Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne."

Transkript

1 Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen August

2 Forord Vedligeholdende træning er et væsentligt og betydningsfuldt tilbud for mange borgere. Det er et træningstilbud, der er skabt ud fra en ambition om at kunne favne den gruppe borgere i vores samfund, der har behov for ekstra støtte for at kunne vedligeholde deres fysiske, kognitive og sociale funktionsevne og forblive aktive i deres hverdagsliv. Det er tale om borgere, der ikke lader sig genoptræne ud fra et stort forbedringspotentiale, men som igennem vedligeholdelsestræning har mulighed for at fastholde funktionsevnen frem for at se den blive forværret dag for dag. Siden kommunalreformen har den vedligeholdende træning stået noget i skyggen af de andre genoptræningsforpligtelser, der er tillagt kommunerne. Dette gælder ikke mindst i forhold til genoptræning efter indlæggelse, hvor væksten i antallet af genoptræningsplaner og udviklingen af kvaliteten af de forskellige genoptræningsforløb har været meget i fokus. Undersøgelsen Kommunal træning af ældre har gennem flere år dokumenteret, at den vedligeholdende træning er kommet bagest i køen, når det gælder kommunernes prioritering af de forskellige træningsområder. Det er også den træningsaktivitet, hvor ventetiden klart er længst. Udgangspunktet for denne undersøgelse har været at sætte et selvstændigt fokus på tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten af den vedligeholdende træning. Vi har bedt samtlige kommuner i landet om at svare på en række spørgsmål vedrørende vedligeholdende træning. Mere end 2/3 af alle kommuner har takket ja til at deltage i undersøgelsen, hvilket har givet et robust indblik i, hvordan kommunerne griber den vedligeholdende træning an. Undersøgelsen viser, at der er mange gode takter i den måde kommunerne varetager den vedligeholdende træning. Stort set alle kommuner har et selvstændigt tilbud om vedligeholdende træning, og har som udgangspunkt en sundhedsfaglig tilgang til løsningen af opgaven. Men undersøgelsen dokumenterer samtidigt, at kommunerne griber træningsopgaven meget forskelligt an. Nogle kommuner har en klar adskillelse mellem visitation og udfører andre ikke. Nogle kommuner beskriver meget konkret, hvilket tilbud borgeren kan forvente, mens andre kommuners beskrivelser er meget overordnede. I nogle kommuner er det primært visitator, der bestemmer indholdet i træningen, og i andre er det den udførende medarbejder. Og så videre. Undersøgelsen dokumenterer ikke, at en tilgang er bedre end den anden. Men den viser, at der er et udviklingspotentiale på en række områder. Eksempelvis er træningen i flere 2

3 kommuner ikke målrettet sociale og kognitive funktionsnedsættelser, selv om loven og vejledningen forudsætter dette. God læselyst. Gunner Gamborg Formand Ergoterapeutforeningen Tina Lambrect Formand, Danske Fysioterapeuter Bjarne Hastrup Adm. direktør, Ældre Sagen 3

4 1.1 Sammenfatning Stort set samtlige kommuner (94 %) har et særskilt tilbud om vedligeholdende træning. Men i cirka hver tredje kommune (30 %) skelnes der rent praktisk ikke altid mellem den vedligeholdende træning og den almindelige genoptræning. Der mange måder, hvorpå kommunerne bliver opmærksomme på et potentielt behov for vedligeholdende træning. Den mest udbredte er, at borgeren allerede er kendt af kommune. Men henvendelser fra den praktiserende læge eller fra borgeren selv er også almindelige. Visitationen er adskilt fra den udførende enhed i to tredjedele af kommunerne. Der er dog stor forskel på, hvilke kompetencer, der er tillagt visitationen i de kommuner, hvor den er adskilt fra den udførende enhed: Kommunerne er delt i to næsten lige store grupper, hvor den ene gruppe har en visitation, der kan visitere direkte forskellige træningsforløb, mens den anden gruppe alene visiterer til træning, men lader den udførende enhed afgøre, hvilke træningsforløb borgeren skal i gang med. Visitationsretningslinjerne i kommunerne tager i langt de fleste tilfælde primært udgangspunkt i faglig viden og evidens. I mindre gruppe af kommuner (13 %) tager retningslinjerne ligeligt udgangspunkt i faglig viden og evidens samt ressourcemæssige hensyn. Ingen kommuner svarer, at ressourcemæssige hensyn er bærende for visitationsretningslinjerne. Uanset om visitationen er adskilt fra den udførende enhed eller ej, er det oftest den udførende medarbejder, der afgør det nærmere indhold i træningen. Og der er ifølge undersøgelsen ingen tendens til, at den udførende medarbejder har mindre indflydelse på indholdet i træningen i de kommuner, hvor der er en adskilt visitationsenhed - tværtimod. Der er stor forskel på kommunernes beskrivelse af, hvilket tilbud borgeren skal have. Kommunernes svar fordeler sig jævnt indenfor et kontinuum fra at beskrivelsen er meget konkret til den er meget overordnet. Der foregår stort set altid en individuel sundhedsfaglig udredning ved en terapeut, når borgeren møder op første gang. Der stor forskel på, hvorvidt kommuner primært benytter sig af pakketilbud, individuelle tilrettelagte træningsforløb eller en kombination heraf. Kommunernes svar fordeler sig også i forhold til dette spørgsmål jævnt indenfor et kontinuum fra at vi anvender kun pakkeforløb til vi anvender kun individuelt tilrettelagte forløb. 4

5 Stort set alle kommuner har vedligeholdende træning rettet mod fysisk funktionsnedsættelse, mens kun nogle af kommunerne har vedligeholdende træning rettet mod sociale funktionsnedsættelser (61 % af kommunerne) og kognitive funktionsnedsættelser (75 % af kommunerne). I to tredjedele af kommunerne er det alene eller hovedsageligt terapeuter, der udfører træningen. I 19 % af kommunerne er det både terapeuter og andet personale, der udfører træningen, mens det i 13 % af kommunerne hovedsageligt eller alene er andet personale, der udfører træningen. Anvendelsen af tests og måleredskaber ved vurderingen af træningens virkning og effekt er udbredt i de fleste kommuner. I næsten tre fjerdedele af kommunerne (72 %) anvendes der altid eller ofte tests og måleredskaber. Det er kun i 7 % af kommunerne, at der aldrig eller oftest ikke anvendes test og måleredskaber. Stort set alle kommuner arbejder for at få borgere, der har gennemført et vedligeholdende træningstilbud, videre i andre tilbud som eksempelvis frivillig idræt. 5

6 2.1 Undersøgelsens design Til undersøgelsen er valgt telefoninterview. Herved opnås for det første, at respondenterne har mulighed for at få gentaget et spørgsmål, hvis de ikke forstår, hvad der bliver spurgt om. For det andet sikres, at respondenterne bruger den fornødne tid på hvert enkelt spørgsmål. Således øges sandsynligheden for, at der svares på det, der bliver spurgt om, og at alle spørgsmål bliver besvaret. Dette kan ikke opnås i samme omfang med en internetundersøgelse eller med en postalreturneret spørgeskemaundersøgelse. Telefoninterviewet er desuden valgt, fordi det giver mulighed for at få interview med et større antal respondenter, inden for de givne økonomiske rammer, end det personlige interview. Endelig kræver en række af spørgsmålene en omhyggelig gennemgang fra en trænet interviewer for at sikre standardisering i afkodningen af svarene. Undersøgelsen er gennemført særskilt for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen, så ingen uvedkommende spørgsmål kan påvirke besvarelsen af foreningernes spørgsmål. Respondenterne har deltaget anonymt i undersøgelsen. Sikringen af anonymitet er vigtig for at skabe en høj grad af troværdighed i besvarelserne. Inden undersøgelsens igangsættelse er der foretaget en foranalyse med 5 interviews til brug for kontrol af spørgeskema og metode. Spørgeskemaet, der er anvendt til telefoninterviewene, er gengivet i bilag. 2.2 Gennemførelse af undersøgelsen Megafon blev udvalgt til at stå for gennemførelsen af undersøgelsen. Valget faldt på MEGAFON, da firmaet er medlem af ESOMAR og er certificeret efter ISO-20252:2006 standarderne. Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden 17. juni til 11. juli Målgruppen for undersøgelsen er efter aftale med foreningerne bag undersøgelsen fastsat til personer, der er ansvarlige for den kommunale vedligeholdende træning. Respondenterne er kontaktet i tidsrummet fra kl til kl på hverdage. Var rette vedkommende ikke til at træffe, blev der forsøgt lavet en aftale om, hvornår man kunne ringe igen. Var der ikke muligt at træffe nogen overhovedet, blev samme telefonnummer forsøgt kontaktet op til 6 gange. 6

7 67 brugbare interviews er gennemført. En gennemførelsesprocent på 69 % er meget tilfredsstillende for en telefonundersøgelse. 2.3 Statistiske usikkerheder Af Tabel 1 fremgår de statistiske usikkerheder ved forskellige svarfordelinger. Gennemføres der f.eks. 50 interviews, og 15 % af respondenterne har afgivet svar i en bestemt svarkategori, ligger den sande værdi med 95 % sikkerhed indenfor det observerede +/- 6,96 procentpoints. De angivne usikkerheder for populationerne bør tages i betragtning ved aflæsningen af krydstabeller, kolonnernes totaler. Bemærk, at ved populationer (kolonnetotaler) hvor n<50, er usikkerheden betydelig. Tabel 1: Usikkerhed for populationens svarfordelinger (95 % signifikansniveau) Svarfordeling i % Population, n Usikkerheder, % ,71 12,9 8,57 6,53 5,22 4,25 3,5 3 2, ,75 17,7 11,79 8,99 7,19 5,85 4,8 4,1 2, ,65 21,1 14,03 10,7 8,56 6,96 5,7 4,8 3, ,33 23,6 15,72 11,98 9,59 7,8 6,3 5,4 3, ,16 25,6 17,02 12,97 10,38 8,44 6,9 5,9 4, ,33 27,1 18,01 13,73 10,98 8,94 7,3 6,2 4, ,94 28,2 18,75 14,29 11,43 9,3 7,6 6,5 4, ,05 28,9 19,25 14,68 11,74 9,55 7,8 6,6 4, ,7 29,4 19,55 14,91 11,92 9,7 7,9 6,7 4, ,91 29,5 19,65 14,98 11,98 9,75 7,9 6,8 4,7 0 7

8 3.1 Tilbud om vedligeholdende træning i kommunerne Ifølge Serviceloven skal kommunerne tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor 1. Undersøgelse viser, at stort set samtlige kommuner har et særskilt tilbud om vedligeholdende træning. Tabel 2. Tilbud om vedligeholdende træning. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja % Nej 4 6 % Ved ikke 0 0 % En mindre gruppe af kommuner har dog ikke noget særskilt tilbud om vedligeholdende træning. Halvdelen af disse kommuner har valgt at integrere den vedligeholdende træning fuldt ud som en del af hverdagsrehabiliteringen eller at have ergo- eller fysioterapeuter, der understøtter plejepersonalets arbejde med ældre borgere 2. I lovgivningen skelnes der mellem den vedligeholdende træning og andre genoptræningsaktiviteter i kommunerne. Undersøgelsen viser, at dette ikke er tilfældet i alle kommuner ved den praktiske tilrettelæggelse af træningen. Tabel 3. Skelnes der mellem de forskellige træningstyper. 02. Skelner I rent praktisk mellem vedligeholdende træning og almindelig genoptræning eller løses træningsopgaverne på samme måde? Ja, der skelnes % Nej, træningsopgaverne løses på samme måde % Ved ikke 1 1 % I 30 % af kommunerne skelnes der ikke mellem almindelig genoptræning og vedligeholdende træning, idet træningsopgaverne løses på samme måde. I resten af kommunerne skelnes der mellem opgaverne. Af kommentarerne til spørgsmålet fremgår blandt andet følgende: En kommune svarer, at der kun skelnes, når det er nødvendigt. En anden kommune svarer, at skellet går mellem træning efter sundhedsloven og træning efter serviceloven. En tredje kommuner svarer, at den fysiske placering af den vedligeholdende træning sammen med den øvrige træning har betydning for, at der ikke skelnes. 1 Servicelovens 86. stk Se besvarelse for disse kommuner i bilagstabel 2. 8

9 Endelig fremhæver en fjerde kommune, at det er den samme personalegruppe og den samme dokumentation, der anvendes ved træningen, men at det er forskellig træningspraksis, der anvendes. En enkelt kommune angiver, at der ikke er noget selvstændigt tilbud om vedligeholdende træning. Der er forskel på hvor ofte, der rent praktisk skelnes mellem vedligeholdende træning og almindelig træning i kommunerne i de 5 regioner. Tabel 4. Hvor ofte skelnes der mellem de forskellige træningstyper i kommunerne i de 5 regioner. 02. Skelner I rent praktisk mellem vedligeholdende træning og almindelig genoptræning eller løses træningsopgaverne på samme måde? 17. er All interviews Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, der skelnes 9 53% 7 64% 12 75% 11 79% 7 78% 46 69% Nej, træningsopgaverne løses på samme måde 8 47% 4 36% 4 25% 3 21% 1 11% 20 30% Ved ikke 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 11% 1 1% Total % % % % 9 100% % Næsten halvdelen af kommunerne i Hovedstaden (47 %) skelner rent praktisk ikke mellem vedligeholdende træning og almindelig genoptræning. Det samme gør sig gældende i Sjælland, hvor cirka en tredjedel af kommunerne (36 %) ikke skelner. Kommunerne i Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland skelner i højere grad mellem almindelig genoptræning og vedligeholdende træning. I Nordjylland er det kun cirka hver tiende (11 %), der ikke skelner. Total 3.2 Adgang til vedligeholdende træning Som det fremgår af tabel 5, er mange måder, hvorpå borgerne kan komme i betragtning til at modtage vedligeholdende træning. Tabel 5. Henvendelsesformer forud for visitation til vedligeholdende træning. 03. Hvad er den eller de mest udbredte henvendelsesform(er) forud for visitationen til vedligeholdende træning? Borgerne retter selv henvendelse % Pårørende retter henvendelse % Den praktiserende læge retter henvendelse til kommunen % Fagpersoner fra sygehusene retter henvendelse i forbindelse med udskrivningen af en borger % Borgeren er allerede kendt af kommunen (bor fx på plejehjem), så en fagperson (fx sygeplejerske) i det kommunale system bliver opmærksom på det potentielle træningsbehov % Andet 7 10 % Ved ikke 8 12 % Svar i alt % 9

10 Den meste udbredte måde hvorpå kommunen bliver opmærksom på et muligt behov for vedligeholdende trænings er, at borgerem allerede er kendt af kommunen, for eksempel fordi borgeren bor på plejehjem. Dette er tilfældet i 60 % af kommunerne. Derefter følger henvendelse fra den praktiserende læge (45 %), og direkte henvendelse fra borgeren selv (42 %). Det sker også i mindre udbredt grad, at fagpersoner fra sygehusene retter henvendelse til kommunen (36 %), eller at pårørende til borgerne retter henvendelse til kommunen (25 %). Tabel 6. Adskillelse af visitationen og den udførende enhed. 04. Er visitationen og den udførende træningsenhed adskilt? Ja % Nej % Ved ikke 0 0 % Visitationen er i to tredjedele af kommunerne (66 %) adskilt fra den enhed, der udfører træningen. I resten af kommunerne er det den udførende enhed, der visiterer direkte til den vedligeholdende træning. Visitationen til træning foregår stort set sammen med visitationen til andre kommunale tilbud, som plejeboliger, hverdagsrehabilitering mv 3. Tabel 7. Direkte visitation til bestemte træningsforløb. 04a. Kan visitation visitere direkte til for eksempel pakkeforløb, holdtræning eller individuelle træningsforløb? Ja % Nej % Ved ikke 2 5 % Total % I de kommuner, hvor der er en selvstændig visitationsenhed, har visitator i næsten halvdelen af kommunerne (43 %) mulighed for at visitere direkte til bestemte træningsforløb. I den anden halvdel af kommunerne (52 %) foregår denne vurdering i træningsenheden efter visitationen til vedligeholdende træning. I stort set alle kommuner, hvor visitationen og træning er adskilt, er der mulighed for at revisitere borgeren, hvis træningsenheden vurderer, at der er behov for mere træning 4. I 3 Dette er tilfældet i 93 % af kommunerne med selvstændig visitationsenhed forud for vedligeholdende træning. Se bilagstabel 7. 4 Dette er ligeledes tilfældet i 93 % af kommunerne med selvstændig visitationsenhed forud for vedligeholdende træning. Se bilagstabel 8. 10

11 de tilfælde, hvor der ikke er mulighed for revisitation, har træningsenheden selv mulighed for at give borgeren mere træning, end der oprindeligt var visiteret til 5. Som det fremgår af tabel 8, er det oftest faglig viden og evidens, der er styrende for de retningslinjer, som visitationen foregår efter. Tabel 8. Udgangspunkt for visitationsretningslinjerne 05. Tager visitationsretningslinjerne primært udgangspunkt i faglig viden/evidens eller i ressourcemæssige hensyn? Alene faglig viden og evidens % Hovedsageligt faglig viden og evidens % Ligeligt faglig viden/evidens og ressourcemæssige hensyn 9 13 % Hovedsageligt ressourcemæssige hensyn 0 0 % Alene ressourcemæssige hensyn 0 0 % Ved ikke 1 1 % I cirka halvdelen af kommunerne (48 %) er det alene faglig viden og evidens, som visitationsretningslinjerne tager udgangspunkt i. I en cirka en tredjedel af kommunerne (37 %) er det hovedsagligt tilfældet, mens det i 13 % af kommunerne er en ligelig vægtning af ressourcemæssige og faglige hensyn, der er styrende for visitationsretningslinjerne. Ingen af kommunerne angiver ressourcemæssige hensyn som den primært styrende faktor ved fastlæggelse af visitationsretningslinjerne. Der er en mindre forskel mellem svarene fra kommuner, hvor visitationen er adskilt fra træningsenheden, end i de kommuner, hvor træningsenheden selv visiterer borgeren til vedligeholdende træning. Tendensen er, at kommuner med adskilt visitation i højere grad svarer, at visitationsretningslinjerne både tager udgangspunkt i ressourcemæssige og faglige hensyn. 16 % af kommunerne med adskilt visitation svarer, at visitationsretningslinjerne tager udgangspunkt ligeligt i faglig viden/evidens og ressourcemæssige hensyn. Dette gør sig kun gældende i 9 % af kommunerne, hvor træningsenheden selv visiterer til den vedligeholdende træning Fastlæggelsen af træningens indhold Den medarbejder, der udfører træningen, har oftest indflydelse på omfanget af den vedligeholdende træning, der tilbydes borgeren. 5 Se bilagstabel Se bilagstabel

12 Tabel 9. Fastlæggelse af omfanget af træningen 06. Er det visitator eller den udførende medarbejder, der afgør det nærmere omfang af træningen fx antal træningsgange eller en bestemt tid træningsenheden må bruge på hver borger? Det er alene visitator, der afgør dette 1 1 % Det er hovedsageligt visitatoren, der afgør dette 3 4 % Det er både visitator og den udførende medarbejder, der kan afgør dette % Det er hovedsageligt den udførende medarbejder, der afgør dette Det er alene den udførende medarbejder, der afgør dette % % Ved ikke 2 3 % Ikke relevant 4 6 % I 60 % af kommunerne er det alene eller hovedsageligt den udførende medarbejder, der afgør det nærmere omfang af træningen. I 25 % af kommunerne er det både visitator og den udførende medarbejder, der afgør dette. Det er kun i få kommuner (5 %) visitator, der alene eller hovedsagligt afgør omfanget af træningen. Der er en forskel mellem svarene fra kommuner, hvor visitationen er adskilt fra træningsenheden og svarene fra de kommuner, hvor træningsenheden selv visiterer borgeren til vedligeholdende træning. I de kommuner, der har adskilt visitation, svarer 34 %, at det alene er den udførende medarbejder, der afgør det nærmere omfang af træningen. Dette kun gør sig gældende i 13 % af kommunerne, hvor træningsenheden selv visiterer til den vedligeholdende træning 7. Tabel 10 viser, at der er stor forskel på, om kommunens kvalitet, er meget overordnet eller meget konkret i forhold til beskrivelsen af det tilbud borgerne skal have. Tabel 10. Beskrivelsen af kommunens kvalitet 07. Er beskrivelsen i kommunens kvalitet overordnet eller konkret i forhold til de tilbud borgeren skal have? Den er meget overordnet % Den er hovedsageligt overordnet % Den ligger midt i mellem at være overordnet og konkret % Den er hovedsageligt konkret i sin beskrivelse af, hvilket tilbud borgen skal have Den er meget konkret i sin beskrivelse af, hvilket tilbud borgeren skal have % % Ved ikke 3 4 % I 43 % af kommunerne er beskrivelsen af kvaliteten meget overordnet eller hovedsagligt overordnet. Mens 36 % af kommunerne er meget konkrete eller hovedsagligt konkrete i 7 Se bilagstabel

13 deres beskrivelse af, hvilket tilbud borgeren skal have. 16 % af kommunerne svarer, at beskrivelsen af kvalitet ligger midt i mellem at være overordnet og konkret. Der er en interessant forskel i besvarelserne fra kommuner, hvor visitationen er adskilt fra træningsenheden i forhold til de kommuner, hvor træningsenheden selv visiterer borgeren til vedligeholdende træning. Tabel 11. Beskrivelsen af kommunens kvalitet i kommuner med og uden adskilt visitation 07. Er beskrivelsen i kommunens kvalitet 04. Er visitationen og den udførende træningsenhed adskilt Ja Nej Den er meget overordnet 9 20 % 6 26 % Den er hovedsageligt overordnet 9 20 % 5 22 % Den ligger midt i mellem at være overordnet og konkret 5 11 % 6 26 % Den er hovedsageligt konkret i sin beskrivelse af, hvilket tilbud borgen skal have 9 20 % 5 22 % Den er meget konkret i sin beskrivelse af, hvilket tilbud borgeren skal have % 0 % Ved ikke 2 5 % 1 4 % Total % % Godt en fjerdedel (23 %) af de kommuner, hvor visitationen er adskilt, svarer, at beskrivelsen af kommunens kvalitet er meget konkret i forhold til, hvilket tilbud borgerne skal have, mens ingen af de kommuner, hvor træningsenheden visiterer, er af den opfattelse. Derimod mener 26 % af disse kommuner, at beskrivelsen af kvalitet ligger midt i mellem at være overordnet og konkret. Det er der kun 11 % af kommunerne med adskilt visitation, der mener. Tabel 12. Sundhedsfaglig udredning 08. Foregår der en individuel, sundhedsfaglig udredning ved en terapeut, når borgeren møder op første gang? Ja altid % Oftest 7 10 % Nogle gange 0 0 % Sjældent 3 4 % Aldrig 2 3 % Ved ikke 1 1 % Der foregår stort set altid en sundhedsfaglig udredning første gang borgeren møder til vedligeholdende træning. Kun 7 % af kommunerne svarer, at dette sker sjældent eller aldrig. En kommune fremhæver dog i en kommentar til spørgsmålet, at borgeren med det samme kommer ind på et holdtilbud, og at der derfor ikke er nogen direkte udredning. En anden kommune svarer, at der kan være tale om gengangere eller borgere, der fortsætter med 13

14 vedligeholdende træning efter et genoptræningsforløb, hvor der tidligere er udarbejdet en genoptræningsplan, der beskriver problematikken. Hyppigheden af den sundhedsfaglige udredning afhænger ikke af, om visitation er adskilt, eller om kvaliteten er meget detaljeret beskrevet. 3.4 Indholdet og organiseringen af træningen Kommunernes anvendelse af pakkeforløb og individuelt tilrettelagte forløb er meget forskellig. Tabel 13. Organiseringen af træningen 09. Er de vedligeholdende træningstilbud primært organiseret som individuelle træningsforløb eller gør I brug af forskellige pakkeforløb? Vi anvender kun pakkeforløb 4 6 % Vi anvender primært pakkeforløb % Vi anvender både pakkeforløb og individuelt tilrettelagte træningsforløb % Vi anvender primært individuelt tilrettelagte træningsforløb Vi anvender kun individuelt tilrettelagte træningsforløb % % Ved ikke 2 3 % 30 % af kommunerne anvender kun holdtræning eller primært holdtræning. Modsat er der 37 % af kommunerne, der kun - eller primært - anvender individuelt tilrettelagte træningsforløb. I 30 % af kommunerne anvendes der både pakkeforløb og individuelt tilrettelagte træningsforløb. Flere kommuner svarer i kommentarerne, at der anvendes en kombination af de forskellige træningsformer, og at disse kan have forskellig tidshorisont. For eksempel kan hjemmetræning være med til at klargøre en borger til holdtræning. Der er en lille tendens til, at jo større indflydelse den udførende medarbejder har på omfanget af træning, desto mere hyppig er anvendelsen af mere individuelt tilrettelagte træningsforløb 8. 8 Se bilagstabel

15 Tabel 14. Organisering af træning i kommuner med og uden adskilt visitation 09. Er de vedligeholdende træningstilbud primært organiseret som individuelle træningsforløb eller gør I brug af forskellige pakkeforløb? 04. Er visitationen og den udførende træningsenhed adskilt? Ja Nej Vi anvender kun pakkeforløb 3 7 % 1 4 % Vi anvender primært pakkeforløb % 5 22 % Vi anvender både pakkeforløb og individuelt tilrettelagte træningsforløb % 3 13 % Vi anvender primært individuelt tilrettelagte træningsforløb 6 14 % 7 30 % Vi anvender kun individuelt tilrettelagte træningsforløb 6 14 % 6 26 % Ved ikke 1 2 % 1 4 % Total % % Når det gælder spørgsmålet om organiseringen af forløbene i kommuner med eller uden adskilt visitation, er tendensen mere tydelig. Den peger på, at kommunerne er mere tilbøjelige til at anvende individuelt tilrettelagte træningsforløb i de kommuner, hvor visitationen ikke er adskilt fra udføreren. I stort set alle kommuner er borgeren selv involveret i at sætte mål for træningen 9. Tabel 15. Typer af funktionsnedsættelse, som træningen retter sig imod, i kommunerne i de fem regioner. 10. Hvilke typer af funktionsnedsættelser er træningen målrettet? 17. Noter kommune All interviews Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland No Weitling Fysiske % % % % 8 89 % % Sociale % 7 64 % % 9 64 % 2 22 % % Kognitive % 6 55 % % % 6 67 % % Andet 1 6 % 1 9 % 1 6 % 0 0 % 1 11 % 4 6 % Ved ikke 0 0 % 0 0 % 1 6 % 0 0 % 0 0 % 1 1 % Svar i alt % % % % % % Total % % % % % % Total Stort set alle kommuner (97 %) svarer, at den vedligeholdende træning er målrettet fysiske funktionsnedsættelser. 75 % af kommunerne svarer, at den også er målrettet kognitive funktionsnedsættelser, mens 61 % af kommunerne også har vedligeholdende træning rettet mod sociale funktionsnedsættelser. Kommunerne i Sjælland skiller sig ud, idet kun 55 % af kommunerne har vedligeholdende træning rettet mod kognitive funktionsnedsættelser. Nordjylland skiller sig også ud, idet kun 22 % af kommunerne har vedligeholdende træning rettet mod sociale funktionsnedsættelser. 9 Borgerne er altid eller oftest med til at sætte mål for træningen i 97 % af kommunerne. Se bilagstabel

16 Tabel 16. Udfører af træningen 11. Er det terapeuter eller andet personale, der udfører træningen? Alene terapeuter % Hovedsageligt terapeuter % Både terapeuter og andet personale % Hovedsageligt andet personale 4 6 % Alene andet personale 5 7 % Ved ikke 0 0 % I to tredjedele af kommunerne (67 %) er det alene eller hovedsageligt terapeuter, der udfører træningen. I 19 % af kommunerne er det både terapeuter og andet personale, der udfører træningen, mens det i 13 % af kommunerne alene eller hovedsageligt er andet personale, der udfører træningen. 3.5 Opfølgning og afslutning af vedligeholdende træningsforløb Der foregår stort set altid en sundhedsfaglig vurdering, når borgeren har gennemført et træningsforløb. Dette er tilfældet i 89 % af kommunerne, mens kun 6 % af kommunerne svarer, at dette oftest ikke eller aldrig er tilfældet 10. Anvendelse af test er også udbredt. Tabel 17. Anvendelse af test og måleredskaber 14. Anvendes der test og måleredskaber i vurderingen af træningens effekt/virkning? Ja altid % Ja oftest % Indimellem 8 12 % Nej som oftest ikke 1 1 % Nej aldrig 4 6 % Ved ikke 6 9 % 72 % af kommunerne svarer, at de altid eller oftest anvender tests og målredskaber i vurderingen af træningens effekt. I 12 % af kommunerne sker det ind imellem, mens 7 % af kommunerne oftest ikke eller aldrig anvender tests og måleredskaber i vurderingen af træningens effekt. 10 Se bilagstabel

17 Tabel 18. Overgang til andre tilbud 15. Når træningen er afsluttet, arbejdes der så for at få borgeren ind i andre tilbud, som fx frivillig idræt i de tilfælde, hvor det er relevant? Ja altid % Ja oftest % Indimellem 2 3 % Nej som oftest ikke 1 1 % Nej aldrig 0 0 % Ved ikke 1 1 % Kilde: Megafon for Ergoterapeutforeningen, Danske Handicaporganisationer, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen I hovedparten af kommunerne arbejdes der for at få borgere, der har gennemført et vedligeholdende træningsforløb, videre i andre tilbud som for eksempel frivillig idræt. Dette er tilfældet i 94 % af kommunerne, der svarer, at de altid eller oftest arbejder for at få borgeren ind i andre tilbud. 3 % gør det ind imellem, mens kun 1 % oftest ikke gør det. 17

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING.

BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. BILAG TIL UNDERSØGELSE AF DEN VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING. Bilagstabel 1. 01. Har I et særskilt tilbud om vedligeholdende træning i kommunen? Ja 63 94% Nej 4 6% 0 0% 67 100% 4 respondenter 4 besvarelser 1

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2013

Kommunal træning af ældre 2013 Kommunal træning af ældre 2013 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen September 2013 Projektnummer:

Læs mere

Kommunal genoptræning - 2015

Kommunal genoptræning - 2015 Kommunal genoptræning - 2015 Danske Fysioterapeuter/Danske Handicaporganisationer/Ældre Sagen November 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen. 3 Lovgivning 4 Hovedkonklusioner.... 5 Genoptræningsplaner

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner

genoptræning Den gode Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner ÆLDRE SAGEN ERGOTERAPEUTFORENINGEN DANSKE HANDICAPORGANISATIONER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Den gode genoptræning Mere kompetenceudvikling Kortere ventetid til genoptræning Bedre genoptræningsplaner Læs mere

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2011

Kommunal træning af ældre 2011 Kommunal træning af ældre 2011 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Rikke Korsgaard / Camilla

Læs mere

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013

Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 Flextrafik - brugerundersøgelse Patientbefordring Region Hovedstaden Tekstrapport Maj 2013 13-06-2013 Tekstrapport, Movia Flextrafik Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen... 3 2. Resumé / Konklusion...

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice

Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Faxe Kommune Jobcenterundersøgelse borgerservice Tabelrapport, Telefoninterviews December 2013 Projektkonsulenter Casper Ottar Jensen Connie F. Larsen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører

Læs mere

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud

Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. august 2011 Danskernes oplevelse af de akutte og præhospitale tilbud En opinionsundersøgelse gennemført i perioden 23-29. august viser, at hver fjerde dansker

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse

Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Skive Kommune Cyklistundersøgelse - En del af den nationale cyklistundersøgelse Tabelrapport, telefonundersøgelse Maj/Juni 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen MEGAFON Research - Analyse

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Den gode genoptræning kvaliteter i genoptræningsplanerne. Gunner Gamborg Landsformand, Ergoterapeutforeningen gg@etf.dk

Den gode genoptræning kvaliteter i genoptræningsplanerne. Gunner Gamborg Landsformand, Ergoterapeutforeningen gg@etf.dk Den gode genoptræning kvaliteter i genoptræningsplanerne Gunner Gamborg Landsformand, Ergoterapeutforeningen gg@etf.dk Kvaliteter i genoptræningsplanerne hvorfor? Patientens ret Sikring af sammenhængende

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Juni 2014 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kommunal træning af ældre

Kommunal træning af ældre Kommunal træning af ældre - en kvantitativ undersøgelse blandt ledende terapeuter i danske kommuner Prepared for Prepared by Job Number Date Ældre Sagen Charlotte Klinge-Christensen, Synovate Danmark 14614

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen

Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen Undersøgelse af borgernes oplevelse af information og kontakten til det kommunale sundhedsvæsen August 2014 Indledning og baggrund Sundhed og Omsorg har på baggrund af en målsætning fra dialogbaserede

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling

Høje-Taastrup Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Høje-Taastrup Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse af: Byggesagsbehandling Telefonundersøgelse foretaget 17. januar 20. januar 2011 138 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Knæ- og hofte ambulatorium Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Midt 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Tæt på to ud af tre forbrugere (61%) har lagt mærke til, at nogle butikker skilter med en rabatmulighed som følge af en kundes organisering

Læs mere

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune

Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Visitationskriterier: Træningstilbud i Rudersdal Kommune Lovgrundlag Målgruppe: Ansøgningsprocedure Tildelingsprocedure Servicemål Varighed af tilbuddet Kriterier for deltagelse Økonomi for borger Sundhedslovens

Læs mere

Sandheden om indkøbskurven

Sandheden om indkøbskurven Side 1 af 7 Sandheden om indkøbskurven Sandheden om indkøbskurven High lights Næsten 40 pct. af de mænd, der tager del i dagligvareindkøb, påtager sig hele ansvaret. Pris er den faktor der er vigtigst

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

LÆSER- OG BRUGERANALYSE

LÆSER- OG BRUGERANALYSE Interviewperiode: 20. 24. februar 2006 GALLUP ADHOC LÆSER- OG BRUGERANALYSE Projektnr.: 41081 Kunde: Lastbil Magasinet A/S Rapporteringsmåned: Rosensgade 46, 1. Februar 2006 8300 Odder Denne rapport må

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Den kommunale hjemmepleje 2012

Den kommunale hjemmepleje 2012 Den kommunale hjemmepleje 2012 Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Juni 2012 Projektnummer: 58464 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE... 3 2. HOVEDKONKLUSIONER... 5 3. ANTALLET

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hofte Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Danmark 2010 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post

Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Digital Post Tabelrapport, IT-kombiundersøgelse Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON. Materialet

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL TABELRAPPORT, IT- KOMBI UNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 PROJEKTLEDER: CASPER O. JENSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R. 1 4 9 0

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Sammenfatning

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser

Ref. SOL/KNP 02.10.2014. Selvstændige 2014. Djøf undersøgelser Ref. SOL/KNP 02.10.2014 2014 Djøf undersøgelser Indhold Indledning... 3 Baggrund... 3 Hovedresultater... 3 Metode... 5 Repræsentativitet... 5 Den typiske selvstændige... 6 Karakteristika... 6 Erfaring

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på LUCA Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx

1 of 6. Kvalitetsstandard. Akutpladser. Godkendt af byrådet d. xx Kvalitetsstandard Akutpladser Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelse En intensiv og målrettet sygepleje- og omsorgsindsats til borgere, der har brug for en skærpet og forhøjet indsats i forhold

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Jeppe Sørensen, sundhedspolitisk konsulent i Danske Handicaporganisationer Undersøgelsens

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Børneergoterapi. En spørgeskemaundersøgelse om ergoterapi til børn og unge udarbejdet af Ergoterapeutforeningen. Marts 2012

Børneergoterapi. En spørgeskemaundersøgelse om ergoterapi til børn og unge udarbejdet af Ergoterapeutforeningen. Marts 2012 Børneergoterapi En spørgeskemaundersøgelse om ergoterapi til børn og unge udarbejdet af Ergoterapeutforeningen Marts 2012 Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 1358 København K www.etf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Fysioterapeuter gentager ønsket om, at praktiserende fysioterapeuter får repræsentation i sundhedskoordinationsudvalgene. Læs høringssvaret.

Danske Fysioterapeuter gentager ønsket om, at praktiserende fysioterapeuter får repræsentation i sundhedskoordinationsudvalgene. Læs høringssvaret. Politisk nyhedsbrev Nr. 6/ 2013 1. Psykiatriudspil Regeringens psykiatri-udvalg lægger op til at fysisk aktivitet skal spille en langt større rolle i psykiatrien. Et stort skridt frem, mener Danske Fysioterapeuter,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende

Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Kommuner vil skabe bedre indsats for demensramte og pårørende Statsministeren efterlyser et skarpere fokus på demens og den lokale indsats for demente og deres pårørende. Nu går syv kommuner sammen for

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1

NOTAT. Antal Borgere fordelt på genoptræningsforløb Figur 1 SOLRØD KOMMUNE GENOPTRÆNINGEN NOTAT Emne: Genoptræning i Solrød Kommune Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: Sagsbeh.: Bibi Anshøj Sagsnr.: Antal borgere fordelt på genoptræningsforløb Nedenstående

Læs mere

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj).

Undersøgelsens datagrundlag er indsamlet gennem et internetbaseret spørgeskema (Enalyzer Survey Solution online spørgeskema og analyseværktøj). Uddrag, herunder figurer, tabeller og kortere citater, er tilladt med kildeangivelse: Opfølgning på 45 minutters bevægelse i skoledagen en statuskortlægning november 2015, Dansk Skoleidræt 2015. Dansk

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere