Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens"

Transkript

1 Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Onsdag den 9. oktober 2013 Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden Horsens Administrationen Økonomi og planlægning

2 Indholdsfortegnelse Temadrøftelser Forebyggelige indlæggelser v/ Lise Viskum Hansen Real Time Demand Capacity v/ Christina Antonsen... 4 Korte punkter Akutteam hos Skanderborg Kommune v/ Rie Bengtsen Forløbskoordination for den ældre medicinske patient v/ Rie Bengtsen og Nathalie Lafontaine Fælles Medicin Kort v/ Jørgen Schøler Kristensen Status på opfølgende hjemmebesøg v/ Jens Bejer Damgaard Fremlæggelse af resultater fra triple aim v/ Jens Bejer Damgaard I.v. behandling i eget hjem Horsens og Skanderborg Kommune v/ Thomas Hahn Mestring og Empowerment v/ Tage Carlsen Økonomiske nøgletal v/ Jens Bejer Damgaard Orienteringspunkter Telemedicinsk Sårvurdering Lænderygprogram Medcom standarder Faglig følgegruppe for træning Horsens på Forkant v/ Tage Carlsen Orientering om afrapportering af sundhedsaftaler Kommende møder Klyngestyregruppemøder i Bilaterale møder, forår Bilaterale møder, efterår Temadrøftelser, er dagsordenspunkter hvor oplæg og drøftelse danner fælles udgangspunkt for videre handling. Korte punkter, er dagsordenspunkter hvor kortere drøftelser er udgangspunktet, evt. med oplæg. Orienteringspunkter, er dagsordenspunkter der informerer uden efterfølgende drøftelser. Er der spørgsmål til punktet, er det som regel af opklarende karakter. 2

3 Mødedeltagere: Mette Korr Peter Voss Jørgen Erlandsen Malene Herbsleb Jens Bejer Damgaard Søren pind lauritsen Jørgen Schøler Kristensen Pia Anette Mejborn Steen Dall-Hansen Ejgil Jessen Hansen Holger Storgaard Thomas Hahn Tage Carlsen Inge Buhl Foged Anne Stenbæk Klaus Grabbert Lisbeth Holsteen Jessen Inge Pia Christensen Lene T. Svenstrup Temadrøftelser 1. Forebyggelige indlæggelser v/ Lise Viskum Hansen At drøfte og beslutte hvordan der fremadrettet arbejdes med forebyggelige indlæggelser, ud fra inform data. Specialkonsulent, Lise V. Hansen præsenterer data fra InfoRM, om forebyggelige indlæggelser, - som opfølgning på punkt 2 fra forrige klyngestyregruppemøde. Det foreslås at der arbejdes med læringscases, hvor der udvælges fx 5 cases (stikprøver) fra hver kommune. Disse læringscases gennemgås tværsektorielt mhp at identificerer uopdagede områder, der kan bidrage til at reducerer de forebyggelige indlæggelser. Der er tale om en kvalitativ tilgang med fokus på årsagsforklaringer, viden og læring. Den enkelte kommune er tovholder i gennemgangen af de 5 læringscases samt opfølgning / videndeling til næste klyngestyregruppemøde, forår Der ses foreløbig en tendens til, at de fleste forebyggelige indlæggelser vedrører lungesygdomme, som KOL, astma og lungeinfektioner. Lises oplæg drøftes. Der tilslutning til at se nærmere på udvalgte patientforløb ud fra en kvalitativ tilgang. Der er fokus på udvalgte patientforløb, hvor læringscases er centrale og hvor vi holder op med at tælle. 3

4 Det blev aftalt, at der også skal være fokus på genindlæggelser, hvor diagnosen falder udenfor de definerede diagnoser for forebyggelige indlæggelser. Plan for det videre arbejde er: Trin 1: Der søges om en samlet rammegodkendelse ved datatilsynet mhp på at kunne dele data på tværs mellem klyngekommuner og Hospitalsenheden Horsens. HeH er tovholder i trin 1. Kommuner og Nære Sundhedstilbud skal melde en repræsentant ind, der kan indgå i at få skabt juridisk hjemmel til at dele data på tværs af myndighederne samt en teknisk platform. Indmeldelse af repræsentanter til Lene T. Svenstrup, senest 7/ Trin 2: HeH indkalder klinikkere inklusiv de praktiserende læger til at drøfte udvalgte læringscases. Vil omfatte et arbejde der er mere klinik nært. Indkaldelse til trin 2 kommer, når trin 1 er på plads. Lene T. Svenstrup indkalder til møde herom. 2. Real Time Demand Capacity v/ Christina Antonsen At informere om projekt Real Time Demand Capacity samt drøfte betydning for det fremtidig tværsektorielle samarbejde. Hospitalsenheden Horsens (HEH) har de sidste år oplevet en stigning i antallet af indlagte patienter samtidig med nedlukning af medicinske senge og oprettelse af en ny akutafdeling. Det har medført overbelægning på flere af de akutmodtagende afdelinger - især akutafdelingen og medicinsk afdeling - mens andre elektiv modtagende afdelinger kan have ledig sengekapacitet. Det har medført, at patienterne kan ligge på afdelingernes gange og i nicher, mens der kan være ledige sengestuer på andre afdelinger. Dette medfører, at patienterne ikke får det bedste patientforløb hvor kvalitet, patientoplevelser og sikkerhed er i top. Medarbejderne i de overbelagte afdelinger arbejder under stort pres og hospitalets sengekapacitet udnyttes ikke optimalt. HEH ønsker at udnytte den samlede sengekapacitet fuldt ud samt i videst muligt omfang at forebygge kritiske overbelægningssituationer. Der var positive tilkendegivelser til projektet. Horsens Kommune vil gerne deltage i en kort periode i huddle, og vurdere erfaringerne med henblik på evt. videre deltagelse. Der var desuden forslag om teknologi understøttelse, så alle ikke skal være fysisk tilstede ved huddle samtidig. Klinisk logisk udbredes til alle afdelinger på hospitalerne i RM. Oplæg medsendes referat. Udover projekt RTDC, deltager HeH i det nationale projekt Sikkert patientflow med start november 2013, sammen med tre andre hospitaler i RM, x-antal hospitaler fra de øvrige regioner projektledet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 4

5 RM har nedsat et kortvarigt Dialogforum med deltagere af hospitalsledelser og rep. fra tre faglige organisationer (læger, sygeplejersker og sos.ass.) og der er udarbejdet 12 anbefalinger der kan nedbringe overbelægning på medicinske afdelinger og akutafdelinger. Anbefalingerne sendes med referatet. Anbefalingerne gennemgås, med særlig fokus på at drøfte den 6. anbefaling, om tilbud og kortlægning af misbrugsgruppen, - med kommunerne. Det blev aftalt, at HeH bringer emnet videre til dialogmøde med psykiatrien. Korte punkter 3. Akutteam hos Skanderborg Kommune v/ Rie Bengtsen At informere om etablering af akutteam hos Skanderborg Kommune. Projektleder, Rie Bengtsson fra Skanderborg Kommune holder oplæg om akutteam, som opfølgning på punkt 9 fra forrige klyngestyregruppemøde. Skanderborg Kommune har etableret et akutteam i en 2-årig projektperiode, som startede juni Formålet er, at forebygge uplanlagte indlæggelser og genindlæggelser samt medvirke til god opfølgning af behandlingsforløb opstartet på hospitalerne, ved hjælpe af øget akutberedskab i Skanderborg Kommune. Skanderborg Kommune, er den første kommune i Horsensklyngen, der har etableret et akutteam. Flere kommuner i RM har også opstartet akutteam. Deltagerne gav udtryk for at det bliver spændende at følge Skanderborg Kommunes opstart med akutteam, og der er blandt andet stor anerkendelse for kompetenceløftet blandt hjemmesygeplejerskerne. Ved projektets afslutning udarbejdes evaluering, hvor der blandt andet vurderes ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Dette forelægges klyngemedlemmerne. 4. Forløbskoordination for den ældre medicinske patient v/ Rie Bengtsen og Nathalie Lafontaine Projektgruppens repræsentanter for Horsens klyngen indstiller, at Klyngestyregruppen Horsens, tager orienteringen til efterretning og beslutter hvilken tværgående indsats (det ene projekt), der vælges fra Horsens Klyngen. 5

6 Aftalen om satspuljen for indeholder en udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Et af initiativerne er en styrkelse af sammenhæng og koordination af patientforløbet ved etablering af fælles regionale-kommunale forløbskoordinatorfunktioner, til særligt svækkede ældre medicinske patienter. Den tværgående kvalitetsindsats forankres i en bredt sammensat projektgruppe, hvor Nathalie Lafontaine (HEH) og Rie Bengtsen (Skanderborg Kommune) repræsenterer Horsensklyngen. Endvidere er der et fælles regionalt/kommunalt projektleder team, som skal understøtte og koordinere arbejdet, med at styrke og udvikle forløbskoordination og patientforløb. Projektleder team: Vibeke Staack, chefkonsulent, Silkeborg Kommune og Anders Horst Petersen, AC-fuldmægtig, Region Midtjylland Ved første møde præciseres målgruppen og hvad der forstås ved forløbskoordinering. Der skabes et samlet overblik over initiativer der allerede pågår om forløbskoordinering. Herunder foreslås, at de opfølgende hjemmebesøg bliver et tværgående projekt for hele regionen, gerne med udvidede mulighed for at iværksætte opfølgende hjemmebesøg. Derudover foreslås det, at der udvælges et primært projekt i hver klynge som vil blive fulgt tæt. Desuden vil audit og samarbejde om data og evaluering være af fælles interesse. Det efterspørges, således at hver klynge melder ind med ét projekt, der har forløbskoordinerende tiltag, som det vil være relevant at følge. Det skal være et tiltag på tværs af hospital, praktiserende læger og kommuner og gerne flere kommuner, hvor der arbejdes med målgruppen den ældre medicinske patient. Opfølgende hjemmebesøg er et tværgående projekt og udvikles løbende. Det drøftes hvilket projekt med forløbskoordinering, der skal vælges, udover opfølgende hjemmebesøg. Der har været ganske kort tid til at udfylde skemaet, jf. bilag 4b - hvorfor flere mangler at udfylde det. Det aftales derfor, at alle snarest muligt udfylder skemaet(bilag 4b), deadline 25/10 således at det er muligt at få en oversigt over initiativer i Horsensklyngen. Det blev aftalt, at Rie Bengtsen er tovholder for at der udvælges ét projekt, når skemaet er udfyldt af alle i Horsens-klyngen. Flere forslag drøftes blandt andet palliativt team og geriatrisk team. Det foreslås, at alle igangværende forløb, der indeholder forløbskoordinering, registreres og er Horsens klyngens bidrag til de forløb vi skal dokumentere på landsplan. 5. Fælles Medicin Kort v/ Jørgen Schøler Kristensen At kommuner, almen praksis og Hospitalsenheden Horsens orientere om status for implementering af Fælles Medicin Kort 6

7 Hospitalsenheden Horsens begyndte at tage Fælles Medicin Kort i brug på alle afdelinger fra juni Hospitalsafdelinger og den praktiserende læge/speciallæge skal i samarbejde og ved hjælp af FMK sikre, at patientens medicinliste altid er opdateret på FMK. Koordineret ibrugtagning af FMK skal optimere dette samarbejde. Hedensted Kommune har følgende status: De 3 EOJ-systemer skal være certificeret inden det vil sige godkendt til brug i drift. Der er 3 kommuner, der tester hver deres system Hedensted kommune er test for CSC. Der arbejdes i testmiljø i 4. kvartal 2013 enkelte borger i driftsmiljøet. Udrulning af FMK i Heden-sted kommune vil være i 1. kvartal 2014 det vil være i tæt samarbejde med praktiserende læger og Regionshospitalet Horsens. Tidsplanen er den samme for alle 3 EOJ-udbydere. Kommuner vil herefter kunne rulle FMK ud dette bliver der lavet en plan for i løbet af 1. kvartal Jørgen deltager intensivt i mange lægemøder med henblik på at støtte op om implementering og drift af Fælles Medicin Kort. Oplæg medsendes referat. 6. Status på opfølgende hjemmebesøg v/ Jens Bejer Damgaard Resultater for de opfølgende hjemmebesøg fremlægges og drøftes. Opfølgende hjemmebesøg været i drift i Horsens klyngen, siden 4. september Der er identificeret en for høj slutscore i screeningsskemaet, som sygeplejersker fra hospitalet anvender. I den forbindelse samarbejder Nære Sundhedstilbud og KORA om, på kvalificeret vis at kunne nedsætte slutscoren. Resultat fra dette arbejde afventes. Tillige skal det nævnes, at patienter der ved indlæggelse modtager tilbud fra enten geriatrisk team eller palliativt team ekskluderes til opfølgende hjemmebesøg. Der pågår arbejde i Sundhed og Kvalitetsdata, Viborg vedrørende udarbejdelse af elektronisk dataudtræk for antal borgere der indgår i opfølgende hjemmebesøg. Resultat fra dette arbejde afventes. Status for klyngen drøftes: Hvor mange er screenet? Hvor mange er henvist til kommunen, hvor mange besøg har kommunen forespurgt almen praksis om og hvor mange besøg er gennemført inden for 8 dage efter udskrivelsen? Status fra Odder Kommune: til og med 26/9 13: 3 opfølgende hjemmebesøg gennemført. Med henvisning til de positive triple aim resultater fra opfølgende hjemmebesøg i Vest klyngen, opfordres til fuldstændig drift af opfølgende hjemmebesøg. 7

8 Der arbejdes fortsat på at nedsætte slutscoren i screeningsskemaet, som anvendes på hospitalerne. Der afventes fortsat udmelding om, hvornår slutscoren nedsættes. Arbejdet med elektronisk dataudtræk på regionsniveau pågår fortsat. Den manuelle monitorering, som HeH har foretaget i perioden maj august 2013 drøftes. Det antal patienter, der inkluderes til opfølgende hjemmebesøg på HeH, kan ikke genfindes hos kommunerne. Der er fortsat ganske få, som får tilbud om opfølgende hjemmebesøg i kommunerne, hvilket der på mødet ikke var sikre årsagsforklaringer til. Jens B. Damgaard foreslår at screene patienten ved indlæggelse, hvor planlægning af udskrivelse påbegyndes. En Nørdegruppe bestående af Praksiskonsulent, Peter Voss og Ledende overlæge, Thomas Hahn vil se nærmere på udfordringerne omkring opfølgende hjemmebesøg. 7. Fremlæggelse af resultater fra triple aim v/ Jens Bejer Damgaard Resultater fremlægges og drøftes. På mødet vil de første dataresultater fra triple aim projektet blive præsenteret. I september 2012 i gangsattes et triple aim læringsforløb i samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis i regi af den amerikanske organisation Institute of Health Improvement (IHI). Triple Aim - tilgangen har til formål bl.a. at lave kvalitetsarbejde for en population ud fra en række måleparametre: 1) Populationens sundhedstilstand 2) Kvalitet i behandling/patientoplevet tilfredshed 3) Omkostninger per indbygger Formålet med projektet i Region Midtjylland er at lære at lave opfølgning og kvalitetsarbejde ved brug af triple aim. Konkret ønskes bl.a. at denne metode bliver et naturligt redskab i det tværsektorielle samarbejde. Projektets overordnede målsætning er, at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. I projektet indgår tre delprojekter, som sammen med andre indsatser i regionen, skal bidrage til den overordnede målsætning. Delprojekterne er: Opfølgende hjemmebesøg i Vestklyngen, Geriatrisk team ved Aarhus Universitetshospital og Akutteam, Hospitalsenhed Midt. De første dataresultater fra delprojekterne foreligger nu. Det er ikke et forskningsprojekt og der er mange bias. Men de positive resultater fra de 3 projekter om opfølgende hjemmebesøg, geriatrisk team og akutteam i forhold til triple aim tilgangen, giver anledning til at tage metoderne i brug. Oplæg medsendes referat, med opfordring om at benytte de positive resultater i det videre arbejde. 8

9 Jens informerer om, at der i EU, via Healthy Life Expectancy (HLE), sættes fremtidige mål for sundheden i Danmark. 8. I.v. behandling i eget hjem Horsens og Skanderborg Kommune v/ Thomas Hahn Orientering om opstart af iv. behandling i eget hjem Horsens og Skanderborg Kommuner etablerer i samarbejde med Hospitalsenheden Horsens mulighed for iv. behandling i eget hjem fra 1. oktober Der udarbejdes for hver kommune samarbejdsaftale om opgave overdragelse. Formålet er 1) at give borgeren mulighed for iv. behandling i eget hjem eller på en korttids / midlertidig plads i kommunen og 2) at forbygge genindlæggelser og optimere hurtige udskrivelser til efterfølgende behandling i primær sektor. Det har været et fantastisk samarbejde med Horsens og Skanderborg kommuner om etablering af iv. behandling i eget hjem, som startede pr. 1. oktober De første forløb er i gang. Der er anvendt modellen om opgaveoverdragelse med inspiration fra Viborg Kommunes akutteam og Viborg Sygehus, som har været i gang gennem længere tid. Epikrisen er et nøgleinstrument ved udskrivelse, den medgives patienten ved udskrivelse. Der planlægges evaluering af iv. behandling i eget hjem, som deles på et klyngestyregruppemøde. 9. Mestring og Empowerment v/ Tage Carlsen Status for mestring og empowerment Formandsskab og sekretariatsfunktion i forhold til styregruppen for mestring og empowerment overgik fra HeH til Horsens Kommune fra marts Der ikke er søgt puljemidler til det videre arbejde. Referat og kommissorium, se bilag. Styregruppen for mestring og empowerment forventer, at søge om midler til hertil i foråret Det oplyses, at der er forslag om, at ansøgning til Folkesundhed i Midten fremrykkes til maj

10 10. Økonomiske nøgletal v/ Jens Bejer Damgaard Drøftelse af økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal for halvår medsendes. Der er rimelig stor forskel på de enkelte kommuners nøgletal. Nære Sundhedstilbud opfordrer til, at se nærmere på data fra den enkelte kommune. Orienteringspunkter 11. Telemedicinsk Sårvurdering Orientering om status for Telemedicinsk Sårvurdering Første møde i implementeringsgruppen for telemedicinsk sårvurdering blev afholdt torsdag den 29. august Baggrund og status fremgår af bilag. I forbindelse med regionalt netværksmøde om telemedicinsk sårvurdering samt fra seneste Sundhedsstyregruppemøde, er der informeret om, at de nationale puljemidler tildeles klyngevis. Horsensklyngen tildeles i alt ,00 kr som et engangsbeløb. Beløbet skal primært anvendes til kompetenceudvikling indenfor sår samt indkøb at digitalt udstyr. Af hensyn til den fortsatte fremdrift i implementeringsgruppen for telemedicinsk sårvurdering, har formandsskabet for klyngestyregruppen godkendt, at beløbet deles ligeligt mellem de fire klyngekommuner og HeH. Orienteringen blev taget til efterretning. 12. Lænderygprogram Status for implemetering af lænderygprogram. 10

11 Ledende terapeut, Lene Petersen, Horsens Komune blev på forrige klyngestyregruppemøde valgt som klyngekontaktperson til Nære Sundhedstilbud vedrørende implementering af lænderygprogrammet. Indkommet status ses her: He Horsens: HEH er ikke en del af de to rygcentre. HeH følger forløbsprogrammet for de patienter, som indlægges hos os, typisk via akutafdelingen, hvor rygproblematikken ikke er den primære indlæggelsesårsag. Horsens Kommune:Der har været afholdt møde med det kommunallægelige udvalg om lænderygprogrammet, programmet kan ses på praksis.dk. Lægerne er informeret om STarT og at Horsens Kommune har lavet en åben rådgivning 1 x månedligt til borgere med uspecifikke lænderyg-smerter. Pjecer om åben rådgivning er lagt på bibliotek og hos praktiserende læger. Der er fokus på kompetenceudvikling, det prioriteres fortsat højt en af terapeuterne skal på kursus i STarT. Samarbejdet fungerer både med Aarhus og Silkeborg. Rygcentret i Silkeborg ønsker status fra kommunen. Det er aftalt med jobcentret, at der laves et tværfagligt team om den enkelte borger ved behov. Skanderborg kommune: Der har været afholdt konstruktive dialogmøder med fysioterapeuter og kiropraktorer og et møde mere er planlagt. Der er udpeget en forløbskoordinator (nogle timer om ugen), der ad hoc kan nedsætte et team af relevante personer ved behov. Orienteringen blev taget til efterretning. 13. Medcom standarder At orientere om status for implementering af Medcoms hjemmepleje-sygehus standarder. Det drejer sig om implementering af fire nye Medcom standarder i Region Midtjylland. De fire standarder hedder: Indlæggelsesrapporten, Plejeforløbsplanen, Melding om færdigbehandling, Udskrivningsrapporten. Status fra Tove Lindhøj, epj-koordinator, HeH om ibrugtagning af korrespondancemodul: MidtEPJ er klar til at tage modulet i brug. Ikke alle kommuner har den rigtige version af korrespondancemodulet endnu og er altså ikke klar til at modtage korrespondance. Sundheds-it, HeH er informeret om, at det ikke er muligt at lave prøvehandlinger med de kommuner der er klar, før der åbnes op for korrespondancen til alle. Orienteringen blev taget til efterretning. 11

12 14. Faglig følgegruppe for træning At orientere om audit af genoptræningsplaner Den faglige følgegruppe for træning, har udarbejdet audit af genoptræningsplaner, for både almindelige- og specialiserede genoptræningsplaner. Orienteringen blev taget til efterretning. 15. Horsens på Forkant v/ Tage Carlsen Mundtlig orientering om projekt Horsens på Forkant Borgere der inkluderes i projektet, er påbegyndt pr. september På grund af manglende tid på mødet, var der ikke orientering om projektet. 16. Orientering om afrapportering af sundhedsaftaler At orienteringen tages til efterretning I forsommeren godkendte Sundhedskoordinationsudvalget Afrapportering 2013 på sundhedsaftalen. Samtidig vedtog Sundhedskoordinationsudvalget at sende Afrapporteringen i høring i kommunerne. Høringsfasen er nu overstået. Der er indkommet høringssvar fra 8 kommuner (Randers, Struer, Skive, Viborg, Ringkøbing-Skjern, Favrskov, Skanderborg og Silkeborg Kommune). Der er generel enighed blandt kommunerne om; at aftalen har forbedret samarbejdet mellem og bidraget til konstruktiv dialog mellem parterne, og at en stor del af de politiske målsætninger er realiseret. Høringssvarerne peger på, at der forsat er et stort udviklingspotentiale i samarbejdet mellem sektorerne. Samtidig udtrykker kommunerne, at de har at der er positive forventninger til det 12

13 fremadrettede arbejde med sundhedsaftalerne. Væsentlige input i forhold til aftalerne generelt er: Indførelsen af de politiske målsætninger bifaldes generelt og ønskes udviklet i retning af mere relevante, præcise og målbare effektmål. Praksissektoren ønskes involveret mere. Sundhedsaftaleområdet ønskes forenklet. Fokus på økonomiske konsekvenser i forbindelse med opgaveoverdragelse, således at der kan opnås mest sundhed med færrest ressourcer, herunder at kommunerne kompenseres for større opgavevaretagelse. Der ønskes bedre analysegrundlag til forklaring af variation i forbruget af sundhedsydelser på tværs af kommunerne Sundhedskoordinationsudvalget vil efter møde den 30. september udsende pressemeddelelser med afsæt i konkrete patientoplevelser til eksemplificering af de gode resultater. Orienteringen blev taget til efterretning. Kommende møder 17. Klyngestyregruppemøder i 2014 At godkende mødedatoerne. Forslag til kommende mødedatoer. Onsdag den 19. marts 2014 kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Onsdag den 8. oktober 2014 kl (kommunalt formøde), kl klyngestyregruppemøde Mødedatoerne blev godkendt. 18. Bilaterale møder, forår 2014 At godkende mødedatoerne. 13

14 Mødet holdes på Hospitalsenheden Horsens. Hedensted Kommune Tirsdag den 20. maj Kl Odder Kommune Tirsdag den 3. juni Kl Skanderborg Kommune Tirsdag den 17. juni Kl Horsens Kommune Onsdag den 18. juni Kl Mødedatoerne blev godkendt. 19. Bilaterale møder, efterår 2014 At godkende mødedatoerne. Mødet holdes i kommunen. Kommunen tilbagemelder til HeH om adresse på mødelokale. Hedensted Kommune Onsdag den 26. november Kl Odder Kommune Onsdag den 3. december Kl Skanderborg Kommune Onsdag den 10. december Kl Horsens Kommune Tirsdag den 16. december Kl Mødedatoerne blev godkendt. 14

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager:

REFERAT. Deltagere: Desuden deltager: Herlev og Gentofte Hospitaler Kvalitet & Udvikling REFERAT Møde i: Samordningsudvalget Planområde Midt Dato: 29. april 2015 Kl.: 14.00 16.30 Sted: Ballerup Kommune, Rådhuset, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 19. januar 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Sundhedsudvalget, 30-10-2013 Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse

På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse Høringsudkast til DAK 15. januar 2014 På vej mod 2016: Rette data på rette sted for at sikre sammenhængende forløb for det enkelte menneske med en sindslidelse 1 1. Forord It-strategien til understøttelse

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2013

Aftale om regionernes økonomi for 2013 Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2013 9. juni 2012 1. Indledning Aftalen om regionernes økonomi for 2013 sikrer grundlaget for fortsat økonomisk råderum til flere behandlinger,

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi. et udviklingsprojekt

Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi. et udviklingsprojekt Projektnr. 2444 Forløbskoordinerende funktioner i kommunalt regi et udviklingsprojekt Projektbeskrivelse og aftale om medfinansiering Indholdsfortegnelse 1. Formål...1 2. Baggrund...1 3. Hovedopgaver...4

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere