Fakta og resultater 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta og resultater 2014"

Transkript

1 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2014

2 INDHOLD Koncernens organisation (Flap) Novo Nordisk Fond Koncernens governance 2 Kort om Novo Nordisk Fonden 3 Kort om Novo Nordisk Fond Koncernen 4 og samfundet DEL 2: Resultater Novo Nordisk Fonden 42 Novo A/S 44 Novo Nordisk A/S 46 Novozymes A/S 48 DEL 1: Uddelinger Højdepunkter for årets uddelinger 7 Strategiske mål 9 Uddelinger baseret på opslag i åben 10 konkurrence Ansøgninger og uddelinger til projekter 12 og stipendier via komiteer og udvalg Hæderspriser mv. 17 Fondens klynge af forskningscentre 20 The Novo Nordisk Foundation Center 20 for Protein Research The Novo Nordisk Foundation Center 21 for Basic Metabolic Research The Novo Nordisk Foundation Section 22 for Basic Stem Cell Biology The Novo Nordisk Foundation Center 23 for Biosustainability Den Nationale Biobank 24 Copenhagen Bioscience Conferences 26 Uddelinger til Enkeltsatsninger 27 Uddelinger til humanitære og 30 sociale formål Bevilget støtte inden for de fire 32 uddelingskategorier og formål Personalia: bestyrelse, komiteer, 34 udvalg og sekretariat Komiteer og udvalg 34 Fondsbestyrelse og fondssekretariat 36 God Fondsledelse 40 DEL 3: Koncernen og samfundet Fondens uddelingsaktiviteter 50 Engageret samfundsansvar 50 Økonomisk aftryk 52 Socialt og miljømæssigt aftryk 54 Humanitært og sundhedsmæssigt aftryk 56 Fonden som arbejdsplads 57 Erhvervsvirksomhed 58 Novo Gruppen 58 Økonomisk aftryk 60 Sociale og miljømæssige aftryk 61 Bæredygtig ledelse 61 Ressourceudnyttelse 63 Klimaansvar 64 Sundhed og samfund 65 Novo Gruppen som arbejdsplads 66

3 Organisation af Novo Nordisk Fond Koncernen Novo Nordisk Fonden og virksomhederne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen. Novo Nordisk Fonden modtager udbytte fra sit helejede datterselskab Novo A/S og foretager uddelinger til samfundet. Novo A/S indtægter hidhører fra: Erhvervsvirksomheder Andre investeringer NOVO NORDISK FONDEN Uddelinger Investeringer i life-science virksomheder UDBYTTE Organisation og pengestrømme i Novo Nordisk Fond Koncernen NOVO A/S AFKAST AFKAST NOVO NORDISK A/S NOVOzymes A/S NOVO GRUPPEN

4 Novo Nordisk Fond Koncernens governance Organisatorisk er erhvervs- og uddelingsaktiviteterne adskilt. Novo Nordisk Fonden varetager uddelingerne og i den forbindelse fastlægger fondsbestyrelsen uddelingsstrategien ligesom fondsbestyrelsen beslutter uddelingerne. De erhvervsdrivende aktiviteter varetages af Novo A/S indenfor overordnede rammer, som er godkendt af Novo Nordisk Fondens bestyrelse, ligesom fondsbestyrelsen har fastlagt Chartret for Novo Gruppen. Gennem sit ejerskab af Novo A/S godkender Novo Nordisk Fonden Novo A/S årsrapport samt vælger Novo A/S bestyrelsesmedlemmer. Fonden har via Novo A/S en væsentlig indflydelse i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, idet Novo A/S besidder mere end 70 % af stemmerettighederne i begge selskaber. Fonden finansierer sine uddelinger gennem indt ægter, som primært består af udbytte fra Novo A/S. Det på hviler Novo Nordisk Fondens bestyrelse gennem passende henlæggelser, herunder eventuelt i Novo A/S, at sikre en rimelig konsolidering blandt andet med henblik på, at fonden, eventuelt gennem Novo A/S, i det omfang det af fondsbestyrelsen skønnes nødvendigt, kan deltage i fremtidige kapitaludvidelser i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S eller andre selskaber, hvori Novo A/S har en væsentlig ejerandel.

5 KORT OM Novo Nordisk FondEN Novo Nordisk Fonden er en uafhængig dansk erhvervsdrivende fond, hvis historie strækker sig tilbage til 1920 erne. Fonden har følgende vedtægtsbestemte hovedformål: 1: at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af Novo Nordisk A/S, der er beskæftiget med forskning i, udvikling, produktion og salg af farmaka og relaterede produkter og ydelser, af Novozymes A/S, der er beskæftiget med at drive forskning, udvikling, produktion og handel med biologiske løsninger, og af andre fremtidige aktie- eller anparts selskaber, hvori fondens datterselskab, Novo A/S, måtte besidde en væsentlig ejer andel, eller over hvilket Novo A/S måtte udøve væsentlig indflydelse, gennem fuldmagt eller på anden måde, 2: at yde støtte dels til fysiologisk, endokrinologisk og metabolisk forskning, dels til anden lægevidenskabelig forskning, 3: at bidrage til opretholdelsen og driften af Novo Nordisk A/S forskningshospitalsvirksomhed, og i øvrigt På det erhvervsmæssige område er det fondens ambition, at virksomhederne i Novo Gruppen positionerer sig som internationalt anerkendte og betydende aktører samt skaber fornyelse og forretningsresultater i verdensklasse. Det skal ske gennem forsknings baserede produkter og ydelser, der forbedrer bekæmpelse af sygdom og understøtter bæred ygtig anvendelse af natu r ens ressourcer. På det uddelingsmæssige område stræber fonden efter at benytte sin uafhængighed og fleksibilitet til at fremme forskning i verdensklasse ved universiteter, hospitaler og andre non-profit videninstitutioner i Danmark og det øvrige Norden. Fonden ønsker at bidrage til, at regionen udvikles og aner kendes som et internationalt sundhedsvidenskabeligt og bioteknologisk kraftcenter. Det er fondens opfattelse, at forskning i verdensklasse bedst sker via langsigtet støtte til udvikling af kundskabsmiljøer, hvor topforskere og idérige og nytænkende talenter får bedst mulige rammer til at udføre banebrydende forskning af højeste kvalitet. 4: at yde støtte til andre videnskabelige og til humanitære og sociale formål. Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd. 3

6 KORT OM Novo Nordisk Fond Koncernen og samfundet Bevillinger til offentlig forskning: I 2014 bevilgede Novo Nordisk Fonden i alt netto DKK 968 mio. (DKK 975 mio. var nye bevillinger, og DKK 7 mio. var annullationsbevillinger) og udbetalte DKK 733 mio., primært til offentlig forskning ved universiteter og hos pitaler. Investeringer i privat forskning og udvikling: Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter udgjorde i 2014 hhv. DKK mio. og DKK mio. Hertil kommer yderligere forsknings- og udviklingsinvesteringer i de virksomheder, som Novo A/S har ejerskab i på vegne af fonden. Skabelse af ny viden: Fondens uddelinger er med til at skabe, opretholde og udvikle stærke kundskabs- og forskningsmiljøer. De er også med til at skabe grundlag for, at der uddannes bedre kandidater og udvikles dygtigere forskere til virksomheder og videninstitutioner. På baggrund af fondens bevillinger publiceres årligt i internationale tidsskrifter og på anden vis et højt antal videnskabelige publikationer, som kommer det globale samfund til gode. Kommercialisering af forskning i den tidlige fase: Fonden støtter, at forskere i Norden kan afdække deres forskningsfunds kommercielle potentiale og modne innovationens bæredygtighed. Fokus er på kommerciel anvendelse og nyttiggørelse af lovende forskningsfund f.eks. til udvikling af nye diagnostiske metoder, behandlinger, hjælpemidler og teknologier, som kan lede til etablering af nye biotekvirksomheder. I 2014 udvidede fonden rammerne for pre-seed midler. Exploratory pre-seed blev øget fra DKK 10 mio. til DKK 12 mio. Beløbet for pre-seed øgedes i 2014 fra DKK 15 mio. til DKK 20 mio. Desuden øgede Novo A/S også sine seed-investeringer. Arbejdspladser i Danmark: Samlet anslås de bevillinger, som fonden uddelte, i 2014 at skabe grundlag for godt videnarbejdspladser primært i forsknings- og uddannelsessektoren i Danmark. I 2014 havde Novo Nordisk A/S ca arbejdspladser i Danmark og Novozymes A/S havde ca Hertil kommer, at Novo A/S investeringer i life-sciencevirksomheder også understøtter mindst arbejdspladser i Danmark. 4

7 Skattebetalinger: I 2014 udgjorde de samlede skattebetalinger i Danmark fra Novo Nordisk Fond Koncernen anslået DKK 11 mia. i form af selskabsskat, personskatter o.a. Bæredygtig virksomhed: For virksomhe derne i Novo Gruppen gælder et særligt charter, der forpligter dem til at udvise økonomisk, miljø mæssig og social ansvarlighed, ligesom virksomhedernes produkter skal forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår. Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S udarbejder årlige COPrapporteringer (Communication on Progress) om de tiltag, de tager for at implementere FN s Global Compact-principper. Miljøbevidsthed: Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S arbejder målrettet for nedbringelse af energiforbrug, vandforbrug og CO 2 udledning. Det har i både 2014 og de foregående år betydet en stor reduktion for begge virksomheder. Humanitær og social støtte: Fonden yder vedtægtsbestemt støtte til driften af forskningshospitalet Steno Diabetes Center, støtte til uddannelsesaktiviteter inden for diabetes i lav- og middelindkomstlande samt støtte til forskning i sundhedsfremme. Fonden støtter hvert år efter ansøgning anerkendte, humanitære og sociale organisationer. I 2014 uddelte fonden støtte til 12 hjælpeorganisationer. 5

8 Sten Scheibye, bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden, Birgitte Nauntofte, direktør, Novo Nordisk Fonden Fonden støtter fri og uafhængig forskning af højeste kvalitet og i særdeleshed ved universiteter og hospitaler. Ejerskabet til forskningsresultaterne tilfalder forskerne og de offentlige vidensinstitutioner. Med fondens erhvervs- og uddelingsmæssige formål er ønsket at bidrage til, at forskning og udvikling inden for biomedicin og bioteknologi i Danmark og det øvrige Norden styrkes til gavn for menneskers sundhed og velfærd samt for værdiskabelsen i regionen. 6

9 1 Novo Nordisk Fondens uddelinger HØJDEPUNKTER FOR ÅRETS UDDELINGER 2014 var et år, hvor fonden accelererede sine uddelingsaktiviteter. Antallet af ansøgninger, nye virkemidler og antallet af komiteer/udvalg voksede. Fonden modtog ansøgninger. Nedenfor er de fordelt på de fire uddelings kategorier: Åben konkurrence inden for fysiologisk, endokrinologisk, metabolisk og anden lægevidenskabelig forskning samt andre videnskabelige formål (bioteknologi, innovation samt kunsthistorie): Fonden modtog og behandlede forskningsansøgninger i uddelingskategorien åben konkurrence. Der var 38% fra kvinder og 62% fra mænd. 251 modtog en bevilling. Det svarer til knap 20% af ansøgerne. 35% af bevillingsmodtagerne var kvinder, og 65% var mænd. DKK 435,7 mio. blev uddelt via fondens komiteer og udvalg i form af projektstøtte, forskningslederprogrammer, stipendier, symposier, innovationsprojekter og hæders priser. Uddelinger til fondens pre-seed-program foretages i samarbejde med Novo A/S. Enkeltsatsninger inden for forskning, forskeruddannelse, inspirations- og formid lings projekter (samt andre forslag der henhører under fondens uddelingsformål): Fonden modtog og behandlede 182 ansøgninger under enkeltsatsninger. Der blev givet ni bevillinger. Fondens Challenge-program 2014 med tema om forebyggelse af diabetes og fedme og forskning i diabetes-komplikationer fik 21 ansøgninger (17 fra mænd og fire fra kvinder). Der blev bevilget DKK 119,6 mio. til to bevillinger over seks år (to til mænd, se også nedenfor). Syv bevillinger gik til øvrige enkeltsatsninger, herunder til forsknings-, formidlings- og uddannelsesprojekter. I alt bevilgedes her DKK 15,1 mio. Centerklyngen til formål inden for udvalgte områder af biomedicin og bioteknologi: Fonden modtog og behandlede 484 ansøgninger under Centerklyngen. Der blev givet 275 bevillinger. Fondsbestyrelsen har på baggrund af en ansøgning fra Proteincenteret ved Københavns Universitet tildelt én merbevilling på DKK 180 mio. til forlængelse og styrkelse af centerets aktiviteter til og med To bevillinger på i alt DKK 119,7 mio. under Challenge-programmet blev tildelt forskere ved Metabolismecenteret (en mand og en kvinde). Fonden har også givet en bevilling på DKK 24,3 mio. til projektet PROCRIN, som er et projekt, der styrker kvaliteten af de registre og databaser, der bl.a. er knyttet an til Biobanken. Fonden har i 2014 modtaget 482 ansøgninger fra forskere om deltagelse i Copenhagen Bioscience Conferences, hvoraf 269 7

10 HØJDEPUNKTER FOR ÅRETS UDDELINGER ansøgere blev godkendt til deltagelse. Der blev i 2014 bevilget DKK 7 mio. til Copen hagen Bioscience Conferences, Cluster Days og en workshop i 2015 om immuno metabolisme, der bl.a. involverer forskere ved Metabolismecenteret. Humanitære og sociale formål: Fonden modtog og behandlede 34 ansøgninger til humanitære og sociale formål. Der blev uddelt 12 bevillinger, som har til hensigt at forbedre sundhed og velfærd. Disse udgjorde i 2014 DKK 3 mio., som gik til humanitære og sociale hjælpe organisationer. Fonden støtter under sociale formål ydermere Novo Nordisk A/S forskningshospital, Steno Diabetes Center, som modtog fire bevillinger. Der blev i 2014 bevilget DKK 71,1 mio. til Steno Diabetes Center, heraf DKK 30,4 mio. som tilskud til hospitalsdriften, DKK 10 mio. til forskningsaktivi teter i Steno Health Pro motion Research samt hhv. DKK 11,9 mio. og DKK 18,8 mio. til uddannelsesprojekterne STAR og REACH. Omkostningsprocenten til administration af bevillingerne i 2014 udgjorde hhv. 7,1% i forhold til det udbetalte beløb og 5,4% i forhold til det uddelte beløb. De tilsvarende tal for 2013 var hhv. 6,9% og 7,8%. Omkostningsprocenten for 2014 inkluderer bl.a. løn til ansatte, ombygning og ekspansion af fondens domicil, husleje, konsulentbistand, rejseudgifter og honorarer til komitemedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Omkostningsprocenten indeholder også en serviceaftale med Novo A/S, som blandt andet leverer service fsva. regnskab, finansielle aktiviteter, jura, HR, IT og Novo Seeds bistand. For yderligere oplysninger om bevilget forskerstøtte henvises til fondens hjemmeside hvor legatarfortegnelsen for 2014 er at finde tillige med de forudgående år. 8

11 Strategiske mål for Novo Nordisk Fondens virke SAMFUNDSMÅL: Med Danmark som fondens omdrejningspunkt er fokus rettet mod: At fremme forskning og innovation i verdensklasse inden for lægevidenskab, bioteknologi og naturvidenskab samt bidrage til at skabe et uddannelsessystem i verdensklasse At støtte udviklingen af et vidensbaseret samfund, der bidrager til langsigtet økonomisk aktivitet og jobskabelse for at forbedre sundhed og velfærd KOMMERCIELLE MÅL: At være en stærk ejer af virksomhederne i Novo Gruppen At skabe attraktivt afkast til fonden fra dens finansielle investeringsportefølje At investere med det primære mål at fremme viden og forskning i verdensklasse MÅL FOR UDDELINGER: At styrke den biomedicinske og bioteknologiske forskning inden for udvalgte områder At anspore til tværdisciplinaritet At fremme individuel videnskabelig excellence At fremme opfindsomhed, inspiration og viden inden for videnskab og teknologi At bygge bro mellem videnskabelige opdagelser og kommerciel anvendelse At opnå social og humanitær effekt 9

12 Uddelinger baseret på opslag i åben konkurrence Novo Nordisk Fonden bevilger i konkurrence årligt midler til en lang række forskningsaktiviteter. Bevillingerne uddeles via inddragelse af fondens 13 særligt nedsatte videnskabelige komiteer og udvalg, der i 2014 omfattede i alt knap 50 fageksperter. Når fondsbestyrelsen uddeler støtte til forskning gennem åben konkurrence, sker det på basis af ansøgninger indsendt efter opslag. Ansøgningerne bedømmes af faglige eksperter i fondens komiteer og udvalg, som i løbet af 2014 blev udvidet til et antal på 13 omfattende i alt knap 50 anerkendte fageksperter på højt internationalt niveau. Ethvert projekt bedømmes på dets kvalitet, potentiale og gennemførlighed samt ansøgers kvalifikationer, inden beslutning om bevilling tages. Fondsbestyrelsen fastlægger rammerne for, hvad fonden støtter, herunder hensigten med støtten, størrelsen og varigheden af støtten, det faglige område m.v. for hvert virkemiddel i fondens virkemiddelportefølje. Disse specificerede rammer for komiteerne/udvalgene fastlægges årligt i mandatbreve fra bestyrelsesformanden til hver komite/udvalg ledsaget af en uddybende skrivelse fra fondens direktør til hver komiteformand. Komiteerne og udvalgene samt de øvrige eksterne internationale eksperter fungerer også som fondens vindue til forskningsmiljøerne. Bedømmerne er anerkendte og aktive forskere, som er eksperter på deres områder og har et værdifuldt overblik over forskningsfeltet, ofte suppleret med erfaringer fra medlemskab af forskningsråd/udvalg og akademiske bedømmelsesudvalg. Dermed har bedømmerne stærke forudsætninger for at vurdere projekternes kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed. Fonden har formuleret retningslinjer for habilitet, der skal sikre en uvildig bedømmelse af alle ansøgninger. Disse findes på hjemmesiden: 10

13 Fondens primære støtteområde er den sund hedsvidenskabelige/lægevidenskabelige forskning. De to ældste og største komiteer uddeler midler inden for dette område. Lægeog Natur videnskabelig Komite uddeler projektmidler og stipendier til biomedicinsk grundforskning og klinisk forskning i Danmark. Nordisk Forskningskomite uddeler midler til forskningsprojekter og stipendier inden for eksperimentel fysiologi, endokrinologi og metabolisme i Norden. De to medlemmer af fondsbestyrelsen med læge- eller naturvidenskabelig indsigt fungerer samtidig som formænd for fondens to permanente komiteer, som er Læge- og Naturvidenskabelig Komite (LNK) og Nordisk Forskningskomite (NFK). Fondens øvrige ekspertudvalg uddeler midler til forskning inden for biomedicin og bioteknologi, innovation, sygeplejeforskning, almen medicinsk forskning samt forskning i kunsthistorie m.v. Valgperioden for komiteer og udvalg er fem år. Medlemmer kan genvælges en enkelt gang og udtræder i det år de fylder 70. De internationale bedømmere, som fonden gør brug af, enten enkeltvis eller i paneler/ udvalg, fungerer som ad hoc eksperter og afbeskikkes, når bedømmelsesarbejdet er udført. 11

14 Ansøgninger og uddelinger til projekter og stipendier i 2014 via komiteer og udvalg Nordisk ForskningskomitE (1926) Komiteen uddeler projektmidler og stipendier efter ansøgning til grundvidenskabelig og klinisk forskning inden for endokrinologi, metabolisme og eksperimentel fysiologi ved universiteter og hospitaler og private non-profit forskningsinstitutioner i de nordiske lande. Fonden har støttet disse områder i Norden i knapt 90 år. De senere år er bevillingerne udbygget kraftigt, dels gennem øget projektstøtte, dels gennem støtte til en række programforløb. Projektstøtte/symposier I 2014 indkom i alt 236 ansøgninger om projektstøtte. Der blev givet i alt 63 bevillinger, hvoraf 10 bevillinger var treårige, seks bevillinger var toårige og 47 bevillinger var etårige. Derudover indkom i året seks symposieansøgninger (Novo Nordisk Foundation Research Meetings), og der blev givet to bevillinger til symposier på hhv. DKK og DKK I alt blev uddelt DKK 58 mio. Novo Nordisk Fondens excellensprojekt 2014 Til excellensprojekter for yngre forskere inden for endokrinologi, metabolisme og eksperimentel fysiologi, modtog fonden 44 ansøgninger, hvoraf fire ansøgere modtog en bevilling på hver DKK 5 mio. I alt blev uddelt DKK 20 mio. Advanced Grant Komiteen kan udtage årets bedste projektansøgning mhp. at give ansøgeren mulighed for at opnå et Advanced Grant. Forudsætningen for at få tildelt et Advanced Grant er, at forskningsprojektet er af højeste internationale kvalitet, og at forskeren er en etableret forsker på højt internationalt niveau. Der uddeltes i 2014 en femårig bevilling på DKK 10 mio. (DKK 2 mio. om året i fem år). I alt blev uddelt DKK 10 mio. Klinisk Forskerprogram ved Steno Diabetes Center Fonden ønskede at styrke den kliniske forskning ved Steno Diabetes Center ved at ansætte lovende, yngre forskere i en femårig periode. I 2014 indkom syv ansøgninger, hvoraf fire fik bevilling. I alt blev uddelt DKK 29,9 mio. 12

15 Læge- og Naturvidenskabelig Komite (1959) Komiteen uddeler årligt projektmidler efter ansøgning til lægeog naturvidenskabelig forskning i Danmark. Projektstøtte Der indkom 396 ansøgninger. 59 bevillinger blev uddelt til 17 etårige, 37 toårige og fem treårige projektbevillinger. I alt blev uddelt DKK 50 mio. Kliniske Forskerstipendier Fonden modtog 22 ansøgninger, og uddelte fire femårige stipendier på hver DKK 5 mio. I alt blev uddelt DKK 20 mio. Hallas-Møller Stipendium Der indkom 43 ansøgninger, og uddeltes tre femårige stipendier på hver op til DKK 11 mio. I alt blev uddelt DKK 33 mio. Skolarstipendier/forskningsår Der indkom 132 ansøgninger, og uddeltes 19 stipendier på DKK af ét års varighed og 10 stipendier på 6-11 måneders varighed. I alt blev uddelt DKK 3,9 mio. Tandemprogrammet I 2014 var også opslået et treårigt tandemprogram inden for klinisk og basal biomedicinsk forskning til understøttelse af den bedste projektansøgning med fokus på samarbejde mellem klinisk og basal forskning. Programmet havde et budget på DKK 10 mio. Komiteen valgte ikke at uddele en bevilling. Postdoc-stipendier til forskning i udlandet Der indkom fire ansøgninger, og uddeltes to fireårige stipendier på hver op til DKK 4 mio. I alt blev uddelt DKK 7,7 mio. 13

16 Ansøgninger og uddelinger til projekter og stipendier i 2014 via komiteer og udvalg Udvalg for almen medicinsk forskning (2002) Udvalget for almen medicinsk forskning uddeler postdoc-stipendier inden for almen medicin i Danmark. Fokus er på forskning i behandling, forebyggelse, grundforskning eller organisation inden for fagområdet. Det vægtes at støtte forskning, hvis resultater kan få betydning for almen praksis. Postdoc-stipendier I 2014 modtog fonden otte ansøgninger og uddelte ét fireårigt postdoc-stipendium på deltid på DKK 1 mio. og to toårige postdocstipendier på deltid a DKK 0,5 mio. I alt blev uddelt DKK 2 mio. Udvalg for sygeplejeforskning (1996) Udvalget for sygeplejeforskning uddeler projektmidler samt støtte til samfinansierede ph.d.- og postdoc-stipendier til forskning inden for sygepleje i Danmark Projektstøtte og stipendier I 2014 modtog fonden 63 ansøgninger og uddelte 11 bevillinger til forskningsprojekter i klinisk sygepleje, tre samfinansierede postdocstipendier samt tre samfinansierede ph.d.- stipendier. Bevillingsbeløbet var fordelt med DKK 1,5 mio. til hver af de tre kategorier. I alt blev uddelt DKK 4,5 mio. Bedømmelsesudvalget for Mads Øvlisen kunststipendier (2006) Bedømmelsesudvalget for Mads Øvlisen kunststipendier uddeler ph.d.- og postdocstipendier inden for kunsthistorie, kunst og kuratering til forskere tilknyttet et dansk universitet. Ph.d.- og Postdoc-stipendier Der indkom ni ansøgninger til det kunsthistoriske ph.d.-stipendium kunst før 1900 og 29 ansøgninger til det praksisbaserede ph.d.-stipendium i billedkunst. Der blev uddelt i alt to tre-årige stipendier på DKK 1,5 mio. Der var også opslået tre toårige postdocstipendier inden for kunsthistorisk forskning, praksisbaseret kunst samt kunst og biovidenskab. Der kom 14 ansøgninger og uddeltes tre stipendier på hver DKK 1,2 mio. I alt blev uddelt DKK 6,6 mio. 14

17 Udvalg for kunsthistorisk forskning (1979) Udvalget for kunsthistorisk forskning støtter projekter inden for kunsthistorisk forskning samt projekter, der kan bidrage til at udvikle kunsthistorisk forskning. Forskningen skal fortrinsvis udføres i Danmark. Projektstøtte Fonden modtog i alt 18 ansøgninger, og seks projekter fik tildelt støtte. I alt blev uddelt DKK 1 mio. Udvalget for Exploratory pre-seed grants (2011) Novo Nordisk Fonden har et exploratory preseed grants-program i samarbejde med Novo Seeds under Novo A/S. Programmet er rettet mod forskningsmiljøer i Norden. Det er et initiativ, som skal accelerere den tidlige kommercialisering af anvendelsesorienterede forskningsfund og ideer inden for biomedicin og bioteknologi med potentiale til at kunne udvikles til nye diagnostiske metoder, behandlinger, hjælpemidler og teknologier. Projektstøtte Virkemidlet blev i 2014 forlænget med yderligere tre år med en årlig støtte på DKK 12 mio. fordelt på DKK 10 mio. til årlige uddelinger samt DKK 2 mio. til tillægsbevillinger. I 2014 indkom 84 ansøgninger og uddeltes 19 bevillinger samt to tillægsbevillinger. I alt blev uddelt DKK 9,7 mio. Udvalg for forskning i bioteknologibaseret syntese og produktion (2012) Der støttes projekter i Danmark inden for både grundforskning og anvendt forskning relateret til bioteknologibaseret syntese og produktion, hvis overordnede formål er at skabe produkter ved anvendelse af forbedrede og mere bæredygtige metoder. Projekter skal inkludere brug af bioteknologi, men kan derudover benytte andre discipliner relateret til ingeniørfaget/naturvidenskab. Projektstøtte Der indkom 53 ansøgninger om støtte og uddeltes otte treårige bevillinger på mellem DKK 2,4 mio. og DKK 2,7 mio. I alt blev uddelt DKK 20 mio. 15

18 Ansøgninger og uddelinger til projekter og stipendier i 2014 via komiteer og udvalg Udvalg for Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants (2012) Laureate Research Grants er på DKK 40 mio. over syv år og uddeles inden for biomedicin og bioteknologi. De er målrettet etablerede internationale topforskere, der ønsker at etablere deres forskningsgruppe i Danmark. Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants udmærker sig ud over deres størrelse og varighed ved, at der er mulighed for støtte på yderligere DKK 35 mio. over endnu syv år. Den betydelige støtte gør det muligt for forskerne at etablere langsigtede projekter og indgå samarbejder på tværs af videnskabelige og geografiske grænser. Udvalget foretager bedømmelse af de indkomne ansøgninger, herunder inddrager internationale fageksperter. Udvalget indstiller til bestyrelsen en prioriteret liste med argumentation, der indeholder en begrundet konklusion på bedømmelsesarbejdet. Fondsbestyrelsen beslutter herefter, hvem der tildeles bevilling. Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants I 2014 indkom 21 interessetilkendegivelser i fase 1. Fem gik videre til fase 2, hvoraf to blev tildelt bevillinger. I alt blev uddelt DKK 80 mio. Udvalg for Novo Nordisk Fondens Interdisciplinary Synergy Programme (2014) Novo Nordisk Foundation Interdisciplinary synergy Programme er et nyt program. Formålet med det nye virkemiddel er at anspore til samarbejde om forskning gennem tvær disciplinaritet. Hver bevilling er treårig med en bevillings ramme på op til DKK 15 mio. (op til DKK 5 mio. årligt), og der uddeles op til fire bevillinger årligt. Synergy Programmeudvalget har seks medlemmer fra Læge- og Naturvidenskabelig Komite, Nordisk Forsknings komite samt fra udvalg for forskning i bioteknologi baseret syntese og produktion. Udvalget foretager bedømmelse af de indkomne ansøgninger, herunder inddrages internationale fag eksperter. Udvalget indstiller til bestyrelsen en prioriteret liste med argumentation, der indeholder en begrundet konklusion på bedømmelsesarbejdet. Fondsbestyrelsen beslutter herefter, hvem der tildeles bevilling. Interdisciplinary Synergy grants Der indkom 98 interessetilkendegivelser i fase 1. Syv gik videre til fase 2, hvoraf fire blev tildelt støtte. I alt blev uddelt DKK 59,4 mio 16

19 Hæderspriser Fonden uddeler årligt fem hæderspriser som belønning for fremragende forskningsindsatser. Flere af priserne uddeles i samarbejde med lægevidenskabelige selskaber i Danmark og Norden. Marie og August Krogh Prisen (1969) Marie og August Krogh Prisen tildeles hvert år en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen uddeles af Organisationen af gevidenskabelige Selskaber (LVS) (tidligere Dansk Medicinsk Selskab) og Novo Nordisk Fonden og er på DKK opdelt i DKK som en personlig pris og DKK til forskning. Prisen overrækkes af LVS formand og fondens direktør i forbindelse med LVS årsmøde. Bestyrelsen i LVS fungerer som priskomite. I 2014 blev prisen tildelt professor, dr.med., Torsten Lauritzen fra Aarhus Universitet. Torsten Lauritzen modtog prisen for sin livslange indsats inden for forskningen i diabetes, hvor han har bidraget til at frembringe ny viden med betydning for behandling i almen praksis af patienter med såvel type 1- som type 2-diabetes. I forbindelse med prisoverrækkelsen afholdt Torsten Lauritzen en forelæsning med titlen En rejse fra insulinabsorption til screening for type 2-diabetes. Hagedorn Prisen (1966) Hagedorn Prisen tildeles hvert år til en forsker, der har udmærket sig med sin forskning inden for dansk intern medicin. Prisen uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) og Novo Nordisk Fonden og er på DKK , som opdeles i en personlig pris på DKK og en pris på DKK til forskning eller udviklingsarbejde. Med prisen følger tillige tildelingen af Hagedornmedaljen. Bestyrelsen i DSIM fungerer som priskomite. I 2014 blev prisen tildelt professor, dr.med., Bo Feldt-Rasmussen, klinikchef på Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet. Han modtog prisen som anerkendelse for sin enestående indsats for at klarlægge sygdomsmekanismer og undersøge nye behandlinger hos patienter med diabetes og samtidig nyresygdom. I forbindelse med prisoverrækkelsen afholdt Bo Feldt-Rasmussen en forelæsning om sine forskningsbedrifter i sit aktive liv som forsker og kliniker. 17

20 HÆDERSPRISER Novo Nordisk Prisen (1963) Novo Nordisk Prisen gives som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode. Tildelingen af prisen skal ske for en overvejende dansk indsats. Prisen uddeles af Novo Nordisk Prisbedømmelseskomite. Prisen uddeles årligt og var i 2014 på DKK 1,5 mio. opdelt i DKK 0,5 mio. som en personlig pris, og DKK 1 mio. som et rådighedsbeløb til forskningsformål inden for prismodtagerens fagområde. Med prisen følger en bevilling til et internationalt symposion arrangeret af prismodtager. Søren Molin, professor, ph.d., Danmarks Tekniske Universitet (DTU), modtog årets pris for sine banebrydende studier af bakteriel biofilm og deres betydning for sygdomsudvikling. Gennem en årtier lang systematisk og omfattende forskning har Søren Molin klarlagt, hvorledes bakterielle biofilm dannes, og han har identificeret biofilms rolle i infektionsprocesser. Den nye viden om dannelse af bakteriel biofilm er nøglen til at behandle og bekæmpe kroniske infektioner. De teknikker, Søren Molin har udviklet, har spredt sig som ringe i vandet til laboratorier i hele verden. Novo Nordisk Fonden var i slutningen af april 2014 vært for en festforelæsning af prismodtageren på DTU. Prismodtageren fik i begyndelsen af maj overrakt prisen ved en ceremoni med tæt på 200 inviterede gæster. Novo Nordisk Pris Symposium (2009) Modtageren af Novo Nordisk Pris Symposium får DKK stillet til rådighed til afholdelse af et internationalt symposium inden for prismodtageres forskningsfelt. Prissymposiet i 2014 havde titlen Translational microbiology in biotech and medicine og blev afholdt i fondens domicil til ære for dette års modtager af Novo Nordisk Prisen, professor Søren Molin. Der var ca. 150 deltagere. Jacobæus Prisen og Symposium (1939) Jacobæus Prisen tildeles for ekstraordinære bedrifter inden for medicinsk forskning og gives årligt til en internationalt anerkendt forsker, der inviteres til at holde en forelæsning om sin forskning. Emnet bør falde inden for det fysiologiske eller endokrinologiske område. Med prisen følger et beløb på DKK Prisen blev indstiftet i 1939 (uddelt første gang i 1942) til minde om den svenske professor H.C. Jacobæus. Prisen uddeles i regi af Nordisk Forskningskomite (NFK). Prismodtager og forelæser var i 2014 Frances Ashcroft, professor i fysiologi ved Oxford Universitet, docent ved Trinity College Oxford og medlem af Royal Society of London. Hun tildeles prisen for sit forskningsarbejde inden for diabetes, som bl.a. belyser, hvordan ændringer i blodsukkerniveauet regulerer udskillelse af insulin, og hvordan denne proces er hæmmet hos diabetikere. 18

Fakta og resultater 2013

Fakta og resultater 2013 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2013 INDHOLD 1 Novo Nordisk Fondens uddelinger 2 Novo Nordisk Fond Koncernens resultater 3 Novo Nordisk Fond Koncernen og samfundet NOVO NORDISK FOND KONCERNEN

Læs mere

NOVO NORDISK FOND KONCERNEN

NOVO NORDISK FOND KONCERNEN 2016 F A K TA O G R E S U LTAT E R NOVO NORDISK FOND KONCERNEN 3 Indholdsfortegnelse KORT OM... 4 LEDELSESREDEGØRELSE... 5 ORGANISATION AF NOVO NORDISK FOND KONCERNEN... 5 NOVO NORDISK FOND KONCERNENS

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fondens uddelinger 2012 Højdepunkter Året 2012 har været et begivenhedsrigt og aktivt år for Novo Nordisk Fonden. Fonden har modtaget og behandlet mere end 1200 ansøgninger,

Læs mere

F A K TA O G R E S U LTAT E R

F A K TA O G R E S U LTAT E R 2015 FAKTA OG RESULTATER INDHOLD Koncernens organisation Novo Nordisk Fond Koncernens governance 2 Kort om Novo Nordisk Fonden 3 Kort om Novo Nordisk Fond Koncernen 4 og samfundet DEL 1: Uddelinger Højdepunkter

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

og samfundet Redegørelse for

og samfundet Redegørelse for Novo Nordisk Fond Koncernen og samfundet Redegørelse for Novo Nordisk Fond Koncernens arbejde med samfundsansvar 2012 Et fælles ansvar Verden står i disse år over for en række udfordringer. Befolkningstallet

Læs mere

i SamSpil med Samfundet Signal til omverden Billigere medicin til fattige lande Mindre energiforbrug Penge retur til samfundet

i SamSpil med Samfundet Signal til omverden Billigere medicin til fattige lande Mindre energiforbrug Penge retur til samfundet Novo Nordisk Fond koncernen og det danske samfund I samspil med samfundet I Novo Nordisk Fond koncernen har samfundsansvar været i centrum fra start. Lige siden nobelprismodtager August Krogh tilbage i

Læs mere

Sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark

Sundhedsvidenskabelig forskning i Danmark Fondens bestyrelse har besluttet fra 2012 at tildele Nordisk Forskningskomite yderligere 33 mio. kr.: excellensprogrambestyrelsens og Ledelsens beretning 2011 2011 har været endnu et begivenhedsrigt og

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

FORSKNING FUNDAMENT FREMDRIFT

FORSKNING FUNDAMENT FREMDRIFT FORSKNING FUNDAMENT FREMDRIFT Forskning er fundamentet for ny viden, nye ideer og nye løsninger. Med Danmark som omdrejningspunkt ønsker fonden at fremme forskning, uddannelse og innovation inden for

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Resultatet af Fondens aktiviteter i 2011

Resultatet af Fondens aktiviteter i 2011 2011-2012 Kort om Novo Nordisk Fonden Resultatet af Fondens aktiviteter i 2011 Modtaget udbytte Ledelse og administration Finans, netto Årets resultat til uddelinger Årets uddelinger (netto) Årets ændring

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU

Forskningsstrategi. Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk afdeling O, OUH Klinisk Institut, SDU Forskningsstrategi - Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed, OUH - Klinisk Institut, SDU - udviklingsversion: 30. dec. 2011 Side 1 af 7 Forskningsstrategi Den ortopædkirurgiske forskningsenhed Ortopædkirurgisk

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Karakteristik EliteForsk er igangsat i 2006 af videnskabsministeren som en ramme for tiltag, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Udvikling af forskertalenter

Udvikling af forskertalenter En præsentation af talentmiljøet på DTU Systembiologi Ole Filtenborg Institutdirektør DTU Systembiologi DTU Systembiologi Forskning DTU Systembiologi tiltrækker højt kvalificerede og motiverede forskere,

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Lundbeckfonden mission, vision og strategi

Lundbeckfonden mission, vision og strategi Lundbeckfonden mission, vision og strategi Anne-Marie Engel, Forskningschef Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning den 24. oktober 2013 Lundbeckfonden en aktiv erhvervsdrivende fond Lundbeckfonden

Læs mere

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet Page 1 of 6 Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 8. Bilag 3 Om kvalitetsudvalget Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) blev nedsat af regeringen i

Læs mere

Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus

Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus Folketingets Videnskabsudvalg - besøg på Nørre Campus Den 29. september 2008 Dias 1 Dagens program 12:40 Velkommen til Nørre Campus og universitetet, ved Bodil Nyboe Andersen Hvorfor nybyggeri på Nørre

Læs mere

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet

Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Beskrivelse af Clinical Academical Groups (CAG s) i Region H og KU samarbejdet Indledning (generelt om KU-Region H et styrket samarbejde) Københavns Universitet og Region Hovedstaden har siden medio 2015

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder

Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder -- Langsigtet strategisk samarbejde med Universiteterne Behov og Muligheder Indvielse af Nationalt Ingrediens Center 17. September 2014. Esben Laulund SVP CED Innovation, Chr. Hansen A/S Formand for Styregruppen

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Bestyrelsesholdet matcher fremtidens udfordringer

Bestyrelsesholdet matcher fremtidens udfordringer 31. oktober 2017 Bestyrelsesholdet matcher fremtidens udfordringer Sten Scheibye Bestyrelsesformand Novo Nordisk Fonden Page 2 Erhvervsdrivende fonde (1.300 i alt) Fonde 1850-1999 ~ 1850 1888 1924-25 1947

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT

Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT Q & A IDÉKONKURRENCE 2017 NYT, NYTTIGT OG NYTTIGGJORT 1. Hvorfor er konkurrencen igangsat? Som en del af en koncernfælles strategiske indsats styrkelse af innovation og forskning gennemfører Center for

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde

Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde Klinisk Forskning set fra Gulvhøjde DMS Årsmøde 29. Januar 2010 Sten Madsbad Endokrinologisk afdeling Hvidovre hospital Klinisk forskning Bør være en naturlig del af en hver universitetsafdeling (ligesom

Læs mere

Forskningspolitisk sammenfatningsnotat

Forskningspolitisk sammenfatningsnotat Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 255 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg, den 19. september 2007 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere.

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter

Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter 20. maj 2008 Opslag 2008, efterår Højteknologiske projekter j.nr. O-2008-3 I 2008 har Højteknologifonden DKK 282m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter og

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen.

God Fondsledelse : Uafhængighed: Bestyrelsen følger på de fleste områder anbefalingen. God Fondsledelse Shipping og International Spedition (herefter Fonden) CVR nr. 15710039 tilstræber at leve op til anbefalingerne for god fondsledelse som Komitéen for god Fondsledelse har fastlagt, og

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data?

Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Hvordan håndterer Danske Regioner registerdata og Big Data? Personlig Medicin og Datainfrastruktur en lige, sikker og transparent adgang! Lars Onsberg Henriksen Koncerndirektør Region Sjælland Formand

Læs mere

Et dansk elitemiljø et dansk MIT

Et dansk elitemiljø et dansk MIT Et dansk elitemiljø et dansk A f f o r s k n i n g s c h e f C h a r l o t t e R ø n h o f, c h r @ d i. d k o g k o n s u l e n t M o r t e n Ø r n s h o l t, m o q @ d i. d k Dansk forskning kan blive

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

Civilsamfundsfinansiering

Civilsamfundsfinansiering Vis hjælpe placering a 1. Højre kli GiIer og h 2. Sæt hak Vis tegneh 3. Sæt hak og Fastgør 4. Vælg OK Civilsamfundsfinansiering s 9tel, etc enulinjen, / Sidefod fod feltet, facernavn nd på alle Uddannelses-

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

Det Frie Forskningsråds opslag 2010

Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Hovedansøgningsfrist 1. marts 2010 Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Forårsopslaget gælder for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 Udgivet af Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Kvalitet og samspil i forskningen

Kvalitet og samspil i forskningen Reform af forskningsrådssystemet: Kvalitet og samspil i forskningen Øget konkurrence Styrket ledelse Bedre koordination Oktober 2002 Regeringen TRYKT UDGAVE: ISBN 87-91258-39-1 WEB UDGAVE: ISBN 87-91258-40-5

Læs mere

Inddragelse af patienter i klinisk forskning

Inddragelse af patienter i klinisk forskning Inddragelse af patienter i klinisk forskning Peter Schwarz Professor, overlæge, dr.med. Osteoporoseambulatoriet MAO og Forskningscenter for Aldring og Osteoporose, FAO Medicinsk afd. M Glostrup hospital

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed:

Medarbejderen. Til din Life Science virksomhed: Til din Life Science virksomhed: Medarbejderen med de kompetencer Kort og godt om din næste, potentielle medarbejder, der gennem hele sin uddannelse har haft skarp fokus på det bioteknologiske arbejdsmarked:

Læs mere

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus

Forskningsstrategi OUH Svendborg Sygehus Forskningsstrategi 2012-2015 OUH Svendborg Sygehus Forord OUH Svendborg Sygehus ønsker at styrke sundhedsforskningen til gavn for patienter, personale og samfundet som helhed. Lokalt forankret klinisk

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter

Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter 13. november 2007 Opslag 2008, forår Højteknologiske projekter j.nr. O-2008-1 I 2008 har Højteknologifonden DKK 352m til uddeling, som uddeles i to hovedrunder med opslag for højteknologiske projekter

Læs mere

Formålet med Folkesundhed i Midten:

Formålet med Folkesundhed i Midten: Orienteringsmøde Formålet med Folkesundhed i Midten: Sikre at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere