Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 2. april 2002 FM 2002/24 Almindelige bemærkninger Dette forslag til landstingsforordning om kultur- og fritidsvirksomhed indeholder en revision af bestemmelserne i den hidtil gældende landstingsforordning nr. 5 af 9. april 1992 om fritidsvirksomhed. Derudover har forslaget som formål at gøre regelsættet vedrørende fritidsvirksomheden mere brugervenligt, herunder at sanere og forenkle det. Forslaget er udarbejdet som en opfølgning af de anbefalinger, der blev afgivet primo 1998 af projektgruppen vedr. kommunalreformkommissionens anbefalinger på kultur- og fritidsområdet. Det er således grundlæggende hensigten hermed at sikre, at kulturområdet får en ligeværdig status med det traditionelle fritidsområde. De styrelsesmæssige bestemmelser fremgår før ændringen dels af forordningen om fritidsvirksomhed, dels af landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed, hvoraf den del, der vedrørte folkeskolen, blev ophævet i På denne baggrund foreslås samtlige relevante styrelsesmæssige bestemmelser indføjet som en del af forordningen om kultur- og fritidsvirksomhed, ligesom styrelsesforordningen foreslås ophævet. De nuværende fritidsnævn foreslås nedlagt. Fritidsnævnene er oprettet med hjemmel i styrelsesforordningen til at bistå de kommunale kultur- og undervisningsudvalg, og nævnsmedlemmerne er udpeget af kommunalbestyrelsen og interesseorganisationerne. Som begrundelse for nedlæggelsen kan anføres, at fritidsnævnene har fungeret utilfredsstillende, eftersom de ikke har haft egentlig kompetence og vanskeligt har kunnet repræsentere alle relevante brugerinteresser. Endvidere er hermed kommunalreformkommissionens anbefaling af, at der ikke skal fastsættes styrelsesregler i særlovgivningen, men alene i landstingsloven om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., efterfulgt. Dette udelukker dog ikke, at kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune kan oprette lokale nævn, udvalg eller bestyrelser til at bistå den kommunale forvaltning på kultur- og fritidsområdet. I forslaget er det endvidere som noget nyt fastsat, at landsstyrets støtte fortrinsvis ydes til professionel virksomhed. Dette er en følge af ændringerne i det samlede kulturbillede, hvor der er konstateret en generel øget professionalisering. Med bestemmelsen er det tilsigtet at målrette landsstyrets tilskud mod den landsdækkende og professionelle virksomhed, hvilket også er en følge af, at amatørvirksomheden og den frivillige virksomhed har fået større tilskudsmuligheder via tipsmidlerne.

2 Som noget nyt er der i forslaget desuden fastsat bestemmelse om, at landsstyret også kan yde tilskud til talent- og eliteidræt gennem en samlet bevilling til Team Grønland. Dette er en følge af de større krav, der i dag stilles til eliteidrætsudøvere. Der er tale om en kodificering af gældende praksis. Bestemmelsen er indarbejdet i forslaget på baggrund af indstilling herom fra idrættens organisationer og Idrættens Råd. Adgangen til at påklage visse af kommunalbestyrelsens afgørelser til landsstyret er med forslaget desuden afskåret. Ændringen er begrundet i, at der der efter indførelsen af Landstingets Ombudsmand er en almindelig klageadgang for borgere, der ønsker at klage over den kommunale sagsbehandling. Der har hidtil kun været ganske få klager over kommunalbestyrelsens afgørelser, hvorfor ændringen ikke får mærkbare administrative konsekvenser. Endelig skal det oplyses, at de kommunale aktivitetsplaner ikke længere skal indsendes til landsstyret. Denne ændring er indføjet for at skabe bedre overensstemmelse med de gældende regler om den kommunale styrelse. Samtidig er der i forslaget en bestemmelse om, at landsstyret kan afkræve kommunal bestyrelserne oplysninger, der må anses nødvendige for at varetage dets opgaver efter forordningen." Ændringen får ikke mærkbare administrative konsekvenser. Ikrafttræden. Forordningen foreslås at træde i kraft med virkning fra 1. juli Økonomiske og administrative konsekvenser. Nedlæggelsen af fritidsnævnene medfører en mindre administrativ lettelse for kommunerne. Bortset herfra indebærer forslaget ikke økonomiske og administrative konsekvenser for hverken hjemmestyret eller kommunerne." Høring. Udkast til nærværende forslag til landstingsforordning har været sendt til høring hos KANUKOKA, IMAK, Økononomidirektoratet, Landsstyrets Sekretariat (Indenrigskontoret), Idrættens Råd, Kulturrådet, STTK, Sukorseq, Grønlands Spejderkorps, Grønlands Idræts-Forbund, Sorlak, Kalaallit Røde Korsiat, Utoqqat Nipaat, Kalaallit Nunaanni Katersortarfiit Kattuffiat, KIMIK, Kalaallit Nunaanni Qimussertarfiat Kattuffiat, Arnat Peqatigiit, Kalaallit Nunaanni Peqatigiinniat Kattuffiat, Kalaaleq, Kalaallit Nunaanni Erinarsoqatigiit Kattuffiat og Kalaallit Atuakkiortut. KANUKOKA har i sit høringssvar anført, at der i langt hovedparten af høringssvarene fra de enkelte kommuner fokuseres specielt på problematikken omkring de styrelsesmæssige bestemmelser. Det anføres, at kommunerne meget

3 beklager, at den tidligere tiltænkte styrkelse af området ved nedsættelse af kultur- og fritidsbestyrelser er udgået i forordningsforslaget. Landsforeningen meddeler i forlængelse heraf, at den fastholder kravet om, at der i forordningen indføjes bestemmelser om, at der nedsættes kultur- og fritidsbestyrelser i lighed med de styrelsesmæssige bestemmelser, der var indeholdt i det forordningsforslag, der blev udsendt til høring i januar Landsforeningen anfører videre, at den fortsat ikke finder belæg for Hjemmestyrets argumentation om, at indførelse af kultur- og fritidsbestyrelser vil begrænse den kommunale frihed til at fastsætte den politiske og forvaltningsmæssige struktur i kommunen, når den foreslåede bestyrelse afløser et i forvejen forordningsbestemt fritidsnævn. KANUKOKA anfører endelig, at når der ses bort fra styrelsesbestemmelserne, giver kommunerne i hovedtrækkene udtryk for tilfredshed med forordningsforslaget. Landsstyret har under henvisning til kommunalreformkommissionens anbefaling om ikke at fastsætte styrelsesregler i særlovgivningen ikke haft mulighed for at imødekomme KANUKOKA s ønske om, at der indføjes bestemmelser om, at der skal nedsættes kultur- og fritidsbestyrelser. De af kommunerne øvrige afgivne bemærkninger har heller ikke givet anledning til ændringer i forslaget men til enkelte præciseringer af bemærkningerne. IMAK har i sit høringssvar foreslået, at der indføjes en sikring af, at der skal gives fritidstilbud til børn, og disse gerne ses forbedret/øget. Landsstyret finder, at der i forslaget er en sådan sikring i forvejen, hvorfor der alene er foretaget en præcisering heraf i bemærkningerne til forslaget. IMAK anfører endvidere, at det ikke i forslaget er beskrevet, hvilke konsekvenser nedlæggelse af fritidsnævnene får for fritidslederne i bygder, og at nedlæggelse af fritidsnævnene må forventes at indebære en væsentlig forøget kompetence og ansvar for fritidslederne, idet der ikke længere vil være et lokalt nævn til at træffe beslutninger om det lokale fritidsliv. Landsstyret er uenig i denne antagelse, idet de lokale fritidsnævn netop ikke har haft nogen beslutningskompetence.landsstyret finder derfor ikke, at forslaget medfører ændringer i kompetencen for fritidslederne. Grønlands Idrætsforbund har i sit høringssvar opfordret til, at der i forslagets 25 tilføjes "til Grønlands Idrætsforbund" og har som begrundelse herfor anført, at dette vil skabe overensstemmelse med forslagets 26, hvori det fastslås, at tilskud til talent- og eliteidræt kan gives gennem en samlet bevilling til Team Grønland. Landsstyret har ikke fundet anledning til at følge opfordringen, idet der med den i forslaget anvendte formulering netop er ønsket mulighed for at kunne yde tilskud til et eller flere landsdækkende idrætsforbund. Dette er præciseret i bemærkningerne til bestemmelsen, der efter indarbejdelse af lovtekniske bemærkninger nu er 24. Kulturrådet har i sit høringssvar anført, at der savnes en placering af sangkorsvirksomhed i forslagets 1, da denne virksomhed har en stor plads i den grønlandske kultur. Landsstyret har ikke fundet anledning til at imødekomme dette ønske, idet det i givet fald vil medføre en uønket fortrinsstilling for

4 sangkorsvirksomheden. Sangkorsvirksomheden er i stedet på Kulturrådets anbefaling indføjet i forslagets 29 og 30, hvor Kulturrådets øvrige forslag til mindre ændringer også er indarbejdet. Kulturrrådets øvrige bemærkninger er indarbejdet i bemærkningerne til forslaget. Øvrige høringsparters høringssvar giver ikke anledning til særlig kommentering, og de har heller ikke givet anledning til ændringer af forslaget. Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bestemmelsen opregner, hvad der forstås ved kultur- og fritidsvirksomhed. Nyt i forhold til den hidtidige fritidsforordning er anførelsen af lokal museumsvirksomhed i nr. 6 og folkebiblioteksvirksomhed i nr. 7, der begge hidtil er blevet reguleret i henhold til landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed. Den hidtidige anførsel af, at etablering af lokaler og udendørsanlæg også er en del af kultur- og fritidsvirksomheden er fjernet, idet denne virksomhed anses som en del af den øvrige kultur- og fritidsvirksomhed. Der er som hidtil bestemmelser om støtte til lokaler og udendørsanlæg, jf. forslagets kapitel 9. Til 2 Kommunalbestyrelsen fastsætter mål og rammer for kultur- og fritidsvirksomheden. Nyt i forhold til den hidtidige fritidsforordning er, at den årlige aktivitetsplan ikke skal indsendes til Direktoratet for Kultur, hvilket skal ses i sammenhæng med, at der ifølge forslaget normalt ikke længere skal være adgang til at påklage kommunale afgørelser til landsstyret. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at de personelle ressourcer er til stede.

5 Bestemmelsen svarer til 42, stk. 1 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen. Til 3 Bestemmelsen svarer til 42, stk. 2 i den ovenfor anførte folkeskoleforordning. Ved aftale om overdragelse af opgaver mellem landsstyret og en eller flere kommuner skal det præciseres hvilke opgaver, der overdrages. Landsstyret kan endvidere delegere opgaver til lokale borgerråd i overensstemmelse med reglerne i landstingsforordning nr. 13 af 20. oktober 1988 om borgerråd i områder uden for den kommunale inddeling. Til 4 Se cirkulære nr. 23 af 26. juni 1980 om begrænsning i emnekredsen for fritidsundervisning for voksne. Intentionerne bag mulighederne for aldersintegration er at gøre systemet så åbent som muligt. På den anden side, vil der også være mulighed for under hensyntagen til emnet at lave fritidsundervisning for bestemte aldersgrupper, herunder alene for børn eller alene for voksne. M.h.t. deltagernes alder stilles der ingen krav for så vidt angår almen undervisning, musisk undervisning og praktisk undervisning. Endvidere er der som udgangspunkt ikke fastsat aldersmæssige grænser i forbindelse med voksenhøjskoler, studiekredse, foredrag og erhvervsmæssige kurser, idet der dog under hensyntagen til emnet skal være mulighed for at indsætte en sådan grænse ved planlægnin-gen/tilrettelæggelsen. Evt. aldersgrænser besluttes af Kommunalbestyrelsen i et samarbejde med underviseren eller instruktøren og fremgår af kursuskataloget på linie med andre nødvendige forudsætninger, f.eks. at deltagere har gennemgået tidligere moduler e.l. Som eksempler på sådanne fællesarrangementer kan anføres lejrophold, foredrag og hyggelige sammenkomster.

6 stk. 5. Fritidsundervisning er ikke henvist til bestemte tidsrum, f.eks. uden for alm. arbejdstid i weekender e.l. stk Til 5 Betingelserne for kommunalbestyrelsens godkendelse af fritidsundervisning opregnes. Såfremt betingelserne er opfyldt, skal godkendelse gives. Dispensation fra minimum antal deltagere kan kun bevilges i nedadgående retning, således at det minimale antal deltagere sættes til et lavere tal, hvorimod det ikke kan sættes højere. stk Til 6 Almen undervisning defineres. 6 skal sammenholdes med 8 og 14, hvorefter der kan tilbydes en henholdsvis videregående eller praktisk og kreativ undervisning inden for de samme emner. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, Såfremt undervisningen aflyses, tæller det ikke med i den gennemsnitlige beregning af deltagerantallet. Til 7 stk Musisk undervisning defineres.

7 Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, stk Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, Såfremt undervisningen aflyses, tæller det ikke med i den gennemsnitlige beregning af deltagerantallet. stk Til 8 Voksenhøjskole defineres. Det har været overvejet, hvorvidt bestemmelsen burde udgå. Voksenhøjskoleformen benyttes i dag kun til den modulopbyggede undervisning i grønlandsk. Der findes dog fortsat at være behov for muligheden for fritidsundervisning på dette plan, uden at der er tale om prøveforberedende undervisning. 8 skal sammenholdes med 6 og 14, hvorefter der kan tilbydes en henholdsvis almen eller praktisk og kreativ undervisning inden for de samme emner. Der vil være med bestemmelsen eksempelvis være mulighed for at etablere forfatterskole, voksenhøjskole vedr. litterære emner og kurser for billedkunstnere. Nyt i forhold til den hidtidige fritidsforordning er, at undervisningen som udgangspunkt skal stå åben for alle og ikke være forbeholdt personer over 19 år, hvilket er en følge af indarbejdelsen af folkeskolens fritidsundervisning i nærværende forslag. Som eksempler på kurser, hvor der kan være grund til at fastsætte en aldersmæssig begrænsning, kan anføres teoretisk orienterede kurser om f.eks. litteratur og filosofi, der forudsætter en vis modenhed. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, Såfremt undervisningen aflyses, tæller det ikke med i den gennemsnitlige beregning af deltagerantallet. Til 9

8 Studiekreds defineres. Som eksempler på studiekredse, hvor der kan være grund til at fastsætte en aldersmæssig begrænsning, kan anføres teoretisk orienterede studiekredse om f.eks. litteratur og filosofi, der forudsætter en vis modenhed. Materialets egnethed afgøres bl.a. ud fra deltagernes forudsætninger og emnets karakter. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, Såfremt undervisningen aflyses, tæller det ikke med i den gennemsnitlige beregning af deltagerantallet. Foredrag defineres. Til 10 Som eksempler på foredrag, hvor der kan være grund til at fastsætte en aldersmæssig begrænsning, kan anføres teoretisk orienterede foredrag om f.eks. litteratur og filosofi, der forudsætter en vis modenhed. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, Da enkeltstående foredrag ofte arrangeres med kort varsel, gælder der ingen krav om minimum for deltagere i forhold til foredrag. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, Såfremt undervisningen aflyses, tæller det ikke med i den gennemsnitlige beregning af deltagerantallet.

9 Foredragsrækker kan variere fra to til mange foredrag. Der er derfor ikke som for almen undervisning, musisk undervisning, voksenhøjskoler, studiekredse, erhvervsmæssige kurser og praktisk undervisning fastsat bestemmelse om, at gennemsnittet skal beregnes inden for 4 på hinanden følgende uger. Gennemsnittet må derfor i stedet beregnes fra gang til gang. Til 11. Se hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 5. august 1992 om studerende ved Grønlands gymnasiale Uddannelser, som ændret ved hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 27. juni Til 12 Specialundervisning defineres. Ordet "handicap" dækker såvel fysiske som psykiske handicap. I det omfang hvor der opstår tvivl om, hvorvidt en person skal betragtes som handicappet, må afgørelsen bero på en udtalelse fra f.eks. den stedlige skolepsykolog, skoleinspektør eller læge. Nyt i forhold til den hidtidige fritidsforordning er, at deltagerne skal være over den undervisningspligtige alder, men ikke som hidtil over 19 år, hvilket er en følge af indarbejdelsen af folkeskolens fritidsundervisning i nærværende forslag. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, Bestemmelsen tager sigte på tilfælde, hvor det alm. krav om mindst 2 deltagere, jf. 12, stk. 3, på forhånd må anses for urealisabelt. stk skal sammenholdes med 6 og 8, hvorefter der kan tilbydes en henholdsvis almen eller videregående undervisning. stk. 6. Reglerne kan fastsættes i form af bekendtgørelse o.l.

10 Til 13 Erhvervsmæssigt kursus defineres. Som eksempel på erhvervsmæssige kurser henvises der til bemærkningerne til forslagets 8, Nyt i forhold til den hidtidige fritidsforordning er, at undervisningen som udgangspunkt skal stå åben for alle og ikke som hidtil være forbeholdt personer over 19 år, hvilket er en følge af indarbejdelsen af folkeskolens fritidsundervisning i nærværende forslag. Som eksempler på kurser, hvor der kan være grund til at fastsætte en aldersmæssig begrænsning, kan anføres truck-kørekort m.v., hvor der anvendes redskaber, der er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen. De organisationer, der dækker det pågældende område af arbejdsmarkedet, skal så vidt muligt både repræsentere arbejdsgivere og arbejdstagere. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, Såfremt undervisningen aflyses, tæller det ikke med i den gennemsnitlige beregning af deltagerantallet. Til 14 stk Praktisk undervisning defineres. Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5,

11 Kommunalbestyrelsen kan dispensere herfra, jf. 5, Såfremt undervisningen aflyses, tæller det ikke med i den gennemsnitlige beregning af deltagerantallet. stk. 5. Reglerne kan fastsættes i form af bekendtgørelse o.l. Til 15. Reglerne kan fastsættes i form af bekendtgørelse o.l. Til 16 Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen hjemmel til at opkræve betaling. Se hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 27. juni 1994 om betaling for deltagelse i fritids-undervisning. Fritidsklub defineres. Til 17. Til 18 Betingelserne for oprettelse af kommunale fritidsklubber opregnes. Der er hermed hensigten at sikre, at fritidsklubberne yder et kvalificeret tilbud til alle børn og unge. Bestemmelsen omhandler kun kommunale klubber. Reglerne kan fastsættes i form af bekendtgørelse o.l. Til 19 Bestemmelsen omhandler kun kommunale klubber.

12 Reglerne kan fastsættes i form af bekendtgørelse o.l. Til 20 Bestemmelsen omhandler kun ikke-kommunale klubber. stk Hvilke krav de ikke-kommunale fritidsklubber skal opfylde for at blive godkendt samt hvorledes tilsynspligten varetages, beror på kommunalbestyrelsens beslutning, indtil landsstyret fastsætter regler herom. Reglerne kan fastsættes i form af bekendtgørelse o.l. Til 21. Børne- og ungdomsorganisationer defineres. Nyt i forhold til den hidtidige fritidsforordning er aldersgrænsen, der er ændret fra 25 år til 30 år for at få overensstemmelse med de danske regler om tilskud fra tips- og lottomidlerne. Til 22. Landsstyret kan yde tilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationers administration og andre udgifter forbundet med organisationernes daglige virke. Hvor en del af en organisation eller forening har aktiviteter for børn og unge, kan der gives tilskud til den forholdsmæssige del, der vedrører børn og unge. Til 23. Kommunerne kan yde tilskud til lokale børne- og ungdomsorganisationers administration og andre udgifter forbundet med organisationernes daglige virke. Hvor en del af en organisation eller forening har aktiviteter for børn og unge, kan der gives tilskud til den forholdsmæssige del, der vedrører børn og unge. Til 24.

13 Bestemmelsen skal sammenholdes med 26 og angiver landsstyrets mulighed for at yde tilskud til idræt på landsplan. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med 25, der omhandler tilskud til talent- og eliteidræt. Tilskud efter 24 er således til al anden idræt, dvs. breddeidræt, handicapidræt, børneidræt, ældreidræt mv. Når landsstyrets tilskud skal ydes til forbund og i form af en samlet bevilling, d.v.s. en rammebevilling, er det for at sikre, at prioriteringen imellem de forskellige idrætsgrene og idrætsaktiviteter bliver et internt idrætsligt anliggende. Bestemmelsen giver mulighed for, at tilskud kan ydes til flere forskellige landsdækkende forbund. Til 25. Nyt i forhold til den hidtidige fritidsforordning er, at landsstyret også kan yde tilskud til talent- og eliteidræt, hvilket er en følge af de større krav, der i dag stilles til idrætsudøvere. Når landsstyrets tilskud skal ydes til Team Grønland og i form af en samlet bevilling, d.v.s. en rammebevilling, er det for at sikre, at prioriteringen imellem de forskellige idrætsgrene og idrætsaktiviteter bliver et internt idrætsligt anliggende. Til 26. Bestemmelsen skal sammenholdes med 24 og angiver kommunernes mulighed for at yde støtte til idræt på lokalt plan. Foruden aflønning af instruktører kan der bl.a. ydes støtte til dækning af udgifter i forbindelse med rejser, lokaler og div. materialer. Til 27. Afgrænsningen tænkes foretaget således, at de landsdækkende idrætsforbund kan få støtte i medfør af kapitel 5 til den forholdsmæssige del af aktiviteterne, der vedrører børn og unge. Til 28 Støtte ydes udelukkende til ophold på idræts- og musikhøjskoler samt højskoler, der tilbyder andre former for kreative fag. Tilskud til øvrige højskoleophold er reguleret i lovgivningen om Oqaatsinik Pikkorissarfik og folkehøjskolerne.

14 Reglerne kan fastsættes i form af bekendtgørelse o.l. Til 29. Nyt i forhold til den hidtidige fritidsforordning er anførelsen af lokal museumsvirksomhed, der hidtil er blevet reguleret i henhold til landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed. Desuden er der fundet anledning til at præcisere, at litteratur, herunder avis- og bladvirksomhed også henregnes til kultur- og folkeoplysningsvirksomhed og det samme for så vidt angår scenekunst, sang- og musikvirksomhed. Til 30 Bestemmelsen opregner, hvad landsstyret og Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til. Nyt i forhold til den hidtidige fritidsforordning er anførelsen af lokal museumsvirksomhed i nr. 8, der hidtil er blevet reguleret i henhold til landstingsforordning nr. 8 af 7. maj 1988 om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed. Begrebet støtte omfatter al form for støtte, herunder tilskud. Det er nyt, at landsstyrets støtte fortrinsvis også kan ydes til professionel virksomhed, hvilket er en følge af den øgede professionalisering. Bestemmelsen betyder ikke, at den enkelte aktivitet, kunstner m.v., der modtager tilskud eller anden form for støtte, nødvendigvis skal leve op til et krav om saglighed og alsidighed. Derimod skal de myndigheder, der yder støtte, søge at sikre et samlet kultur- og folkeoplysningstilbud af alsidig karakter. D.v.s., at bedømmelsen af, om sagligheds- og alsidighedskravet er opfyldt inden for kultur- og folkeoplysningsvirksomhed, må finde sted på baggrund af den samlede aktivitet på området. Ligeledes betyder alsidighedskravet, at alle faggrupper, emneområder og arter af virksomhed skal tilgodeses, hvis behovet i befolkningen er til stede. Et rimeligt behov kan bl.a. vurderes ud fra befolkningstallet og omfanget af den hidtidige virksomhed. Kommunerne skal tilstræbe at give borgerne et så bredt tilbud som muligt.

15 Kravet om, at virksomheden skal være af oplysende eller kunstnerisk karakter, skal sammen-holdes med kravet om saglighed og alsidighed og med kravet i 30, Foreningsarbejde, der nyder støtte efter dette kapitel, må ikke være af politisk, religiøst eller fagforeningsmæssigt indhold. Der kan dog ydes støtte til arbejde, der varetages af foreninger med politiske, religiøse eller fagforeningsmæssige formål, såfremt aktiviteten ikke har et sådant indhold. Endvidere kan der ydes støtte i form af udlån af lokaler m.v. til politiske, religiøse og fagforeningsmæssige formål på samme betingelser som til andet foreningsarbejde. Til 31. Reglerne kan fastsættes i form af bekendtgørelse o.l. Til 32 Kravet om, at de fornødne lokaler m.v. skal stilles vederlagsfrit til rådighed, skyldes det forhold, at her i det væsentlige er tale om aktiviteter, der varetages i kommunalt regi. Se hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. september 1988 om lokaler og udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisationer. Til 33 Se hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. september 1988 om lokaler og udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisationer. stk Det beror på en konkret indgået aftale, om der ydes tilskud og i givet fald med hvilket beløb. Til 34

16 stk Ordningen administreres af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur. Til 35 Ordningen administreres af Direktoratet for Boliger og Infrastruktur.. Til 36. Hvilke oplysninger, landsstyret efter denne bestemmelse kan afkræve kommunalbestyrelsen, beror på landsstyrets afgørelse heraf. Til 37 Bestemmelsen svarer til 53, stk. 1 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen. Ved aftale om overdragelse af opgaver mellem landsstyret og en eller flere kommuner skal det præciseres hvilke opgaver, der overdrages. Med den nuværende kommunale inddeling vil her alene være tale om Pituffik. Til 38. I medfør af denne bestemmelse tænkes bl.a. fastsat regler om hvilke krav, der stilles til en forening, for at den kan opnå tilskud i medfør af forordningens bestemmelser, f.eks. med hensyn til vedtægt, regnskab, formål og bestyrelse. Til 39 Bestemmelsen åbner mulighed for, at der gives tilladelse til forsøgsvirksomhed, som ellers ville være i strid med forordningen. Det beror på en konkret indgået aftale, om der ydes tilskud og i givet fald med hvilket beløb.

17 Til 40. Nyt i forhold til den tidligere forordning er, at der ikke længere er en almindelig adgang til at klage over visse af kommunalbestyrelsens afgørelser til landsstyret. Ændringen er begrundet i, at der efter de nuværende regler findes en almindelig klageadgang for borgerne til Landstingets Ombudsmand, der påser, at almindelige regler om sagsbehandling er overholdt. Til 41. Ikrafttrædelsestidspunktet er fastsat således, at forordningens bestemmelser, herunder nedlæggelsen af de kommunale fritidsnævn, snarest muligt vil kunne gennemføres. stk Til 42 Nærværende forordning erstatter forordningen om fritidsvirksomhed samt forordningen om styrelsen af kultur- og undervisningsvirksomhed, hvoraf den del, der vedrørte folkeskolen, blev ophævet den 1. august Dog forbliver fritidsforordningens bestemmelser om enkeltfags-undervisning på folkeskoleniveau i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i forbindelse med den igangværende folkeskolereform. Eftersom de nuværende fritidsnævn i følge forslaget skal fungere indtil juli 2002, hvor de nedlægges, ophæves bekendtgørelsen om valg af fritidsnævn samtidig hermed.

Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed. Landstingsforordning nr 10 af 21. maj 2002 om kultur- og fritidsvirksomhed. I medfør af 1 og 2 i lov nr. 584 af 29. november 1978 om fritidsvirksomhed fastsættes: Kapitel 1. Kultur- og fritidsvirksomhed

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der efter ikrafttrædelse af den gældende inatsisartutlov på området, som

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2016 1: Formål: At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor

Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Handicappedes muligheder for undervisning, uddannelse og arbejde i dag samt barrierer herfor Ilaqutariinnermut Peqqissutsimullu Naalakkersuisoqarfik aamma Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Handicapundervisning i Københavns Kommune

Handicapundervisning i Københavns Kommune Handicapundervisning i Københavns Kommune Erfaringshåndbog Handicapundervisning i Københavns Kommune Indledning Folkeoplysningsloven åbner mulighed for at sikre handicappedes adgang til den almindelige

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 6. oktober 2010 EM 2010/15 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den gældende forretningsorden er udarbejdet i 1999 med udgangspunkt i landstingslov nr. 11 af 20. oktober 1988

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30.

Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Strukturudvalget Spørgsmål til brug for udvalgsbehandlingen af EM 2007/30. EM 2007/ 30 (Forslag

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/163. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/163. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/163 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Kunstnerne har blandt andet gennem kunstnernes paraplyorganisation

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug.

Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Landstingslov nr. 5 af 2. maj 1996 om landbrug. Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse på landbrug i Grønland. Stk. 2. Ved landbrug forstås i denne lov erhvervsmæssig udnyttelse af arealer

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser

Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Redegørelse om Landstingets beslutningskompetence vedrørende udstedelse af bekendtgørelser Landstingets Formandskab har på sit møde den 25. april 2007 anmodet om en retlig vurdering af spørgsmålet, hvorvidt

Læs mere

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601.

2013 Udgivet den 13. juni 2013. 12. juni 2013. Nr. 601. Lovtidende A 2013 Udgivet den 13. juni 2013 12. juni 2013. Nr. 601. Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 23. september 2004 EM 2004/32 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Tobaksrygningens helbreds- og sundhedsskadelige virkninger er almindeligt kendt. På trods af denne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr 375 af 04/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 013.62S.391 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006

15. september 2006 EM 2006/46. Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 15. september 2006 EM 2006/46 Rettelsesblad erstatter Landsstyrets forslag af 2. august 2006 Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx 2006 om ændring af landstingsforordning om forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger

Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger Punkt 6. Godkendelse af administrationsgrundlag og tilsyn med private pasningsordninger 2016-011001 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at forvaltningen

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10

KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE. September 2009. Side 1 af 10 KRAVSPECIFIKATION INDKØBSORDNING TIL VISITEREDE BORGERE I GENTOFTE KOMMUNE September 2009 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. KRAVSPECIFIKATIONER TIL INDKØBSORDNINGEN...3 1.1 Målsætning... 3 1.2 Bestilling

Læs mere

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

31. maj 2016 FM 2016/109 TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 31. maj 2016 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx. 2016 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Læs mere

17. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

17. december 2015 FM 2016/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed 17. december 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xx 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på og

Læs mere

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring:

UDKAST til. I lov nr. 87 af 30. januar 2007 om Forebyggelsesfonden foretages følgende ændring: Arbejdstilsynet UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om Forebyggelsesfonden (Tilskud til mindre, private virksomheders udarbejdelse af ansøgning m.v. om støtte) I lov nr. 87 af 30. januar 2007

Læs mere

7. maj 2008 FM 2008/54

7. maj 2008 FM 2008/54 7. maj 2008 FM 2008/54 Politisk-økonomisk beretning 2008 (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Forelæggelsesnotat Det går godt for Grønlands økonomi. Den økonomiske vækst er høj og

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om seniorjob

Bekendtgørelse af lov om seniorjob LBK nr 1090 af 15/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/11071 Senere

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. maj 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. maj 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Kunstnerne har blandt andet gennem kunstnernes paraplyorganisation

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K

Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Til Undervisningsministeriet Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 25.1.2015 Høringssvar til lovforslag om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V.

AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 VEDRØRENDE AFTALE OM ARBEJDSFORHOLDENE FOR PE- DELLER VED GYMNASIER M.V. Side 1 AFSKRIFT UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 21 Departementet 1220 KØBENHAVN K TELEFON 01-92 50 00 (Er direkte tlf.nr. angivet, bedes dette benyttet) Til rektorerne for Statens gymnasieskoler,

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

(Endelig vedtaget 20. dec. 2013 og med virkning fra 1. aug. 2014)

(Endelig vedtaget 20. dec. 2013 og med virkning fra 1. aug. 2014) Ny Højskolelov (Endelig vedtaget 20. dec. 2013 og med virkning fra 1. aug. 2014) 1. Udvidet oplysningsvirksomhed 2. Administrative fællesskaber 3. Leje i 10 år - og Eje sammen med andre 4. Ervhvervsvirksomhed

Læs mere

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune 1. FORMÅL Bestemmelserne i dette regelsæt fastsætter reglerne for støtte til Folkeoplysende Voksenundervisning. Reglerne følger Folkeoplysningsloven jævnfør lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni 2004,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune

Regler. for. tilskud til aftenskoler i. Halsnæs Kommune Regler for tilskud til aftenskoler i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Formål 2 2. Undervisningens omfang 2 3. Begrænsninger 2 4. Foreningskrav 3 5. Ansøgning og tilskudstilsagn 4

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16

Orientering om PPR-betjening af frie skoler for skoleåret 2015/16 Til PPR Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Orientering om PPR-betjening af frie skoler

Læs mere

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103

Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Pkt.nr. 5 Forslag til forskrift vedrørende varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 410103 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at de ændringer til forskriftens

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune

K E N D E L S E FAGLIG VOLDGIFT FOA. mod. Kommunernes Landsforening. for. Aalborg Kommune K E N D E L S E i FAGLIG VOLDGIFT FOA mod Kommunernes Landsforening for Aalborg Kommune Denne kendelse vedrører fortolkning af overenskomsten indgået mellem FOA og Kommunernes Landsforening (KL) for social

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten

b) at formuleringen kunst- og kulturskoler for at undgå fejltolkninger udgår af lovteksten København, 17. september 2013 Til Undervisningsministeriet Høringssvar - folkeskolereform Høringssvar fra Danske Musik- og kulturskoleledere, DMKL: Lov om ændring af folkeskoleloven, lov om ungdomsskoler

Læs mere

Pressemøde 9. juni 2015

Pressemøde 9. juni 2015 Pressemøde 9. juni 2015 Naalakkersuisoq for Kultur Bekendtgørelse om mediestøtte BAGGRUND OG FORMÅL Ønske om at yde projektafhængig støtte til uafhængige medieaktører med henblik på at fremme skrevne medier.

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Overenskomsten rummer derudover en sats for vikarierende organister. Satsen udgør i 2015 kr. 85,01 pr. time.

Overenskomsten rummer derudover en sats for vikarierende organister. Satsen udgør i 2015 kr. 85,01 pr. time. Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen Partii Naleraq Svar på 37 spørgsmål nr. 292 om kateketer, organister, præster, menighedsrepræsentanter

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af navneloven

Forslag. Lov om ændring af navneloven Fremsat den {FREMSAT} af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af navneloven (Adgang til at tage en afdød ægtefælles mellem- og efternavn m.v.) 1 I navneloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere