Vejledning til den mundtlige prøve i det étårige valgfag spansk i 9. klasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til den mundtlige prøve i det étårige valgfag spansk i 9. klasse"

Transkript

1 Vejledning til den mundtlige prøve i det étårige valgfag spansk i 9. klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016

2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelt... 4 Frivillig mundtlig prøve i det 1-årige valgfag spansk... 5 Prøvegrundlaget... 5 Tekstopgivelser... 6 Normalside... 7 Før prøven... 7 Prøven Redegørelse Oplæsning Samtale... 8 Disposition for det selvvalgte emne... 9 Disposition Disposition Forberedelse af det selvvalgte emne Lærerens rolle Information til eleven Censor Vurdering og karaktergivning Evalueringsskema Vejledende karakterbeskrivelser Rammen... 20

3 Forord Folkeskoleforligskredsen blev i november 2014 enige om flere initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe de prøvekrav, der stilles i rammen for forsøget med mundtlig prøve i efter et år med valgfaget spansk og at tydeliggøre den sammenhæng, der er mellem rammen og folkeskolens formål, fagformålet, kompetenceområder og -mål og den vejledende læseplan. Ifølge folkeskolelovens 18, stk. 4, skal lærer og elev løbende samarbejde om fastlæggelse af målene for elevens arbejde, og undervisningsformer og metoder skal i videst muligt omfang foregå i samarbejde mellem lærer og elever. Denne paragraf skal naturligvis ses i lyset af såvel den overordnede formålsbestemmelse samt formålet for valgfaget spansk, kompetenceområder, -mål og færdigheds- og vidensmål. Kravene i valgfaget spansk, som de er beskrevet i Fælles Mål 2014 er grundlaget for tilrettelæggelsen af prøven i valgfaget spansk. Ifølge folkeskolelovens 18, stk. 3, skal undervisningens indhold fastlægges således, at kravene ved prøverne i de enkelte fag kan opfyldes. Eleverne skal inden prøven orienteres om prøvekravene og vurderingskriterierne, og om hvordan prøvernes enkelte dele foregår. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test

4 Generelt Skolen meddeler Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, hvilke hold/elever der ønsker at aflægge prøven. Prøven tilrettelægges med henblik på at dokumentere graden af målopfyldelse i forhold til Fælles Mål Den lærer eller de lærere, der er ansvarlig for undervisningen, er eksaminator ved prøven. Det er et krav, at eleven bliver gjort bekendt med de praktiske og proceduremæssige forhold vedrørende prøven. Endvidere skal skolens leder sørge for, at eleven bliver bekendt med regler om udeblivelse fra prøven, anvendelse af hjælpemidler, konsekvenser af at komme for sent samt klageprocedure og klagefrister. Prøven er offentlig. Skolens leder kan fravige denne bestemmelse, hvis der foreligger særlige omstændigheder, herunder hensynet til den enkelte elev. Det er således vigtigt, at eleverne under prøven har de optimale muligheder for at løse opgaven. Grundlaget for afholdelse af prøven i valgfaget spansk er fagets formål, kompetenceområder og mål, færdigheds- og vidensmål og den vedtagne læseplan.

5 Frivillig mundtlig prøve i det 1-årige valgfag spansk Prøven kan aflægges efter 9. klasse. Elever der har det ét-årige valgfag i spansk i 7. eller 8. klasse kan ikke aflægge prøven. Prøven er individuel. Der er ingen forberedelse på prøvedagen. Prøven foregår på spansk og dansk. Prøven består af en decentralt stillet opgave til testning af mundtlige, produktive færdigheder: 1. Redegørelse 2. Oplæsning 3. Samtale Prøven varer 15 minutter inklusiv votering. På baggrund af en helhedsvurdering gives der én karakter. Første del af prøven består af elevens korte redegørelse på spansk for et selvvalgt emne på baggrund af en godkendt disposition. Læreren kan evt. stille enkelte spørgsmål. Anden del af prøven er oplæsning på spansk af en af eleven selvvalgt tekst. Tredje del af prøven er en samtale med læreren om det overordnede tema/ det selvvalgte emne. Samtalen er på dansk. Censor kan stille spørgsmål under samtalen. Prøvegrundlaget Den mundtlige prøve består af en decentral opgave til testning af kompetencemålet for mundtlig kommunikation: Eleverne kan kommunikere på et elementært spansk. Færdigheds- og vidensområderne præsentation, samtale og læsning indgår i prøven. Desuden færdigheds- og vidensmålene i kultursammenligning under kompetenceområdet kultur og samfund, hvor eleven: kan sammenligne egen kultur med spansksprogede kulturer. har viden om ligheder og forskelle på egen og spansksprogede kulturer.

6 Tekstopgivelser Der skal opgives et alsidigt sammensat stof inden for de områder, som fagets kompetencemål vedrører. Opgivelserne inddeles i et passende antal temaer, fx 2-3, og skal omfatte normalsider af passende sværhedsgrad. Herudover skal der opgives eksempler på æstetiske eller multimodale tekster fx 5. Begreberne æstetisk tekst og multimodal tekst anvendes også inden for danskfaget. Det, der definerer æstetiske tekster er deres oplevelsesmæssige kvalitet i forhold til en modtager. Det er altså den æstetiske oplevelse, der både kan have kvalitet som sansning, stemning og underholdning, der vægtes. Det har intet at gøre med, om det er smukt eller sandt eller andre begreber fra den romantiske periode at gøre. En æstetisk tekst kan fx være et maleri eller en sang. Multimodale tekster, er tekster med mere end én modalitet, altså fx en reklamefilm, der både består af en billed- og en lydside, eller en hjemmeside med tekst, billeder og grafer. Begrebet tekster i det følgende dækker både skrevne, multimodale og æstetiske tekster. For de skrevne tekster skal angives de opgivne teksters forfattere og titler med kildeangivelse og normalsideantal. Ved æstetiske og multimodale tekster angives ikke normalsidetal, men for eksempel titel/beskrivelse, forfatter/maler/producer, forlag samt eventuelt årstal. Hvis der opgives mange elektroniske kilder, er det en fordel for censor også at modtage opgivelserne elektronisk, således at linkene kan aktiveres. Tekstudbuddet skal være bredt og dække de stofområder, som eleverne har arbejdet med i det 1- årige valgfag, fx tekster om familie, skoleliv, fritidsliv, mad, musik, traditioner. Teksterne skal være af passende sværhedsgrad for et 1-årigt valgfag. Flere spansktalende lande skal være repræsenteret i tekstopgivelserne og skal i forskelligt omfang afspejle kultur- og samfundsforhold i spansktalende lande. Alle tekstopgivelser skal være på spansk. For hver enkelt tekst skal angives de opgivne teksters forfattere og titler med kildeangivelse og normalsideantal. Kopi af opgivelserne udleveres til eleverne. Blanketten med tekstopgivelserne, prøvespørgsmål og elevernes dispositioner sendes til censor, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven. Der udleveres en kopi af tekstopgivelserne til eleverne.

7 Tekstopgivelser er vigtige, fordi de danner baggrund for prøven og er således forbindelsen mellem den daglige undervisning og den afsluttende prøve. Det er derfor væsentligt, at eleverne er med til at udvælge netop de tekster, der interesserer dem mest. Vigtige kriterier i valget af tekster er ikke mindst, om de motiverer og engagerer eleverne og om teksterne i øvrigt er gode at samtale ud fra. Normalside En normalside er bogstaver/tegn for prosa, herunder også poesi og tegneserielitteratur. Mellemrum tælles ikke med. Ved ikke-skrevet materiale, som fx lyd, billeder, fil angives ikke normalsidetal, men for eksempel titel/beskrivelse, forfatter/maler/producer, forlag samt eventuelt årstal. Før prøven Læreren aftaler sammen med eleverne, hvilke tekster og temaer fra årets arbejde, der skal opgives til prøven. vælger sit selvvalgte emne under et af de opgivne temaer. udvælger kilder på spansk og/eller dansk og fordyber sig i sit valgte emne. Læreren er vejleder. udformer og afleverer disposition for sin redegørelse. Læreren godkender elevens disposition med sin underskrift. Dispositionen underskrives ligeledes af eleven. Prøven Der gives ingen forberedelsestid, da eleven har forberedt det selvvalgte emne på forhånd. 1. Redegørelse Prøven indledes med, at eleven kort redegør for det selvvalgte emne, herunder begrundelse for valg af emne. Da det er en prøve efter kun et år med spansk, vil nogle elever formentlig have brug for deres papir med dispositionen, og fremlæggelsen kan virke indøvet. Eleverne vil kunne tale ud fra deres stikord i dispositionen og kunne formulere sætninger om billedet/billederne. Ex. La chica lleva una falda azul, una camisa blanca y una chaqueta gris. El chico lleva pantalones azules. En México también tienen matemáticas e inglés. Me gustan las matemáticas y el inglés. Efter et skoleårs spansk vil det primære fokus være på personbøjningerne, artikler og køn i subjekt og adjektiv.

8 Det er vigtigt, at eleven får mulighed for at starte med en samlet redegørelse af sit forberedte stof. Afbrydelse af fremlæggelsen vil ofte ødelægge elevens redegørelse og koncentration.. Læreren og censor kan herefter stille helt enkle spørgsmål til eleven. Redegørelsen skal vare ca. 2 minutter. 2. Oplæsning Herefter læser eleven op fra det udvalgte tekststykke. I tekststykket skal der være mulighed for, at eleven kan vise sit arbejde med de særlige spanske lyde. Spansk er mere melodiøst end dansk, og der er særlige regler for spørgsmål og pauser. Efter et års spansk, er det dog ikke sikkert, at eleverne har styr på disse. Desuden er der en del svære og/eller anderledes lyde end på dansk. Det vil være naturligt, at eleverne har arbejdet med disse i undervisningen. I oplæsningsdelen får eleven mulighed for at vise, i hvilken grad han mestrer udtalen af disse lyde. Ex. - B og V mellemtingen mellem de to, som i Cuba og Sevilla - Det bløde D som i nada - H er stumt - Ñ som i España - De rullende R er Det skal dog igen understreges, at eleverne kun har haft spansk i et skoleår. Tekststykket skal være på ord svarende til ca. 1 minut. 3. Samtale Den sidste del af den mundtlige prøve er en samtale med læreren på baggrund af punkterne på dansk i dispositionen. Emnet er enten det samme som eleven selvvalgte emne eller det overordnede tema. Samtalen er på dansk og skal vise elevens viden om spansktalende landes kultur og samfund inden for det selvvalgte emne eller det overordnede tema. skal kunne give udtryk for sine tanker om og holdninger til emnet. skal desuden sammenligne med danske forhold. skal have mulighed for at inddrage egen viden og personlige erfaringer. skal ikke overhøres i det opgivne stof, det vil sige eleven skal ikke høres i en eller flere af de tekster, der har været arbejdet med i årets løb. skal under samtalen på intet tidspunkt levere længere referater eller genfortællinger. Samtalen er på dansk og skal vare 6-7 minutter.

9 Når lærer og censor mener, at de har tilstrækkeligt grundlag til at vurdere elevens præstation, afsluttes prøven, uanset om hele tiden er brugt. Det er dog vigtigt, at eleven selv føler, at han/hun har fået sagt det han/hun ville. Derimod er der ingen grund til at bore i forhold, som tydeligvis ligger eleven fjernt eller bruge lang tid på at fiske efter noget bestemt. Votering og karaktergivning foregår som en helhedsbedømmelse ud fra vurderingskriterierne. Der gives én karakter. Disposition for det selvvalgte emne Til den første del af den mundtlige prøve udarbejder eleven en disposition, som skal tjene som udgangspunkt for redegørelsen. Dispositionen skal indeholde: elevens navn og klasse titel på det overordnede tema, som det selvvalgte emne er valgt i forbindelse med titel på det selvvalgte emne et eller flere billeder stikord og/eller korte sætninger kildefortegnelse over det stof, der er anvendt i forberedelsen - mindst to teksttyper, dansk og/eller spansk lærerens og elevens underskrift Første del af dispositionen skal være på spansk og den sidste del er på dansk (se eksemplerne på de næste sider) og skal tjene som oversigt for elev, lærer og censor. Den skal ikke indgå i den endelige vurdering, idet den udelukkende er af orienterende karakter. Den er tænkt som en hjælp for eleven. For omfanget af en disposition se eksemplerne på de næste sider. Alle elever skal aflevere en disposition. Det er lærerens opgave at sørge herfor. Fremstilling af dispositionen kan i nogle tilfælde kræve megen hjælp fra lærerens side. Hvis en elev efter denne hjælp skulle undlade at aflevere sin disposition, kan eleven ikke aflægge den mundtlige prøve i spansk. skal aflevere dispositionen til læreren, når forberedelsesperioden er slut. Dispositionen medbringes til prøven. Kun dispositionen, som den er fremsendt til censor med lærers og elevs underskrift, må medbringes og bruges af eleven ved prøven.

10 Der anføres ikke normalsidetal på elevens kilder, da de ligger ud over de opgivende normalsider. Det er tilladt, at inddrage nogle af de fælles opgivne tekster som kilder på dispositionen. Kilderne skal være på spansk og/eller dansk.

11 Disposition 1 Tema : Subtema: Los jóvenes La asistencia a la escuela en Mexico 1. He elegido este tema porque - es interesante - es diferente que en Dinamarca Billede af skoleskema fra La escuela en Mexico - llevan uniforme escolar - su horario escolar - el sistema de educación Billede af mexicanske skolelever i skoleuiform. 2. Texto para leer en voz alta 3. Samtale, herunder sammenligning - Fritidsinteresser i Mexico - Fritidsinteresser i Danmark - Min mening Mine kilder s underskrift Lærerens underskrift

12 Disposition 2 Tema : Subtema: Deporte El fútbol 1. He elegido este tema porque - Juego al fútbol - Las estrellas más grandes hablan español - Mi club favorito es el FC Barcelona Billede af Lionel Messi i FC Barcelona tøj eller med sine fem Ballon d Or Lionel Messi - De Argentina - Juegas en el FC Barcelona - 5 Ballon d Or Gerard Piqué - De España - Juega en el FC Barcelona - Está casado con Shakira 2. Texto para leer en voz alta Billede af Gerard Piqué og sin kone Shakira 3. Samtale, herunder sammenligning - Fodbold i Danmark - Fodbold i Spanien og Sydamerika - Min mening Mine kilder s underskrift Lærerens underskrift

13 Forberedelse af det selvvalgte emne Det selvvalgte emne har rod i tema og tekstopgivelser. Det giver eleverne medbestemmelse og mulighed for at vise initiativ, hvilket kan øge deres motivation. Kildelisten til det selvvalgte emne skal afspejle, at der er blevet arbejdet med forskellige teksttyper. Her skal eleverne kunne demonstrere, at de kan belyse deres emne ved hjælp af forskellige teksttyper. Nogle tekster vil være på spansk, andre på dansk. Det selvvalgte emne skal tage sit udgangspunkt i kultur og samfund i spansktalende lande, så eleven har mulighed for at vise sit kendskab hertil. Kvaliteten af arbejdet skal kunne bedømmes, og fremlæggelsen af det selvvalgte emne skal kunne vise elevernes forskellige kompetencer, herunder selvstændighed, initiativ og evne til at fordybe sig. Valg og forberedelse af emnet kan forløbe således: Senest i marts/april brainstormer læreren og eleverne sammen over mulige emner inden for de valgte temaer. Læreren researcher på materiale på dansk og spansk, der kan inspirere eleverne, herunder hjemmesider, bøger, film og blade. Derefter ser eleverne på materialet, lader sig inspirere og ser, hvad de kan bruge. Denne fase handler om læsning efter hovedindhold, udvælgelse og sortering. Eleverne vælger emner og brainstormer individuelt over dette. Eleverne udarbejder deres dispositioner. Eleverne vælger de punkter og det billede/de billeder, som de vil uddybe i deres selvvalgte emne, og de lægger sig fast på de kilder, som de vil bruge. Desuden udvælger de det tekststykke de vil læse op fra. Til brug under forberedelsen til prøven kan eleverne skrive små hjælpetekster. Derefter tilegner eleverne sig stoffet, så de er fortrolige med deres redegørelse. Der gives et passende antal lektioner til at arbejde med kilderne, fx 8-10 lektioner. Den færdige disposition underskrives både af lærer og elev og skal være censor i hænde senest 14 dage før prøven afholdes. Prøven er individuel Eleverne kan vælge at arbejde 2-3 sammen om et emne i forberedelsesfasen. De afleverer dog hver sin disposition, og de går til prøve hver for sig. Her vil det være en god ide ikke at lade disse elever gå op lige efter hinanden for at undgå en sammenligning i vurderingen. Det kan være en god ide at holde et midtvejsmøde i klassen, hvor eleverne præsenterer, hvor langt de er i arbejdet. Det virker som inspiration for de andre elever.

14 Lærerens rolle Læreren fungerer som vejleder og giver input og feedback. Det er lærerens opgave at vejlede den enkelte elev og hjælpe eleven med at begrænse sig, så der ikke favnes for bredt. Læreren må hjælpe med at afgrænse stoffet og vejlede dem i at holde sig til et ordforråd, de kan overskue. Læreren vejleder i udvælgelsen af spanske og danske kilder til det selvvalgte emne. Læreren kan foreslå mulige tekster og andre udtryksformer, som eleven så skaffer, undersøger og vælger ud fra. Læreren vejleder også eleven i at vælge et eller flere billeder, som er gode at tale ud fra. Læreren vejleder desuden eleven i at udvælge et passende tekststykke til oplæsning. Nogle elever kan her arbejde meget selvstændigt, mens andre skal have flere og mere præcise anvisninger, fx at dispositionen er af passende sværhedsgrad og af passende omfang. Læreren må også stoppe eleverne i at køre ud ad en tangent, som er for svær eller for perifer i forhold til emnet. Der kan i nogle klasser være nogle svage elever, som kræver megen hjælp fra lærerens side. Det er lærerens opgave at hjælpe dem, så de også får afleveret en disposition. Eleverne kan arbejde videre med deres oplæg på egen hånd. Dog kan dispositionen ikke ændres, efter den er afleveret og underskrevet. Information til eleven Eleverne skal inden prøven orienteres om prøvekravene, vurderingskriterierne, og om hvordan prøvernes enkelte dele foregår. Eleverne skal have en kopi af tekstopgivelser og en oversigt over, hvornår de skal op. I forbindelse med gennemgangen af prøvens form og indhold er det vigtigt at minde eleverne om, at de ikke må medbringe notater eller andet fra årets arbejde. De må kun medbringe den godkendte disposition, sådan som den er sendt til censor. Censor Blanketten med tekstopgivelserne og elevernes dispositioner sendes, så de er censor i hænde senest 14 kalenderdage før prøven. Sammen med opgivelserne og dispositionerne skal der til censor medsendes en oversigt, der viser, hvilket overordnet tema og selvvalgt emne den enkelte elev skal til prøve i. Hvis censor ønsker at se nogle af materialerne fra tekstopgivelserne, kan han eller hun anmode om det. Det kan for eksempel dreje sig om tekster, der omhandler specielle emner eller centralt materiale, som censor ikke kender.

15 Det er ikke nødvendigt, at censor har læst, set og hørt alle de tekster, der opgives, da det ikke skal kontrolleres om eleven kan huske eller gengive teksterne. Når censor har modtaget materialet, kontakter han eller hun læreren, og lærer og censor drøfter prøveaflæggelsen og dispositionerne, så eventuelle tvivlsspørgsmål er afklaret inden prøvedagen. Det kan ligeledes være hensigtsmæssigt kort at præcisere vurderingskriterierne. Dispositionen skal tjene som et afsæt for prøven og skal ikke vurderes som en del af den mundtlige prøve, men lærer og censor må gerne bruge dispositionen som udgangspunkt for deres spørgsmål til eleven. Reglerne for censors opgaver fremgår af 49 i prøvebekendtgørelsen Censor skal 1) påse, at prøverne er i overensstemmelse med målene og øvrige krav i reglerne om de pågældende fag, 2) medvirke til at påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler og 3) medvirke til at påse, at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse. Stk. 2. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. Stk. 3. Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for skolens leders behandling af eventuelle klagesager, jf. 63. Notaterne skal opbevares i et år. Stk. 4. Konstaterer censor, at kravene efter stk. 1 ikke er opfyldt, eller giver forløbet af prøven censor anledning til at formode, at der har været mangler ved den forudgående undervisning eller vejledning, afgiver censor indberetning herom til skolens leder. Stk. 5. Skolens leder videresender indberetningen til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling vedlagt en udtalelse. Stk. 6. Censor afgiver efter anmodning fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling indberetning om prøveafholdelse og prøveresultater. Vurdering og karaktergivning Der gives én karakter.

16 Lærer og censor skal tage notater om elevens præstation under og efter prøven. Når prøvetiden er slut, går eleven ud af lokalet, så lærer og censor er alene under karakterfastsættelsen. Lærer og censor drøfter præstationen. Censor skal komme med sit forslag til karakter først. Når lærer og censor er enige om en karakter, kaldes eleven ind i prøvelokalet. meddeles den fastsatte karakter i overværelse af censor efterfulgt af en kort, præcis begrundelse for karakteren. Der gives karakter efter hver enkelt elevpræstation. Den mundtlige prøve bedømmes ud fra en helhedsvurdering. Vægtningen af prøvens enkelte delelementer skal bero på en omhyggelig afvejning af elevpræstationens kvaliteter og mangler. Det er således i høj grad præstationens kvaliteter, der skal lægges mærke til ikke kun manglerne. Det er naturligt, at sproget ikke er flydende efter et års spansk. Bedømmelsen foretages efter 7-trins-skalaen. Karakterfastsættelsen foretages ud fra graden af målopfyldelse og er en absolut karaktergivning.

17

18 Evalueringsskema FP9 mundtlig spansk - forsøg Skemaet kan udfyldes under og efter prøven af henholdsvis lærer og censor og danne udgangspunkt for den samlede vurdering. Karakteren gives samlet ud fra en bedømmelse af alle tre områder. Redegørelsen redegør for det selvvalgte emne. anvender et relevant ordforråd. anvender den grammatik. Fx - tillægsordene placering - artikler - køn i subjekt og adjektiv Oplæsning læser op med tydelig udtale mestrer udtalen af flere spanske lyde Samtalen tager initiativ i samtalen. inddrager relevant viden i forhold til tema, emne, tekstopgivelser og kilder. udviser kendskab til kultur- og samfundsforhold i spanskktalende lande. sammenligner med danske forhold

19 Vejledende karakterbeskrivelser FP9 mundtlig spansk - forsøg Redegørelsen udtrykker sig med et relevant ordforråd og fin brug af den grammatik. udtrykker sig med et relevant ordforråd og brug af den grammatik. udtrykker sig med et nogenlunde dækkende ordforråd og brug af den grammatik. udtrykker sig med et mindre dækkende ordforråd og noget usikker brug af den grammatik. Oplæsning udtrykker sig med et begrænset ordforråd og usikker brug af den grammatik. udtrykker sig med et begrænset ordforråd og meget usikker brug af den grammatik. udtrykker sig med et utilstrækkeligt ordforråd og utilstrækkelig brug af den grammatik. har en god udtale og intonation, og mestrer mange af de særlige spanske lyde. har en god udtale og intonation, og mestre flere af de særlige spanske lyde. har en forholdsvis god udtale og intonation, og mestre enkelte af de særlige spanske lyde. har en mindre god udtale og intonation, men forsøger sig med enkelte særlige spanske lyde. har en tilstrækkelig god udtale og intonation. har en til tider utydelig udtale og intonation. har en utydelig udtale og intonation. Samtalen viser fremragende indsigt i det overordnede tema/ selvvalgte emne. viser god indsigt i det overordnede tema/ selvvalgte emne. viser forholdsvis god indsigt i det overordnede tema/ selvvalgte emne. viser i nogen grad indsigt i det overordnede tema/ selvvalgte emne. viser tilstrækkelig indsigt i det overordnede tema/ selvvalgte emne. viser utilstrækkelig indsigt i det overordnede tema/ selvvalgte emne. viser ikke indsigt i det overordnede tema/ selvvalgte emne. udviser et meget stort kendskab til kultur- og samfundsforhold. udviser et stort kendskab til kultur- og samfundsforhold. udviser et forholdsvist stort kendskab til kultur- og samfundsforhold udviser kendskab til kultur- og samfundsforhold. udviser et begrænset kendskab til kultur- og samfundsforhold. udviser næsten intet kendskab til kultur- og samfundsforhold. udviser intet kendskab til kultur- og samfundsforhold.

20 Rammen Prøveform: Spansk, etårigt valgfag i 9. klasse Prøven i spansk baserer sig på prøveformen i de øvrige fremmedsprog, engelsk, tysk og fransk, som der er gode erfaringer med, men der tages højde for, at eleverne kun har modtaget undervisning i spansk i et år. Prøven tilrettelægges som en individuel prøve. I den sidste del af undervisningen tækker eleverne lod blandt emner, der har været behandlet i undervisningen, fx Børneliv i Danmark og Spanien. Forberedelsen finder sted i den sidste del af undervisningen op til prøveterminen med lærervejledning. Eleverne udarbejder en disposition med 4-5 talepunkter indenfor det lodtrukne emne, som skal indeholde elementer af kulturforståelse og sammenligning. Eleverne vælger en tekst fra tekstopgivelserne, der har relation til emnet, og som de skal læse et mindre stykke op fra under eksaminationen, og som skal danne grundlag for en efterfølgende enkel samtale. Eksaminationen varer 15 minutter inklusiv votering. starter med en 3 minutters fremlæggelse af sine talepunkter i relation til emnet på spansk. Der tales i enkle sætninger svarende til niveauet efter et års undervisning i et fremmedsprog. Derefter læser eleven et stykke op af den udvalgte tekst, som læreren udpeger. Læreren stiller enkle spørgsmål til tekstens personer/handling i relation til emnet og elevens egen hverdag. Vurderingskriterier: Prøven i det etårige valgfaget spansk baserer sig på viden om elevers niveau efter første år med et andet fremmedsprog (tysk/fransk). Eleverne prøves i at samtale om nære emner, kulturforståelse og -sammenligning på spansk i et enkelt sprog. Eleverne prøves i deres kompetencer indenfor fagets kompetenceområder og vurderes i henhold til deres opfyldelse af faglige mål. Tilmeldingsfrist: 1. december 2015

Vejledning til prøven i Sundhed og sociale forhold, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test

Vejledning til prøven i Sundhed og sociale forhold, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test Vejledning til prøven i Sundhed og sociale forhold, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test Indhold 1 Forord 2 Indledning 3 Generelt 4 Prøveform

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16

Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik. Skoleåret 2015-16 Vejledning til forsøgsprøven i valgfaget musik Skoleåret 2015-16 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Februar 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt... 4 Prøveform og -forløb... 5 Undervisningsbeskrivelsen...

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 20 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor April 2016 Side 2 af 20 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet - trin

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Styrelsen for Undervisning og Kvalitet April 2015 1 Indhold Forord... 3 Generelt om prøven... 3 Prøveforløbet trin for trin... 4 Opgivelser... 5 Et eksempel på

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 18 Kvalitets og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor November 2015 Side 2 af 18 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Den mundtlige prøve i 9. klasse

Den mundtlige prøve i 9. klasse Den mundtlige prøve i 9. klasse Obligatorisk Prøven er todelt og består af en decentral opgave til testning af følgende mundtlige, produktive færdigheder: 1. Redegørelse for et selvvalgt emne (cirka 5

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget håndarbejde

Vejledning til prøven i valgfaget håndarbejde Vejledning til prøven i valgfaget håndarbejde Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test April 2014 Indhold 3 Forord 4 Indledning 5 Indstilling til prøven 6 Prøvens form 7 Undervisningsbeskrivelsen

Læs mere

Karakterer på 7-trinsskalaen

Karakterer på 7-trinsskalaen Om 7-trins-skalaen I det danske uddannelsessystem anvender vi 7-trins-skalaen. Den består af syv karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven/den studerende bestået, når hun/han får karakteren 02, 4,

Læs mere

Prøve 10. klasse i tysk UCV 2016 / 17

Prøve 10. klasse i tysk UCV 2016 / 17 Prøve 10. klasse i tysk UCV 2016 / 17 Slutmål efter 10. klassetrin Kommunikative færdigheder Eleven skal være i stand til at: deltage i samtaler om centrale og nære emner redegøre for hovedindholdet og

Læs mere

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk

skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk folkeskolen.dk marts 2011 7 skarpe til til dansklæreren om de afsluttende prøver i dansk Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod de afsluttende prøver i dansk i 9.

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Oktober 2015 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Prøver evaluering undervisning

Prøver evaluering undervisning Prøver evaluering undervisning Fysik/kemi Maj juni 2011 Ved fagkonsulent Anette Gjervig Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Ministeriet for Børn og Undervisning 1 Indhold Indledning... 3 De formelle krav til

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for matematik niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for matematik niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1

Side 1 af 10. Prøveperiode og prøvetidspunkter. kl. 9.00-10.00 FP9 Dansk, retskrivning (pilotforløb digital samt papir)1 Orientering om folkeskolens prøver pa Midtskolen Denne orientering giver dig vigtig information om prøverne og viden om de regler der knytter sig til prøverne samt konsekvenser af eventuelle overskridelser

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget engelsk

Vejledning til prøverne i faget engelsk Vejledning til prøverne i faget engelsk Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold Indledning... 5 NYT FRA PRØVETERMINEN 2016... 5 Vejledning til prøverne i faget engelsk 9. klasse...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt. September 2014 Side 1

Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt. September 2014 Side 1 Informationsmøde om den afsluttende prøve i idræt September 2014 Side 1 Program Velkommen Arbejdsgruppen bag prøven Prøvens rammer og indhold Prøven trin for trin Model for disposition Gode råd FAQ Side

Læs mere

Prøver Evaluering Undervisning

Prøver Evaluering Undervisning MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING Prøver Evaluering Undervisning Idræt Maj-juni 2015 Ved læringskonsulent Claus Langergaard - November 2015 Indhold Indledning... 2 Hvad er PEU, og hvad

Læs mere

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer

FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer FSA - Folkeskolens afgangsprøver Regler og retningslinjer Praktiske og proceduremæssige forhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter. De skriftlige prøver afholdes: Onsdag den 2. maj kl. 09.00-10.00 Matematiske

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016

Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Ramme for grundforløbsprøve GF2 SOSU og GF2 PAU EUD og EUX Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1638 af 15/12/2015

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Socialog sundhedsuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som

Læs mere

Svendeprøvevejledning produktør

Svendeprøvevejledning produktør Svendeprøvevejledning produktør (Censorvejledning) August 2011 Formål med vejledningen... 3 Retningslinjer for den praktiske prøve... 4 Dagens forløb... 4 Trækning af to opgaver samt forberedelse... 5

Læs mere

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016

Kursistmanual til Større skriftlig opgave. 2 Hf, 2015-2016 Kursistmanual til Større skriftlig opgave 2 Hf, 2015-2016 Indholdsfortegnelse: I. Generelt om opgaven og forløbet s. 3 II. Hf-bekendtgørelsens bilag 4 - Større skriftlig opgave, juni 2010 s. 7 III. Generelt

Læs mere

PRØVEN I IDRÆT V/ Charlotte Oreby Eriksen

PRØVEN I IDRÆT V/ Charlotte Oreby Eriksen PRØVEN I IDRÆT V/ Charlotte Oreby Eriksen Elevvideo ELEVERS UDTALELSE OM IDRÆTSPRØVEN ER EN GOD IDE! God ide! Den får en til at træne idræt og øve samarbejde! God øvelse til de mundtlige prøver! Mere seriøsitet

Læs mere

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. For afvikling af prøver og censorvirksomhed For afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 Ved ikke-bestået standpunktsbedømmelse i et grundfag eller

Læs mere

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010

Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 Kursistvejledning til eksamensprojekt Side 1 af 5 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om eksamensprojektet på hf Tidsplan for eksamensprojektet foråret 2010 3. februar, kl. 12.00 12.45 i auditoriet : Skolen

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3.g 2007

Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Studieretningsprojektet i 3.g 2007 Det følgende er en generel vejledning. De enkelte studieretnings særlige krav og forhold forklares af faglærerne. STATUS I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt.

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Vejledning til prøven i valgfaget madkundskab

Vejledning til prøven i valgfaget madkundskab Vejledning til prøven i valgfaget madkundskab Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Indhold 3 Forord 4 Indledning 4 Generelt 5 Prøveform og -forløb 6 Undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag

Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag Vejledning til prøve med selvvalgt problemstilling i de humanistiske fag: Historie, kristendomskundskab og samfundsfag Prøven er enkeltfaglig, men denne vejledning gælder for alle tre fag. Kvalitets- og

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9)

Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Vejledning til engelsk skriftlig fremstilling med adgang til internettet (FP9) Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Januar 2016 1 Indhold 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Vejledning til prøven i faget samfundsfag

Vejledning til prøven i faget samfundsfag Vejledning til prøven i faget samfundsfag Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Marts 2014 Indhold 3 Indledning 4 Den mundtlige prøve 5 Faglige områder 6 Angivelse af emner med problemstilling og tilhørende opgivelser

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Februar 2014 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser... 5 Prøveoplæg... 5 Eksempler på prøveoplæg... 6 Prøven... 7

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2012 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: torsdag d. 13. december kl. 14. til torsdag d. 20. december kl. 14.

Læs mere

Vejledning til prøven i faget kristendomskundskab

Vejledning til prøven i faget kristendomskundskab Vejledning til prøven i faget kristendomskundskab Styrelsen for Evaluering og Kvalitetsudvikling af Grundskolen Kontor for Afgangsprøver, Test og Evalueringer August 2009 Indhold 3 Indledning 4 Den mundtlige

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Spansk A hhx, juni 2013

Spansk A hhx, juni 2013 Bilag 25 Spansk A hhx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave

Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Til 2hf ang. den større skriftlig opgave Nakskov Gymnasium og HF september 2015 Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: tirsdag d. 15. december kl. 10. til tirsdag d. 22. december kl. 10.

Læs mere

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til:

Klager og anker skal være skriftlige og begrundede og sendes som anbefalet post, afleveres personligt eller mailes og stiles til: Klage- og ankeregler Regelgrundlaget for klager og anker over diverse prøveformer, er fastsat i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse nr. 1016 af 24/08/2010 om prøver og eksamen i erhvervsrettede

Læs mere

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen

BILAG 3 Bedømmelsesplaner. Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen BILAG 3 Bedømmelsesplaner Lokal undervisningsplan 2016 Grundforløb 1 Jordbrug, fødevarer og oplevelser. Agroskolen Indhold Bilag 3 Bedømmelsesplaner for GF 1... 3 Bilag 3.1 - EUD... 3 Bilag 3.1.1 Løbende

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

Censorvejledning for. Teknisk designer

Censorvejledning for. Teknisk designer Juli 2013 Censorvejledning for Teknisk designer Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk 2 Generel vejledning 3 Indledning 3 Censorerne 3 Honorarregler

Læs mere

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU

Elevvejledning til projektbaserede prøver på SOPU : Formål med prøven Formålet er, at du får mulighed for at dokumentere i hvilken grad, du opfylder målene for prøven. Prøvegrundlag Forud for den mundtlige prøve skal du aflevere en individuel skriftlig

Læs mere

Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab

Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab Vejledning for mundtlig prøve i faget kristendomskundskab Indledning Hensigten med denne vejledning er at orientere om de prøvekrav, der stilles i prøvebekendtgørelsen, og at tydeliggøre den sammenhæng,

Læs mere

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9

Forord. Censorformandskabet. December 2015. Side 1 af 9 Censorvejledning For censorer ved eksamen i Tværfaglige projekter, som bedømmes ved en mundtlig prøve på Bygningskonstruktør-, Byggetekniker- og Kort- og Landmålingsteknikeruddannelsen Censorformandskabet

Læs mere

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015

Radiografuddannelsen. Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning. Marts 2015 Radiografuddannelsen Regler for prøver ved Radiografuddannelsen Tillæg til Studieordning Marts 2015 Indhold 1. Prøver og bedømmelse... 2 1.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen... 2 2. Studieaktivitet,

Læs mere

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A

FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A MAJ 2014 FAQ OM EKSAMEN I MDT ENGELSK HHX, NIVEAU A Mange lærere henvender sig med spørgsmål om mundtlig eksamen (skriftlig eksamen evalueres og behandles særskilt i årlige evalueringer i august/september

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod pædagogisk assistentuddannelsen Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015

Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Prøvevejledning redigeret april 2015 Prøvevejledning for prøver på Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU) 2015 Indhold Prøvevejledning - Den pædagogiske Assistentuddannelse... 2 Danskprøve... 4 Samfundsfagsprøve...

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for receptionistuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Projektopgaven Skriftlig prøve Mundtlig prøve Side 4 Bedømmelsesplan

Læs mere

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse

Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Vejledning til forsøgsprøven i Metal og motorværksted, tilbudsfag i 10.klasse Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test august 2016 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Generelt...

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Nyt fra ministeriet. Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012

Nyt fra ministeriet. Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012 Nyt fra ministeriet Sproglærerens dag UC-Sjælland, den 26. januar 2012 ved Rita Mogensen og Lore Rørvig 01-02-2012 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Indhold Nyt ministerium Ny

Læs mere

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor

Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG Underviser og censor Eksamensreglement på Handelsgymnasiet Ribe HG 2014-2015 Underviser og censor Denne folder er Handelsgymnasiet Ribes regler til underviser og censor i forbindelse med afholdelse af eksamen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Vejledning om Studieprøven

Vejledning om Studieprøven Vejledning om Studieprøven Danskuddannelse til voksne udlændinge Marts 2016 1 Udgiver Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration Copyright Udlændinge-,

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed

Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland INDHOLD Den obligatoriske optagelsesprøve... 1 Uddannelsesparathedsvurdering (UPV)... 1 Forløb af obligatorisk

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen.

Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. Bedømmelsesplan for den afsluttende eksamen for ernæringsassistentuddannelsen. 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Den afsluttende eksamen (Svendeprøven) Svendeprøveopgaven Den Selvvalgte opgave Den bundne opgave

Læs mere

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015

Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Prøvebestemmelser NATURFAG for elever på Trin 2, Social- og sundhedsassistent med start marts 2015 Naturfagsprøve Der afholdes prøve på niveau C. Adgang til prøve For at kunne indstille eleven til prøve

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler.

Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. Oversigt over prøverne i maj 2016 I nedenstående skema ses en oversigt over, hvornår prøverne foregår og i hvilke lokaler. DATO TID FAG KLASSER LOKALER D. 2. maj 9.00 12.30 (13.15 elever med samtalerunde/13.30

Læs mere

5. Den mundtlige FS10-prøve i engelsk

5. Den mundtlige FS10-prøve i engelsk 5. Den mundtlige FS10-prøve i engelsk Prøven er todelt og består af en decentral opgave til testning af følgende mundtlige, produktive færdigheder: 1. Redegørelse for et selvvalgt emne med udgangspunkt

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om folkeskolens prøver I medfør af 14, stk. 4 og 5, og 19 f, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, 1 i lov nr. 247 af 6. april 2001 om

Læs mere

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015

Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Vejledning til tysk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet November 2015 Indhold Indhold... 2 1. Rammer for prøven... 3 2. Beskrivelse af prøven... 3 Prøvegrundlaget...

Læs mere

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet

Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Fransk skriftlig fremstilling med adgang til internettet Vejledende materiale Indhold 1. Rammer for prøven 2. Beskrivelse af prøven 3. Vejledning i prøven 4. Vejledende karakterbeskrivelse 5. Uddybning

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag...

Indhold. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4. 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2.1 Grundlag... Eksamenshåndbog Rybners September 2015 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 1. Formål og omfang... 4 1.1. Formål... 4 1.2. Omfang... 4 2. Grundlag... 4 2.1 Grundlag... 4 3. Ansvar... 4

Læs mere

Eksamensbestemmelser

Eksamensbestemmelser 2015-2016 Eksamensbestemmelser Indholdsfortegnelse Afsætning A, skriftlig... 3 Afsætning A, mundtlig... 3 Afsætning B, mundtlig... 3 Dansk A, skriftlig... 4 Dansk A, mundtlig... 4 Engelsk A, skriftlig...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Grundlaget for den mundtlige prøve er kompetencemålet for Mundtlig kommunikation:

Grundlaget for den mundtlige prøve er kompetencemålet for Mundtlig kommunikation: Den mundtlige prøve Prøvegrundlaget Grundlaget for den mundtlige prøve er kompetencemålet for Mundtlig kommunikation: kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter på engelsk.

Læs mere

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 1172 af 12/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr. 058.24J.271

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2.

Folkeskolens obligatoriske afgangsprøver består af fem bundne prøver og to prøver til udtræk. Det fremgår af folkeskolelovens 14, stk. 2. Orientering om forhold omkring Folkeskolens Afgangsprøver - Suldrup Skole -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prøvefagene i 9.

Læs mere

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet

Elevmanual til SRP. Elevmanual til studieretningsprojektet Elevmanual til SRP Elevmanual til studieretningsprojektet 3g, 2014-2015 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsprojektet - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Opgaver i fremmedsprog s. 5

Læs mere

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Prøve i grundfag. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Prøve i grundfag Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen November 2014 1 Prøvebestemmelser for prøve i grundfag på Social- og Sundhedsuddannelsen,

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014

NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 NØRRE ALSLEV SKOLE FOLKESKOLENS AFGANGSPRØVER REGLER OG RETNINGSLINJER PÅ NØRRE ALSLEV SKOLE 2014 Praktiske og proceduremæssigeforhold: 1. Prøveperiode og prøvetidspunkter for de skriftlige prøver DATO:

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Pædagogisk ledelse af naturfagsundervisning Når skoleledelsen skal understøtte fællesfaglig naturfagsundervisning og den fælles prøve.

Pædagogisk ledelse af naturfagsundervisning Når skoleledelsen skal understøtte fællesfaglig naturfagsundervisning og den fælles prøve. Pædagogisk ledelse af naturfagsundervisning Når skoleledelsen skal understøtte fællesfaglig naturfagsundervisning og den fælles prøve. Skolemessen, Aarhus, torsdag d. 14 april 2016 Robinson, om pædagogisk

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6, 1057 København K Tlf.:

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere