Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale"

Transkript

1 Økonomiudvalget Dagsorden mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale Indholdsfortegnelse 403. Evaluering af budgetlægningen Aftaler på Kultur- og fritidsudvalgets område 405. Aftaler med specialskoler 406. Aftaler for Socialudvalget 407. Aftaler for arbejdsmarkedsudvalget 408. Aftale for administrationen for Randersmodel 409. Vand og Naturplaner - Gudenåkomiteens bemærkninger til idefasen Vand og Naturplaner - Randers Kommunes bemærkninger til idefasen Lokalplan 503, Lindholt 2. etape, byggemodning -Vejanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling 412. Lokalplan 503, Lindholt 2. etape, byggemodning - kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling 413. Lokalplan Tjærebyvang 2 - byggemodning Ansøgning om anlægsbevilling Lokalplan 506, Tjærbyvang 2. etape, byggemodning - kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling 415. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 513 Sportscollege og tillæg nr Boligområde Albækparken, Harridslev, byggemodning - kloakanlæg Ansøgning om anlægsbevilling 417. Anlægsbevilling udvidelse af daginstitutioner i Hornbæk og Helsted 418. Anlægsbevilling til indkøb af pavillon til Tørring Skole 419. Tilskud til privat pasning 420. Tilskud til pasning af egne børn 421. Tilskud til private institutioner 422. Ansøgning fra boligforeningerne Møllevænget, Storgården og Lejerbo om ændrede udlejningsregler 423. Planstrategi 2016 endelig vedtagelse 424. Åbningsbalance pr. 1. januar Forslag til servicestrategi og retningslinier for udbud Tilskud til julebelysningen Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, regnskab Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune. Regnskab og revisionsberetning Randers kommunes Kunstfond - regnskab og beretning Efterregulering af deling af Mariager Kommune 431. Efterregulering af deling af Langå Kommune 432. Revision af efterreguleringsoversigt vedrørende deling af Langå Kommune 433. Revision af efterreguleringsoversigt vedrørende deling af Sønderhald Kommune

2 434. Efterregulering af deling af Århus Amt 435. Fastsættelse af honorar til et medlem og suppleant ved behandlingen af inhabilitetssager i huslejenævnet 436. Vederlag til byrådet - befordringsgodtgørelse 437. Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 438. Salg af rabatarealer - Lukket sag Lukket sag - Lukket sag

3 J. nr Ø Evaluering af budgetlægningen Der henvises til sagsfremstillingen. På baggrund af erfaringerne fra dette års budgetlægning ønskes en drøftelse af tidsplan, procedure og retningslinjer. Ingen. Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget. at budgetlægningen for drøftes. Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 357: Udsat Afbud fra Anders Buhl-Christensen Økonomiudvalgets beslutning den 12. november 2007, punkt 380: Udsat J. nr P Aftaler på Kultur- og fritidsudvalgets område Kultur- og fritidsudvalget har afholdt dialogmøder med 6 aftaleenheder på følgende tidspunkter: Biblioteket den 25. september 2007 Kærsmindebadet den 30. oktober 2007 Kulturhistorisk Museum den 30. oktober 2007 Fritidscentret den 20. november 2007 Værket den 20. november 2007 Musikskolen den 20. november 2007 De 6 aftaler vedhæftes. Kultur- og fritidsudvalget indstiller via økonomiudvalget til byrådet, at de 6 aftaler godkendes. Endelig udgave af Aftale Randers Bibliotek 2008.nov.07.pdf.pdf Kærsmindebadet.pdf.pdf KHM aftale forslag.pdf.pdf Musikskolenpdf4.pdf.pdf Værketpdf2.pdf.pdf

4 Fritidscentretpdf2.pdf.pdf J. nr P Aftaler med specialskoler Børn og skoleudvalget havde tirsdag den 20. november 2007 dialogmøde med specialskolerne Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen og Oust Mølleskolen om deres aftaler, der træder i kraft 1. januar Børn og skoleudvalget har afholdt dialogmøder med henholdsvis Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen og Oust Mølleskolen, hvor deres aftaler blev drøftet. Ingen Børn og skoleudvalget indstiller til byrådet at aftalerne for Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen og Oust Mølleskolen godkendes. Aftale for Firkløverskolen.doc Aftale Firkløverskolen doc Aftale for Oust Mølleskolen.doc Aftale Oust Mølleskolen doc Aftale for Vesterbakkeskolen.doc Aftale for Vesterbakkeskolen doc J. nr P Aftaler for Socialudvalget Der er udarbejdet forslag til 9 aftaler med aftaleenhederne på det sociale område og handicapområdet. Socialudvalget har afholdt dialogmøder med alle aftaleenhederne med deltagelse af aftaleenhedernes ledelse, medarbejder- og brugerrepræsentanter. Der er udarbejdet forslag til 9 aftaler for aftaleenhederne på det sociale område og handicapområdet. På socialområdet er der lavet aftaler med: Hjørnestenen

5 Ladegården Center for Stofmisbrugsbehandling Alkoholrådgivningen Perron 4 På handicapområdet er der lavet aftaler med: Aktivitets- og beskæftigelsestilbudene Botilbud for voksen handicappede Børnecenter Randers Odinskolen godkendes Aftalerne er et element i Randers modellen, der desforuden består af en model for økonomisk decentralisering og Vision Hensigten med aftalesystemet er således at få en tættere kobling mellem budgetlægningen og den politiske målprioritering. Gennem dialog fastlægges det, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenheden skal forfølge og med hvilke ressourcer, dette skal ske i den kommende aftaleperiode, der er 1-årig. Aftalerne indeholder tre elementer: Rammerne for indgåelse af aftalerne, herunder politiske visioner, mål og krav Aftaleenhedens udviklingsmål for 2008 herunder opfølgning på disse Aftaleenhedens økonomiske ramme for 2008 Socialudvalget har afholdt to dialogmøder med aftaleenhederne opdelt efter henholdsvis det sociale område og handicapområdet. Aftaleenhederne har deltaget enkeltvis på de enkelte dialogmøder. Aftaleenhederne har typisk været repræsenteret af aftaleenhedens leder samt medarbejder- og brugerrepræsentanter. Formålet med dialogmødet har været at drøfte indholdet af aftaler med udvalgets aftaleenheder. Aftalerne indeholder de økonomiske rammer for aftaleenhederne. Ved udmøntningen af beslutning om strukturændring af tilbudene på handicapområdet kan der være behov for omplacering af budgetbeløb. Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget at aftale med Hjørnestenen godkendes at aftale med Ladegården godkendes at aftale med Center for Stofmisbrugsbehandling godkendes at aftale med Alkoholrådgivningen godkendes at aftale med Perron 4 godkendes at aftale med Aktivitets- og beskæftigelsestilbudene godkendes at aftale med Botilbud for voksen handicappede godkendes at aftale med Børnecenter Randers godkendes at aftale med Odinskolen godkendes Socialudvalgets beslutning den 21. november 2007, punkt 89: Indstilles godkendt. Afbud: Anders Bach Andersen Maja Panduro Kjærulff har orlov og Sükrü Ertosun er indkaldt som stedfortræder Aftale for Hjørnestenen 2008.doc Aftale for Ladegården 2008.doc Aftale for center for stofmisbrugsbehandling 2008.doc Aftale for Alkoholbehandling 2008.doc Aftale for Perron doc Aftale for aktivitets og beskæftigelsestilbudene voksen handicap 2008.doc Aftale for voksen botilbudene 2008.doc Aftale for Børnecenter Randers 2008.doc

6 Aftale for Odinskolen 2008.doc J. nr P Aftaler for arbejdsmarkedsudvalget Der er udarbejdet forslag til aftaler med Sprogcenter Randers og Center for Beskæftigelse og Revalidering. Arbejdsmarkedsudvalget har afholdt dialogmøder med begge aftaleenheder med deltagelse af aftaleenhedernes ledelse og medarbejderrepræsentanter. Der er udarbejdet forslag til 2 aftaler for aftaleenhederne på arbejdsmarkedsudvalgets område. Det drejer sig om aftale med Sprogcenter Randers og Center for Beskæftigelse og Revalidering CBR. Aftalerne er et element i Randers modellen, der desuden består af en model for økonomisk decentralisering og Vision Hensigten med aftalesystemet er således at få en tættere kobling mellem budgetlægningen og den politiske målprioritering. Gennem dialog fastlægges det, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenheden skal forfølge og med hvilke ressourcer, dette skal ske i den kommende aftaleperiode, der er 1-årig. Aftalerne indeholder tre elementer: Rammerne for indgåelse af aftalerne, herunder politiske visioner, mål og krav Aftaleenhedens udviklingsmål for 2008 herunder opfølgning på disse Aftaleenhedens økonomiske ramme for 2008 Arbejdsmarkedsudvalget har afholdt dialogmøde med aftaleenhederne. Aftaleenhederne har deltaget enkeltvis på de enkelte dialogmøder. Aftaleenhederne har været repræsenteret af aftaleenhedens leder samt medarbejderrepræsentanter. Formålet med dialogmødet har været at drøfte indholdet af aftaler med udvalgets aftaleenheder. Ingen Forvaltningen indstiller til byrådet via arbejdsmarkedsudvalget at aftalen for Sprogcenter Randers godkendes at aftalen med Center for Beskæftigelse og Revalidering godkendes Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 28. november 2007, punkt 62: Indstilles godkendt Fraværende: Ellen Petersen, Karsten Skjødt-Jakobsen Aftale Sprogcenter Randers.doc Aftale med CBR doc J. nr P27

7 408. Aftale for administrationen for Randersmodel Se nedenfor. Der laves een samlet aftale for administrationen. Denne aftale suppleres med handleplaner, der indgås imellem den pågældende fagdirektør og dennes afdelinger. Det er op til den enkelte forvaltning at afgøre, hvor meget den samlede aftale skal deles op i den pågældende forvaltning. Aftalen indeholder en beskrivelse af indsatsområder, dels de områder, der er startet op i 2007 og fortsætter i 2008, dels de områder, der starter op i løbet af Derudover indeholder aftalen budgetforudsætningerne samt nøgletal på området. Aftalen er blevet diskuteret i rådhus-medudvalget. Aftalen samt skabelon for handleplan er vedhæftet dagsordenen. Ingen Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget, at aftalen godkendes. Aftale for administration 2008 ØU doc Handleplan - udmøntning af aftale for Administrationen.doc J. nr P Vand og Naturplaner - Gudenåkomiteens bemærkninger til idefasen. I henhold til Lov om miljømål skal kvaliteten af vores vand- og naturområder forbedres. Staten, der har ansvaret for at udarbejde vand- og naturplaner, ønsker at inddrage kommunerne, organisationer oa. i planlægningen og har derfor igangsat høringsfasen idefasen. Forvaltningen har sammen med de 13 øvrige kommuner i Randers Fjord opland udarbejdet et fælles høringssvar til Miljøcenter Århus. Høringssvaret er vedtaget i Gudenåkomiteen. Dette dagsordenspunkt vedrører Gudenåkomiteens bemærkninger i idefasen til vand- og naturplanlægningen, men skal ses i sammenhæng med det efterfølgende punkt med kommunens bemærkninger vedrørende de lokale forhold. Ifølge Lov om miljømål skal søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster generelt opfylde miljømålet god tilstand inden år Staten udarbejder de vandplaner, som bliver en bindende ramme for den kommunale administration af centrale områder som spildevand, drikkevand, landbrug og hele arbejdet omkring vandløb, søer og kystvande samt beskyttet natur. Med udgangspunkt i vandplanerne skal kommunen udarbejde og gennemføre konkret handleplaner. Der henvises til bilag (notat om Lov om Miljømål idefasen) for en uddybning af processen.

8 Risikoanalyse af fjord, vandløb, søer og grundvand Staten har foretaget en risikoanalyse med hensyn til om målene kan nås i forhold til år For vandoplandet til Randers Fjord er det vurderingen, at 45 % af vandløbene er i risiko for, ikke at kunne opfylde miljømålene i Det tilsvarende tal for søerne er 88 %. Randers Kommune afvander til 3 fjordområder, nemlig Randers Fjord, Mariager Fjord og Limfjorden. For alle 3 fjorde er vurderingen, at disse fjorde med 100 % sikkerhed ikke kan opfylde miljømålene i For grundvandet i oplandet til Randers Fjord er det vurderingen, at 67 % af grundvandsforekomsterne er i risiko for ikke at opfylde målene i Status for fjord, vandløb, søer, grundvand, natur - og årsager til manglende målopfyldelse og hvilke beskyttende foranstaltninger, der kan anbefales, er uddybet i vedlagte bilag (Baggrundsnotat for Gudenåkomiteens bemærkninger til vand- og naturplanlægning efter Miljømålsloven). Gudenåkomiteen De nye kommuner i oplandet til Gudenåen har nedsat en Gudenåkomite. Baggrunden for komiteen er, at kommunerne har en fælles opgave med at beskytte og regulere benyttelsen af Gudenåen, Danmarks største å og eneste flod. Opgaven er meget vigtig fordi det ikke giver nogen mening med en forskellig regulering langs Gudenåen alt efter hvilken kommune, man befinder sig i. Gudenåen er et sammenhængende vandløb, som ikke respekterer kommunegrænser (uanset at hver enkelt kommune nu er blevet større). En af de første store opgaver for Gudenåkomiteen er at bidrage til udarbejdelsen og gennemførelse af planerne efter Lov om Miljømål. Gudenåkomiteens bemærkninger til Vand- og Naturplanlægningen. Gudenåkomiteen finder det værdifuldt at opnå en god tilstand i vand- og naturområderne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord. Gudenåkomiten vil benytte idefasen til at anbefale en række tiltag, som Komiteen finder er nødvendige for det videre arbejde. Randers Kommune har derfor i samarbejde med de øvrige 13 kommuner i Gudenåkomiteen, udarbejdet et fælles svar til Miljøcenter Århus. Svaret består af et politisk papir med en række anbefalinger, se bilag (Gudenåkomiteens bemærkninger til Vand- og Naturplanlægningen) og et baggrundsnotat (Baggrundsnotat for Gudenåkomiteens bemærkninger til vand- og naturplanlægning efter Miljømålsloven), som vedlægges det politiske papir som bilag. Anbefalingerne er drøftet og vedtaget i Gudenåkomiteen. Enigheden mellem de mange kommuner gør det fælles høringssvar til miljøcentret til et væsentligt dokument og et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Anbefalingerne i dokumentet fra Gudenåkomiteen kan opsummeres som følger: De endelige mål for god tilstand skal være præcise, håndterbare og veldefinerede. Det forudsættes, at staten fastlægger det nødvendige finansieringsgrundlag, samt skaber den nødvendige lovændring for, at tiltagene kan gennemføres. Der forudsættes et statslig overvågningsprogram som er i stand til at detektere, de ændringer, som de iværksatte tiltag medfører. Det forudsættes, at vandplanerne indeholder omkostningseffektive midler, sådan at der fås mest muligt miljø for pengene. Det anbefales, at der foretages en zonering af grundvandsforekomsterne, for at udpege de områder, hvor de nødvendige tiltag har størst effekt. Det forudsættes, at vandplanerne giver kommunen mulighed for selv at være med til at vælge mellem en række veldefinerede værktøjer/virkemidler, endvidere at de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved brug af værktøjerne er godt belyst. Det anbefales, at der fastsættes en maksimal tilførsel af kvælstof og fosfor til søerne og Randers Fjord som sikrer målopfyldelse. Der bør ligeledes anvises kommunevise mål for den totale tilførsel af kvælstof og fosfor. Der gøres opmærksom på, at indsatsen overfor de regnbetingede udledninger bliver en meget stor økonomisk opgave, som ikke kan forventes at være færdig inden Samtidigt peges der på, at det i mange tilfælde er urealistisk at forvente målopfyldelse i mange søer og i grundvandet inden år Det anbefales, at de vandløbsnære arealer inddrages i genopretningsplanerne, så vandløbene kan tilbageføres til mere naturlige forløb samtidig med, at der skal være fri passage ved alle spærringer. Der opfodres til, at mål for vandkvalitet koordineres med behov for pleje i

9 vandløbsnære vådområder, og at ådale og strandenge så vidt muligt bevares som åbne landskaber uden tilgroning. Opfyldelse af vandplanen nødvendiggør massive investeringer på en lang række områder. Hvilke områder der skal investeres i bliver først tydelig, når vandplanen er udarbejdet. Kommunen forventer, at hovedparten af investeringerne finansieres af staten. Ressourceforbruget i form af årsværk er på dette tidspunkt uafklaret, da kommunen ikke kender de specifikke mål og arbejdsfordeling mellem stat og kommune. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at Randers kommune tilslutter sig Gudenåkomiteens bemærkninger til idefasen vedr. vandog naturplanerne. Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 261: Formand for Gudenåkomiteen, byrådsmedlem Anders Buhl-Christensen orienterede om udkastet til høringssvar fra Gudenåkomiteen. Indstilles tiltrådt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Bilag til dagsordenspkt. Lov om Miljømål - Idefasen.doc Baggrundsnotat for Gudenåkomiteens bemærkninger til vand- og naturplanlægningen efter Miljømålsloven..doc Gudenåkomitéens bemærkninger til Vand- og Naturplanlægningen..doc J. nr P Vand og Naturplaner - Randers Kommunes bemærkninger til idefasen. I henhold til Lov om miljømål skal kvaliteten af vores vand- og naturområder forbedres. Staten, der har ansvaret for at udarbejde vand- og naturplaner, ønsker at inddrage kommunen i planlægningen og har derfor igangsat en høringsfase. Forvaltningen har udarbejdet forslag til bemærkninger vedrørende de lokale forhold for overfladevand, natur og grundvand. Dette dagsordenspunkt vedrører Randers Kommunes egne bemærkninger i idefasen til vandog naturplanlægningen og er anden del af høringssvaret til Miljøcenter Århus. Punktet skal ses i sammenhæng med punktet Vand og naturplaner Gudenåkomiteens bemærkninger. Forvaltningen har taget udgangspunkt i Gudenåkomiteens svar til miljøcentret, og arbejdet videre med de lokale forhold, der gør sig gældende i Randers kommune. Ifølge Lov om miljømål skal søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster generelt opfylde miljømålet god tilstand inden år Staten udarbejder de vandplaner, som bliver en bindende ramme for den kommunale administration af centrale områder som spildevand, drikkevand, landbrug og hele arbejdet omkring vandløb, søer og kystvande samt beskyttet natur, der henvises til bilag (Lov om Miljømål Idefasen) for en uddybning af processen. På grund af et forskelligt vidensniveau indenfor de forskellige medier (overfladevand, natur og grundvand) er forvaltningens bemærkninger indenfor de enkelte medier meget forskellige.

10 Eksempelvis så har kommunen fokus på en række meget konkrete tiltag indenfor overfladevand og natur, hvor vægten på grund af et ringere detailkendskab er lagt på mere generelle forhold, når det gælder grundvandet. Forvaltningens samlede forslag til bemærkninger fremgår af vedlagte bilag (Randers Kommunes egne bemærkninger til Vand- og Naturplanlægningen). I det følgende er angivet de væsentligste punkter fra bilaget. Overfladevand. Kommunen ønsker en række vandløb nedklassificeret til stærkt modificerede vandområder. Det drejer sig for det første om en række vandløbs nedre løb, som er tidevandspåvirket. For det andet om vandløb der løber gennem pumpelagene, og for det tredje om en række vandløbsstrækninger, som er næsten uden fald. Disse er strækninger, hvor vandkvaliteten og vandføringen er i orden, men hvor kommunens bekymring går på de krav, som Miljøcenteret vil stille til de fysiske forhold i vandløbene. Vandløb uden fald har over ordentlig svært ved at have varierede fysiske forhold, og at skulle genskabe varierede fysiske forhold i sådanne vandløb vil være meget vanskeligt, ekstremt dyrt og en dårlig anvendelse af ressourcerne. Der vil i løbet af de næste fire år ske en separering af spildevandet i en række fælleskloakerede områder (Årslev, Udbyover, Udbyneder, Klattrup), samt afskære spildevandet fra Harridslev til Randers Centralrenseanlæg. Alle vandhuller i vandplanen bør tildeles en målsætning, der som minimum kræver tilstedeværelsen af et alsidigt plante- og dyreliv. Der peges endvidere på, at vandplanen skal anvise værktøjer, som kommunen kan anvende for at sikre målopfyldelse i vandhullerne. Det vil være urealistisk at forvente målopfyldelse indenfor få år i kommunens søer og i fjordene, som kommunen afvander til. Det må derfor påregnes, at målopfyldelse vil ske over en længere periode end til Hele sejlrenden ud igennem Randers Fjord, samt den mellemste del af fjorden fra nedre Romalt Bæk og til Uggelhuse bør klassificeres som værende stærkt modificeret vandområde. Årsagen hertil er, at sejlrenden renses op til en dybde af 7 meter hver fjerde år, og den mellemste del af fjorden består stort set kun af sejlrenden, som på denne strækning fylder hele fjordens bredde, det vil uhensigstmæssigt, at få strenge krav til målopfyldelse på denne strækning. Natur. Kommunen peger på, at der langs med Randers og Mariager fjorde, samt flere steder langs med vandløbene findes potentielle områder for at etablere ny natur i form af vådområder med mere. Mulighed for at lave naturgenopretningsprojekter ved Fussingsø med ekstensivering af landbrug til afgræsning/høslæt i stedet for intensivt landbrug, til gavn for søens miljøtilstand. Eventuel naturgenopretning i vandmiljøet skal generelt ske under hensyntagen til værdifuld tør natur. Problemstillingen findes eksempelvis for nuværende i Kastbjerg Ådal og Alling å, hvor nogle ekstremrigkær kræver græsning for deres forsatte eksistens, men hvor vådområde projekterne gør området mere vådt, så en fremtidig græsning er i fare. Grundvand. Bemærkningerne vedrørende grundvand skal ses i lyset af, at der er igangsat en kortlægning og planlægning for at sikre rent grundvand. Staten skal i den forbindelse foretage en geologisk kortlægning af indsatsområderne og kommunen skal udarbejde og gennemføre indsatsplaner. Der foreligger ikke detailkendskab til områderne. Derfor er forsigtighedsprincippet anvendt. De væsentlige bemærkninger er: Vandkvaliteten ved de grundvandsforekomster der er angivet med dårlig kemisk tilstand, vil sandsynligvis ikke være ændret i Af hensyn til en effektiv og jævn fordelt udnyttelse af grundvandsressourcen og af hensyn til vandføringen i vandløbene, er det vigtigt med en decentral vandforsyningsstruktur. Der anmodes derfor om, at der specielt i den nordøstlige del af kommunen udpeges flere egnede indvindingsområder. Set i lyset af størrelsen af Randers by, udvikling af byen, og at der er fundet rester af

11 sprøjtemidler i Oust Mølle vandværk, anmoder Randers Kommune om, at den geologiske kortlægning i området fremskyndes. Det er nødvendigt med præcise og veldefinerede mål for drikkevandet og overfladevandet, så beskyttelsen sker, hvor der sker grundvandsdannelse eller afløb via dræn til overfladevand. Det kan være vanskeligt at fastlægge tidspunktet for, hvornår der senest skal igangsættes beskyttende foranstaltninger. Da vandets vej til boringen kan tage lang tid ( år), kan det være for sent at igangsætte beskyttende foranstaltninger for drikkevandet, når nitratindholdet nærmer sig grænseværdien. Randers Kommune finder det derfor hensigtsmæssigt med en vejledende værdi på 25 mg nitrat pr. liter, og at der efter en nærmere vurdering kan igangsættes beskyttende foranstaltninger, når nitratindholdet er stigende. I vandplanen skal der først og fremmest tages hensyn til forsyning med drikkevand og til sikring af natur- og landskabsinteresser, dernæst til forsyning af erhverv. Ovennævnte punkter er uddybet i vedlagte bilag (Randers Kommunes egne bemærkninger til vand- og naturplanlægningen). Opfyldelse af vandplanen nødvendiggør massive investeringer på en lang række områder. Hvilke områder der skal investeres i bliver først tydeligt, når vandplanen er udarbejdet. Kommunen forventer, at hovedparten af investeringerne finansieres af staten. Ressourceforbruget i form af årsværk er på dette tidspunkt uafklaret, da forvaltningen ikke kender de specifikke mål og arbejdsfordeling mellem stat og kommune. Det er nødvendigt med store investeringer i kloakken for at opnå målopfyldelse i vandløb, søer og fjord. For at leve op til kravene er kommunen i gang med en separering af en række fælleskloakerede områder. Fra 2008 og frem øges investeringen på dette område med ca. 18 mill. kroner om året. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at Randers Kommune godkender forvaltningens forslag til eget høringssvar. Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 262: Indstilles tiltrådt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Bilag til dagsordenspkt. Lov om Miljømål - Idefasen.doc Bemærkninger fra Randers Kommune til Miljøcenter Århus i forbindelse med Idefasen for Vand- og Naturplanerne..xls J. nr G Lokalplan 503, Lindholt 2. etape, byggemodning - Vejanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling Lokalplan nr. 503 blev vedtaget den 19. november Byggemodningen af etape 2 bør igangsættes snarest muligt. Lokalplan nr. 503 blev endeligt vedtaget på byrådets møde den 19. november 2007.

12 Lokalplanområdet er beliggende i Romalt. Området er ca. 29 ha, der i dag, bortset fra to ejendomme, dyrkes som landbrugsjord. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 212 boliger på et areal, hvor de vil komme til at indgå som en naturlig forlængelse af boligområdet mod vest, der i øjeblikket er ved at blive byggemodnet. Der vil på den måde blive skabt en bymæssig sammenhæng med boligområderne nord og øst for Romalt Boulevard. Se den på sagen vedlagte skitse. Der er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt et tidsforløb for byggemodningernes udførelse, men projektet forventes at kunne opstartes i foråret 2008 og stå færdigt i løbet af Byggemodningen inkl. tilslutningsbidrag anslås at koste kr. og færdiggørelsen kr. De nævnte priser er fremkommet på baggrund af overslag, der er lavet uden et konkret projekt. På investeringsoversigten er der i 2008 afsat et rammebeløb på kr. og i 2009 på kr. til byggemodning af boligområder. Det foreslås ag udgifterne til byggemodningen finansieres af dette rammebeløb med kr. i hhv og 2009, hvorefter de resterende rammebeløb vil udgøre kr. i 2008 og kr. i 2009 (dette forudsat, at der også gives anlægsbevilling til byggemodning af Tjærbyvang 2). Gennemføres projektet samtidigt med lokalplan nr. 506, Tjærbyvang 2 (der også er på nærværende dagsorden), vil det betyde, at forvaltningen fortsat må nedprioritere en række færdiggørelsesarbejder vedr. boligområder. Der er i løbet af 2007 opbygget et efterslæb med denne type projekter. Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter: Vejbelysning kr. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at der gives en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af lokalplan nr. 503 til Lokalplan 503 Lindholt etape II, Byggemodning -vejanlæg med rådighedsbeløb på kr. i 2008 og kr. i 2009, at udgiften finansieres af det afsatte rammebeløb til Byggemodning, ramme, boligformål med kr. i 2008 og kr. i 2009, at der i driftsbudgettet indarbejdes udgifter til afledt drift på kr. om året fra 2009 og at der i budget afsættes kr. til færdiggørelse i 2012 Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 263: Indstilles tiltrådt af 5. Erik Bo Andersen (V) ønskede byggemodningen faseopdelt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Bevillingsskema, vejanlæg.doc Kortbilag.pdf J. nr P Lokalplan 503, Lindholt 2. etape, byggemodning - kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling Byggemodningen af Lindholdt 2. etape ønskes påbegyndt. I den forbindelse skal kloakforsyningen etablere detailkloak og et enkelt tørt regnvandsbassin samt overløbsrende.

13 Byggemodningen af området, som er omfattet af lokalplan nr. 503, Lindholt 2. etape, ønskes påbegyndt som en kommunal byggemodning. Det er i dag praksis, at regnvandet fra nye områder forsinkes indenfor området. Derfor er der i lokalplanforslaget afsat plads til etablering af et mindre tørt regnvandsbassin med overløbsrende til de hovedbassiner, der i øjeblikket udføres i forbindelse med byggemodningen af Lindholt 1. etape. Kloakbyggemodningen omfatter derfor udover det enkelte regnvandsbassin primært detailkloakering. De samlede udgifter til kloakbyggemodning er overslagsmæssigt opgjort til kr. Anlægsudgiften afholdes af kloakforsyningen, men når kloakanlægget er udført, vil kloaktilslutningsbidrag blive opkrævet. Kloakbidraget udgør i alt ca kr. Da kloakforsyningen er en forsyningsvirksomhed, skal den resterende udgift på kr. betales af kloakkassen og indgå i kommunens mellemværende med kloakforsyningen. Projektet er ikke optaget på anlægsbudgettet, men finansieres hovedsageligt af tilslutningsbidraget. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at der til konto nr /143820, Lindholt 2, kloakbyggemodning gives en anlægsbevilling med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2008 på kr. at beløbet finansieres delvis med kr. i 2008 ved en forøgelse af indtægten fra tilslutningsbidrag, og at det resterende beløb på kr. finansieres af kloakkassen ved træk på kommunekassens kassebeholdning. Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 266: Indstilles tiltrådt af 5. Erik Bo Andersen (V) ønskede byggemodningen faseopdelt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Lindholt 2 - ansøgningsskema.doc J. nr P Lokalplan Tjærebyvang 2 - byggemodning Ansøgning om anlægsbevilling. Lokalplan nr. 506 forventes vedtaget den 19. november Der er efterspørgsel på grunde i området, og byggemodningen bør igangsættes hurtigst muligt. Lokalplan nr. 503 forventes endeligt vedtaget på byrådets møde den 19. november Lokalplanområdet er beliggende øst for Torupdal i Dronningborg. Området er ca. 24 ha. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 149 parcelhuse med tilhørende grønne fællesarealer. Se den til sagen vedlagte skitse. Når området byggemodnes, skal forlægningen og udvidelsen af Gimmingvej gøres færdig

14 frem til Udbyhøjvej, og tilslutningen bør ske under hensyntagen til vejnettet for den planlagte østlige forbindelse over Randers fjord. Den i lokalplanen afbilledede tilslutning tager ikke højde for denne forbindelse, idet arbejdet med VVM-undersøgelse af den østlige forbindelse ikke var særligt fremskredet på tidspunktet for lokalplanforslagets tilblivelse. Som det fremgår af den sagen vedlagte skitse, bør den udvidede Gimmingvej tilsluttes til Udbyhøjvej i et T-kryds vest for den nuværende tilslutning. Denne løsning er hensigtsmæssig også i tiden frem til en realisering af den østlige forbindelse på tværs af Randers Fjord. Dels er det en trafiksikkerhedsmæssig fordel at omdanne det eksisterende firbenede kryds til to T-kryds, og dels undgår man at skulle ekspropriere fra de to ejendomme omkring den eksisterende tilslutning i forbindelse med udvidelsen af vejen. Den ændrede vejføring af Gimmingvej får ingen betydning for den planlagte spredningskorridor for vilde dyr og planter i lokalplanområdets nordlige del. Det bliver nødvendigt at dispensere fra lokalplanen efter en høring af de berørte grundejere. Der er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt et tidsforløb for byggemodningernes udførelse, men projektet forventes at kunne opstartes i 2008 og stå færdigt i løbet af Byggemodningen inkl. tilslutningsbidrag anslås at koste kr. og færdiggørelsen kr. Heraf udgør udvidelsen af Gimmingvej kr. og færdiggørelsen af Gimmingvej kr. (herunder slidlag på den allerede udførte del af vejen og krydset ved Tjærbyvej). De nævnte priser er fremkommet på baggrund af overslag, der er lavet uden et konkret projekt. Overslagsberegningen er vedlagt sagen. På investeringsoversigten er der i 2008 afsat et rammebeløb på kr. og i 2009 på kr. til byggemodning af boligområder. Det foreslås ag udgifterne til byggemodningen finansieres af dette rammebeløb med kr. i 2008 og kr. i 2009, hvorefter de resterende rammebeløb vil udgøre kr. i 2008 og kr. i 2009 (dette forudsat, at der også gives anlægsbevilling til byggemodning af Lindholt 2). Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter heraf 25% i 2009: Vejbelysning på Gimmingvej og i byggemodningsområdet kr. Slidlag, Gimmingvej kr. Renholdelse og rabatvedligehold, Gimmingvej kr. Vintervedligeholdelse, Gimmingvej kr. i alt kr. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at der gives en anlægsbevilling på i alt kr. til byggemodning af lokalplan nr. 506 Tjærbyvang 2, færdiggørelse af Gimmingvej og færdiggørelse af boligområdet. Rådighedsbeløbet udgør kr. i 2008 og kr. i 2009, og kr. i at udgiften finansieres af af det afsatte rammebeløb Byggemodning, ramme, boligformål med kr. i 2008 og kr. i 2009, og kr. i at der i driftsbudgettet indarbejdes udgifter til afledt drift på kr. i 2009 og herefter kr. om året og Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 264: Indstilles tiltrådt af 5. Erik Bo Andersen (V) ønskede byggemodningen faseopdelt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Bevilgansøg-Tjærbyvang 2.doc Bilag 1.doc Østforbindelsen.pdf

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen

den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og Carsten Bech Jensen Referat af byrådets møde den 24. januar 2006 Beslutningsreferat Byrådet Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Bemærkninger: Fraværende: den 24. januar 2006 Kl. 19 i Aktivitetscenter Lillerup Per Zeidler og

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 10. december 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:50 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil

Læs mere

Byrådet Beslutningsprotokol

Byrådet Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol 17. december 2007 - kl. 17:00 Byrådssalen, Silkeborg Rådhus Afbud: Evald Vestergaard Indholdsfortegnelse Side 270. Dialogmøde med borgerne... 678 271. Godkendelse af dagsorden... 679

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 16/2011 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 8. november 2011 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 17.40 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 15. november 2006 Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19. Mødedato: 15. november 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Rådhuset i Højer Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 19.00 Fraværende: Gruppemøder: Carsten Dinsen Andersen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007

Åbent referat fra møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 25. juni 2007 Åbent referat fra møde i mandag den 25. juni 2007 Mødet startede kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Henning Nielsen Lars Storgaard Indholdsfortegnelse 1. KM - Spørgetid... 4 2. KM - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde

Kommunalbestyrelsen. Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice. Referat fra ordinært møde Ordinært møde Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 20.12.2010 kl. 17:30 Borgerservice Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Meddelelser 5 Endelig

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere