Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og planlægning

2 Indholdsfortegnelse Temadrøftelser Forebyggelige indlæggelser v/ Lise Viskum Hansen Real Time Demand Capacity v/ Christina Antonsen... 4 Korte punkter Akutteam hos Skanderborg Kommune v/ Rie Bengtsen Forløbskoordination for den ældre medicinske patient v/ Rie Bengtsen og Nathalie Lafontaine Fælles Medicin Kort v/ Jørgen Schøler Kristensen Status på opfølgende hjemmebesøg v/ Jens Bejer Damgaard Fremlæggelse af resultater fra triple aim v/ Jens Bejer Damgaard I.v. behandling i eget hjem Horsens og Skanderborg Kommune v/ Thomas Hahn Mestring og Empowerment v/ Tage Carlsen Økonomiske nøgletal v/ Jens Bejer Damgaard Orienteringspunkter Telemedicinsk Sårvurdering Lænderygprogram Medcom standarder Faglig følgegruppe for træning Horsens på Forkant v/ Tage Carlsen Orientering om afrapportering af sundhedsaftaler Kommende møder Klyngestyregruppemøder i Bilaterale møder, forår Bilaterale møder, efterår Temadrøftelser, er dagsordenspunkter hvor oplæg og drøftelse danner fælles udgangspunkt for videre handling. Korte punkter, er dagsordenspunkter hvor kortere drøftelser er udgangspunktet, evt. med oplæg. Orienteringspunkter, er dagsordenspunkter der informerer uden efterfølgende drøftelser. Er der spørgsmål til punktet, er det som regel af opklarende karakter. 2

3 Mødedeltagere: Mette Korr Peter Voss Jørgen Erlandsen Malene Herbsleb Jens Bejer Damgaard Søren pind lauritsen Jørgen Schøler Kristensen Pia Anette Mejborn Steen Dall-Hansen Ejgil Jessen Hansen Holger Storgaard Thomas Hahn Tage Carlsen Inge Buhl Foged Anne Stenbæk Klaus Grabbert Lisbeth Holsteen Jessen Inge Pia Christensen Lene T. Svenstrup Temadrøftelser 1. Forebyggelige indlæggelser v/ Lise Viskum Hansen At drøfte og beslutte hvordan der fremadrettet arbejdes med forebyggelige indlæggelser, ud fra inform data. Specialkonsulent, Lise V. Hansen præsenterer data fra InfoRM, om forebyggelige indlæggelser, - som opfølgning på punkt 2 fra forrige klyngestyregruppemøde. Det foreslås at der arbejdes med læringscases, hvor der udvælges fx 5 cases (stikprøver) fra hver kommune. Disse læringscases gennemgås tværsektorielt mhp at identificerer uopdagede områder, der kan bidrage til at reducerer de forebyggelige indlæggelser. Der er tale om en kvalitativ tilgang med fokus på årsagsforklaringer, viden og læring. Den enkelte kommune er tovholder i gennemgangen af de 5 læringscases samt opfølgning / videndeling til næste klyngestyregruppemøde, forår Der ses foreløbig en tendens til, at de fleste forebyggelige indlæggelser vedrører lungesygdomme, som KOL, astma og lungeinfektioner. Lises oplæg drøftes. Der tilslutning til at se nærmere på udvalgte patientforløb ud fra en kvalitativ tilgang. Der er fokus på udvalgte patientforløb, hvor læringscases er centrale og hvor vi holder op med at tælle. 3

4 Det blev aftalt, at der også skal være fokus på genindlæggelser, hvor diagnosen falder udenfor de definerede diagnoser for forebyggelige indlæggelser. Plan for det videre arbejde er: Trin 1: Der søges om en samlet rammegodkendelse ved datatilsynet mhp på at kunne dele data på tværs mellem klyngekommuner og Hospitalsenheden Horsens. HeH er tovholder i trin 1. Kommuner og Nære Sundhedstilbud skal melde en repræsentant ind, der kan indgå i at få skabt juridisk hjemmel til at dele data på tværs af myndighederne samt en teknisk platform. Indmeldelse af repræsentanter til Lene T. Svenstrup, senest 7/ Trin 2: HeH indkalder klinikkere inklusiv de praktiserende læger til at drøfte udvalgte læringscases. Vil omfatte et arbejde der er mere klinik nært. Indkaldelse til trin 2 kommer, når trin 1 er på plads. Lene T. Svenstrup indkalder til møde herom. 2. Real Time Demand Capacity v/ Christina Antonsen At informere om projekt Real Time Demand Capacity samt drøfte betydning for det fremtidig tværsektorielle samarbejde. Hospitalsenheden Horsens (HEH) har de sidste år oplevet en stigning i antallet af indlagte patienter samtidig med nedlukning af medicinske senge og oprettelse af en ny akutafdeling. Det har medført overbelægning på flere af de akutmodtagende afdelinger - især akutafdelingen og medicinsk afdeling - mens andre elektiv modtagende afdelinger kan have ledig sengekapacitet. Det har medført, at patienterne kan ligge på afdelingernes gange og i nicher, mens der kan være ledige sengestuer på andre afdelinger. Dette medfører, at patienterne ikke får det bedste patientforløb hvor kvalitet, patientoplevelser og sikkerhed er i top. Medarbejderne i de overbelagte afdelinger arbejder under stort pres og hospitalets sengekapacitet udnyttes ikke optimalt. HEH ønsker at udnytte den samlede sengekapacitet fuldt ud samt i videst muligt omfang at forebygge kritiske overbelægningssituationer. Der var positive tilkendegivelser til projektet. Horsens Kommune vil gerne deltage i en kort periode i huddle, og vurdere erfaringerne med henblik på evt. videre deltagelse. Der var desuden forslag om teknologi understøttelse, så alle ikke skal være fysisk tilstede ved huddle samtidig. Klinisk logisk udbredes til alle afdelinger på hospitalerne i RM. Oplæg medsendes referat. Udover projekt RTDC, deltager HeH i det nationale projekt Sikkert patientflow med start november 2013, sammen med tre andre hospitaler i RM, x-antal hospitaler fra de øvrige regioner projektledet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 4

5 RM har nedsat et kortvarigt Dialogforum med deltagere af hospitalsledelser og rep. fra tre faglige organisationer (læger, sygeplejersker og sos.ass.) og der er udarbejdet 12 anbefalinger der kan nedbringe overbelægning på medicinske afdelinger og akutafdelinger. Anbefalingerne sendes med referatet. Anbefalingerne gennemgås, med særlig fokus på at drøfte den 6. anbefaling, om tilbud og kortlægning af misbrugsgruppen, - med kommunerne. Det blev aftalt, at HeH bringer emnet videre til dialogmøde med psykiatrien. Korte punkter 3. Akutteam hos Skanderborg Kommune v/ Rie Bengtsen At informere om etablering af akutteam hos Skanderborg Kommune. Projektleder, Rie Bengtsson fra Skanderborg Kommune holder oplæg om akutteam, som opfølgning på punkt 9 fra forrige klyngestyregruppemøde. Skanderborg Kommune har etableret et akutteam i en 2-årig projektperiode, som startede juni Formålet er, at forebygge uplanlagte indlæggelser og genindlæggelser samt medvirke til god opfølgning af behandlingsforløb opstartet på hospitalerne, ved hjælpe af øget akutberedskab i Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune, er den første kommune i Horsensklyngen, der har etableret et akutteam. Flere kommuner i RM har også opstartet akutteam. Deltagerne gav udtryk for at det bliver spændende at følge Skanderborg Kommunes opstart med akutteam, og der er blandt andet stor anerkendelse for kompetenceløftet blandt hjemmesygeplejerskerne. Ved projektets afslutning udarbejdes evaluering, hvor der blandt andet vurderes ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Dette forelægges klyngemedlemmerne. 4. Forløbskoordination for den ældre medicinske patient v/ Rie Bengtsen og Nathalie Lafontaine Projektgruppens repræsentanter for Horsens klyngen indstiller, at Klyngestyregruppen Horsens, tager orienteringen til efterretning og beslutter hvilken tværgående indsats (det ene projekt), der vælges fra Horsens Klyngen. 5

6 Aftalen om satspuljen for indeholder en udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Et af initiativerne er en styrkelse af sammenhæng og koordination af patientforløbet ved etablering af fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner, til særligt svækkede ældre medicinske patienter. Den tværgående kvalitetsindsats forankres i en bredt sammensat projektgruppe, hvor Nathalie Lafontaine (HEH) og Rie Bengtsen (Skanderborg Kommune) repræsenterer Horsensklyngen. Endvidere er der et fælles regionalt/kommunalt projektleder team, som skal understøtte og koordinere arbejdet, med at styrke og udvikle forløbskoordination og patientforløb. Projektleder team: Vibeke Staack, chefkonsulent, Silkeborg Kommune og Anders Horst Petersen, AC-fuldmægtig, Region Midtjylland Ved første møde præciseres målgruppen og hvad der forstås ved forløbskoordinering. Der skabes et samlet overblik over initiativer der allerede pågår om forløbskoordinering. Herunder foreslås, at de opfølgende hjemmebesøg bliver et tværgående projekt for hele regionen, gerne med udvidede mulighed for at iværksætte opfølgende hjemmebesøg. Derudover foreslås det, at der udvælges et primært projekt i hver klynge som vil blive fulgt tæt. Desuden vil audit og samarbejde om data og evaluering være af fælles interesse. Det efterspørges, således at hver klynge melder ind med ét projekt, der har forløbskoordinerende tiltag, som det vil være relevant at følge. Det skal være et tiltag på tværs af hospital, praktiserende læger og kommuner og gerne flere kommuner, hvor der arbejdes med målgruppen den ældre medicinske patient. Opfølgende hjemmebesøg er et tværgående projekt og udvikles løbende. Det drøftes hvilket projekt med forløbskoordinering, der skal vælges, udover opfølgende hjemmebesøg. Der har været ganske kort tid til at udfylde skemaet, jf. bilag 4b - hvorfor flere mangler at udfylde det. Det aftales derfor, at alle snarest muligt udfylder skemaet(bilag 4b), deadline 25/10 således at det er muligt at få en oversigt over initiativer i Horsensklyngen. Det blev aftalt, at Rie Bengtsen er tovholder for at der udvælges ét projekt, når skemaet er udfyldt af alle i Horsens-klyngen. Flere forslag drøftes blandt andet palliativt team og geriatrisk team. Det foreslås, at alle igangværende forløb, der indeholder forløbskoordinering, registreres og er Horsens klyngens bidrag til de forløb vi skal dokumentere på landsplan. 5. Fælles Medicin Kort v/ Jørgen Schøler Kristensen At kommuner, almen praksis og Hospitalsenheden Horsens orientere om status for implementering af Fælles Medicin Kort 6

7 Hospitalsenheden Horsens begyndte at tage Fælles Medicin Kort i brug på alle afdelinger fra juni Hospitalsafdelinger og den praktiserende læge/speciallæge skal i samarbejde og ved hjælp af FMK sikre, at patientens medicinliste altid er opdateret på FMK. Koordineret ibrugtagning af FMK skal optimere dette samarbejde. Hedensted Kommune har følgende status: De 3 EOJ-systemer skal være certificeret inden det vil sige godkendt til brug i drift. Der er 3 kommuner, der tester hver deres system Hedensted kommune er test for CSC. Der arbejdes i testmiljø i 4. kvartal 2013 enkelte borger i driftsmiljøet. Udrulning af FMK i Heden-sted kommune vil være i 1. kvartal 2014 det vil være i tæt samarbejde med praktiserende læger og Regionshospitalet Horsens. Tidsplanen er den samme for alle 3 EOJ-udbydere. Kommuner vil herefter kunne rulle FMK ud dette bliver der lavet en plan for i løbet af 1. kvartal Jørgen deltager intensivt i mange lægemøder med henblik på at støtte op om implementering og drift af Fælles Medicin Kort. Oplæg medsendes referat. 6. Status på opfølgende hjemmebesøg v/ Jens Bejer Damgaard Resultater for de opfølgende hjemmebesøg fremlægges og drøftes. Opfølgende hjemmebesøg været i drift i Horsens klyngen, siden 4. september Der er identificeret en for høj slutscore i screeningsskemaet, som sygeplejersker fra hospitalet anvender. I den forbindelse samarbejder Nære Sundhedstilbud og KORA om, på kvalificeret vis at kunne nedsætte slutscoren. Resultat fra dette arbejde afventes. Tillige skal det nævnes, at patienter der ved indlæggelse modtager tilbud fra enten geriatrisk team eller palliativt team ekskluderes til opfølgende hjemmebesøg. Der pågår arbejde i Sundhed og Kvalitetsdata, Viborg vedrørende udarbejdelse af elektronisk dataudtræk for antal borgere der indgår i opfølgende hjemmebesøg. Resultat fra dette arbejde afventes. Status for klyngen drøftes: Hvor mange er screenet? Hvor mange er henvist til kommunen, hvor mange besøg har kommunen forespurgt almen praksis om og hvor mange besøg er gennemført inden for 8 dage efter udskrivelsen? Status fra Odder Kommune: til og med 26/9 13: 3 opfølgende hjemmebesøg gennemført. Med henvisning til de positive triple aim resultater fra opfølgende hjemmebesøg i Vest klyngen, opfordres til fuldstændig drift af opfølgende hjemmebesøg. 7

8 Der arbejdes fortsat på at nedsætte slutscoren i screeningsskemaet, som anvendes på hospitalerne. Der afventes fortsat udmelding om, hvornår slutscoren nedsættes. Arbejdet med elektronisk dataudtræk på regionsniveau pågår fortsat. Den manuelle monitorering, som HeH har foretaget i perioden maj august 2013 drøftes. Det antal patienter, der inkluderes til opfølgende hjemmebesøg på HeH, kan ikke genfindes hos kommunerne. Der er fortsat ganske få, som får tilbud om opfølgende hjemmebesøg i kommunerne, hvilket der på mødet ikke var sikre årsagsforklaringer til. Jens B. Damgaard foreslår at screene patienten ved indlæggelse, hvor planlægning af udskrivelse påbegyndes. En Nørdegruppe bestående af Praksiskonsulent, Peter Voss og Ledende overlæge, Thomas Hahn vil se nærmere på udfordringerne omkring opfølgende hjemmebesøg. 7. Fremlæggelse af resultater fra triple aim v/ Jens Bejer Damgaard Resultater fremlægges og drøftes. På mødet vil de første dataresultater fra triple aim projektet blive præsenteret. I september 2012 i gangsattes et triple aim læringsforløb i samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis i regi af den amerikanske organisation Institute of Health Improvement (IHI). Triple Aim - tilgangen har til formål bl.a. at lave kvalitetsarbejde for en population ud fra en række måleparametre: 1) Populationens sundhedstilstand 2) Kvalitet i behandling/patientoplevet tilfredshed 3) Omkostninger per indbygger Formålet med projektet i Region Midtjylland er at lære at lave opfølgning og kvalitetsarbejde ved brug af triple aim. Konkret ønskes bl.a. at denne metode bliver et naturligt redskab i det tværsektorielle samarbejde. Projektets overordnede målsætning er, at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. I projektet indgår tre delprojekter, som sammen med andre indsatser i regionen, skal bidrage til den overordnede målsætning. Delprojekterne er: Opfølgende hjemmebesøg i Vestklyngen, Geriatrisk team ved Aarhus Universitetshospital og Akutteam, Hospitalsenhed Midt. De første dataresultater fra delprojekterne foreligger nu. Det er ikke et forskningsprojekt og der er mange bias. Men de positive resultater fra de 3 projekter om opfølgende hjemmebesøg, geriatrisk team og akutteam i forhold til triple aim tilgangen, giver anledning til at tage metoderne i brug. Oplæg medsendes referat, med opfordring om at benytte de positive resultater i det videre arbejde. 8

9 Jens informerer om, at der i EU, via Healthy Life Expectancy (HLE), sættes fremtidige mål for sundheden i Danmark. 8. I.v. behandling i eget hjem Horsens og Skanderborg Kommune v/ Thomas Hahn Orientering om opstart af iv. behandling i eget hjem Horsens og Skanderborg Kommuner etablerer i samarbejde med Hospitalsenheden Horsens mulighed for iv. behandling i eget hjem fra 1. oktober Der udarbejdes for hver kommune samarbejdsaftale om opgave overdragelse. Formålet er 1) at give borgeren mulighed for iv. behandling i eget hjem eller på en korttids / midlertidig plads i kommunen og 2) at forbygge genindlæggelser og optimere hurtige udskrivelser til efterfølgende behandling i primær sektor. Det har været et fantastisk samarbejde med Horsens og Skanderborg kommuner om etablering af iv. behandling i eget hjem, som startede pr. 1. oktober De første forløb er i gang. Der er anvendt modellen om opgaveoverdragelse med inspiration fra Viborg Kommunes akutteam og Viborg Sygehus, som har været i gang gennem længere tid. Epikrisen er et nøgleinstrument ved udskrivelse, den medgives patienten ved udskrivelse. Der planlægges evaluering af iv. behandling i eget hjem, som deles på et klyngestyregruppemøde. 9. Mestring og Empowerment v/ Tage Carlsen Status for mestring og empowerment Formandsskab og sekretariatsfunktion i forhold til styregruppen for mestring og empowerment overgik fra HeH til Horsens Kommune fra marts Der ikke er søgt puljemidler til det videre arbejde. Referat og kommissorium, se bilag. Styregruppen for mestring og empowerment forventer, at søge om midler til hertil i foråret Det oplyses, at der er forslag om, at ansøgning til Folkesundhed i Midten fremrykkes til maj

10 10. Økonomiske nøgletal v/ Jens Bejer Damgaard Drøftelse af økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal for halvår medsendes. Der er rimelig stor forskel på de enkelte kommuners nøgletal. Nære Sundhedstilbud opfordrer til, at se nærmere på data fra den enkelte kommune. Orienteringspunkter 11. Telemedicinsk Sårvurdering Orientering om status for Telemedicinsk Sårvurdering Første møde i implementeringsgruppen for telemedicinsk sårvurdering blev afholdt torsdag den 29. august Baggrund og status fremgår af bilag. I forbindelse med regionalt netværksmøde om telemedicinsk sårvurdering samt fra seneste Sundhedsstyregruppemøde, er der informeret om, at de nationale puljemidler tildeles klyngevis. Horsensklyngen tildeles i alt ,00 kr som et engangsbeløb. Beløbet skal primært anvendes til kompetenceudvikling indenfor sår samt indkøb at digitalt udstyr. Af hensyn til den fortsatte fremdrift i implementeringsgruppen for telemedicinsk sårvurdering, har formandsskabet for klyngestyregruppen godkendt, at beløbet deles ligeligt mellem de fire klyngekommuner og HeH. Orienteringen blev taget til efterretning. 12. Lænderygprogram Status for implemetering af lænderygprogram. 10

11 Ledende terapeut, Lene Petersen, Horsens Komune blev på forrige klyngestyregruppemøde valgt som klyngekontaktperson til Nære Sundhedstilbud vedrørende implementering af lænderygprogrammet. Indkommet status ses her: He Horsens: HEH er ikke en del af de to rygcentre. HeH følger forløbsprogrammet for de patienter, som indlægges hos os, typisk via akutafdelingen, hvor rygproblematikken ikke er den primære indlæggelsesårsag. Horsens Kommune:Der har været afholdt møde med det kommunallægelige udvalg om lænderygprogrammet, programmet kan ses på praksis.dk. Lægerne er informeret om STarT og at Horsens Kommune har lavet en åben rådgivning 1 x månedligt til borgere med uspecifikke lænderyg-smerter. Pjecer om åben rådgivning er lagt på bibliotek og hos praktiserende læger. Der er fokus på kompetenceudvikling, det prioriteres fortsat højt en af terapeuterne skal på kursus i STarT. Samarbejdet fungerer både med Aarhus og Silkeborg. Rygcentret i Silkeborg ønsker status fra kommunen. Det er aftalt med jobcentret, at der laves et tværfagligt team om den enkelte borger ved behov. Skanderborg kommune: Der har været afholdt konstruktive dialogmøder med fysioterapeuter og kiropraktorer og et møde mere er planlagt. Der er udpeget en forløbskoordinator (nogle timer om ugen), der ad hoc kan nedsætte et team af relevante personer ved behov. Orienteringen blev taget til efterretning. 13. Medcom standarder At orientere om status for implementering af Medcoms hjemmepleje-sygehus standarder. Det drejer sig om implementering af fire nye Medcom standarder i Region Midtjylland. De fire standarder hedder: Indlæggelsesrapporten, Plejeforløbsplanen, Melding om færdigbehandling, Udskrivningsrapporten. Status fra Tove Lindhøj, epj-koordinator, HeH om ibrugtagning af korrespondancemodul: MidtEPJ er klar til at tage modulet i brug. Ikke alle kommuner har den rigtige version af korrespondancemodulet endnu og er altså ikke klar til at modtage korrespondance. Sundheds-it, HeH er informeret om, at det ikke er muligt at lave prøvehandlinger med de kommuner der er klar, før der åbnes op for korrespondancen til alle. Orienteringen blev taget til efterretning. 11

12 14. Faglig følgegruppe for træning At orientere om audit af genoptræningsplaner Den faglige følgegruppe for træning, har udarbejdet audit af genoptræningsplaner, for både almindelige- og specialiserede genoptræningsplaner. Orienteringen blev taget til efterretning. 15. Horsens på Forkant v/ Tage Carlsen Mundtlig orientering om projekt Horsens på Forkant Borgere der inkluderes i projektet, er påbegyndt pr. september På grund af manglende tid på mødet, var der ikke orientering om projektet. 16. Orientering om afrapportering af sundhedsaftaler At orienteringen tages til efterretning I forsommeren godkendte Sundhedskoordinationsudvalget Afrapportering 2013 på sundhedsaftalen. Samtidig vedtog Sundhedskoordinationsudvalget at sende Afrapporteringen i høring i kommunerne. Høringsfasen er nu overstået. Der er indkommet høringssvar fra 8 kommuner (Randers, Struer, Skive, Viborg, Ringkøbing-Skjern, Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommune). Der er generel enighed blandt kommunerne om; at aftalen har forbedret samarbejdet mellem og bidraget til konstruktiv dialog mellem parterne, og at en stor del af de politiske målsætninger er realiseret. Høringssvarerne peger på, at der forsat er et stort udviklingspotentiale i samarbejdet mellem sektorerne. Samtidig udtrykker kommunerne, at de har at der er positive forventninger til det 12

13 fremadrettede arbejde med sundhedsaftalerne. Væsentlige input i forhold til aftalerne generelt er: Indførelsen af de politiske målsætninger bifaldes generelt og ønskes udviklet i retning af mere relevante, præcise og målbare effektmål. Praksissektoren ønskes involveret mere. Sundhedsaftaleområdet ønskes forenklet. Fokus på økonomiske konsekvenser i forbindelse med opgaveoverdragelse, således at der kan opnås mest sundhed med færrest ressourcer, herunder at kommunerne kompenseres for større opgavevaretagelse. Der ønskes bedre analysegrundlag til forklaring af variation i forbruget af sundhedsydelser på tværs af kommunerne Sundhedskoordinationsudvalget vil efter møde den 30. september udsende pressemeddelelser med afsæt i konkrete patientoplevelser til eksemplificering af de gode resultater. Orienteringen blev taget til efterretning. Kommende møder 17. Klyngestyregruppemøder i 2014 At godkende mødedatoerne. Forslag til kommende mødedatoer. Onsdag den 19. marts 2014 kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Onsdag den 8. oktober 2014 kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Mødedatoerne blev godkendt. 18. Bilaterale møder, forår 2014 At godkende mødedatoerne. 13

14 Mødet holdes på Hospitalsenheden Horsens. Hedensted Kommune Tirsdag den 20. maj Kl Odder Kommune Tirsdag den 3. juni Kl Skanderborg Kommune Tirsdag den 17. juni Kl Horsens Kommune Onsdag den 18. juni Kl Mødedatoerne blev godkendt. 19. Bilaterale møder, efterår 2014 At godkende mødedatoerne. Mødet holdes i kommunen. Kommunen tilbagemelder til HeH om adresse på mødelokale. Hedensted Kommune Onsdag den 26. november Kl Odder Kommune Onsdag den 3. december Kl Skanderborg Kommune Onsdag den 10. december Kl Horsens Kommune Tirsdag den 16. december Kl Mødedatoerne blev godkendt. 14

Temaer for mit oplæg:

Temaer for mit oplæg: Indsatser for den ældre medicinske patient Formand for Sundhedskoordinationsudvalget og regionsrådsmedlem Anders Kühnau www.regionmidtjylland.dk Temaer for mit oplæg: Hvad kendetegner sundhedsvæsenet i

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen for Sundhedsaftaler. i Vestklyngen, Region Midtjylland. Mandag den 25. november 2013 kl

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen for Sundhedsaftaler. i Vestklyngen, Region Midtjylland. Mandag den 25. november 2013 kl Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Referat fra møde i Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Klyngestyregruppen for Sundhedsaftaler i Vestklyngen, Region

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00

Referat fra møde i. Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland. Onsdag den 26. september 2012 kl. 16.00-18.00 Hospitalsenheden Vest Strategi og Plan Gl. Landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat fra møde i Klyngestyregruppen Vest, Region Midtjylland Onsdag den 26. september

Læs mere

Mandag den 2. marts 2015 Mødelokale: Gæstekantinen, Hospitalsenheden Horsens

Mandag den 2. marts 2015 Mødelokale: Gæstekantinen, Hospitalsenheden Horsens Referat af møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Mandag den 2. marts 2015 Mødelokale: Gæstekantinen, Hospitalsenheden Horsens Deltagere: Klaus Grabbert Anne Stenbæk Jørgen Erlandsen

Læs mere

Mødereferat. 25. september 2009. Tid: 25. september 2009 kl. 9.00-12.00 Sted: Medborgerhuset, Sal C, Søvej 3 i Silkeborg.

Mødereferat. 25. september 2009. Tid: 25. september 2009 kl. 9.00-12.00 Sted: Medborgerhuset, Sal C, Søvej 3 i Silkeborg. 25. september 2009 Mødereferat Tid: 25. september 2009 kl. 9.00-12.00 Sted: Medborgerhuset, Sal C, Søvej 3 i Silkeborg Mødedeltagere: Favrskov Kommune Direktør Social og Sundhed, Jacob Stengaard Madsen

Læs mere

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner

Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner Monitorering af fælles forløbskoordination og opfølgende hjemmebesøg i regioner og kommuner I udmøntningsplanen for handlingsplanen for den ældre medicinske patient afsættes 97,4 mio. til etablering af

Læs mere

Referat af møde i styregruppen for Sundhedsaftalerne

Referat af møde i styregruppen for Sundhedsaftalerne Referat af møde i styregruppen for Sundhedsaftalerne i Horsensklyngen Mandag 5.10.15 fra kl. 9-12 Mødelokale: Gæstekantinen, Hospitalsenheden Horsens Deltagere: Bruno Meldgaard, Frants Arboe, Jørgen Erlandsen,

Læs mere

Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 20. marts 2014

Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 20. marts 2014 Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 20. marts 2014 Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og planlægning Indholdsfortegnelse Temadrøftelser...

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 13. marts 2013 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder

Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Tillæg til Rammeaftale gældende for Vestklyngen om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Herning Kommune, Sundhed og Ældre Holstebro

Læs mere

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard

Region Midtjylland AC-fuldmægtig Kristoffer Stegeager Kontorchef Jens Bejer Damgaard 09. april 2014 Sted: Medborgerhuset Bindslevsplads, 8600 Silkeborg Tidspunkt: Frokost fra 12.30 Møde: 13.00-15.30 Deltagere: Hospitalsenhed Midt Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsledelsen

Læs mere

Triple Aim som tilgang i det tværsektorielle samarbejde

Triple Aim som tilgang i det tværsektorielle samarbejde Triple Aim som tilgang i det tværsektorielle samarbejde V/ Jens Bejer Damgaard, kontorchef Nære Sundhedstilbud Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk TRIPLE AIM EN TILGANG Kilde: IHI. Technical Brief

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt.

Tværsektorielt Callcenter. Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter Et samarbejdsprojekt mellem Almen praksis, de tre kommuner i Midtklyngen og Akutafdelingen HE Midt. Tværsektorielt Callcenter 1 årigt projekt Formål: Udbrede kendskabet til de

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 18. november Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Tid: Onsdag

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet

Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Foreløbig og kort status for brobygger somatik projektet Opsummering Brobygger somatik projektet er et initiativ i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan og er samtidig en af flere indsatser, der skulle realisere

Læs mere

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010

Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar 2010 Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Regionalt Sundhedssamarbejde Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 8. januar

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Konceptbeskrivelse Triple Aim

Konceptbeskrivelse Triple Aim Konceptbeskrivelse Triple Aim Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1. Baggrund Triple Aim-tilgangen blev udviklet af en amerikansk organisation Institute for Healthcare Improvement

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for samarbejdet mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Horsens-klyngen.

Læs mere

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur:

1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien. Målet med den nye struktur: Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk 1. Ny samarbejdsstruktur for det tværsektorielle samarbejde

Læs mere

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016

Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i genoptræningsgruppen den 1. april 2016 Deltagere: Inger Buhl

Læs mere

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade

Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Udkast til kommissorium for hjerneskadesamråd vedr. voksne med erhvervet hjerneskade Baggrund Når en borger rammes af en hjerneskade, vil sygdoms- og rehabiliteringsforløbet ofte være kompliceret, dels

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer

Nøgleord: Vellykket implementering Telemedicin og velfærdsteknologi På tværs af sektorer Workshop Implementering på tværs af sektorer vores erfaringer og fif! Lea Nørgaard Bek, Center for Telemedicin Anders Horst Petersen, Nære Sundhedstilbud Nøgleord og agenda Nøgleord: Vellykket implementering

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver

1. Godkendelse af Temagruppens rolle og opgaver Dagsorden til mødet i Temagruppen vedr. sundheds-it og digitale arbejdsgange Dato: Tirsdag den 26. maj 2015 Sted: Mødelokale C4, Regionshuset Viborg Tidspunkt: 14.00 16.00 Video: 928728003@rm.dk Regionshuset

Læs mere

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region

Syddanmark. Sydvestjysk Sygehus På Sydvestjysk Sygehus er screenings- og forløbsvejledningen imple- Region Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. dec. 2015

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg

Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april. Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Referat af møde i temagruppen for forebyggelse den 7. april Tid: Torsdag den 7. april 2016 kl. 13.30 16.30 Sted: F1, stuen, Regionshuset Viborg Deltagere Birgitte Haahr Mette Andreassen Vibeke Brønnum

Læs mere

Sundhedsvæsenet som forudsætning for vækst og velfærd. Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune

Sundhedsvæsenet som forudsætning for vækst og velfærd. Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune Sundhedsvæsenet som forudsætning for vækst og velfærd Anders Kjærulff Direktør for Kultur og Sundhed Holstebro Kommune 1 Lidt om TripleAim TripleAim er et universelt metoderedskab, skal overordnet set

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

Revideret rammeaftale

Revideret rammeaftale Revideret rammeaftale om anvendelse af MedCom7 hjemmepleje-sygehus standarder (Version 30.9.2015) Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og Planlægning 1 Indledning Denne rammeaftale omhandler

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 22.10.13 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: 1. Status på opfølgende hjemmebesøg ved regionen Bilag: eftersendes 2.

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013

Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Som led i satspuljeaftalen for 2012-2015 blev der afsat i alt 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser

Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Arbejdet med forebyggelige genindlæggelser Medicinsk Afdeling og Hjertemedicinsk Afdeling har henholdsvis en andel på 27 og 26 % i februar måned Årsag / baggrund, øget comorbiditet og kroniske syge patienter.

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 4. december 2014 /helroe Referat til mødet i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 5. november 2014 kl. 15:30 i F7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra

2. Sundhedsaftaler v. Ane Friis Bendix og Torben Laurén 3. Ibrugtagning af ref01 v. Jens Egsgaard 4. Status for / afrapportering fra Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital Direktion Bispebjerg Bakke 23 2400 København NV Møde i: Samordningsudvalget ved Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Dato: 27. maj 2014 Kl.: 14-16 Sted: Bispebjerg

Læs mere

Referat fra Klyngestyregruppemøde 03.06.14 på Regionshospitalet Randers.

Referat fra Klyngestyregruppemøde 03.06.14 på Regionshospitalet Randers. Referat fra Klyngestyregruppemøde 03.06.14 på Regionshospitalet Randers. Mødeleder: Marianne Jensen Referent: Hanne Mark Dagsorden: 1. Drøftelse af regionale nøgletal ved regionen Bilag: Nøgletal : Forklaringsnotat

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

Indstilling: At Implementeringsgruppen drøfter de foreløbige resultater af monitoreringen.

Indstilling: At Implementeringsgruppen drøfter de foreløbige resultater af monitoreringen. R E F E R A T Referat fra møde Implementeringsgruppen forebyggelse og forløbsprogrammer Mødedato 15. marts 2017 Mødetid Kl. 13 Mødested Regionshospitalet, Herning Deltagere Birgitte Ostersen, Ulla Svendsen,

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet 13. maj 2015 /SUBERG Referat fra møde i Sundhedsbrugerrådet den 6. maj 2015 Deltagere: Birgit Hagen, Anni Faarup Christensen, Alice Brask, Lillian Andersen, Jens

Læs mere

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2

Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2 Område: Sundhedsstaben og Fælleskommunalt Sundhedssekretariat Dato: 28. februar 2013 Notat Den ældre medicinske patient implementering i Syddanmark af national handlingsplan, version 2 1. Baggrunden Som

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter)

Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Temamøde om nye forløbsprogrammer (kræftrehabilitering, depression, lænderygsmerter) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 19. august 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Eksisterende forløbsprogrammer På nuværende

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat).

Dato behandles tværsektorielt er mindre end oprindeligt antaget (se notat). Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Organisering af telemedicinsk sårvurdering og aktuel status for

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen

Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen Tværsektorielt samarbejde i Randersklyngen ved Marianne Jensen, Sygeplejefaglig direktør og Peter Mikkelsen, Ældrechef Sundhedskoordinationsudvalget Region Sjælland 1. november 2016 Hvordan startede det?

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen

Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen Oversigt over projekter i Sundhedsaftalen 2015-2018 Politisk pejlemærke 1: Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet Politisk mål: Borgeren skal have det sundhedstilbud, der er behov for, til tiden og

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014

Mødereferat. Aarhus Kommune. Referat fra møde i koordineringsgruppen 4. februar 2014 Mødereferat Deltagere: Anne Østergaard, Eva Sejersdal Knudsen, Else Skaaning, Linda Kirkegaard, Jacob Møller Jørgensen, Hanne Linnemann Aarhus Kommune Den 12. februar 2014 Referat fra møde i koordineringsgruppen

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner)

1. Kommunikation vedr. hjælpemidler via korrespondancemeddelelser (sygehuse og kommuner) Referat fra mødet den 16. januar i Forum for elektronisk kommunikation Deltagere: Peter Bræum, Aalborg Kommune Grethe Nielsen, Frederikshavn Kommune Karina Eriksen, Hjørring Kommune Hanne Rasmussen, Brønderslev

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere