Årsberetning & regnskab 97 JULI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning & regnskab 97 JULI"

Transkript

1 Årsberetning & regnskab JULI

2 Årsberetning 1997 Antallet af CF-patienter stiger fortsat. Der er i årets løb diagnosticeret 11 nye CFpatienter, hvorved antallet af CF-patienter i Danmark ved udgangen af 1997 var 386. Landsforeningen er fortsat repræsentativ for patientgruppen, idet ca. 98% af patienterne er medlem af foreningen. Der går nemlig som regel 1-3 mdr. fra diagnosen bliver stillet, til familien henvender sig til foreningen m.h.p. indmeldelse. De fleste af de sygdomsramte familier er derefter i kontakt med foreningen i takt med de problemer og behov, som opstår ved patienternes skiftende alderstrin. Landsforeningens hovedformål er iht. vedtægterne at oplyse om sygdommen og derved skabe opmærksomhed om denne relativt sjældne patientgruppe, at yde støtte til patienterne og deres familier i form af praktisk rådgivning og vejledning samt at støtte og fremme forskning i sygdommens årsag og komplikationer. På grund af sygdommens relativt ringe udbredelse kan disse opgaver kun udføres, hvis vi får hjælp hertil fra fonds, legater og andre, som ønsker at bistå os i vort arbejde, og vi har med taknemlighed noteret, at også i 1997 har en lang række privatpersoner, fonds og virksomheder ydet os økonomisk hjælp. Endvidere er det af stor betydning for foreningens virke, at vi er blandt modtagerne af midler fra Tips/Lotto og får hjælp til vore patientkurser og lejre fra Handicappuljen og fra Tips/Lottopuljen til konkrete formål. Vore medlemmer og især CFfamilierne har ydet stor hjælp i bestræbelserne på at tilføre CF-foreningen midler. Således har en del CF-familier lavet særlige arrangementer for at skaffe penge til forskning. Der er i 1997 sket yderligere stigning (10%) i antallet af kontingentbetalende medlemmer, mens dog antallet af gavegivere er faldet med 6%. Forskning og kongresdeltagelse Til forskningsarbejdet på Immunelektroforese-laboratoriet er der i årets løb indgået gaver fra Lund-Bugge Fonden, CF-lokalforening Fjerritslev, Boet efter Anna L.M. Hald, Elva Hansen, Y.og H. Sommer, Helge Vile, S. Lukassen, VST Elektronik AS og Verner Jørgensen. Endvidere blev der til dette arbejde anvendt en del af overskuddet fra cykelløbet Tour de la Sueur, som arrangeres af EU-parlamentsmedlem Freddy Blak. Til Aspergillus fumigatusprojektet, Vækst, pubertetsudvikling og reproduktionsprojektet samt Effect of Traditional Chinese Medical Herbs-projektet indgik der bidrag fra ILLUM FONDET, lokalforeningen på Færøerne: Færoyskt Cystisk Fibrose Felag, Solvay Pharma ApS og Fondation Idella. Også til disse projekter blev der anvendt midler fra Tour de la Sueur-gaven. Desuden dækkede Solvay Pharma ApS foreningens 1996-udgift til Brugerundersøgelse af diætbehandlng (CF-Centret, Skejby). Endvidere blev der af midler, hensat i tidligere år, anvendt kr. til flg. projekter: Immunelektroforese-laboratoriet, Aspergillus fumigatusprojektet, NAC-projektet, Fagocyt-projektet og Pulmozyme-projektet. Til anvendelse til forskning i det kommende år modtog vi i slutningen af 1997 desuden bidrag fra Laurits Andersens Fond, Det Obelske Familiefond og endnu et beløb fra Færoyskt Cystisk Fibrose Felag. Til udbygning af forbindelserne mellem danske og russiske CF-læger modtog foreningen støtte fra den internationale CF-organisation ICF(M)A. Herved fik russiske gæsteforskere lejlighed til at udvide deres kendskab til dansk CF-behandling under et studieophold på CF-Centret og på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet. Landsforeningen ser det som en vigtig opgave at bidrage til, at forskere har mulighed for at præsentere deres videnskabelige arbejder på de europæiske og internationale CF-kongresser. Dette blev i 1997 muligt ved tilskud fra Solvay Pharma ApS, Janssen- Cilag A/S, Bayer Danmark A/S, Glaxo Wellcome A/S, Pasteur, Zeneca AS og Roche A/S. Danske læger og forskere deltog således i den 21. europæiske CF konference i Davos, Schweiz og i den 11. nordamerikanske CF-kongres i Nashville, Tennessee. Læge Birgitte Frederiksen, Ph.D. (nr. 2 f.h.) omgivet af bedømmelsesudvalget, lægerne Susanne Lanng, P. O. Schiøtz og Asger Dirksen. Også i 1997 blev der publiceret en afhandling om cystisk fibrose, idet læge Birgitte Frederiksen den 5. december forsvarede sit arbejde Betydningen af aggressiv og tidlig behandling af Pesudomonas aeruginosa infektion hos patienter med cystisk fibrose. Et epidemiologisk studie fra Cystisk Fibrose Centret, Rigshospitalet, og derved opnåede en PhDgrad. Lokalgrupper og patientmøder En række lokalforeninger har forestået arrangementer til fordel for CF-bekæmpelsen. Således har hovedaktiviteten i Lokalforeningen i Hillerød igennem de seneste 8 år været det årlige Jazztelt på Hillerød Kræmmermarked, således også i 1997, hvor man i dagene kunne høre omkring 40 timers glad jazz leveret af en halv snes orkestre. Med gode venners hjælp sørger Hillerød-lokalforenin- 3

3 4 gen for servering af læskende drikke til de mange gæster, som gerne lytter til rækken af gode jazzorkestre, som optræder i Jazzteltet. Overskuddet ved 1997-Jazzteltet blev kr., som blev tilsendt Landsforeningen. Endvidere besluttede Lokalforeningen at udgive en jazzcd, som blev præsenteret i august Den er kommet til veje via frivillig arbejdskraft, og alle orkestre medvirker gratis. CD en er lavet i 3000 eksemplarer, og når oplaget er solgt, vil der være ¼ mio. kr. til CF-arbejdet. Hillerød-lokalforeningen har støttet CF-bekæmpelsen i 14 år og har i årene bidraget til Landsforeningens arbejde med kr. I Rødby arrangerede Lis og Preben Sørensen samt sønnen Leo (CF, 24 år) et loppemarked. CF-foreningen modtog overskuddet på 5.386,75 kr. Desuden bidrog arrangementet til at skabe opmærksomhed om cystisk fibrose, idet Rødby Lokal TV i en udsendelse oplyste grundigt om CF. Den nystiftede CF-lokalforening/Fjerritslev afholdt i august en stor grillfest, som blev besøgt at 135 personer. Under forberedelserne besøgte familierne Larsen og Lukassen talrige sponsoremner og med stor succes. Resultatet blev et kontant bidrag til CF-foreningen på kr. Grillfesten blev desuden genstand for megen presseomtale og medførte derved også, at kendskabet til cystisk fibrose blev udbredt. 2-årige Cathrine Brændeholm s mor og mormor benyttede på Fyn den årlige landsindsamling til at skaffe bidrag til CF-bekæmpelsen. Med løbesedler og raslebøsser indsamlede de udenfor det lokale supermarked kr. til CF-arbejdet. På Færøerne er der som omtalt under afsnittet om forskning lokalforeningen Færoyskt Cystisk Fibrose Felag. Ved afholdelse af bingoarrangementer har denne lokalforening i 1997 bidraget med kr. til forskningsopgaver. Der er stort behov for arrangementer både store og små som de ovenstående eksempler, og da foreningen gerne i endnu større udstrækning end hidtil vil kunne bidrage til det livsvigtige forskningsarbejde, håber vi, at flere familier ved hjælp af venner og bekendte vil påtage sig lokale arrangementer til fordel for CF-forskningsarbejdet.Vort fælles mål er jo, at mere forskning vil kunne føre til endnu mere effektiv behandling og dermed bedre livskvalitet for patienterne. Antallet af lokalgrupper og -foreninger er vokset til 15 på landsplan. Nogle har som primær arbejdsopgave at informere om cystisk fibrose på udstillinger og lign. og derved øge medlemsantallet, mens andre gruppers funktion er at være kontaktled for familierne og arrangere større og mindre gruppemøder. Storgruppe Vest ledes af 3 forældrerepræsentanter og er arrangør af større regionale informationsmøder på Skejby Centret for forældre og pårørende. I årets løb skrev en arbejdsgruppe under Lokalgruppe Vest en pjece for pårørende. Pjecen er ikke blevet trykt Julemarked: Karikaturtegneren Martin Kallesø som øvrige pjecer, da midler hertil endnu ikke foreligger. Men manuskriptet foreligger i fotokopieret form og kan rekvireres hos CF-foreningen. Udover kurser for CF-familier (se afsnit herom) arrangerer foreningen årsmøder i henholdsvis København og Århus. Desuden har voksne patienter i 1997 arrangeret en sammenkomst under festlige former. Scandipharm Int. og Solvay Pharma bidrog til udgifter if.m. patientmøder i CF-julemarked Det årlige julemarked i Helligåndshuset i København er en vigtig del af foreningens virke og bidrager med et væsentligt beløb til arbejdsopgaverne. Med medlemmernes hjælp lykkedes det i år at skabe et overskud på kr. ved julemarkedet, hvilket er en betragtelig fremgang i forhold til året før. Medlemmerne bidrager hertil ved levering af hjemmebag, håndarbejde og juleting til salg i boderne, og ved praktisk hjælp i de to dage, julemarkedet varer. En del benyttede sig af muligheden for at være julemarkedssponsor og skænke et beløb, som anvendes til indkøb af varer til cafeen. Desuden er der adskillige af CF-forældrenes arbejdsgivere, som yder julemarkedet stor støtte i form af gaver til tombola en m.m. Det skal også bemærkes, at mange kunstgalerier og -museer imødekommer vore ansøgninger om plakater til kunstboden, som er et farverigt og populært indslag i julemarkedet. I 1997 var der nogle nyskabelser, idet Sminketeatret fra ZOO var på julemarkedet den ene af dagene og dekorerede børnene med de velkendte smukke dyremotiver. På julemarkedets travleste dag, lørdag, fik vi stor støtte af karikaturtegneren Martin Kallesø, som hele dagen var travlt beskæftiget med at forevige de besøgende i sin humoristiske streg, mens hele overskuddet tilfaldt CF. Medvirkende til de mange besøgende om lørdagen var nok også, at TV2- Lorry fandt vej til Helligåndshuset og bragte en fyldig omtale fredag aften. CF-kurser og ferielejre Årets familiekursus for forældre og CF-børn u/kronisk pseudomonas-infektion samt deres raske søskende var det 19. i rækken siden starten i 1982 og fandt sted oktober I de seneste år er antallet af deltagere vokset så markant, at vi måtte finde et kursussted med mere plads end hidtil. Valget faldt på Interscan Hotel Faaborg Fjord, hvor vi fandt meget velegnede forhold for såvel børnenes aktiviteter som for undervisning af den store forældregruppe, som deltog i årets kursus. Udover undervisning i syg- Tomas udtrak vinder af nittegevinst sammen med Tina fra CF-sekretariatet

4 dommens aspekter og nye behandlingsmetoder er det årlige kursus værdifuld mulighed for erfaringsudveksling med familier med tilsvarende problemer. Desuden får CF-børnene anledning til at opleve andre børn, der som de selv skal gennemgå omfattende daglig behandling, og også raske søskende møder ligestillede. Kurset varieres fra år til år, hvorved vort kursustilbud er relevant også for dem, som har deltaget i en årrække. Kurserne har i de seneste år været afviklet med undervisning på diffentieret niveau i sideløbende sessioner, så forældrene kan deltage i undervisning tilpasset netop deres CF-barns alder og status. Familiekurserne tilrettelægges i samarbejde med CF-Centrene. Desuden tilrettelægges på kurserne undervisning af CFbørnene selv for at øge deres forståelse for den sygdom, som de lever med i hverdagen. Der blev i foråret afviklet to biotekkurser for at opdatere forældre og voksne patienter Familiekursus: Psykolog Paul Gandil ledte forældrene gennem emnet Mænd er fra Mars Kvinder er fra Venus. om den nyeste udvikling indenfor bioteknologisk forskning og udvikling af ny medicin til patienter med arvelige sygdomme. Ferielejre har i adskillige år været en fast del af CF-foreningens tilbud. Disse lejre finder fortsat sted som vinterlejre med rig mulighed for fysiske udfoldelser og har i flere år været henlagt til bjergegne i Frankrig, hvor vi er sikre på optimale vejrforhold for børnenes lungeproblemer. Lederteamet udtalte efter årets lejrvirksomhed, at de atter havde været af sted med en særdeles velfungerende flok unge CF ere og havde oplevet glade børn med strålende øjne, der gennem en hel uge hyggede sig med hinanden, stod på ski og fik en fornemmelse af selv at være ansvarlig for eget velbefindende og behandling af CF. Udover ønsket om at give børnene en god oplevelse sammen med ligestillede, er det netop også et vigtigt mål med lejrene at tilskynde børnene (ca år) til øget grad af egen indsats og ansvar for den daglige behandling. Kurser og ferielejre blev i 1997 gennemført med støtte fra Handicappuljen, Tips/ Lotto-puljen/konkrete formål, Janssen-Cilag A/S, Solvay Pharma ApS, Scandipharm Int., Tømrermester Martin Hansens Legat og Bustrupfonden. Oplysning og debat om CF Heidi Houman, CF-mor, medvirker fortsat i en række informationsmøder om genteknologi, som KMS-Kontaktudvalget for Mindre Sygdomsog handicapforeninger arrangerer for medlemmerne af denne sammenslutning. Endnu er kun få sygdomsgener blevet identificeret, hvorfor Familiekursus: hvor kvinderne præsenterede deres opfattelse af mand/kvinde-problematikken i en CF-hverdag. interessen for gen- og bioteknologidebatten kun har været til stede hos et mindre antal af de foreninger, som repræsenterer genetiske sygdomsgrupper. KMS har derfor taget initiativ til at øge kendskabet hertil i medlemskredsen, og Heidi Houmans indlæg handler om egne erfaringer og oplevelser med et barn med en arvelig sygdom. I 1997 blev loven om kunstig befrugtning vedtaget, herunder muligheden for at få foretaget præimplantationsdiagnostik, d.v.s. genetisk undersøgelse af befrugtede æg. Det Etiske Råd og Københavns Universitet afholdt i oktober en debatdag om fosterdiagnostik, og CF-mor Michala Høg Daimar blev inviteret til at holde et kort oplæg om sit syn på og oplevelser i.f.m. fosterdiagnostik. Michala Høg Daimar indledte med ordene, at 10 minutter til at berette om et af mit livs sværeste beslutninger det er jo ikke meget. Jeg skal fortælle, hvorfor jeg har valgt at sige ja til fosterdiagnostik. Det har jeg nemlig gjort ikke én men hele tre gange, og jeg kan forsikre jer, at beslutningen ikke bliver lettere for hver gang. I et meget personligt og åbenhjertigt indlæg fortalte hun om datteren Amira på nu 7 år, som er født med cystisk fibrose, en sygdom forældrene ikke vidste, de bar anlægget for. Inden jeg blev gravid igen, havde vi været igennem mange overvejelser om dagens emne fosterdiagnostik.skulle jeg, eller skulle jeg ikke få foretaget en prøve? Og har man først fået taget prøven, var det så det samme som at sige ja til en efterfølgende abort? Det var det for mig. Hvis jeg skulle have foretaget en undersøgelse, så var det med henblik på abort, hvis barnet havde cystisk fibrose. Michala Høg Daimar sagde endvidere: Hele denne diskussion om fosterdiagnostik er efter min mening ekstremt vigtig, fordi vi aldrig kommer emnet nærmere, hvis vi ikke får prøvet vore argumenter af både dem for og imod. Der er mange fordomme om dette emne, det er man nødt til at se i øjnene. Det er også baggrunden for, at jeg står her i dag og deler nogle i virkeligheden meget private overvejelser og oplevelser med jer. Nogle af disse overvejelser er: 5

5 6 Har vi lov at vælge Har vi lov til at lade være med at vælge Hvad med min datter Amira Hvad med min mand Hvad med vores ægteskab Hvad med mig Hvorfor er det så vigtigt at få det barn Er det et praktisk eller følelsesmæssigt problem at få et barn med en kronisk sygdom/handicap. Diskussioner om fosterdiagnostik bliver af og til drejet hen i retning af, at vi selv vil vælge vores børn og ikke lade naturen-skæbnen-gud eller hvad man nu tror på vælge. At forældre vil råde over liv og død, at vi kun vil have perfekte børn. At udviklingen på længere sigt vil medføre, at børn uden yderste led på lillefingeren vil blive valgt fra efter en ultralydsundersøgelse. Jeg synes, at denne del af diskussionen er ubehagelig på mange måder. Især fordi den mere end antyder, at vi som almindelige forældre i stort flertal vil vælge og vrage blandt vore ufødte børn. Det tror jeg ikke på.vi er forældre, ikke kynikere.vi har følelser indblandet ikke forskningsresultater. Forskningen har givet os muligheder for et valg. Det takker jeg for, selvom valget for mig har været svært men rigtigt og vigtigt for mig eller rettere os. Vigtigt for både mine ufødte børn, for min datter, for min mand, for vores ægteskab og for mig. Ingen skal bestemme, at vi skal foretage undersøgelsen, men vi skal fortsat have et valg og så skal omverdenen tro på, at vi er opgaven voksen nok til at træffe det rigtige valg. CF-foreningen og dens medlemmer har i årenes løb ofte beskæftiget sig med og drøftet emnet fosterdiagnostik. Familiekursus: Mændene lyttede til kvindernes bud og gav derefter deres version af emnet. Ved flere lejligheder har medlemmerne udtalt sig til fordel for netop det synspunkt, Michala Høg Daimar præsenterede at ingen skal bestemme, om vi skal foretage undersøgelsen, men vi skal fortsat have et valg og så skal omverdenen tro på, at vi er opgaven voksen nok til at træffe det rigtige valg. På baggrund af tidligere analyse af CF-familiers reaktion på tilbud om fosterundersøgelse har CF-foreningen med medlemmernes tilslutning ved flere anledninger konkluderet, at anlægsbærerscreening og fosterundersøgelse bør være et tilbud, men at den enkelte/parret skal sikres ret til at foretage et frit, informeret valg. Endvidere skal CF-foreningen arbejde for at sikre samfundets accept af og solidaritet med den enkeltes beslutning. En undersøgelse af de psykosociale aspekter ved anlægsbærerscreening, foretaget af lektor Hans Clausen, skulle vise, om ikke-risikofamilier deler CF-familiernes opfattelse og ønsker. De problemstillinger, som især ønskedes klarlagt i den psykosociale undersøgelse, var, om et tilbud om anlægsbærerscreening giver anledning til alvorlig angst om man føler sig sygeliggjort, om man bagefter fortryder at være blevet testet, om man kan huske den information, man har fået (retentionen) om den genetiske rådgivning var tilfredsstillende tilstrækkelig. Undersøgelsen bekræfter, hvad vi i CF-foreningen formodede, nemlig at hovedparten af de gravide (80%) tager imod tilbud om en test for cystisk fibrose, selv om den tilbudte test kun dækker ca. 90% af de mutationer, som findes i Danmark (sensitiviteten). Men undersøgelsen viste også, at det efter et år eller mere var vanskeligt for især kvinder med negativt testresultat at huske, at de stadig havde en lille risiko for at få et barn med CF på grund af de uidentificerede mutationer. Patientinformationen bør derfor forbedres, for at det kan undgås, at resultatet skaber falsk sikkerhed, og den psykosociale undersøgelse blev således et vigtigt redskab til at bedømme, hvorledes Familiekursus: Koncentration og kreativitet i gipsarbejder. den fremtidige genetiske rådgivning bør/kan tilrettelægges. Har vi råd til at indføre tilbud om anlægsbærerscreening? Hvad koster det sammenlignet med at behandle patienter med cystisk fibrose? Disse spørgsmål indgår i den offentlige debat, men det er vigtigt at understrege, at der ikke skal indføres populationsscreening for at spare på udgiften til CF-behandling. Tilbud om screening skal indføres, fordi befolkningen har vist, at de tager imod dette. Men omvendt er der heller ikke økonomiske argumenter for ikke at indføre screeningstilbuddet. Via sit medlemskab af Transplantationsgruppen-TG deltager CF-foreningen også i debatten om organdonation. Nogle CF-patienter er på aktiv venteliste til transplantation, d.v.s. de er forsynet med en bipper, således at de hurtigt kan kaldes ind til hospitalet, hvis egnet donor findes. For dem og for alle andre patienter på ventelisten er det dybt foruroligende at være vidne til, at antallet af organdonationer er vigende, mens ventelisten vokser. Der er grund til at formode, at hovedparten af de afslag, der gives af pårørende til hjernedøde, skyldes uvished om den afdøde slægtnings holdning til organdonation. Det er der-

6 Familiekursus: Børnene i rollespil Vi søger arbejde. for er stort ønske hos CF-foreningen og andre i samme situation, at befolkningen tager stilling til spørgsmålet om organdonation, så det kan afklares, hvor mange organer der reelt er til rådighed. En af de unge CF-patienter på venteliste, Brian Baagø, har med stor velvillighed deltaget i flere TV-indslag om emnet. Desuden har flere CF-patienter og -familier i årets løb stillet sig til rådighed for presseartikler om cystisk fibrose, således bl.a. Mette Schmidt (Vejle Amt Folkeblad), Jesper Jensen (Fyens Stiftstidende), Michala Høg Daimar (Berlingske Tidende), Merete og Bjarne Brændeholm (Ude og Hjemme), Pia og Peter Mouritzen (Hendes Verden) samt Judit og Lars Hansen (Hendes Verden). Alle disse tiltag er medvirkende til at øge kendskabet til cystisk fibrose. CF og Europapolitikken Cystisk fibrose betegnes ofte som modelsygdom vedr. de nye genteknologiske muligheder, hvorfor det nok ikke var overraskende, at CF fik en fremtrædende rolle i forbindelse med EU-parlamentets 1. behandling i juli måned af et direktivforslag om patent på genteknologiske opfindelser. Også dette bidrog til mere kendskab til sygdommen, da hele forløbet op til afstemningen i midten af juli var genstand for intens presseomtale i TV, radio og dagblade. Medvirkende var ikke mindst, at talrige danske CFfamilier og -patienter deltog aktivt i denne aktivitet ved bl.a. at skrive breve til en række EU-parlamentsmedlemmer, hvor de udtrykte deres ønske om, at forskning og udvikling af ny medicin i Europa ved hjælp af bioteknologien må fremmes til gavn for patienter med alvorlige arvelige sygdomme. Et tidligere direktivforslag led alvorligt nederlag i På det tidspunkt var ingen patienter aktive i debatten, hvorved hele lobbykampagnen var overladt til velorganiserede, yderligtgående grønne aktivistgrupper fra især Østrig og Tyskland. Da et nyt direktivforslag blev fremsat i 1996 meldte en del patientgrupper med cystisk fibrose i spidsen sig som aktive i kampagnen for at ændre de talrige fejlfortolkninger, som EU-parlamentsmedlemmerne havde modtaget i rigt mål fra disse grønne aktivister. Det lykkedes at vende stemningen, og det nye direktivforslag fik en positiv modtagelse ved første behandling i EUparlamentet og i november også ved Ministerrådets behandling af forslaget. Patientgrupperne, som havde deltaget aktivt i bestræbelserne på at præsentere deres synspunkter for politikerne, nød stor respekt ikke mindst cystisk fibrose-gruppen. De danske CF-familier har en absolut stor andel af æren for, at det lykkedes at komme godt igennem 1. behandlingen i Dette arbejde havde naturligvis ikke kunnet lade sig gøre uden økonomisk støtte hertil, og vi er taknemlige for, at bl.a. en række medicinalindustrier tog positivt imod vore ansøgninger om støtte til kampagnen. I denne opgave som i andre forhold vedr. CF-bekæmpelsen er vi helt afhængige af at finde de samarbejdspartnere, som deler vore synspunkter og er villige til at yde os fornøden hjælp til at løse vore opgaver. Til formålet blev dannet to paraplyorganisationer, dels DPG-Danske Patienter med Genetiske Sygdomme og SCANPAG-Scandinaviske Patienter med Genetiske Sygdomme, som i CF-foreningens regi udførte det praktiske arbejde i.f.m. lobbyaktiviteterne i EU-parlamentet. I dette arbejde har CF-foreningen et nært samarbejde med Alfa-1- antitrypsinmangel-foreningen, som deler vore interesser i disse spørgsmål. DPG-SCANPAG og CF-foreningen blev støttet af EUkommissionen, EFPIA, Smith- Kline Beecham/Belgien, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Pfizer Europe, Novo Nordisk A/S, EAGS/EFPIA, VSOP/EuropaBio, PPBH/Pharmaceutical Partners for Better Healthcare, European Platform og EAGS. CF-foreningens arbejdsopgaver og samarbejdspartnere. Sekretariatets funktion CF-sekretariatet er den daglige ramme om foreningens arbejde først og fremmest med en konsulenttjeneste, som står til patientfamiliernes rådighed i alle praktiske spørgsmål. Dette indebærer også oplysning om CF-sygdommen, bl.a. ved henvendelser fra daginstitutioner og skoler, hvor CF-børn passes og undervises, samt kontakt med sociale myndigheder. Også bladredaktion er hjemmehørende i sekretariatet, ligesom foreningen varetager tilrettelæggelse af lejre og familiekursus, sidstnævnte i nært samarbejde med de to CF-centre. Rejseaktivitet ved dansk kongresdeltagelse arrangeres også af CF-sekretariatet. Dernæst søger vi at imødekomme de talrige opgaver, som skyldes cystisk fibrose-sygdommens placering som modelsygdom for håndtering og anvendelse af ny genteknologisk viden. Dette medfører talrige kontakter med dags- og ugepressen. Materiale om cystisk fibrose ajourføres og udsendes i uddannelsespakker til elever på uddannelsesinstitutioner, skoler, gymnasier, seminarier etc., som i stort antal rekvirerer disse til deres biologispeciale og søger yderligere oplysning om CF, ofte ved interviews med patienter og forældre. CF modtager også hyppigt invitationer og opfordringer til at deltage i inden- og udenlandske debatter, konferencer og møder om genteknologi og andre patientsammenhænge. Interessen i befolkningen for at få foretaget anlægsbærertest er fortsat stigende, og sekretariatet modtager adskillige henvendelser herom. Sekretariatet deltager også i opgaver i forbindelse med oplysningsindsatsen om organdonation via vor samarbejdspartner Transplantationsgruppen-TG. Blandt vore øvrige samarbejdspartnere er Kontaktudvalget for Mindre Sygdoms- og handicapforeninger-kms og De Samvirkende Invalideorganisationer-DSI, og de udenlandske grupper: CF-NORDEN, International Cystic Fibrosis (Mucoviscidosis) Association-ICF(M)A. CF-foreningen repræsenterer desuden ICF(M)A s europæiske sektion: European Cystic Fibrosis Groups-ECFG og er rammen om projekterne DPG og SCANPAG, Danske Patienter med Genetiske Sygdommen og Scandinaviske Patienter med Genetiske Sygdomme. Desuden udføres i sekretariatet de daglige arbejdsrutiner med administrative opgaver, herunder medlemskontakt og -kartotek, fondsansøgninger og bogholderi. 7

7 8

8 9

9 Årsberetning Resultatet for året 1997 udviser et overskud på kr , mens 1996 udviste et overskud på kr Årets resultat kr foreslås overført til egenkapitalen, som herefter udgør kr Af foreningens indtægter kr er kr bidrag tilegnet bestemte formål og er opført henholdsvis under aktivitetsudgifter, som er specificeret i regnskabet, og under hensættelser. Jørgen Bardenfleth (formand) Arne Skibsted Jakobsen Niels Høiby Svend Stenvang Pedersen Hanne Wendel Tybkjær København, den 29. maj 1998 Bestyrelse: Peter Fristrup Jensen (næstformand) Christian Koch Leila Møller P. O. Schiøtz Sekretariatschef: Hanne Wendel Tybkjær Bente Beck Lone Kristensen Peter Steen Pedersen Hanne Grethe Nielsen Note Resultatopgørelse for året i t.kr. INDTÆGTER Medlemskontingenter Bidrag til foreningens arbejde Tips/Lotto Superchancen Landsindsamling Julemarked Indtægter i alt UDGFITER: Aktivitetsudgifter Tilskud Kurser og kongresser Tilskud Administrationsudgifter Tilskud Udgifter i alt Resultat før renter RENTER: Renteindtægter m.v., netto Renteudgifter, overført til projekter Nettoresultat kr

10 Revisionspåtegning Vi har revideret det af betyrelsen aflagte regnskab for 1997 for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose. Den udførte revision: Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 29. maj 1998 Revisionsfirmaet Chr. Mortensen F. Rothstein statsaut. revison Aktiver Balance pr. 31. december 1997 Note 31/12-96 i t.kr. ANLÆGSAKTIVER: Finansielle anlægsaktiver: 6 Værdipapirer (optaget til børskurs ultimo) Materielle anlægsaktiver: Inventar og kursusudstyr 38 Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER: Tilgodehavender: Tilgodehavende tilskud Andre tilgodehavender Deposita Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt kr Passiver Note 31/12-96 i t.kr. EGENKAPITAL: Saldo pr. 1. januar Kursreguleringer Årets nettoresultat Egenkapital i alt HENSÆTTELSER: Hensættelser til senere forskning m.v Hensættelser i alt KORTFRISTET GÆLD: A-skat Revisionshonorar Diverse omkostninger Forudmodtagne kontingenter Feriepenge og ATP Lønsumafgift Pensionsafgift Gæld i alt Passiver i alt kr

11 1996 Note kr. i t.kr. Noter 1996 Note kr. i t.kr Landsindsamling 29/11-31/12: Bidrag Udgifter kr Julemarked: Salg Sponsorship kr Aktivitetsudgifter: FORSKNING: Immunelektroforese-laboratoriet: Lønninger, pension og feriepenge m.v Udgifter Tilskud: Lund-Bugge Fonden CF-Lokalforeningen, Fjerritslev Boet efter Anna L.M. Hald Elva Hansen -500 Y. og H. Sommer -200 Helge Ville -100 S. Lukassen VST Elektronik A/S Verner Jørgensen Tour de La Sueur Slagtemester Carl Emil Jacobsen og Fru Anna Jacobsens Legat 0-5 Carl F.J. Carlson s og hustru Camilla Carlson s Legat 0-4 Søster Bodil Olsen 0-50 Søster Bodil Olsen 0-10 Zeneca AS 0-4 Det Warburgske Legat 0-2 Ved Frants Johansens bisættelse 0-18 Clara Hansens Mindelegat 0-10 Unidanmark-fonden 0-1 Korn- og Foderstof Kompagniet 0-5 Lone E. Mortensen og Søren M. Jensen 0-1 Solem/Jimenez 0-4 Lise og Svend Hansen 0-1 Frants Richters Fond 0-5 Hensat Hensat til Aspergillus fumigatus-projekt: Udgifter Tilskud: Illum Fondet Færoyskt Cystisk Fibrose Felag Danisco s Fond 0-10 Marie og M.B. Richters Fond 0-10 Hensat Hensat til Nac-projekt: Udgifter Tilskud: Renteindtægter Hensat Fagocyt Laboratorium: Lønninger, feriepenge Tilskud: Renteindtægter Hensat Vækst, pubertetsudvikling og reproduktion Udgifter Tilskud: Solvay Pharma ApS Tour de la Sueur Færoyskt Cystisk Fibrose Felag Hensat til Diabetes-projektet: Udgifter 0 18 Tilskud: MEDA AS 0-8 Janssen-Cilag A/S Helicobacter-projekt: Lønninger, pension og feriepenge m.v Udgifter Tilskud: Sym.Inter.Projekt P.a. Animal Studies: Udgifter 0 1 Effect of Traditional Chinese Medical Herbs Udgifter: Lønninger, feriepenge Udgifter Tilskud: Fondation Idella Hensat Hensat til Forskningskonto til minde om Claus Ginsborg: Tilskud: H. Lilienfeldt Schierbeck Hensat til

12 1996 Note kr. i t.kr Note kr. i t.kr. ECFS-European CF Society: Udgifter Tilskud: Membership fee Renteindtægter Hensat til Brugerundersøgelse diætbehandling, Skejby Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: MEDA AS 0-68 Solvay Pharma ApS (vedr udgift) Hensat Influence of the mucoid exopolysaccharide of P.a.: Udgifter 0 14 Tilskud: Astra-Danmark A/S 0-6 Rigshospitalet 0-1 Hensat ITH/2TH BALANCE, P.a. CF-mus: Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: Hensat Pulmozyme Projekt: Udgifter Tilskud: Roche A/S Hensat Hensat til CF Linkage DK-Russia: Udgifter Tilskud: ICF(M)A/NH CF Linkage DK-Baltic: Udgifter 0 8 Tilskud: Nordisk Minister Råd DPG/Scanpag: Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: EU Commission EFPIA SmithKline Beecham - B F. Hoffmann La Roche Ltd Pfizer Europe Novo Nordisk A/S Hensat til Øvrige/kommende forskningsopgaver: Tilskud: Tour de la Sueur Færoyskt Cystisk Fibrose Felag Laurits Andersens Fond Det Obelske Familiefond Hensat til Forskning i alt ØVRIGE AKTIVITETSUDGIFTER: Oplysningsindsats organdonation: Honorarer Udgifter Tilskud: Fremstilling af pjecer og oplysende materiale: Udgifter Tilskud: Janssen-Cilag A/S Patientmøder: Udgifter Tilskud: Scandipharm Int Solvay Pharma ApS Aktiviteter indlagte patienter: Udgifter Tilskud: Giro Småanskaffelser, straksafskrivning CF-årsberetning og -tidsskrifter Kontingenter DSI, ICF(M)A, IACFA m.v Forsikringer Gaver og bidrag Lokalgruppeomkostninger Familiekursus: Lønninger, honorarer m.v Kursusudgifter m.v Kursusudstyr Kursusgebyrer Tilskud: Handicappuljen Tips/Lotto Jannsen-Cilag A/S Solvay Pharma ApS Scandipharm Int Hensat til Ferielejre: Udgifter Lejrgebyrer Tilskud: Handicappuljen Tips/Lotto Tømrermester Martin Hansens Legat Bustrupfonden Hensat til

13 1996 Note kr. i t.kr Note kr. i t.kr. 14 Biotekkurser: Udgifter Tilskud: Tips/Lotto Øvrige aktivitetsudgifter i alt kr Kurser og kongresser Udgifter Tilskud: Solvay Pharma ApS Janssen-Cilag A/S Bayer Danmark A/S Glaxo Wellcome A/S Pasteur CFF-US 0-6 Zeneca AS Roche A/S Scandipharm Int. 0-6 H. Lundbeck & Co.A/S 0-18 Nationalforeningen 0-15 Hensat til kr. 5 - Administrationsudgifter: Sekretariatet: Lønninger, ferie- og rejsegodtgørelse Husleje (incl. regulering) Telefon og telefax Kørselstilskud, sekretariatschef (incl. regulering) Tryksager, kontorartikler og -inventar EDB- og fotokopieringsudgifter Porto Abonnement, annoncer og finansgebyr Depotgebyr Revision 1996, rest 0-3 Revision 1997, afsat ATP Arbejdsgiverandel AM-bidrag AER-elevrefusion Lønsumafgift CF-Norden Tab på tilgodehavende 0 11 Diverse omkostninger 0 1 Møder og rejser Modtaget tilskud: EAG/EFPIA VSOP/Europa Bio Rejseudgifter, sekretariatschef Modtaget tilskud: SmithKline Beecham, B P.P.B.H European Platform E.A.G.S kr Værdipapirer: Aktier: Den Danske Bank: 16 stk. à Obligationer: Østifternes Kreditforening: Nom. kr s.a.2017, 7% à 102, Nom. kr a.2022, 5% à 91, Byggeriets Realkreditfond BRF: Nom. kr s.2014, 7% à 101, Københavns Hypotekforening: Nom. kr s.2012, 4% à 93, Landsbankernes Reallånefond: Nom. kr s.1999, 7% à 101, kr Inventar: Anskaffelsessum: Saldo pr. 1/ Tilgang: HP Omnibook Olivetti Echos P100, PC 024 Afgang: Olivetti Echos P100, PC ANSKAFFELSESSUM PR. 31/ Afskrivning: Saldo pr. 1/ Afskrivninger Tilbageført vedr. årets afgang AFSKRIVNINGER PR. 31/ kr Likvide beholdninger: Kasse- og valutabeholdning Bankbeholdning: Den Danske Bank, Viborg afd.: Konto nr Konto nr Unibank, Viborg afd.: Konto nr Jyske Bank, Viborg afd.: Konto nr Girobank kr Hensættelser til senere forskning m.v.: NAC-projekt Fagocyt laboratorium CF-kurser Forskningskonto til minde om Claus Ginsborg Immunelektroforeselab RH 0 50 Effect of Traditional Chinese Medical Herbs ECFS European CD Society Forskn. vedr. CD o.a. lungesygdomme Vækst, pubertetsudvikling og reproduktion DPG/Scanpag Oplysningsmateriale Pulmozyme-projekt Aspergillus fum. Projekt 0 20 Muc. Exopoly. P.a., SSP Diverse kongresser Kommende forskningsopgaver kr

14 Bidragsliste 1997 Bidrag til foreningens arbejde kr samt til landsindsamlingen, kr., i alt kr. specificeres således: Anna og Erik Lyng Andersen Charlotte Bruun Andersen 650 Lene Andersen Linda Andersen Anonym Vibeke Apollo og Niels Peter Andreasen Deanna og Jørgen Bardenfleth Bente Beck Beate Bejlegaard og Gert Gydesen Helga Bendixen Else og Morten Bentsen Anne og Peter Breum John Brønnum Jørgen Buschardt Anni L. Christensen og Steen Lauesen Mikkel Skovborg Christensen 500 Andrea Christiansen Elly og Villy Christiansen Gunnar K. Christiansen Lisa og Mogens Christoffersen Birgit og Arne Conradsen. 500 Michala og Mohammed Høg Daimar Luisa Dotti og Viggo Bank Jensen Anne Engesgaard og Poul Jacobsen Birthe og Orla Duch Gorm Hagensen Anders Holm Hansen Brit Hansen og Jens Jensen 500 Connie og John Bay Hansen Judit og Lars Hansen Pia Kousgaard Houtved og Dan Rener Houtved Betty Neel Jansen og Peter Slot Tora og Henge Isaksen Christian Ellebæk Jensen Christine og Thomas Jensen Gerda Jensen Helle Meyer Jensen og Brian Gyldendal Nielsen 835 Maibritt og Michael Schønning Jensen 500 Nina Jensen Odile og Peter Fristrup Jensen Kirsten og Mogens Jepsen Signa og Johan Joensen Susanne Kollerup Justesen og Villy Nielsen Dorthe og Bjarne Jørgensen Karen og John Kidde-Hansen Dolly og Kaj Kirk Margrethe og Niels Kristoffersen Bidrag Gaver til CF-foreningen kan trækkes fra i skat iht. gældende lovgivning. Bl.a. kan den skattepligtige gavegiveren fratrække det beløb, hvormed årets gave pverstiger 500 kr. Fradraget kan højst udgøre kr. CF-foreningen kan også modtage testamentariske gaver uden at betale arveafgift. Forudsætningen er, at CF-foreningen er godkendt i henhold til Ligningslovens 8A, og vi kan oplyse, at CF-foreningen er opført på Toldog Skattestyrelsens seneste cirkulære af 11. juni Jørgen Steen Larsen Elisa og Bent Lund Inge og Jørgen Lynning Didde Lysdal og Lars Tandrup 735 Naima og Mohammed Monna 500 Charlotte Nielsen og Boye Jensen Familien Nielsen Gerda og Carlo Nielsen Hanne Nielsen Benedikte Ortvald og Knud Larsen Marion og Julius Pallesen. 535 Annette og Per Engelbrecht Pedersen Lene og Bent Pedersen John Rasmussen Nina Richter og Niels Tromholt Aase Saugmann og Bent Andersen Lise Schlage og Theis Taarnby Nygaard Jette Scheldt og Jan Lohse Sørensen Gitte og René Starup Lone og Peter Sørensen Hanne og Kurt Thuesen Agerbæk Motorcentrum Agnes og Alfred Andersen Anni og Bent Andersen Evan Andersen & Co Apoteket Svalen Familien Bender Barbara Bien Kristof Bien Helen Birkjær Ebba og Anders Boysen Brdr. Steinfath ApS Ved Anders Bruhn s bisættelse Lars Bruun Catherine Brændeholm CARBU ApS CF-kursister Faaborg Danisco s Fond Birthe og Leo Davidsen Den jyske Sparekasse Mary Engesgaard K. E. Engsig Facadespecialisterne VASKEBJØRNENE Aps Foreningen Cura Ved René Gerdrups bisættelse Jette Goldman Grundigs Rengøringsservice Grøndal Supermarked A/S Lise og Svend Hansen Tove og Benny Hansen Peter Harbo ApS Wire Tovværk Inger og Knud Erik Hansen Lilian og Erich Holm Sigrid Horsbøl Ellen Høiby Knud Højmark Inge Jacobsen Erik Charles Jensen Gill og Ib Jensen Gurli og Jørgen Jensen Kirsten Jensen Jerne Apotek JFK - John F. Kennedy Bent Kollerup Justesen Jyske Bank E. Jørgensen Jacob Jørgensen Anna Karlsen Carsten Kidde-Hansen Anni og Orla Kjeldgaard. 670 Poul Kjær Kirsten Klitgaard Birte og Kaj Knudsen KommuneKredit Korn- og foderstofkompagniet Bente og Peter Kragh Marie Kristensen Bent Lauridsen Eva Mosfeldt Laursen L. Laursen Det Warburgske Legat Annelise Lolk Loppemarked i Rødby Dorit og Kaj Lund Inga og Erik Lund Pia Lundblad Eva Lysdal Lærerstandens Brandforsikring G/S Madsen Gardiner Erna og Helge Maxild Medarbejderne Ark. fa. Rudolf Lolk I/S Gerd Müller Meta Møller Ellen Bedsted Nielsen Jena Nielsen og Michael Juul Holm Walther Nielsen Bodil og Christian Nørbach Inge Nygaard Ove Nygaard P. Rasmussen og sønner a-s Hanne og Peder Pedersen 925 Jonna Pedersen Hanne Petersen Rasmussen & Pedersen Trævarer I. og G. Rasmussen H. Ricken Minna og Aksel Scheldt Sparekassen for Vrå og Omegn Sparekassen Nordjyllands Fond Annelise og Chr. Stabel E.Tandrup N. J.Tandrup ApS E.Thomassen Fru og Hr.Thornberg Svend Aage Olesen Unibank A/S VKR s famieliefond Niels J. Østergaard-Hansen 700 Kirstine Aaskov Niels Aaskov Diverse bidrag kr. 499 og derunder Kommuner: Bjerringbro Kommune Frederikssund Kommune. 600 Hirtshals Kommune Ikast Kommune Københavns Magistrats 2. afdeling Lyngby-Taarbæk Kommune 500 Sejlflod Kommune Svinninge Kommune Søllerød Kommune Varde Kommune Aars Kommune Kr Øvrige bidrag tilegnet bestemte formål, i alt kr er opført henholdsvis under aktivitetsudgifter og under hensættelser og er specificeret i regnskabet. 15

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Årsberetning & regnskab 98

Årsberetning & regnskab 98 Årsberetning & regnskab 98 3 99 NOVEMBER Støt CF-foreningens landsindsamling 25.11.- 31.12.1999 CD: JAZZTELTET Send check på 100 kr til: Søren Kennet Petersen Horsevænget 27, 1.tv. 3400 Hillerød 100 kr

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 p½ LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE CVR.nr. 48 61 20 16 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005

Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005 Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Erklæringer m.v. 1 Resultatopgørelse 2005 7 Balance pr. 31. december 2005 8 Noter 9 2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting.

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting. ~ OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, 1201 København K. Regnskab for året 2002. KIRKE VÆRLØSEVEJ 18 C 3500 VÆRLØSE TELEFON 44 48 16 66 TELEFAX 44 48 16 74 E-mail

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn Registrerede revisorer Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 32 20 52

Læs mere

LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg Årsrapport for 2014

LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg Årsrapport for 2014 LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg ----------------------------- Årsrapport for 2014 CVR-Nr. 31 30 68 33 FORENINGSOPLYSNINGER 1. Foreningen:

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S Drifts- og skatteregnskab for Hjortnæs Møllelaug I/S 1. januar 2001 til 31. december 2001. 3. driftsår. Side 1 af 1 Driftsregnskab Indtægter. 2001 2000 Salg af el til BOE... 2.229.205,06 kr. Pristillæg...

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Årsberetning & regnskab 2001

Årsberetning & regnskab 2001 Årsberetning & regnskab 2001 2 2002 OKTOBER Gratis anlægsbærertest for cystisk fibrose bør nu omsider tilbydes alle gravide i Danmark...... dog forudsætter vi, at samfundet fortsat udviser solidaritet

Læs mere

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S

Drifts- og skatteregnskab. for. Hjortnæs Møllelaug I/S Drifts- og skatteregnskab for Hjortnæs Møllelaug I/S 1. januar 1999 til 31. december 1999. 1. driftsår. Side 1 af 8 Indtægter. Salg af el til BOE Statstilskud CO2-tilskud Pristillæg Driftstabserstatning

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2008. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Anvendt

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat

Holdnavn. Bam bam Klub/forening/privat 4-Kløver Bam bam SFS SFS Holdleder Navn Lisbeth Pedersen Adresse Hollandsvej 1 Telefon 2945 7114 Holdleder Navn Niels J. Pedersen Adresse Frodesvej 23 Telefon 2859 2201 hollandsvej1@gmail.com nielsjp@mail.com

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo---

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Duebrødevej Roskilde. ---ooo--- Excel/klienter/21/regnskab7.xls Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark ---ooo--- Duebrødevej 5 4 Roskilde ---ooo--- Årsrapport 27 (8. regnskabsår) ---ooo--- CVR. nr. 25 79

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsespåtegning. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 21 for Vandværket Vænget a.m.b.a.. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013

Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Selvstændige legater under bestyrelse af Advokatsamfundets Understøttelsesfond Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 1-34 Bilagtilselvangivelsen 2013 1-10 Side Selvstændige legater under

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5

Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3. Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2012 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Skovtved 4 7884 Fur. ---ooo--- Årsrapport 2011 (12.

Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark. ---ooo--- Skovtved 4 7884 Fur. ---ooo--- Årsrapport 2011 (12. Excel/klienter/2100/regnskab11.xls Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi McKenzie Institut Danmark Skovtved 4 7884 Fur Årsrapport 2011 (12. regnskabsår) CVR. nr. 25 79 37 22 Således forelagt og godkendt

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Note 1-4 Side 6-7 Årsregnskab 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2012 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006

VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006 VESTERBY EJERLAUG REGNSKAB FOR ÅRET 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE Side Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse 1. januar 31. december

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk. Regnskab 01.04.09-31.03.10 Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Regnskab 01.04.09-31.03.10 Side 1 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens regnskabsbestemmelser samt i overensstemmelse

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere