Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød"

Transkript

1 Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen g sygeplejerske, chefknsulent Lisbeth Lind. Juni 2011

2 Indhldsfrtegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL TILSYNSDATO OG TIDSPUNKT TILSYNSRESULTAT ANBEFALINGER DATAGRUNDLAG DOKUMENTATION, OBSERVATION OG INTERVIEW MED BORGERE OG MEDARBEJDERE OBSERVATIONER PÅ FÆLLESAREALER FREMGANGSMÅDE...20 UNDERSKRIFTER BDO Kmmunernes Revisin Side 1

3 1 Tilsynets frmål BDO skal på vegne af Kmmunalbestyrelsen i Allerød Kmmune gennemføre de lvpligtige uanmeldte tilsyn på kmmunes Plejecentre. Allerød Kmmune ønsker, at tilsynspgaven skal have både et kntrllerende samt lærende g udviklende element. BDO tilsynskncept lægger vægt på, at kntrl- g læringsaspektet ikke er mdstridende, men kmplementerer hinanden. Der lægges således vægt på, at den dkumentatin, der indsamles i frbindelse med tilsynene, skal være anvendelig i medarbejdernes g ledelsens løbende arbejde med at sikre kvaliteten af den pleje g msrg, der ydes på plejecentrene. Endelig lægger BDO vægt på, at psamlingen af data fregår på et validt grundlag. BDO tilsynskncept tager dels udgangspunkt i Servicelvens bestemmelser m Tilsyn på Plejehjem g tilsynets fkus g resultat ses i frhld til Lvgivningen, Allerød Kmmunes Kvalitetsstandarder, værdier, administratinsgrundlag g den knkrete afgørelse, der er truffet fr den enkelte brger. Tilsynet vil: Fungere sm kntrl af, m det enkelte plejecenter g hjemmepleje udfører frsvarligt fagligt arbejde inde fr sin målgruppe. Være dialgbaseret i frhld til bebere, brgere, ledelse g medarbejdere fr at sikre g fremme faglig kvalitet på plejecentret. Tilsynet vil endvidere have fkus på følgende hvedpunkter: At sikre en fremadrettet g løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne ver fr bebere/brgere. At skabe grundlag fr et systematisk arbejde med anvendelsen af gde erfaringer. At afdække styrker g frbedringsmuligheder i plejecentrenes måde at håndtere pgaverne på. At identificere ptentielle udviklingsmuligheder på plejecentrene. At give faglig sparring g supervisin med udgangspunkt i lkale behv. At gøre besøgene til en psitiv plevelse, hvr den enkelte deltager frhlder sig reflekterende ver fr sig selv g de pgaver, der løses. At bidrage til sikring af kvaliteten i pgaveløsningen. De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i: Studier af plejecentrets faglige dkumentatin. Observatinsstudier på plejecentrets/hjemmeplejens fællesarealer g i udvalgte beberes/brgeres bliger. Interview med bebere, brgere, medarbejdere g ledelse. BDO Kmmunernes Revisin Side 2

4 1.1 Tilsynsdat g tidspunkt Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen g sygeplejerske, chefknsulent Lisbeth Lind, BDO. 2 Tilsynsresultat Plejecenter Enghlm er gdkendt med mangler på enkelte mråder ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering Gdkendt Dette betyder, at den leverede hjælp g det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve p til såvel lvgivningens krav, kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Frhldene på plejehjemmet vurderes samlet set at være gde g tilfredsstillende. x Gdkendt med mangler på enkelte mråder Dette betyder, at den leverede hjælp g/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier g/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede frhld kntrlleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Alvrlige fejl g mangler Dette betyder, at den leverede hjælp g/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvrlige fejl g/eller mangler vurderet ud fra lvgivningens krav, kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et pfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede frhld kntrlleres ved et pfølgende uanmeldt tilsyn. Den verrdnede vurdering begrundes med: Gdkendt med mangler på enkelte mråder Afgørelsen Gdkendt med mangler på enkelte mråder kendetegnes ved det tilfredsstillende tilsynsresultat, hvr tilsynet har knstateret: De gde, jævne g tilstrækkelige frhld på Plejecenter Enghlm vedrørende det skriftlige grundlag g den leverede hjælp, hvr styrkerne er: BDO Kmmunernes Revisin Side 3

5 At beberne tilkendegiver at have en gd hverdag, hvr de mdtager den hjælp sm de har behv fr g føler sig velsignerede g velklædte. At beberne giver udtryk fr at have en sikker g tryg i hverdag. Beberne føler sig respekterede, g de tilkendegiver, at der på Plejecenter Enghlm er en gd mgangstne mellem bebere g medarbejdere. At der på Plejecenter Enghlm er en gd rengøringsstandard. At medarbejderne fremstår engagerede g med et gdt kendskab til den enkelte beber. At medarbejderne har kendskab til kmpetenceudvikling i relatin til plæring ifm. Uddelegering af sygeplejepgaver. Medarbejderne kan redegøre fr den knkrete anvendelse g måde, hvrpå en sygeplejepgave uddelegeres. Manglerne frekmmer ved alle bebere. De mangler, der er knstateret på Plejecenter Enghlm vedrører følgende mål, målepunkter g dataindsamlingsmråder: Mål 1. Der freligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp. Beberne har manglende kendskab til mfanget af den bevilgede hjælp. Mål 2. Der freligger en samlet plan fr pleje g msrgsindsatsen. Der er mangler i Døgnrytmeplaner ift. beskrivelse af beberens individuelle prblemstillinger samt Beskrivelse af pgaver aften g nat. Der er mangler i Døgnrytmeplaner ift. At være ajurført. Der er mangler i Døgnrytmeplaner g fkusmråder ift. Opfølgning på ntater i jurnalen. Mål 3. Der er redegjrt fr sundhedsfremme g frebyggende indsats. Der er mangler i jurnalen ift. Beskrivelse af den sundhedsfremmende g frbyggende indsats. Der er manglende dkumentatin af bserverbare risici. Mål 4. Der freligger en samlet plan fr aktivitet g træning (ADL g vedligehldelse) Der er mangler i dkumentatinen ift. Aktivitet g træning. Der bserveres manglende sammenhæng mellem pgaver g beberens tilstand. BDO Kmmunernes Revisin Side 4

6 Mål 5. Der freligger en samlet plan fr psykisk pleje g msrg Der er mangler i dkumentatin af den daglige tilrettelæggelse af psykisk pleje g msrg. Mål 7. Beberen har en gd g tilfredsstillende hverdag Der er manglende dkumentatin af beberens livshistrie samt vaner g ønsker. Mål 9 Medarbejderkmpetencer Der er manglende dkumentatin af de delegerede sygeplejepgaver. Der er manglende dkumentatin af pfølgning på de delegerede sygeplejepgaver. Der bserveres manglende sammenhæng mellem skema fr delegering g bserverbare frhld. Medarbejdere har manglende kendskab til kmpetenceversigten g principper fr delegering af sygeplejepgaver. Medarbejdede har manglende kendskab til, hvrdan den knkrete pfølgning på de delegerede sygeplejepgaver skal udføres. Mål 10 Styrket indsats vedrørende arbejdsmiljø på Plejecenter Der er manglende dkumentatin i udarbejdelse af en relevant g aktuel handleplan til frebyggelse af arbejdsmiljøprblemer. Beberne har manglende kendskab til frmålet med at udarbejde en APV. Beberne har manglende kendskab til afdækning af arbejdsmiljøprblemer. Medarbejdere har manglende kendskab til lvgivningen g intentinerne bag sikring af arbejdsmiljøfrhld hs beberen. Medarbejdere har manglende kendskab til Allerød Kmmunes retningslinjer, såfremt frebyggelse af et arbejdsmiljøprblem ikke efterleves. Manglerne vil kræve en bevidst g målrettet indsats. Tilsynsførende freslår følgende specifikke indsats til afhjælpning af de knstaterede mangler: At Plejecenter Enghlm sikrer: At beberne får kendskab til mfanget af den bevilgede hjælp. At der udarbejdes sundhedsfaglig dkumentatin, hvr Døgnrytmeplaner afspejler beberens individuelle prblemstillinger. At Døgnrytmeplaner udarbejdes fr aften g nat. At Døgnrytmeplane er ajurført g afspejler en sundhedsfaglig tilgang. At der systematisk følges p på ntater i relatin til såvel døgnrytmeplaner g fkusmråder. BDO Kmmunernes Revisin Side 5

7 At den sundhedsfaglige dkumentatin indehlder beskrivelse af den sundhedsfremmede g frbyggende indsats. At den sundhedsfaglige dkumentatin indehlder beskrivelse af de knkrete pgaver ved aktiviteter g træning. At den sundhedsfaglige dkumentatin indehlder beskrivelse af den daglige tilrettelæggelse af psykisk pleje g msrg. At den sundhedsfaglige dkumentatin indehlder beskrivelse af beberens livshistrie, vaner g ønsker. At der freligger dkumentatin fr de delegerede sygeplejepgaver samt beskrivelse af pfølgning på de delegerede sygeplejepgaver. At medarbejderne har kendskab til kmpetenceversigten g principper fr delegering af sygeplejepgaver. At medarbejderne har kendskab til, hvrdan den knkrete pfølgning på de delegerede sygeplejepgaver skal udføres. At der freligger dkumentatin fr en relevant g aktuel handleplan til frebyggelse af arbejdsmiljøprblemer. At beberne har kendskab til frmålet med at udarbejde en APV. At beberne har kendskab til afdækning af arbejdsmiljøprblemer. At medarbejderne har kendskab til lvgivningen g intentinerne bag sikring af arbejdsmiljøfrhld hs beberen. At medarbejderne har kendskab til Allerød Kmmunes retningslinjer, såfremt frebyggelse at et arbejdsmiljøprblem ikke efterleves. 3 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling g læring i frbindelse med det lvpligtige uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af venstående tilsynsresultat freslår tilsynet følgende: At Plejecenter Enghlm iværksætter en bevidst g målrettet indsats i frhld til de påpegede mangler. Mere præcist anbefales følgende: At Plejecenter Enghlm underviser, plærer g vejleder medarbejderne i udarbejdelse af sundhedsfaglige dkumentatin. BDO Kmmunernes Revisin Side 6

8 At Plejecenter Enghlm underviser, plærer g vejleder medarbejderne i betydningen af, at den sundhedsfaglige dkumentatin er ajurført g afspejler beberens individuelle prblemstillinger. At Plejecenter Enghlm underviser g vejleder medarbejderne i betydningen af at tage udgangspunkt i beberens livshistrie ifm. Planlægning g udførelse af pleje g msrg til beberne. At Plejecenter Enghlm drøfter g afklarer, hvrdan der kan skabes øget fkus på den sundhedsfaglige indsats i frhld til sundhedsfremme g frebyggelse, aktiviteter g træning samt psykisk pleje g msrg. At Plejecenter Enghlm drøfter g afklarer, hvrdan den sundhedsfaglige dkumentatin bør afspejle en helhedsrienteret pleje g msrg. At Plejecenter Enghlm drøfter g afklarer, hvrdan der kan skabes øget fkus på implementering af Allerød Kmmunes fkusmråder: Kmpetenceudvikling g Arbejdsmiljø. 4 Datagrundlag BDO har på vegne af Allerød Kmmune gennemført et rdinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Enghlm ved virksmhedsleder Birtha Stark Mrtensen. Ved tilsynet er der fretaget bservatiner på fællesarealer, gennemgang af sundhedsfaglig dkumentatin, bservatin hs r med beberne samt gennemført samtaler med ni medarbejdere: T scial- g sundhedsassistenter g syv scial- g sundhedshjælpere heriblandt tre aftenvagter. Desuden har tilsynet talt med ni bebere. 4.1 Dkumentatin, bservatin g interview med brgere g medarbejdere Der er udvalgt 8 repræsentative mål fra lvgivningen g 2 fkus mål: Det skriftlige grundlag, mål 1 Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje, msrg, aktivitet g træning, g psykisk pleje g msrg mål 2-5 Sammenhæng mellem visitatin g leveret praktisk hjælp mål 6 Hverdagen på plejehjem, mål 7-8 Medarbejderkmpetencer mål 9 Arbejdsmiljø på plejecenter mål 10 BDO Kmmunernes Revisin Side 7

9 Der er i alt defineret 52 målepunkter. På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relatin til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. BDO Kmmunernes Revisin Side 8

10 Det skriftlige grundlag i henhld til Servicelven, Scialministeriets vejledning nr. 2 til Servicelven g kmmunens kvalitetsstandarder: Mål 1: Der freligger en skriftlig afgørelse med den bevilgede hjælp Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x Seks jurnaler ud af ni indehlder aktuel beskrivelse af beberens behv fr pleje. T jurnaler ud af ni mangler dkumentatin i frhld til beberens helbredsplysninger. I en jurnal ud af ni bør skema m helbredsplysninger ajurføres. Observatin x I seks jurnaler ud af ni er der verensstemmelse mellem den beskrevne hjælp g beberens tilstand. I tre jurnaler ud af ni er der manglende verensstemmelse mellem den beskrevne hjælp g beberens tilstand jf. venfr m manglende dkumentatin ifm. Beberens helbredsplysninger. Beber x Tre bebere ud af ni har kendskab til mfanget af den bevilgede hjælp. Seks bebere ud af ni har manglende kendskab til mfanget af den bevilgede hjælp. Medarbejder x Otte medarbejde ud af ni har kendskab til mfang g indhld i den bevilgede hjælp. En medarbejder ud af ni har manglende kendskab til mfang g indhld af den bevilgede hjælp. BDO Kmmunernes Revisin Side 9

11 Persnlig pleje Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje g msrg i henhld til Servicelvens 83 samt kmmunens kvalitetsstandarder: Mål 2: Der freligger en samlet plan fr pleje- g msrgsindsatsen Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x Tre jurnaler ud af ni indehlder en døgnrytmeplan fr dag, aften g nat fr tilrettelæggelse g udførelse af pleje pgaverne. I fire jurnaler ud af ni har døgnrytmeplanen mangler ift. Dkumentatin af tilrettelæggelse g udførelse af plejepgaverne aften g nat. I t jurnaler ud af ni er der mangler ift. Ajurføring af døgnrytmeplanen. Døgnrytmeplanerne har mangler ift. Inddragelse af beberens prblemstillinger g fremstår med manglende individualitet ift. Den enkelte beber. Alle jurnaler har mangler ift. pfølgning på de bservatiner, sm er dkumenteret i nter i jurnalen, ligesm der er manglende pfølgning både ift. Døgnrytmeplanen g ift. fkusmråder. Observatin x I syv jurnaler ud af ni kan tilsynsførende bservere verensstemmelse mellem de beskrevne plejepgaver g beberens tilstand. I t jurnaler ud af ni kan tilsynsførende bservere manglende verensstemmelse mellem det beskrevne g beberens tilstand. Sm eksempel kan nævnes, at en beber bør have hjælp til medicinadministratin g indtagelse g en anden beber bør have revurderet indsatsen ift. ernæring. Beber x Syv bebere ud af ni mener, der er sammenhæng mellem den hjælp beberen har brug fr g den hjælp, sm beberen får tilbudt. T bebere ud af ni mener, de har behv fr mere hjælp, end den de mdtager. Det drejer sig f.eks. m en beber, sm ønsker mere hjælp til bad grundet inkntinensprblemer. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre fr den faglige indsats. BDO Kmmunernes Revisin Side 10

12 Mål 3: Der er redegjrt fr sundhedsfremme g frebyggende indsats Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x Tre jurnaler ud af ni indehlder beskrivelse af den sundhedsfremmende g frebyggende indsats. Seks jurnaler ud af ni har mangler ift. Beskrivelse af den sundhedsfremmende g frebyggende indsats. Det drejer sig fr eksempel m manglende beskrivelse af den sundhedsfaglige faglige indsats ifm. appetitløshed, manglende dkumentatin af bldtryksmåling, manglende beskrivelse af hudpleje hs en beber med rødme på udsatte steder, manglende beskrivelse af frebyggelse af fald hs en beber, sm er beskrevet faldtruet samt manglende beskrivelse af frebyggelse af urinvejsinfektin hs en beber med gentagne urinvejsinfektiner. Observatin x I seks jurnaler ud af ni fremgår bserverbare risici af jurnalen. I tre jurnaler ud af ni bserverer tilsynsførende manglende dkumentatin af bserverbare risici. Det drejer sig f.eks. m manglende dkumentatin af hævede ben, manglende dkumentatin af usikker gangfunktin hs t bebere samt manglende dkumentatin af risik fr fejlmedicinering ved selvadministratin af medicin. Beber x I frhld til syv bebere ud af ni kan tilsynsførende knstatere verensstemmelse mellem de identificerede risici i jurnalen g beberens egne bekymringer fr kmplikatiner. I frhld til t bebere ud af ni kan tilsynsførende knstatere manglende verensstemmelse mellem de identificerede risici g beberens manglende bekymringer fr kmplikatiner. Medarbejder x Otte medarbejdere ud af ni kan frtælle m den særlige indsats vedr. relevante risici i frhld til beberens situatin. BDO Kmmunernes Revisin Side 11

13 Aktivitet g træning Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje- g msrg i henhld til Servicelvens 86 samt kmmunens kvalitetsstandarder: Mål 4: Der freligger en samlet plan fr aktivitet g træning (ADL g vedligehldelse) Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x Fem jurnaler ud af ni indehlder dkumentatin fr de knkrete pgaver ifm. Aktivitet g træning. Fire jurnaler ud af ni har mangler ift. Dkumentatin af aktivitet g træning. Observatin x Hs fem bebere ud af ni kan der bserveres sammenhæng mellem de beskrevne pgaver g beberens tilstand. Hs fire bebere ud af ni kan der ikke bserveres sammenhæng mellem pgaver g beberens tilstand, idet pgaverne ikke er beskrevet jf. venfr. Beber x Syv bebere ud af ni udtaler, at der er sammenhæng mellem den hjælp, sm beberen mener at have brug fr g den hjælp beberen får tilbudt. Medarbejder x T bebere ud af ni udtaler, at der er manglende sammenhæng mellem den hjælp, sm beberen mener at have brug fr g den hjælp beberen får tilbudt. Det drejer sig f.eks. m en beber, sm plever ikke at kunne blive visiteret til deltagelse i aktiviteter g en anden beber, sm plever mangel på aktivitetstilbud, hvrfr det er svært fr beberen at få tiden til at gå. BDO Kmmunernes Revisin Side 12

14 Psykisk pleje g msrg Sammenhæng mellem visitatin g leveret plejeg msrg i henhld til Servicelvens 83 g 86 Mål 5: Der freligger en samlet plan fr psykisk pleje g msrg Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x Ingen jurnaler indehlder dkumentatin af den daglige tilrettelæggelse af psykisk pleje g msrg. Der er således mangler ift. Beskrivelse af psykisk pleje g msrg. Dkumentatin af psykisk pleje g msrg vil fr eksempel være relevant, når det af jurnalen fremgår, at en beber har kntrverser med medbebere, at en anden beber er psykisk påvirket af mange smerter, at en tredje beber er angst g en fjerde beber har humørsvingninger. Observatin x I tre jurnaler ud af ni fremgår alle bserverbare risici af jurnalen. I seks jurnaler bserveres manglende dkumentatin af bserverbare risici. Det drejer sig f.eks. m en beber, sm frtæller m srg ifm. Ægtefælles død. Beber x Syv bebere ud af ni giver udtryk fr, at de føler sig sikre g trygge i hverdagen. Medarbejder x En beber giver udtryk fr manglende tryghed ifm. Ikke at kunne nå snren til kaldesystemet. En anden beber giver udtryk fr manglende tryghed i frhld til medarbejdernes faglige niveau i frbindelse med at kunne håndtere én akut pstået sygdm hs beberen, g en tredje beber, sm frtæller m ensmhedsfølelse g plevelsen af manglende hjælp fra medarbejderne fr at afhjælpe denne. BDO Kmmunernes Revisin Side 13

15 Praktisk hjælp Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje g msrg i henhld til Servicelvens 83 g kmmunens kvalitetsstandarder Mål 6: Beberen sikres hygiejnemæssig frsvarlig renhldelse af bligen g tilfredsstillende håndtering af vasketøjet Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x Den udførte rengøring i beberens blig dkumenteres af rengøringspersnalet på en versigt, sm medbringes på rengøringsvgnen. Rengøringsmedarbejderen plyser, at beberne får gjrt rent en gang m ugen. Omfanget af rengøringen fremgår ikke af versigten. Observatin x Beber x Medarbejder x Hverdagen på plejehjemmet: Mål 7: Beberen har en gd g tilfredsstillende hverdag Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin x En jurnal ud af ni indehlder dkumentatin af beberens livshistrie, vaner g ønsker. Otte jurnaler ud af ni har manglende dkumentatin fr beberens livshistrie, vaner g ønsker. Observatin x Hs alle bebere er det muligt fr tilsynsførende at bservere beberens ønsker g vaner i beberens adfærd g rammer (bligens indretning). Beber (1) x Otte bebere ud af ni giver udtryk fr, at de føler sig gdt tilpas på plejecentret. En beber ud af ni giver udtryk fr ikke at føle sig gdt tilpas på plejecentret på grund af ensmhedsfølelse. Medarbejder x Alle medarbejdere kan frtælle m handlinger, sm kan sikre beberen en gd hverdag. BDO Kmmunernes Revisin Side 14

16 Mål 8: Beberen plever respekt Ja Nej Bemærkninger Observatin (1) x Tilsynsførende kan bservere en respektfuld kmmunikatin g adfærd mellem beber g medarbejder. Observatin (2) x Tilsynsførende kan bservere, at medarbejderne anvender det verbale g nnverbale sprg prfessinelt i samspillet med beberen. Beber x Alle bebere udtaler, at de plever respektfuld kmmunikatin dem g medarbejderne imellem samt at medarbejderne udviser respekt g accept af beberens ønske m levevis. Medarbejder (1) x Alle medarbejdere kan frtælles m handlinger, sm sikrer respekt fr beberen. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere kan frtælle m betydningen af anvendelse af det talte g uudtalte sprg i plejen. Fkusmråde Mål 9 Medarbejderkmpetencer Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin (1) x I frhld til tte bebere ud af ni kan medarbejderen fremvise kmpetenceversigt g principper fr delegering af sygeplejepgaver. I frhld til en beber ud af tte er der manglende dkumentatin af kmpetenceversigt g principper fr delegering af sygeplejepgaver. Dkumentatin (2) x I frhld til fire bebere ud af ni freligger der aktuel skriftlig dkumentatin fr de delegerede sygeplejepgaver. I frhld til fem bebere ud af ni er der manglende skriftlig dkumentatin fr de delegerede sygeplejepgaver. Dkumentatin (3) x I frhld til t bebere ud af ni freligger der aktuel dkumentatin af pfølgning på de delegerede sygeplejepgaver. I frhld til syv bebere ud af ni er der manglende dkumentatin af pfølgning på de delegerede sygeplejepgaver. BDO Kmmunernes Revisin Side 15

17 Observatin (1) x I frhld til syv bebere ud af ni kan der bserveres sammenhæng mellem skema fr delegering g bserverbare frhld. I frhld til t bebere bserveres manglende sammenhæng mellem skema fr delegering g bserverbare frhld. Hs t bebere er kmpetencefrhld ikke dkumenteret, hvrfr det ikke er muligt at bservere sammenhæng mellem det dkumenterede g det bserverede. Observatin (2) x Hs syv bebere ud af ni kan der bserveres verensstemmelse mellem sygeplejepgavens kmpleksitet g de anvendte kmpetencer. Hs t bebere kan der bserveres manglende sammenhæng mellem sygeplejepgavens kmpleksitet g de anvendte kmpetencer. Det drejer sig f.eks. m, at afløsere får generel kmpetence til øjendrypning g hjælp til medicinindtagelse. Beber x Alle bebere udtaler, at de føler sig trygge i frhld til den måde beberens behv fr hjælp løses. Dg nævner tre bebere ud af ni, at de føler sig trygge, når det er de fastansatte medarbejdere, sm løser pgaverne, men at der pstår utryghed, når der er afløsere. Beberne plever, at der er mange afløsere. Medarbejder (1) x Fem medarbejdere ud af ni er bekendt med kmpetenceversigten g principper fr delegering af sygeplejepgaver. Fire medarbejdere ud af ni har manglende kendskab til kmpetenceversigten g principper fr delegering af sygeplejepgaver. Medarbejder (2) x Otte medarbejdere ud af ni kan redegøre fr den knkrete anvendelse g måde, hvrpå en sygeplejepgave uddelegeres. En medarbejder ud af ni frtæller, at når en sygeplejepgave uddelegeres sker det ift. Alle bebere g ikke, sm det krrekt er, ift. En knkret beber. Dette gælder både fastansatte medarbejdere g afløsere. Medarbejder (3) x Fire medarbejdere ud af ni kan redegøre fr den knkrete pfølgning på de delegerede sygeplejepgaver. Fem medarbejdede ud af ni har manglende kendskab til, hvrdan den knkrete pfølgning på de delegerede sygeplejepgaver skal udføres. BDO Kmmunernes Revisin Side 16

18 Fkusmråde Mål 10 Styrket indsats vedrørende arbejdsmiljø på plejecenter Ja Nej Bemærkninger Dkumentatin (1) x Otte jurnaler ud af ni indehlder dkumentatin fr udarbejdet g aktuel Arbejdspladsvurdering APV). En jurnal ud af ni indehlder en APV, sm er mangelfuld. Dkumentatin (2) x I t jurnaler ud af ni freligger der en relevant g aktuel handleplan til frebyggelse af arbejdsmiljøprblemer. I syv jurnaler ud af ni er der mangler i frhld til udarbejdelse af en relevant g aktuel handleplan til frebyggelse af arbejdsmiljøprblemer. Observatin (1) x I seks jurnaler ud af ni er der sammenhæng mellem APV-chekliste g de bserverbare frhld. I tre jurnaler ud af ni er der manglende sammenhæng mellem APV-chekliste g bserverbare frhld. Sm eksempel kan nævnes, at der hs en beber lå elektriske ledninger hen ver gulvet, g at der hs en anden beber var fr lidt plads mellem møblerne til, at medarbejderne kunne indtage tilfredsstillende arbejdsstillinger. Observatin (2) x I tre jurnaler ud af ni er der sammenhæng mellem en evt. handleplan g bserverbare, ptentielle arbejdsmiljøprblemer. I seks jurnaler ud af ni er der manglende sammenhæng mellem en evt. handleplan g bserverbare, ptentielle arbejdsmiljøprblemer. Beber (1) x Tre bebere ud af ni har kendskab til frmålet med at udarbejde en APV. Seks bebere ud af ni har manglende kendskab til frmålet med at udarbejde en APV. Beber (2) x Fire bebere ud af ni tilkendegiver, at de er enige i de knstaterede arbejdsmiljøprblemer. Fem bebere ud af ni har manglende kendskab til afdækning af arbejdsmiljøprblemer. Beber (3) x Syv bebere ud af ni plyser, at de er indstillet på at efterleve krav m sikre arbejdsmiljøfrhld fr persnalet. Medarbejder (1) x Seks medarbejdere ud af ni kan redegøre fr lvgivningen g intentinerne bag sikring af arbejdsmiljøfrhld hs beberen. BDO Kmmunernes Revisin Side 17

19 Tre medarbejdere ud af ni har manglende kendskab til lvgivningen g intentinerne bag sikring af arbejdsmiljøfrhld hs beberen. Medarbejder (2) x Alle medarbejdere kan redegøre fr, hvrdan en evt. uenighed mellem beber g persnale vedr. arbejdsmiljø håndteres. Medarbejder (3) x Fire medarbejdere ud af ni kan redegøre fr Allerød kmmunes retningslinjer såfremt frebyggelse af et arbejdsmiljøprblem efterleves. Fem medarbejdere ud af ni har manglende kendskab til Allerød kmmunes retningslinjer, såfremt frebyggelse af et arbejdsmiljøprblem efterleves. BDO Kmmunernes Revisin Side 18

20 4.2 Observatiner på fællesarealer Beskrivelse af plejecentret Plejecenter Enghlm er et kmmunalt plejecenter med i alt 92 bliger. Bligerne er rganiseret i 3 grupper på selve plejecentret g en gruppe med 14 bliger, sm midlertidig rdning, i en pavilln på Vestvej. Der er 33 etværelses bliger g 45 tværelses bliger alle med eget handicapvenligt tilet g bad, g de midlertidige bliger i pavillnen er etværelses bliger ligeledes med eget tilet g bad. Plejecenter Enghlm har gde fællesarealer g alle bliger har udgang til egen terrasse. Observatiner i frbindelse med rundgang Der er udarbejdet fem målepunkter fr rundgang på plejecentret. I frbindelse med rundgang på plejehjemmet havde tilsynsførende fkus på, m beberne deltg i aktiviteter g/eller underhldning individuelt eller i grupper. Desuden bserverede tilsynsførende mgangfrmen, herunder m der var dialg mellem bebere g medarbejdere, bebere imellem, samt mellem medarbejderne. Det skal fr den gde rdens skyld understreges, at tilsynsførendes bservatiner fra rundgangen, sm præsenteres i det følgende, er udtryk fr et øjebliksbillede. Observatiner på fællesarealerne Ja Nej Bemærkninger Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? x Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? x Er der fællesskab g trivsel mkring måltidet? x Er kmmunikatinen respektfuld? x Bliver beberne behandlet værdigt? x BDO Kmmunernes Revisin Side 19

21 5 Fremgangsmåde Med udgangspunkt i lvgivningen har BDO KR udviklet et basis tilsynskncept, sm har fkus på fem kvalitetsmråder i de uanmeldte tilsyn. Det drejer sig m: Det skriftlige grundlag, persnlig pleje, psykisk pleje g msrg, praktisk hjælp g hverdagslivet på plejehjem. Herudver har Allerød kmmune ønsket, at der føres tilsyn med yderligere 2 fkusmråder: Medarbejderkmpetencer g Arbejdsmiljø. På baggrund af disse kvalitetsmråder er der udarbejdet 52 målepunkter, sm anvendes på samtlige plejecentre. Der anvendes flere dataindsamlingsmetder, herunder studier af dkumentatinsmateriale, bservatin g interview af bebere g medarbejdere under tilsynet. Tilsynsfrløbet afvikles sm følgende: Ved besøgsstart kntaktes virksmhedsleder eller stedfrtræderen, sm rienteres m tilsynet. Tilsynsførende fra BDO udvælger de bebere, sm skal indgå i tilsynet. Lederen får mulighed fr at freslå ændringer til listen med de udvalgte bebere, hvis særlige hensyn taler fr det. Virksmhedsleder anmdes m at kntakte de udvalgte bebere fr at indhente accept m, hvrvidt beberne ønsker at deltage i tilsynet samt m tilsynet må læse den dkumentatin, der findes fr den enkelte beber/brger m.v. Tilsagnet dkumenteres af plejecentret i beberens dkumentatin. Ved interviewet med beberne kan det aftales med lederen, at bebernes kntaktpersner/relevant medarbejder er til stede ved præsentatinen af tilsynsmedarbejderen, så situatinen pleves så tryg sm muligt fr beberen. Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres der kvalitative interviews med de udvalgte bebere. Tilsynsmedarbejderne fretager ligeledes bservatiner hs de udvalgte bebere/brgere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview. Med udgangspunkt i en interviewguide fretages der kvalitative interview med de udvalgte beberes kntaktpersner/relevante medarbejdere. Observatiner på Plejecentrets fællesarealer fregår således, at tilsynsmedarbejderne går frit rundt på plejecentret uden ledsagelse. Virksmhedsleder kntaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes g virksmhedsleder får en krt rientering m tilsynets frløb. Tilsynsrapprt udarbejdes g sendes i faktuel høring, hvr virksmhedsleder har mulighed fr at rette faktuelle fejl, fx et frkert navn eller en misfrståelse. Tilsynsmedarbejderen retter fejlene. Tilsynsrapprten sendes til plejecentret g kntaktpersnen i Allerød Kmmune, Ældre g Sundhed. BDO Kmmunernes Revisin Side 20

22 Underskrifter Den 21. juni 2011 Lis Oline Madsen Sygeplejerske, chefknsulent Lisbeth Lind Sygeplejerske, chefknsulent BDO Kmmunernes Revisin Havnehlmen København V BDO Kmmunernes Revisin Side 21

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Bøgely Februar 2012. Tilsynsrapport. Rapporten redigeret Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Bøgely Uanmeldt tilsyn November 2011 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... 4 3 Anbefalinger... Fejl!

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkebo Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Anmeldt tilsyn Plejecentret Lærkeb Bystævneparken 31, 2700 Brønshøj Tilsynet er udført den 3. september 2009 kl. 13.00-16.00 af specialknsulenter

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Plejecenter Åglimt Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat og anbefalinger 2012...

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social- og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Allerød Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmepleje/sygepleje Rønneallé 41 3450 Allerød Tilsynet

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune: Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Løgstør skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Malene Wennerlin Kntaktplysninger:

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Social og sundhedsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Personlig pleje og praktisk bistand Cura Pleje og Service Hejrevang 15,1 3450

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Områdecenter Lystoftebakken

Områdecenter Lystoftebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport april 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Lystoftebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Taxhuset. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kmmune Tilsynsrapprt Høje - Taastrup Kmmune Taxhuset Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indhldsfrtegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger g anbefalinger...

Læs mere

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed

Tvangstanker og tvangshandlinger Stemmehøring Hallucinationer på alle sanser Angst Uro og rastløshed Ydelsesbeskrivelse Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Leverandør Frederikshavn Kmmune Scialpsykiatrisk btilbud Mariested Sæbygårdvej 36-38 9300 Sæby Leder: Else Marie Kreutz Suschef: Charltte Abildgaard

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejecentret Birkebo INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejecentret Birkebo Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

På baggrund af Statsforvaltningens henvendelse af 08. marts 2011 skal Herning Kommune bemærke som følger:

På baggrund af Statsforvaltningens henvendelse af 08. marts 2011 skal Herning Kommune bemærke som følger: HERNING BYRÅD Statsfrvaltningen Midtjylland Att. Ane Skak St. BlichersVej 6 Pstbx 151 6950 Ringkøbing Rådhuset Trvet - 7400 Herning Tlf. 9628 2828 pb@herning.dk - www.herning.dk Dat: 21. juni 2011 Udtalelse

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere