Grønt regnskab Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt regnskab 2011-2012. Miljøet i din kommune. Grønt Regnskab Ballerup Kommune 11-12. side 1"

Transkript

1 Grønt regnskab Miljøet i din kommune side 1

2 Indhold Forord Bæredygtighed Ballerups samlede energiforbrug Affald Erhvervslivet Erhvervslivets energiforbrug Trafik Formel M Cyklerne Borgerne Vandforbuget Borgernes energiforbrug Fokus på etageejendommene Kommunen El-cykler til hjemmeplejen i Ballerup Ballerup kommunes energiforbrug Mere økologi Energiforbruget i den offentlige sektor Udfordringer Klimatilpasning Grønt regnskab 212 Udgivet af Ballerup Kommune By- og Erhvervsudvikling Grafisk Design og Produktion: Inge-Lise Hartz Grafisk Design Foto: Ballerup Kommune, Colourbox, Istock, Mikkel Østergaard, Dansk Cyklist Forbund

3 Klimaet udfordrer Det danske klima bliver vildere, vådere og varmere. Det er et uomgængeligt faktum. Det er derfor vigtigt, at kommunen, erhvervslivet og borgerne står sammen for at løse klimaproblemerne. Vi skal dels arbejde på at minimere CO 2 -udledningen, og vi skal have planer klar, der sikrer, at vi kan modtage de store nedbørsmængder, med så få følgeskader som muligt. Det er vedtaget, at CO 2 -udledningen i Ballerup Kommune samlet skal reduceres med 25% i perioden fra Og vi kan se, at det går den rigtige vej, omend der stadig er en del arbejde, der skal gøres. I Ballerup Kommune har vi et godt erhvervsliv, der bidrager med arbejdspladser og udvikling. Vi kan glæde os over, at vi har landets højeste antal arbejdspladser pr. indbygger. Men det betyder også, at der er mange pendlere i kommunen. Derfor arbejder vi målrettet på at gøre gang, cykling og offentlig transport til attraktive alternativer til bilen. Vi fortsætter arbejdet med cykelsuperstier, og har været med til at skitsere cykelpendler-rutenet i hele Frederikssundsfingeren. Rundt omkring i kommunen bidrager mange med tiltag i hverdagen, der sammen fører os i den rigtige retning. Du kan her, i det grønne regnskab, læse om Klimabutlere, der besøger borgere i etageejendomme, og giver gode råd om energibesparelser i hjemmene. Du kan læse om hjemmeplejens nye el-cykler og se, at kommunens institutioner gradvist indfører mere og mere økologi i køkkenerne. Alt sammen mange små skridt, der går den rigtige vej mod et bedre klima. Jesper Würtzen, Borgmester side 3

4 Bæredygtighed Ballerups samlede forbrug af energi CO 2 -udledningen i Ballerup Kommune fortsætter med at falde. I år er CO 2 -udledningen faldet med 1 %. Ballerup Kommune skal reducere CO 2 -udledningen med 25 % i 215 i forhold til udledningen i 26. Det er et ambitiøst mål, som Ballerup Kommune har fastlagt i samarbejde med Green Cities kommunerne. Fra 26 til 211 er CO 2 -udledningen allerede reduceret med 19 % - alene i år er CO 2 -udledningen faldet fra ton CO 2 i 21 til ton CO 2 i 211, et fald på 1 %. Der er flere grunde til faldet. Dels er det samlede varmeforbrug i samme periode faldet markant, og dels bliver el og varme i dag produceret mere miljøvenligt end i 26, da andelen af vedvarende energi er steget. Fra 21 til 211 er det samlede varmeforbrug faldet med 1 % fra MWh til MWh. Fjernvarmeforbruget er faldet med 12 % fra MWh til MWh, og naturgasforbruget er steget med 6 % fra til MWh. Elforbruget er faldet med 2 % fra MWh i 21 til MWh i 211. Selvom elforbruget er faldet en anelse fra 21 til 211, er elforbruget over hele perioden fra 27 til 211 steget støt. Vandforbruget er faldet en smule fra m 3 i 21 til m 3 i 211. Fakta: Der er etableret lytteposter rundt om i vandledningsnettet. Det er små sladrehanke i form af støjdataloggere, som intelligent lytter på rørene og giver alarm, når det suser mere end det plejer. Vi finder på den måde skjulte ledningsbrud, hvor vandet løber inde i en kloak eller et dræn. Det er disse brud på ledningsnettet, der er omkostningstunge. side 4

5 co2 211 total tons pr år Målet: En samlet CO 2 -reduktion på 25% i samt status for CO 2 -udledningen i 21 CO 2 -udledning Tons pr. år % reduktion vand 211 samlet Kommunen - 34 % reduktion = 1 % Borgere - 26 % reduktion = 5 % Trafik - 1 % reduktion = 2 % Erhverv - 3 % reduktion = 17 % Vandforbrug m 3 pr. år Elforbrug MWh pr. år samlet varmeforbrug 211 Det samlede fjernvarme- og naturgasforbrug MWh pr. år - korrigeret til normalår Fjernvarme Naturgas side 5

6 Bæredygtighed Affald Ballerup Kommunes affaldsmængder er steget i 211 efter flere år med tilbagegang. Det skyldes bl.a. at der er kommet gang i byggeriet igen. Fra 25 til 29 er affaldsmængderne i Ballerup Kommune faldet gradvist. Byggekrisen medførte en forsigtighed i samfundet, med lavpunkt i 29, som resulterede i mindre ombygning og mindre affald. I 21 og 211 er udviklingen vendt. Der er atter gang i byggeriet - forstærket af forskellige tilskudsordninger - og affaldsmængderne er derfor steget markant siden 29, og det gælder både affald, der kan genanvendes, og affald der forbrændes. I 211 gennemførte Ballerup kommune en række kampagner for at øge andelen af affald til genbrug: Papirrødder var en skolekonkurrence for skolebørn fra. til 4. klassetrin, hvor 132 skoleklasser fra 5 forskellige skoler i Vestforbrændings område, dystede i en kampagneuge om at samle mest papir. For enfamilieboliger blev papirbeholderen ved boligen gratis i 211, hvilket resulterede i, at flere ønskede en papirbeholder. Ballerup deltog i Vestforbrændings kampagne Reklamer - nej tak. Formålet var, at få forbrugerne til at se reklamer på nettet og sige nej tak til de trykte reklamer. Affaldsmængderne, der afleveres på genbrugsstationen, steg også i 211 på trods af, at der var færre besøgende. Det skyldes, at de læs, der blev afleveret, var større. Der er samtidig stigende krav til, at genbrugsstationen skal kunne klare flere forskellige typer affald. Derfor undersøgte Ballerup kommune i 211 muligheder for at udvide genbrugsstationen. side 6

7 indsamlet kommunalt affald fra hushold 211 Total mængde husholdningsaffald Tons samt procentvis fordeling efter behandling 4. 3.,4 3,5 2,2,2 2,8,3 2,3,2 3,4,1 3,5 55,3 54,1 54, ,3 55, 56, ,8 42,7 4,3 42,1 42,3 42,3 Andet Deponi Forbrænding Genanvendelse Opgørelsen omfatter udelukkende husholdningsaffald, da der ikke er pålidelige opgørelser over erhvervsaffald fra 21 og 211. Alt affald, der er afleveret på genbrugsstationen, indgår i husholdningsdelen. I 211 kunne 42,3 % af husholdningsaffaldet genanvendes, mens 54,1 % blev forbrændt og kun 3,5 % blev deponeret. side 7

8 Erhvervslivet Klimaindsatser i erhvervslivet Ballerup Kommune er begunstiget af et godt erhvervsliv. Vi har mange gode virksomheder i kommunen, som både skaber arbejdspladser og bidrager til udvikling i kommunen. I kommunen er der ca. 4. arbejdspladser. Det medfører, at virksomhederne tegner sig for ca. 6 % af kommunens samlede CO 2 -udledning. Ballerup Kommune er også blevet en universitetsby, hvor DTU forventes at flytte en række aktiviteter til Ingeniørhøjskolen. Der er derfor opstartet flere projekter og samarbejder mellem virksomheder, universiteter og kommunen, som skal mindske CO 2 -udledningen og øge ressourceoptimeringen. Carbon 2 Carbon 2 er et projekt for kommuner og virksomheder, der løber fra 211 til 213. Projektet er udviklet af Green Cities kommunerne. Formålet er at styrke kommuner og virksomheder i at finde nye veje til at reducere udslippet af CO 2 og andre drivhusgasser, så vi får et bedre klima. Inden projektet afsluttes ved udgangen af 213, er målet at reducere CO 2 -udslippet med 2 %. side 8

9 co2 211 erhverv mwh pr år EL 211 erhverv mwh pr år Der er meget energi at spare på virksomhederne CO 2 -udledning erhverv Tons pr. år Elforbrug erhverv MWh pr. år Virksomhederne i projektet Carbon 2 har fået screenet deres energiforbrug og lært, hvordan de kan reducere deres CO 2 -udslip og samtidig spare penge. Screeningerne har vist, at virksomhederne kan spare mellem 8 og 5 % af deres CO 2 -udslip. Der kan især spares på varme, belysning, ventilation og drift af servere. Herudover er der mange virksomheder, som konverterer fra naturgas til fjernvarme i forbindelse med, at Vestforbrænding udvider fjernvarmenettet i Ballerup og omegn, hvilket også giver en stor besparelse. Hvis alle virksomheder i Ballerup Kommune reducerer deres CO 2 -udslip med 2 %, vil der i alt kunne spares op mod 45. tons CO 2. Der er med andre ord et stort potentiale for både CO 2 -besparelser og økonomiske gevinster for virksomhederne Naturgas 211 erhverv mwh pr år Naturgas erhverv MWh pr. år korrigeret til normalår Fjernvarme 211 erhverv mwh pr år Fjernvarme erhverv MWh pr. år korrigeret til normalår Erhvervslivets energiforbrug Fra 21 til 211 er CO 2 -udledningen fra virksomhederne er faldet med 5 % fra ton CO 2 til ton CO Elforbruget er det seneste år faldet med 3 % fra MWh til MWh Det samlede varmeforbrug er ligeledes faldet. Forbruget var i 21 på MWh og i 211 på MWh, hvilket er et fald på 5 % Fjernvarmeforbruget er faldet med 13 % fra MWh til MWh. Naturgasforbruget er faldet med 1 % fra MWh til MWh side 9

10 Trafik Et godt erhvervsliv giver mange pendlere I Ballerup Kommune har vi landets højeste antal arbejdspladser pr. indbygger. Det betyder, at vi har en del pendling ind i kommunen. Der vil derfor være både miljø- og klimamæssige fordele ved at reducere biltrafikken og erstatte den af mere miljøvenlige transportformer. Ballerup Kommune er en af landets førende erhvervskommuner. Det medfører naturligvis også en del transport, både i form af pendling men også i form af varetransport og transport ind og ud af virksomhederne. Da trafikken står for knap 2 % af den samlede CO 2 - udledning i Ballerup, arbejder vi i kommunen ihærdigt for at gøre gang, cykling og kollektiv trafik til attraktive alternativer til bilen. Ballerup Kommune er derfor i foråret 211 gået aktivt ind i Formel M-projektet (læs mere på næste opslag), som arbejder for mindre forurening fra bilismen, bedre adgang til offentlig transport og mindre trængsel på vejene. Samtidig har vi lavet en afsluttende status på kommunens cykelhandlingsplan, som viste at vi har nået de fastsatte mål (læs mere næste opslag). Fakta: = pendler til Ballerup Kommune (211). Antallet af pendlere er steget 9 % siden 2. = personer pendler fra Ballerup Kommune. Der er flere, der pendler til kommunen end ud af den. = Ballerups borgere cykler mere end 25 millioner km om året. = I Ballerup Kommune er der arbejdspladser, hvilket er landets højeste antal arbejdspladser pr. indbygger. side 1

11 Formel M Ballerup Kommune har siden foråret 211 været en del af Formel M-projektet, hvis formål er at fremme bæredygtig transport og bæredygtig adfærd hos virksomheder, medarbejdere og borgere. I efteråret 211 fik ca. 2.6 medarbejdere i seks erhvervsvirksomheder kortlagt deres pendling og tjenestekørsel i en transportvaneundersøgelse. Undersøgelsen viste, at der er et potentiale for at reducere antallet af korte bilture og erstatte dem med cykel og/eller kollektiv trafik, ligesom der er mulighed for at øge samkørslen. Kommunen og virksomhederne vil arbejde med attraktive alternativer til bilen, bl.a. bedre kollektiv trafik, pendlercykler og cykelparkering ved større stoppesteder mm. Desuden vil virksomhederne arbejde med retningslinjer for tjenesterejser, firmabiler mm. Alt sammen med det formål at reducere trængslen og CO 2 -udslippet. På Ballerup Rådhus er der i 211 ligeledes lavet en transportvaneundersøgelse blandt medarbejderne, som bl.a. viser et potentiale for at skifte korte bilture i arbejdstiden ud med alternativer. Der fremkom forslag til fremme af cyklisme, brug af kollektiv transport mm. Faciliteterne på rådhuset er kortlagt, bl.a. parkeringsforhold for biler og cykler, badeforhold, adgang til kollektiv trafik mm. Badefaciliteter, skabsplads og information om kollektiv trafik kan forbedres, men der er gode cykelparkeringsforhold og rigeligt med parkeringspladser for biler. Kortlægningen danner baggrund for en handleplan med mange nye tiltag, som gennemføres i 212 og 13. Det er bl.a. KørGrønt kurser, etablering af cykelservice for medarbejderne, transportworkshop, udarbejdelse af retningslinjer for tjenestekørsel, kommunikationskampagne og en Grøn Transport Portal på kommunens intranet, hvor alt information om Formel M og transport samles. Alle kan spare brændstof ved at køre grønt 46 medarbejdere har pt. været på Kør Grønt Kursus, og resultaterne er positive; der er i alt målt besparelser på mellem 1 og 38 %, og det gælder også for miljøbevidste bilister. - Jeg havde egentlig lidt svært ved at forestille mig, at jeg kunne spare ret meget på min kørsel og blev derfor overrasket over, at jeg på min anden tur sparede 38 % brændstof, fortæller kursist Birger Schobius, der er IT-supporter og miljøkoordinator i Ballerup Kommune. Han har kørt to ture á ½ times varighed med en kørelærer i bilen. Efter den første tur, hvor han kørte, som han plejede, gav kørelæreren gode råd til kørslen, som de indarbejdede i anden køretur. Og det medførte en overraskende besparelse på 38 %. - På den anden tur brugte jeg de råd, kørelæreren havde givet samtidig med, at vi slukkede for airconditionen og havde rullet vinduerne lidt ned, forklarer Birger Schobius. Aircondition alene øger brændstofforbruget med op til 15 % ifølge KørGrønt. side 11

12 Cyklerne Trafik Ballerup er blevet et bedre sted at cykle. Målene fra Cykelhandlingsplanen er nået, og vi fortsætter arbejdet med pendler-stinet og cykelsuperstier. I 211 blev Cykelhandlingsplanen evalueret og afsluttet. Handlingsplanens formål var, via konkrete aktiviteter, at skabe fysiske forbedringer for cykling og sætte fokus på cykling som en sund og god transportmulighed. Målene er nået, og vi fortsætter arbejdet med at etablere et pendler-stinet. I 211 blev der udarbejdet to forskellige alternativer til den oprindelige cykelsuperstis linjeføring af Ballerup-ruten langs med banen. I Bycirkelsamarbejdet med Ballerup, Herlev, Egedal og Frederikssund Kommune blev der lagt en fælles strategi for fremtidens cykeltrafik i Frederikssund-fingeren. Der blev skitseret et cykelpendler-rutenet for hele Frederikssundfingeren med bl.a. en hurtigrute/cykelsupersti mellem København og Frederikssund, og forskellige demonstrationsprojekter peger på, hvordan forholdene for cyklisterne kan forbedres, bl.a. solcelledrevet LEDbelysning igennem Harrestrup Ådal, som blev etableret i vinteren 211. Cykelanlæg og trafiksikkerhedstiltag igangsat i 211: = Ny aflåst og ikke-aflåst overdækket cykelparkering ved Måløv St. og Måløvaksen = Renovering af cykelparkering ved Ballerup St. = Etablering af en ny cykelsti kombineret med fortov ved Ågerupvej, = Sikker cykelskolevej ved Østerhøjskolen. Til Store Cykeldag d. 19. juni 211 mødte cirka 26 personer op. Der var stor interesse for familieruten og en god stemning på pladsen og ruterne. Mange virksomheder deltog i Vi Cykler til Arbejde kampagnen i maj 211, hvor Ballerup fik en flot placering nr. 4, lige efter Odense, Aarhus og København. side 12

13 tons pr år CO 2 -udledning Tons pr. år trafik 211 passagerer i s-tog pr. år S-tog Passageromsætning Kildedal Station Måløv Station Ballerup Station Malmparken Station Skovlunde Station trafik 211 Motorkøretøjer biler pr. år Årsdøgnstrafik trafik 211 Busser passagerer i busser pr. år Passageromsætning Trafiktællingerne viser, at antal biler på de gennemkørende veje i Ballerup er konstant, at antal bus og togpassagerer varierer en anelse over de sidste fem år. 1. Vest for Ring 4 i Ballerup Ved Sørup 2. Kildedal Station Måløv Station Ballerup Station Malmparken Station Skovlunde Station side 13

14 Borgere Vandforbruget i Ballerup falder fortsat I Ballerup Kommune er ca. 55 % af boligerne etageboliger. Flere etageboliger får i disse år installeret individuelle vandmålere, og det giver besparelser, der gavner pengepungen og miljøet. Borgernes vandforbrug fortsætter med at falde. I 211 er det gennemsnitlige forbrug nede på 18 liter/ person/ døgn. Green Cities har et mål om 1 liter/person/døgn i 212, hvilket vi ikke når, men fortsætter den positive udvikling, bliver det måske i 214. En beregning i 27/8 viste, at vandforbruget var omkring 14 liter/person/døgn i boliger med individuel vandmåling og 125 liter/person/døgn i boliger med fælles vandmåling. Vi skønner, at forbruget i parcelhusboligerne nu har rundet de målsatte 1 liter/person/døgn, mens forbruget i etageejendommene stadig ligger væsentlig over de gennemsnitlige 11 liter/person/ døgn. Borgernes energiforbrug CO 2 -udledningen er faldet med 8 % fra ton CO 2 i ton CO 2. Elforbruget er faldet med knap 2 % fra MWh til MWh. Det samlede varmeforbrug er derimod steget med 3 % fra MWh til MWh. Fjernvarmeforbruget er faldet med 4 % fra MWh til MWh. Naturgasforbruget er steget med 9 % fra MWh til MWh. Klimamiddag, klimabutlere og klimabanko Ballerup Kommune har fokus på energibesparelser i etageejendomme For at reducere CO 2 -udledningen i Ballerup Kommune, er der nu sat fokus på etageejendommene. Formålet er, at inspirere beboerne til at finde de steder, hvor der kan spares på energien. Nogle dage efter klimamiddagen kan beboerne få besøg af en klimabutler, der tilbyder gratis energicheck i lejlighederne samt forslag til energibesparelser, der også gavner pengepungen. Beboerene bliver inviteret til klimamiddag, hvor de er med til at lave klimavenlig mad under kyndig vejledning. De får samtidig gode råd om energibesparelser i hjemmet. Endelig afsluttes projektet med en hyggelig klimabankoaften med klimavenlige præmier og samvær med naboerne. side 14

15 co2 211 borgere mwh pr år El 211 bolig mwh pr år Gennemsnitligt vandforbrug Udviklingen af husholdningernes vandforbrug i Ballerup Kommune. Liter pr. indbygger pr. døgn. CO 2 -udledning boliger Tons pr. år Elforbrug boliger MWh pr. år / / / / / 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/ Vandforbrug efter boligform Målt i m 3 Naturgas 211 bolig mwh pr år Fjernvarme 211 bolig mwh pr år Naturgas boliger MWh pr. år korrigeret til normalår Fjernvarme boliger MWh pr. år korrigeret til normalår 1.4. Etageboliger Parcelhusboliger / / / / / 2/1 21/2 22/3 23/4 24/5 25/6 26/7 27/8 28/ De manglende forbrug i 28/9 skyldes usikkerhed fordi der blev skiftet afregningsperiode. Fra 21 er tallene igen forholdsvis sikre side 15

16 Kommunen Elcykler til hjemmehjælperne Nye el-cykler letter hverdagen for hjemmeplejen. De ansatte får frisk luft og motion - og klimamæssigt er el-cyklerne er et godt alternativ til bilerne. Hjemmeplejen i Ballerup Kommune har haft 14 el-cykler på prøve. Det var så stor en succes, at el-cyklerne nu er en fast del af inventaret i hjemmeplejen. Tidligere var der rift om bilerne, fordi der er langt ud til yderområderne Hedeparken, Egebjerg og Måløv. Det er desuden vigtigt, at hjemmeplejen kan komme hurtigt frem, hvis der er et nødopkald. El-cyklerne er et godt alternativ til bilerne, så de ansatte kan komme hurtigt frem på trods af stor afstand og modvind. Transporttiden er således minimeret, og der er derfor mere tid ude hos borgeren. Samtidig er der ofte også mere energi til at tage sig af borgeren, end hvis man bruger en almindelig cykel. Medarbejderne får frisk luft og kan selv vælge, hvor meget motion de vil have. El-cyklen regulerer strømmen ud fra, hvor hårdt man træder i pedalerne. Det er nemt at oplade batteriet. Fakta: = Der er 14 el-cykler og otte biler til de ca. 16 medarbejdere i Ballerup Kommunes Hjemmepleje. = En el-cykel kan køre op til 3 km. i timen. Den har en lille motor, der kører ved hjælp af et batteri. = El-cyklen kan hjælpe cyklisten ved stærk modvind eller op ad bakke. Man skal træde i pedalerne, for at motoren virker, og el-cyklen kan også bruges uden strøm som en almindelig cykel. = El-cyklen er nem at parkere, og så giver den ikke nogen fartbøder. = El-cyklen er billigere i drift end en bil eller knallert og mere miljøvenlig. side 16

17 KOMMUNALE EJENDOMME 211 Elforbrug - kwh pr. år samt % af samlede årsforbrug Andre ejendomme Biblioteker Elforbrug Byggelegepladser Plejecentre Kommunale ejendomme Institutioner kwh Skoler pr. år samt % af samlede årsforbrug KOMMUNALE EJENDOMME 211 Varmeforbrug - MWh pr. år - korrigeret til normalår samt % af samlede årsforbrug Andre ejendomme Biblioteker Varmeforbrug Byggelegepladser Kommunale Plejecentre ejendomme, MWh pr. år, korrigeret til normalår samt % af samlede årsforbrug Institutioner Skoler % 28% % 4% 1% 14% 9% 36% 15% 11% 3% 1% 35% 35% 36% 15% 12% 3% 1% 16% 3% 1% 14% 12% 11% 3% 1% % 1% 9% 1% 29% 12% 11% 2% 2% 29% 11% 12% 2% 1% 28% 2% 1% 2% 1% 1% 11% 13% 11% mwh pr år 4% 33% co2 211 kommunale bygninger 34% 33% 35% % 45% 45% 45% 48% KOMMUNALE EJENDOMME Vandforbrug - m 3 pr. år samt % af samlede årsforbrug CO 2 -udledning Kommunale ejendomme, Tons pr. år Andre ejendomme Biblioteker Vandforbrug Byggelegepladser Kommunale ejendomme Plejecentre Institutioner m 3 pr. år samt % af samlede årsforbrug Skoler % 2% 1% 18% 19% 23% 2% 2% 3% 23% 2% 1% 26% 25% 2% 2% 1% 1% 25% 21% 4. 18% 21% 17% 18% 19% 2. 42% 33% 27% 28% 32% side 17

18 Mere økologi i Ballerups institutioner Kommunen Økologiprocenten i Ballerup Kommune er steget gennem flere år, og er nu oppe på 56 %. Det er en væsentlig stigning i forhold til 29, hvor økologiprocenten var 4. Ialt Fritidsordninger Mål: 75 % Skoler Plejecentre Kantiner/Caféer Specialinstitutioner Børnehaver Børnehuse Vuggestuer Kultur Økologiprocenten er baseret på levering af økologiske varer (i kg) divideret på levering af alle varer, som kunne være økologiske (i kg). Valg i køkkenet, der gavner klimaet: = Vælg økologiske varer = Vælg lokalt producerede varer = Vælg årstidens frugt og grønt = Vælg mere grønt og frugt og mindre kød og færre mejeriprodukter = Smid ikke mad ud, men genbrug resterne side 18

19 co2 211 kommune mwh pr år El 211 kommune mwh pr år CO 2 -udledning offentlig sektor Tons pr. år Elforbrug offentlig sektor MWh pr. år naturgas211 kommune mwh pr år Fjernvarme 211 kommune mwh pr år Energiforbruget i den offentlige sektor Naturgas off. sekt. MWh pr. år korrigeret til normalår Fjernvarme off. sekt. MWh pr. år korrigeret til normalår Den offentlige sektor omfatter ikke kun Ballerup Kommunes egne ejendomme, men også statslige og regionale institutioner som f.eks. uddannelsesinstitutioner, sygehusafdelinger, kirker mfl CO 2 -udledningen i den offentlige sektor er faldet med 33 % fra ton CO 2 i 21 til ton CO Elforbruget er steget det seneste år med 1% fra MWh til MWh Varmeforbruget: Fjernvarmeforbruget er faldet 15 % fra MWh til MWh. Naturgasforbruget er derimod steget med 48% fra til 28.7 MWh side 19

20 Udfordringer Klimatilpasning Det danske klima bliver vildere, vådere og varmere. Derfor arbejder Ballerup Kommune med klimatilpasningsplaner, der skal sikre, at kommunen kan modtage nedbøren uden store oversvømmelser og skader til følge. Allerede i dag projekterer kommunerne og bygherrerne byggeri og kloakker til at tage 3 % mere nedbør årligt, men de seneste somres skybrud kan vi vanskeligt bygge os fra. Øgede regnmængder påvirker alle, og griber ind i den offentlige forvaltning på mange måder fx i forhold til den private grundejer, boligselskaber, erhverv, offentlige institutioner og selskaber, samt den natur, der modtager vandet. Ballerup Kommune har de seneste år arbejdet med forskellige modeller til aflastning af vores kloaksystem. Håndtering af vand er en væsentlig del af vores Plan- og Bæredygtighedsstrategi, og i denne sommer igangsætter vi arbejdet med en klimatilpasningsplan, der sikrer, at Ballerup Kommune prioriterer indsats og løsninger på en omkostningseffektiv måde. Klimatilpasning kommer således til at være i fokus i mange af kommunens aktiviteter indenfor planlægning, byggeri og anlæg. Men også den enkelte grundejer kan bidrage, når det drejer sig om at forsinke regnvandet og aflaste vore kloakker. Grønne tage, regnbede, permeable (vandgennemtrængelige) belægninger er nogle af de tiltag, der gør en forskel. side 2

21 Klimatilpasningsplanen skal sikre = At Ballerup Kommune kan håndtere de stigende nedbørsmængder og foreslå løsninger hertil = at vand i Ballerup Kommune er et synligt og levende element i de grønne områder = at vandkvaliteten forbedres Der er allerede eksempler i kommunen på løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Og vi er alle en del af løsningen, både virksomheder, borgere og kommunen selv. Det viser eksemplerne også med al tydelighed. Eksempler: Energinet.dk Bygningen har grønt tag, der tjener flere bæredygtige formål. Det grønne tag reducerer gennem forsinkelse og fordampning belastningen på det offentlige kloaksystem. Derudover benyttes det opsamlede regnvand til toiletskyl og havevanding, hvilket er med til at nedsætte det samlede køleforbrug. Rådhuset Ca. 6 m 2 tagflade over Rådhusets nye atriumgård er frakoblet regnvandskloakken. Afløbet ledes i stedet væk fra bygningen i åbne render der slynger sig gennem Byparken via lavninger - der øger nedsivningen - til Parksøen, der indgår i regnvandssystemet. side 21

22 Udfordringer Flere eksempler: Privat bolig I en klassisk murermestervilla med regn- og spildevandsafledning til fælleskloak er bygningens tagplader (ca. 8 m 2 ) samt ca. 6 m 2 carport og skur nu frakoblet kloakken. Regnvandet ledes i stedet gennem en holdetank til to havedamme med overløb/nedsivning i plænen. Vandløb - Åbne tidligere rørlægninger Hos Novo Nordisk i Måløv er afløbet fra et stort parkeringsareal ført til et nyt regnvandsbassin, der er udformet som et naturligt vandhul, hvorved vandet lokalt bliver et synligt og levende element. Herfra ledes vandet i en åben stenstrøet bjergbæk ned over en grøn skråning, før en ikke tilbageholdt vandmængde kan søge afløb i en traditionel regnvandskloak. side 22

23 side 23

24

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB

Region Hovedstaden. Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Region Hovedstaden Region Hovedstaden REGIONALT CYKELREGNSKAB Indhold 50 Forord 60 Regionale forskelle - Vi cykler i Region Hovedstaden 10 Sundhed på cykel 13 Cykling reducerer trængsel 14 Cyklen gør noget

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN

SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN BRUG SJÆLDENT TAXI SMART TRANSPORT I ARBEJDSTIDEN - tips og anbefalinger til grøn, sund og effektiv transport BRUG BIL BRUG BUS OG TOG BRUG CYKLEN BRUG rejsefri møder Smart transport i arbejdstiden I projektet

Læs mere

CO2 reduktionsmålene Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række mål for reduktion af CO2 indtil 2015. Målene er opdelt i fem fokusområder

CO2 reduktionsmålene Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række mål for reduktion af CO2 indtil 2015. Målene er opdelt i fem fokusområder Klimahandleplan Den 31.12. doc. 2012216927 reduktionsmålene Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række mål for reduktion af indtil 2015. Målene er opdelt i fem fokusområder El og varmeforsyning El og varmeforsyningens

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER

MOBILITET I DANSKE KOMMUNER MOBILITET I DANSKE KOMMUNER Inspiration og resultater fra Danmarks største mobilitetsprojekt Formel M FORORD Med denne folder bevæger du dig ind i et univers, der handler om at planlægge og udvikle en

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 21-211 Ballerup Kommune 9-1 side 1 Indhold 3 4 4 6 8 1 11 12 12 14 15 16 16 17 19 19 2 22 22 24 26 28 28 3 31 32 34 35 Forord Bæredygtighed Pas på naturen Ballerups

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012

Mobility Management i Novo Nordisk. Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Management i Novo Nordisk Kasper Dam Mikkelsen, NIRAS På vegne af Søren Spielberg-Winther Transform21, 21. november 2012 Mobility Mgt. i Måløv Mobilitetsnetværksmøde Veksø 8. marts 2012 Slide

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Klimatilpasning og klimaforebyggelse Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Færre oversvømmelser hvordan? Indsatsområder Klimatilpasningsanlæg: Nordvand og kommunen Borgere

Læs mere

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00

Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Det årlige møde med grundejerforeningerne m.fl. Onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00-21:00 Program 19.00-19.10 Velkommen Borgmester Thomas Lykke Pedersen 19:10-19:25 Oplæg om udviklingen i de fire bysamfund

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist

INDHOLD. Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist HVORDAN SKABES ET POSITIVT CYKELFLOW? INDHOLD Hvad er et positivt cykelflow Blød eller Hård Hvilke faktorer spiller ind Case Den performativ pendler cyklist Afslutning 2 3 CYKEL - FLOW HÅRD OG FYSISK BLØD

Læs mere

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Bæredygtig medarbejdertransport. - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - et Carbon 20 innovationsprojekt Bæredygtig medarbejdertransport - Widex I denne case får du gode råd til, hvordan virksomheder kan nedsætte sin CO 2 -udledning ved at

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne

Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Cykling og samfundsøkonomi - med resultater for cykelsuperstierne Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte Incentive.dk VI FJERNER GÆTVÆRK FRA BESLUTNINGER Side 1 Hvem gavner cykelsuperstierne?

Læs mere

Regnvand som en ressource

Regnvand som en ressource Regnvand som en ressource Få inspiration til din egen regnvandshave Faskiner Regnbede Græsplænen Opsamling af regnvand Permeable belægninger Grønne tage LAR Lokal Håndtering af Regnvand Hvad er lokal nedsivning

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Nr. 3 Oktober 2008 11. årgang I N D H O L D

Nr. 3 Oktober 2008 11. årgang I N D H O L D Nr. 3 Oktober 2008 11. årgang I N D H O L D 1 Kære Grundejere, Jeg håber I/du har nydt sommeren, som nu er på vej retur. I år har der været en del rod på vejene i vores grundejerforening pga. arbejdet

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg

røn Køreplan SIEMENS WIND POWER, Aalborg G røn Køreplan Brochure Siemens.indd 1 SIEMENS WIND POWER, Aalborg 30-06-2010 10:39:58 Brochure Siemens.indd 2 30-06-2010 10:39:58 Forord SIEMENS WIND POWER Aalborg arbejder for at bidrage til en bæredygtig

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation

Grønt regnskab 2005. Daginstitutioner. Struer Genbrugsstation Grønt regnskab 2005 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle bygninger Struer Genbrugsstation Struer Kommune Juni 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. Side 2 2. Konklusion. Side 2 3. Præsentation...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013 Klimatilpasning 7.0 Bæredygtighed 7.1 Bæredygtigt byggeri 7.2 Grønne områder 7.3 Overfladevand og lavbundsarealer 7.4 Grundvand 7.5 Vedvarende energianlæg 7.6 Klimatilpasning

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Klimamad med økonomisk fordel. - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel - et Carbon 20 innovationsprojekt Klimamad med økonomisk fordel Studie 10 Igennem projekt Klimamad er der blevet sat fokus på at inspirere til både at reducere madspild -

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune

VEDTAGET. 28. november 2012. Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune VEDTAGET 28. november 2012 Politik for fremtidens kommunale byggeri i Skanderborg Kommune Indledning Der er en stigende bevidsthed om behovet for en bæredygtig udvikling med en fornuftig udnyttelse af

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement

Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kultur og adfærdsændringer med Mobilty Mangement Kulturforandring på arbejdspladsen, - præsentation af Ballerup Kommunes arbejde med dialogkort og retningslinier for smart transport i arbejdstiden. v.

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling

April 2013. Klimastrategi for hovedstadsregionen. Baggrundsrapport for nulpunktsmåling April 2013 Klimastrategi for hovedstadsregionen for nulpunktsmåling For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact:

Læs mere

Forslag KLIMAPLAN 2015-17

Forslag KLIMAPLAN 2015-17 Forslag KLIMAPLAN 2015-17 Offentlighedsperiode fra den 11. marts til den 6. maj 2015 AABENRAA KOMMUNE Klimaplan Indledning Klimaplanen beskriver de initiativer som Aabenraa Kommune vil arbejde for at igangsætte

Læs mere

GRØNT OVERBLIK 2014. Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER

GRØNT OVERBLIK 2014. Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER GRØNT Herning Kommunes Grønne Regnskab - DE GODE HISTORIER GRØNT INDHOLD INDLEDNING Indledning... 3 Kommunen som grøn virksomhed... 6 Herning Kommunes grønne regnskab består af Grønt Overblik, som er en

Læs mere

ERFA-møder om LAR og ekstremregn

ERFA-møder om LAR og ekstremregn ERFA-møder om LAR og ekstremregn 1 1 Agenda Velkommen til dagens ERFA møde v/ BL s Jens B. Hansen, kredskonsulent Lokal afledning af regnvand Kom godt i gang v/ udviklingschef, Pia Lyngdrup Nedergaard

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service. Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Danmarks Tekniske Universitet Campus Service Når FM skaber værdi Ledelseskommunikation i praksis illustreret gennem DTU cases Ballerup 12. maj 2014 v. Økonomi- og administrationschef Uffe Gebauer Thomsen

Læs mere

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013

Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Referat fra temamøde om cykeltiltag 15-04-2013 Gode rammer for cyklister på hospitalerne v/ Regitze Rugholm, Glostrup Hospital, Annette Precht-Sparre, Herlev Hospital og Louise Voss Bendixen, Bispebjerg

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere