Regnskabsbemærkninger, regnskab 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsbemærkninger, regnskab 2011"

Transkript

1 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2011 Politikområde: Finansiering Samlet pr. funktion NETTO I hele kr., i 2011-priser Regnskab Oprindelig budget Korrigeret budget Restbudget, - =mindref., + =merforbr. Renter Renter af likv. aktiver Renter kortfr. tilg.hav Renter langfr. tilg.hav Renter mlm.v. forsyning Renter gæld staten Renter kortfr. gæld Renter langfr. gæld Kurstab/-gevinster I alt renter Balanceforskydninger forskydn. likv. aktiver forsk tilg.hav hos stat forsk. kortfr. tilg.hav forsk. Langfr tilg.hav Udlæg forsyning udb./opkrævn andre aktiver fonds/legater passiv fonds/legater passiv opkræv andre Kortfr. gæld pengeinst Kortfr. gæld staten Kortfr. gæld i øvrigt I alt balanceforskydning Afdrag på lån langfristet gæld I alt afdrag på lån Finansiering tilskud og udligning udligning købsmoms skatter låneoptagelse I alt finansiering Total

2 Forklaring til afvigelser mv. pr. funktion Forklaring til restbudget: - = mindreforbrug, + = merforbrug Overordnet resultat: Der har været en regnskabsmæssig forbrug i likviditeten på -77,9 mio. kr. i 2011.(statuskontiene udviser derimod en forøgelse på 107,2 mio. kr., hvilket primært skyldes en teknisk flytning imellem likvide aktiver og kassekreditten på 184,3 mio. kr.). Forværringen på -77,9 mio. kr. forklares dels med underskud på regnskabsopgørelsen på -72,5 mio. kr., omfattende drift, anlæg og renter efter fradrag af skatter og generelle tilskud. Dertil kommer yderligere forøgelse af likviditet på balanceforskydninger på 38,6 mio. kr., samt en nettoafgang i likviditeten på -43,9 mio. kr. ved underskud på låneoptagelse i forhold til afdrag på lån (inkl. ældreboliger). I forhold til det korrigerede budget har der været et yderligere likviditetsforbrug på -12,2 mio. kr. i Dette forklares dels med et netto ubudgetteret overskud på regnskabsopgørelsen på 20,6 mio. kr., omfattende drift, anlæg og renter efter fradrag af skatter og generelle tilskud. Heraf har anlægsudgifterne bidraget positivt med 45,2 mio. kr., hvorimod driften har bidraget negativt med 24,9 mio. kr. Derudover kommer en yderligere afvigelse til forøgelse af likviditet fra balanceforskydninger på 20,7 mio. kr. Modsat fremkommer en nettoforværring til likviditeten på 53,3 mio. kr. ved underskud på låneoptagelse og afdrag på lån (inkl. ældreboliger), i forhold til budgetteret. Den primære forklaring skyldes bevillinger til låneoptagelse som ikke effektueres før i Renter: Samlet udgør renter en netto mindreindtægt på 2,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Renter af likvide aktiver Regnskab Korr. Budg Restbudg Indskud i pengeinstitutter Realkreditobligationer I alt Renter af likvide aktiver har givet en netto merindtægt på ca. -0,76 mio. kr. i forhold til budgettet, som skal ses samlet for alle renter af likvide aktiver. De væsentligste merindtægter kommer fra forrentning af deponerede midler og overskydende likviditet, som er anbragt i obligationer. 2

3 07.28 Renter af kortfr. tilg.havende Regnskab Korr. Budg Restbudg Renter i betalingskontrol Merudgiften eller nærmere mindreindtægten vedr. renter udgør 0,95 mio. kr. Renteindtægten på månedsbasis har i 2011 generelt liggende på et langt lavere niveau end i Dette bør generelt tilskrives udviklingen i de meget lave danske renter. Det har bl.a. betydet at skyldige ejendomsskatter i 2011 rentetilskrives månedligt med 0,5% imod tidligere 1,0%. På samme måde er indtægterne, til de renteopkrævninger der er knyttet op til et tillæg i forhold til diskontoen, faldende. Endelig blev rente- og gebyropkrævningen vedr. renovation for 2011 frafaldt, hvilket i mistede renteindtægter udgjorde ca. 0,4 mio. kr Renter af langfristet tilg.hav. Regnskab Korr. Budg Restbudg Pantebreve Aktier og andelsbeviser mv Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån I alt Området viser samlet en mindreindtægt på 1,1 mio. kr. Dette omhandler primært Andre langfristede udlån, som netop udviser en mindreindtægt på 1,1 mio., hvilket skyldes lån til betaling af ejendomsskat. Renten blev i 2011 hævet fra 0,5% p.a. til 3,08 %. Den bogførte rente på -0,4 mio. kr. vedrører alene indfrielser og er slet ikke vokset i samme grad i forhold til tidligere år. Til gengæld er der bagved i systemet rentetilskrevet -1,5 mio. kr. som opskrivning på tilgodehavendet. Denne renteindtægt indtægtsføres, jf. proceduren først når de tilhørende lån indfries Renter udlæg vedr. forsyning Regnskab Korr. Budg Restbudg Spildevandsanlæg Vandforsyning Andre forsyningsvirks I alt Regnskabsresultat blev nøjagtig som forventet. De interne differencer skyldes alene at budgettet for både vand og spildevand har været budgetlagt samlet Renter af kortfr. gæld til staten Regnskab Korr. Budg Restbudg Anden gæld Området udviser en større renteudgift på kr. 3

4 Renteudgifterne omhandler kompenserende rentegodtgørelse hvis der gives medhold i nedsættelse af grundværdierne. Niveauet kan være vanskeligt at fastlægge, og niveauet må siges at være væsentligt højere end 2010 som endte med et forbrug på kr Renter af kortfr. gæld i øvrigt Regnskab Korr. Budg Restbudg Anden kortfristet gæld Mellemregningskonti I alt Merudgiften på 2,5 mio. kr. er ikke reel. Udgiften vedrører udlæg af rentedelen til borgere i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld i 2011 på baggrund af uretmæssige opkrævede ejendomsskatter. Renteudgiften kompenseres af staten og modsvares af tilsvarende indtægt på konto grundskyld Renter af langfristet gæld Regnskab Korr. Budg Restbudg Selvejende institutioner Stat og hypotekbank Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter I alt Renteudgifterne til langfristet gæld udgør 30,4 mio. kr., hvilket er en mindreudgift på ca. -0,4 mio. kr. i forhold til budgetteret. Generelt har renteudgifterne været begunstiget af det fortsatte lave renteniveau. Det gælder både variable annuitetslån i DDB og aftalelån i Kommunekredit med rentefastsættelse på 3 eller 6 måneders sigt. Derudover har nye lån også kunne optages på gunstigere vilkår i Den væsentligste afvigelse skyldes lavere renteudgifter på -0,4 kr. til selvejende institutioner. Dette skyldes omlægning af lån på Solgaven på ca. 5,7 mio. kr. I forbindelse med en ombygning efter lov om almennyttige boliger, så er der ikke krav om at dette lån længere skal indgå i det kommunale regnskab, når der tale om en selvejende institution, og derved fremkommer de væsentlige afledte besparelser på terminsudgifter. Dette vil også fremadrettet få en positiv virkning på budget Renteudgiften vedr. Stat og hypotekbank blev budgetlagt svarende til niveauet i 2009 og Det må konstateres at kommunen ikke har modtaget den normale opkrævning for terminsydelse fra økonomistyrelsen på 2,0% opkrævning af jordværdi på kr. i Herlufmagle, hvilket giver en mindre udgift på kr. 4

5 Merudgiften vedr. renteudgifter til kommunekreditlån udgør umiddelbart kr. Her skal dog reelt korrigeres for kr. som vedrører beboerandel, og som derfor burde være ført på politikområde Ældreboliger. Beboerandelen vil på trods heraf selvfølgelig blive medtaget korrekt ved endelig årsopgørelse af det konkrete ældreboligregnskab. Herefter bør renteudgiften til kommunekreditlån reelt opgøres til et mindreforbrug på kr. på politikområde Finansiering Kurstab og kursgevinster Regnskab Korr. Budg Restbudg Kurstab/-gevinst låneoptag Kurstab/-gevinster i øvrigt I alt Årets resultat udgør en netto kurstab på 0,03 mio. kr. Det minimale kurstab skyldes dels tab ved indfrielse og udtrækning af obligationer. Balanceforskydninger: Forskydning af likvide aktiver Regnskab Korr. Budg Restbudg Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter Realkreditobligationer I alt Der har været et forbrug i likviditeten på -77,9 mio. kr. i Dette forklares dels med underskud på regnskabsopgørelsen på -72,5 mio. kr., omfattende drift, anlæg og renter efter fradrag af skatter og generelle tilskud. Dertil kommer forøgelse af likviditet på balanceforskydninger på 38,6 mio. kr., samt en forværring i likviditeten på -43,9 mio. kr. ved underskud på låneoptagelse i forhold til afdrag på lån. Af væsentlige bevægelser der har bidraget til likviditetsforbruget kan nævnes et meget stort anlægsprogram på 327 mio. kr. Forbruget udgjorde til sammenligning 76,6 mio. kr. i Dertil kommer udskydelse af låneoptagelse på ca. 53 mio. kr. til 2012, hvoraf 28 mio. kr. dog vedrører ældreboliger. I modsat retning trækker væsentligt foreløbig indtægt på -44,5 mio. kr. i udlodning fra NK-Forsyning, som først i 2012 skal deponeres med 60% og betales med 40% til staten. Derudover er frigivet deponerede midler på netto 29,1 mio. kr., som primært vedrører deponering pga. manglende afholdte anlægsudgifter vedr. kvalitetsfond i 2010 på 62,0 mio. kr. Beløbet er først fuldt frigivet når anlægsudgifterne er dokumenteret afholdt, hvilket er sket på regnskab

6 På forskydningen af likvide aktiver er det væsentligt at bemærke en betydelig omlægning fra kontante indskud i pengeinstitutter til realkreditobligationer, som er udtryk for en mere aktiv porteføljepleje af overskydende likviditet på 117,7 mio. kr Øvrige finansforskydn. Regnskab Korr. Budg Restbudg Refusionstilgodehavender Forskydninger i kortfr.tilg.hav Forskydninger i langfr. Tilg.hav Udlæg forsyningsvirksomheder Forskydn. aktiv opkrævn. f/andre Forskydn. aktiver fonds, legater Forskydn. passiv fonds, legater Forsky. passiv opkrævn. f/andre Forsky. kortfr. gæld pengeinst Forskydn. kortfr. gæld staten Forskydn. kortfr. gæld i øvrigt I alt Øvrige finansforskydninger ses under ét. Regnskabet viser samlet netto en bevægelse på -38,6 mio.kr. Jf. ovenstående opgørelse skyldes det både en nedbringelse af aktivsiden, hvilket er udtryk for en nedbringelse/tilbagebetaling af kommunens tilgodehavender, og samtidig en forøgelse af passivsiden, hvilket er udtryk for en forøgelse af den kortfristede gæld. Begge dele har som nævnt i tidligere afsnit, haft en positiv indvirkning på de likvide aktiver. I forhold til korrigeret budget er det en afvigelse på -20,7 mio. kr., men det skal påpeges at størstedelen af kontoområderne har karakter af mellemregningskonti, som det ikke er muligt at foretage/forudsige en budgetlægning på. Af enkelte væsentlige områder på er Tilgodehavender i betalingskontrol faldet med -7,0 mio. kr., men det kan være vanskeligt at fastlægge om det skyldes en egentlig stigende tilbagebetaling eller om forklaringen skal tilskrives ændrede afregningstidspunkter /bogføringstidspunkter forskudt imellem årene, forskellig fra tidligere års praksis. På Andre tilgodehavender er det kortfristede tilgodehavende faldet med med -3,3 mio. kr., hvilket primært kan tilskrives Andre krav, herunder væsentligt SOSU-skolen. På Mellemregning med følgende og foregående regnskabsår, udgør bevægelsen 8,4 mio. kr., hvilket er udtryk for en samlet forøgelse af kommunens tilgodehavende. Bogføringerne er mangeartede, men væsentligt 6

7 føres meget store forskydninger imellem årene vedrørende aconto statsrefusioner. På Andre langfristede udlån og tilgodehavender udgør bevægelsen 5,3 mio. kr. Heraf vedrører 4,3 mio. kr. et yderligere opbygget tilgodehavende vedr. lån til betaling af ejendomsskat. På Deponerede beløb for lån m.v. er der netto frigivet deponering på - 29,1 mio. kr. Der er frigivet -29,3 vedr. ikke afholdte anlægsudgifter til kvalitetsfond i 2010 på 62,0 mio. kr. Anlægsudgifterne er dokumenteret afholdt på regnskab Modsat er deponeret 0,2 mio. kr. ved KAVO. På Elforsyning er kommunens gæld til elforsyningen nedbragt fra - 16,5 mio. kr. til -14,6 mio. kr. svarende til en nedbringelse på ca. 1,9 mio. kr. På har kirken i 2011 sparet kr. svarende til det budgetlagte, sådan at gælden med kommunen er færdigafviklet. Den kortfristede gæld på vedr. ventende betalinger på remitteringskonti er forøget med -5,3 mio. kr. Saldi på mellemregningskonti er samlet forøget med -14,3 mio. kr. På mellemregning med andre regnskabsår er gælden nedbragt med 24,3 mio. kr. Afdrag på lån: afdrag af langfristet gæld Regnskab Korr. Budg Restbudg Selvejende institutioner Stat og Hypotekbank Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Komm.kredit, ældreboliger Finansielt leasede aktiver I alt bogført afdrag Korrektioner vedr. ekstr.ord. afdrag: Nyt lån, konvertering af 1 Km.kr.lån I alt reelt afdrag

8 Samlet set har der umiddelbart været merudgifter til afdrag på ca. 60,7 mio. kr., men dette er ikke et korrekt billede. Det mest retvisende billede fremkommer ved at korrigere for ekstraordinære afdrag på lån i forbindelse med lånekonverteringer. Herefter kan den reelle udgift til afdrag opgøres til 59,9 mio.kr., hvilket er en mindreudgift på ca. -2,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Af den samlede mindreudgift kan ca. -0,8 mio. kr. tilskrives en mindreudgift på selvejende institutioner. Dette skyldes omlægning af lån på Solgaven på ca. 5,7 mio. kr. I forbindelse med en ombygning efter lov om almennyttige boliger, så er der ikke krav om at dette lån længere skal indgå i det kommunale regnskab, når der tale om en selvejende institution, og derved fremkommer de væsentlige afledte besparelser på terminsudgifter. Dette vil også fremadrettet få en positiv virkning på budget Ovenstående merudgift vedr. ældreboliger på 0,67 mio. kr. skyldes primært at afdrag på alm. Kommenkreditlån på 0,54 mio. kr. fejlagtigt er ført under ældreboliglån og derfor er den reelle difference kun på 0,13 mio. kr. De almindelige Kommunekreditlån kan opgøres til et mindreforbrug på -1,08 mio. kr. når der både korrigeres for låneomlægning samt fejlkontering Den primære forklaring på de -1,08 mio. kr. skyldes en gunstig udvikling i lån optaget i CHF. Budgetopfølgningen pr. 1/ blev opgjort på baggrund af voldsom valutauro med en stærk CHF og en eksploderende kursudvikling til følge. Begunstigelsen består i at den schweiziske centralbank i september fastsatte et loft på kurs 1,2 i forhold til Euro, hvilket fik CHF-kursen til at falde markant fra den ene dag til den anden. Den ubudgetterede Indtægt vedr. finansiel leasede aktiver på -0,54 mio. kr. har reelt ikke noget at gøre med et afdrag. Der er i stedet tale om en engangsindtægt, men samtidig også en afledt gældsopskrivning der opstår ved at leasinggæld vedr. Parkvej 190 og Birkebjerg Allé 1-5 er omlagt/indfriet fra Jyske leasing til 78,46 mio. kr. og omlagt/solgt til kommuneleasing for 79,0 mio. kr. Finansiering: Tilskud og udligning Regnskab Korr. Budg Restbudg Udlign. /generelle tilskud Udlign./ tilskud flygtninge Komm. bidrag regionerne Særlige tilskud I alt Merudgiften til særlige tilskud skyldes tilbagebetaling af ubenyttede statsmidler fra Toiletpuljen til renovering af skoletoiletter. 8

9 07.65 refusion af købsmoms Regnskab Korr. Budg Restbudg refusion af købsmoms I alt Regnskabet udgør et nettomindreforbrug på kr. Budgettet er oprindelig afsat til momsafregning af huslejeindtægter. Regnskabet hertil udgør kr. svarende til et mindreforbrug på kr. Det resterende mindreforbrug vedrører indtægter fra momsberigtigelser fra 2010 på kr Skatter Regnskab Korr. Budg Restbudg Indkomsskat Selskabsskat Anden skat Grundskyld Anden skat fast ejd I alt Den samlede merindtægt vedr. skatter udgør ca. -3,29 mio. kr. Anden skat udgør en merindtægt på kr. og vedrører i dette tilfælde alene højere provenu af forskerskat fra indkomstår 2010 end forventet. Merindtægten vedr. grundskyld udgør umiddelbart ca. -3,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Herfra skal dog retmæssigt først korrigeres for ca. -2,5 mio. kr. som vedrører kompensation fra staten for udlæg af rentedelen til borgere i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld i 2011 på baggrund af uretmæssige opkrævede ejendomsskatter. Renteudgiften er afholdt og modsvares på konto Den reelle merindtægt af grundskyld udgør derfor nærmere ca. -1,1 mio. kr. Heraf udgør ca. -0,6 mio. kr. afregning af grundskyld med NK-Forsyning A/S for årene Forsyningsvirksomhederne var tidligere undtaget fra grundskyld, hvilket bortfalder ved selskabsdannelsen. Afregningen var ikke kendt ved sidste budgetkontrol pr. 1/8-11. Områderne for grundskyld og dækningsafgift budgetteres erfaringsmæssigt meget forsigtigt, men er alligevel vanskeligt at styre. Det skyldes primært de kendelser der løbende kommer fra Skatteankenævnet. Ved den seneste budgetkontrol er områderne vurderet samlet hvilket gør det naturligt at sammenholde den resterende merindtægt på grundskyld på ca. -0,5 mio. kr., korrigeret jf. ovennævnte, med det tilsvarende merforbrug på anden skat af fast ejendom, dækningsafgifter. 9

10 08.55 låneoptagelse Regnskab Korr. Budg Restbudg. Restlåneramme 2010: Jordforsyning Energibesparende foranstaltn Byfornyelse Lånedisp. 2010, skoleinvest Lånedisp. 2010, kvalitetsfond Lån til bet. af ejd.ska Afrunding 377 I alt restlån Budgetteret låneramme 2011: Lån til jordkøb Skole/Kvalitetsfond Energibesp. foranstaltn Lånedisp. Østlig Ford.vej I alt vedr. budg. låneramme Yderligere bevillinger i 2011: Budgetkontrol 1/8-2011: Udskyd Østl. Ford.vej til Byrådssag 190: Ejd.sag Sneserevej Byrådssag 216: Ejd.sag Kalbyrisvej I alt yderligere bevillinger i 2011: Øvrige låneforhold 2011: Lånekonvertering 1 Km.kr.lån Fejlbogført afdrag på låneoptag I alt øvrige låneforhold Ældreboliglån 2011: 12 boliger PWS boliger Munkebo Visitationsboliger, restfinans.: Obovej Kildemarksvej Sneppevej I alt ældreboliglån I alt 2011, bogført låntagning Korrektioner til låneoptagelsen: 10

11 Lånekonvertering 1 Km.kr.lån Fejlbogført afdrag på låneoptag Korrektioner i alt I alt reel låneoptagelse Regnskabet viser umiddelbart en samlet låneoptagelse på -98,2 mio. kr. Det korrekte billede fremkommer dog ved at korrigere for lånekonverteringer samt fejlbogførte afdrag. Den reelle lånoptagelse kan herefter opgøres til -35,4 mio. kr. hvilket er 55,0 mio. kr. mindre end budgetteret. De -3,7 mio. kr. vedr. visitationsboliger er udtryk for en opstået mulighed for restfinansiering som Kommunekredit har gjort opmærksom på i forbindelse med afslutning af ældreboligprojekterne. Restfinansieringen er først faldet på plads i efteråret Hovedlånene er alle hjemtaget i tidligere regnskabsår. Den meget store difference forklares primært ved at restlåneramme 2011, opgjort til -25,05 mio. kr., først hjemtages på regnskab 2012, i modsætning til tidligere hvor praksis har været at hjemtage lånene á conto. Dertil kommer endnu manglende låneoptag på -28,07 mio. kr. til ældreboliger på Munkebo. Lånet forventes nu først effektueret i 2012 og der er bevillingsmæssigt ansøgt om overførsel til budget 2012 af lånemuligheden. 11

12 12

13 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2011 Politikområde: 02 Politikere DRIFT I hele kr., i 2011-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget Forbrug regnskab Regnskabsresultat Inden for selvforvaltning Oprindeligt budget Selvforvaltningsoverført fra Tillægsbevillinger og omplaceringer Udbetaling af indefrosne midler Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat, som overføres til Uden for selvforvaltning Oprindeligt budget Driftsoverført fra Tillægsbevillinger og omplaceringer Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat uden for selvforvaltning Heraf driftsoverføres til Heraf regnskabsforklares =merforbrug, -=mindreforbrug Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet Der er et samlet merforbrug på driften på netto kr. Der er et samlet merforbrug i større eller mindre omfang på alle funktioner. På funktionerne Fælles Formål og Kommunalbestyrelsesmedlemmer er der et merforbrug på kr. (primært økonomiudvalgets rådighedsbeløb, vederlag, politiske møder og abonnementer). På funktionerne Kommissioner, råd og nævn, Valg m.v. og Sekretariater og forvaltninger (kontingent til KL) er der et merforbrug på kr. Totalt set skyldes det samlede merforbrug på politikområdet, at der er et væsentligt merforbrug på ekstern advokatbistand og mødevirksomhed for politikere. I forbindelse med politisk aftale om serviceændringer m.m. fra juni 2010 blev der sparet 6 % svarende til 0,8 mio. kr. i budget 2011 og frem på dette politikområde. Der er i den forbindelse foretaget en udgifts- 13

14 neutral budgetfordeling, der fordeler besparelsen ud fra den betragtning, at forbrugsmønsteret på møder, rejser og repræsentation samt disponering af økonomiudvalgets rådighedsbeløb, skal ændres såfremt budgetforudsætningen skal overholdes. Den nye udgiftsneutrale budgetfordeling er godkendt i Økonomiudvalget den 21. februar 2011 samtidig med forslag til nye retningslinjer for byrådspolitikere og embedsmænds deltagelse i årsmøder, seminarer, rejser og besigtigelsesture. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2011 blev der givet tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til efterløn til tidligere borgmester og udgifter i forbindelse med borgmesterskifte. Ved budgetkontrollen pr. 1. august 2011 blev problemstillingen omkring forventet merforbrug i forbindelse med mødevirksomhed for politikere, forventet overskridelse på ekstern advokatbistand og merforbrug på kontingent til KL forelagt, men der blev ikke godkendt bevillingsændringer. I budgetkontrollen pr. 1. august 2011 er der kun godkendt en mindre reduktion på kr. vedrørende indkøbsbesparelser. Samlet pr. funktion NETTO I hele kr., i 2011-priser Drift Regnskab Oprindelig budget Korrigeret budget Restbudget, - =mindref., +=merforbr Fælles formål Kommunalbestyrelsesml Kommissioner, råd, nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltn I alt Heraf overførsler 0 0 I alt ekskl. overførsler Forklaring til afvigelser mv. pr. funktion Funktion Fælles formål. Funktionen består af udgifter til tilskud til politiske partier, hvor der er et lille mindreforbrug på kr. Herudover afholdes der udgifter, der efter ansøgning, kan afholdes af Økonomiudvalgets rådighedsbeløb så som diverse tilskud, udsatte præmier, blomster og gaver og ekstern advokatbistand. Der er et merforbrug på kr. på Økonomiudvalgets rådighedsbeløb for 2011, hvilket primært kan forklares med øgede udgifter til ekstern advokatbistand. I budgetkontrollen pr. 1. august 2011 blev der forventet en overskridelse på ekstern advokatbistand, men der blev ikke godkendt bevillingsændring. 14

15 Funktion Kommunalbestyrelsesmedlemmer. Funktionen består af udgifter til vederlag, uddannelse og kurser, møder, kørsel og rejser, telefon, hjemmearbejdspladser, kontorhold og abonnementer. Der er et samlet merforbrug kr. på funktionen. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. april 2011 blev der givet en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til efterløn til tidligere borgmester og udgifter i forbindelse med borgmesterskifte. Der er et merforbrug på vederlag, mødevirksomhed for politikere og abonnementer på i alt kr., som kun delvist kan dækkes af dels et mindreforbrug på uddannelse og kurser, kørsel og rejser, telefon, hjemmearbejdsplader og kontorhold på i alt kr. og mindreforbrug på kr. vedrørende udgifter i forbindelse med borgmesterskifte. Det samlede merforbrug på funktionen kan forklares med dels større udgifter til mødevirksomhed og dels større udgifter til abonnementer end budgetteret. Der ud over har Byrådet den 21. juni 2011 godkendt, at Omsorgsudvalgets medlemmer forøges med to personer, hvilket medfører udbetaling af yderligere 2 udvalgvederlag. Funktion Kommissioner, råd og nævn. Funktionen består hovedsagelig af udgifter til mødevirksomhed. På Det lokale Beskæftigelsesråd, Bevillingsnævn, Tilskud til borgerråd, Fredningsnævn, Bygningsforbedringsudvalg og Taxinævn er der et samlet mindreforbrug på kr. På Hegnsyn, Huslejenævn, Beboerklagenævn, Beredskabskommission, Folkeoplysningsudvalg og Integrationsråd er der et samlet merforbrug på kr. Samlet set er der et lille merforbrug på denne funktion på kr. Funktion Valg m.v. Funktionen består af udgifter til folketingsvalg, kommunalvalg, folkeafstemninger og ældrerådsvalg. Der er et samlet merforbrug på kr. på denne funktion. På Fællesudgifter/indtægter er der afholdt udgifter til stemmebokse og stemmekasser på kr. Der er derved et merforbrug på kr., idet der ikke er afsat budget under Fællesudgifter/indtægter. I overensstemmelse med almindelig praksis afsættes der budget til afholdelse af ét valg om året. Der blev afholdt Folketingsvalg den 15. september Under Folketingsvalg er der afholdt følgende udgifter: Fast løn ved valghandlingen og opgørelse af valget Diæter til valgbestyrelse, valgstyrere og tilforordnede Valgbøger og kontorartikler Stemmesedler og plakater Valgkort Forplejning ved valghandlingen og opgørelse af valget Møder og fintælling På folketingsvalg er der et merforbrug på kr. 15

16 Der afholdes kun ældrerådsvalg hvert 4. år. Der er afsat budget i 2013 til det næste ældrerådsvalg. Derefter afsættes budget i 2017 og fremdeles hvert 4. år jfr. byrådets beslutning den 17. august Funktion Sekretariat og forvaltninger. Funktionen består af udgifter til kontingent til KL, som udregnes efter befolkningstallet. Der er et merforbrug på kr., hvilket skyldes, at der er en afvigelse i både beløb pr. indbygger og indbyggertallet. Grundkontingent pr. indbygger er 35,5570 kr. for 2011, hvilket er en stigning på 1,1745 kr. i forhold til Kontingentet er beregnet ud fra indbyggertallet i Næstved Kommune pr. 30. september 2010, hvilket udgjorde indbyggere. I forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. august 2011 blev problemstillingen omkring forventet merforbrug på kontingent til KL forelagt, men der blev ikke godkendt bevillingsændring. 16

17 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2011 Politikområde: 03 Fælles Formål DRIFT Korrigeret budget Forbrug regnskab Regnskabsresultat Inden for selvforvaltning Oprindeligt budget Selvforvaltningsoverført fra Tillægsbevillinger og omplaceringer Udbetaling af indefrosne midler 0 0 Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat, som overføres til Uden for selvforvaltning Oprindeligt budget Driftsoverført fra Tillægsbevillinger og omplaceringer Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat uden for selvforvaltning Heraf driftsoverføres til Heraf regnskabsforklares =merforbrug, -=mindreforbrug ANLÆG Overførsel fra Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat Heraf anlægsoverførsler til Heraf anlægsfonde, selvforv, overføres til Heraf regnskabsforklares =merforbrug, -=mindreforbrug 17

18 Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet Driftsregnskabet Politikområdets samlede regnskab viser et mindre forbrug på -1.5 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 3.5 mio.kr. uden for selvforvaltningen og et mindre forbrug på -5 mio. kr. inden for selvforvaltningen. Uden for selvforvaltningen Merforbruget uden for selvforvaltningen på 3.5 mio. kr. fremkommer hovedsagligt af et merforbrug på 5 mio. kr. på barselspuljen, uforudsete udgifter på 2,5 mio. kr. afholdt i forbindelse med retssagen omkring flytningen ved kommunesammenlægningen og et merforbrug på 2.3 mio.kr. vedr. indkøbsbesparelser. En del af merforbruget modsvares af indtægter fra Økonomistyrelsen vedr. grundkapital- og servicearealtilskud på i alt 4.5 mio. kr., samt en overført pension på tjenestemandspensionerne på 2 mio.kr. Der søges driftsoverførsler af et samlet merforbrug uden for selvforvaltningen på i alt 5.3 mio. kr. til Når det samlede merforbrug som søges driftsoverført til 2012 fratrækkes regnskabet, viser regnskabet uden for selvforvaltningen et mindre forbrug på 1.8 mio. kr. Yderlig specifikation af de enkelte områder uden for selvforvaltningen, vil fremgå af bemærkningerne under hver funktion. Inden for selvforvaltningen Mindre forbruget på 5 mio. kr. inden for selvforvaltningen fordeler sig på politikområdets 3 selvforvaltningsaftaler: - Administrationen mindre forbrug 8.4 mio. kr. - Risikostyring merforbrug 3.5 mio. kr. - Arkivet mindre forbrug 0,1 mio. kr. Yderlig specifikation af selvforvaltningsaftalernes regnskab vil fremgå bemærkningerne under hvert område og af virksomhedernes årsrapporter. Anlægsregnskabet Det samlede regnskab viser et netto merforbrug på 0,1 mio. kr. Der ønskes netto overført et merforbrug på 0,6 mio. kr. til projekter som fortsætter i 2012: - ABA anlæg mindre forbrug kr. - Rådmandshaven renovering mindre forbrug kr. - Incitamentspuljen merforbrug kr. - Projektudvikling Maglemølle merforbrug kr. - Anlægsfond Arkivet mindre forbrug kr. - Anlægsfond Administrationen mindre forbrug kr. 18

19 Yderligere specifikation til det enkelte projekt kan ses i Totaloversigten vedrørende anlægsprojekter. Driftsregnskabet fordelt pr. funktion uden for selvforvaltningen. Drift pr. funktion uden for selvforvaltningen Minus = mindreforbrug Plus = merforbrug Vedtaget budget Korb. Budget Forbrug Regnskab Byfornyelse ydelsesstøtte Driftssikring af boligbyggeri Forvaltninger Div udgifter og indtægter Puljer Tjenestemandspensioner I alt uden for selvforvaltningen Byfornyelse ydelsesstøtte Her føres udgifter til ydelsesstøtte i henhold til tidligere lov om byfornyelse, hvor staten optog lån og hvor afdrag m.m. opkræves hos kommunen. I takt med afvikling af disse lån vil udgiften falde. I 2011 har udgiften dertil været kr. Ekstra ordinært har der i 2011 ligeledes været afholdt udgifter på kr. til dækning af regaranti på byfornyelses lån på 3 lejligheder, som har været på tvangsauktion Driftssikring af boligbyggeri Her føres udgifter til kommunens andel af engangstilskud til andelsboliger og til ydelsesstøtte som er kommunens udgift til driften af almene boliger. Regnskabet viser et mindre forbrug på kr Sekretariat og Forvaltninger Her føres administrative udgifter og indtægter som ikke henføres direkte til en forvaltning, men som vedrører flere eller hele kommunens administration. Regnskabet viser et samlet merforbrug på 0,7 mio. kr. som hovedsageligt fremkommer af: Udgifter i forbindelse med flytningen ved Kommune sammenlægningen. Der har i 2011 været afholdt udgifter på 2.5 mio. kr. i forbindelse med retssagen mod flyttefirmaet som blev brugt i forbindelse med kommunesammenlægningen. Næstved Kommune blev dømt til at betale 1.8 mio. kr. til firmaet, samt udgifter til sagsomkostninger. Samlede udgifter inkl. procesrenter og egne advokatomkostninger beløber sig til i alt 2.5 mio. kr. Grundkapital- og servicearealtilskud Der er i 2011 modtaget 3.9 mio. kr. i grundkapitaltilskud fra staten. Grundkapitaltilskuddene blev udbetalt i forbindelse med godkendelse af skema C vedr. handicapboligerne Obovej 7 13 og 19

20 Gormsvej. Forudsætningen for grundkapitalindskuddet er at boligerne alene anvendes til den beboergruppe som blev angivet ved godkendelsen af projektet, hvilket dokumenteres årligt i form af en revisionspåtegning. Ændres anvendelsen skal grundkapitaltilskuddet tilbagebetales. Derud over er der modtaget 0,7 mio. kr. i servicearealtilskud vedr. ældreboligerne på Lovvej og Søledsvej. I forbindelse med aflæggelsen af nævnte regnskaber, har der været afholdt udgifter til revisionsfirmaet BDO, som har udarbejdet regnskaberne, på i alt kr. Af den samlede nettoindtægt på 4.5 mio. kr. er der søgt driftsoverførsel til budget 2012 på kr. til yderligere regninger til revisionsfirmaet BDO. Projekter Der har i 2011 været afholdt kurser i Lean Ledelse og Innovative Processer. Kurserne finansieres af SVU refusion, men udlægget for kurset afholdes her. På grund af tidsforskydning i forhold til betaling af kurset, og til modtagelsen af refusionen fra SVU, udviser regnskabet et merforbrug på kr. Beløbet søges overført til Indkøbsbesparelser Det oprindelig afsatte nettobudget til 75% besparelsen til kassen udgjorde -0,5 mio. kr., bestående af hhv. generelle besparelser på -2,0 mio. kr. og 1,5 mio. kr. i følgeudgifter i forbindelse med rengøringsudbuddet. Regnskabet endte på en nettoudgift på 6,0 mio. kr., hvilket betyder at det samlede resultat udgør en merudgift på 2,3 mio. kr. i forhold til et korrigeret nettobudget på 3,7 mio. kr. Af merudgiften på 2,3 mio. kr. udgør følgeudgifterne vedr. rengøringsudbuddet 0,54 mio. kr. Den resterende del på 1,76 mio. kr. vedrører manglende indtægter fra realiserede generelle indkøbsbesparelser til kommunekassen. En del af denne mindreindtægt / merudgift skyldes at der har været afholdt diverse udgifter på ca. 0,7 mio. kr. til bl.a. indkøbsanalyseprogram, abonnementer til eauktion og til behandling af klagesager i forbindelse med udbud fra kontoen for indkøbsbesparelser. Dertil kommer at realiserede indkøbsbesparelser på ca. 2,2 mio. kr. i engangsbesparelser ved engangsopgaver og engangskøb ikke er tilført kassen Diverse udgifter og indtægter Her føres indtægter i forbindelse med stadepladsafgifter og bevillinger til hyrevognskørsel. Regnskabet viser et samlet mindre indtægt på kr Puljer Her føres udgifter til følgende puljer: Barsel Overenskomst Fleksjob (årligt tilskud) Tværgående pulje 20

21 Pulje til imødegåelse af budgetproblemer Seniorordning Pulje fleksjob Akut lokal pulje Det samlede regnskab for puljerne i 2011 viser et netto merforbrug på 5 mio. kr. Der er samlet søgt driftsoverførsler af merforbrug til 2012 på i alt 5.3 mio. kr. Specifikation af regnskabet for hver pulje kan ses i nedenstående. Barsel Regnskabet for 2011 viser et merforbrug på kr. Barselspuljen har siden den nye kommunes start haft et årligt merforbrug af varierende størrelse. Der er fra 2012 tilført puljen yderligere budget på 7 mio. kr. hvorefter underskuddet forventes afviklet inden for 1 2 år. Underskuddet er søgt overført til Overenskomst Der har ikke været afholdt udgifter i Efter KL s anbefaling blev der ikke afsat budget dertil i Fleksjob Her er udbetalt kr. i et årligt tilskud pr. medarbejder der er ansat i en fleksjobordning. Der blev i alt udbetalt kr. svarende til 272 medarbejdere. Regnskabet viser et merforbrug på kr. som er søgt overført til Tværgående pulje Her er ført kr. i udgifter til Lederakademi. Regnskabet viser et mindre forbrug på kr. Pulje til imødegåelse af budgetproblemer Der var i budget 2011 afsat 10 mio. kr. i reservepulje. Den blev ved budgetkontrollen 1. august 2011 fordelt varigt med 5.3 mio. kr. til Handicap samt 4.7 mio. kr. til Børn og Unge Seniorordning Der er i 2011 afholdt udgifter i forbindelse med seniorstillinger på i alt kr. Regnskabet viser et merforbrug på kr. som er søgt overført til

22 Fleksjob pulje Ledige som har været på ledighedsydelse over 15 måneder tilbydes et etårigt fleksjob i Kommunen. Udgiften dertil afholdes af denne pulje. Der har i 2011 været afholdt udgifter dertil på kr. Udgiften bør ses i sammenhæng med mindre udgiften til ledighedsydelsen på arbejdsmarkedsområdet. Regnskabet viser et merforbrug på kr. som er søgt overført til AKUT lokal lønpulje Næstved Kommune er i 2011 blevet tildelt kr. i AKUT midler til brug for diverse MED udvalg. Beløbet er søgt overført til 2012, idet beløbet skal tilbagebetales såfremt det ikke anvendes til formålet Tjenestemandspensioner Her føres udgifter til udbetalingen af tjenestemandspensioner og forsikringer. Regnskabet viser et mindre forbrug på kr. som hovedsageligt skyldes en overført rate og kapitalpension til området. Driftsregnskabet fordelt pr. funktion inden for selvforvaltningen. Drift pr. funktion inden for selvforvaltningen Minus = mindreforbrug Plus = merforbrug Vedtaget budget Korb. Budget Forbrug Regnskab Administrationen Administrationsbygninger Sekretariat og Forvaltninger Administration vedr. job- og pilotcentre Administration vedr. naturbeskyttelse Administration vedr. miljøbeskyttelse Indefrosne selvforvaltningsoverskud Puljer Risikostyring Div Sekretariat og Forvaltninger Interne Forsikringspuljer Arkivet Sekretariat og Forvaltninger I alt inden for selvforvaltningen Administrationen selvforvaltning Administrationens samlede selvforvaltningsaftale består af 10 forvaltninger/centre og en fælles konto. Det samlede regnskab for 2011 viser et mindre forbrug på 8.4 mio. kr. svarende til 2.7 % af bruttobudgettet. Mindre forbruget fordeler sig på de enkelte forvaltninger/centre som vist i nedenstående oversigt: 22

23 Administrationens selvforvaltning specificeret: Korb budget Forbrug Regnskab Fællesforvaltningen Økonomiforvaltningen Børn og Kultur Job, Omsorg og Sundhed Teknik og Miljø Digitalisering og Borgerservice Personale og HR Strategi og Udvikling Rådhusservice Borgerrådgiver Øvrige fælles konti (inkl. indefrosne overskud) Administrationens anlægsfond viser et mindre forbrug på -0,1 mio. kr. som overføres til Yderlig specifikation ses i Administrationens årsrapport Risikostyring selvforvaltning Det samlede regnskab viser et merforbrug på 3.5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 17,5 % af bruttobudgettet. Der skal for området udarbejdes/følges op på en særskilt handleplan. Risikostyringens anlægsfond er opbrugt i Yderlig specifikation ses i Risikostyringens årsrapport Arkivet selvforvaltning Det samlede regnskab viser et mindre forbrug på -0,1 mio. kr. svarende til 4,4 % af bruttobudgettet. Arkivets anlægsfond viser et mindre forbrug på -0,01 mio. kr. som overføres til Yderlig specifikation ses i Arkivets årsrapport. 23

24 24

25 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2011 Politikområde: 04 IT. DRIFT I hele kr., i 2011-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget Forbrug regnskab Regnskabsresultat Inden for selvforvaltning Oprindeligt budget Selvforvaltningsoverført fra Tillægsbevillinger og omplaceringer 0 0 Udbetaling af indefrosne midler 0 0 Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat, som overføres til Uden for selvforvaltning Oprindeligt budget Driftsoverført fra Tillægsbevillinger og omplaceringer Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat uden for selvforvaltning Heraf driftsoverføres til Heraf regnskabsforklares =merforbrug, -=mindreforbrug ANLÆG I hele kr., i 2011-priser Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og Omplaceringer i Overførsel fra Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat Heraf anlægsoverførsler til Heraf regnskabsforklares =merforbrug, -=mindreforbrug 25

26 Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet Drift Det samlede driftsregnskab viser en mindreudgift på 0,3 kr., når der tages højde for overførsler til Anlæg Der er ikke anlægsposter i regnskabsåret. Årsagen hertil er at anskaffelser af udstyr og programmel leasingfinansieres eller afholdes over driften. Samlet pr. funktion NETTO i hele kr., i 2011-priser Drift Regnskab Oprindelig budget Korrigeret budget Restbudget, - =mindref., +=merforbr Sekretariat/forvaltning I alt Heraf overførsler I alt ekskl. overførsler -288 Drift Der er mindreudgifter/merindtægter for 3,1 mio. kr. Der søges overført kr. til Beløbet skal bruges til betaling af et nyt Firewallsystem, til brugerlicenser som forfalder i 2012 i forbindelse med levering af yderligere arbejdspladser til virksomhederne i 2010, til ændringer i telefonomstillingssystemet, og til systemoptimeringspuljen. Mindreforbruget herefter på de kr. stammer fra de dele af IT-budgettet som IT-chefen ikke er ansvarlig for (se nedenfor). Mindreforbruget på 3,1 mio. kr. fremkommer dels fra mer-indtægter på 2,1 mio. kr., og dels fra et mindreforbrug på udgiftssiden på 1 mio. kr. Af mer-indtægten kan ca. 0,3 mio. kr. henføres til det nye princip om at virksomhederne skal betale for IT-udgifterne for nye yderligere arbejdspladser, ca. 1,4 mio. kr. som salg af ydelser til virksomhederne, og 0,4 mio. kr. vedr. telefoni. Af mindreudgiften kan de 0,8 mio. kr. henføres til mindre leasingydelser grundet udsatte investeringer. Systemer, hvor andre afdelinger er driftsansvarlige Vedrørende GIS er der en besparelse på kr., mens der er merudgifter vedrørende edoc på kr., og mindreudgifter for Prisme på kr

27 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2011 Politikområde: 05 Jord og bygninger. DRIFT I hele kr., i 2011-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget Forbrug regnskab Regnskabsresultat Inden for selvforvaltning Oprindeligt budget Selvforvaltningsoverført fra Tillægsbevillinger og omplaceringer Udbetaling af indefrosne midler Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat, som overføres til Uden for selvforvaltning Oprindeligt budget Driftsoverført fra Tillægsbevillinger og omplaceringer Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat uden for selvforvaltning Heraf overføres til Heraf regnskabsforklares =merforbrug, -=mindreforbrug ANLÆG I hele kr., i 2011-priser Udgift Indtægt Netto Oprindeligt budget Tillægsbevillinger og Omplaceringer i Overførsel fra Korrigeret budget Forbrug Regnskabsresultat Heraf anlægsoverførsler til Heraf regnskabsforklares =merforbrug, -=mindreforbrug 27

28 Generelle kommentarer til regnskabet på politikområdet Drift Der er et merforbrug på driften på netto kr. Anlæg Der er et samlet merforbrug/mindre indtægt på anlæg på netto 11,7 mio. kr. når der er taget højde for anlægsoverførslerne. Underskuddet kan henføres til svigtende salgsindtægter vedr. faste ejendomme. Samlet pr. funktion NETTO i hele kr., i 2011-priser Regnskab Oprindelig budget Korrigeret budget Restbudget, - =mindref., +=merforbr. Drift Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme I alt Heraf overførsler 0 I alt ekskl. overførsler 187 Anlæg Boligformål Erhvervsformål Offentlige formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre ejendomme I alt Heraf overførsler I alt ekskl. overførsler Drift Driften kan opdeles i to typer. Den ene type består af udgifter som vedrører udstykningsregnskaber, men som af forskellige årsager ikke kan føres der, f.eks. fordi udstykningsregnskabet er afsluttet, eller fordi udstykningsregnskabet ikke skal bære udgiften, og den anden type er markedsføringsomkostninger af generel karakter. 28

29 Der blev tillægsbevilget i alt -0,4 mio. kr. væsentligst fordi udgifterne til Kaserne-området blev flyttet til politikområde Ejendomme Drift. Samlet blev der et merforbrug på kr. Anlæg Regnskabsresultatet efter overførselsbeløb viser et merforbrug/mindre indtægt på 11,7 mio. kr. Hovedårsagen ligger i det svigtende salg af ejendomme. I forhold til det korrigerede indtægtsbudget mangler der salgsindtægter for 10,6 mio. kr. Der er søgt overført uforbrugte rådighedsbeløb for udgift på 3,7 mio. kr. til Heraf skal de 2,7 mio. kr. bruges til det videre arbejde med at overdrage udstykningsområder til grundejerforeninger, og 0,9 mio. kr. til færdiggørelse af byggemodning i Øverup Erhverv. Under funktion Offentlige formål er der afholdt udgifter for 3 mio. kr. Beløbet er anvendt til opkøb af jord og ejendomme i forbindelse med realiseringen af den østlige fordelingsvej Fase 1. Opkøb af jord er påbegyndt i 2009, og der udestår efterhånden kun nogle ejendomskøb (ukendt omfang) i tilknytning til den såkaldte Kolonihavevej. Der er til dato opkøbt jord for 51,9 mio. kr

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 01 Finansiering Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion Forklaring til restbudget: - = mindreforbrug, + = merforbrug Overordnet resultat: NETTO hele

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat Politikområdet består af primært indtægter fra skatter og bloktilskud. Politikområdet er som navnet foreskriver et afgørende omdrejningspunkt i at skaffe finansiering til alle kommunens aktiviteter og

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Finansiering. Overordnet regnskabsresultat Politikområdet består af primært indtægter fra skatter og bloktilskud. Politikområdet er som navnet foreskriver et afgørende omdrejningspunkt i at skaffe finansiering til alle kommunens aktiviteter og

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042

Læs mere

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017

Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG

AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2013-17. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 2,0 mio. kr. mindre i budget

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s 005895 Redningsberedskab 2.733-9 2.724 2.703 21 99 064240 Fælles formål 182 14 196 138 58 70 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.235 3.235 3.324-89

Læs mere

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2013

Budgetopfølgning 2/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen

Læs mere

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede

1000 kr. 2013 2014 2015 2016 Forskydninger i likvide aktiver -4.000-5.000-12.000-21.000 Forskydninger i kortfristede 1.000 kr. B udget B udget overs lag lø bende priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 234.43 9 3 9.8 17 32. 822 23.82 6 Indtæ gt 57.28 5 5 7.2 85 57. 285 57.28 5 Refusion 235.99 1 4 2.3 97 42. 431 42.46 5 Nett

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014 kontrol pr. 1. oktober 2. POLITIKERE I 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug regnskab fht korr. budget Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 11.908 13.190 9.591 13.937 747 Udenfor selvforvaltning,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Note 1 Økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Politikområde: 01 Finansiering

Politikområde: 01 Finansiering Politikområde: 01 Finansiering Samlet pr. funktion NETTO hele 1.000 kr., i 2012-priser I Regnskab Oprindelig budget Korrigeret budget Restbudget, - =mindref., + =merforbr. Renter 07.22 Renter af likv.

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Korrigeret budget Oprindeligt budget. Forbrug pr. 31/8-

Korrigeret budget Oprindeligt budget. Forbrug pr. 31/8- korrigeret Forbrug pr. 31/8- Korrigeret Budgetopfølgning pr. 31. august Økonomiudvalget Finansielle konti Renter Renter af likvide aktiver -1.500-1.500-838 -1.500-1.500-1.500 0 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat Politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks. lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer. Derud over er der under

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr.

Tillægsbevillinger. Bevilling netto netto netto netto netto kr kr kr kr kr. Bilag 1. Regnskabsforklaringer KFF 2018 Kultur- og Fritidsforvaltningen Vedtaget budget 2018 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2018 Regnskab 2018 Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Service

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014

OPGAVER POLITISKE MÅLSÆTNINGER ØKONOMI. Regnskab 2013. Budget 2014 Renter Renter af likvide aktiver, gæld og tilgodehavender. 2014-prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. - 449 1.737 1.738 1.961 1.867 1.908 22 Renter

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.

Læs mere

Glostrup Kommunes Regnskab 2017

Glostrup Kommunes Regnskab 2017 Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere