Er din boliggrund forurenet?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er din boliggrund forurenet?"

Transkript

1 Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

2 Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige virkninger er det nødvendigt at vide, hvor forureningerne er. Derfor kortlægger regionerne de grunde, hvor vi enten forventer eller ved, at jorden er forurenet. Formålet med vores arbejde er at sikre rent drikkevand og at sikre, at forureningen ikke truer menneskers sundhed i boliger, i børneinstitutioner og på offentlige legepladser. Kortlægningen hjælper desuden med at holde styr på forurenet og muligt forurenet jord ved gravearbejde og byggeri, så vi undgår at skabe nye problemer. Regionerne kortlægger muligt forurenet jord på Vidensniveau 1 og forurenet jord på Vidensniveau 2. Jordforurening stammer fra virksomheder og industrien, som gennem tiden har brugt mange kemikalier. Den måde stofferne har været håndteret på, er årsagen til, at jorden og grundvandet er forurenet mange steder i dag. Utætte tanke eller ødelagte kloakledninger kan også være skyld i, at olie og kemikalier har forurenet jorden. På mange af de grunde, hvor der tidligere har været for eksempel autoværksted, benzinsalg eller losseplads, er der i dag bygget boliger. Hvis den tidligere virksomhed har forurenet jorden, kan det få betydning for brugen af hus og have. Arbejdet med at kortlægge jordforurening er beskrevet i Lov om forurenet jord. Loven har forskellige regler for boliggrunde og erhvervsgrunde. De fleste regler for boliggrunde gælder også for børneinstitutioner og offentlige legepladser. 2

3 Hvad betyder kortlægningen for dig? Du kan fortsat bruge grunden, som du plejer, hvis du ikke får besked om andet. Hvis forureningen betyder, at du skal følge særlige forholdsregler, får du direkte besked fra regionen. Som grundejer har du dog nogle pligter: Du skal anmelde flytning af jord til din kommune. Du skal ud over den almindelige byggetilladelse også have en særlig tilladelse fra kommunen til byggeri og gravearbejde, fordi grunden er kortlagt. Den særlige tilladelse kan stille krav til undersøgelser og tiltag, som du selv skal betale. Du skal dog ikke søge om tilladelse til almindeligt havearbejde. Du skal også have en særlig tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at ændre brugen af grunden. Hvis din grund kombinerer bolig og erhverv, kræver det tilladelse at indrette erhvervsdelen til bolig. Tilladelsen kan stille krav til undersøgelser og tiltag, som du selv skal betale. Du skal orientere eventuelle lejere om kortlægningen, og hvad den betyder for dem. Du skal orientere eventuelle købere om kortlægningen. Tre hyppige spørgsmål om jordforurening Kan jeg risikere at skulle betale for en forurening, jeg ikke selv har forårsaget? Du kan som hovedregel ikke blive pålagt at undersøge eller fjerne en forurening, hvis du ikke selv er forureneren. Du kan dog komme til at betale for undersøgelser og oprensning, hvis du vil ændre anvendelsen, bygge eller grave i det forurenede område. Det skyldes, at der i forbindelse med en tilladelse kan blive stillet særlige krav til undersøgelser og tiltag, som du skal betale. Kan jeg få erstatning, hvis jeg har købt en forurenet grund uden at vide det? Der er ingen generelle muligheder for erstatning, men du kan lægge sag an mod sælger. Kan jeg sælge mit hus, når det ligger på en kortlagt grund? Du kan godt sælge dit hus, men husk, at du har pligt til at oplyse køber om, at grunden er kortlagt. Er din boliggrund kortlagt som muligt forurenet, kan du overveje at få undersøgt, om den faktisk er forurenet. Du kan få regionen til at undersøge grunden inden for et år. Du kan også selv vælge at betale for at få den undersøgt. Er din boliggrund kortlagt som forurenet, nuancerer vi forureningens betydning for din brug af hus og have. Nuanceringen skal gøre det lettere at sælge, købe og belåne en forurenet boliggrund. Du bør desuden overveje, om du vil tilmelde dig Værditabsordningen, inden du sælger din grund. 3

4 Hvordan kortlægger vi jordforurening? Regionens arbejde med kortlægning indeholder typisk følgende faser: Indsamling af oplysninger om kilder til forurening Regionen indsamler systematisk oplysninger om aktiviteter, som kan være årsag til jordforurening. Vi indsamler oplysningerne ud fra de erfaringer, vi har med jordforurening fra forskellige brancher. Vi finder typisk oplysningerne i gamle telefonbøger, byggesager og miljøarkiver. Hvis de indsamlede oplysninger om grunden viser, at der ikke er kilder til forurening, kortlægger vi ikke grunden. Kortlægning på Vidensniveau 1: Din grund er måske forurenet Hvis vi har tilstrækkelig med oplysninger om en aktivitet, som kan have forurenet jorden, kortlægger vi din grund som muligt forurenet på Vidensniveau 1. Undersøgelse af grunden: Er jorden forurenet eller ej? Vi undersøger grunde, hvor vi har erfaring for, at der er risiko for forurening i forhold til brugen af hus og have. Vi undersøger også grunde, hvis den mulige forurening kan true grundvandet. Viser undersøgelsen, at jorden ikke er forurenet, udgår din grund af kortlægningen. Hvis jorden kun er lettere forurenet, udgår grunden også af kortlægningen, og kommunen giver dig gode råd om, hvordan du kan bruge grunden uden problemer. Kortlægning på Vidensniveau 2: Din grund er forurenet Hvis undersøgelsen viser, at jorden er forurenet, kortlægger vi din grund på Vidensniveau 2. Samtidig nuancerer vi grunden i en af tre forureningskategorier: F0, F1, F2. Flere undersøgelser og oprensning Det er normalt regionen, der betaler for at undersøge og oprense forurening, der kan true mennesker og grundvand. Vi har mange forurenede grunde i regionen og prioriterer derfor løbende, hvor de offentlige midler gør mest nytte. De værste forureninger bliver altid undersøgt og oprenset først. Vi fjerner kun den del af forureningen, der udgør en risiko for boligen eller for grundvandet. Restforureningen vil stadig være kortlagt. Der kan gå mange år, før vi undersøger og oprenser din grund. Oprensning af forurening kan for eksempel være, at vi: - graver den forurenede jord væk, - stiller et anlæg op, der sikrer, at forureningen ikke trænger ind i huset. 4

5 Kortlægningens faser 5

6 Kortlægning på Vidensniveau 1 Når jorden måske er forurenet Kortlægning på Vidensniveau 1 Regionen kortlægger en grund på Vidensniveau 1, når vi ved, at der har været aktiviteter på grunden, som gør, at jorden kan være forurenet. Et eksempel er en virksomhed, der har brugt kemikalier, olietanke, vaskepladser eller lignende, som kan have forurenet jorden. Hvad kan du forvente? Du har ret til en forureningsundersøgelse inden for et år, fra du søger regionen, hvis din boliggrund er kortlagt på Vidensniveau 1. Hvis du ikke beder om en undersøgelse, bliver din grund først undersøgt på et senere tidspunkt. Regionens indsatsområder: grunde med boliger, børneinstitutioner og offentlige legepladser, områder med værdifuldt grundvand. 6

7 Kortlægning på Vidensniveau 1 Kort om undersøgelsen Undersøgelsen skal afklare, om grunden er forurenet. Den består af boringer, hvorfra vi udtager prøver af jord, vand og luft, som bliver analyseret. Hvis undersøgelsen viser, at din grund ikke er forurenet, udgår den af kortlægningen. Viser undersøgelsen, at jorden er lettere forurenet, udgår den også af kortlægningen, og regionen giver gode råd om brugen af hus og have. Viser undersøgelsen, at grunden er forurenet, kortlægger vi den på Vidensniveau 2. Hvis du selv kan have forurenet grunden, giver vi sagen videre til din kommune eller staten. De vil så vurdere, om du kan blive pålagt at betale for flere undersøgelser og for oprensning. Når vi har kortlagt din grund på Vidensniveau 1, skal kommunen give tilladelse til byggeri og gravearbejde, og du skal anmelde flytning af jord til kommunen. Hvem får besked om kortlægningen? Regionen informerer grundejeren om kortlægningen. Vi orienterer også kommunen, Miljøstyrelsen og Skat om kortlægningen, og vi offentliggør oplysningerne på vores hjemmeside. 7

8 Kortlægning på Vidensniveau 2 Når jorden er forurenet Kortlægning på Vidensniveau 2 Vi kortlægger en grund på Vidensniveau 2, når vi ved, at jorden er forurenet. Enten fordi en undersøgelse viser det, eller fordi forureningen umiddelbart kan ses. Hvis undersøgelsen viser, at kun en del af grunden er forurenet, kortlægger vi kun den forurenede del. Hvad betyder forureningen for din brug af hus og have? Det er vigtigt at skelne mellem forurening, som betyder noget for den daglige brug af hus og have, og forurening, som ikke betyder noget. Derfor nuancerer vi alle boliggrunde, der kortlægges som forurenet på Vidensniveau 2. Nuanceringen tildeler den forurenede grund en af tre forureningskategorier: F0, F1, F2. F0: Jordforurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have. F1: Jordforurening, som ikke har nogen sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, hvis du følger nogle simple råd. F2: Jordforurening, som kan have sundhedsmæssig betydning for brug af hus og have, eller som skal undersøges nærmere. 8

9 Kortlægning på Vidensniveau 2 Hvor undersøger vi forureningen nærmere? Ofte er der ingen sundhedsfare ved at bo på en grund, som er kortlagt på Vidensniveau 2, fordi forureningen ligger dybt nede i jorden. I de tilfælde undersøger vi ikke yderligere. Grunden er kortlagt på Vidensniveau 2 for at sikre, at der tages højde for forureningen ved byggeri eller gravearbejde i fremtiden. Hvis forureningen på din grund udgør en risiko for mennesker eller værdifuldt grundvand, undersøger vi forureningen yderligere. Hvad gør vi ved forureningen på din grund? Viser yderligere undersøgelser, at forureningen udgør en risiko for menneskers sundhed eller værdifuldt grundvand, oprenser vi forureningen. Vi oprenser først de grunde, hvor risikoen er størst. Vi oprenser sjældent grundene helt. Vi fjerner kun den del af forureningen, der udgør en risiko for boligen eller for grundvandet. Vi efterlader derfor ofte en restforurening. Når vi har renset forureningen op, vurderer vi igen kortlægningen og forureningskategorien. I sjældne tilfælde renser vi helt op, og grunden udgår af kortlægningen. Når vi har kortlagt din grund på Vidensniveau 2, skal kommunen give tilladelse til byggeri og gravearbejde, og du skal anmelde flytning af jord til kommunen. Hvem får besked om forureningen på din grund? Regionen informerer grundejeren om kortlægningen. Vi orienterer også kommunen, Miljøstyrelsen og Skat om kortlægningen, og vi offentliggør oplysningerne på vores hjemmeside. 9

10 Hvad kan du selv gøre? Hvis du ønsker en undersøgelse inden et år Du har ret til at bede din region undersøge din boliggrund, når den er kortlagt på Vidensniveau 1. Herefter skal regionen undersøge grunden inden for et år. Hvis du selv vil tage initiativ til en undersøgelse Hvis du ikke ønsker at vente på regionen, kan du selv få undersøgt grunden. Du skal benytte et rådgivende ingeniørfirma, og du skal selv betale. Det er en god idé at få regionen til at godkende oplægget til undersøgelsen, inden du sætter den i gang. Vi giver i det hele taget gerne gode råd til processen. Hvis du selv vil fjerne forureningen Hvis du selv vil fjerne forureningen, skal du kontakte kommunen, inden du går i gang. Du skal benytte et rådgivende ingeniørfirma, og du skal selv betale. Hvis dit formål med oprensningen er, at du vil have din grund ud af kortlægningen, skal du også kontakte din region. Det skal du gøre for på forhånd at sikre, at de krav, regionen stiller til oprensningen, er opfyldt. Værditabsordningen Som ejer af en forurenet boliggrund kan du søge regionen om at få grunden omfattet af Værditabsordningen, hvis du ikke kendte til forureningen, da du købte grunden. Ordningen hjælper dig til hurtigere at få undersøgt forureningen på din grund. Ordningen omfatter også oprensning, hvor du selv betaler en del af udgiften. Der er dog meget lang ventetid på at få renset grunden op. Kontakt regionen, hvis du vil have flere oplysninger. 10

11 Hvem skal du spørge om hvad? Regionerne samarbejder med kommunerne på jordforureningsområdet. Her får du et overblik over, hvem du skal spørge om hvad. Spørg regionen om kortlægning Din region er kortlægningsmyndighed. Det betyder, at du skal kontakte os, når du har spørgsmål, der handler om kortlægning og nuancering af forurening. Det gælder også, når din boliggrund er kortlagt på Vidensniveau 2, men endnu ikke er nuanceret, eller hvis du har spørgsmål til undersøgelse og oprensning. Spørgsmål om Værditabsordningen er også regionens område. Spørg kommunen om gravearbejde, byggeri og flytning af jord på en kortlagt grund Hvis du vil ændre anvendelsen, bygge eller grave på en kortlagt grund, skal du søge om tilladelse hos din kommune. Vil du flytte jord væk fra grunden, skal du anmelde det til kommunen. Spørg kommunen om gravearbejde, byggeri og flytning af jord på en lettere forurenet grund Fra 2008 bliver en stor del af jorden i byerne betragtet som lettere forurenet. Det hedder områdeklassificering. Det er kommunen, der udpeger de områder, hvor jorden er lettere forurenet. Du vil få gode råd til, hvordan du kan bruge din have, hvis jorden er lettere forurenet. Den lettere forurenede jord bliver ikke kortlagt, men du skal alligevel anmelde flytning af jord til kommunen. Du skal også kontakte din kommune, hvis du skal bygge på lettere forurenet jord. Jorden i overfladen er lettere forurenet i mange byområder. Forureningen stammer især fra trafikken og industrien. 11

12 Her kan du få mere at vide om jordforurening, kortlægning, nuancering, undersøgelser og oprensninger: Regionens hjemmeside: Miljøstyrelsen: Videncenter for Jordforurening: Danmarks Miljøportal: Regionerne i Danmark kortlægger, undersøger og oprenser forurenet jord. Formålet er at sikre rent drikkevand og menneskers sundhed i boliger, børneinstitutioner og på offentlige legepladser. De fem regioner i Danmark og Videncenter for Jordforurening har i fællesskab udarbejdet denne pjece. Udgivet 2007.

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen

Min boliggrund er forurenet. Værd at vide om værditabsordningen Min boliggrund er forurenet Værd at vide om værditabsordningen 1 Hvad er værditabsordningen? Værditabsordningen bygger på en bevilling på finansloven, der har til formål at hjælpe de boligejere, der, uden

Læs mere

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund

Region Hovedstaden. Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Region Hovedstaden Til dig der vil rense op og bygge på en forurenet boliggrund Jeg vil undersøge og oprense forurening på min grund hvad gør jeg? Først skal du gøre dig klart, hvorfor du vil undersøge

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt

vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt vi arbejder for miljøet miljøstyrelsen stiller skarpt indhold forord 3 miljøstyrelsens opgaver 4 en organisation i udvikling 6 pejlemærker for fremtiden 8 erhvervsudvikling 10 miljøteknologi 12 kemikalier

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

HER ER FAMILIEN DANMARK

HER ER FAMILIEN DANMARK HER ER FAMILIEN DANMARK Der er cirka 800.000 børnefamilier i Danmark, men en børnefamilie er faktisk et vidt begreb, og det kan man for alvor få syn for, hvis man dykker ned i Danmarks Statistiks tal om

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere