Invitation til miniudbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til miniudbud"

Transkript

1 Invitation til miniudbud Vedr.: Miniudbud af møblering af nyt Handelsgymnasium med tilhørende kontorfaciliteter under SKI rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole Med henvisning til rammeaftale delaftale 1 - Kontormøbler og kontorstole fra Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) anmodes hermed om tilbud på møblering af nyt Handelsgymnasium med tilhørende kontorfaciliteter i henhold til rammeaftalens vilkår omkring miniudbud. Nærmere beskrevet vedrører miniudbuddet møblering af nyt Handelsgymnasium beliggende på Viborgvej 159 A, 8210 Århus V. Bygningen har tidligere været maskinfabrik og er pt. under ombygning til uddannelsesinstitution. Handelsgymnasiet skal ved fuld kapacitet rumme tolv klasser samt skolens udviklingsafdeling. Lejemålet, der samlet er på ca kvm., overtages d. 1. august 2010 og eleverne møder første gang på skolen onsdag d. 11. august Miniudbudsmaterialet er vedlagt denne invitation. Tilbuddet sendes pr. post eller bud og skal være Århus Købmandsskole, Sønderhøj 9, 8260 Viby J att. Økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard i hænde senest den tirsdag d. 18. maj 2010 kl for at komme i betragtning ved vurderingen af de indkomne tilbud. Er der uddybende spørgsmål til materialet eller lignende, kan disse i perioden fra mandag d. 3. maj 2010 til og med mandag d. 10. maj 2010 stilles skriftligt via til økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard på Der vil være mulighed for besigtigelse af lokalerne Handelsgymnasiet Viborgvej 159 A, 8210 Århus V fredag d. 7 maj kl Interesserede leverandører opfordres til at møde op. Tilbudsgivere, der er interesserede i at byde på opgaven, skal hurtigst muligt og senest den mandag d. 10. maj 2010 kl gøre opmærksom herpå ved at skrive en til økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard på Miniudbuddet består af følgende dokumenter, der er vedhæftet denne invitation eller alternativt kan findes på Århus Købmandsskoles hjemmeside, - Bilag 1 Generelle vilkår for tilbudsafgivelse - Bilag 2 Designstrategi - Bilag 3 Grundplan for stue og første sal - Bilag 4 Kravspecifikation - Bilag 5 Spørgeskema - Bilag 6 Tilbudsskema Bilag 2, bilag 5 og bilag 6 eftersendes tirsdag d. 4. maj Nærværende henvendelse foretages til alle relevante kontraktleverandører på den respektive delaftale. Med venlig hilsen Gitte Nørgaard Økonomi- og administrationschef

2 Bilag 1 Generelle vilkår for tilbudsafgivelse, miniudbud Møblering af nyt Handelsgymnasium under Århus Købmandsskole

3 1. Indholdsfortegnelse Forside 1. Indholdsfortegnelse Indledning/generelle forhold Miniudbud iht. rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole Miniudbuddets gennemførsel Ordregivende myndigheder Kontraktindgåelse Udbyders forbehold Tavshedspligt og åbning af tilbudene Tilbudsgivers omkostninger Gennemførelse af spørgerunde Tilbuddets udformning Generelt om udbudsgrundlaget Tilbudsgivers forbehold Alternative bud Minimumskrav til tilbuddet Miniudbudsmaterialet Den gældende tilbudsfrist m.m Tildelingskriterium Valg af tilbudsgiver Tildelingsprocedurer Tidsfrister for udbudsforretningen Spørgefrist Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Accept- og afslagsfrist Kontraktindgåelse Leveringsfrist Oversigt over udbudsforretningen... 7

4 2. Indledning/generelle forhold 2.1. Miniudbud iht. rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole Dette miniudbud gennemføres som en genåbning af konkurrencen mellem de virksomheder, der er parter i SKIs rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole. Miniudbuddet omfatter inventar til nyt Handelsgymnasium 2.2. Miniudbuddets gennemførsel Miniudbuddet af under rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole gennemføres af Århus Købmandsskole Sønderhøj Viby J Kontaktperson Økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard, 2.3. Ordregivende myndigheder Den ordregivende myndighed er: Århus Købmandsskole Sønderhøj Viby J cvr. nr Yderligere oplysninger om den ordregivende myndighed fremgår af skolens hjemmeside I nærværende udbudsbetingelser vil den ordregivende myndighed være benævnt ordregivende myndighed Kontraktindgåelse Leveranceaftale indgås i overensstemmelse med Rammekontrakt om Kontormøbler og kontorstole Udbyders forbehold Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at annullere hele eller dele af det samlede miniudbud og/eller at gennemføre nyt miniudbud, hvis der er saglige grunde eller forhold, der tilsiger dette Tavshedspligt og åbning af tilbudene Nærværende miniudbudsmateriale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold,

5 som måtte komme til tilbudsgivernes kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven. Tilbud med bilagsmateriale vil blive behandlet fortroligt. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller at få oplysninger om konkurrenternes tilbud Tilbudsgivers omkostninger Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning og eventuel efterfølgende kontrahering er de ordregivende myndigheder uvedkommende, ligesom tilbudsmateriale ikke returneres til tilbudsgiver Gennemførelse af spørgerunde Med henblik på at sikre, at tilbud udformes korrekt i overensstemmelse med de stillede krav, gennemføres der en spørgerunde, hvor du kan stille spørgsmål til miniudbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget, og anmode om uddybende beskrivelse af konkrete punkter i materialet. Spørgsmålene, der skal være på dansk, skal via være den ordregivende myndighed i hænde inden udløbet af det fastsatte tidspunkt herfor, mandag d. 10. Maj 2010 kl Spørgsmål mailes til Økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard på mailadressen Alle modtagne spørgsmål vil blive besvaret i umiddelbar fortsættelse af spørgefristens udløb, og spørgsmål (i anonymiseret form) og svar vil blive offentliggjort via fremsendelse af mail til alle tilbudsgivere. Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af selve miniudbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget, vil alle tilbudsgivere blive orienteret herom samtidig med besvarelsen af de stillede spørgsmål. Herefter vil vilkårene for tilbudsafgivelse være endeligt fastlagt. 3. Tilbuddets udformning 3.1. Generelt om udbudsgrundlaget Indledningsvis bør tilbudsgiver læse det samlede miniudbudsmateriale grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelsen af tilbuddet. Nedenfor er angivet, hvor mange besvarelser der skal fremsendes af de indlagte spørgeskemaer: Bilag 5 Spørgeskema én besvarelse. Bilag 6 Tilbudsskema én besvarelse Tilbudet ønskes suppleret med billeder af de enkelte møbler, herunder gerne grafisk / billede illustration af de ønskede opstillinger, eks. elevarbejdsplads, kantineopstilling m.v.

6 3.2. Tilbudsgivers forbehold Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende vilkår eller minimumskrav til tilbuddet. Sådanne forbehold kan medføre, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. Øvrige forbehold i tilbuddet kan føre til afvisning, hvis forbeholdet ikke kan kapitaliseres på tidspunktet for tilbudssammenligningen. Eventuelle forbehold skal være ledsaget af tilbudsgivers skriftlige begrundelser. I det omfang tilbudsgiver ikke udtrykkeligt tager forbehold over for de enkelte bestemmelser, og tillige angiver, hvilken konkret formulering af den pågældende bestemmelse tilbudsgiver vil foreslå, lægges det til grund, at tilbudsgiver har accepteret bestemmelsen, således at denne kan indgå i den endelige kontrakt. Tilbudsgiverens skal på det følgebrev, som signeres og medsendes tilbuddet tilkendegive hvorvidt der er forbehold i tilbuddet eller ej. Eventuelle forbehold skal anføres i speciel rubrik på individuelle produktspecifikke spørgsmål. Forbehold noget andet sted i tilbudsgiverens tilbud ville ikke blive accepteret Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud. 4. Minimumskrav til tilbuddet 4.1. Miniudbudsmaterialet Virksomheder, der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de særlige tilbudsskemaer. Formålet med tilbudsskemaerne er at sikre, at den ordregivende myndighed får alle nødvendige og relevante oplysninger til brug for vurderingen af de enkelte tilbud i relation til de udbudte kontrakter. Er skemaerne ikke udfyldt, eller er udfyldt mangelfuldt, og er den ønskede dokumentation ikke indsendt, er den ordregivende myndighed berettiget til - og kan være forpligtet til - at se bort fra det fremsendte tilbud. Tilbudsgiverne bør indledningsvis læse hele det samlede miniudbudsmateriale samt vejledninger knyttet til de enkelte spørgeskemaer meget grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelsen af tilbuddet Den gældende tilbudsfrist m.m. Tilbudsgiverens tilbud, der kan fremsendes pr. post eller bud, skal være ordregiver i hænde inden udløbet af den fastsatte tilbudsfrist for dette miniudbud tirsdag d. 18. maj 2010 kl Tilbud, der ikke er ordregiver i hænde inden nævnte tidspunkt, vil blive afvist.

7 5. Tildelingskriterium 5.1. Valg af tilbudsgiver Valg af tilbudsgiver vil ske ud fra det overordnede tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud identificeres på grundlag af følgende delkriterier med tilhørende vægtningsfaktorer i de anførte intervaller: Delkriterier Delaftale 1 1. Rabatter og priser, herunder priskonfigurationer 40 % 2. Sortiment 30% 3. Service 20% 4. Miljø 10% 100 % 5.2. Tildelingsprocedurer Tildelingsproceduren varetages af det til projektet knyttede indretningsudvalg. For en nærmere gennemgang af tildelingsprocedure for de enkelte spørgsmål henvises til bilag Tidsfrister for udbudsforretningen 6.1. Spørgefrist Fristen for indsendelse af spørgsmål er mandag den 10. maj 2010 kl Tilbudsfrist Tilbudsfristen er tirsdag d. 18. maj 2010 kl Ved for sen modtagelse vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning Vedståelsesfrist Tilbudsgivers bud skal uanset acceptfrist vedstås til og med den 1. september Accept- og afslagsfrist Der forventes udsendelse af accept/afslag i uge Kontraktindgåelse Underskrivelsen afleveringsaftaler forventes at finde sted i uge 21, 2010.

8 6.6. Leveringsfrist Levering skal finde sted i uge , seneste fredag d. 6. august 2010 kl Oversigt over udbudsforretningen Miniudbudsmaterialet offentliggøres den 3. maj 2010 Mulighed for besigtigelse af lokaler den 7. maj 2010 kl Seneste frist for at stille skriftlige spørgsmål er den 10. maj 2010 kl Svarliste vil blive offentliggjort senest den 11. maj 2010 Tilbudsfrist den 18. maj 2010 kl Vurdering af de indkomne tilbud foregår i perioden uge 20, 2010 Afslagsskrivelser forventes udsendt i uge 21, 2010 Acceptskrivelse og indkaldelse til endelig kontraktindgåelse forventes udsendt i uge 21, 2010 Kontraktindgåelse i uge Leveringsfrist uge 31, senest fredag d. 6. august kl

9

10 AABC CAMPEN - indretningsforslag Opskrift på en lagdelt designstrategi : Orientering : en række helte indenfor økonomiens verden lægger navne til klasselokaler og gør det nemmere at orientere sig i bygningskomplekset : F.eks Møllers Møderum. Et lag grafik trækkes henover huset og forer fællesarealerne. Sort/hvide striber i forskellig afstand på den vandrette flade skaber rytmer og overgang, understreger og giver elevgangene karakter. I opholdsnicher får linierne lov at løbe op ad væggen og spænder på den måde rummets arkitektur ud. Grafikken suppleres af farverne varm orange, lyseblå, kaffebrun og indimellen lys grøn og dyb rød. Intentionen er at tegne et sprødt og vibrerende interiør i de højloftede industrielle rammer og give skolens elever og medarbejdede et inspirerende miljø at studere og arbejde i.

11 AABC CAMPEN - indretningsforslag stueplan AABC

12 I kantinen -eller på Esplanaden -vises tiden flere steder rundt på kloden, for at understrege en uddannelse der har udsyn og tager globalisering alvorligt for vi skal lave verdenen om til farver & striber, citat Skrumpen fra det ydre rum af Gunner Wille

13 .... På den høje gavlvæg i klasselokaleret samles elementer som tavle, board, dør etc på en farvet flade og måske får et par enkelte linier og stipler lov at løbe op ad væggen

14

15

16 Bilag 4 Kravspecifikation 1 af 4 Handelsgymnasium "Campen" - Århus Købmandsskole Placering Type Antal Specifikation Undervisningslokaler - Lok til 1.11 og lok til 1.44 Undervisning Elevbord 150 Fast bord - krom stel - hvid laminat-sort kant -75x150cm - 2 personer Undervisning Elevstol 300 Sort skal - sort stel - 5 hjul - sort sædebetræk - indstillelig højde Undervisning Lærerstol 12 Sort skal - sort stel - 5 hjul - sort sædebetræk - indstillelig højde Undervisning Kateder 12 Elipseformet plade på alm. hæve-/sænk stel - hvid laminat - sort kant Undervisning Knagerækker 12 Sort Undervisning Skraldespand 12 Sort Elevgang lok og lok Elevgang Bænke 4 Bænke - krydsfiner - evt. med påsatte puder - 45x250x40 cm Elevgang Bord 4 Borde - krydsfiner 45x200x40 cm. Elevgang Ståbord 2 Stå borde - krydsfiner - 110x200x40 cm. Elevgang Stole 16 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Elevgang Skraldespand 16 Sort Kantine - lok Kantine Bord 18 Foldebord - krom stel - hvid laminat - sort kant - 80x180cm - med stoleophæng Kantine Stol 200 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Kantine Sofa 4 Hjørnesofa - ca. 2x2m Kantine Cafebord 8 Stå højde Kantine Loungstol 12 Lænestole - uldpolster - pladefod Kantine Loungebord 4 Rund bord med pladefod Lærerarbejdsrum - lok Lærerværelse Arbejdsbord 5 Rund opstilling til tre personer - hæve/sænkefunktion Lærerværelse Kontorstol 15 Indstillelig højde og ryg Lærerværelse Arkiv 22 Rullende "caddie" med aflåselig skuffe til opbevaring af bærbar pc Lærerværelse Højbord 7 Højbord med plads til 3 caddies underneden Lærerværelse Skraldespand 4 Sort Lærerværelse Knagerækker 1 Sort

17 Bilag 4 Kravspecifikation 2 af 4 Placering Type Antal Specifikation Studierum - bibliotek - lok Studierum Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Studierum Skabe 3 Skabe med låger - lås - evt på hjul eller sokkel Studierum Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Studierum Bord 2 Foldebord - krom stel - hvid laminat - sort kant - 80x180cm - med stoleophæng Studierum Stol 20 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Studierum Bord 3 Rund bord med pladefod Studierum Skraldespand 4 Sort Studierum Knagerækker 1 Sort Studievejledning - lok Studievejleder Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm - sort laminat Studievejleder Arkiv 2 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel Studievejleder Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Studievejleder Stol 1 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Studievejleder Sofa 2 Studievejleder Loungebord 1 Rund bord med pladefod Studievejleder Belysning 1 Skrivebordslampe Studievejleder Skraldespand 1 Sort Studievejleder Knagerækker 1 Sort Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Lederkontor Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Lederkontor Mødebord 1 100x200 cm - sort linoleumsplade Lederkontor Mødestol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lederkontor Arkiv 3 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel - evt. med arkivskuffer Lederkontor Belysning 1 Skrivebordslampe Lederkontor Skraldespand 1 Sort Lederkontor Knagerækker 1 Sort Mødelokale - lok Mødelokale Mødebord 1 120x240 cm - sort linoleumsplade Mødelokale Mødestol 8 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Mødelokale Knage 1 Sort Mødelokale Skraldespand 1 Sort

18 Bilag 4 Kravspecifikation 3 af 4 Placering Type Antal Specifikation Recepetion - lok Reception Arkiv 3 Rullende "caddie" med hylder Reception Højbord 1 Højbord med plads til 3 caddies underneden - anvendes som receptionsskranke Reception Dueslag 1 Dueslag med 25 hylder Reception Arbejdsbord 2 Hæve-/sænkebord - 90x180cm - sort laminat Reception Kontorstol 2 Indstillelig højde og ryg Reception Belysning 2 Skrivebordslampe Reception Arkiv 4 Arkivreoler med lås Reception Skabe 6 Reoler med låger - lås - arkiv Reception Skraldespand 3 Sort Reception Knage 2 Sort Grupperum - lok Grupperum Sofa 2 Sofa Grupperum Loungebord 1 Rund bord med pladefod Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort Grupperum - lok Grupperum Stol 3 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Grupperum Stol 1 Glasfiber skal - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 Evt. alternativ form - sort linoleumsplade Grupperum Stol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 120x240 cm - sort linoleumsplade Grupperum Stol 8 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort

19 Bilag 4 Kravspecifikation 4 af 4 Placering Type Antal Specifikation Lærerværelse - lok Lærerværelse Borde 4 Foldebord - krom stel - hvid laminat - sort kant Lærerværelse Stole 25 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lærerværelse Loungstol 6 Lænestole - uldpolster - pladefod Lærerværelse Loungebord 2 Rund bord med pladefod Lærerværelse Skraldespand 3 Sort Lærerværelse Knage 2 Sort Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Lederkontor Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Lederkontor Mødebord 1 100x200 cm - sort linoleumsplade Lederkontor Mødestol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lederkontor Arkiv 3 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel - evt. med arkivskuffer Lederkontor Belysning 1 Skrivebordslampe Lederkontor Skraldespand 1 Sort Lederkontor Knagerækker 1 Sort Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Lederkontor Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Lederkontor Mødebord 1 100x200 cm - sort linoleumsplade Lederkontor Mødestol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lederkontor Arkiv 3 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel - evt. med arkivskuffer Lederkontor Belysning 1 Skrivebordslampe Lederkontor Skraldespand 1 Sort Lederkontor Knagerækker 1 Sort

20 Bilag 5 Spørgeskema Miniudbud under SKI rammeaftale delaftale 1 Møblering af nyt handelsgymnasium med tilhørende kontorfaciliteter under Århus Købmandsskole Tildelingskriterier. Valg af tilbudsgiver vil ske udfra det overordnede tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud identificeres på grundlag af følgende delkriterier med tilhørende vægtningsfaktorer : Delkriterier Vægtningsfaktor 1. Rabatter og priser 40 % 2. Sortiment 30 % 3. Service 20 % 4. Miljø 10 % 100 % Såfremt de indkomne tilbud i forhold til delkriterium 1 ligger væsentligt fra det i projektet budgetterede beløb forbeholder ordregiver sig ret til at afslå alle de indkomne tilbud. Til belysning af de enkelte delkriterier bedes tilbudsgiver besvare nedenstående spørgsmål. Vurderingen af de enkelte tilbud vil blive foretaget af det af Århus Købmandsskole nedsatte indretningsudvalg i samarbejde med den til projektet tilknyttede indretningsarkitekt. Tilbudsgiver opfordres til at illustrere delkriterium 2 med grafik og billeder suppleret med en kort tekst. Delkriterium Pris, opgivet i dkk excl. moms, for samlet leverance i.h.t. bilag 6 tilbudsskema Side 1 af 2

21 Delkriterium Sortiment, herunder særligt opfyldelse af den til projektet udarbejdede designstrategi Delkriterium Leveringssikkerhed, herunder dokumentation for levering indenfor fastlagt tidsramme 2. Tro og love erklæring i forhold til forfalden gæld til det offentlige 3. Garanti, herunder særligt garantiperiode for møbelenheder leveret i mere end 20 stk. Delkriterium 4 1. Andel af det samlede antal leverede enheder der opfylder miljøkravene for tildeling af det nordiske miljømærke Svanen Side 2 af 2

22 Bilag 6 Tilbudsskema 1 af 5 Forklaring til anvendelse af tilbudsskema: Tilbudsgiver Dato I sidehoved på hver side indsættes tilbudsgivers navn og adresse I sidehoved på hver side indsættes dato for tilbudets afgivelse Placering Angiver møblernes placering i forhold til bygningens grundplan, jf. bilag 3 og bilag 4 Type Møbeltype, jf. bilag 4 Antal stk. Opfyldelse af kravspecifikation Produktnavn Ilustration Pris kr. Tilbudssum i alt Angiver antal møbelenheder, jf. bilag 4. Vær opmærsom på at samme møbel kan være ønsket i flere lokaler Kravspecifikation i forhold til den enkelte møbeltype fremgår af bilag 4. Besvares med ja eller nej Produktnavn på den enkelte møbeltype Angivelse af hvor produktet er illustreret eks. hjemmeside, billede vedlagt tilbud eller lignende Angiver prisen for det ønskede antal møbler. Prisen opgives i danske kroner exclusiv moms. Angiver den samlede tilbudssum

23 Tilbudsgiver: Dato 2 af 5 Tilbudsskema - Handelsgymnasium "Campen" - Århus Købmandsskole Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Undervisningslokaler - Lok til 1.11 og lok til 1.44 Undervisning Elevbord 150 Undervisning Elevstol 300 Undervisning Lærerstol 12 Undervisning Kateder 12 Undervisning Knagerækker 12 Undervisning Skraldespand 12 Elevgang lok og lok Elevgang Bænke 4 Elevgang Bord 4 Elevgang Ståbord 2 Elevgang Stole 16 Elevgang Skraldespand 16 Kantine - lok Kantine Bord 18 Kantine Stol 200 Kantine Sofa 4 Kantine Cafebord 8 Kantine Loungstol 12 Kantine Loungebord 4 Lærerarbejdsrum - lok Lærerværelse Arbejdsbord 5 Lærerværelse Kontorstol 15 Lærerværelse Arkiv 22 Lærerværelse Højbord 7 Lærerværelse Skraldespand 4 Lærerværelse Knagerækker 1

24 Tilbudsgiver: Dato 3 af 5 Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Studierum - bibliotek - lok Studierum Arbejdsbord 1 Studierum Skabe 3 Studierum Kontorstol 1 Studierum Bord 2 Studierum Stol 20 Studierum Bord 3 Studierum Skraldespand 4 Studierum Knagerækker 1 Studievejledning - lok Studievejleder Arbejdsbord 1 Studievejleder Arkiv 2 Studievejleder Kontorstol 1 Studievejleder Stol 1 Studievejleder Sofa 2 Studievejleder Loungebord 1 Studievejleder Belysning 1 Studievejleder Skraldespand 1 Studievejleder Knagerækker 1 Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Lederkontor Kontorstol 1 Lederkontor Mødebord 1 Lederkontor Mødestol 6 Lederkontor Arkiv 3 Lederkontor Belysning 1 Lederkontor Skraldespand 1 Lederkontor Knagerækker 1 Mødelokale - lok Mødelokale Mødebord 1 Mødelokale Mødestol 8 Mødelokale Knage 1 Mødelokale Skraldespand 1

25 Tilbudsgiver: Dato 4 af 5 Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Recepetion - lok Reception Arkiv 3 Reception Højbord 1 Reception Dueslag 1 Reception Arbejdsbord 2 Reception Kontorstol 2 Reception Belysning 2 Reception Arkiv 4 Reception Skabe 6 Reception Skraldespand 3 Reception Knage 2 Grupperum - lok Grupperum Sofa 2 Grupperum Loungebord 1 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1 Grupperum - lok Grupperum Stol 3 Grupperum Stol 1 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1 Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 Grupperum Stol 6 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1 Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 Grupperum Stol 8 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1

26 Tilbudsgiver: Dato 5 af 5 Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Lærerværelse - lok Lærerværelse Borde 4 Lærerværelse Stole 25 Lærerværelse Loungstol 6 Lærerværelse Loungebord 2 Lærerværelse Skraldespand 3 Lærerværelse Knage 2 Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Lederkontor Kontorstol 1 Lederkontor Mødebord 1 Lederkontor Mødestol 6 Lederkontor Arkiv 3 Lederkontor Belysning 1 Lederkontor Skraldespand 1 Lederkontor Knagerækker 1 Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Lederkontor Kontorstol 1 Lederkontor Mødebord 1 Lederkontor Mødestol 6 Lederkontor Arkiv 3 Lederkontor Belysning 1 Lederkontor Skraldespand 1 Lederkontor Knagerækker 1 Tilbudssum i alt 0

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation (begrænset udbud) Rammeaftale 02.08 Tele- og datakommunikation Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Formål og baggrund... 6 4. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere