Invitation til miniudbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invitation til miniudbud"

Transkript

1 Invitation til miniudbud Vedr.: Miniudbud af møblering af nyt Handelsgymnasium med tilhørende kontorfaciliteter under SKI rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole Med henvisning til rammeaftale delaftale 1 - Kontormøbler og kontorstole fra Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) anmodes hermed om tilbud på møblering af nyt Handelsgymnasium med tilhørende kontorfaciliteter i henhold til rammeaftalens vilkår omkring miniudbud. Nærmere beskrevet vedrører miniudbuddet møblering af nyt Handelsgymnasium beliggende på Viborgvej 159 A, 8210 Århus V. Bygningen har tidligere været maskinfabrik og er pt. under ombygning til uddannelsesinstitution. Handelsgymnasiet skal ved fuld kapacitet rumme tolv klasser samt skolens udviklingsafdeling. Lejemålet, der samlet er på ca kvm., overtages d. 1. august 2010 og eleverne møder første gang på skolen onsdag d. 11. august Miniudbudsmaterialet er vedlagt denne invitation. Tilbuddet sendes pr. post eller bud og skal være Århus Købmandsskole, Sønderhøj 9, 8260 Viby J att. Økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard i hænde senest den tirsdag d. 18. maj 2010 kl for at komme i betragtning ved vurderingen af de indkomne tilbud. Er der uddybende spørgsmål til materialet eller lignende, kan disse i perioden fra mandag d. 3. maj 2010 til og med mandag d. 10. maj 2010 stilles skriftligt via til økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard på Der vil være mulighed for besigtigelse af lokalerne Handelsgymnasiet Viborgvej 159 A, 8210 Århus V fredag d. 7 maj kl Interesserede leverandører opfordres til at møde op. Tilbudsgivere, der er interesserede i at byde på opgaven, skal hurtigst muligt og senest den mandag d. 10. maj 2010 kl gøre opmærksom herpå ved at skrive en til økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard på Miniudbuddet består af følgende dokumenter, der er vedhæftet denne invitation eller alternativt kan findes på Århus Købmandsskoles hjemmeside, - Bilag 1 Generelle vilkår for tilbudsafgivelse - Bilag 2 Designstrategi - Bilag 3 Grundplan for stue og første sal - Bilag 4 Kravspecifikation - Bilag 5 Spørgeskema - Bilag 6 Tilbudsskema Bilag 2, bilag 5 og bilag 6 eftersendes tirsdag d. 4. maj Nærværende henvendelse foretages til alle relevante kontraktleverandører på den respektive delaftale. Med venlig hilsen Gitte Nørgaard Økonomi- og administrationschef

2 Bilag 1 Generelle vilkår for tilbudsafgivelse, miniudbud Møblering af nyt Handelsgymnasium under Århus Købmandsskole

3 1. Indholdsfortegnelse Forside 1. Indholdsfortegnelse Indledning/generelle forhold Miniudbud iht. rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole Miniudbuddets gennemførsel Ordregivende myndigheder Kontraktindgåelse Udbyders forbehold Tavshedspligt og åbning af tilbudene Tilbudsgivers omkostninger Gennemførelse af spørgerunde Tilbuddets udformning Generelt om udbudsgrundlaget Tilbudsgivers forbehold Alternative bud Minimumskrav til tilbuddet Miniudbudsmaterialet Den gældende tilbudsfrist m.m Tildelingskriterium Valg af tilbudsgiver Tildelingsprocedurer Tidsfrister for udbudsforretningen Spørgefrist Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Accept- og afslagsfrist Kontraktindgåelse Leveringsfrist Oversigt over udbudsforretningen... 7

4 2. Indledning/generelle forhold 2.1. Miniudbud iht. rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole Dette miniudbud gennemføres som en genåbning af konkurrencen mellem de virksomheder, der er parter i SKIs rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole. Miniudbuddet omfatter inventar til nyt Handelsgymnasium 2.2. Miniudbuddets gennemførsel Miniudbuddet af under rammeaftale delaftale 1 om Kontormøbler og kontorstole gennemføres af Århus Købmandsskole Sønderhøj Viby J Kontaktperson Økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard, 2.3. Ordregivende myndigheder Den ordregivende myndighed er: Århus Købmandsskole Sønderhøj Viby J cvr. nr Yderligere oplysninger om den ordregivende myndighed fremgår af skolens hjemmeside I nærværende udbudsbetingelser vil den ordregivende myndighed være benævnt ordregivende myndighed Kontraktindgåelse Leveranceaftale indgås i overensstemmelse med Rammekontrakt om Kontormøbler og kontorstole Udbyders forbehold Den ordregivende myndighed forbeholder sig ret til at annullere hele eller dele af det samlede miniudbud og/eller at gennemføre nyt miniudbud, hvis der er saglige grunde eller forhold, der tilsiger dette Tavshedspligt og åbning af tilbudene Nærværende miniudbudsmateriale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold,

5 som måtte komme til tilbudsgivernes kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven. Tilbud med bilagsmateriale vil blive behandlet fortroligt. Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud eller at få oplysninger om konkurrenternes tilbud Tilbudsgivers omkostninger Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning og eventuel efterfølgende kontrahering er de ordregivende myndigheder uvedkommende, ligesom tilbudsmateriale ikke returneres til tilbudsgiver Gennemførelse af spørgerunde Med henblik på at sikre, at tilbud udformes korrekt i overensstemmelse med de stillede krav, gennemføres der en spørgerunde, hvor du kan stille spørgsmål til miniudbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget, og anmode om uddybende beskrivelse af konkrete punkter i materialet. Spørgsmålene, der skal være på dansk, skal via være den ordregivende myndighed i hænde inden udløbet af det fastsatte tidspunkt herfor, mandag d. 10. Maj 2010 kl Spørgsmål mailes til Økonomi- og administrationschef Gitte Nørgaard på mailadressen Alle modtagne spørgsmål vil blive besvaret i umiddelbar fortsættelse af spørgefristens udløb, og spørgsmål (i anonymiseret form) og svar vil blive offentliggjort via fremsendelse af mail til alle tilbudsgivere. Såfremt nogle af de stillede spørgsmål måtte give anledning til en konkret tydeliggørelse, justering eller supplering af selve miniudbudsmaterialet, herunder kontraktgrundlaget, vil alle tilbudsgivere blive orienteret herom samtidig med besvarelsen af de stillede spørgsmål. Herefter vil vilkårene for tilbudsafgivelse være endeligt fastlagt. 3. Tilbuddets udformning 3.1. Generelt om udbudsgrundlaget Indledningsvis bør tilbudsgiver læse det samlede miniudbudsmateriale grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelsen af tilbuddet. Nedenfor er angivet, hvor mange besvarelser der skal fremsendes af de indlagte spørgeskemaer: Bilag 5 Spørgeskema én besvarelse. Bilag 6 Tilbudsskema én besvarelse Tilbudet ønskes suppleret med billeder af de enkelte møbler, herunder gerne grafisk / billede illustration af de ønskede opstillinger, eks. elevarbejdsplads, kantineopstilling m.v.

6 3.2. Tilbudsgivers forbehold Der kan ikke tages forbehold for grundlæggende vilkår eller minimumskrav til tilbuddet. Sådanne forbehold kan medføre, at tilbuddet ikke er konditionsmæssigt. Øvrige forbehold i tilbuddet kan føre til afvisning, hvis forbeholdet ikke kan kapitaliseres på tidspunktet for tilbudssammenligningen. Eventuelle forbehold skal være ledsaget af tilbudsgivers skriftlige begrundelser. I det omfang tilbudsgiver ikke udtrykkeligt tager forbehold over for de enkelte bestemmelser, og tillige angiver, hvilken konkret formulering af den pågældende bestemmelse tilbudsgiver vil foreslå, lægges det til grund, at tilbudsgiver har accepteret bestemmelsen, således at denne kan indgå i den endelige kontrakt. Tilbudsgiverens skal på det følgebrev, som signeres og medsendes tilbuddet tilkendegive hvorvidt der er forbehold i tilbuddet eller ej. Eventuelle forbehold skal anføres i speciel rubrik på individuelle produktspecifikke spørgsmål. Forbehold noget andet sted i tilbudsgiverens tilbud ville ikke blive accepteret Alternative bud Der kan ikke afgives alternative bud. 4. Minimumskrav til tilbuddet 4.1. Miniudbudsmaterialet Virksomheder, der ønsker at afgive tilbud, skal udfylde de særlige tilbudsskemaer. Formålet med tilbudsskemaerne er at sikre, at den ordregivende myndighed får alle nødvendige og relevante oplysninger til brug for vurderingen af de enkelte tilbud i relation til de udbudte kontrakter. Er skemaerne ikke udfyldt, eller er udfyldt mangelfuldt, og er den ønskede dokumentation ikke indsendt, er den ordregivende myndighed berettiget til - og kan være forpligtet til - at se bort fra det fremsendte tilbud. Tilbudsgiverne bør indledningsvis læse hele det samlede miniudbudsmateriale samt vejledninger knyttet til de enkelte spørgeskemaer meget grundigt igennem og nøje følge de angivne anvisninger ved udarbejdelsen af tilbuddet Den gældende tilbudsfrist m.m. Tilbudsgiverens tilbud, der kan fremsendes pr. post eller bud, skal være ordregiver i hænde inden udløbet af den fastsatte tilbudsfrist for dette miniudbud tirsdag d. 18. maj 2010 kl Tilbud, der ikke er ordregiver i hænde inden nævnte tidspunkt, vil blive afvist.

7 5. Tildelingskriterium 5.1. Valg af tilbudsgiver Valg af tilbudsgiver vil ske ud fra det overordnede tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud identificeres på grundlag af følgende delkriterier med tilhørende vægtningsfaktorer i de anførte intervaller: Delkriterier Delaftale 1 1. Rabatter og priser, herunder priskonfigurationer 40 % 2. Sortiment 30% 3. Service 20% 4. Miljø 10% 100 % 5.2. Tildelingsprocedurer Tildelingsproceduren varetages af det til projektet knyttede indretningsudvalg. For en nærmere gennemgang af tildelingsprocedure for de enkelte spørgsmål henvises til bilag Tidsfrister for udbudsforretningen 6.1. Spørgefrist Fristen for indsendelse af spørgsmål er mandag den 10. maj 2010 kl Tilbudsfrist Tilbudsfristen er tirsdag d. 18. maj 2010 kl Ved for sen modtagelse vil tilbuddet ikke blive taget i betragtning Vedståelsesfrist Tilbudsgivers bud skal uanset acceptfrist vedstås til og med den 1. september Accept- og afslagsfrist Der forventes udsendelse af accept/afslag i uge Kontraktindgåelse Underskrivelsen afleveringsaftaler forventes at finde sted i uge 21, 2010.

8 6.6. Leveringsfrist Levering skal finde sted i uge , seneste fredag d. 6. august 2010 kl Oversigt over udbudsforretningen Miniudbudsmaterialet offentliggøres den 3. maj 2010 Mulighed for besigtigelse af lokaler den 7. maj 2010 kl Seneste frist for at stille skriftlige spørgsmål er den 10. maj 2010 kl Svarliste vil blive offentliggjort senest den 11. maj 2010 Tilbudsfrist den 18. maj 2010 kl Vurdering af de indkomne tilbud foregår i perioden uge 20, 2010 Afslagsskrivelser forventes udsendt i uge 21, 2010 Acceptskrivelse og indkaldelse til endelig kontraktindgåelse forventes udsendt i uge 21, 2010 Kontraktindgåelse i uge Leveringsfrist uge 31, senest fredag d. 6. august kl

9

10 AABC CAMPEN - indretningsforslag Opskrift på en lagdelt designstrategi : Orientering : en række helte indenfor økonomiens verden lægger navne til klasselokaler og gør det nemmere at orientere sig i bygningskomplekset : F.eks Møllers Møderum. Et lag grafik trækkes henover huset og forer fællesarealerne. Sort/hvide striber i forskellig afstand på den vandrette flade skaber rytmer og overgang, understreger og giver elevgangene karakter. I opholdsnicher får linierne lov at løbe op ad væggen og spænder på den måde rummets arkitektur ud. Grafikken suppleres af farverne varm orange, lyseblå, kaffebrun og indimellen lys grøn og dyb rød. Intentionen er at tegne et sprødt og vibrerende interiør i de højloftede industrielle rammer og give skolens elever og medarbejdede et inspirerende miljø at studere og arbejde i.

11 AABC CAMPEN - indretningsforslag stueplan AABC

12 I kantinen -eller på Esplanaden -vises tiden flere steder rundt på kloden, for at understrege en uddannelse der har udsyn og tager globalisering alvorligt for vi skal lave verdenen om til farver & striber, citat Skrumpen fra det ydre rum af Gunner Wille

13 .... På den høje gavlvæg i klasselokaleret samles elementer som tavle, board, dør etc på en farvet flade og måske får et par enkelte linier og stipler lov at løbe op ad væggen

14

15

16 Bilag 4 Kravspecifikation 1 af 4 Handelsgymnasium "Campen" - Århus Købmandsskole Placering Type Antal Specifikation Undervisningslokaler - Lok til 1.11 og lok til 1.44 Undervisning Elevbord 150 Fast bord - krom stel - hvid laminat-sort kant -75x150cm - 2 personer Undervisning Elevstol 300 Sort skal - sort stel - 5 hjul - sort sædebetræk - indstillelig højde Undervisning Lærerstol 12 Sort skal - sort stel - 5 hjul - sort sædebetræk - indstillelig højde Undervisning Kateder 12 Elipseformet plade på alm. hæve-/sænk stel - hvid laminat - sort kant Undervisning Knagerækker 12 Sort Undervisning Skraldespand 12 Sort Elevgang lok og lok Elevgang Bænke 4 Bænke - krydsfiner - evt. med påsatte puder - 45x250x40 cm Elevgang Bord 4 Borde - krydsfiner 45x200x40 cm. Elevgang Ståbord 2 Stå borde - krydsfiner - 110x200x40 cm. Elevgang Stole 16 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Elevgang Skraldespand 16 Sort Kantine - lok Kantine Bord 18 Foldebord - krom stel - hvid laminat - sort kant - 80x180cm - med stoleophæng Kantine Stol 200 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Kantine Sofa 4 Hjørnesofa - ca. 2x2m Kantine Cafebord 8 Stå højde Kantine Loungstol 12 Lænestole - uldpolster - pladefod Kantine Loungebord 4 Rund bord med pladefod Lærerarbejdsrum - lok Lærerværelse Arbejdsbord 5 Rund opstilling til tre personer - hæve/sænkefunktion Lærerværelse Kontorstol 15 Indstillelig højde og ryg Lærerværelse Arkiv 22 Rullende "caddie" med aflåselig skuffe til opbevaring af bærbar pc Lærerværelse Højbord 7 Højbord med plads til 3 caddies underneden Lærerværelse Skraldespand 4 Sort Lærerværelse Knagerækker 1 Sort

17 Bilag 4 Kravspecifikation 2 af 4 Placering Type Antal Specifikation Studierum - bibliotek - lok Studierum Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Studierum Skabe 3 Skabe med låger - lås - evt på hjul eller sokkel Studierum Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Studierum Bord 2 Foldebord - krom stel - hvid laminat - sort kant - 80x180cm - med stoleophæng Studierum Stol 20 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Studierum Bord 3 Rund bord med pladefod Studierum Skraldespand 4 Sort Studierum Knagerækker 1 Sort Studievejledning - lok Studievejleder Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm - sort laminat Studievejleder Arkiv 2 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel Studievejleder Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Studievejleder Stol 1 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Studievejleder Sofa 2 Studievejleder Loungebord 1 Rund bord med pladefod Studievejleder Belysning 1 Skrivebordslampe Studievejleder Skraldespand 1 Sort Studievejleder Knagerækker 1 Sort Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Lederkontor Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Lederkontor Mødebord 1 100x200 cm - sort linoleumsplade Lederkontor Mødestol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lederkontor Arkiv 3 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel - evt. med arkivskuffer Lederkontor Belysning 1 Skrivebordslampe Lederkontor Skraldespand 1 Sort Lederkontor Knagerækker 1 Sort Mødelokale - lok Mødelokale Mødebord 1 120x240 cm - sort linoleumsplade Mødelokale Mødestol 8 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Mødelokale Knage 1 Sort Mødelokale Skraldespand 1 Sort

18 Bilag 4 Kravspecifikation 3 af 4 Placering Type Antal Specifikation Recepetion - lok Reception Arkiv 3 Rullende "caddie" med hylder Reception Højbord 1 Højbord med plads til 3 caddies underneden - anvendes som receptionsskranke Reception Dueslag 1 Dueslag med 25 hylder Reception Arbejdsbord 2 Hæve-/sænkebord - 90x180cm - sort laminat Reception Kontorstol 2 Indstillelig højde og ryg Reception Belysning 2 Skrivebordslampe Reception Arkiv 4 Arkivreoler med lås Reception Skabe 6 Reoler med låger - lås - arkiv Reception Skraldespand 3 Sort Reception Knage 2 Sort Grupperum - lok Grupperum Sofa 2 Sofa Grupperum Loungebord 1 Rund bord med pladefod Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort Grupperum - lok Grupperum Stol 3 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Grupperum Stol 1 Glasfiber skal - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 Evt. alternativ form - sort linoleumsplade Grupperum Stol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 120x240 cm - sort linoleumsplade Grupperum Stol 8 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - uden armlæn - sort - 30% af stolene med hvid grafik som tal og stregkoder Grupperum Skraldespand 1 Sort Grupperum Knagerækker 1 Sort

19 Bilag 4 Kravspecifikation 4 af 4 Placering Type Antal Specifikation Lærerværelse - lok Lærerværelse Borde 4 Foldebord - krom stel - hvid laminat - sort kant Lærerværelse Stole 25 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lærerværelse Loungstol 6 Lænestole - uldpolster - pladefod Lærerværelse Loungebord 2 Rund bord med pladefod Lærerværelse Skraldespand 3 Sort Lærerværelse Knage 2 Sort Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Lederkontor Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Lederkontor Mødebord 1 100x200 cm - sort linoleumsplade Lederkontor Mødestol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lederkontor Arkiv 3 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel - evt. med arkivskuffer Lederkontor Belysning 1 Skrivebordslampe Lederkontor Skraldespand 1 Sort Lederkontor Knagerækker 1 Sort Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Hæve-/sænkebord - 90x180cm Lederkontor Kontorstol 1 Indstillelig højde og ryg Lederkontor Mødebord 1 100x200 cm - sort linoleumsplade Lederkontor Mødestol 6 Glasfiber skal eller lign. - krom stel - med armlæn - sort uldpolstring Lederkontor Arkiv 3 Reoler med låger - evt på hjul eller sokkel - evt. med arkivskuffer Lederkontor Belysning 1 Skrivebordslampe Lederkontor Skraldespand 1 Sort Lederkontor Knagerækker 1 Sort

20 Bilag 5 Spørgeskema Miniudbud under SKI rammeaftale delaftale 1 Møblering af nyt handelsgymnasium med tilhørende kontorfaciliteter under Århus Købmandsskole Tildelingskriterier. Valg af tilbudsgiver vil ske udfra det overordnede tildelingskriterium det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det økonomisk mest fordelagtige bud identificeres på grundlag af følgende delkriterier med tilhørende vægtningsfaktorer : Delkriterier Vægtningsfaktor 1. Rabatter og priser 40 % 2. Sortiment 30 % 3. Service 20 % 4. Miljø 10 % 100 % Såfremt de indkomne tilbud i forhold til delkriterium 1 ligger væsentligt fra det i projektet budgetterede beløb forbeholder ordregiver sig ret til at afslå alle de indkomne tilbud. Til belysning af de enkelte delkriterier bedes tilbudsgiver besvare nedenstående spørgsmål. Vurderingen af de enkelte tilbud vil blive foretaget af det af Århus Købmandsskole nedsatte indretningsudvalg i samarbejde med den til projektet tilknyttede indretningsarkitekt. Tilbudsgiver opfordres til at illustrere delkriterium 2 med grafik og billeder suppleret med en kort tekst. Delkriterium Pris, opgivet i dkk excl. moms, for samlet leverance i.h.t. bilag 6 tilbudsskema Side 1 af 2

21 Delkriterium Sortiment, herunder særligt opfyldelse af den til projektet udarbejdede designstrategi Delkriterium Leveringssikkerhed, herunder dokumentation for levering indenfor fastlagt tidsramme 2. Tro og love erklæring i forhold til forfalden gæld til det offentlige 3. Garanti, herunder særligt garantiperiode for møbelenheder leveret i mere end 20 stk. Delkriterium 4 1. Andel af det samlede antal leverede enheder der opfylder miljøkravene for tildeling af det nordiske miljømærke Svanen Side 2 af 2

22 Bilag 6 Tilbudsskema 1 af 5 Forklaring til anvendelse af tilbudsskema: Tilbudsgiver Dato I sidehoved på hver side indsættes tilbudsgivers navn og adresse I sidehoved på hver side indsættes dato for tilbudets afgivelse Placering Angiver møblernes placering i forhold til bygningens grundplan, jf. bilag 3 og bilag 4 Type Møbeltype, jf. bilag 4 Antal stk. Opfyldelse af kravspecifikation Produktnavn Ilustration Pris kr. Tilbudssum i alt Angiver antal møbelenheder, jf. bilag 4. Vær opmærsom på at samme møbel kan være ønsket i flere lokaler Kravspecifikation i forhold til den enkelte møbeltype fremgår af bilag 4. Besvares med ja eller nej Produktnavn på den enkelte møbeltype Angivelse af hvor produktet er illustreret eks. hjemmeside, billede vedlagt tilbud eller lignende Angiver prisen for det ønskede antal møbler. Prisen opgives i danske kroner exclusiv moms. Angiver den samlede tilbudssum

23 Tilbudsgiver: Dato 2 af 5 Tilbudsskema - Handelsgymnasium "Campen" - Århus Købmandsskole Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Undervisningslokaler - Lok til 1.11 og lok til 1.44 Undervisning Elevbord 150 Undervisning Elevstol 300 Undervisning Lærerstol 12 Undervisning Kateder 12 Undervisning Knagerækker 12 Undervisning Skraldespand 12 Elevgang lok og lok Elevgang Bænke 4 Elevgang Bord 4 Elevgang Ståbord 2 Elevgang Stole 16 Elevgang Skraldespand 16 Kantine - lok Kantine Bord 18 Kantine Stol 200 Kantine Sofa 4 Kantine Cafebord 8 Kantine Loungstol 12 Kantine Loungebord 4 Lærerarbejdsrum - lok Lærerværelse Arbejdsbord 5 Lærerværelse Kontorstol 15 Lærerværelse Arkiv 22 Lærerværelse Højbord 7 Lærerværelse Skraldespand 4 Lærerværelse Knagerækker 1

24 Tilbudsgiver: Dato 3 af 5 Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Studierum - bibliotek - lok Studierum Arbejdsbord 1 Studierum Skabe 3 Studierum Kontorstol 1 Studierum Bord 2 Studierum Stol 20 Studierum Bord 3 Studierum Skraldespand 4 Studierum Knagerækker 1 Studievejledning - lok Studievejleder Arbejdsbord 1 Studievejleder Arkiv 2 Studievejleder Kontorstol 1 Studievejleder Stol 1 Studievejleder Sofa 2 Studievejleder Loungebord 1 Studievejleder Belysning 1 Studievejleder Skraldespand 1 Studievejleder Knagerækker 1 Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Lederkontor Kontorstol 1 Lederkontor Mødebord 1 Lederkontor Mødestol 6 Lederkontor Arkiv 3 Lederkontor Belysning 1 Lederkontor Skraldespand 1 Lederkontor Knagerækker 1 Mødelokale - lok Mødelokale Mødebord 1 Mødelokale Mødestol 8 Mødelokale Knage 1 Mødelokale Skraldespand 1

25 Tilbudsgiver: Dato 4 af 5 Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Recepetion - lok Reception Arkiv 3 Reception Højbord 1 Reception Dueslag 1 Reception Arbejdsbord 2 Reception Kontorstol 2 Reception Belysning 2 Reception Arkiv 4 Reception Skabe 6 Reception Skraldespand 3 Reception Knage 2 Grupperum - lok Grupperum Sofa 2 Grupperum Loungebord 1 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1 Grupperum - lok Grupperum Stol 3 Grupperum Stol 1 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1 Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 Grupperum Stol 6 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1 Grupperum - lok Grupperum Mødebord 1 Grupperum Stol 8 Grupperum Skraldespand 1 Grupperum Knagerækker 1

26 Tilbudsgiver: Dato 5 af 5 Placering Type Antal Opfyldelse af Produktnavn Illustration Pris stk. kravspecifikation kr. Lærerværelse - lok Lærerværelse Borde 4 Lærerværelse Stole 25 Lærerværelse Loungstol 6 Lærerværelse Loungebord 2 Lærerværelse Skraldespand 3 Lærerværelse Knage 2 Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Lederkontor Kontorstol 1 Lederkontor Mødebord 1 Lederkontor Mødestol 6 Lederkontor Arkiv 3 Lederkontor Belysning 1 Lederkontor Skraldespand 1 Lederkontor Knagerækker 1 Lederkontor - lok Lederkontor Arbejdsbord 1 Lederkontor Kontorstol 1 Lederkontor Mødebord 1 Lederkontor Mødestol 6 Lederkontor Arkiv 3 Lederkontor Belysning 1 Lederkontor Skraldespand 1 Lederkontor Knagerækker 1 Tilbudssum i alt 0

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud... 3 1.3.

Læs mere

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn

HOFOR A/S. Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn HOFOR A/S Udbud iht. Kvalifikationsordning vedrørende levering af biler mv. 3 Van 1 Mini Van 1 Ladvogn Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning/generelle forhold... 3 1.2. Indbydelse til afgivelse af tilbud...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Betingelser for udbud

Betingelser for udbud Betingelser for udbud af elektronisk nøglesystem Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 4. Tidsplan 2 5. Spørgsmål 2 6. Afgivelse af tilbud 3 7. Vedståelsesfrist

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling

Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Kontraktbilag 8 (præciseret) Retningslinjer vedr. tildeling Rammeaftale 12.01 Nærværende bilag er gældende fra 14. september 2010. Bilaget erstatter tidligere Kontraktbilag 08 således at tildelinger foretaget

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen. Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og Ledelsesudvikling Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen Udbud af sundhedsordning til Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

EFG Bondo Inspiration SKI aftale 03.13.

EFG Bondo Inspiration SKI aftale 03.13. EFG Bondo Inspiration SKI aftale 03.13. www.efgbondo.dk EFG Bondo A/S, Islevdalvej 98, 2610 Rødovre. Tlf. 44 500 900, efgbondo@efgbondo.dk EFG Bondo A/S, Hjulmagervej 6, 7100 Vejle. Tlf. 79 43 12 12. SKI

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Assens Kommune. 1 [Firma] [Navn] [Adresse] [Postnr.] [By] Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf. 72 530 530 www.faaborgmidtfyn.dk Vedr.: Tilbud på biler til Assens Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune.

Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. 1 Vedr.: Tilbud på biler til Nyborg Kommune. Tak for Deres henvendelse vedrørende indkøb af biler til Nyborg Kommune. Fællesindkøb Fyn udbyder herved på vegne af Nyborg Kommune, indkøb af 24 stk. fabriks

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Østjysk Ledelsesakademi

Østjysk Ledelsesakademi Østjysk Ledelsesakademi Annoncering af udbud af DOL-valgmoduler og specialemodul i kommunerne Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Randers og Syddjurs. Indledning Kommunerne er gået sammen om etableringen

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere