halmkedel kræver ansøgning om byggetilladelse og miljøansøgning. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens (Bek. nr af 27/12/2013.) bilag 2 punkt 3a og 3b. Projektet anmeldes hermed i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2. Det vurderes, at projektforslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1. Der er ikke udført en vurdering efter lovgivningen i forbindelse med dette projektforslag, da det antages, at Randers Kommune udfører denne. 1 Lov nr. 316 af 5. maj 2004

6 3 5. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDER, VARMEBE- HOV SAMT FASTLÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE AN- LÆG, HERUNDER LEDNINGSNET, DER PÅTÆNKES ETAB- LERET SAMT ANLÆGGETS KAPACITET, FORSYNINGS- SIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD Solvarmeanlægget opføres på et område beliggende umiddelbart øst for det eksisterende varmeværk. Pumpe- og vekslerinstallation for solvarmeanlægget planlægges etableret på det eksisterende varmeværk i eksisterende bygninger. Solvarmeanlægget har en installeret varmeeffekt på 2,3 MW. Det eksisterende halmfyr har en varmeeffekt på 2 MW, og der forefindes en 600 m3 stor akkumuleringstank. Varmebehovet an net er fastsat beregningsmæssigt til MWh pr. år, der er et gennemsnit af de seneste 3 års varmeproduktion.

7 4 Den samlede investering i solvarmeanlæg, varmelager og 1,5 MW halmkedel er anslået herunder. Anlægsoverslagene er inkl. projektering, rådgivning og tilsyn, samt køb af grundareal. Alternativ Solvarmeanlæg m 2, komplet kr ,- Ny akkumuleringstank m 3 kr ,- Ny 1,5 MW halmkedel kr ,- Jordkøb, ca. 2 ha kr ,- SRO og andre arbejder kr ,- Anslået netto investering i alt kr ,- Energibesparende foranstaltninger, værdi kr ,- Anslået netto investering i alt kr ,- I nedenstående tabel er vist den forventede produktionsfordeling. Produktionsform Enhed Reference Alternativ med solvarme Halmkedel MWh Oliekedel MWh 0 Solvarmeanlæg MWh Total varme MWh Tabel 1: Årlig forventet produktionsfordeling Udover investeringerne i solfangeranlægget og den nye 1,5 MW halmkedel er der også reinvestering i den eksisterende halmkedel idet den gamle kedel forudsættes udskiftet indenfor 5-10 år med en ny 1,5 MW kedel til tidligere oplyste pris. Reference Alternativ Reinvestering 2,5 mio. kr. i ,5 mio. kr. i 2014 Tabel 2: Reinvesteringer. Når der reinvesteres i halmkedlen regnes der med at virkningsgraden stiger fra 80 til 88 % 6. TIDSPLAN FOR ETABLERINGEN Projekteringen af solvarmeanlægget vil blive iværksat, når projektforslaget er godkendt, og anlægget forventes etableret og idriftsat i AREALAFSTÅELSE, SERVITUTPÅLÆG M.M. Det fornødne areal er købt af Randers Kommune. 8. REDEGØRELSE FOR PROJEKTANSØGERS FORHANDLN- GER MED VIRKSOMHEDER M.FL. HERUNDER EVT. UDTA- LELSER FRA BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER Der er ikke ført forhandlinger med forsyningsselskaber. Umiddelbart vurderes det, at der ikke er nogen forsyningsselskaber, der berøres af projektforslaget.

8 5 9. SAMFUNDSØKONOMI OG MILJØFORHOLD 9.1 Forudsætninger Den samfundsøkonomiske analyse er foretaget efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra september Den samfundsøkonomiske analyse foretages for at forbedre grundlaget for en kvalificeret samfundsmæssig prioritering af ressourcerne. I de samfundsøkonomiske beregninger benyttes samfundsøkonomiske brændselspriser fastsat af Energistyrelsen, og der medtages anlægsinvesteringer og driftsomkostninger. Derudover medtages de samfundsøkonomiske miljøomkostninger i form af en værdisætning af emissionerne af CO 2, N 2 O, CH 4, NO x og SO 2. Miljøomkostninger 2014 CO2 kr/ton 79,9 SO2 - land kr/kg 75,3 NOx - land kr/kg 50,6 PM2,5 - land kr/kg 90,7 Tabel 3: Miljøomkostninger Der er i vurderingerne regnet med 4 % kalkulationsrente som fastsat af Energistyrelsen. Anlægsarbejderne antages udført 2014, mens driftsperioden beregningsteknisk er sat til , hvilket giver en planperiode på 20 år. Der er regnet med prisniveau Den samfundsøkonomiske analyse foretages ved at sammenligne etableringen af solvarmeanlægget med en reference med uændret drift af varmeproduktionen fra halmkedlen. Solvarmeanlægget antages at have en teknisk levetid på 30 år, hvorfor der efter 20 år er indregnet en scrapværdi på 1/3 af anlægsinvesteringen.

9 6 Der er antaget nedenstående drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: Ny halmkedel Gl. halmkedel Oliekedel Solvarme 11,11 16,75 kr./gj varme kr./gj varme 3,00 kr./gj varme Tabel 4: Drift- og vedligeholdelses omkostninger Bilag 1 viser en samlet oversigt over forudsætningerne. 9.2 Resultat af samfundsøkonomisk analyse Tabel 2 viser resultatet af den samfundsøkonomiske analyse, hvor de samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis fjernvarmereferencen og solvarmealternativet er undersøgt. Samfundsøkonomi Nutidsværdi (2013 priser) Enhed Reference Projekt Projektfordel Reduktion i % Brændselsomkostninger Mio. kr. 19,3 14,5 4,8 Drift og vedligehold Mio. kr. 6,8 3,7 3,0 Kapitalomkostninger Mio. kr. 2,2 10,9-8,7 Miljøomkostninger Mio. kr. 6,1 4,6 1,5 CO2ækv-omkostninger Mio. kr. 0,1 0,1 0,0 Afgiftforvridningseffekt Mio. kr. -0,3-0,2-0,1 Elsalg Mio. kr. 0,0 0,0 0,0 I alt Mio. kr. 34,2 33,6 0,7 2% c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \ [GJL Projekt f orslag - Alt ernat iv.xlsm]samf SUM Tabel 5: Samfundsøkonomi beregning I beregningen i tabel 5 er der en samfundsøkonomisk besparelse på 0,7 mio.kr., og projektet kan således godkendes med en positiv samfundsøkonomi. Idet beregningen bygger på et faktisk tilbud på solvarmeanlægget er usikkerheden i projektet minimal. Dertil kan tilføjes, at der i øjeblikket er stor politisk og folkelig interesse for at udnytte solvarmen i Danmark, og solvarmen bør derfor fremmes. 9.3 Miljømæssige konsekvenser For Gjerlev Fjernvarme sker en reduktion på 25 % i udledning af CO2, SO 2, NO x og PM2,5 som vist i nedenstående tabel, når halmforbruget reduceres med etablering af et solfangeranlæg. Emissioner Sum over 20 år Reference Fjernvarme Projektfordel Reduktion i % CO2-ækvivalente ton % SO2 ton % Nox ton % PM2,5 (partikler) kg 0,60 0,45 0,15 25% Tabel 7: Miljømæssige konsekvenser

10 7 10. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR SELSKAB OG FOR- BRUGERE 10.1 Selskabsøkonomi I efterfølgende 2 tabeller er de selskabsøkonomiske omkostninger præsenteret for det første år for de tidligere 2 præsenterede scenarier. Projektøkonomien vises i forhold til referencen. Ligeledes vises på de 2 figurer, hvorledes likviditeten kassekreditten - udvikler sig over planperioden. En positiv kassekredit tilbagebetales til forbrugerne i form af lavere varmepriser alt andet lige. Tabel 8: Selskabsøkonomi Grundberegning I grundberegningen er der knap balance i selskabets økonomi de første år, men betragtes den efterfølgende likviditetskurve, der viser udviklingen over planperioden ses, at der opstår et likviditetsoverskud, der vil kunne reducere varmeprisen på sigt alt andet lige.

11 8 Figur 1. Likviditetsbudget Grundberegning I efterfølgende tabel og på efterfølgende figur ses, hvorledes selskabsøkonomien udvikler sig med bestyrelsens forventninger til højere halmpriser (Energistyrelsens forventer en halmpris i 2013 på 559 kr./t, hvor den aktuelt er 520 kr./t og med en generel forventning i branchen på omkring 700 kr/t i slutningen af planperioden år 2033.) Alternativ An forbruger og Øer, incl fjv-net Sum 20 år Kapitalomkostninger Mio kr 12,04 Køb af brændsel Mio kr 20,26 Afgifter Mio kr 1,62 D&V variabel Mio kr 4,69 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 38,60 Værdi gratis CO2 kvoter Mio kr 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 38,60 Reference Kapitalomkostninger Mio kr 2,30 Køb af brændsel Mio kr 26,82 Afgifter Mio kr 2,14 D&V variabel Mio kr 8,49 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 39,76 Værdi gratis CO2 kvoter Mio kr 0,00 Omkostninger og indtægter i alt Mio kr 39,76 Besparelse Mio kr 1,16 Varmeproduktion (Årlig) MWh Besparelse ved varmeproduktion kr./mwh 8,33 Akkumuleret likviditetsvirkning (deflateret) mio. kr. 1,11 Tabel 9: Selskabsøkonomi Halmpris + 10%

12 9 Figur 2. Likviditetsbudget Halmpris + 10% Stiger halmprisen derimod mere end Energistyrelsens forudsætninger bliver fordelen ved solfangeranlægget større. Dermed giver solfangeranlægget en større fordel for forbrugerne Brugerøkonomi Varmeprisen forudsættes således på sigt at blive reduceret som angivet, da fjernvarmeforsyningen skal hvile i sig selv. Miljømæssige konsekvenser Der vil blive truffet grundige foranstaltninger til at reducere udslip af solfangervæske til et minimum ved et eventuelt uheld. 11. KONKLUSION Ovenstående beregninger viser at projektet har et samfunds- og selskabsøkonomisk overskud samtidig med at emissioner mindskes betydeligt. Projektet betragtes samfundsøkonomisk som robust, idet beregningerne har grundlag i konkrete tilbud på anlægsinvesteringer. Selskabsøkonomisk er der fundet et mindre overskud ved de gældende forudsætninger, men da disse afspejler konservative brændselspriser, i forhold til branchens generelle forventninger, betragtes projektet også som selskabsøkonomisk solidt. Det anbefales derfor at projektet godkendes.

13 BILAG 1 FORUDSÆTNINGER FOR SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

14 ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt Solvarme + halmkedel Rambøll Kunde Gjerlev Fjernvarme Olof Palmes Allé 22 Notat nr. 1 DK-8200 Aarhus N Ref. nr. Dato T Til F Fra Niels Beck-Larsen Kopi til Ref. [ProjectNo] Doc-ID Doc-Name : Forudsætningsnotat Version 2 Udarbejdet af: NBL Kontrolleret af: TIHL Godkendt af: BLY Dette notat indeholder beregningsforudsætningerne for nærværende projekt/projektforslag, efter bekendtgørelse nr. 374 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. 1 Reference 1.2 Kollektive anlæg Nr Anlægstype Brændsel CM-Værdi Total Virknings grad Investe ringer** mio. kr. 13 Halmkedel GL Halm decentrale anlæg 80% 14 Solvarme Intet 100% 15 Halmkedel ny Halm decentrale anlæg 88% 2,50 D&V fast mio. kr. Varmeproduktion Varmeproduktion Halmkedel GL Solvarme 15 Halmkedel ny Varmeproduktion c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \gjl projektforslag - Reference.xlsmForudsætninger af 4

15 ENERGI 2. Alternativ 2.2 Kollektive Varmeproduktion Varmeproduktion Halmkedel GL Solvarme Halmkedel ny Varmeproduktion Varmetab Nr Anlægstype Brændsel CM-Værdi Total Virknings grad Investe ringer** D&V fast D&V variabel mio. kr. mio. kr. kr./gj 13 Halmkedel GL Halm decentrale anlæg 80% 0,00 16,75 14 Solvarme Intet 100% 8,35 3,00 15 Halmkedel ny Halm decentrale anlæg 88% 2,50 11,11 3 Økonomi 3.1 Samfundsøkonomi Der regnes samfundsøkonomi, hvor der benyttes Energistyrelsens forudsætninger for samfundsøkonomisk analyse: Ens juni 2013 Kalkulationsrenten sættes efter ENS forudsætninger til 4% Prisniveau sættes til 2013 Beregningsperioden er Levetid for komponenter sættes til: Anlæg Ledninger 20 år 30 år 3.2 Selskabsøkonomi Lånerente sættes til 2,82% Lånets løbetid 20 år c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \gjl projektforslag - Reference.xlsmForudsætninger af 4

16 BILAG 2 SAMFUNDSØKONOMI

17 13 Page 3 of 4 Gjerlev Fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Halmkedel GL Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser 13 Solvarme + halmkedel Nuværdiberegninger er fra 2014 til 2033 Reference index samf 1,000 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 Ens juni 2013 index selskab 1,000 0,846 0,823 0,801 0,779 0,757 0,736 0,716 0,697 0,678 0,659 0,641 0,623 0,606 0,590 0,573 0,558 0,542 0,527 0,513 0,499 0,485 0,472 Anlægs- og brændselsdata Enhed Sum NPV år Brændselsnummer 8 Halm decentrale anlæg 2,82% PrisgrundlagEns juni 2013 Anlægsnummer 13 Halmkedel GL 20 Levetid investering 20 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets 0 0: Uvægtet/1:vægtet elsalgspris 0 Varmeproduktion TJ Cm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Totalvirkningsgrader 100,0% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 80,0% 80,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Brændværdi GJ/Ton 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CH4-emission Kg/TJ 3 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 N2O-emission Kg/TJ 4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 SO2-emission Kg/TJ 5 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 NOx-emission Kg/TJ 6 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 PM2,5-emission Kg/TJ 7 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 258,06 243,73 251,94 246,24 218,73 200,06 189,59 168,91 173,78 177,68 146,64 147,90 143,76 144,93 144,08 147,19 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 CH4-emission Kg/GWh 15,80 134,67 126,86 120,08 120,75 115,32 109,34 84,67 77,47 82,87 86,50 90,57 96,50 102,12 107,93 112,86 118,25 124,75 124,75 124,75 124,75 124,75 124,75 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,38 4,19 4,10 4,03 3,67 3,39 3,25 2,96 3,00 3,01 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386,00 205,26 209,02 161,64 156,00 145,47 132,78 130,47 119,74 119,92 123,63 107,26 97,13 96,27 96,37 95,15 96,50 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665,00 392,46 388,30 380,45 376,33 345,63 320,25 307,37 284,24 296,09 290,95 272,74 281,86 289,41 300,69 307,81 319,83 325,31 325,31 325,31 325,31 325,31 325,31 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 79,90 94,73 109,23 123,38 137,20 152,38 167,56 173,14 178,73 184,31 189,90 195,49 201,07 206,66 212,24 217,83 223,41 229,00 234,58 240,17 245,75 251,34 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0128 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0128 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1, ,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 16,96 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 383,02 361,71 349,05 368,31 356,38 373,97 384,55 339,73 360,97 383,77 320,50 341,46 369,72 385,73 404,89 424,04 437,05 451,55 492,92 492,41 530,13 529,97 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 587,67 566,71 550,41 573,67 559,01 580,52 593,12 545,25 571,52 600,84 522,34 549,80 586,89 606,80 629,75 656,93 673,35 692,30 744,54 744,14 794,36 793,76 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 164,5 146,3 143,0 140,3 137,6 135,0 132,3 129,7 127,0 124,5 121,8 119,2 116,8 114,3 112,0 109,7 107,4 105,2 103,0 100,8 98,7 96,7 94,7 Brændselspris kr/gj br Halm decentrale anlæg 34,2 39,1 39,4 39,7 40,0 40,3 40,6 40,9 41,2 41,5 41,9 42,2 42,5 42,8 43,2 43,5 43,8 44,2 44,5 44,9 45,2 45,6 45,9 Afgifter (Energi) kr/gj br Halm decentrale anlæg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (CO2) kr/gj br Halm decentrale anlæg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Halm decentrale anlæg 1,45 3,71 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Halm decentrale anlæg 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 50,03 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,80 0,80 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \gjl projektforslag - Reference.xlsm :31

18 13 Page 4 of 4 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ Brændsel total TJ Brændsel total Ton Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages ej pga. varmepris PM2,5-emission Kg medtages ej pga. varmepris CO2-ækvivalente emissioner Ton Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0, NOx-emission Kg 0, PM2,5-emission Kg 0, CO2-ækvivalente emissioner Ton 0, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr -0,2 0,4564 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 16,5 Halm decentrale anlæg 0,0 1,2 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 Salg af el Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 3,9 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 NOx Mio kr 1,8 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 PM2,5 Mio kr 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Mio kr 6,1 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 Afgifter Mio kr 1,5 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 5,8 Varmepris 0,00 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,00 0,00 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 1,8 117,0% 2,2 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 16,5 117,0% 19,3 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 6,1 100,0% 6,1 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,1 117,0% 0,1 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 5,8 117,0% 6,8 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 1,5-20,0% -0,3 I alt Mio kr 34,2 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \gjl projektforslag - Reference.xlsm :31

19 14 Page 1 of 5 Gjerlev Fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Solvarme Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser14 Solvarme + halmkedel Nuværdiberegninger er fra 2014 til 2033 Alternativ 1 index samf 1,000 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 Ens juni 2013 index selskab 1,000 0,846 0,823 0,801 0,779 0,757 0,736 0,716 0,697 0,678 0,659 0,641 0,623 0,606 0,590 0,573 0,558 0,542 0,527 0,513 0,499 0,485 0,472 Anlægs- og brændselsdata Enhed Sum NPV år Brændselsnummer 1 Intet 2,82% PrisgrundlagEns juni 2013 Anlægsnummer 14 Solvarme 20 Levetid investering 30 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets 0 0: Uvægtet/1:vægtet elsalgspris 0 Varmeproduktion TJ Cm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Totalvirkningsgrader 90,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Brændværdi GJ/Ton ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### ######### emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CH4-emission Kg/TJ 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2O-emission Kg/TJ 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SO2-emission Kg/TJ 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOx-emission Kg/TJ 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PM2,5-emission Kg/TJ 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 258,06 243,73 251,94 246,24 218,73 200,06 189,59 168,91 173,78 177,68 146,64 147,90 143,76 144,93 144,08 147,19 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 CH4-emission Kg/GWh 15,80 134,67 126,86 120,08 120,75 115,32 109,34 84,67 77,47 82,87 86,50 90,57 96,50 102,12 107,93 112,86 118,25 124,75 124,75 124,75 124,75 124,75 124,75 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,38 4,19 4,10 4,03 3,67 3,39 3,25 2,96 3,00 3,01 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386,00 205,26 209,02 161,64 156,00 145,47 132,78 130,47 119,74 119,92 123,63 107,26 97,13 96,27 96,37 95,15 96,50 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665,00 392,46 388,30 380,45 376,33 345,63 320,25 307,37 284,24 296,09 290,95 272,74 281,86 289,41 300,69 307,81 319,83 325,31 325,31 325,31 325,31 325,31 325,31 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 79,90 94,73 109,23 123,38 137,20 152,38 167,56 173,14 178,73 184,31 189,90 195,49 201,07 206,66 212,24 217,83 223,41 229,00 234,58 240,17 245,75 251,34 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0128 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0128 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1,0128 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 3,04 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 383,02 361,71 349,05 368,31 356,38 373,97 384,55 339,73 360,97 383,77 320,50 341,46 369,72 385,73 404,89 424,04 437,05 451,55 492,92 492,41 530,13 529,97 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 587,67 566,71 550,41 573,67 559,01 580,52 593,12 545,25 571,52 600,84 522,34 549,80 586,89 606,80 629,75 656,93 673,35 692,30 744,54 744,14 794,36 793,76 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brændselspris kr/gj br Intet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgifter (Energi) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (CO2) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Intet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 50,03 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \gjl projektforslag - Alternativ.xlsm :30

20 14 Page 2 of 5 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ Brændsel total TJ Brændsel total Ton Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages ej pga. varmepris PM2,5-emission Kg medtages ej pga. varmepris CO2-ækvivalente emissioner Ton Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0, NOx-emission Kg 0, PM2,5-emission Kg 0, CO2-ækvivalente emissioner Ton 0, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 8,1 0,0 8,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr -1,3 0, ,0-2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 0,0 Intet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Salg af el Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 NOx Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 PM2,5 Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgifter Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 0,2 Varmepris 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 6,8 117,0% 8,0 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 100,0% 0,0 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,2 117,0% 0,3 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 0,0-20,0% 0,0 I alt Mio kr 8,3 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \gjl projektforslag - Alternativ.xlsm :30

21 15 Page 3 of 5 Gjerlev Fjernvarme Beregningsdetaljer for anlæg: Halmkedel ny Samfunds- og selskabsøkonomi i faste 2013-priser15 Solvarme + halmkedel Nuværdiberegninger er fra 2014 til 2033 Alternativ 1 index samf 1,000 0,790 0,760 0,731 0,703 0,676 0,650 0,625 0,601 0,577 0,555 0,534 0,513 0,494 0,475 0,456 0,439 0,422 0,406 0,390 0,375 0,361 0,347 Ens juni 2013 index selskab 1,000 0,846 0,823 0,801 0,779 0,757 0,736 0,716 0,697 0,678 0,659 0,641 0,623 0,606 0,590 0,573 0,558 0,542 0,527 0,513 0,499 0,485 0,472 Anlægs- og brændselsdata Enhed Sum NPV å Brændselsnummer 8 Halm decentrale anlæg 2,82% PrisgrundlagEns juni 2013 Anlægsnummer 15 Halmkedel ny 20 Levetid investering 20 Udvalgte data og enhedspriser fra input sheets 0 0: Uvægtet/1:vægtet elsalgspris 0 Varmeproduktion TJ Cm 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Totalvirkningsgrader 105,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% 88,0% Varmeandel i beregninger (fordeling brændsel og investeringer) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Brændværdi GJ/Ton 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 emissionsfaktorer (masse pr TJ brændsel) CO2-emissioner Ton/TJ 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CH4-emission Kg/TJ 3 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 N2O-emission Kg/TJ 4 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 SO2-emission Kg/TJ 5 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 NOx-emission Kg/TJ 6 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 PM2,5-emission Kg/TJ 7 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton/GWh 774,00 258,06 243,73 251,94 246,24 218,73 200,06 189,59 168,91 173,78 177,68 146,64 147,90 143,76 144,93 144,08 147,19 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 151,65 CH4-emission Kg/GWh 15,80 134,67 126,86 120,08 120,75 115,32 109,34 84,67 77,47 82,87 86,50 90,57 96,50 102,12 107,93 112,86 118,25 124,75 124,75 124,75 124,75 124,75 124,75 N2O-emission Kg/GWh 7,90 4,38 4,19 4,10 4,03 3,67 3,39 3,25 2,96 3,00 3,01 2,73 2,74 2,76 2,78 2,79 2,83 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 SO2-emission Kg/GWh 386,00 205,26 209,02 161,64 156,00 145,47 132,78 130,47 119,74 119,92 123,63 107,26 97,13 96,27 96,37 95,15 96,50 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 94,69 NOx-emission Kg/GWh 665,00 392,46 388,30 380,45 376,33 345,63 320,25 307,37 284,24 296,09 290,95 272,74 281,86 289,41 300,69 307,81 319,83 325,31 325,31 325,31 325,31 325,31 325,31 PM2,5-emission Kg/GWh 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Miljøomkostning SO2 kr/kg 84,93 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 75,35 Miljøomkostning NOx kr/kg 53,75 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 50,62 Miljøomkostning PM2,5 kr/kg 0,00 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 90,65 Miljøomkostning CO2 kr/ton 83,98 79,90 94,73 109,23 123,38 137,20 152,38 167,56 173,14 178,73 184,31 189,90 195,49 201,07 206,66 212,24 217,83 223,41 229,00 234,58 240,17 245,75 251,34 Prisfaktor Investeringer Mio kr 1,0128 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 1,0128 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drift og vedligeholdelse - variable kr/gj varme 1, ,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25 Drift og vedligeholdelse - fast årlig Mio kr. 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drift og vedligeholdelse - variable kr/mwh el 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varmepris kr/gj varme 0 1,0128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nord Pool - produktion Kr./MWh uvægtet 502,28 383,02 361,71 349,05 368,31 356,38 373,97 384,55 339,73 360,97 383,77 320,50 341,46 369,72 385,73 404,89 424,04 437,05 451,55 492,92 492,41 530,13 529,97 Nord Pool - forbrug Kr./MWh virksomhed 587,67 566,71 550,41 573,67 559,01 580,52 593,12 545,25 571,52 600,84 522,34 549,80 586,89 606,80 629,75 656,93 673,35 692,30 744,54 744,14 794,36 793,76 Tilskud el (15 øre/kwh) kr/mwh 164,5 146,3 143,0 140,3 137,6 135,0 132,3 129,7 127,0 124,5 121,8 119,2 116,8 114,3 112,0 109,7 107,4 105,2 103,0 100,8 98,7 96,7 94,7 Brændselspris kr/gj br Halm decentrale anlæg 34,2 39,1 39,4 39,7 40,0 40,3 40,6 40,9 41,2 41,5 41,9 42,2 42,5 42,8 43,2 43,5 43,8 44,2 44,5 44,9 45,2 45,6 45,9 Afgifter (Energi) kr/gj br Halm decentrale anlæg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (CO2) kr/gj br Halm decentrale anlæg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (NOx+SO2++) kr/gj br Halm decentrale anlæg 1,45 3,71 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 3,69 Afgifter (Forsyningssikkerhed) kr/gj br Halm decentrale anlæg 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgifter (affaldsvarme/prisloft energi) kr/gj varme 100,00 50,03 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 49,78 Afgifter (prisloft CO2) kr/gj varme 100,00 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 Virkningsgrad - CO2-kvoter - KVV 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 Virkningsgrad - afgifter (Energi og CO2) 1,05 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \gjl projektforslag - Alternativ.xlsm :30

22 15 Page 4 of 5 SAMFUNDSØKONOMI Nuværdi Varmeproduktion TJ Elproduktion TJ Elproduktion GWh Brændsel varme TJ Brændsel total TJ Brændsel total Ton Emissionsberegninger brændsel CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg medtages ej pga. varmepris NOx-emission Kg medtages ej pga. varmepris PM2,5-emission Kg medtages ej pga. varmepris CO2-ækvivalente emissioner Ton Emissionsberegninger substitueret elproduktion CO2-emissioner Ton CH4-emission Kg N2O-emission Kg SO2-emission Kg NOx-emission Kg PM2,5-emission Kg CO2-ækvivalente emissioner Ton Miljøemissioner korrigeret for substitueret el SO2-emission Kg 0, NOx-emission Kg 0, PM2,5-emission Kg 0, CO2-ækvivalente emissioner Ton 0, Kapitalomkostninger Investeringer Produktionsanlæg Mio kr 2,4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksisterende kapitalomkostninger Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Scrapværdier i slutår nuværdi Mio kr 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energiomkostninger brændsel Mio kr 12,4 Halm decentrale anlæg 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Salg af el Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøomkostninger SO2 Mio kr 2,9 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 NOx Mio kr 1,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 PM2,5 Mio kr 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt Mio kr 4,6 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Afgifter Mio kr 1,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 CO2-omkostninger CO2 brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv brændsel Mio kr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 CO2-ækv substitueret el Mio kr medtages normal ikke 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt CO2-ækv Mio kr 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger D&V Mio kr 2,9 Varmepris 0,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,00 0,00 Samfundsøkonomiske omkostninger anlæg excl. evt. faktorfaktor incl. faktor Kapitalomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 2,4 117,0% 2,8 Elsalg m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,0 117,0% 0,0 Brændselsomkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 12,4 117,0% 14,5 Miljøomkostninger u. nettoafgiftsfaktor Mio kr 4,6 100,0% 4,6 CO2ækv-omkostninger m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 0,1 117,0% 0,1 D&V m. nettoafgiftsfaktor Mio kr 2,9 117,0% 3,4 Afgiftforvridningseffekt Mio kr 1,1-20,0% -0,2 I alt Mio kr 25,3 c:\pwwork\energy_pw1\tihl\d \gjl projektforslag - Alternativ.xlsm :30

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME

Til Kværndrup fjernvarme. Dokumenttype Rapport. Dato 7. Januar 2014 7.000M 2 SOLVARME Til Kværndrup fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 7. Januar 24 7.M 2 SOLVARME 7.M2 SOLVARME Revision F Dato 7--24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen Kontrolleret af Jane Moustgaard Godkendt af Christian

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL

PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Maj 2015 PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VAR- MELAGER, OVERSKUDS- VARME OG ELKEDEL PROJEKTFORSLAG 12 MW SOLVARME, VARMELAGER, OVERSKUDSVARME OG ELKEDEL

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT

BILAG 1.1 FORUDSÆTNINGSNOTAT BILAG. FORUDSÆTNINGSNOTAT ENERGI FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt PF Horsens by Rambøll Kunde Horsens og Dagnæs Bækkelund Olof Palmes Allé 22 Notat nr. DK-82 Aarhus N Ref. nr. Dato 342 7-4-25 T +45 56 7659 Til

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 3. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF NYT BOLIGOMRÅDE (LP 402, STOR- PARCEL 4) TIL FJERNVARME LYSTRUP FJERNVARME Revision

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED. Til Aarhus kommune

LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED. Til Aarhus kommune Til Aarhus kommune Dokumenttype Projektforslag Dato 7. februar 2014 LYSTRUP FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF FLINTHØJ NR 8, MATR 16AK + 16AL LYSTRUP BY, ELSTED LYSTRUP FJERNVARME Revision 1

Læs mere

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. 11. august 2016 PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL

Til. Hjørring Kommune. Dokumenttype. Projektforslag. Dato. 11. august 2016 PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL Til Hjørring Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato. august PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC- ANLÆG MED FORGASSER KEDEL PROJEKTFORSLAG DEMONSTRATION AF ORC-ANLÆG MED FORGASSER KEDEL Revision D Dato

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD

PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.07.B17 PROVSTLUND NORD Til Horsens Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 217 Revideret september 217 FJERNVARME HORSENS PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HR.7.B17 PROVSTLUND NORD FJERNVARME HORSENS HR.7.B17 PROVSTLUND

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 6 STØVRING KRAFTVARME VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 3 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR UDVI- DELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN

PROJEKTFORSLAG FOR UDVI- DELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN Gråsten Varme A/S November 25 PROJEKTFORSLAG FOR UDVI- DELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN PROJEKTFORSLAG FOR UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG I GRÅSTEN Revision 3 Dato 25-4-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR M2 SOLVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Oktober 2014 PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME PADBORG FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FOR 15.000 M2 SOLVARME Revision Dato 2014-10-20

Læs mere

Fjernvarme Horsens 19. September 2016 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF 6 MINDRE LOKALPLANOMRÅDER I HORSENS BY

Fjernvarme Horsens 19. September 2016 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF 6 MINDRE LOKALPLANOMRÅDER I HORSENS BY Fjernvarme Horsens 19. September 2016 PROJEKTFORSLAG FOR FJERNVARMEFORSYNING AF 6 MINDRE LOKALPLANOMRÅDER I HORSENS BY Version 2A Dato 2015-04-22 Udarbejdet af Jane Moustgaard Kontrolleret af Tina Hartun

Læs mere

SYDLANGELAND FJERN- VARME

SYDLANGELAND FJERN- VARME Til Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato Juni 2011 SYDLANGELAND FJERN- VARME PROJEKTFORSLAG: 12.500 M² SOLVARMEANLÆG SYDLANGELAND FJERNVARME 12.500 M² SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME

Til Aabenraa kommune. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME Til Aabenraa kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2014 BOV SKOLE PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF BOV SKOLE TIL FJERNVARME BOV SKOLE Revision 1 Dato 2014-06-24 Udarbejdet af Tina Hartun Nielsen

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2017 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF LP 304 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af:

Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup. Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006. Udarbejdet af: Sønderborg Fjernvarme Solfangeranlæg Vollerup Projektforslag 1.100 m² solvarmeanlæg Marts 2006 Udarbejdet af: Viden der bringer mennesker videre--- Sønderborg Fjernvarme Projektforslag Solfangeranlæg Vollerup

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg.

Høringssvar vedr. projektforslaget sendes til: eller Afdeling for Plan og By, Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg. Sagsnr.: 16/23463 Dok.nr.: 75775/17 Afdeling for Plan og By Sagsbehandler Karsten Kolle 55 36 24 14 kako@vordingborg.dk 23-05-2017 Høring - Projektforslag for solfangere - Lendemarke Fjernvarme - Høringsfrist

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af fjernvarmeforsyning i lokalplanområde 4-703 Forsker- og Videnpark 30. marts 2011 1/38 1 Indhold Afsnit 2: Stamoplysninger s. 3 Afsnit 3: Læsevejledning

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG

JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG JUNI 2012 EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF ET NYT 12 MW TRÆFLISANLÆG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 50 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL

PROJEKTFORSLAG 50 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL DIN Forsyning A/S. marts 216 PROJEKTFORSLAG 5 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL 5 MW RESERVELAST KEDEL TIL CITYCENTRAL Revision 3 Dato 216-3- Udarbejdet af Niels Beck-Larsen/ Tina Hartun Nielsen Kontrolleret

Læs mere

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ Til Fjernvarme Fyn A/S Dokumenttype Rapport Dato Juni 2014 FJERNVARME FYN PROJEKTFORSLAG UDNYT- TELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ PROJEKTFORSLAG UDNYTTELSE AF OVERSKUDSVARME FRA KIMS I SØNDERSØ

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Verdo Produktion A/S OVER Norddjurs

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S

UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S Kalundborg Forsyning A/S April 2016 UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING A/S PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN PROJEKT UDSKIFTNING AF SPIDSLAST OLIEKEDLER I KALUNDBORG FORSYNING

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Jægerspris Kraftvarme a.m.b.a Maj 2017 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLE- RING AF GASKEDEL SAMT AB- SORPTION OG ELVARMEPUMPE Revision 2 Dato 2015-04-22 Udarbejdet af TIHL Kontrolleret af JNEM/BKL Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg

PROJEKTFORSLAG. Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a. Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg PROJEKTFORSLAG Aalestrup Nørager Energi a.m.b.a Etablering af 24.500 m 2 solvarmeanlæg Udarbejdet af: Kirstine S. Rasmussen Kontrolleret af: René Fonvig Hald Godkendt af: Dato: 08.07.2015 Version: 1.2

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE

PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE Til Toftlund Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato August 2012 PROJEKTFORSLAG 11.000 M 2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORP- TIONSVARMEPUMPE PROJEKTFORSLAG 11.000 M2 SOLVARME OG HEDTVANDSABSORPTIONSVARMEPUMPE

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6...

file://d:\migrationserver\work\20120515t145008.479\20120515t145008.698\6f73682c-099e-4e6... Page 1 of 1 From: Kristian E. Beyer Sent: 10-05-2012 09:16:15 To: Birgit Madsen; Niels Kaalund Jensen CC: Egon Erlandsen; Mie Arildsen Subject: Opdateret projektbeskrivelse Fjernkøling Follow Up Flag:

Læs mere

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk

E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Side 1 af 8 E.ON Danmark A/S Frederikssund Kraftvarmeværk Projektforslag for etablering af el-kedel Marts 2011 Formål. På vegne af bygherren, E.ON Danmark A/S, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere