Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og planlægning

2 Indholdsfortegnelse Temadrøftelser Forebyggelige indlæggelser v/ Lise Viskum Hansen Real Time Demand Capacity v/ Christina Antonsen... 4 Korte punkter Akutteam hos Skanderborg Kommune v/ Rie Bengtsen Forløbskoordination for den ældre medicinske patient v/ Rie Bengtsen og Nathalie Lafontaine Fælles Medicin Kort v/ Jørgen Schøler Kristensen Status på opfølgende hjemmebesøg v/ Jens Bejer Damgaard Fremlæggelse af resultater fra triple aim v/ Jens Bejer Damgaard I.v. behandling i eget hjem Horsens og Skanderborg Kommune v/ Thomas Hahn Mestring og Empowerment v/ Tage Carlsen Økonomiske nøgletal v/ Jens Bejer Damgaard Orienteringspunkter Telemedicinsk Sårvurdering Lænderygprogram Medcom standarder Faglig følgegruppe for træning Horsens på Forkant v/ Tage Carlsen Orientering om afrapportering af sundhedsaftaler Kommende møder Klyngestyregruppemøder i Bilaterale møder, forår Bilaterale møder, efterår Temadrøftelser, er dagsordenspunkter hvor oplæg og drøftelse danner fælles udgangspunkt for videre handling. Korte punkter, er dagsordenspunkter hvor kortere drøftelser er udgangspunktet, evt. med oplæg. Orienteringspunkter, er dagsordenspunkter der informerer uden efterfølgende drøftelser. Er der spørgsmål til punktet, er det som regel af opklarende karakter. 2

3 Mødedeltagere: Mette Korr Peter Voss Jørgen Erlandsen Malene Herbsleb Jens Bejer Damgaard Søren pind lauritsen Jørgen Schøler Kristensen Pia Anette Mejborn Steen Dall-Hansen Ejgil Jessen Hansen Holger Storgaard Thomas Hahn Tage Carlsen Inge Buhl Foged Anne Stenbæk Klaus Grabbert Lisbeth Holsteen Jessen Inge Pia Christensen Lene T. Svenstrup Temadrøftelser 1. Forebyggelige indlæggelser v/ Lise Viskum Hansen At drøfte og beslutte hvordan der fremadrettet arbejdes med forebyggelige indlæggelser, ud fra inform data. Specialkonsulent, Lise V. Hansen præsenterer data fra InfoRM, om forebyggelige indlæggelser, - som opfølgning på punkt 2 fra forrige klyngestyregruppemøde. Det foreslås at der arbejdes med læringscases, hvor der udvælges fx 5 cases (stikprøver) fra hver kommune. Disse læringscases gennemgås tværsektorielt mhp at identificerer uopdagede områder, der kan bidrage til at reducerer de forebyggelige indlæggelser. Der er tale om en kvalitativ tilgang med fokus på årsagsforklaringer, viden og læring. Den enkelte kommune er tovholder i gennemgangen af de 5 læringscases samt opfølgning / videndeling til næste klyngestyregruppemøde, forår Der ses foreløbig en tendens til, at de fleste forebyggelige indlæggelser vedrører lungesygdomme, som KOL, astma og lungeinfektioner. Lises oplæg drøftes. Der tilslutning til at se nærmere på udvalgte patientforløb ud fra en kvalitativ tilgang. Der er fokus på udvalgte patientforløb, hvor læringscases er centrale og hvor vi holder op med at tælle. 3

4 Det blev aftalt, at der også skal være fokus på genindlæggelser, hvor diagnosen falder udenfor de definerede diagnoser for forebyggelige indlæggelser. Plan for det videre arbejde er: Trin 1: Der søges om en samlet rammegodkendelse ved datatilsynet mhp på at kunne dele data på tværs mellem klyngekommuner og Hospitalsenheden Horsens. HeH er tovholder i trin 1. Kommuner og Nære Sundhedstilbud skal melde en repræsentant ind, der kan indgå i at få skabt juridisk hjemmel til at dele data på tværs af myndighederne samt en teknisk platform. Indmeldelse af repræsentanter til Lene T. Svenstrup, senest 7/ Trin 2: HeH indkalder klinikkere inklusiv de praktiserende læger til at drøfte udvalgte læringscases. Vil omfatte et arbejde der er mere klinik nært. Indkaldelse til trin 2 kommer, når trin 1 er på plads. Lene T. Svenstrup indkalder til møde herom. 2. Real Time Demand Capacity v/ Christina Antonsen At informere om projekt Real Time Demand Capacity samt drøfte betydning for det fremtidig tværsektorielle samarbejde. Hospitalsenheden Horsens (HEH) har de sidste år oplevet en stigning i antallet af indlagte patienter samtidig med nedlukning af medicinske senge og oprettelse af en ny akutafdeling. Det har medført overbelægning på flere af de akutmodtagende afdelinger - især akutafdelingen og medicinsk afdeling - mens andre elektiv modtagende afdelinger kan have ledig sengekapacitet. Det har medført, at patienterne kan ligge på afdelingernes gange og i nicher, mens der kan være ledige sengestuer på andre afdelinger. Dette medfører, at patienterne ikke får det bedste patientforløb hvor kvalitet, patientoplevelser og sikkerhed er i top. Medarbejderne i de overbelagte afdelinger arbejder under stort pres og hospitalets sengekapacitet udnyttes ikke optimalt. HEH ønsker at udnytte den samlede sengekapacitet fuldt ud samt i videst muligt omfang at forebygge kritiske overbelægningssituationer. Der var positive tilkendegivelser til projektet. Horsens Kommune vil gerne deltage i en kort periode i huddle, og vurdere erfaringerne med henblik på evt. videre deltagelse. Der var desuden forslag om teknologi understøttelse, så alle ikke skal være fysisk tilstede ved huddle samtidig. Klinisk logisk udbredes til alle afdelinger på hospitalerne i RM. Oplæg medsendes referat. Udover projekt RTDC, deltager HeH i det nationale projekt Sikkert patientflow med start november 2013, sammen med tre andre hospitaler i RM, x-antal hospitaler fra de øvrige regioner projektledet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 4

5 RM har nedsat et kortvarigt Dialogforum med deltagere af hospitalsledelser og rep. fra tre faglige organisationer (læger, sygeplejersker og sos.ass.) og der er udarbejdet 12 anbefalinger der kan nedbringe overbelægning på medicinske afdelinger og akutafdelinger. Anbefalingerne sendes med referatet. Anbefalingerne gennemgås, med særlig fokus på at drøfte den 6. anbefaling, om tilbud og kortlægning af misbrugsgruppen, - med kommunerne. Det blev aftalt, at HeH bringer emnet videre til dialogmøde med psykiatrien. Korte punkter 3. Akutteam hos Skanderborg Kommune v/ Rie Bengtsen At informere om etablering af akutteam hos Skanderborg Kommune. Projektleder, Rie Bengtsson fra Skanderborg Kommune holder oplæg om akutteam, som opfølgning på punkt 9 fra forrige klyngestyregruppemøde. Skanderborg Kommune har etableret et akutteam i en 2-årig projektperiode, som startede juni Formålet er, at forebygge uplanlagte indlæggelser og genindlæggelser samt medvirke til god opfølgning af behandlingsforløb opstartet på hospitalerne, ved hjælpe af øget akutberedskab i Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune, er den første kommune i Horsensklyngen, der har etableret et akutteam. Flere kommuner i RM har også opstartet akutteam. Deltagerne gav udtryk for at det bliver spændende at følge Skanderborg Kommunes opstart med akutteam, og der er blandt andet stor anerkendelse for kompetenceløftet blandt hjemmesygeplejerskerne. Ved projektets afslutning udarbejdes evaluering, hvor der blandt andet vurderes ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Dette forelægges klyngemedlemmerne. 4. Forløbskoordination for den ældre medicinske patient v/ Rie Bengtsen og Nathalie Lafontaine Projektgruppens repræsentanter for Horsens klyngen indstiller, at Klyngestyregruppen Horsens, tager orienteringen til efterretning og beslutter hvilken tværgående indsats (det ene projekt), der vælges fra Horsens Klyngen. 5

6 Aftalen om satspuljen for indeholder en udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Et af initiativerne er en styrkelse af sammenhæng og koordination af patientforløbet ved etablering af fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner, til særligt svækkede ældre medicinske patienter. Den tværgående kvalitetsindsats forankres i en bredt sammensat projektgruppe, hvor Nathalie Lafontaine (HEH) og Rie Bengtsen (Skanderborg Kommune) repræsenterer Horsensklyngen. Endvidere er der et fælles regionalt/kommunalt projektleder team, som skal understøtte og koordinere arbejdet, med at styrke og udvikle forløbskoordination og patientforløb. Projektleder team: Vibeke Staack, chefkonsulent, Silkeborg Kommune og Anders Horst Petersen, AC-fuldmægtig, Region Midtjylland Ved første møde præciseres målgruppen og hvad der forstås ved forløbskoordinering. Der skabes et samlet overblik over initiativer der allerede pågår om forløbskoordinering. Herunder foreslås, at de opfølgende hjemmebesøg bliver et tværgående projekt for hele regionen, gerne med udvidede mulighed for at iværksætte opfølgende hjemmebesøg. Derudover foreslås det, at der udvælges et primært projekt i hver klynge som vil blive fulgt tæt. Desuden vil audit og samarbejde om data og evaluering være af fælles interesse. Det efterspørges, således at hver klynge melder ind med ét projekt, der har forløbskoordinerende tiltag, som det vil være relevant at følge. Det skal være et tiltag på tværs af hospital, praktiserende læger og kommuner og gerne flere kommuner, hvor der arbejdes med målgruppen den ældre medicinske patient. Opfølgende hjemmebesøg er et tværgående projekt og udvikles løbende. Det drøftes hvilket projekt med forløbskoordinering, der skal vælges, udover opfølgende hjemmebesøg. Der har været ganske kort tid til at udfylde skemaet, jf. bilag 4b - hvorfor flere mangler at udfylde det. Det aftales derfor, at alle snarest muligt udfylder skemaet(bilag 4b), deadline 25/10 således at det er muligt at få en oversigt over initiativer i Horsensklyngen. Det blev aftalt, at Rie Bengtsen er tovholder for at der udvælges ét projekt, når skemaet er udfyldt af alle i Horsens-klyngen. Flere forslag drøftes blandt andet palliativt team og geriatrisk team. Det foreslås, at alle igangværende forløb, der indeholder forløbskoordinering, registreres og er Horsens klyngens bidrag til de forløb vi skal dokumentere på landsplan. 5. Fælles Medicin Kort v/ Jørgen Schøler Kristensen At kommuner, almen praksis og Hospitalsenheden Horsens orientere om status for implementering af Fælles Medicin Kort 6

7 Hospitalsenheden Horsens begyndte at tage Fælles Medicin Kort i brug på alle afdelinger fra juni Hospitalsafdelinger og den praktiserende læge/speciallæge skal i samarbejde og ved hjælp af FMK sikre, at patientens medicinliste altid er opdateret på FMK. Koordineret ibrugtagning af FMK skal optimere dette samarbejde. Hedensted Kommune har følgende status: De 3 EOJ-systemer skal være certificeret inden det vil sige godkendt til brug i drift. Der er 3 kommuner, der tester hver deres system Hedensted kommune er test for CSC. Der arbejdes i testmiljø i 4. kvartal 2013 enkelte borger i driftsmiljøet. Udrulning af FMK i Heden-sted kommune vil være i 1. kvartal 2014 det vil være i tæt samarbejde med praktiserende læger og Regionshospitalet Horsens. Tidsplanen er den samme for alle 3 EOJ-udbydere. Kommuner vil herefter kunne rulle FMK ud dette bliver der lavet en plan for i løbet af 1. kvartal Jørgen deltager intensivt i mange lægemøder med henblik på at støtte op om implementering og drift af Fælles Medicin Kort. Oplæg medsendes referat. 6. Status på opfølgende hjemmebesøg v/ Jens Bejer Damgaard Resultater for de opfølgende hjemmebesøg fremlægges og drøftes. Opfølgende hjemmebesøg været i drift i Horsens klyngen, siden 4. september Der er identificeret en for høj slutscore i screeningsskemaet, som sygeplejersker fra hospitalet anvender. I den forbindelse samarbejder Nære Sundhedstilbud og KORA om, på kvalificeret vis at kunne nedsætte slutscoren. Resultat fra dette arbejde afventes. Tillige skal det nævnes, at patienter der ved indlæggelse modtager tilbud fra enten geriatrisk team eller palliativt team ekskluderes til opfølgende hjemmebesøg. Der pågår arbejde i Sundhed og Kvalitetsdata, Viborg vedrørende udarbejdelse af elektronisk dataudtræk for antal borgere der indgår i opfølgende hjemmebesøg. Resultat fra dette arbejde afventes. Status for klyngen drøftes: Hvor mange er screenet? Hvor mange er henvist til kommunen, hvor mange besøg har kommunen forespurgt almen praksis om og hvor mange besøg er gennemført inden for 8 dage efter udskrivelsen? Status fra Odder Kommune: til og med 26/9 13: 3 opfølgende hjemmebesøg gennemført. Med henvisning til de positive triple aim resultater fra opfølgende hjemmebesøg i Vest klyngen, opfordres til fuldstændig drift af opfølgende hjemmebesøg. 7

8 Der arbejdes fortsat på at nedsætte slutscoren i screeningsskemaet, som anvendes på hospitalerne. Der afventes fortsat udmelding om, hvornår slutscoren nedsættes. Arbejdet med elektronisk dataudtræk på regionsniveau pågår fortsat. Den manuelle monitorering, som HeH har foretaget i perioden maj august 2013 drøftes. Det antal patienter, der inkluderes til opfølgende hjemmebesøg på HeH, kan ikke genfindes hos kommunerne. Der er fortsat ganske få, som får tilbud om opfølgende hjemmebesøg i kommunerne, hvilket der på mødet ikke var sikre årsagsforklaringer til. Jens B. Damgaard foreslår at screene patienten ved indlæggelse, hvor planlægning af udskrivelse påbegyndes. En Nørdegruppe bestående af Praksiskonsulent, Peter Voss og Ledende overlæge, Thomas Hahn vil se nærmere på udfordringerne omkring opfølgende hjemmebesøg. 7. Fremlæggelse af resultater fra triple aim v/ Jens Bejer Damgaard Resultater fremlægges og drøftes. På mødet vil de første dataresultater fra triple aim projektet blive præsenteret. I september 2012 i gangsattes et triple aim læringsforløb i samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis i regi af den amerikanske organisation Institute of Health Improvement (IHI). Triple Aim - tilgangen har til formål bl.a. at lave kvalitetsarbejde for en population ud fra en række måleparametre: 1) Populationens sundhedstilstand 2) Kvalitet i behandling/patientoplevet tilfredshed 3) Omkostninger per indbygger Formålet med projektet i Region Midtjylland er at lære at lave opfølgning og kvalitetsarbejde ved brug af triple aim. Konkret ønskes bl.a. at denne metode bliver et naturligt redskab i det tværsektorielle samarbejde. Projektets overordnede målsætning er, at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. I projektet indgår tre delprojekter, som sammen med andre indsatser i regionen, skal bidrage til den overordnede målsætning. Delprojekterne er: Opfølgende hjemmebesøg i Vestklyngen, Geriatrisk team ved Aarhus Universitetshospital og Akutteam, Hospitalsenhed Midt. De første dataresultater fra delprojekterne foreligger nu. Det er ikke et forskningsprojekt og der er mange bias. Men de positive resultater fra de 3 projekter om opfølgende hjemmebesøg, geriatrisk team og akutteam i forhold til triple aim tilgangen, giver anledning til at tage metoderne i brug. Oplæg medsendes referat, med opfordring om at benytte de positive resultater i det videre arbejde. 8

9 Jens informerer om, at der i EU, via Healthy Life Expectancy (HLE), sættes fremtidige mål for sundheden i Danmark. 8. I.v. behandling i eget hjem Horsens og Skanderborg Kommune v/ Thomas Hahn Orientering om opstart af iv. behandling i eget hjem Horsens og Skanderborg Kommuner etablerer i samarbejde med Hospitalsenheden Horsens mulighed for iv. behandling i eget hjem fra 1. oktober Der udarbejdes for hver kommune samarbejdsaftale om opgave overdragelse. Formålet er 1) at give borgeren mulighed for iv. behandling i eget hjem eller på en korttids / midlertidig plads i kommunen og 2) at forbygge genindlæggelser og optimere hurtige udskrivelser til efterfølgende behandling i primær sektor. Det har været et fantastisk samarbejde med Horsens og Skanderborg kommuner om etablering af iv. behandling i eget hjem, som startede pr. 1. oktober De første forløb er i gang. Der er anvendt modellen om opgaveoverdragelse med inspiration fra Viborg Kommunes akutteam og Viborg Sygehus, som har været i gang gennem længere tid. Epikrisen er et nøgleinstrument ved udskrivelse, den medgives patienten ved udskrivelse. Der planlægges evaluering af iv. behandling i eget hjem, som deles på et klyngestyregruppemøde. 9. Mestring og Empowerment v/ Tage Carlsen Status for mestring og empowerment Formandsskab og sekretariatsfunktion i forhold til styregruppen for mestring og empowerment overgik fra HeH til Horsens Kommune fra marts Der ikke er søgt puljemidler til det videre arbejde. Referat og kommissorium, se bilag. Styregruppen for mestring og empowerment forventer, at søge om midler til hertil i foråret Det oplyses, at der er forslag om, at ansøgning til Folkesundhed i Midten fremrykkes til maj

10 10. Økonomiske nøgletal v/ Jens Bejer Damgaard Drøftelse af økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal for halvår medsendes. Der er rimelig stor forskel på de enkelte kommuners nøgletal. Nære Sundhedstilbud opfordrer til, at se nærmere på data fra den enkelte kommune. Orienteringspunkter 11. Telemedicinsk Sårvurdering Orientering om status for Telemedicinsk Sårvurdering Første møde i implementeringsgruppen for telemedicinsk sårvurdering blev afholdt torsdag den 29. august Baggrund og status fremgår af bilag. I forbindelse med regionalt netværksmøde om telemedicinsk sårvurdering samt fra seneste Sundhedsstyregruppemøde, er der informeret om, at de nationale puljemidler tildeles klyngevis. Horsensklyngen tildeles i alt ,00 kr som et engangsbeløb. Beløbet skal primært anvendes til kompetenceudvikling indenfor sår samt indkøb at digitalt udstyr. Af hensyn til den fortsatte fremdrift i implementeringsgruppen for telemedicinsk sårvurdering, har formandsskabet for klyngestyregruppen godkendt, at beløbet deles ligeligt mellem de fire klyngekommuner og HeH. Orienteringen blev taget til efterretning. 12. Lænderygprogram Status for implemetering af lænderygprogram. 10

11 Ledende terapeut, Lene Petersen, Horsens Komune blev på forrige klyngestyregruppemøde valgt som klyngekontaktperson til Nære Sundhedstilbud vedrørende implementering af lænderygprogrammet. Indkommet status ses her: He Horsens: HEH er ikke en del af de to rygcentre. HeH følger forløbsprogrammet for de patienter, som indlægges hos os, typisk via akutafdelingen, hvor rygproblematikken ikke er den primære indlæggelsesårsag. Horsens Kommune:Der har været afholdt møde med det kommunallægelige udvalg om lænderygprogrammet, programmet kan ses på praksis.dk. Lægerne er informeret om STarT og at Horsens Kommune har lavet en åben rådgivning 1 x månedligt til borgere med uspecifikke lænderyg-smerter. Pjecer om åben rådgivning er lagt på bibliotek og hos praktiserende læger. Der er fokus på kompetenceudvikling, det prioriteres fortsat højt en af terapeuterne skal på kursus i STarT. Samarbejdet fungerer både med Aarhus og Silkeborg. Rygcentret i Silkeborg ønsker status fra kommunen. Det er aftalt med jobcentret, at der laves et tværfagligt team om den enkelte borger ved behov. Skanderborg kommune: Der har været afholdt konstruktive dialogmøder med fysioterapeuter og kiropraktorer og et møde mere er planlagt. Der er udpeget en forløbskoordinator (nogle timer om ugen), der ad hoc kan nedsætte et team af relevante personer ved behov. Orienteringen blev taget til efterretning. 13. Medcom standarder At orientere om status for implementering af Medcoms hjemmepleje-sygehus standarder. Det drejer sig om implementering af fire nye Medcom standarder i Region Midtjylland. De fire standarder hedder: Indlæggelsesrapporten, Plejeforløbsplanen, Melding om færdigbehandling, Udskrivningsrapporten. Status fra Tove Lindhøj, epj-koordinator, HeH om ibrugtagning af korrespondancemodul: MidtEPJ er klar til at tage modulet i brug. Ikke alle kommuner har den rigtige version af korrespondancemodulet endnu og er altså ikke klar til at modtage korrespondance. Sundheds-it, HeH er informeret om, at det ikke er muligt at lave prøvehandlinger med de kommuner der er klar, før der åbnes op for korrespondancen til alle. Orienteringen blev taget til efterretning. 11

12 14. Faglig følgegruppe for træning At orientere om audit af genoptræningsplaner Den faglige følgegruppe for træning, har udarbejdet audit af genoptræningsplaner, for både almindelige- og specialiserede genoptræningsplaner. Orienteringen blev taget til efterretning. 15. Horsens på Forkant v/ Tage Carlsen Mundtlig orientering om projekt Horsens på Forkant Borgere der inkluderes i projektet, er påbegyndt pr. september På grund af manglende tid på mødet, var der ikke orientering om projektet. 16. Orientering om afrapportering af sundhedsaftaler At orienteringen tages til efterretning I forsommeren godkendte Sundhedskoordinationsudvalget Afrapportering 2013 på sundhedsaftalen. Samtidig vedtog Sundhedskoordinationsudvalget at sende Afrapporteringen i høring i kommunerne. Høringsfasen er nu overstået. Der er indkommet høringssvar fra 8 kommuner (Randers, Struer, Skive, Viborg, Ringkøbing-Skjern, Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommune). Der er generel enighed blandt kommunerne om; at aftalen har forbedret samarbejdet mellem og bidraget til konstruktiv dialog mellem parterne, og at en stor del af de politiske målsætninger er realiseret. Høringssvarerne peger på, at der forsat er et stort udviklingspotentiale i samarbejdet mellem sektorerne. Samtidig udtrykker kommunerne, at de har at der er positive forventninger til det 12

13 fremadrettede arbejde med sundhedsaftalerne. Væsentlige input i forhold til aftalerne generelt er: Indførelsen af de politiske målsætninger bifaldes generelt og ønskes udviklet i retning af mere relevante, præcise og målbare effektmål. Praksissektoren ønskes involveret mere. Sundhedsaftaleområdet ønskes forenklet. Fokus på økonomiske konsekvenser i forbindelse med opgaveoverdragelse, således at der kan opnås mest sundhed med færrest ressourcer, herunder at kommunerne kompenseres for større opgavevaretagelse. Der ønskes bedre analysegrundlag til forklaring af variation i forbruget af sundhedsydelser på tværs af kommunerne Sundhedskoordinationsudvalget vil efter møde den 30. september udsende pressemeddelelser med afsæt i konkrete patientoplevelser til eksemplificering af de gode resultater. Orienteringen blev taget til efterretning. Kommende møder 17. Klyngestyregruppemøder i 2014 At godkende mødedatoerne. Forslag til kommende mødedatoer. Onsdag den 19. marts 2014 kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Onsdag den 8. oktober 2014 kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Mødedatoerne blev godkendt. 18. Bilaterale møder, forår 2014 At godkende mødedatoerne. 13

14 Mødet holdes på Hospitalsenheden Horsens. Hedensted Kommune Tirsdag den 20. maj Kl Odder Kommune Tirsdag den 3. juni Kl Skanderborg Kommune Tirsdag den 17. juni Kl Horsens Kommune Onsdag den 18. juni Kl Mødedatoerne blev godkendt. 19. Bilaterale møder, efterår 2014 At godkende mødedatoerne. Mødet holdes i kommunen. Kommunen tilbagemelder til HeH om adresse på mødelokale. Hedensted Kommune Onsdag den 26. november Kl Odder Kommune Onsdag den 3. december Kl Skanderborg Kommune Onsdag den 10. december Kl Horsens Kommune Tirsdag den 16. december Kl Mødedatoerne blev godkendt. 14

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital

Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg Hospital Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 13. marts 2015 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed De 12! Thy-Mors Vendsyssel Midt Randers HE Vest HE Horsens SGL Kolding Holbæk

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer

Rapport om projekt. Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Rapport om projekt Test og målemetoder i fysioterapeutisk praksis på tværs af sektorer Et samarbejde mellem: Regionshospitalet Holstebro, Fysioterapien, Herning Kommune, Genoptræningsenheden Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015.

Referat fra møde i kommunalt lægeligt udvalg den 18. maj 2015. 6.5 Til repræsentanter for de praktiserende læger og repræsentanter fra direktionen i Holstebro Kommune Dato: 18.05.2015 J. nr.: 29.30.16-P35-1-15 Henv. til: Kirsten V. Løgsted Tlf.: 9611 4107 fra møde

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6

Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6 Triple Aim i den midtjyske region Pa5entsikkerhedskonferencen 2014, parallelsession 6 Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Lidt om Triple Aim Triple Aim er et universelt metoderedskab,

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM

Årsmøde DMCG-PAL 2015. Netværk for palliative sygeplejersker i RM Årsmøde DMCG-PAL 2015 Netværk for palliative sygeplejersker i RM Helle N. Matthiesen Det Palliative Team Aarhus Universitetshospital Hvad er en palliativ sygeplejerske på basisniveau? En sygeplejerske

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015

Hospitalsenheden Horsens. Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Storyboard LS3 24. 25. marts 2015 Teamet fra Hospitalsenheden Horsens, som er med på LS3 Vores forbedringsteam fra Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen

Læs mere

Tirsdag den 24. marts 2015

Tirsdag den 24. marts 2015 Program for læringsseminar 3 4. marts 2015 (Justeringer kan forekomme) Dato: Tirsdag og onsdag den 24. og 25. marts 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf. +45 76 34 11 00 Tirsdag

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg.

Ref.: Referatet godkendt og brevet til Samordningsudvalget godkendt efter Karen Glieses indlæg. REFERAT Direkte 48295303 Møde i: Arbejdsgruppen for konsolidering og øvrige tværsektorielle opgaver Dato: 18/12 2013 Kl.: 12-15 Sted: Frederikssund Hospital Mødelokale 2 direktionsgangen Deltagere: Gitte

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle borger/patientforløb version 1 foråret 2013 Formål Indlæggelsen bliver kortere og kortere, behandling iværksættes

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence

Udviklingsprojekter i Center of Excellence. Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Udviklingsprojekter i Center of Excellence Regionshospitalet Silkeborg Medicinsk Afdeling Center of Excellence Nye projekter i Center of Excellence I Center of Excellence fokuserer vi på metodeudvikling

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium

1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit 2 Åbning af KOL-ambulatorium Februar 2012 I dette nummer 1 Styrkelse af Medicinsk Modtageafsnit MM 2 Åbning af KOL-ambulatorium 3 I Patientens Fodspor 4 Tracer i Medicinsk Sengeafsnit og Sengeafsnit M2 5 EPJ-nyt 6 Anonyme henvendelser

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive

2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2. Hospitalsenheden Viborg-Skive 2.1. Palliativt Team 2.2. KOL Team og iltsygeplejerske 2.3. ALS Team 2.4. Pædiatrisk tilsyn af handicapinstitutioner 2.5. Mobil Bioanalytiker 2.6. Hjemmedialyse Team 2.7.

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild

WASTE IDENTIFICATION TOOL. Værktøj til identifikation af spild Værktøj til identifikation af spild Waste Identification Tool Værktøj til identifikation af spild ISBN nr. 978-87-989872-6-0 Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital, Afsnit

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Funktionsevne Sundhedsaftaler

Funktionsevne Sundhedsaftaler Plejepersonale E-kommunikation strategier Funktionsevne Sundhedsaftaler Hvem er MedCom MedCom er etableret i 1995 som et offentligt finansieret, non profit samarbejde mellem myndigheder, organisationer

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Fremtidens Østjyske Beredskab

Fremtidens Østjyske Beredskab Fremtidens Østjyske Beredskab Den 30. januar 2015 Referat fra Projektgruppemøde nr. 2 Mødedato: Tirsdag, den 27. januar 2015 Mødested: Skanderborg Rådhus, mødelokale 8 Deltagere: Beredskabschef Søren Rekly

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det.

Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling når der er brug for det eller hjælpe midler når der er brug for det. Dialogmøde den 17.04.2015 Sammenskrivning af udsagn fra grupperne: Det gode: Det er godt når PL har lagt en plan forud for indlæggelse Holde fast i de gode historier f.eks. en dement som kommer i behandling

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Ny styring i et patientperspektiv

Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv Lars Dahl Pedersen, Hospitalsdirektør, Hospitalsenhed Midt www.regionmidtjylland.dk Incitamentsstrukturer Belønning Straf Faglige Prof. Normer og standarder Godt omdømme

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde

Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Arbejdsgruppe vedr. implementering af patientsikkerhed primærsektoren - Afrapportering af gruppens arbejde Juni 2010 Nedsættelse og kommissorium Arbejdsgruppen blev nedsat i midten af 2009 på foranledning

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom

Mange forskellige forløb giver. udveksling mellem kommune og. Dorthe Skou Lassen MedCom Mange forskellige forløb giver udfordring i dokumentation og udveksling mellem kommune og sygehuse Dorthe Skou Lassen MedCom v MedCom kommune projekter sygehus-kommune/hjemmepleje j Kronikerplaner hjemmepleje-lægepraksis

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30.

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30. Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset

Læs mere