Fakta og resultater 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta og resultater 2014"

Transkript

1 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2014

2 INDHOLD Koncernens organisation (Flap) Novo Nordisk Fond Koncernens governance 2 Kort om Novo Nordisk Fonden 3 Kort om Novo Nordisk Fond Koncernen 4 og samfundet DEL 2: Resultater Novo Nordisk Fonden 42 Novo A/S 44 Novo Nordisk A/S 46 Novozymes A/S 48 DEL 1: Uddelinger Højdepunkter for årets uddelinger 7 Strategiske mål 9 Uddelinger baseret på opslag i åben 10 konkurrence Ansøgninger og uddelinger til projekter 12 og stipendier via komiteer og udvalg Hæderspriser mv. 17 Fondens klynge af forskningscentre 20 The Novo Nordisk Foundation Center 20 for Protein Research The Novo Nordisk Foundation Center 21 for Basic Metabolic Research The Novo Nordisk Foundation Section 22 for Basic Stem Cell Biology The Novo Nordisk Foundation Center 23 for Biosustainability Den Nationale Biobank 24 Copenhagen Bioscience Conferences 26 Uddelinger til Enkeltsatsninger 27 Uddelinger til humanitære og 30 sociale formål Bevilget støtte inden for de fire 32 uddelingskategorier og formål Personalia: bestyrelse, komiteer, 34 udvalg og sekretariat Komiteer og udvalg 34 Fondsbestyrelse og fondssekretariat 36 God Fondsledelse 40 DEL 3: Koncernen og samfundet Fondens uddelingsaktiviteter 50 Engageret samfundsansvar 50 Økonomisk aftryk 52 Socialt og miljømæssigt aftryk 54 Humanitært og sundhedsmæssigt aftryk 56 Fonden som arbejdsplads 57 Erhvervsvirksomhed 58 Novo Gruppen 58 Økonomisk aftryk 60 Sociale og miljømæssige aftryk 61 Bæredygtig ledelse 61 Ressourceudnyttelse 63 Klimaansvar 64 Sundhed og samfund 65 Novo Gruppen som arbejdsplads 66

3 Organisation af Novo Nordisk Fond Koncernen Novo Nordisk Fonden og virksomhederne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen. Novo Nordisk Fonden modtager udbytte fra sit helejede datterselskab Novo A/S og foretager uddelinger til samfundet. Novo A/S indtægter hidhører fra: Erhvervsvirksomheder Andre investeringer NOVO NORDISK FONDEN Uddelinger Investeringer i life-science virksomheder UDBYTTE Organisation og pengestrømme i Novo Nordisk Fond Koncernen NOVO A/S AFKAST AFKAST NOVO NORDISK A/S NOVOzymes A/S NOVO GRUPPEN

4 Novo Nordisk Fond Koncernens governance Organisatorisk er erhvervs- og uddelingsaktiviteterne adskilt. Novo Nordisk Fonden varetager uddelingerne og i den forbindelse fastlægger fondsbestyrelsen uddelingsstrategien ligesom fondsbestyrelsen beslutter uddelingerne. De erhvervsdrivende aktiviteter varetages af Novo A/S indenfor overordnede rammer, som er godkendt af Novo Nordisk Fondens bestyrelse, ligesom fondsbestyrelsen har fastlagt Chartret for Novo Gruppen. Gennem sit ejerskab af Novo A/S godkender Novo Nordisk Fonden Novo A/S årsrapport samt vælger Novo A/S bestyrelsesmedlemmer. Fonden har via Novo A/S en væsentlig indflydelse i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, idet Novo A/S besidder mere end 70 % af stemmerettighederne i begge selskaber. Fonden finansierer sine uddelinger gennem indt ægter, som primært består af udbytte fra Novo A/S. Det på hviler Novo Nordisk Fondens bestyrelse gennem passende henlæggelser, herunder eventuelt i Novo A/S, at sikre en rimelig konsolidering blandt andet med henblik på, at fonden, eventuelt gennem Novo A/S, i det omfang det af fondsbestyrelsen skønnes nødvendigt, kan deltage i fremtidige kapitaludvidelser i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S eller andre selskaber, hvori Novo A/S har en væsentlig ejerandel.

5 KORT OM Novo Nordisk FondEN Novo Nordisk Fonden er en uafhængig dansk erhvervsdrivende fond, hvis historie strækker sig tilbage til 1920 erne. Fonden har følgende vedtægtsbestemte hovedformål: 1: at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af Novo Nordisk A/S, der er beskæftiget med forskning i, udvikling, produktion og salg af farmaka og relaterede produkter og ydelser, af Novozymes A/S, der er beskæftiget med at drive forskning, udvikling, produktion og handel med biologiske løsninger, og af andre fremtidige aktie- eller anparts selskaber, hvori fondens datterselskab, Novo A/S, måtte besidde en væsentlig ejer andel, eller over hvilket Novo A/S måtte udøve væsentlig indflydelse, gennem fuldmagt eller på anden måde, 2: at yde støtte dels til fysiologisk, endokrinologisk og metabolisk forskning, dels til anden lægevidenskabelig forskning, 3: at bidrage til opretholdelsen og driften af Novo Nordisk A/S forskningshospitalsvirksomhed, og i øvrigt På det erhvervsmæssige område er det fondens ambition, at virksomhederne i Novo Gruppen positionerer sig som internationalt anerkendte og betydende aktører samt skaber fornyelse og forretningsresultater i verdensklasse. Det skal ske gennem forsknings baserede produkter og ydelser, der forbedrer bekæmpelse af sygdom og understøtter bæred ygtig anvendelse af natu r ens ressourcer. På det uddelingsmæssige område stræber fonden efter at benytte sin uafhængighed og fleksibilitet til at fremme forskning i verdensklasse ved universiteter, hospitaler og andre non-profit videninstitutioner i Danmark og det øvrige Norden. Fonden ønsker at bidrage til, at regionen udvikles og aner kendes som et internationalt sundhedsvidenskabeligt og bioteknologisk kraftcenter. Det er fondens opfattelse, at forskning i verdensklasse bedst sker via langsigtet støtte til udvikling af kundskabsmiljøer, hvor topforskere og idérige og nytænkende talenter får bedst mulige rammer til at udføre banebrydende forskning af højeste kvalitet. 4: at yde støtte til andre videnskabelige og til humanitære og sociale formål. Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd. 3

6 KORT OM Novo Nordisk Fond Koncernen og samfundet Bevillinger til offentlig forskning: I 2014 bevilgede Novo Nordisk Fonden i alt netto DKK 968 mio. (DKK 975 mio. var nye bevillinger, og DKK 7 mio. var annullationsbevillinger) og udbetalte DKK 733 mio., primært til offentlig forskning ved universiteter og hos pitaler. Investeringer i privat forskning og udvikling: Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter udgjorde i 2014 hhv. DKK mio. og DKK mio. Hertil kommer yderligere forsknings- og udviklingsinvesteringer i de virksomheder, som Novo A/S har ejerskab i på vegne af fonden. Skabelse af ny viden: Fondens uddelinger er med til at skabe, opretholde og udvikle stærke kundskabs- og forskningsmiljøer. De er også med til at skabe grundlag for, at der uddannes bedre kandidater og udvikles dygtigere forskere til virksomheder og videninstitutioner. På baggrund af fondens bevillinger publiceres årligt i internationale tidsskrifter og på anden vis et højt antal videnskabelige publikationer, som kommer det globale samfund til gode. Kommercialisering af forskning i den tidlige fase: Fonden støtter, at forskere i Norden kan afdække deres forskningsfunds kommercielle potentiale og modne innovationens bæredygtighed. Fokus er på kommerciel anvendelse og nyttiggørelse af lovende forskningsfund f.eks. til udvikling af nye diagnostiske metoder, behandlinger, hjælpemidler og teknologier, som kan lede til etablering af nye biotekvirksomheder. I 2014 udvidede fonden rammerne for pre-seed midler. Exploratory pre-seed blev øget fra DKK 10 mio. til DKK 12 mio. Beløbet for pre-seed øgedes i 2014 fra DKK 15 mio. til DKK 20 mio. Desuden øgede Novo A/S også sine seed-investeringer. Arbejdspladser i Danmark: Samlet anslås de bevillinger, som fonden uddelte, i 2014 at skabe grundlag for godt videnarbejdspladser primært i forsknings- og uddannelsessektoren i Danmark. I 2014 havde Novo Nordisk A/S ca arbejdspladser i Danmark og Novozymes A/S havde ca Hertil kommer, at Novo A/S investeringer i life-sciencevirksomheder også understøtter mindst arbejdspladser i Danmark. 4

7 Skattebetalinger: I 2014 udgjorde de samlede skattebetalinger i Danmark fra Novo Nordisk Fond Koncernen anslået DKK 11 mia. i form af selskabsskat, personskatter o.a. Bæredygtig virksomhed: For virksomhe derne i Novo Gruppen gælder et særligt charter, der forpligter dem til at udvise økonomisk, miljø mæssig og social ansvarlighed, ligesom virksomhedernes produkter skal forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår. Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S udarbejder årlige COPrapporteringer (Communication on Progress) om de tiltag, de tager for at implementere FN s Global Compact-principper. Miljøbevidsthed: Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S arbejder målrettet for nedbringelse af energiforbrug, vandforbrug og CO 2 udledning. Det har i både 2014 og de foregående år betydet en stor reduktion for begge virksomheder. Humanitær og social støtte: Fonden yder vedtægtsbestemt støtte til driften af forskningshospitalet Steno Diabetes Center, støtte til uddannelsesaktiviteter inden for diabetes i lav- og middelindkomstlande samt støtte til forskning i sundhedsfremme. Fonden støtter hvert år efter ansøgning anerkendte, humanitære og sociale organisationer. I 2014 uddelte fonden støtte til 12 hjælpeorganisationer. 5

8 Sten Scheibye, bestyrelsesformand, Novo Nordisk Fonden, Birgitte Nauntofte, direktør, Novo Nordisk Fonden Fonden støtter fri og uafhængig forskning af højeste kvalitet og i særdeleshed ved universiteter og hospitaler. Ejerskabet til forskningsresultaterne tilfalder forskerne og de offentlige vidensinstitutioner. Med fondens erhvervs- og uddelingsmæssige formål er ønsket at bidrage til, at forskning og udvikling inden for biomedicin og bioteknologi i Danmark og det øvrige Norden styrkes til gavn for menneskers sundhed og velfærd samt for værdiskabelsen i regionen. 6

9 1 Novo Nordisk Fondens uddelinger HØJDEPUNKTER FOR ÅRETS UDDELINGER 2014 var et år, hvor fonden accelererede sine uddelingsaktiviteter. Antallet af ansøgninger, nye virkemidler og antallet af komiteer/udvalg voksede. Fonden modtog ansøgninger. Nedenfor er de fordelt på de fire uddelings kategorier: Åben konkurrence inden for fysiologisk, endokrinologisk, metabolisk og anden lægevidenskabelig forskning samt andre videnskabelige formål (bioteknologi, innovation samt kunsthistorie): Fonden modtog og behandlede forskningsansøgninger i uddelingskategorien åben konkurrence. Der var 38% fra kvinder og 62% fra mænd. 251 modtog en bevilling. Det svarer til knap 20% af ansøgerne. 35% af bevillingsmodtagerne var kvinder, og 65% var mænd. DKK 435,7 mio. blev uddelt via fondens komiteer og udvalg i form af projektstøtte, forskningslederprogrammer, stipendier, symposier, innovationsprojekter og hæders priser. Uddelinger til fondens pre-seed-program foretages i samarbejde med Novo A/S. Enkeltsatsninger inden for forskning, forskeruddannelse, inspirations- og formid lings projekter (samt andre forslag der henhører under fondens uddelingsformål): Fonden modtog og behandlede 182 ansøgninger under enkeltsatsninger. Der blev givet ni bevillinger. Fondens Challenge-program 2014 med tema om forebyggelse af diabetes og fedme og forskning i diabetes-komplikationer fik 21 ansøgninger (17 fra mænd og fire fra kvinder). Der blev bevilget DKK 119,6 mio. til to bevillinger over seks år (to til mænd, se også nedenfor). Syv bevillinger gik til øvrige enkeltsatsninger, herunder til forsknings-, formidlings- og uddannelsesprojekter. I alt bevilgedes her DKK 15,1 mio. Centerklyngen til formål inden for udvalgte områder af biomedicin og bioteknologi: Fonden modtog og behandlede 484 ansøgninger under Centerklyngen. Der blev givet 275 bevillinger. Fondsbestyrelsen har på baggrund af en ansøgning fra Proteincenteret ved Københavns Universitet tildelt én merbevilling på DKK 180 mio. til forlængelse og styrkelse af centerets aktiviteter til og med To bevillinger på i alt DKK 119,7 mio. under Challenge-programmet blev tildelt forskere ved Metabolismecenteret (en mand og en kvinde). Fonden har også givet en bevilling på DKK 24,3 mio. til projektet PROCRIN, som er et projekt, der styrker kvaliteten af de registre og databaser, der bl.a. er knyttet an til Biobanken. Fonden har i 2014 modtaget 482 ansøgninger fra forskere om deltagelse i Copenhagen Bioscience Conferences, hvoraf 269 7

10 HØJDEPUNKTER FOR ÅRETS UDDELINGER ansøgere blev godkendt til deltagelse. Der blev i 2014 bevilget DKK 7 mio. til Copen hagen Bioscience Conferences, Cluster Days og en workshop i 2015 om immuno metabolisme, der bl.a. involverer forskere ved Metabolismecenteret. Humanitære og sociale formål: Fonden modtog og behandlede 34 ansøgninger til humanitære og sociale formål. Der blev uddelt 12 bevillinger, som har til hensigt at forbedre sundhed og velfærd. Disse udgjorde i 2014 DKK 3 mio., som gik til humanitære og sociale hjælpe organisationer. Fonden støtter under sociale formål ydermere Novo Nordisk A/S forskningshospital, Steno Diabetes Center, som modtog fire bevillinger. Der blev i 2014 bevilget DKK 71,1 mio. til Steno Diabetes Center, heraf DKK 30,4 mio. som tilskud til hospitalsdriften, DKK 10 mio. til forskningsaktivi teter i Steno Health Pro motion Research samt hhv. DKK 11,9 mio. og DKK 18,8 mio. til uddannelsesprojekterne STAR og REACH. Omkostningsprocenten til administration af bevillingerne i 2014 udgjorde hhv. 7,1% i forhold til det udbetalte beløb og 5,4% i forhold til det uddelte beløb. De tilsvarende tal for 2013 var hhv. 6,9% og 7,8%. Omkostningsprocenten for 2014 inkluderer bl.a. løn til ansatte, ombygning og ekspansion af fondens domicil, husleje, konsulentbistand, rejseudgifter og honorarer til komitemedlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Omkostningsprocenten indeholder også en serviceaftale med Novo A/S, som blandt andet leverer service fsva. regnskab, finansielle aktiviteter, jura, HR, IT og Novo Seeds bistand. For yderligere oplysninger om bevilget forskerstøtte henvises til fondens hjemmeside hvor legatarfortegnelsen for 2014 er at finde tillige med de forudgående år. 8

11 Strategiske mål for Novo Nordisk Fondens virke SAMFUNDSMÅL: Med Danmark som fondens omdrejningspunkt er fokus rettet mod: At fremme forskning og innovation i verdensklasse inden for lægevidenskab, bioteknologi og naturvidenskab samt bidrage til at skabe et uddannelsessystem i verdensklasse At støtte udviklingen af et vidensbaseret samfund, der bidrager til langsigtet økonomisk aktivitet og jobskabelse for at forbedre sundhed og velfærd KOMMERCIELLE MÅL: At være en stærk ejer af virksomhederne i Novo Gruppen At skabe attraktivt afkast til fonden fra dens finansielle investeringsportefølje At investere med det primære mål at fremme viden og forskning i verdensklasse MÅL FOR UDDELINGER: At styrke den biomedicinske og bioteknologiske forskning inden for udvalgte områder At anspore til tværdisciplinaritet At fremme individuel videnskabelig excellence At fremme opfindsomhed, inspiration og viden inden for videnskab og teknologi At bygge bro mellem videnskabelige opdagelser og kommerciel anvendelse At opnå social og humanitær effekt 9

12 Uddelinger baseret på opslag i åben konkurrence Novo Nordisk Fonden bevilger i konkurrence årligt midler til en lang række forskningsaktiviteter. Bevillingerne uddeles via inddragelse af fondens 13 særligt nedsatte videnskabelige komiteer og udvalg, der i 2014 omfattede i alt knap 50 fageksperter. Når fondsbestyrelsen uddeler støtte til forskning gennem åben konkurrence, sker det på basis af ansøgninger indsendt efter opslag. Ansøgningerne bedømmes af faglige eksperter i fondens komiteer og udvalg, som i løbet af 2014 blev udvidet til et antal på 13 omfattende i alt knap 50 anerkendte fageksperter på højt internationalt niveau. Ethvert projekt bedømmes på dets kvalitet, potentiale og gennemførlighed samt ansøgers kvalifikationer, inden beslutning om bevilling tages. Fondsbestyrelsen fastlægger rammerne for, hvad fonden støtter, herunder hensigten med støtten, størrelsen og varigheden af støtten, det faglige område m.v. for hvert virkemiddel i fondens virkemiddelportefølje. Disse specificerede rammer for komiteerne/udvalgene fastlægges årligt i mandatbreve fra bestyrelsesformanden til hver komite/udvalg ledsaget af en uddybende skrivelse fra fondens direktør til hver komiteformand. Komiteerne og udvalgene samt de øvrige eksterne internationale eksperter fungerer også som fondens vindue til forskningsmiljøerne. Bedømmerne er anerkendte og aktive forskere, som er eksperter på deres områder og har et værdifuldt overblik over forskningsfeltet, ofte suppleret med erfaringer fra medlemskab af forskningsråd/udvalg og akademiske bedømmelsesudvalg. Dermed har bedømmerne stærke forudsætninger for at vurdere projekternes kvalitet, nyhedsværdi og gennemførlighed. Fonden har formuleret retningslinjer for habilitet, der skal sikre en uvildig bedømmelse af alle ansøgninger. Disse findes på hjemmesiden: 10

13 Fondens primære støtteområde er den sund hedsvidenskabelige/lægevidenskabelige forskning. De to ældste og største komiteer uddeler midler inden for dette område. Lægeog Natur videnskabelig Komite uddeler projektmidler og stipendier til biomedicinsk grundforskning og klinisk forskning i Danmark. Nordisk Forskningskomite uddeler midler til forskningsprojekter og stipendier inden for eksperimentel fysiologi, endokrinologi og metabolisme i Norden. De to medlemmer af fondsbestyrelsen med læge- eller naturvidenskabelig indsigt fungerer samtidig som formænd for fondens to permanente komiteer, som er Læge- og Naturvidenskabelig Komite (LNK) og Nordisk Forskningskomite (NFK). Fondens øvrige ekspertudvalg uddeler midler til forskning inden for biomedicin og bioteknologi, innovation, sygeplejeforskning, almen medicinsk forskning samt forskning i kunsthistorie m.v. Valgperioden for komiteer og udvalg er fem år. Medlemmer kan genvælges en enkelt gang og udtræder i det år de fylder 70. De internationale bedømmere, som fonden gør brug af, enten enkeltvis eller i paneler/ udvalg, fungerer som ad hoc eksperter og afbeskikkes, når bedømmelsesarbejdet er udført. 11

14 Ansøgninger og uddelinger til projekter og stipendier i 2014 via komiteer og udvalg Nordisk ForskningskomitE (1926) Komiteen uddeler projektmidler og stipendier efter ansøgning til grundvidenskabelig og klinisk forskning inden for endokrinologi, metabolisme og eksperimentel fysiologi ved universiteter og hospitaler og private non-profit forskningsinstitutioner i de nordiske lande. Fonden har støttet disse områder i Norden i knapt 90 år. De senere år er bevillingerne udbygget kraftigt, dels gennem øget projektstøtte, dels gennem støtte til en række programforløb. Projektstøtte/symposier I 2014 indkom i alt 236 ansøgninger om projektstøtte. Der blev givet i alt 63 bevillinger, hvoraf 10 bevillinger var treårige, seks bevillinger var toårige og 47 bevillinger var etårige. Derudover indkom i året seks symposieansøgninger (Novo Nordisk Foundation Research Meetings), og der blev givet to bevillinger til symposier på hhv. DKK og DKK I alt blev uddelt DKK 58 mio. Novo Nordisk Fondens excellensprojekt 2014 Til excellensprojekter for yngre forskere inden for endokrinologi, metabolisme og eksperimentel fysiologi, modtog fonden 44 ansøgninger, hvoraf fire ansøgere modtog en bevilling på hver DKK 5 mio. I alt blev uddelt DKK 20 mio. Advanced Grant Komiteen kan udtage årets bedste projektansøgning mhp. at give ansøgeren mulighed for at opnå et Advanced Grant. Forudsætningen for at få tildelt et Advanced Grant er, at forskningsprojektet er af højeste internationale kvalitet, og at forskeren er en etableret forsker på højt internationalt niveau. Der uddeltes i 2014 en femårig bevilling på DKK 10 mio. (DKK 2 mio. om året i fem år). I alt blev uddelt DKK 10 mio. Klinisk Forskerprogram ved Steno Diabetes Center Fonden ønskede at styrke den kliniske forskning ved Steno Diabetes Center ved at ansætte lovende, yngre forskere i en femårig periode. I 2014 indkom syv ansøgninger, hvoraf fire fik bevilling. I alt blev uddelt DKK 29,9 mio. 12

15 Læge- og Naturvidenskabelig Komite (1959) Komiteen uddeler årligt projektmidler efter ansøgning til lægeog naturvidenskabelig forskning i Danmark. Projektstøtte Der indkom 396 ansøgninger. 59 bevillinger blev uddelt til 17 etårige, 37 toårige og fem treårige projektbevillinger. I alt blev uddelt DKK 50 mio. Kliniske Forskerstipendier Fonden modtog 22 ansøgninger, og uddelte fire femårige stipendier på hver DKK 5 mio. I alt blev uddelt DKK 20 mio. Hallas-Møller Stipendium Der indkom 43 ansøgninger, og uddeltes tre femårige stipendier på hver op til DKK 11 mio. I alt blev uddelt DKK 33 mio. Skolarstipendier/forskningsår Der indkom 132 ansøgninger, og uddeltes 19 stipendier på DKK af ét års varighed og 10 stipendier på 6-11 måneders varighed. I alt blev uddelt DKK 3,9 mio. Tandemprogrammet I 2014 var også opslået et treårigt tandemprogram inden for klinisk og basal biomedicinsk forskning til understøttelse af den bedste projektansøgning med fokus på samarbejde mellem klinisk og basal forskning. Programmet havde et budget på DKK 10 mio. Komiteen valgte ikke at uddele en bevilling. Postdoc-stipendier til forskning i udlandet Der indkom fire ansøgninger, og uddeltes to fireårige stipendier på hver op til DKK 4 mio. I alt blev uddelt DKK 7,7 mio. 13

16 Ansøgninger og uddelinger til projekter og stipendier i 2014 via komiteer og udvalg Udvalg for almen medicinsk forskning (2002) Udvalget for almen medicinsk forskning uddeler postdoc-stipendier inden for almen medicin i Danmark. Fokus er på forskning i behandling, forebyggelse, grundforskning eller organisation inden for fagområdet. Det vægtes at støtte forskning, hvis resultater kan få betydning for almen praksis. Postdoc-stipendier I 2014 modtog fonden otte ansøgninger og uddelte ét fireårigt postdoc-stipendium på deltid på DKK 1 mio. og to toårige postdocstipendier på deltid a DKK 0,5 mio. I alt blev uddelt DKK 2 mio. Udvalg for sygeplejeforskning (1996) Udvalget for sygeplejeforskning uddeler projektmidler samt støtte til samfinansierede ph.d.- og postdoc-stipendier til forskning inden for sygepleje i Danmark Projektstøtte og stipendier I 2014 modtog fonden 63 ansøgninger og uddelte 11 bevillinger til forskningsprojekter i klinisk sygepleje, tre samfinansierede postdocstipendier samt tre samfinansierede ph.d.- stipendier. Bevillingsbeløbet var fordelt med DKK 1,5 mio. til hver af de tre kategorier. I alt blev uddelt DKK 4,5 mio. Bedømmelsesudvalget for Mads Øvlisen kunststipendier (2006) Bedømmelsesudvalget for Mads Øvlisen kunststipendier uddeler ph.d.- og postdocstipendier inden for kunsthistorie, kunst og kuratering til forskere tilknyttet et dansk universitet. Ph.d.- og Postdoc-stipendier Der indkom ni ansøgninger til det kunsthistoriske ph.d.-stipendium kunst før 1900 og 29 ansøgninger til det praksisbaserede ph.d.-stipendium i billedkunst. Der blev uddelt i alt to tre-årige stipendier på DKK 1,5 mio. Der var også opslået tre toårige postdocstipendier inden for kunsthistorisk forskning, praksisbaseret kunst samt kunst og biovidenskab. Der kom 14 ansøgninger og uddeltes tre stipendier på hver DKK 1,2 mio. I alt blev uddelt DKK 6,6 mio. 14

17 Udvalg for kunsthistorisk forskning (1979) Udvalget for kunsthistorisk forskning støtter projekter inden for kunsthistorisk forskning samt projekter, der kan bidrage til at udvikle kunsthistorisk forskning. Forskningen skal fortrinsvis udføres i Danmark. Projektstøtte Fonden modtog i alt 18 ansøgninger, og seks projekter fik tildelt støtte. I alt blev uddelt DKK 1 mio. Udvalget for Exploratory pre-seed grants (2011) Novo Nordisk Fonden har et exploratory preseed grants-program i samarbejde med Novo Seeds under Novo A/S. Programmet er rettet mod forskningsmiljøer i Norden. Det er et initiativ, som skal accelerere den tidlige kommercialisering af anvendelsesorienterede forskningsfund og ideer inden for biomedicin og bioteknologi med potentiale til at kunne udvikles til nye diagnostiske metoder, behandlinger, hjælpemidler og teknologier. Projektstøtte Virkemidlet blev i 2014 forlænget med yderligere tre år med en årlig støtte på DKK 12 mio. fordelt på DKK 10 mio. til årlige uddelinger samt DKK 2 mio. til tillægsbevillinger. I 2014 indkom 84 ansøgninger og uddeltes 19 bevillinger samt to tillægsbevillinger. I alt blev uddelt DKK 9,7 mio. Udvalg for forskning i bioteknologibaseret syntese og produktion (2012) Der støttes projekter i Danmark inden for både grundforskning og anvendt forskning relateret til bioteknologibaseret syntese og produktion, hvis overordnede formål er at skabe produkter ved anvendelse af forbedrede og mere bæredygtige metoder. Projekter skal inkludere brug af bioteknologi, men kan derudover benytte andre discipliner relateret til ingeniørfaget/naturvidenskab. Projektstøtte Der indkom 53 ansøgninger om støtte og uddeltes otte treårige bevillinger på mellem DKK 2,4 mio. og DKK 2,7 mio. I alt blev uddelt DKK 20 mio. 15

18 Ansøgninger og uddelinger til projekter og stipendier i 2014 via komiteer og udvalg Udvalg for Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants (2012) Laureate Research Grants er på DKK 40 mio. over syv år og uddeles inden for biomedicin og bioteknologi. De er målrettet etablerede internationale topforskere, der ønsker at etablere deres forskningsgruppe i Danmark. Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants udmærker sig ud over deres størrelse og varighed ved, at der er mulighed for støtte på yderligere DKK 35 mio. over endnu syv år. Den betydelige støtte gør det muligt for forskerne at etablere langsigtede projekter og indgå samarbejder på tværs af videnskabelige og geografiske grænser. Udvalget foretager bedømmelse af de indkomne ansøgninger, herunder inddrager internationale fageksperter. Udvalget indstiller til bestyrelsen en prioriteret liste med argumentation, der indeholder en begrundet konklusion på bedømmelsesarbejdet. Fondsbestyrelsen beslutter herefter, hvem der tildeles bevilling. Novo Nordisk Foundation Laureate Research Grants I 2014 indkom 21 interessetilkendegivelser i fase 1. Fem gik videre til fase 2, hvoraf to blev tildelt bevillinger. I alt blev uddelt DKK 80 mio. Udvalg for Novo Nordisk Fondens Interdisciplinary Synergy Programme (2014) Novo Nordisk Foundation Interdisciplinary synergy Programme er et nyt program. Formålet med det nye virkemiddel er at anspore til samarbejde om forskning gennem tvær disciplinaritet. Hver bevilling er treårig med en bevillings ramme på op til DKK 15 mio. (op til DKK 5 mio. årligt), og der uddeles op til fire bevillinger årligt. Synergy Programmeudvalget har seks medlemmer fra Læge- og Naturvidenskabelig Komite, Nordisk Forsknings komite samt fra udvalg for forskning i bioteknologi baseret syntese og produktion. Udvalget foretager bedømmelse af de indkomne ansøgninger, herunder inddrages internationale fag eksperter. Udvalget indstiller til bestyrelsen en prioriteret liste med argumentation, der indeholder en begrundet konklusion på bedømmelsesarbejdet. Fondsbestyrelsen beslutter herefter, hvem der tildeles bevilling. Interdisciplinary Synergy grants Der indkom 98 interessetilkendegivelser i fase 1. Syv gik videre til fase 2, hvoraf fire blev tildelt støtte. I alt blev uddelt DKK 59,4 mio 16

19 Hæderspriser Fonden uddeler årligt fem hæderspriser som belønning for fremragende forskningsindsatser. Flere af priserne uddeles i samarbejde med lægevidenskabelige selskaber i Danmark og Norden. Marie og August Krogh Prisen (1969) Marie og August Krogh Prisen tildeles hvert år en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen uddeles af Organisationen af gevidenskabelige Selskaber (LVS) (tidligere Dansk Medicinsk Selskab) og Novo Nordisk Fonden og er på DKK opdelt i DKK som en personlig pris og DKK til forskning. Prisen overrækkes af LVS formand og fondens direktør i forbindelse med LVS årsmøde. Bestyrelsen i LVS fungerer som priskomite. I 2014 blev prisen tildelt professor, dr.med., Torsten Lauritzen fra Aarhus Universitet. Torsten Lauritzen modtog prisen for sin livslange indsats inden for forskningen i diabetes, hvor han har bidraget til at frembringe ny viden med betydning for behandling i almen praksis af patienter med såvel type 1- som type 2-diabetes. I forbindelse med prisoverrækkelsen afholdt Torsten Lauritzen en forelæsning med titlen En rejse fra insulinabsorption til screening for type 2-diabetes. Hagedorn Prisen (1966) Hagedorn Prisen tildeles hvert år til en forsker, der har udmærket sig med sin forskning inden for dansk intern medicin. Prisen uddeles af Dansk Selskab for Intern Medicin (DSIM) og Novo Nordisk Fonden og er på DKK , som opdeles i en personlig pris på DKK og en pris på DKK til forskning eller udviklingsarbejde. Med prisen følger tillige tildelingen af Hagedornmedaljen. Bestyrelsen i DSIM fungerer som priskomite. I 2014 blev prisen tildelt professor, dr.med., Bo Feldt-Rasmussen, klinikchef på Nefrologisk Klinik, Rigshospitalet. Han modtog prisen som anerkendelse for sin enestående indsats for at klarlægge sygdomsmekanismer og undersøge nye behandlinger hos patienter med diabetes og samtidig nyresygdom. I forbindelse med prisoverrækkelsen afholdt Bo Feldt-Rasmussen en forelæsning om sine forskningsbedrifter i sit aktive liv som forsker og kliniker. 17

20 HÆDERSPRISER Novo Nordisk Prisen (1963) Novo Nordisk Prisen gives som belønning for enestående lægevidenskabelig forskning eller anden forskningsindsats, der kan komme lægevidenskaben til gode. Tildelingen af prisen skal ske for en overvejende dansk indsats. Prisen uddeles af Novo Nordisk Prisbedømmelseskomite. Prisen uddeles årligt og var i 2014 på DKK 1,5 mio. opdelt i DKK 0,5 mio. som en personlig pris, og DKK 1 mio. som et rådighedsbeløb til forskningsformål inden for prismodtagerens fagområde. Med prisen følger en bevilling til et internationalt symposion arrangeret af prismodtager. Søren Molin, professor, ph.d., Danmarks Tekniske Universitet (DTU), modtog årets pris for sine banebrydende studier af bakteriel biofilm og deres betydning for sygdomsudvikling. Gennem en årtier lang systematisk og omfattende forskning har Søren Molin klarlagt, hvorledes bakterielle biofilm dannes, og han har identificeret biofilms rolle i infektionsprocesser. Den nye viden om dannelse af bakteriel biofilm er nøglen til at behandle og bekæmpe kroniske infektioner. De teknikker, Søren Molin har udviklet, har spredt sig som ringe i vandet til laboratorier i hele verden. Novo Nordisk Fonden var i slutningen af april 2014 vært for en festforelæsning af prismodtageren på DTU. Prismodtageren fik i begyndelsen af maj overrakt prisen ved en ceremoni med tæt på 200 inviterede gæster. Novo Nordisk Pris Symposium (2009) Modtageren af Novo Nordisk Pris Symposium får DKK stillet til rådighed til afholdelse af et internationalt symposium inden for prismodtageres forskningsfelt. Prissymposiet i 2014 havde titlen Translational microbiology in biotech and medicine og blev afholdt i fondens domicil til ære for dette års modtager af Novo Nordisk Prisen, professor Søren Molin. Der var ca. 150 deltagere. Jacobæus Prisen og Symposium (1939) Jacobæus Prisen tildeles for ekstraordinære bedrifter inden for medicinsk forskning og gives årligt til en internationalt anerkendt forsker, der inviteres til at holde en forelæsning om sin forskning. Emnet bør falde inden for det fysiologiske eller endokrinologiske område. Med prisen følger et beløb på DKK Prisen blev indstiftet i 1939 (uddelt første gang i 1942) til minde om den svenske professor H.C. Jacobæus. Prisen uddeles i regi af Nordisk Forskningskomite (NFK). Prismodtager og forelæser var i 2014 Frances Ashcroft, professor i fysiologi ved Oxford Universitet, docent ved Trinity College Oxford og medlem af Royal Society of London. Hun tildeles prisen for sit forskningsarbejde inden for diabetes, som bl.a. belyser, hvordan ændringer i blodsukkerniveauet regulerer udskillelse af insulin, og hvordan denne proces er hæmmet hos diabetikere. 18

Fakta og resultater 2013

Fakta og resultater 2013 Novo Nordisk Fond Koncernen Fakta og resultater 2013 INDHOLD 1 Novo Nordisk Fondens uddelinger 2 Novo Nordisk Fond Koncernens resultater 3 Novo Nordisk Fond Koncernen og samfundet NOVO NORDISK FOND KONCERNEN

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fondens uddelinger 2012 Højdepunkter Året 2012 har været et begivenhedsrigt og aktivt år for Novo Nordisk Fonden. Fonden har modtaget og behandlet mere end 1200 ansøgninger,

Læs mere

og samfundet Redegørelse for

og samfundet Redegørelse for Novo Nordisk Fond Koncernen og samfundet Redegørelse for Novo Nordisk Fond Koncernens arbejde med samfundsansvar 2012 Et fælles ansvar Verden står i disse år over for en række udfordringer. Befolkningstallet

Læs mere

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet

Biologi-bioteknologi. Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder. det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Biologi-bioteknologi Kombiner teori og praksis med mange valgmuligheder Biologi-bioteknologi 1 2 LÆS BIOLOGI-BIOTEKNOLOGI PÅ KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi ("The Danish Diabetes Academy") over en periode på 5 år.

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi (The Danish Diabetes Academy) over en periode på 5 år. Odense Universitetshospital CVR. nr. 29190909 Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C 20. juli 2012 Ref.: BiNtjMJLT Novo Nordisk Fondens bestyrelse har bevilget DKK 201.880.000 til projektet Det Danske Diabetes

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen

Clinical. Clinical Research Centre. CRCHomepage. RC esearch entre. v/ Linda Andresen og Ove Andersen Clinical Research Centre CRCHomepage From bench to bedside and back Biomarkers in Cancer-Virology and Inflammation Clinical RC esearch entre v/ Linda Andresen og Ove Andersen Baggrund Forskningschef for

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

Novo Nordisk Fonden 2012

Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fonden 2012 Novo Nordisk Fond koncernen Fakta og resultater 2012 NOVO NORDISK FOND KONCERNEN Novo Nordisk Fonden og selskaberne i Novo Gruppen udgør til sammen Novo Nordisk Fond Koncernen.

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet

Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet Betydningen af intelligent klyngeledelse - for vækst, innovation og produktivitet MSSM 2014 maritim sikkerhed sundhed og miljø Thomas Alslev Christensen Head of Operations, COO, Novo Nordisk Fonden 29.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser

Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Hvordan tiltrækker du Venture Kapital? Deal flow og beslutningsprocesser Novo Seeds MTIC symposium 30 Marts - 2011 Stephan Christgau 2 Venture Kapital Håndtering af Dealflow Hvilken slags venture fond

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed

Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed Verdens største hjerneforskningspris belønner ny forståelse af menneskets bevidsthed Danmarks svar på Nobelprisen The Brain Prize - går i år til tre hjerneforskeres banebrydende forskning i menneskets

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen

Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Fax +45 48 20 56 61 Web www.regionh.dk Dansk resumé af ELENA projektansøgning for hovedstadsregionen CVR/SE-nr: 30 11 36

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere