Projektrapporten HTX. Niels Aarup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektrapporten HTX. Niels Aarup"

Transkript

1 Projektrapporten på HTX August 2007 Niels Aarup

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord Projektrapportens opbygning Indholdsoversigt Lay Out Forsiden Resuméet Forordet Indholdsfortegnelsen Projektbeskrivelsen Projektoplæg Problemanalysen Problemformuleringen Projektafgrænsningen Tidsplanen Rapportens enkelte afsnit Noter Citater Konklusionen Projektevaluering Litteraturlisten Eksempel på litteraturliste ) - Torben Lenau, Dansk Designfond Bilagene... 12

3 3 Forord I det følgende præsenteres den model for en projektrapports opbygning, som er gældende lokalt på HTX. Modellen er et udtryk for lærergruppens valg og ikke nødvendigvis magen til alle andre HTX-skolers opfattelse. Der er skrevet meget om opbygningen af en rapport og heldigvis er forfatterne stort set enige om principperne. Udformningen af projektbeskrivelsen bygger på et FoU-projekt med deltagelse af HTXlærere. Niels Aarup

4 4 1. Projektrapportens opbygning Den følgende beskrivelse gælder i princippet alle former for rapporter, som afleveres på HTX, men i fagene Kemi, Fysik, Biologi m.fl., hvor omfanget af rapporter typisk er på 2 til 5 sider, bør man droppe resumé, forord og tidsplan og erstatte projektbeskrivelsen med en indledning, som beskriver formålet med rapporten og de mål, man forventer. Konklusionen er lige så vigtig i disse rapporter, som den er i de mere omfangsrige Teknologi- og Teknikfagsrapporter. 1.1 Indholdsoversigt Forside og/eller titelblad Indholdsfortegnelse Resumé Forord Projektbeskrivelse Rapportens egentlige indhold Konklusion Projektevaluering Litteraturliste Bilag (noter) Rækkefølgen af de enkelte afsnit er som ovenstående, bortset fra noter, som forekommer løbende i rapportens enkelte afsnit. Det kan stærkt anbefales at anvende denne oversigt som checkliste under udarbejdelsen af rapporten, samt som kontrol når arbejdet menes at være færdigt. Det foreslås, at rapportens afsnit nummereres. Et eksempel på et sådant nummersystem ses i indholdsfortegnelsen. Dog skal resumé, forord og indholdsfortegnelse ikke nummereres efter dette system. Bilagene nummereres med Bilag 1, Bilag 2 o.s.v.

5 5 2. Lay Out Lay Out er rapportens "Design" eller opsætningen af de enkelte sider. Det er væsentligt at lave en ensartet opsætning af hver enkelt side i rapporten. Herved signaleres at det man sidder med er en helhed. Selvom man laver en ensartet opsætning, betyder det ikke at skitser, billeder og lignende ikke må placeres i selve teksten. Tværtimod betyder de en velkommen afbrydelse og underbyggelse af teksten. Censor, lærer og andre, som skal læse en rapport, "falder i søvn" når de læser 10 sider uden en eneste illustration. Det kan anbefales at anvende en margen på mindst 2,5 cm hele vejen rundt. Når man afleverer rapporten i en tilbudsmappe eller med klæbet ryg, er det nødvendigt at ændre venstre margen til 3-4 cm. Ellers kan venstre side af teksten ikke læses. Husk at skemaer, tegninger m.m på langformat altid skal indsættes således at de læses fra højre. I hele rapporten skal anvendes samme skrifttype, skriftstørrelse og linieafstand. Der vælges 12 pkt. skriftstørrelse. En skrifttype Times New Roman viser sig ifølge undersøgelser at være nemmest at læse, da den har fødder. Der skal anvendes normal linieafstand, selvom dansklærere ofte kræver 1,5 eller 2 liniers afstand i stile. Dette skyldes, at man så kan rette fejl i stavning og grammatik m.m direkte under teksten. I seriøse, professionelle rapporter, hvortil gerne skulle høre teknologi- og teknikrapporter, anvendes almindeligvis normal linieafstand. Fed skrift (eller bold) må ikke anvendes i normal tekst - den er forbeholdt overskrifter og evt. særligt fremhævede ord eller sætninger. Sidehoved eller sidefod bruges til sideangivelse. Skolens tekstbehandlingsprogrammer kan automatisk sætte sidenumre. Dette er praktisk, da sidenummeret automatisk skifter, hvis der tilføjes et afsnit, eller der skrives ud på en anden printer. En anden fordel ved automatisk sidenummerering er, at når der oprettes indholdsfortegnelse, og man husker at generere inden udskrivning, vil indholdsfortegnelsen altid vise det rigtige sidenummer. Overskrifterne fremhæver de enkelte afsnit, så rapporten er nem at læse og finde rundt i. Der bør normalt ikke være mere end 3 skriftstørrelser på én side, og disse størrelser skal gå igen til samme formål igennem hele rapporten. Moderne tekstbehandlingsprogrammer har en funktion, som sammenkæder overskrifter med indholdsfortegnelsen. Det er derfor nemmest at skrive sin tekst uden speciel formatering til overskrifter og så markere med de standardiserede overskrifter. Herved fås automatisk angivelse af overskriftens niveau i indholdsfortegnelsen. Understreget bruges sjældent i dag; det er erstattet af kursiv. 3.1 Forsiden Forsiden kan illustrere rapportens indhold med en tegning, et fotografi e.l.

6 6 Denne sides vigtigste opgave er dog at give nogle nødvendige oplysninger om rapporten. Disse oplysninger skal alle medtages. Forsiden er førstehåndsindtrykket af rapporten. Når lærer eller censor begynder at bedømme en rapport, sidder dette indtryk så fast, at der skal læses flere goder rapportsider, før man finder ud af, at man faktisk sidder med et godt arbejde, især hvis den øvrige del af rapporten også er sjusket udført. Omvendt vil en forside, som ser ud til at have været tidskrævende at fremstille, virke positivt til at begynde med, men når det så viser sig at rapporten er tynd eller sjusket udført, tænker man at eleven hellere skulle have brugt noget mere tid på indholdet. Nødvendige oplysninger: Projekttitel Fag Uddannelse Skole Klassebetegnelse Projektperiode Projektvejledere Projektdeltagere Afleveringsdato Også denne liste bør anvendes som checkliste. 3.2 Resuméet Det skal heraf i løbet af sekunder kunne bestemmes, hvad den rapport man sidder med i hånden drejer sig om. I nogle tilfælde laves resuméet også på engelsk, tysk og evt. andre sprog, for at en udlænding kan tage stilling til, om han vil rekvirere en oversættelse af teksten.

7 7 3.3 Forordet Et forord skal beskrive projektets ydre forhold. Man må gerne præsentere rapportens emne ved f.eks. projektets titel, men en egentlig beskrivelse af emnet skal foretages i projektbeskrivelsen. Rapportens formål beskrives kort. Formålet kan f.eks. være, at "Rapporten omhandler det mekaniske projekt nr. 1, på HTX 1. år". Hvis der har været kontakt til personer, virksomheder, institutioner o.l. gøres der her rede for det, ligesom evt. tak fremsættes her. Projektets vejledere præsenteres og projektets deltagere markerer deres deltagelse med en underskrift. Forordets længde er typisk 1/2 side og må under ingen omstændigheder fylde mere end 1 side i en HTX-rapport. Forordets stikord er altså: -projektets emne (som overskrift) -projektets formål -eksterne kontakter -taksigelser -projektets vejledere -projektets deltagere HUSK UNDERSKRIFT UNDER FORORD! 3.4 Indholdsfortegnelsen Indholdsfortegnelsen skal svare nøjagtigt til rapportens afsnit og skal have præcise afsnits- og sideangivelser. Moderne tekstbehandlingsprogrammer har nogle standardoverskrifter, svarende til om det drejer sig om et hovedafsnit, et underafsnit eller afsnit under underafsnittet. I dette tilfælde altså 3 niveauer af overskrifter. Markeres overskrifterne under skrivningen eller bagefter med disse standardoverskriftsformateringer, har man næsten på forhånd lavet en indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelsen skal blot genereres og evt. opdateres før man udskriver teksten. Så er man sikker på altid at have en indholdsfortegnelse, som svarer til det skrevne. Man kan sige, at reglen ved udarbejdelse af en indholdsfortegnelse er, at man i en liste ordret gentager rapportens overskrifter med tilhørende sidetal. Et eksempel på en indholdsfortegnelse er brugt i denne publikation.

8 8 4. Projektbeskrivelsen Ifølge HTX-bekendtgørelsen skal der i forbindelse med eksamen i teknologi og teknikfag, udarbejdes en projektbeskrivelse, som skal afleveres og godkendes inden det videre arbejde med eksamensprojektet må påbegyndes. I forbindelse med hvert af undervisningsårets øvrige projekter udarbejdes projektbeskrivelsen på samme måde som til eksamensprojektet. Projektbeskrivelsen består af følgende afsnit: - Projektoplæg - Problemanalyse - Problemformulering - Projektafgrænsning - Tidsplan 4.1 Projektoplæg Projektoplægget er en kortfattet omformulering af det oplæg, der er udleveret om temaet. 4.2 Problemanalysen Man laver her en nærmere analyse af det valgte projektoplæg og - Beskriver de problemer og delproblemer, som opgaveteksten/temaet kræver behandlet. - Beskriver hvordan man kan behandle problemerne. Det drejer sig om de indledende overvejelser om, hvordan man kunne tænke sig at behandle temaet og løse problemet. Man nedskriver ved en brainstorming alle de mulige problemstillinger, spørgsmål og associationer, man kan komme i tanke om i forbindelse med temaet. Derefter kan idéerne diskuteres og vurderes, så man har en begrundelse for de valg der foretages.

9 - Beskriver hvor relevant det er at beskæftige sig med disse problemer, og om det overhovedet er relevant. Begrundelsen kan være givet i det samfundsmæssige, miljømæssige, egne behov eller problemer m.m Problemformuleringen Her formuleres det problem, man har valgt at beskæftige sig med i projektet og de spørgsmål, man vil besvare. Der er ofte tale om, at man vil nå et mål med projektet, det kan for eksempel dreje sig om en miljømålsætning, om minimering af materialeforbrug til et produkt, om udvikling af en dims, som kan lette et arbejde, eller om en elektronisk dims, som kan hjælpe med at spare på energien. Problemformuleringen må ikke indeholde løsningsforslag, men den skal kunne bruges til at styre projektarbejdet efter, således at man altid kan se om man arbejder hen imod målet. 4.4 Projektafgrænsningen Projektafgrænsningen er sammen med tidsplanen det centrale styringsredskab i projektet. Ved problemanalysen har man fundet ud af, hvad der skal udføres, og man skal så have beskrevet, hvordan man vil udføre dette. Projektafgrænsningen skal altså være handlingsanvisende. Af alle de ting, som blev nedskrevet under problemanalysens brainstorming, skal man have valgt og beskrevet det, man vil beskæftige sig med. I den forbindelse skal man redegøre for, hvilke teorier, beregningsmetoder og andet, man ønsker at anvende, og hvilke værksteder, laboratorier eller andet, man vil bruge under projektarbejdet. Man har ofte allerede en idé om, hvilket produkt, man vil fremstille og det må gerne beskrives med anvendelse af krav og mål i dette afsnit. Man bør udføre alt, som beskrives i projektafgrænsningen; men under arbejdet med projektet, kan det meget vel tænkes, at der fremkommer nye aspekter, som også viser sig nødvendige at behandle for at kunne løse problemet, medens andre samtidig viser sig at være overflødige. Disse afvigelser skal dokumenteres i projektrapporten samt fremgå af konklusionen. 4.5 Tidsplanen Når man nu har et overblik over, hvad der skal laves, er det nødvendigt at sætte dette i relation til tiden, der er til rådighed. Skolen vil ofte angive, hvornår der vil være adgang til værksteder og laboratorier, så allerede her er der lagt noget fast i tidsplanen. Det er nødvendigt nøje at planlægge, hvornår man skal lave hvad. I mange tilfælde skal flere bruge den samme maskine, og man må så i fællesskab afpasse sine tidsplaner, så alle får del i den maskintid der er til rådighed. Tidsplanen illustreres grafisk ved hjælp af et Ganttkort. Herved får man det bedste overblik, og udenforstående kan også følge med i hvad der skal foregå.

10 10 Tidsplanen bør udformes, så der er plads til en markere den realiserede tidsplan. Under hver arbejdsopgave levnes der plads til at markere, hvornår den rent faktisk udføres. Dette gøres løbende, da man ellers ikke kan huske, hvornår tingene er foregået. 5. Rapportens enkelte afsnit Det vil være meget forskelligt fra projekt til projekt, hvordan opbygningen af de enkelte afsnit skal være. Men man kan kort sige, at der bør være en logisk opbygget disposition. F.eks. bør der ikke på side 4 anvendes begreber, som først forklares på side 8, ligesom det er hensigtsmæssigt, at et delemne i rapporten bliver behandlet færdigt, før man påbegynder et nyt. Endelig kan man sige, at indholdet i de enkelte afsnit skal være dokumentation for de svar, som man finder på problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene. Der kan derudover være tale om tekst, tabeller, figurer, beregninger, tegninger m.m. 5.1 Noter I de fleste rapporter skal noter oplyse om ordforklaringer, kildehenvisninger, herunder også websider, eller at det drejer sig om et referat. Noterne skal være på samme side, som ordet forekommer og kan enten anbringes umiddelbart efter ordet, i parentes eller med et mærke henvise til forklaring nederst på siden. Er der mange noter er det praktisk at anbringe alle disse nederst på siden. I videnskabelige, ofte historiske afhandlinger kan man komme ud for at teksten fylder den øverste halve side, medens resten optages af noter. 5.2 Citater Ved projektarbejde anvendes næsten altid fremmede kilder. Når tekst fra en kilde direkte citeres, skal dette fremgå af tekstens formatering sammen med en notehenvisning til kilden. Citater skal i det mindste sættes i citationstegn, men endnu tydeligere er det at formatere citatet i kursiv. Henvisningen sker ved at sætte notenummeret efter citatet 1. 1 Et citat kan f.eks. være en lovtekst (Formatering rettes)

11 6. Konklusionen Konklusionen skal som hovedregel indeholde svarene på problemformuleringen og arbejdsspørgsmålene. Dette gøres ved at opsummere resultaterne fra rapportens enkelte afsnit og dernæst runde af med en samlet konklusion. Det vurderes, hvorvidt de valgte løsningsmetoder var gode eller ej. Endelig bør man forholde sig kritisk til sit eget arbejde på den måde, at det vurderes, om besvarelserne er tilstrækkelige i forhold til problemformuleringen og arbejdsspørgsmål. Der kan evt. foreslås nye projekter, som ligger i projektets forlængelse. En konklusion skal altså ikke indeholde vurderinger af, om projektet var "godt", "spændende" eller "kedeligt". Der skal heller ikke gives vurderinger af vejlederens eller enkelte gruppemedlemmers indsats og samarbejde i projektet. Alle disse forhold beskrives under projektevalueringen Projektevaluering Når man er færdig med et projekt er der altid noget, man synes man kunne have gjort anderledes. Man har nu mulighed for at skrive om man synes projektet var godt eller spændende eller at samarbejdet med eventuelle gruppemedlemmer gav problemer. Hvis man har brugt for lidt tid på projektet kan det eventuelt nævnes her. 8. Litteraturlisten En litteraturliste skal være alfabetisk ordnet. Der er imidlertid flere forskellige måder at ordne på, afhængig af om litteraturen er en bog skrevet af een eller flere forfattere eller en samling af artikler af flere forfattere (en antologi) eller litteraturen er en artikel fra et tidsskrift. For en bog med een forfatter meddeles forfatternavn, titel, (evt. forlag), trykkested og årstal. F.eks.: - Hansen, Jens F.: Byggeteknologi. Teknisk Forlag. København Hvis en bog er skrevet af flere forfattere, men hvor de alle står inde for hele indholdet (i modsætning til antologien), kan man nøjes med at angive den første forfatter på bogens titelblad og skrive: - Schmidt, Flemming m.fl.: Dansk Økonomi 2 - Økonomisk Politik. Samfundsfagnyt. Viborg Hvis en bog er en antologi, hvilket vil sige, at det er en artikelsamling skrevet af flere forfattere og med en redaktør, angives titlen først, og redaktøren dernæst. Ellers som: - Arbejdsliv - Menneskeliv. Individet i organisationen. Red.: Britt-Mari Blegvad m.fl. Samfundslitteratur. København 1982.

12 12 Tidsskriftartikler angives med forfatternavn og titel. Dernæst angives tidsskriftets navn, årgang, nummer, årstal og sidenr. F.eks.: - Møller, Kim: Det bioteknologiske program - en overhaling inden om. I: Naturkampen, 10. årgang, nr. 43, marts p Som noget forholdsvis nyt hentes ofte oplysninger fra websider. Det er vigtigt også at medtage disse adresser, da man ellers ikke kan genfinde rapportens indhold. Websidens fortatter samt en eventuel organisation eller et firma skal ligeledes angives. Den endelige litteraturliste ordnet alfabetisk på ovennævnte tre titler samt et eksempel på en enkelt webadresse kommer altså til at se således ud: 8.1 Eksempel på litteraturliste 1) - Arbejdsliv - Menneskeliv. Individet i organisationen. Red.: Britt-Mari Blegvad m.fl. Samfundslitteratur. København ) - Hansen, Jens F.: Byggeteknologi. Teknisk Forlag. København ) - Møller, Kim: Det bioteknologiske program - en overhaling inden om. I: Naturkampen, 10. årgang, nr. 43, marts p ) - Schmidt, Flemming m.fl.: Dansk Økonomi 2 - Økonomisk Politik. Samfundsfagnyt. Viborg ) - Torben Lenau, Dansk Designfond. 9. Bilagene Bilag er arbejdsnotater, dokumentation, korrespondance eller lignende, som ikke er nødvendige for at kunne læse rapporten i sin helhed, men som er en støtte til forståelse af rapportens indhold. Dette betyder at f.eks. idéskitser med beskrivelse og forklaring af hvilken idé der arbejdes videre med, bør være i det hovedafsnit, som omhandler produktudviklingen, således at læseren ikke skal sidde og blade frem og tilbage mellem hoveddel og bilag for at læse rapporten. Hvis der ikke henvises til bilagene i teksten, er de unødvendige og må ikke medtages. Når det drejer sig om tekniske rapporter med arbejdstegninger, kan dette omvendt læses på den måde, at rapporten skal indeholde en forklaring til alle arbejdstegninger bag i rapporten, eller det skal i det mindste nævnes at arbejdstegningerne til den praktiske del af projektet er anbragt bag i rapporten. Prjrap.doc 9 August 2007 NAa

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Oktober 2015/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium.

Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. Studieretningsprojekt 3.g, Ordrup Gymnasium. I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. I samråd med en faglærer vælges en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område, der knytter sig til

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

Vejledning til Word på MAC

Vejledning til Word på MAC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på MAC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse 1 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres 2 Henvisninger, citater og

Læs mere

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser

Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Formalia for skriftlige opgavebesvarelser på erhvervsøkonomiske uddannelser Dette skrift indeholder de gældende retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Retningslinjerne

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel vejledning til den større

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Netbaseret Akademiuddannelse

Netbaseret Akademiuddannelse Netbaseret Akademiuddannelse VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på Akademiuddannelsen skal

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

Dansk historieopgaven

Dansk historieopgaven Dansk historieopgaven FORMÅL: At kunne skrive en stor opgave er en vigtig del af din uddannelse, både på gymnasiet og i de uddannelser, der kommer bagefter. Derfor skal du kende de regler, der er for at

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2011/2012 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler : s. 3-5 1: Fag

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Vejledning i Rapportskrivning

Vejledning i Rapportskrivning Vejledning i Rapportskrivning Finn Nordbjerg Rie Nielsen Professionshøjskolen University College Nordjylland Teknologi og Business: IT Uddannelserne August 2011 1 Forord Denne vejledning er rettet mod

Læs mere

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave)

OSO'en. (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) OSO'en (Obligatorisk Selvvalgt Opgave) Du skal nu i gang med at forberede din obligatorisk selvvalgte opgave (OSO'en), som alle elever i 10. klasse skal lave. Her skal du arbejde SELVSTÆNDIGT med et emne,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

Rapportskrivning. Henrik Kerstens. Århus Maskinmesterskole

Rapportskrivning. Henrik Kerstens. Århus Maskinmesterskole Henrik Kerstens Århus Maskinmesterskole Århus Maskinmesterskole Rapportskrivning En vejledning Henrik Kerstens Maj 2006 Antal normalsider: 5,1 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Formålet med rapporter...

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

SSO MINIKURSUS. Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! SSO MINIKURSUS Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! Hovedpunkter En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier SSO-opgaven

Læs mere

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver:

Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: Progressionsplan for de større skriftlige opgaver: NV DA- HIST SRO SRP De fælles mål for alle opgaver er, at du kan vise: Genrebevidsthed Kombination af to forskellige fag Sproglig korrekthed Disposition

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt IT-teknologuddannelsen AP Degree in IT Network and Electronics Technology Version 1.0 Revideret 3. september 2014 Side 0 af 8 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vigtige funktioner i Word 2003

Vigtige funktioner i Word 2003 Vigtige funktioner i Word 2003 Indhold Husk... 2 Skrifttype... 2 Skriftstørrelse... 3 Overskrifter... 4 Andre vigtige funktioner... 5 Margen... 6 Linjeafstand... 7 Ordoptælling... 8 Sidetal... 10 Sidehoved

Læs mere

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning

Studieretningsprojekt 2013/2014. Elevvejledning Navn: Klasse: Studieretningsprojekt 2013/2014 Elevvejledning Hjørring Gymnasium & HF-kursus 1 Rammer og procedurer for studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g er en individuel opgave,

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere

Råd og vejledning i rapportskrivning

Råd og vejledning i rapportskrivning Råd og vejledning i rapportskrivning Det skal allerede nu understreges, at der her ikke er tale om egentlige krav til rapporten. Dette er en systematisk gennemgang af, hvordan vi mener man kan opbygge

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Poster Indhold Keep it simple! Undlad hellere noget forklarende tekst eller nogle resultater idet en overfyldt poster let bliver kedelig og triviel at kigge

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Projektpræsentation. Formidling og statusseminar. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) Kropssprog (1) Hvad siger erfaringerne (3)

Projektpræsentation. Formidling og statusseminar. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) Kropssprog (1) Hvad siger erfaringerne (3) Formidling og statusseminar Projektpræsentation SLP 3 foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen Indhold: Projektpræsentation Projektskrivning Statusseminar For projektdeltagere For bevillingshavere

Læs mere

Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium. β-version 2.1

Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium. β-version 2.1 Opgaveskrivning på Fjerritslev Gymnasium β-version 2.1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formalia... 3 Forside... 3 Omfang... 3 Sidenummerering... 3 Sprog... 3 Computerindstillinger... 3 Opgavens Indhold...

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Fagprøve På vej mod fagprøven

Fagprøve På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST Taastrup Oktober 2014 version

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt

Mål med faget: At gøre jer klar til eksamen, der er en mundtlig prøve på baggrund af et langt projekt Agenda for i dag: Krav til projekt. Problemformulering hvad er du nysgerrig på - Vennix? Brug af vejleder studiegruppe. Koncept for rapportskrivning gennemgang af rapportskabelon krav og kildekritik. Mål

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.)

Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Vejledning til BA-projektskrivning Jura BA & HA(jur.) Bacheloropgaven er et større selvstændigt arbejde, der skal dokumentere, at den studerende kan anvende den juridiske metode i arbejdet med et bestemt

Læs mere

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g

Dansk og/ eller historieopgaven i 2g Vejledning til på TIDSFRISTER OG KRAV: Senest mandag den 18. januar 2010 vælger du, om opgaven skal skrives i dansk, i historie eller i begge fag. Derefter undersøger du mulige områder, og under vejledning

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem. Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Afsluttende Eksamensprojekt 2010 og frem Til den studerende på dmu, slut januar 2011 Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle version 1 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til skrivning af Den større skriftlige opgave (SSO) på VUC Nordsjællands HF på HF-e eller på HF2

Vejledning til skrivning af Den større skriftlige opgave (SSO) på VUC Nordsjællands HF på HF-e eller på HF2 Vejledning til skrivning af Den større skriftlige opgave (SSO) på VUC Nordsjællands HF på HF-e eller på HF2 Indhold 1. Det bekendtgørelsesmæssige grundlag, 2010-bekendtgørelsen 2. Tidsplanen i kursusåret

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Generelle retningslinjer til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g

Studieretningsprojektet i 3.g Studieretningsprojektet i 3.g Vejledning CG 2013 INDHOLD Vigtige datoer Blanketter Fag/niveau og mål Vejledningsperioden Opgaveformuleringen Opgaveugerne (5. dec.-19 dec. 2013) Studieretningsprojektets

Læs mere

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, STX 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning STX Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Dansk- og/eller historieopgaven s.1 3. Studieretningsprojektet

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP)

Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Belæring vedr. studieretningsprojektet i 3.g (SRP) Forberedelsesfasen Husk de gode råd: - Hvad kan du gøre i forberedelsesfasen? - Hvilke krav stilles til besvarelsen? - Hvordan tilrettelægger du udarbejdelsen?

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt.

1) Til en praktik prøve. 2) Aflevere Synopsis Som er starten på dit afsluttende eksamensprojekt. Praktikindkald Praktikprøvetilmelding Praktikprøve d. 22-23.03 Udarb. af synopsis Påskeferie Multimedie Designer Uddannelsen Information om 4 semester, foråret 2012 Det overordnede tema for 4. semester

Læs mere

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR

FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR Side 1 af 11 FAGPRØVEVEJLEDNING LÆGESEKRETÆR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fagprøvens formelle grundlag 2 Formålet med fagprøven 2 Plan for fagprøveforløb 2 Fagprøveaflevering 4 Tekniske retningslinjer (sideopsætning

Læs mere

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk

Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Fagprøven på TNI Uddannelsen ved Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk - information til lærlinge, læresteder, vejledere og censorer Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk Aqqusinersuaq 18 Postboks 1038 3900 Nuuk Tlf.:

Læs mere

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver

Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Marselisborg Gymnasium - Progressionsplan for de større skriftlige opgaver Progressionsplanen er udarbejdet som et arbejdsdokument, der skal give eleverne en kontinuitet og progression mellem de større

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere