Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant"

Transkript

1 Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge pb/kng og medarbejderrepræsentant REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 16. januar 2014 kl i Skolegade 17. Til stede: Peter Harring Boll, Ulla Skaarenborg, Inge Fogsgaard Degn, Sonja Nyborg Therkelsen, Solveig Eden, Sabine Bech-Hansen, Henrik Lund, Henrik Skovgaard-Petersen, Troels Rønsholdt, Eigil Vestergaard, Winni Hauge, Nanna Behrens, Elisabeth Hartlev, Tina B. Andersen, kirkeværge Søren Bo Jensen og medarbejderrepræsentant Per Matthiasen Fraværende med afbud: Marie Munk Hyldgaard Stedfortræder Ilse Winther-Rasmussen deltog i mødet Referent: Karin Nyrup Granlie Dagsorden (B) = beslutningspunkt 1. Godkendelse af dagsorden Peter H. Boll oplyste, at pkt. 9 bortfalder. Herefter blev dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af protokollen 3. (B) Visioner for domsognet Drøftelse af ét af temaerne fra visionsdagen: Kirkens rum. Kort oplæg og drøftelse: Hvad ønsker vi at arbejde videre med? Sekretæren har modtaget en mail fra Preben Høymark, hvori ham meddeler, at han til protokollens pkt. 3 ønsker tilføjet følgende: at mit indlæg end ikke var udsendt til deltagerne i visionsdagen. Protokollen fra menighedsrådsmødet den 21. november blev herefter godkendt og underskrevet. Hvert af de tre temaer, det på visionsdagen blev besluttet at arbejde med, vil blive drøftet på to menighedsrådsmøder. PB udleverede en skitse til en ny vision på området Kirkens rum. Rådet drøftede skitsens ordlyd. Menighedsrådet tilsluttede sig - i store træk - det udleverede udkast. Temaet Kirkens Rum vil komme på dagsordenen på et senere menighedsrådsmøde, hvor konkrete tiltag besluttes.

2 4. (B) Formidling af domkirken Oplæg fra Udvalget til formidling af domkirken om, hvilke tiltag man ønsker at arbejde videre med på baggrund af Sandra Mostads rapport. (Bilag eftersendes) 5. (B) Anmodning om udtræden af menighedsrådet fra Preben Høymark Bilag er tidligere udsendt 6. (B) Godkendelse af revisionsprotokollat 7. Lydanlæg i domkirken Redegørelse v/søren Bo Jensen om planerne for renovering af det nuværende anlæg Sonja Nyborg Therkelsen oplyste, at firmaet North Star havde lånt udvalget turistmodtagere til det sidste udvalgsmøde, da udvalget ønsker, at et sådan anlæg skal indkøbes til domkirken. Troels Rønsholdt nævnede, at han i forbindelse med rundvisninger har brugt lignene anlæg tidligere og at de nye systemer er langt bedre og mere driftssikre end før. Udvalget har desuden fået en pris på en app om domkirken. Per Mathiassen mener ikke, anlægget er nødvendigt i domkirken. PM spurgte om, hvem der skal rense propperne på anlæggets headsets. Der var enighed i rådet om, at mange vil have glæde af et turistguideanlæg. Kassereren får til opgave at inddrage tilbuddet på ca moms på kuffert med turistmodtagere fra North Star i arbejdet med budgettet for Nanna Behrens undrede sig over, at man kan udtræde af rådet, når man er valgt for fire år. Menighedsrådet imødekommer anmodningen PHØ om udtrædelse af rådet. PB bød Inge Fogsgaard Degn (stedfortræder på den socialdemokratiske liste) velkommen til arbejdet. IFD træder bl.a. ind i bygningsudvalget. Kasserer Henrik Skovgaard-Pedersen nævnede, at revisor har foretaget beholdningseftersyn den 17. december Kassereren oplyste, vedrørende protokollatets bemærkning om indestående i Danske Bank og at indskydergarantien kun dækker kr., at der er oprettet konti i andre pengeinstitutter. Saldoen i Danske Bank bliver reduceret væsentligt i forbindelse med istandsættelsen af Kannikegade 12. Kirkeværge Søren Bo Jensen gennemgik de to muligheder for forbedringer af lydanlægget i kirken, som har været drøftet i bygningsudvalget indtil nu. Det ene firma vil opsætte 40 højtalere i kirken. Til dette arbejde skal der trækkes fingertykke kabler, som skal lægges under gulvet. Det andet firma vil bruge nogle af de eksisterende højtalere og også opsætte to højtalere på 5 m og desuden fem højtalere på 2.80 m. Arbejdet udføres i to etaper. Den førstnævnte mulighed er ca. ½ mil. dyrere end den anden.

3 Rådet drøftede mulighederne. Der er enighed om, at det er nødvendigt at lade en fagmand rådgive menighedsrådet, inden der træffes beslutning om hvilke muligheder, der skal arbejdes videre med. SBJ inviterer en fagmand med til næste menighedsrådsmøde. 8. Ny sognenård Orientering om renovering (behandles desuden på det lukkede møde) Drøftelse af principper for udlån og leje, daglig administration, rengøring mv. Øvrigt 9. (B) Teologiens døgn 2014 Ansøgning om ekstraordinær bevilling til arrangementer i domkirken i Teologiens Døgn 10. (B) Stedfortræderes deltagelse i fælles spisning før rådsmøder 11. (B) Ansøgning om gentagen benyttelse af P-Pladsen ved kirken 12. (B) Ansøgning til provstiudvalget vedrørende 5%-midler -til dækning af renter, tinglysningsafgifter, handelsomkostninger, ekstraordinære driftsudgifter mv. i 2013 i forbindelse med købet af ny sognegård a. Orientering om renovering: PB nævnede, at orientering om renovering og salg af bygningen i Skolegade behandles på et lukket møde efter det ordinære møde. SBJ nævnede, at planen om at udvi-de foyeren ved salen ikke kan gennemføres, da bygnings-inspektoratet ikke vil give tilladelse hertil. b. Drøftelse: Rådet diskuterede principper for udlån/leje af salen i Kannikegade. Der blev nedsat et udvalg bestående af Elisabeth Hartlev, Sabine Bech-Hansen og Karin Nyrup Granlie, som skal udarbejde et udkast til et regulativ om brug af mødelokalet i Kannikegade. Rådet drøftede den daglige administration og rengøring af lokalerne. Skal noget af rengøringen udliciteres? Det er vigtigt, at der er én person, der har det overordnede ansvar. c. Øvrigt: Intet Punktet bortfalder. Enighed i menighedsrådet om at stedfortrædere kan deltage i fællesspisning før rådsmøderne. Stedfortrædere skal tilmelde sig måltidet til kontoret. Menighedsrådet har via kirkeværgen modtaget en ansøgning fra ejeren af Casa Blanca om tilladelse til, at medlemmerne af den Rotary loge, han er medlem af, kan parkere på kirkens område hver mandag. Der er enighed om, at ansøgningen ikke imødekommes. SBJ svarer ansøgeren. Kassereren havde forud for mødet udsendt en specifikation over de beløb i alt ,94 kr., der ansøges om 5%-midler til hos provstiudvalget. Ansøgningen sendes til provstiudvalget.

4 13. Meddelelser fra: a. Kirkeværge Søren Bo Jensen nævnede igen problemet med borebiller. To firmaer er blevet bedt om at give tilbud på arbejdet med at udbedre skaderne. I forbindelse med salg af Skolegade blev det nødvendigt at foretage en ændring af en deklaration på ejendommen vedr. tunnelen. Deklarationen er nu i stedet hæftet på kirken. b. Kontaktpersoner Ulla Skaarenborg oplyste, at vi fra Arbejdstilsynet har modtaget resultat af tilsynet. Virksomheden det er Aarhus Domsogns Menighedsråd - får en grøn smiley. US takker alle medarbejdere for indsatsen i forbindelse med Arbejdstilsynets besøg. c. Kasserer HESP nævnede bestyrelsesmødet den 18. november i regnskabskontorets bestyrelse. Endvidere nævnede kassereren, at der nu skal tænkes på budgettet for 2015, og bad om at enkeltpersoners og udvalgenes ønsker, som skal indarbejdes i budgettet, sendes til kassereren. d. Udvalg NB kunne fra bygningsudvalget orientere om, at der vedr. Thunøgade 14 er kommet en meddelelse fra Aarhus Kommune om, at ejeren, på baggrund af menighedsrådets bemærkning i forbindelse med ansøgning om at opsætte 2 altaner på den nye bygning, har tilrettet sit forslag. Der er den 8. januar kommet orientering fra Aarhus Kommune om at ejeren at Thunøgade 14 har søgt om tilladelse til at opføre en tilbygning på 18 m2. e. Præsterne Henrik Lund og SBH vil gerne arrangere en konfirmandtur i lighed med sidste års tur. f. Børnehaven Intet g. Skt. Clemens drengekor SBJ nævnede koncerten i december. En ny bestyrelse er blevet valgt. h. Sangkraft Poul Henning Bartholin oplyste, at der med en bevilling på 9 mio. kr. fra kulturminister Marianne Jelved, bliver der nu oprettet et Sangens Hus i Herning. i.formanden PB oplyste, at Marie Munk Hyldgaard skal på et praktik-

5 ophold i Berlin, og har dermed orlov i 3 mdr. I perioden indtræder stedfortræder Ilse Winther-Rasmussen i menighedsrådet. Der er fundet en person - Malthe, som vil varetage jobbet som indsamlingsleder til Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. IFD har holdt møde med Malthe. Der er ansat en præst i Ungdomskirken, Lars Lindgrav Sörensen, som indsættes i Ungdomskirken den 4. februar, hvortil alle er velkomne. IFD vil gerne deltage. Tina Brixtofte Andersen indtræder i Ungdomskirkens bestyrelse i MMHs orlov. 14. Den digitale arbejdsplads (DAP) Punktet udsættes til et senere møde. 15. (B) Udvalgenes opgaver og kompetence Punktet udsættes til et senere møde. 16. Eventuelt IFD havde taget imod invitationen til koncerten for udsatte arrangeret af gadepræst Mette Birk. Det var en helt fantastisk oplevelse. Der var styr på og stil over arrangementet. TBA nævnede, at konfirmander havde læst om arrangementet om aftenen på facebook og var meget duperede. 17. Næste møde Næste møde finder sted den 20. januar kl. 19 i Skolegade Med venlig hilsen p.v.a. Peter Harring Boll Karin Nyrup Granlie Kordegn

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014

Solvang Sogn Dato: Blad nr. 28. oktober Formandens initialer: 2014 På mødet deltog: Jan Friberg, Jakob Riis, Heidi Olsen, Kevin Bøgelund Pihl, Jens Andersen, Per Rønager Bøjstrup, Per Frederiksen, Ole Winkler Pedersen, Anne-Lise Wagner, og Jørn Johansen. Susanne Sjølander

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Bestyrelsesmøde15052003

Bestyrelsesmøde15052003 Page 1 of 5 Bestyrelsesmødereferat Sted: Hasseris Kirkes mødelokale Tidspunkt: Torsdag den 15.5.2003 kl. 19.30 Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Per Studsholt Torben Thorup Niels Melchior Jensen (suppleant)

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset.

Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Hermed dagsorden for det ordinære menighedsrådsmøde torsdag den 20. november 2014 kl. 19:00 i Menighedshuset. Dagsorden Velkomst og godkendelse af dagsorden. Meddelelser og orientering fra formanden. Kort

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET DAGSORDEN til Menighedsrådsmødet Mandag den 19. januar 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Indledning ved Erik Dybdal Møller 1. Godkendelse af dagsorden og gennemgang af punkter (19.10). 2. Økonomi ved kassereren

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE

KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE KYSTSIKRINGSLAGET ÅLSGÅRDE-BODERNE-ELLEKILDE REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO: Torsdag den 13. december 2007 kl. 19.10 22.20 STED: Hellebæk Skole, Skåningevej 11, 3140 Ålsgårde Punkt 1.

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere