Tidsværdi for gods. Rapport. Transport- og Bygningsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidsværdi for gods. Rapport. Transport- og Bygningsministeriet"

Transkript

1 Rapport Transport- og Bygningsministeriet

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Den svenske metode Tidsværdi for gods i Sverige Specifikt om forsinkelsestidsværdi for gods 6 3 Tilpasning til danske forhold Sammensætningen af dansk godstransport Estimering af dansk tidsværdi for gods Forslag til danske tidsværdier for gods 10 Kolofon Forfatter: Claus Bjørn Galbo-Jørgensen Dato: 9. december 2015 Version: 5 Kontakt Incentive, Holte Stationsvej 14, 1., DK-2840 Holte T: (+45) , E: 2

3 1 Indledning Transport- og Bygningsministeriet har bedt Incentive om at belyse, hvordan man kan opdatere den danske tidsværdi for gods. Vi tager udgangspunkt i de eksisterende svenske tidsværdier for gods og overfører dem til danske forhold. I kapitel 2 beskriver vi den svenske metode, og i kapitel 3 beskriver vi, hvordan man overføre tidsværdien til danske forhold. Til sidst i afsnit 3.3 præsenterer vi et bud på en ny dansk tidsværdi for gods. Rapporten er udarbejdet af Incentive i et tæt samarbejde med en følgegruppe bestående af repræsentanter fra: + Transport- og Bygningsministeriet + Banedanmark + Vejdirektoratet + DTU Transport God læselyst! 3

4 2 Den svenske metode I dette kapitel beskriver vi baggrunden for de svenske tidsværdier for gods. 2.1 Tidsværdi for gods i Sverige ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska analysemetoder inom transportsektorn) er den arbejdsgruppe, som er ansvarlig for metodeudvikling inden for samfundsøkonomiske analyser på transportområdet i Sverige. Herunder er gruppen også ansvarlig for at komme med anbefalinger til enhedspriser og nøgletal. Gruppen ledes af Trafikverket, og har derudover deltagelse fra en række andre myndigheder inden for transportområdet. ASEK offentliggør hvert år i april et opdateret katalog med blandt andet enhedspriser. Den nyeste version 5.2 blev således offentliggjort i april Metoden og resultaterne er beskrevet i publikationen Samhällsekonomiske principper och kakylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2, Trafikverket (2015). Metode Den svenske metode tager udgangspunkt i godsets kapitalværdi, dvs. markedsværdien af det gods, der transporteres, beregnet som kr. per ton. Principperne bag den nuværende metode blev indført med ASEK 2 i 1999, og er siden da alene opdateret med opdaterede kapitalværdier. Godsets tidsværdi, angivet som kroner per tontime, beregner man i den svenske metode ved at multiplicere kapitalværdien med en faktor 0, Denne faktor er beregnet således: 20% = 0,00011 De tre faktorer, som indgår i regnestykket, er følgende: 1 + Kalkulationsrenten på 20% antages at udgøre virksomhedernes omkostning ved kapitalbinding i varelagre. + En logistikfaktor på 2 anvendes som en indikation på størrelsesordenen af de logistikgevinster, som kan opnås i varehåndteringssystemet som følge af tidsbesparelser. Mere konkret antager man at det skyldes, at længere transporttid gør det sværere at håndtere fluktuationer i efterspørgslen hvilket derfor øger kravet til bufferlager. + Logistiksystemet antages at udnytte timer om året (ud af årets i alt timer). Resultaterne præsenteres dels som en tidsværdi per varegruppe, og dels som en tidsværdi for en gennemsnitlig lastbil. Flyfragt har sin egen selvstændige kategori. Resultater De svenske tidsværdier for gods fremgår af tabellerne herunder, hvor værdierne de er opdelt del i 12 såkaldte STAN varegrupper, og dels i 35 SAMGODS/NSTR varegrupper. Bemærk at varegrupperne 1 Kilde: Översyn av samhällsekonomiska kalkylprinciper och kalkylvärden på transportområdet, ASEK 2, SIKA

5 afspejler en svensk kontekst. Eksempelvis har man en selvstændig kategori for rundvirke (uforarbejdede træstammer). Figur 1. Svenske tidsværdier for gods opdelt på STAN varegrupper. SEK pr. tontime, 2010 priser Kilde: Trafikverket (2015), ASEK 5.2, tabel 7.15 Den gennemsnitlige tidsværdi for gods generelt er 1,62 SEK/tontime i 2010, opgjort i markedspriser, jf. tabellen ovenfor. Til sammenligning er den hidtidige danske tidsværdi for jernbanegods i Transportøkonomiske Enhedspriser 18,50 DKK/tontime i 2010; altså mere end 10 gange højere. 2 ASEK angiver også tidsværdi for godset på en gennemsnitlig lastbil. Her antager man, at tidsværdien for vejgods er dobbelt så høj (målt i kr./tontime) end gennemsnitligt gods. Desuden antager man, at en lastbil med anhænger transporterer gennemsnitligt 14 ton gods, mens en lastbil uden anhænger transporterer gennemsnitligt 3 ton gods. I afsnit 3 beskriver vi, hvordan vi estimerer en dansk tidsværdi for gods på hhv. vej og bane. 2 Se Transportøkonomiske Enhedspriser 1.5, september 2014, DTU Transport. 5

6 Figur 2. Svenske tidsværdier for gods for lastbiler. SEK pr. tontime, 2010-priser Kilde: Trafikverket (2015), ASEK 5.2, tabel 7.16 Den svenske metode angiver ikke en særskilt tidsværdi for jernbanegods. Her skal man i stedet anvende et konkret vægtet gennemsnit på baggrund af varegrupperne. 2.2 Specifikt om forsinkelsestidsværdi for gods De svenske retningslinjer angiver en forsinkelsesfaktor på 2 på tidsværdien for gods. Det vil sige, at forsinkelsestid for gods tæller dobbelt i det samfundsøkonomiske regnestykke sammenlignet med planlagt transporttid. Forsinkelsesfaktoren på 2 er imidlertid usikker og bygger ikke på empiriske studier, hvilket også fremgår af dette citat fra den svenske rapport: ASEK betonar att de rekommenderede förseningstidsvärden bör anses som provisoriska värden som inta stödjer sig på empri Kilde: ASEK 5.2 (2015), kapitel 8, p. 8 Vi vurderer på den baggrund, at der pt. ikke findes belæg for at inkludere en forsinkelsestid for gods i en dansk kontekst. Kilder i branchen peger imidlertid på, at forsinkelser kan have stor betydning for transportoperatørerne. Man bør derfor arbejde frem i mod at etablere en værdisætning af forsinkelsestiden for gods. Det ligger imidlertid uden for rammerne af dette projekt at gennemføre en egentlig undersøgelse af dette emne. 6

7 3 Tilpasning til danske forhold I dette kapitel beskriver vi, hvordan de svenske tidsværdier kan overføres til danske forhold, og præsenterer et bud på en ny dansk tidsværdi for gods. Vores tilgang følger principperne for value transfer, som er beskrevet den paneuropæiske HEATCO-rapport. 3 Først beskriver vi sammensætningen af det gods, der transporteres i Danmark. Herefter beskriver vi hvordan de svenske tal kan overføres til danske forhold. 3.1 Sammensætningen af dansk godstransport Figur 3 og figur 4 viser, hvilke typer af gods, der transporteres på det danske vej- og banenet. Opgørelsen er baseret på data fra Danmarks Statistik, og er for vejgodstransportens vedkommende baseret på en årlig kørebogsundersøgelse. Figur 3. Vejgodstransportens fordeling på godstyper i Danmark, 2014 Landbrugs-, skovbrugs-og fiskeriprodukter Kul Malme,jern og andet metal Grus, sten, sand, ler, salt, asfalt Fødevarer, foderstoffer, drikkevarer, tobak Tekstilvarer og beklædningsgenstande Forarbejdet træ, papir og papirvarer Benzin og andre mineralolieprodukter Kemiske produkter, gødningsstoffer, plast, gummi Byggematerialer, mineralske Metalvarer Maskiner, hvidevarer, el-artikler mv. Transportmidler og dele dertil Møbler og andre færdigvarer Jord og affald Brev-og pakkepost Tomme containere og veksellad Flyttegods Stykgods, blandet gods Ukendt godsart, fx i containere 0% 5% 10% 15% 20% 25% Kilde: Danmarks Statistik, tabel NVG41 og IVG41. Note: Tabellen viser summen af national (internt i Danmark) og international (til eller fra Danmark) vejgodstransport med dansk indregistrerede lastbilers kørsel i hele verden. Kørsel med udenlandske lastbiler i Danmark, herunder transitkørsel, indgår ikke. Fordelingen er beregnet på baggrund af transportarbejdet (tonkm). 3 Se 7

8 Statistikken for vejgodstransporten omfatter et samlet transportarbejde med dansk indregistrerede lastbiler på 16,2 mia. tonkm i Heraf udgør den nationale kørsel 12,9 mia. tonkm og den internationale kørsel 3,2 mia. tonkm. Der er visse problemer med kvaliteten af data fra kørebogsundersøgelsen, især omkring underrapportering, hvilket Danmarks Statistik også selv beskriver i deres varedeklaration til statistikken. 4 Vi vurderer imidlertid, at statistikken er brugbar til vores formål. Figur 4. Banegodstransportens fordeling på godstyper i Danmark, 2014 Landbrugs-, skovbrugs-og fiskeriprodukter Kul Malme,jern og andet metal Malme, grus, sten, sand, ler, salt, asfalt Fødevarer, foderstoffer, drikkevarer, tobak Tekstilvarer og beklædningsgenstande Forarbejdet træ, papir og papirvarer Benzin og andre mineralolieprodukter Kemiske produkter, gødningsstoffer, plast, gummi Byggematerialer, mineralske Metalvarer Maskiner, hvidevarer, el-artikler mv. Transportmidler og dele dertil Møbler og andre færdigvarer Jord og affald Brev-og pakkepost Tomme containere og veksellad Flyttegods Stykgods, blandet gods Ukendt godsart, fx i containere 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Kilde: Danmarks Statistik, tabel BANE201. Note: Tabellen viser summen af national kørsel (internt i Danmark) og international kørsel på det danske skinnenet (til eller fra Danmark). Transitkørsel (gennem Danmark) indgår ikke i tallene. Fordelingen er beregnet på baggrund af transportarbejdet (tonkm). Statistikken for godstransport på bane omfatter et samlet transportarbejde på 395 mio. tonkm. Heraf udgør den nationale kørsel 168 mio. tonkm mens den internationale kørsel udgør 227 mio. tonkm. Incentive og styregruppen har undersøgt, om der findes andre brugbare kilder til fordelingen af godset i Danmark på godstyper, eller til kapitalværdien af det gods, der transporteres. Det har vist sig ikke at være tilfældet. 3.2 Estimering af dansk tidsværdi for gods Vi foreslår, at man danner danske tidsværdier for to hovedkategorier af gods: a) Massegods/bulk: Upakket gods, der transporteres i løsvægt, både fast og flydende. 4 Se 8

9 b) Stykgods, pallevarer, containergods mv.: Pakkede varer, der typisk transporteres på paller, i sættevogne, containere, veksellad eller lignende. Derudover videreformidler vi også den svenske tidsværdi for flyfragt; omregnet til danske kroner og det danske afgiftsniveau (se trin 4 herunder). Vi bestemmer en tidsværdi for hver af disse overordnede godstyper og estimerer derefter, hvordan godset typisk fordeler sig mellem to typer på hhv. bane og vej. Vi gør dette ved følgende 4-trins procedure: Trin 1: Sammenkobling af svenske STAN-kategorier med godskategorierne hos Danmarks Statistik Først etablerer danske vægte af de 12 STAN-kategorier fra det svenske tidsværdistudie (se figur 1), så vægtningen afspejler danske forhold. Vi gør dette ved at koble godskategorierne fra Danmarks Statistik med de 12 STAN-kategorier, og estimerer på den baggrund den relative betydning af hver godskategorierne i dansk godstransport, baseret på den samlede danske fordeling på godstyper for både vej og bane (jf. figur 3 og figur 4). Resultatet kan ses af figuren herunder, hvor vi for sammenligningens skyld også har vist den oprindelige svenske vægtning. Figur 5. Dansk vægtning af de 12 svenske STAN-kategorier 1 Jordbruk 2 Rundvirke 3 Övriga trävaror 4 Livsmedel 5 Råolja 6 Oljeprodukter inkl. tjära 7 Järnmalm och skrot 8 Stål Dansk vægt Svensk vægt 9 Papper och massa 10 Jord, sten och byggnad 11 Kemikalier 12 Färdiga industriprodukter 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Kilde: ASEK 5.2 og egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik (se figur 3 og figur 4). Trin 2: Beregning af tidsværdi for de to hovedkategorier Vi opdeler dernæst de 12 STAN-kategorier i de to hovedkategorier bulk/massegods og stykgods, pallevarer, containergods mv.. Vi bruger de danske vægte til at beregne vægtede danske tidsværdier for de to kategorier. 9

10 Trin 3: Estimering af fordelingen af vej- og banegods på de to hovedkategorier På samme måde opdeler vi godskategorierne fra Danmarks Statistik i de to ovennævnte hovedkategorier. Vi kan på den måde estimere, hvordan godset i gennemsnit fordeler sig på de to hovedkategorier for hhv. vej og bane. Trin 4: Omregning til markedspriser i danske kroner Tidsværdierne i det svenske studie er opgjort i svenske 2010-kroner og både med og uden generellt momspåslag. Vi omregner tidsværdien til danske kroner ved at benytte valutakursen mellem danske og svenske kroner for hele året Her var den gennemsnitlige valutakurs ifølge Danmarks Nationalbank 0,7815 DKK per SEK. Endelig opregner vi til markedspriser med den danske nettoafgiftsfaktor på 1,325 ved at tage udgangspunkt i de svenske tidsværdier uden generellt momspåslag. 3.3 Forslag til danske tidsværdier for gods Vores forslag til nye danske tidsværdier for gods er gengivet i tabellen herunder. Som det ses af tabel 1 er tidsværdien for stykgods, pallevarer, containergods mv. mere end 10 gange højere end tidsværdien for bulk/massgods. Fordelingen af det transporterede gods på disse to hovedkategorier er derfor helt afgørende for den samlede tidsværdi. Tilsvarende er tidsværdien for flyfragt også mere end en faktor 10 højere end tidsværdien for stykgods, pallevarer, containergods mv.. Tidsværdien skal anvendes for godset inklusiv eventuelle pakkematerialer mv., men uden selve lastebæreren (fx container, sættevogn, veksellad eller godsvogn). Tabel 1. Forslag til danske tidsværdier for gods, opdelt på hovedkategorier Tidsværdi, DKK per tontime, 2010-niveau, markedspriser Bulk/massegods 0,46 Stykgods, pallevarer, containergods mv. 4,92 Flyfragt 72,01 Tabel 2. Forslag til danske tidsværdier for gods for vej og bane Vej Bane Andel bulk/massegods 55% 23% Andel stykgods, pallevarer, containergods mv. 45% 77% I alt 100% 100% Tidsværdi, DKK per tontime, 2010-niveau, markedspriser 2,49 3,89 Det fremgår af tabel 2, at banegodset har en lavere andel af bulk end vejgodset, og at tidsværdien derfor er højere for banegods end for vejgods. Det skyldes, at opgørelsen af banegodset ikke omfatter transitgods, som udgør 84% af det samlede godsmængde på den danske bane i 2014 og har en høj andel 10

11 af bulk. Den indenlandske godstrafik på bane er derimod i høj grad præget af kombigods, dvs. transport af veksellad, containere og lignende. Bemærk desuden at tidsgevinster for transitgods ikke tæller med i en typisk dansk samfundsøkonomisk analyse med national afgrænsning. Banedanmark oplyser, at andelen af kombigods for transitgods på bane er 22%, mens de resterende 78% kan betragtes som bulk/massegods. Det svarer til en tidsværdi på 1,45 DKK/tontime i markedspriser, 2010-prisniveau. Fremskrivning af tidsværdier Den svenske metode angiver specifikke tidsværdier for hhv og ASEK-vejledningen angiver, at man skal anvende 2030-værdien for projekter med en levetid på mere end 10 år, mens projekter med en kort tidshorisont skal anvende værdien for I den danske samfundsøkonomiske metode fremskriver vi tidsværdierne hvert år, og har derfor brug for at knytte tidsværdierne til et indeks. I Transportøkonomiske Enhedspriser har man hidtil fremskrevet tidsværdien for gods med 35% af BNP-væksten. Kilden til denne fremskrivningsmetode er HEATCO, og vi foreslår, at man holder fast i denne fremskrivningsmetode. Gennemsnitlig belastning for lastbiler Vejdirektoratet estimerer, at den gennemsnitlig belastning for lastbiler er 9,4 ton gods. Det betyder, at hvis et infrastrukturprojekt betyder, at én lastbil kommer én time hurtigere frem, så vil man (i gennemsnit) opnå en tidsgevinst på 9,4 tontimer. Denne tidsgevinst kan efterfølgende værdisættes med tidsværdien på 2,54 kr. pr. tontime (i 2010-niveau, markedspriser). Estimatet er baseret på data for danske lastbiler. Vejdirektoratet har ikke viden om belastningen for udenlandske lastbiler i Danmark. 11

Godstransport og klima i Danmark

Godstransport og klima i Danmark 5 1 15 2 25 21 215 22 225 23 235 24 245 25 255 26 5 1 15 2 25 21 215 22 225 23 235 24 245 25 255 26 5 1 15 2 25 21 215 22 225 23 235 24 245 25 255 26 5 1 15 2 25 21 215 22 225 23 235 24 245 25 255 26 5

Læs mere

Opdatering af TERESA version 4.0

Opdatering af TERESA version 4.0 Opdatering af TERESA version 4.0 Dokumentationsnotat Transport- og Bygningsministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Elementerne i opdateringen 3 2.1 Eksterne omkostninger for fly og færge 3 2.2

Læs mere

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet

Produktivitet og konkurrenceevne. v/ Erik Toft, Transportministeriet Produktivitet og konkurrenceevne v/ Erik Toft, Transportministeriet International transport Transportministeriet Side 2 Cabotage Transportministeriet Side 3 Økonomi Regnskabsstatistik for private byerhverv

Læs mere

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille

ANALYSENOTAT Eksporten til USA runder de 100 mia. kroner men dollaren kan hurtigt drille 2005K4 2006K2 2006K4 2007K2 2007K4 2008K2 2008K4 2009K2 2009K4 2010K2 2010K4 2011K2 2011K4 2012K2 2012K4 2013K2 2013K4 2014K2 2014K4 2015K2 2015K4 Løbende priser, mia kroner ANALYSENOTAT Eksporten til

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Transportøkonomiske enhedspriser Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Nøgletalskatalog i ny form Regneark Udgør en konsistent ramme Effektiviserer opdatering Oprydning Gennemgang

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland Februar 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Danmark har vundet markedsandele

Danmark har vundet markedsandele Analysepapir 15. april 2013 Analysens hovedpointer Udviklingen i danske markedsandele peger i retningen af, at Danmark klarer sig godt i den internationale konkurrence. Mens markedsandelen i løbende priser

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Irland

Markedsfokus på Irland Markedsfokus på Irland Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN

MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN MODEL TIL BELYSNING AF EFFEKTEN AF UDDYBNING AF DROGDEN Morten Steen Petersen, TetraPlan A/S og Gert Nørgaard, CMPort ab. 1 INDLEDNING Vurdering af effekten af en uddybning af Drogden til 9m, henholdsvis

Læs mere

Markedsfokus på Rusland

Markedsfokus på Rusland Markedsfokus på Rusland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Markedsfokus på Sydafrika

Markedsfokus på Sydafrika Økonomiske tendenser August 2007 Vækst i dansk og europæisk eksport DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk

Læs mere

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Markedsfokus på Schweiz December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Disposition. Hovedspørgsmål for CLG-9: Hvordan kan de afledte effekter på virksomheders logistik indgå i vurderingen af store infrastrukturprojekter?

Disposition. Hovedspørgsmål for CLG-9: Hvordan kan de afledte effekter på virksomheders logistik indgå i vurderingen af store infrastrukturprojekter? Sten Hansen Center for Trafik og Transport Gods- og Logistikeffekter i vurderingen af store infrastrukturprojekter 1 Sten Hansen Trafikdage Aalborg 2003 CLG Virtuelt center for forskning i Logistik og

Læs mere

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet

NOTAT. Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet NOTAT DEPARTEMENTET Dato Dok.id J. nr. - 3373 Center for Erhverv og Analyse Britt Filtenborg Hansen og Mads Prisum BFH@TRM.dk MPR@TRM.dk Halvårlig konjunkturstatus for transportområdet Denne konjunkturstatus

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Bilag 2A: Særkørsel af kørebogen

Bilag 2A: Særkørsel af kørebogen Vejdirektoratet Side 1 Bilaget er opdelt i følgende hovedoverskrifter: 1. En indledning, der kort beskriver undersøgelserne. 2. Besvarelser af Skema 1 og sammenligning mellem 1. og 2. særkørsel 3. Besvarelser

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød

Markedsanalyse. Danskernes forbrug af kød Markedsanalyse 1. marts 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forbrug af kød Myte: Danskerne spiser mest kød i verden De beregninger,

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET

Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER NOTAT 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET Fælles omkostningsindeks for buskørsel 1. BAGGRUND 2. TRAFIKSELSKABERNES OMKOSTNINGSINDEKS 3. PROGNOSER 4. PUBLICERING AF OMKOSTNINGSINDEKSET 5. UDFORMNING AF UDBUDSBETINGELSER NOTAT 07. juli 2010 Johan

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2012 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 12 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige August 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Letland

Markedsfokus på Letland Markedsfokus på Letland December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Tidsværdi for gods i Sverige

Tidsværdi for gods i Sverige Tidsværdi for gods i Sverige Mogens Fosgerau 1 og Mikkel Birkeland, COWI 1 Indledning COWI har sammen med INREGIA i Stockholm gennemført en undersøgelse af tidsværdien for gods for SIKA, Statens Institut

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED INDHOLD. 1 Indledning. 2 Datagrundlag og metode. 1 Indledning 1. 2 Datagrundlag og metode 1 FORBRUGERRÅDET TÆNK SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER VED MANGLENDE RETTIDIGHED ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst Motorvej på 3. etape af Rute 23 -En forbindelse til vækst CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Udarbejdet af : Martin Elmegaard Mortensen, Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af : Brian Gardner Mogensen

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,9 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,9 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Indien Januar 2018 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Indien

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen Juni 2013 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Brasilien Januar 18 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Brasilien

Læs mere

Dansk udenrigshandel står stærkt

Dansk udenrigshandel står stærkt Hovedpointer Dansk udenrigshandel klarer sig godt, hvilket blandt andet afspejler sig i et solidt overskud på betalingsbalancen og handelsbalancen. En dekomponering af betalingsbalancen viser, at en stor

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser

Profilmodel 2012 Videregående uddannelser Profilmodel 1 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 1 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore Oktober 2 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Februar 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,12-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

' (! #!# )*)'+,!" )!!*) #! ( ' (! #!# + -!!" #!#!"!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %!" $ #! #!# % &!!" #!#!"!

' (! #!# )*)'+,! )!!*) #! ( ' (! #!# + -!! #!#!!.!/ # 0/! ( (! #. 1 #! ( #! #! #! $ %! $ #! #!# % &!! #!#!! '(## )*)'+, " )*)#( '(##+-. /#0/((#. 1#(### $%"$###%& . 3"((#" #. +-(## # 0. +&"" 04. ##"#. #&(/(#(# 2 $%"$###%& Transportøkonomiske Enhedspriser til brug for samfundsøkonomiske analyser # her et billede

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr.

Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at der bliver stor mangel på uddannet arbejdskraft frem mod 225. Forskellen i BNP er op til 96 mia. kr. mellem

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Markedsfokus på Vietnam

Markedsfokus på Vietnam Markedsfokus på Vietnam Juli 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget Sagsnr. 2013-11426 Doknr. 171224 Dato 20-11-2013 Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 11.

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2013

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2013 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2013 Indhold Indledning Konklusioner Kendetegn og udvikling i: 1. Strukturer i branchen 2. Regnskabstal 3. Udviklingen i 2012 og forventningerne til

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen Juni 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 2003:2 Priser 2003:2 De grønlandske pristal pr. 1. juli 2003 Halvårlig stigning i forbrugerpriserne på 1,1 pct. Huslejerne er steget med 7,5 pct. Priserne på fødevarer er faldet med 0,3 pct. Priserne på sodavand

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Markedsfokus på Bulgarien

Markedsfokus på Bulgarien Markedsfokus på Bulgarien December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Singapore

Markedsfokus på Singapore Markedsfokus på Singapore September 216 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Markedsfokus på Saudi-Arabien

Markedsfokus på Saudi-Arabien Markedsfokus på Saudi-Arabien September 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Evaluering af optagelsesprocedurer ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet 1. Nuværende optagelsesprocedure I 2002 startede Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet efter forudgående aftale

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$)

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio. 318,5 5,6 Forsørgerbyrden 2. 51 55 BNP (mia. US$) Markedsfokus på USA Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13.

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Christoffer H. Theilgaard, Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 13. april 2016 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Bidrag til besvarelse af FLF spørgsmål 499 af 22/9 2008 til Politikens artikel Danmark sviner mest i Østersøen

Bidrag til besvarelse af FLF spørgsmål 499 af 22/9 2008 til Politikens artikel Danmark sviner mest i Østersøen Fødevareministeriet Departementet Susanne Elmholt Dato: 3. oktober 2008 Bidrag til besvarelse af FLF spørgsmål 499 af 22/9 2008 til Politikens artikel Danmark sviner mest i Østersøen Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Den danske eksport til Indien har ifølge Danmarks statistik i de seneste 12 måneder været på 1.7 milliarder kr. med fremstillingsindustrien

Den danske eksport til Indien har ifølge Danmarks statistik i de seneste 12 måneder været på 1.7 milliarder kr. med fremstillingsindustrien DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Indien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina Økonomiske tendenser Marts 2007 Fortsat kraftig vækst i Kina DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål L om gods Samråds spm. L: Ministeren bedes oplyse, hvor meget ekstra gods der vil komme på vejene, hvis Railion opgiver sine aktiviteter i Danmark, hvad ministeren

Læs mere

Transportøkonomiske Enhedspriser

Transportøkonomiske Enhedspriser Transportøkonomiske Enhedspriser Overførsel til regneark Notat 2007 Camilla Brems, DTF og Mads Paabøl Jensen, COWI Indhold 1 Enhedspriser... 1 1.1 Opdatering... 1 1.2 Anbefalinger og prioriteringer...

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2011

Afgørelse om prisloft for 2011 Vejle Spildevand A/S Att.: Jesper Villumsen Toldbodvej 15 7100 Vejle 18. november 2011 Sag 4/1020-0600-0048 / VAND Deres ref. Indledning Afgørelse om prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter

Læs mere

En model til fremskrivning af ISAG-data

En model til fremskrivning af ISAG-data En model til fremskrivning af ISAG-data FRIDA - 28 Risø DTU Frits Møller Andersen Miljøstyrelsen November 28 1 1 Fremskrivning af den økonomiske udvikling. Udgangspunktet for denne affaldsprognose er Finansministeriets

Læs mere

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE

BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE 25. november 2002 Af Jakob Legård Jakobsen BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF HANDLEN MED DE NYE EU-LANDE De seneste 10 år er samhandlen med de kommende østeuropæiske EU-lande vokset fra omkring 11 mia. 2001-kroner

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Databrud i ATR ved overgang til eindkomst

Databrud i ATR ved overgang til eindkomst Databrud i ATR ved overgang til eindkomst Arbejdstidsregnskabet (ATR) off1entliggjorde et revideret kvartalsregnskab d. 13. december 2012 og et revideret årsregnskab d. 18.december 2012. Tidsserien for

Læs mere

Positive tendenser i den russiske økonomi

Positive tendenser i den russiske økonomi Positive tendenser i den russiske økonomi DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed

Hovedsygehus. Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus Analyse af tilgængelighed Hovedsygehus-2009-12-09.indd 1 09-12-2009 15:57:33 Hovedsygehus Kort: Kort & Matrikelstyrelsen http://www.adresse-info.dk DAV 2009 December 2009 2 Hovedsygehus-2009-12-09.indd

Læs mere

Markedsfokus på Schweiz

Markedsfokus på Schweiz Markedsfokus på Schweiz Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Canada

Markedsfokus på Canada Markedsfokus på Canada Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter

Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter Udvidet resumé 37 Samfundsøkonomiske gevinster ved samtidig projektgennemførelse af store anlægsprojekter - med ny bane og motorvejsudvidelse på Vestfyn som illustrativt eksempel Ole Kveiborg, COWI A/S,

Læs mere

Markedsfokus på Ungarn

Markedsfokus på Ungarn Markedsfokus på Ungarn Januar 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere