Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale"

Transkript

1 Økonomiudvalget Dagsorden mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale Indholdsfortegnelse 403. Evaluering af budgetlægningen Aftaler på Kultur- og fritidsudvalgets område 405. Aftaler med specialskoler 406. Aftaler for Socialudvalget 407. Aftaler for arbejdsmarkedsudvalget 408. Aftale for administrationen for Randersmodel 409. Vand og Naturplaner - Gudenåkomiteens bemærkninger til idefasen Vand og Naturplaner - Randers Kommunes bemærkninger til idefasen Lokalplan 503, Lindholt 2. etape, byggemodning -Vejanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling 412. Lokalplan 503, Lindholt 2. etape, byggemodning - kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling 413. Lokalplan Tjærebyvang 2 - byggemodning Ansøgning om anlægsbevilling Lokalplan 506, Tjærbyvang 2. etape, byggemodning - kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling 415. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 513 Sportscollege og tillæg nr Boligområde Albækparken, Harridslev, byggemodning - kloakanlæg Ansøgning om anlægsbevilling 417. Anlægsbevilling udvidelse af daginstitutioner i Hornbæk og Helsted 418. Anlægsbevilling til indkøb af pavillon til Tørring Skole 419. Tilskud til privat pasning 420. Tilskud til pasning af egne børn 421. Tilskud til private institutioner 422. Ansøgning fra boligforeningerne Møllevænget, Storgården og Lejerbo om ændrede udlejningsregler 423. Planstrategi 2016 endelig vedtagelse 424. Åbningsbalance pr. 1. januar Forslag til servicestrategi og retningslinier for udbud Tilskud til julebelysningen Randers Erhvervs- og Udviklingsråd, regnskab Fonden til bevarelse af gamle bygninger i Randers Kommune. Regnskab og revisionsberetning Randers kommunes Kunstfond - regnskab og beretning Efterregulering af deling af Mariager Kommune 431. Efterregulering af deling af Langå Kommune 432. Revision af efterreguleringsoversigt vedrørende deling af Langå Kommune 433. Revision af efterreguleringsoversigt vedrørende deling af Sønderhald Kommune

2 434. Efterregulering af deling af Århus Amt 435. Fastsættelse af honorar til et medlem og suppleant ved behandlingen af inhabilitetssager i huslejenævnet 436. Vederlag til byrådet - befordringsgodtgørelse 437. Økonomiudvalgets studietur til Bruxelles 438. Salg af rabatarealer - Lukket sag Lukket sag - Lukket sag

3 J. nr Ø Evaluering af budgetlægningen Der henvises til sagsfremstillingen. På baggrund af erfaringerne fra dette års budgetlægning ønskes en drøftelse af tidsplan, procedure og retningslinjer. Ingen. Forvaltningen indstiller til økonomiudvalget. at budgetlægningen for drøftes. Økonomiudvalgets beslutning den 22. oktober 2007, punkt 357: Udsat Afbud fra Anders Buhl-Christensen Økonomiudvalgets beslutning den 12. november 2007, punkt 380: Udsat J. nr P Aftaler på Kultur- og fritidsudvalgets område Kultur- og fritidsudvalget har afholdt dialogmøder med 6 aftaleenheder på følgende tidspunkter: Biblioteket den 25. september 2007 Kærsmindebadet den 30. oktober 2007 Kulturhistorisk Museum den 30. oktober 2007 Fritidscentret den 20. november 2007 Værket den 20. november 2007 Musikskolen den 20. november 2007 De 6 aftaler vedhæftes. Kultur- og fritidsudvalget indstiller via økonomiudvalget til byrådet, at de 6 aftaler godkendes. Endelig udgave af Aftale Randers Bibliotek 2008.nov.07.pdf.pdf Kærsmindebadet.pdf.pdf KHM aftale forslag.pdf.pdf Musikskolenpdf4.pdf.pdf Værketpdf2.pdf.pdf

4 Fritidscentretpdf2.pdf.pdf J. nr P Aftaler med specialskoler Børn og skoleudvalget havde tirsdag den 20. november 2007 dialogmøde med specialskolerne Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen og Oust Mølleskolen om deres aftaler, der træder i kraft 1. januar Børn og skoleudvalget har afholdt dialogmøder med henholdsvis Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen og Oust Mølleskolen, hvor deres aftaler blev drøftet. Ingen Børn og skoleudvalget indstiller til byrådet at aftalerne for Firkløverskolen, Vesterbakkeskolen og Oust Mølleskolen godkendes. Aftale for Firkløverskolen.doc Aftale Firkløverskolen doc Aftale for Oust Mølleskolen.doc Aftale Oust Mølleskolen doc Aftale for Vesterbakkeskolen.doc Aftale for Vesterbakkeskolen doc J. nr P Aftaler for Socialudvalget Der er udarbejdet forslag til 9 aftaler med aftaleenhederne på det sociale område og handicapområdet. Socialudvalget har afholdt dialogmøder med alle aftaleenhederne med deltagelse af aftaleenhedernes ledelse, medarbejder- og brugerrepræsentanter. Der er udarbejdet forslag til 9 aftaler for aftaleenhederne på det sociale område og handicapområdet. På socialområdet er der lavet aftaler med: Hjørnestenen

5 Ladegården Center for Stofmisbrugsbehandling Alkoholrådgivningen Perron 4 På handicapområdet er der lavet aftaler med: Aktivitets- og beskæftigelsestilbudene Botilbud for voksen handicappede Børnecenter Randers Odinskolen godkendes Aftalerne er et element i Randers modellen, der desforuden består af en model for økonomisk decentralisering og Vision Hensigten med aftalesystemet er således at få en tættere kobling mellem budgetlægningen og den politiske målprioritering. Gennem dialog fastlægges det, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenheden skal forfølge og med hvilke ressourcer, dette skal ske i den kommende aftaleperiode, der er 1-årig. Aftalerne indeholder tre elementer: Rammerne for indgåelse af aftalerne, herunder politiske visioner, mål og krav Aftaleenhedens udviklingsmål for 2008 herunder opfølgning på disse Aftaleenhedens økonomiske ramme for 2008 Socialudvalget har afholdt to dialogmøder med aftaleenhederne opdelt efter henholdsvis det sociale område og handicapområdet. Aftaleenhederne har deltaget enkeltvis på de enkelte dialogmøder. Aftaleenhederne har typisk været repræsenteret af aftaleenhedens leder samt medarbejder- og brugerrepræsentanter. Formålet med dialogmødet har været at drøfte indholdet af aftaler med udvalgets aftaleenheder. Aftalerne indeholder de økonomiske rammer for aftaleenhederne. Ved udmøntningen af beslutning om strukturændring af tilbudene på handicapområdet kan der være behov for omplacering af budgetbeløb. Forvaltningen indstiller til byrådet via socialudvalget at aftale med Hjørnestenen godkendes at aftale med Ladegården godkendes at aftale med Center for Stofmisbrugsbehandling godkendes at aftale med Alkoholrådgivningen godkendes at aftale med Perron 4 godkendes at aftale med Aktivitets- og beskæftigelsestilbudene godkendes at aftale med Botilbud for voksen handicappede godkendes at aftale med Børnecenter Randers godkendes at aftale med Odinskolen godkendes Socialudvalgets beslutning den 21. november 2007, punkt 89: Indstilles godkendt. Afbud: Anders Bach Andersen Maja Panduro Kjærulff har orlov og Sükrü Ertosun er indkaldt som stedfortræder Aftale for Hjørnestenen 2008.doc Aftale for Ladegården 2008.doc Aftale for center for stofmisbrugsbehandling 2008.doc Aftale for Alkoholbehandling 2008.doc Aftale for Perron doc Aftale for aktivitets og beskæftigelsestilbudene voksen handicap 2008.doc Aftale for voksen botilbudene 2008.doc Aftale for Børnecenter Randers 2008.doc

6 Aftale for Odinskolen 2008.doc J. nr P Aftaler for arbejdsmarkedsudvalget Der er udarbejdet forslag til aftaler med Sprogcenter Randers og Center for Beskæftigelse og Revalidering. Arbejdsmarkedsudvalget har afholdt dialogmøder med begge aftaleenheder med deltagelse af aftaleenhedernes ledelse og medarbejderrepræsentanter. Der er udarbejdet forslag til 2 aftaler for aftaleenhederne på arbejdsmarkedsudvalgets område. Det drejer sig om aftale med Sprogcenter Randers og Center for Beskæftigelse og Revalidering CBR. Aftalerne er et element i Randers modellen, der desuden består af en model for økonomisk decentralisering og Vision Hensigten med aftalesystemet er således at få en tættere kobling mellem budgetlægningen og den politiske målprioritering. Gennem dialog fastlægges det, hvilke politiske mål og opgaver aftaleenheden skal forfølge og med hvilke ressourcer, dette skal ske i den kommende aftaleperiode, der er 1-årig. Aftalerne indeholder tre elementer: Rammerne for indgåelse af aftalerne, herunder politiske visioner, mål og krav Aftaleenhedens udviklingsmål for 2008 herunder opfølgning på disse Aftaleenhedens økonomiske ramme for 2008 Arbejdsmarkedsudvalget har afholdt dialogmøde med aftaleenhederne. Aftaleenhederne har deltaget enkeltvis på de enkelte dialogmøder. Aftaleenhederne har været repræsenteret af aftaleenhedens leder samt medarbejderrepræsentanter. Formålet med dialogmødet har været at drøfte indholdet af aftaler med udvalgets aftaleenheder. Ingen Forvaltningen indstiller til byrådet via arbejdsmarkedsudvalget at aftalen for Sprogcenter Randers godkendes at aftalen med Center for Beskæftigelse og Revalidering godkendes Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 28. november 2007, punkt 62: Indstilles godkendt Fraværende: Ellen Petersen, Karsten Skjødt-Jakobsen Aftale Sprogcenter Randers.doc Aftale med CBR doc J. nr P27

7 408. Aftale for administrationen for Randersmodel Se nedenfor. Der laves een samlet aftale for administrationen. Denne aftale suppleres med handleplaner, der indgås imellem den pågældende fagdirektør og dennes afdelinger. Det er op til den enkelte forvaltning at afgøre, hvor meget den samlede aftale skal deles op i den pågældende forvaltning. Aftalen indeholder en beskrivelse af indsatsområder, dels de områder, der er startet op i 2007 og fortsætter i 2008, dels de områder, der starter op i løbet af Derudover indeholder aftalen budgetforudsætningerne samt nøgletal på området. Aftalen er blevet diskuteret i rådhus-medudvalget. Aftalen samt skabelon for handleplan er vedhæftet dagsordenen. Ingen Forvaltningen indstiller til byrådet via økonomiudvalget, at aftalen godkendes. Aftale for administration 2008 ØU doc Handleplan - udmøntning af aftale for Administrationen.doc J. nr P Vand og Naturplaner - Gudenåkomiteens bemærkninger til idefasen. I henhold til Lov om miljømål skal kvaliteten af vores vand- og naturområder forbedres. Staten, der har ansvaret for at udarbejde vand- og naturplaner, ønsker at inddrage kommunerne, organisationer oa. i planlægningen og har derfor igangsat høringsfasen idefasen. Forvaltningen har sammen med de 13 øvrige kommuner i Randers Fjord opland udarbejdet et fælles høringssvar til Miljøcenter Århus. Høringssvaret er vedtaget i Gudenåkomiteen. Dette dagsordenspunkt vedrører Gudenåkomiteens bemærkninger i idefasen til vand- og naturplanlægningen, men skal ses i sammenhæng med det efterfølgende punkt med kommunens bemærkninger vedrørende de lokale forhold. Ifølge Lov om miljømål skal søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster generelt opfylde miljømålet god tilstand inden år Staten udarbejder de vandplaner, som bliver en bindende ramme for den kommunale administration af centrale områder som spildevand, drikkevand, landbrug og hele arbejdet omkring vandløb, søer og kystvande samt beskyttet natur. Med udgangspunkt i vandplanerne skal kommunen udarbejde og gennemføre konkret handleplaner. Der henvises til bilag (notat om Lov om Miljømål idefasen) for en uddybning af processen.

8 Risikoanalyse af fjord, vandløb, søer og grundvand Staten har foretaget en risikoanalyse med hensyn til om målene kan nås i forhold til år For vandoplandet til Randers Fjord er det vurderingen, at 45 % af vandløbene er i risiko for, ikke at kunne opfylde miljømålene i Det tilsvarende tal for søerne er 88 %. Randers Kommune afvander til 3 fjordområder, nemlig Randers Fjord, Mariager Fjord og Limfjorden. For alle 3 fjorde er vurderingen, at disse fjorde med 100 % sikkerhed ikke kan opfylde miljømålene i For grundvandet i oplandet til Randers Fjord er det vurderingen, at 67 % af grundvandsforekomsterne er i risiko for ikke at opfylde målene i Status for fjord, vandløb, søer, grundvand, natur - og årsager til manglende målopfyldelse og hvilke beskyttende foranstaltninger, der kan anbefales, er uddybet i vedlagte bilag (Baggrundsnotat for Gudenåkomiteens bemærkninger til vand- og naturplanlægning efter Miljømålsloven). Gudenåkomiteen De nye kommuner i oplandet til Gudenåen har nedsat en Gudenåkomite. Baggrunden for komiteen er, at kommunerne har en fælles opgave med at beskytte og regulere benyttelsen af Gudenåen, Danmarks største å og eneste flod. Opgaven er meget vigtig fordi det ikke giver nogen mening med en forskellig regulering langs Gudenåen alt efter hvilken kommune, man befinder sig i. Gudenåen er et sammenhængende vandløb, som ikke respekterer kommunegrænser (uanset at hver enkelt kommune nu er blevet større). En af de første store opgaver for Gudenåkomiteen er at bidrage til udarbejdelsen og gennemførelse af planerne efter Lov om Miljømål. Gudenåkomiteens bemærkninger til Vand- og Naturplanlægningen. Gudenåkomiteen finder det værdifuldt at opnå en god tilstand i vand- og naturområderne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord. Gudenåkomiten vil benytte idefasen til at anbefale en række tiltag, som Komiteen finder er nødvendige for det videre arbejde. Randers Kommune har derfor i samarbejde med de øvrige 13 kommuner i Gudenåkomiteen, udarbejdet et fælles svar til Miljøcenter Århus. Svaret består af et politisk papir med en række anbefalinger, se bilag (Gudenåkomiteens bemærkninger til Vand- og Naturplanlægningen) og et baggrundsnotat (Baggrundsnotat for Gudenåkomiteens bemærkninger til vand- og naturplanlægning efter Miljømålsloven), som vedlægges det politiske papir som bilag. Anbefalingerne er drøftet og vedtaget i Gudenåkomiteen. Enigheden mellem de mange kommuner gør det fælles høringssvar til miljøcentret til et væsentligt dokument og et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Anbefalingerne i dokumentet fra Gudenåkomiteen kan opsummeres som følger: De endelige mål for god tilstand skal være præcise, håndterbare og veldefinerede. Det forudsættes, at staten fastlægger det nødvendige finansieringsgrundlag, samt skaber den nødvendige lovændring for, at tiltagene kan gennemføres. Der forudsættes et statslig overvågningsprogram som er i stand til at detektere, de ændringer, som de iværksatte tiltag medfører. Det forudsættes, at vandplanerne indeholder omkostningseffektive midler, sådan at der fås mest muligt miljø for pengene. Det anbefales, at der foretages en zonering af grundvandsforekomsterne, for at udpege de områder, hvor de nødvendige tiltag har størst effekt. Det forudsættes, at vandplanerne giver kommunen mulighed for selv at være med til at vælge mellem en række veldefinerede værktøjer/virkemidler, endvidere at de miljømæssige og økonomiske konsekvenser ved brug af værktøjerne er godt belyst. Det anbefales, at der fastsættes en maksimal tilførsel af kvælstof og fosfor til søerne og Randers Fjord som sikrer målopfyldelse. Der bør ligeledes anvises kommunevise mål for den totale tilførsel af kvælstof og fosfor. Der gøres opmærksom på, at indsatsen overfor de regnbetingede udledninger bliver en meget stor økonomisk opgave, som ikke kan forventes at være færdig inden Samtidigt peges der på, at det i mange tilfælde er urealistisk at forvente målopfyldelse i mange søer og i grundvandet inden år Det anbefales, at de vandløbsnære arealer inddrages i genopretningsplanerne, så vandløbene kan tilbageføres til mere naturlige forløb samtidig med, at der skal være fri passage ved alle spærringer. Der opfodres til, at mål for vandkvalitet koordineres med behov for pleje i

9 vandløbsnære vådområder, og at ådale og strandenge så vidt muligt bevares som åbne landskaber uden tilgroning. Opfyldelse af vandplanen nødvendiggør massive investeringer på en lang række områder. Hvilke områder der skal investeres i bliver først tydelig, når vandplanen er udarbejdet. Kommunen forventer, at hovedparten af investeringerne finansieres af staten. Ressourceforbruget i form af årsværk er på dette tidspunkt uafklaret, da kommunen ikke kender de specifikke mål og arbejdsfordeling mellem stat og kommune. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at Randers kommune tilslutter sig Gudenåkomiteens bemærkninger til idefasen vedr. vandog naturplanerne. Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 261: Formand for Gudenåkomiteen, byrådsmedlem Anders Buhl-Christensen orienterede om udkastet til høringssvar fra Gudenåkomiteen. Indstilles tiltrådt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Bilag til dagsordenspkt. Lov om Miljømål - Idefasen.doc Baggrundsnotat for Gudenåkomiteens bemærkninger til vand- og naturplanlægningen efter Miljømålsloven..doc Gudenåkomitéens bemærkninger til Vand- og Naturplanlægningen..doc J. nr P Vand og Naturplaner - Randers Kommunes bemærkninger til idefasen. I henhold til Lov om miljømål skal kvaliteten af vores vand- og naturområder forbedres. Staten, der har ansvaret for at udarbejde vand- og naturplaner, ønsker at inddrage kommunen i planlægningen og har derfor igangsat en høringsfase. Forvaltningen har udarbejdet forslag til bemærkninger vedrørende de lokale forhold for overfladevand, natur og grundvand. Dette dagsordenspunkt vedrører Randers Kommunes egne bemærkninger i idefasen til vandog naturplanlægningen og er anden del af høringssvaret til Miljøcenter Århus. Punktet skal ses i sammenhæng med punktet Vand og naturplaner Gudenåkomiteens bemærkninger. Forvaltningen har taget udgangspunkt i Gudenåkomiteens svar til miljøcentret, og arbejdet videre med de lokale forhold, der gør sig gældende i Randers kommune. Ifølge Lov om miljømål skal søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster generelt opfylde miljømålet god tilstand inden år Staten udarbejder de vandplaner, som bliver en bindende ramme for den kommunale administration af centrale områder som spildevand, drikkevand, landbrug og hele arbejdet omkring vandløb, søer og kystvande samt beskyttet natur, der henvises til bilag (Lov om Miljømål Idefasen) for en uddybning af processen. På grund af et forskelligt vidensniveau indenfor de forskellige medier (overfladevand, natur og grundvand) er forvaltningens bemærkninger indenfor de enkelte medier meget forskellige.

10 Eksempelvis så har kommunen fokus på en række meget konkrete tiltag indenfor overfladevand og natur, hvor vægten på grund af et ringere detailkendskab er lagt på mere generelle forhold, når det gælder grundvandet. Forvaltningens samlede forslag til bemærkninger fremgår af vedlagte bilag (Randers Kommunes egne bemærkninger til Vand- og Naturplanlægningen). I det følgende er angivet de væsentligste punkter fra bilaget. Overfladevand. Kommunen ønsker en række vandløb nedklassificeret til stærkt modificerede vandområder. Det drejer sig for det første om en række vandløbs nedre løb, som er tidevandspåvirket. For det andet om vandløb der løber gennem pumpelagene, og for det tredje om en række vandløbsstrækninger, som er næsten uden fald. Disse er strækninger, hvor vandkvaliteten og vandføringen er i orden, men hvor kommunens bekymring går på de krav, som Miljøcenteret vil stille til de fysiske forhold i vandløbene. Vandløb uden fald har over ordentlig svært ved at have varierede fysiske forhold, og at skulle genskabe varierede fysiske forhold i sådanne vandløb vil være meget vanskeligt, ekstremt dyrt og en dårlig anvendelse af ressourcerne. Der vil i løbet af de næste fire år ske en separering af spildevandet i en række fælleskloakerede områder (Årslev, Udbyover, Udbyneder, Klattrup), samt afskære spildevandet fra Harridslev til Randers Centralrenseanlæg. Alle vandhuller i vandplanen bør tildeles en målsætning, der som minimum kræver tilstedeværelsen af et alsidigt plante- og dyreliv. Der peges endvidere på, at vandplanen skal anvise værktøjer, som kommunen kan anvende for at sikre målopfyldelse i vandhullerne. Det vil være urealistisk at forvente målopfyldelse indenfor få år i kommunens søer og i fjordene, som kommunen afvander til. Det må derfor påregnes, at målopfyldelse vil ske over en længere periode end til Hele sejlrenden ud igennem Randers Fjord, samt den mellemste del af fjorden fra nedre Romalt Bæk og til Uggelhuse bør klassificeres som værende stærkt modificeret vandområde. Årsagen hertil er, at sejlrenden renses op til en dybde af 7 meter hver fjerde år, og den mellemste del af fjorden består stort set kun af sejlrenden, som på denne strækning fylder hele fjordens bredde, det vil uhensigstmæssigt, at få strenge krav til målopfyldelse på denne strækning. Natur. Kommunen peger på, at der langs med Randers og Mariager fjorde, samt flere steder langs med vandløbene findes potentielle områder for at etablere ny natur i form af vådområder med mere. Mulighed for at lave naturgenopretningsprojekter ved Fussingsø med ekstensivering af landbrug til afgræsning/høslæt i stedet for intensivt landbrug, til gavn for søens miljøtilstand. Eventuel naturgenopretning i vandmiljøet skal generelt ske under hensyntagen til værdifuld tør natur. Problemstillingen findes eksempelvis for nuværende i Kastbjerg Ådal og Alling å, hvor nogle ekstremrigkær kræver græsning for deres forsatte eksistens, men hvor vådområde projekterne gør området mere vådt, så en fremtidig græsning er i fare. Grundvand. Bemærkningerne vedrørende grundvand skal ses i lyset af, at der er igangsat en kortlægning og planlægning for at sikre rent grundvand. Staten skal i den forbindelse foretage en geologisk kortlægning af indsatsområderne og kommunen skal udarbejde og gennemføre indsatsplaner. Der foreligger ikke detailkendskab til områderne. Derfor er forsigtighedsprincippet anvendt. De væsentlige bemærkninger er: Vandkvaliteten ved de grundvandsforekomster der er angivet med dårlig kemisk tilstand, vil sandsynligvis ikke være ændret i Af hensyn til en effektiv og jævn fordelt udnyttelse af grundvandsressourcen og af hensyn til vandføringen i vandløbene, er det vigtigt med en decentral vandforsyningsstruktur. Der anmodes derfor om, at der specielt i den nordøstlige del af kommunen udpeges flere egnede indvindingsområder. Set i lyset af størrelsen af Randers by, udvikling af byen, og at der er fundet rester af

11 sprøjtemidler i Oust Mølle vandværk, anmoder Randers Kommune om, at den geologiske kortlægning i området fremskyndes. Det er nødvendigt med præcise og veldefinerede mål for drikkevandet og overfladevandet, så beskyttelsen sker, hvor der sker grundvandsdannelse eller afløb via dræn til overfladevand. Det kan være vanskeligt at fastlægge tidspunktet for, hvornår der senest skal igangsættes beskyttende foranstaltninger. Da vandets vej til boringen kan tage lang tid ( år), kan det være for sent at igangsætte beskyttende foranstaltninger for drikkevandet, når nitratindholdet nærmer sig grænseværdien. Randers Kommune finder det derfor hensigtsmæssigt med en vejledende værdi på 25 mg nitrat pr. liter, og at der efter en nærmere vurdering kan igangsættes beskyttende foranstaltninger, når nitratindholdet er stigende. I vandplanen skal der først og fremmest tages hensyn til forsyning med drikkevand og til sikring af natur- og landskabsinteresser, dernæst til forsyning af erhverv. Ovennævnte punkter er uddybet i vedlagte bilag (Randers Kommunes egne bemærkninger til vand- og naturplanlægningen). Opfyldelse af vandplanen nødvendiggør massive investeringer på en lang række områder. Hvilke områder der skal investeres i bliver først tydeligt, når vandplanen er udarbejdet. Kommunen forventer, at hovedparten af investeringerne finansieres af staten. Ressourceforbruget i form af årsværk er på dette tidspunkt uafklaret, da forvaltningen ikke kender de specifikke mål og arbejdsfordeling mellem stat og kommune. Det er nødvendigt med store investeringer i kloakken for at opnå målopfyldelse i vandløb, søer og fjord. For at leve op til kravene er kommunen i gang med en separering af en række fælleskloakerede områder. Fra 2008 og frem øges investeringen på dette område med ca. 18 mill. kroner om året. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at Randers Kommune godkender forvaltningens forslag til eget høringssvar. Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 262: Indstilles tiltrådt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Bilag til dagsordenspkt. Lov om Miljømål - Idefasen.doc Bemærkninger fra Randers Kommune til Miljøcenter Århus i forbindelse med Idefasen for Vand- og Naturplanerne..xls J. nr G Lokalplan 503, Lindholt 2. etape, byggemodning - Vejanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling Lokalplan nr. 503 blev vedtaget den 19. november Byggemodningen af etape 2 bør igangsættes snarest muligt. Lokalplan nr. 503 blev endeligt vedtaget på byrådets møde den 19. november 2007.

12 Lokalplanområdet er beliggende i Romalt. Området er ca. 29 ha, der i dag, bortset fra to ejendomme, dyrkes som landbrugsjord. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 212 boliger på et areal, hvor de vil komme til at indgå som en naturlig forlængelse af boligområdet mod vest, der i øjeblikket er ved at blive byggemodnet. Der vil på den måde blive skabt en bymæssig sammenhæng med boligområderne nord og øst for Romalt Boulevard. Se den på sagen vedlagte skitse. Der er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt et tidsforløb for byggemodningernes udførelse, men projektet forventes at kunne opstartes i foråret 2008 og stå færdigt i løbet af Byggemodningen inkl. tilslutningsbidrag anslås at koste kr. og færdiggørelsen kr. De nævnte priser er fremkommet på baggrund af overslag, der er lavet uden et konkret projekt. På investeringsoversigten er der i 2008 afsat et rammebeløb på kr. og i 2009 på kr. til byggemodning af boligområder. Det foreslås ag udgifterne til byggemodningen finansieres af dette rammebeløb med kr. i hhv og 2009, hvorefter de resterende rammebeløb vil udgøre kr. i 2008 og kr. i 2009 (dette forudsat, at der også gives anlægsbevilling til byggemodning af Tjærbyvang 2). Gennemføres projektet samtidigt med lokalplan nr. 506, Tjærbyvang 2 (der også er på nærværende dagsorden), vil det betyde, at forvaltningen fortsat må nedprioritere en række færdiggørelsesarbejder vedr. boligområder. Der er i løbet af 2007 opbygget et efterslæb med denne type projekter. Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter: Vejbelysning kr. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at der gives en anlægsbevilling på kr. til byggemodning af lokalplan nr. 503 til Lokalplan 503 Lindholt etape II, Byggemodning -vejanlæg med rådighedsbeløb på kr. i 2008 og kr. i 2009, at udgiften finansieres af det afsatte rammebeløb til Byggemodning, ramme, boligformål med kr. i 2008 og kr. i 2009, at der i driftsbudgettet indarbejdes udgifter til afledt drift på kr. om året fra 2009 og at der i budget afsættes kr. til færdiggørelse i 2012 Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 263: Indstilles tiltrådt af 5. Erik Bo Andersen (V) ønskede byggemodningen faseopdelt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Bevillingsskema, vejanlæg.doc Kortbilag.pdf J. nr P Lokalplan 503, Lindholt 2. etape, byggemodning - kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling Byggemodningen af Lindholdt 2. etape ønskes påbegyndt. I den forbindelse skal kloakforsyningen etablere detailkloak og et enkelt tørt regnvandsbassin samt overløbsrende.

13 Byggemodningen af området, som er omfattet af lokalplan nr. 503, Lindholt 2. etape, ønskes påbegyndt som en kommunal byggemodning. Det er i dag praksis, at regnvandet fra nye områder forsinkes indenfor området. Derfor er der i lokalplanforslaget afsat plads til etablering af et mindre tørt regnvandsbassin med overløbsrende til de hovedbassiner, der i øjeblikket udføres i forbindelse med byggemodningen af Lindholt 1. etape. Kloakbyggemodningen omfatter derfor udover det enkelte regnvandsbassin primært detailkloakering. De samlede udgifter til kloakbyggemodning er overslagsmæssigt opgjort til kr. Anlægsudgiften afholdes af kloakforsyningen, men når kloakanlægget er udført, vil kloaktilslutningsbidrag blive opkrævet. Kloakbidraget udgør i alt ca kr. Da kloakforsyningen er en forsyningsvirksomhed, skal den resterende udgift på kr. betales af kloakkassen og indgå i kommunens mellemværende med kloakforsyningen. Projektet er ikke optaget på anlægsbudgettet, men finansieres hovedsageligt af tilslutningsbidraget. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at der til konto nr /143820, Lindholt 2, kloakbyggemodning gives en anlægsbevilling med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2008 på kr. at beløbet finansieres delvis med kr. i 2008 ved en forøgelse af indtægten fra tilslutningsbidrag, og at det resterende beløb på kr. finansieres af kloakkassen ved træk på kommunekassens kassebeholdning. Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 266: Indstilles tiltrådt af 5. Erik Bo Andersen (V) ønskede byggemodningen faseopdelt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Lindholt 2 - ansøgningsskema.doc J. nr P Lokalplan Tjærebyvang 2 - byggemodning Ansøgning om anlægsbevilling. Lokalplan nr. 506 forventes vedtaget den 19. november Der er efterspørgsel på grunde i området, og byggemodningen bør igangsættes hurtigst muligt. Lokalplan nr. 503 forventes endeligt vedtaget på byrådets møde den 19. november Lokalplanområdet er beliggende øst for Torupdal i Dronningborg. Området er ca. 24 ha. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 149 parcelhuse med tilhørende grønne fællesarealer. Se den til sagen vedlagte skitse. Når området byggemodnes, skal forlægningen og udvidelsen af Gimmingvej gøres færdig

14 frem til Udbyhøjvej, og tilslutningen bør ske under hensyntagen til vejnettet for den planlagte østlige forbindelse over Randers fjord. Den i lokalplanen afbilledede tilslutning tager ikke højde for denne forbindelse, idet arbejdet med VVM-undersøgelse af den østlige forbindelse ikke var særligt fremskredet på tidspunktet for lokalplanforslagets tilblivelse. Som det fremgår af den sagen vedlagte skitse, bør den udvidede Gimmingvej tilsluttes til Udbyhøjvej i et T-kryds vest for den nuværende tilslutning. Denne løsning er hensigtsmæssig også i tiden frem til en realisering af den østlige forbindelse på tværs af Randers Fjord. Dels er det en trafiksikkerhedsmæssig fordel at omdanne det eksisterende firbenede kryds til to T-kryds, og dels undgår man at skulle ekspropriere fra de to ejendomme omkring den eksisterende tilslutning i forbindelse med udvidelsen af vejen. Den ændrede vejføring af Gimmingvej får ingen betydning for den planlagte spredningskorridor for vilde dyr og planter i lokalplanområdets nordlige del. Det bliver nødvendigt at dispensere fra lokalplanen efter en høring af de berørte grundejere. Der er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt et tidsforløb for byggemodningernes udførelse, men projektet forventes at kunne opstartes i 2008 og stå færdigt i løbet af Byggemodningen inkl. tilslutningsbidrag anslås at koste kr. og færdiggørelsen kr. Heraf udgør udvidelsen af Gimmingvej kr. og færdiggørelsen af Gimmingvej kr. (herunder slidlag på den allerede udførte del af vejen og krydset ved Tjærbyvej). De nævnte priser er fremkommet på baggrund af overslag, der er lavet uden et konkret projekt. Overslagsberegningen er vedlagt sagen. På investeringsoversigten er der i 2008 afsat et rammebeløb på kr. og i 2009 på kr. til byggemodning af boligområder. Det foreslås ag udgifterne til byggemodningen finansieres af dette rammebeløb med kr. i 2008 og kr. i 2009, hvorefter de resterende rammebeløb vil udgøre kr. i 2008 og kr. i 2009 (dette forudsat, at der også gives anlægsbevilling til byggemodning af Lindholt 2). Der anslås følgende afledte årlige driftsudgifter heraf 25% i 2009: Vejbelysning på Gimmingvej og i byggemodningsområdet kr. Slidlag, Gimmingvej kr. Renholdelse og rabatvedligehold, Gimmingvej kr. Vintervedligeholdelse, Gimmingvej kr. i alt kr. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at der gives en anlægsbevilling på i alt kr. til byggemodning af lokalplan nr. 506 Tjærbyvang 2, færdiggørelse af Gimmingvej og færdiggørelse af boligområdet. Rådighedsbeløbet udgør kr. i 2008 og kr. i 2009, og kr. i at udgiften finansieres af af det afsatte rammebeløb Byggemodning, ramme, boligformål med kr. i 2008 og kr. i 2009, og kr. i at der i driftsbudgettet indarbejdes udgifter til afledt drift på kr. i 2009 og herefter kr. om året og Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 264: Indstilles tiltrådt af 5. Erik Bo Andersen (V) ønskede byggemodningen faseopdelt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Bevilgansøg-Tjærbyvang 2.doc Bilag 1.doc Østforbindelsen.pdf

15 J. nr P Lokalplan 506, Tjærbyvang 2. etape, byggemodning - kloakanlæg. Ansøgning om anlægsbevilling Byggemodningen af Tjærbyvang 2. etape ønskes påbegyndt. I den forbindelse skal kloakforsyningen etablere detailkloak og transportsystem. Byggemodningen af området, som er omfattet af lokalplan nr. 506, Tjærbyvang 2. etape, ønskes påbegyndt som en kommunal byggemodning. Regnvandsbassinet, som blev etableret i forbindelse med byggemodningen af Tjærbyvang 1. etape, blev dimensioneret til også at omfatte 2. etape. Områdets topografi gør, at der skal etableres transportsystem rundt om 2. etape, for at denne kan afvandes til 1. etape. Kloakbyggemodningen omfatter derfor både detailkloakering og transportsystem. De samlede udgifter til kloakbyggemodning er overslagsmæssigt opgjort til kr. Anlægsudgiften afholdes af kloakforsyningen, men når kloakanlægget er udført vil kloaktilslutningsbidrag blive opkrævet. Kloakbidraget udgør i alt ca kr. Da kloakforsyningen er en forsyningsvirksomhed, skal den resterende udgift på kr. betales af kloakkassen og indgår i kommunens mellemværende med kloakforsyningen. Projektet er ikke optaget på anlægsbudgettet, men finansieres hovedsageligt af tilslutningsbidraget. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at der til Tjærbyvang 2, kloakbyggemodning gives en anlægsbevilling med et tilsvarende rådighedsbeløb i 2008 på kr. at beløbet finansieres delvis med kr. i 2008 af indtægten fra tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg og at det resterende beløb på kr. finansieres af kloakkassen ved træk på kommunekassens kassebeholdning. Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 265: Indstilles tiltrådt af 5. Erik Bo Andersen (V) ønskede byggemodningen faseopdelt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Tjærbyvang 2 - ansøgningsskema.doc J. nr P Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 513 Sportscollege og tillæg nr. 84

16 Lokalplanområdet ligger ved Elro Arena og giver mulighed for at opføre en etageejendom i 9 etager. Ejendommen skal indrettes til almennyttige boliger og serviceerhverv. Den samlede bebyggelsesprocent for rammeområdet øges til 40. Byggeriet vil stille en række brandmæssige krav på naboejendom. Lokalplanforslaget er tilvejebragt på privat initiativ. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring. Der er kommet 3 indsigelser til lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget er tilvejebragt på privat initiativ, og udspringer fra et ønske om at etablere et sportscollege i Randers by. Placeringen skulle være i nær tilknytning til byens større idrætsfaciliteter, nemlig Essex Park og Elro Arena. Selve lokalplanområdet, som hovedsageligt udgøres af byggefeltet til ejendommen, ligger mellem Annekshallen, Elro Arena og Vester Boulevard. Lokalplanen åbner mulighed for at opføre et punkthus med 9 etager og en maks. højde på 35 meter. Da ejendommen dermed bliver forholdsvis høj i forhold til lokalområdet, stilles der store krav til ejendommens arkitektoniske udtryk. Bebyggelsen skal fremtræde med et harmonisk og symmetrisk udtryk i et moderne arkitektonisk formsprog, med to tårnlignende bygningselementer, adskilt med en let og transparent konstruktion. Dermed vil ejendommen fremstå mere slank og markant i helhedsbilledet. Udvalget for miljø og teknik har på sidste møde indstillet til byrådet, at der anvendes 1,5 mio. kr. fra midlerne ved solvent likvidation af Kollegiet Nørrebrogade 34, til at dække udgifterne til en ekstra indsats med hensyn til den arkitektoniske bearbejdning og udførelse af projektet. Den tætte placering på Elro Arena betyder, at der kan bygges i skel. Dvs. at de to bygninger, Elro Arena og sportscollege, vil grænse op til hinanden. Det vil medføre en række brandmæssige krav og foranstaltninger på Elro Arena. Den nye bebyggelse vil medføre, at bebyggelsesprocenten for hele området omkring Elro Arena, rammeområde O22 i Kommuneplanen vil overstige de gældende 30 pct. Lokalplanen ledsages derfor af et kommuneplantillæg, der udvider den samlede bebyggelsesprocent for hele rammeområdet til 40. Forslag til lokalplan nr. 513 Sportscollege og tillæg nr. 84 Kommuneplan 2005 blev vedtaget af Randers Byråd den 27. august 2007 med henblik på offentliggørelse i henhold til Planlovens bestemmelser. Forslaget har været fremlagt i perioden fra den 5. september 2007 til den 31. oktober Ved indsigelsesfristens udløb var der kommet 3 indsigelser fra: a) Foreningen for By- og Landskabskultur i Randers Kommune b) Maria Zachariasen, Sjællandsgade 58, 5. th. c) Stig Nielsen, Sjællandsgade 58, 3. Forvaltningen gennemgår i et til dagsordenen vedhæftet notat de indkomne indsigelser og foreslår, at indsigelserne afvises. Projektet forventes realiseret som almennyttige ungdomsboliger. Der vil senere komme en ansøgning om kommunalt indskud i den forbindelse. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at forvaltningens forslag til behandling af indsigelser tiltrædes, og at lokalplanforslag nr. 513 og tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2005 for Randers Kommune vedtages endeligt uden ændringer. Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 255: Indstilles tiltrådt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Lokalplanforslag bilag.pdf

17 Notat - indsigelser og bemærkninger.doc J. nr G Boligområde Albækparken, Harridslev, byggemodning - kloakanlæg Ansøgning om anlægsbevilling Byggemodning af boligområdet Albækparken i Harridslev skal nu igangsættes som en privat byggemodning. I den forbindelse skal kloakforsyningen etablere detailkloakanlæg i området. Byggemodning af Albækparken er nu igangsat som en privat byggemodning af 40 parceller. I forbindelse hermed skal der udføres kloakbyggemodning af området, der er beliggende indenfor den godkendte spildevandsplan som område Kloakbyggemodningen forventes påbegyndt snarest mulig i 2007, og arbejdet planlægges koordineret med den private byggemodning. De samlede udgifter til detailkloakbyggemodningen er overslagsmæssigt opgjort til kr. ekskl. moms. Kloakforsyningen afholder anlægsudgiften, men får også indtægter for tilslutningbidrag, som forfalder til betaling, når ejendommene er tilsluttet. Tilslutningsbidraget udgør i alt kr. Projektet er ikke optaget på anlægsbudgettet. Projektet finansieres af indtægten fra tilslutningsbidraget vedrørende spildevandsanlæg med ovennævnte beløb. Forvaltningen indstiller til byrådet via miljø- og teknikudvalget og økonomiudvalget, at der til konto nr / Boligområde Albækparken, Harridslev, kloakbyggemodning, gives en anlægsbevilling med et rådighedsbeløb i indeværende år på kr. og et rådighedsbeløb i 2008 på kr. at beløbet finansieres ved en forøgelse af indtægtskonto nr /140701, Tilslutningsbidrag vedrørende spildevandsanlæg, med i alt kr. i 2008 Miljø- og teknikudvalgets beslutning den 22. november 2007, punkt 267: Indstilles tiltrådt. Afbud fra Jørgen Bruno Andersen Kort bilag.doc Bevillingsansøgningsskema.doc J. nr S Anlægsbevilling udvidelse af daginstitutioner i Hornbæk og Helsted Byrådet godkendte i forbindelse med budget 2007, at der blev afsat 7 mio. kr. til udvidelser

18 af daginstitutioner i Hornbæk og Helsted. I forbindelse med budgetforliget i 2007 blev det besluttet at udvide antallet af daginstitutionspladser med 1 vuggestuegruppe og 1 børnehavegruppe i Hornbæk, samt 2 vuggestuegrupper i Helsted. Byrådet besluttede den 24. september 2007, at udvidelserne i Hornbæk placeres på Hornbæk Børnegård. I Helsted sker udvidelsen på Helsted Børnehave. Miljø og teknik har i samarbejde med de 2 daginstitutioner projekteret de besluttede udvidelser. Herefter er projekterne udbudt i licitation. Ved licitationen har det været muligt at byde på et entreprisetilbud på Hornbæk Børnegård, et entreprisetilbud på Helsted børnehave, eller på et samlet tilbud på udvidelserne i begge institutioner. Miljø og teknik oplyser, at prisen for udvidelserne efter afholdt licitation og inkl. arkitekt og ingeniørhonorar beløber sig til kr. I budgettet er der afsat 7 mio. kr. til udvidelserne. I Hornbæk Børnegård er det muligt at ændre på projektforslaget, hvorved den samlede udgift kan reduceres med kr. Den resterende del finansieres via fælleskonto for daginstitutionsområdet Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget, at der gives anlægsbevilling på 7. mio. kr. og at projektet i Hornbæk ændres således, at der kan ske en besparelse på kr. Børn og Skoleudvalgets beslutning den 20. november 2007, punkt 177: Indstilles godkendt. Fraværende: Frank Nørgaard J. nr S Anlægsbevilling til indkøb af pavillon til Tørring Skole På grund af stigende elevtal på Tørring Skole specialafdeling af Grønhøjskolen - søges en bevilling til indkøb af pavillon. På grund af øget elevtal på Tørring Skole, der er en specialafdeling af Grønhøjskolen, er lokalemanglen søgt løst ved opsætning af brugt undervisningspavillon. Børn og skole anbefaler, at købsprisen finansieres af puljen til ud- og ombygning af folkeskolerne. De samlede omkostninger ved køb, opsætning m.v. udgør kr. Omkostningerne til anskaffelse kan afholdes af puljen til ud- og ombygning af folkeskoler i

19 2007. Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget, at der frigøres en anlægsbevilling på kr. til køb af 1 brugt undervisningspavillon til Tørring Skole samt at bevillingen finansieres af ikke disponerede midlerne til ud- og ombygning af folkeskoler i Børn og Skoleudvalgets beslutning den 20. november 2007, punkt 174: Indstilles godkendt. Fraværende: Frank Nørgaard J. nr G Tilskud til privat pasning I følge dagtilbudsloven, skal kommunen give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor barnet almindeligvis optages i børnehaveklasse, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til en privat pasningsordning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Med den nye lov om dagtilbud er det muligt i særlige tilfælde efter en konkret vurdering at give tilskud til privat pasning samtidig med at en forælder modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse til samme barn. Tilskuddet for 2008 er nu beregnet. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte størrelsen på tilskuddet. Tilskuddet skal være ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun skal gives tilskud til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen. Tilskuddet skal udgøre mindst 75 % af den billigste nettoudgift pr. plads (eksklusive støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75 % af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning. Der er følgende betingelser i forhold til ordningen: Forældrene er berettiget til tilskud fra den dag, hvor barnet i øvrigt i forhold til pasningsgarantien kan optages i et tilbud. Kommunen skal godkende aftalen imellem børnepasseren og forældrene samt føre tilsyn med ordningen. Der kan maksimalt ydes 3 tilskud pr. husstand. I forbindelse med ordningen, skal kommunen udarbejde retningslinjer for hvornår forældre kan få en plads i forbindelse med ophør af den private pasningsordning. I Randers er forældrene sikret en plads senest 3 måneder efter den private pasnings ophør, jf. pasningsgarantien i øvrigt. Omkring 50 familier benytter sig årligt af ordningen. Ordningen er et supplement til daginstitutionerne, og samtidig billigere driftsmæssig. I 2007 har tilskuddet til forældre udgjort mindstebeløbet, som er nævnt i loven, nemlig 75 % af den billigste driftsudgift. Det foreslås, at tilskuddet i 2008 beregnes på samme måde, hvorefter tilskuddet vil se ud

20 som følger: 0-2 årige kr. og 3-5 årige kr. Med den nye dagtilbudslov er der åbnet for muligheden for, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde efter en konkret vurdering kan give tilskud til privat pasning, samtidig med at en forælder modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse til samme barn. En ganske særlig situation kan f.eks. være i relation til familier som får trillinger. Forvaltningen foreslår, at der åbnes for denne mulighed. Forvaltningen indstiller til byrådet via børn og skoleudvalget, at taksten vedrørende tilskud til privat pasning for 2008 fastsættes til et årligt tilskud for børn i alderen 0-2 år på kr., og på kr. for børn i alderen 3-5 år, at der efter en konkret vurdering i særlige tilfælde kan gives tilskud til privat pasning, samtidig med at en forælder modtager barselsdagpenge eller orlovsydelse til samme barn. Børn og Skoleudvalgets beslutning den 20. november 2007, punkt 170: Indstilles godkendt. Fraværende: Frank Nørgaard J. nr G Tilskud til pasning af egne børn I følge dagtilbudsloven kan kommunalbestyrelsen beslutte at give forældre med børn i alderen fra 24 uger og indtil det tidspunkt, hvor børn almindelig optages i børnehave, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til pasning af egne børn, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der kun skal ydes tilskud til forældre med børn i en bestemt del af aldersgruppen. Byrådet har tidligere besluttede at yde tilskud til pasning af egne børn. Tilskuddet til pasning af egne børn kan højest udgøre 85 % af den billigste nettoudgift pr. plads (eksklusive støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Der er følgende betingelser i forhold til ordningen: Forældrene er berettiget til tilskud fra den dag, hvor barnet i øvrigt i forhold til pasningsgarantien kan optages i et tilbud. Kommunen skal godkende aftalen imellem børnepasseren og forældrene, samt føre tilsyn med ordningen. Der kan maksimalt ydes 3 tilskud pr. husstand. Det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet ydes efter ansøgning, og kan samlet ydes for minimum 8 uger og maksimum 1 år. Ansøgeren må ikke modtage offentlig indkomst, eller arbejdsindtægt, ægtefællen må ikke modtage hjælp efter 26, stk. 6 i lov om aktiv socialpolitik. Ansøgeren skal have haft ophold i landet i 7 ud af de sidste 8 år.

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag)

Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Forslag til etablering af produktionsskole i Viborg Kommune (bevillingssag) Sagsnr.: 13/79775 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Beskæftigelsesudvalget behandlede sagen på sit møde

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Klimatilpasning i Aarhus Kommune

Klimatilpasning i Aarhus Kommune Klimatilpasning i Mogens Bjørn Nielsen, Afdelingschef, geolog Natur og Miljø Det hører I mere om: Hvad satte os i gang med klimatilpasning? høje vandstande i Aarhus Å og Aarhus Bugt i 2006 og 2007: Vi

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5.

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 13-001 og kommuneplantillæg nr. 5. Nr. Afsender Resume og hovedindhold af indsigelser samt bemærkninger hertil 1 Jørgen Madsen Emma Gads Vej 6 Jørgen

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg)

VEDTÆGT. for. Anvisning af Kollegie- og Ungdomsboliger i Aalborg. (herefter kaldet AKU-Aalborg) 16.12.1999/hmg redigeret i pkt. 1, 3.9 og 12.2, 22.02.2000/hmg godkendt af Aalborg Byråd 13. marts 2000 redigeret i pkt. 3.2, 4.2, og 5.2, 27.04.2004/ej redigeret i pkt. 3.1, 3.9, 3.10, og 4.5, 26.10.2004/ej

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten.

Parcelhusgrunde Duathlonvej, Svenstrup Nord Salgsvilkår er revideret i februar 2014. Ændringer efter denne dato fremgår ikke af teksten. J.nr.: 2013-7963 KJK/tik Duathlonvej Duathlonvej ligger i den nordøstlige del af Svenstrup. Der er planlagt i alt 19 grunde på Duathlonvej indenfor delområde A af lokalplan 6-1-102. Denne 1. etape omfatter

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01

Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Samlede indsigelser til forslag til lokalplan 06.10.L01 Varde Kommune har i forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan 06.10.L01 for et område omkring Helle Hallen modtaget bemærkninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere