Uddelinger og omkostninger i danske fonde 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddelinger og omkostninger i danske fonde 1"

Transkript

1 Uddelinger og omkostninger i danske fonde 1 Clara Rao 2 Steen Thomsen 3 Center for Corporate Governance Copenhagen Business School 14. marts 2012 Vi redegør for en undersøgelse af uddelinger og omkostninger i danske fonde fra og en spørgeskemavurdering af uddelingerne frem til Der er sket en markant forøgelse af fondenes uddelinger siden 2009, og de erhvervsdrivende fonde deler nu omkring 6 mia. kr. ud årligt. Halvdelen af donationerne går til forskning og tegner sig for 5% af den samlede danske forskningsindsats. Omkostningerne er også steget, men omkostningerne per uddelt krone er faldet. Særligt filantropiske fonde 4 har nogle udfordringer med hensyn til åbenhed. 1 Denne rapport er et foreløbigt arbejdspapir i forskningsprojektet De Danske Erhvervsdrivende Fonde ved CBS. Se for yderligere information om projektet. Spørgsmål og kommentarer er velkomne til 2 Forskningsassistent, Center for Corporate Governance. 3 Professor, Center for Corporate Governance. 4 Fonde der ikke er ejer af en virksomhed med bestemmende indflydelse Page 1 of 17

2 Overblik Nye tal for uddelinger og omkostninger i de største danske fonde siden 2006 Nye tal for 104 erhvervsdrivende fondes uddelinger og omkostninger siden 2006 Vi følger også 16 filantropiske fonde siden 2006 Tilsammen uddelte de undersøgte fonde ca. 8 mia. kr. i 2010 Erhvervsdrivende fonde: Uddelingerne lå på 5.6 mia. kr. i 2010 og skønnes at ligge på ca. 5 mia. i I er nr. 1. A. P. Møllers Almenfond 5 (3,6 mia. kr.), nr. 2 Novo Nordisk Fonden (3.5 mia. kr.), nr. 3 Den Obelske Familiefond (1.7 mia. kr.) 6 og nr. 4 Lundbeckfonden med (1.6 mia. kr.). Uddelingerne er næsten tredoblet fra 2009 til 2010 Også blandt de filantropiske fonde er der tale om stigende uddelinger Stigningen er generel og skyldes ikke kun A. P. Møllers Almenfond og Novo Nordisk Fonden Ifølge en spørgeskemaundersøgelse ventes det høje niveau fastholdt tilsyneladende frem til 2012 Mere end 50% af uddelingerne i de erhvervsdrivende fonde går til forskning Det svarer til 5% af den samlede danske forskningsindsats Fondene har stor betydning på udvalgte områder, særligt bioteknologi og sundhedsvidenskab. Omkostninger Både i erhvervsdrivende- og filantropiske fonde er administrationsomkostningerne støt stigende. Over perioden er de steget med mere end 50% i begge typer fonde I de erhvervsdrivende fonde er omkostningerne per uddelt krone dog faldet og ligger lavere i 2010 end i I de 15 filantropiske fonde er omkostningerne per uddelt krone faldet siden Administrationsomkostningerne per uddelt krone er i 2010 er ca. 3 gange så høje i filantropiske fonde I 2010 udgjorde administrationsomkostningerne 14 øre per uddelt krone filantropiske fonde, men kun 5 øre i de erhvervsdrivende fonde Bestyrelseshonorarerne i de erhvervsdrivende fonde er steget med 7.5% per år i perioden Bestyrelseshonorarerne er ubetydelige i forhold til uddelingerne De udgør 1-4% af uddelingerne og skønsmæssigt 1-5 promille af fondenes formue 5 A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal 6 Det høje tal for den Obelske familiefond skyldes en ekstraordinært stor uddeling til familien i Page 2 of 17

3 Data Vi har i udgangspunktet søgt at indsamle data for 300 fonde 150 erhvervsdrivende og filantropiske fonde, men har kun kunnet finde anvendelig information for et mindretal af filantropiske fonde 7. For de erhvervsdrivende fonde har vi haft adgang til regnskaber, herunder resultatopgørelser, noter og ledelsesberetninger over perioden (5 år). Vi fandt brugbare data for 104 af dem angående uddelinger og omkostninger, som vi supplerer med en spørgeskemaundersøgelse for perioden frem til Kun 83 fonde oplyste dog om bestyrelseshonorarer perioden igennem. Dette er naturligvis kun en begrænset andel af de måske 1300 erhvervsdrivende fonde, men de er udvalgt blandt de største målt på aktiver, og på grund af en stor koncentration i fondenes aktivitet er der grund til at antage, at vi har kortlagt langt hovedparten af de erhvervsdrivende fondes samlede uddelinger. Blandt de filantropiske fonde fandt vi kun brugbare data for16 over perioden Nogle fonde har ikke udspecificeret deres uddelinger, hvorfor de figurer, der omfatter fordelingen af uddelinger på forskellige kategorier, er baseret på færre observationer. Selv om vi har en formodning om, at vi har medtaget nogle af de største fonde, kan vi ikke vide det med sikkerhed, og de store tals lov gælder næppe. Statistikken på de filantropiske fonde skal derfor ikke anses som en repræsentativ stikprøve, men mere som en indikation. 7 De danske fonde, der uddeler, kan inddeles i erhvervsdrivende og filantropiske fonde. De erhvervsdrivende ejer normalt en virksomhed. De skal årligt indlevere et årsregnskab til Erhvervs- styrelsen og er underkastet Fondsmyndighedens tilsyn. De filantropiske (ikke erhvervsdrivende fonde) har siden 1991 ikke skullet registreres i noget centralt register, og tilgængeligheden af informationer og regnskaber er for deres vedkommende yderst begrænset. Vi har bl.a. brugt og som kilder. Page 3 of 17

4 Erhvervsdrivende fondes uddelinger Som man kan se i figur 1, er de erhvervsdrivende fondes uddelinger steget markant i De 104 erhvervsdrivende fondes samlede uddelinger lå i 2010 på lidt over 5.5 mia. kr. sammenlignet med 1.8 mia.kr i 2009 altså næsten en tredobling. Det er et trend brud i forhold til tidligere år, hvor uddelingerne har svinget mellem 2 og 3 mia. kr. De erhvervsdrivende fondes uddelinger er blandt andet afhængige af selskabernes overskud, og den stigende tendens kan tilskrives en gunstig udvikling i deres selskaber og likvide midler trods den økonomiske krise. Figur mia. kr. er absolut set mange penge, men nationaløkonomisk udgør fondenes uddelinger selv efter den kraftige stigning kun omkring 1000 kr. per dansker eller 0.3% af BNP. Det altså ikke realistisk at forestille sig, at fondene i almindelighed kan løfte større offentlige opgaver. De offentlige udgifter udgør til sammenligning op mod 700 mia. kr. eller op mod halvdelen af nationalproduktet. Derimod kan fondene spille en rolle på udvalgte områder som f.eks. forskning, hvilket vi belyser i det følgende. En anden synsvinkel er at se uddelingerne i forhold til fondenes formue på skønsmæssigt 300 mia. kr. Her kan man sige, at uddelingerne groft taget er steget fra 1 til 2%. Med en lang rente på måske 3% og en risikopræmie på 2% er et relevant afkastkrav til fondenes formue måske 5%. Heraf kan Page 4 of 17

5 man måske forvente en gennemsnitlig pay out ratio på 50% svarende til 2.5% årligt, hvilket vil udgøre et omtrentligt maksimum for uddelingerne, hvoraf dog en del vil gå til en nødvendig konsolidering i fondene, hvis de skal kunne leve op til formål om at kunne støtte virksomhederne kapitalmæssigt, hvis der bliver behov for det. I praksis vil uddelingerne naturligvis ikke følge generelle betragtninger, men den faktiske dividende, der tilgår fondene fra deres selskaber og afkastet på fondenes likvide beholdninger. Dividenden må blandt andet ses i lyset af investeringsmulighederne i fondenes selskaber, hvis udvikling jo ofte er det primære mål for fondenes aktivitet. Der kan altså blive tale om et større eller mindre råderum end angivet ovenfor afhængigt af konjunkturerne og udviklingen i de enkelte selskaber. Et andet sammenligningsgrundlag kan være forholdet mellem fondenes velgørenhed og Deres erhvervsaktivitet. De 104 fondsejede virksomheder beskæftigede i 2010 omkring medarbejdere (heraf dog en stor del i udlandet) og havde en anslået værditilvækst på 250 milliarder kroner svarende til 16% af BNP (hvoraf igen dog en stor del blev produceret uden for Danmark). Vi kan på denne baggrund løseligt anslå de fondsejede virksomheders andel af det danske nationalprodukt til 10%, altså 30 gange så meget som uddelingerne. Uanset usikkerhederne understreger tallene, at fondene leverer et langt større bidrag til den danske samfundsøkonomi gennem erhvervsaktiviteten end gennem uddelingerne. Page 5 of 17

6 En generel tendens til voksende uddelinger Der er tale om en generel tendens til stigende uddelinger. Der er 46 % af fondene, som uddeler mere i 2010 end i 2009, men kun 36 % der uddeler mindre. Selvom A. P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Novo Nordisk fonden tages ud af beregningerne er der stadigvæk tale om en markant stigning fra , hvilket kan ses i figur 2. Figur 2 Som det fremgår af det følgende er fondenes administrationsomkostninger vokset i takt med uddelingerne, hvilket formentlig også kan betragtes som et signal om, at de forventer at dele noget mere ud i de kommende år (ellers giver de stigende administrationsomkostninger ikke meget mening). Page 6 of 17

7 Fondene forventer svagt stigende uddelinger i 2012 Af en spørgeskemaundersøgelse til 60 erhvervsdrivende fonde (besvarelsesprocent 42) kan vi i figur 3 se, at fondene overvejende regner med uændrede eller måske svagt stigende uddelinger i På dette grundlag ser det altså ud til at uddelingerne vil holde sig på det høje niveau i 2012 og måske udvise en svagt stigende tendens. Figur 3 11 af de adspurgte fonde angav for deres uddelinger i 2012, der samlet set tyder på et fald på 15% i forhold til 2010 niveauet. Med et 15% fald vil de samlede uddelinger ligge på 4,76 mia. kroner altså 2.5 gange 2009-niveauet. Givet usikkerhederne forekommer et samlet niveau for uddelingerne i størrelsesordenen 5 mia. kr.at være det bedste bud for I en afmattet økonomi præget af besparelser kan fondene dermed komme til at spille en større samfundsmæssig rolle end tidligere. I samme spørgeskemaundersøgelse svarede 66 % af de adspurgte bestyrelsesformænd JA til, at de erhvervsdrivende fonde vil spille en større rolle for det danske samfund i de kommende år. Page 7 of 17

8 De største fonde uddeler hovedparten Figur 4 viser de 20 største erhvervsdrivende fondes uddelinger i perioden Over perioden er det A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, der har uddelt mest (3.6 mia. kr.) lige efter er Novo Nordisk fonden (3.5 mia. kr.) med Den Obelske Familiefond (1.7 mia. kr.) på tredjepladsen. Figur 4 Som figuren viser, er der tale om en betydelig koncentration. De 10 største fonde tegner sig tilsammen for 92% af de104erhvervsfondes samlede uddelinger. De 20 største fonde tegner sig for 98%. Det kan blandt andet give anledning til overvejelser, om der er grund til at fjerne barrierer for nye fondsdannelser. Page 8 of 17

9 Også de filantropiske fonde uddeler mere I figur 5 sammenholder vi de erhvervsdrivende fondes uddelinger med de 16 filantropiske fonde, som vi har kunnet finde tilstrækkelige oplysninger for. 8 Figur 5 Blandt de filantropiske fonde er der tale om støt stigende uddelinger siden Tendensen kan formentlig blandt andet tilskrives, at de ikke på samme måde som erhvervsdrivende fonde er afhængige af en enkelt virksomhed, men spreder deres investeringer. De erhvervsdrivende fonde synes samlet set at uddele mere, hvilket jo ikke mindst skyldes, at vi har data for 7 gange så mange erhvervsdrivende som filantropiske fonde. Vi har dog formodentlig at gøre med nogle af de største blandt de filantropiske fonde, og hvis vi blot sammenligner med de 16 største erhvervsdrivende fonde uddeler disse også klart mere i kr. 8 De 15 filantropiske fonde er: Rockwool Fonden, Villum Fonden & Velux Fonden, Alm. Brand Fond, Tryg Fonden, Lokale- og Anlægsfonden, Realdania, Børnefonden. Selvom følgende fonde i juridisk forstand er registreret som erhvervsdrivende, indgår De med Deres filantropiske virke i denne undersøgelse: Fonden for Børn og Unge med Muskelsvin- Børnefonden, Nordea-fonden, Bikuben fonden, Léonie Sonnings Musikfond, Industriens fond, Krista og Viggo Petersens Fond, Louis Petersens legat, Spar Nord Fonden. De største filantropiske fonde, Alm. Brand Fond, Tryg og Realdania, er organiseret som foreninger. Page 9 of 17

10 Hvad deler de ud til? Figur 6 viser fordelingen af de erhvervsdrivende fondes uddelinger de sidste fem år. Figur 6 Mere end 50% af uddelingerne i de erhvervsdrivende fonde går til forskning, hvilket har stor betydning for områder som biomedicin, bioteknologi og sundhedsvidenskab. Uddelingerne til forskning svarer til 5% af den samlede danske (private og offentlige) forskningsindsats på set 3% af BNP, men 15% af de offentlige forskningsudgifter (på 1% af BNP). Til sammenligning udgør kulturdonationerne på 130 mio. kr. i 2010 under 1% af det offentlige kulturbudget. Det tredje vigtigste formål, undervisning og uddannelse, kan i nogle henseender ses i sammenhæng med forskningsaktiviteten, for så vidt som de går til universiteter og højere læreanstalter. Der kan derfor være grund til at diskutere fondenes rolle i forsknings- og uddannelsespolitikken, når den ses i sammenhæng med den offentlige sektors indsats, i forhold til hvilken den altså udgør 15%. Page 10 of 17

11 Fondenes administrationsomkostninger Når der fortages uddelinger vil det automatisk medføre administrationsomkostninger, hvorfor det er interessant at undersøge fondenes administrationsomkostninger og sammenholde dem med de gennemgået uddelinger. I figur 7 ses administrationsomkostningerne over en femårig periode for 16 filantropiske fonde og 104 erhvervsdrivende fonde. Figur 7. Vi kan se en jævnt stigende tendens i administrationsomkostninger for både erhvervsdrivende og filantropiske fonde. Over perioden er omkostningerne steget med 58% i erhvervsdrivende fonde og 54% for de filantropiske fonde. Den ensartede udvikling i de to fondstyper kan skyldes, at administrationsomkostningerne også i de erhvervsdrivende fonde fortrinsvis er drevet af uddelingsaktiviteten. Page 11 of 17

12 Figur 8 viser administrationsomkostningerne per udelt krone - et mål for omkostningseffektiviteten - i de erhvervsdrivende og filantropiske fonde. Som man kan se, er der en tendens til, at omkostningerne følger uddelingerne, og per uddelt krone er lavere i 2010 end i 2007 for både erhvervsdrivende - og filantropiske fonde. Figur 8 Det fremgår, at de erhvervsdrivende fonde brugte 5 øre per uddelt krone til administration i 2010, mens de filantropiske brugte 14 øre per uddelt krone. Forskellen mellem de to fondstyper er bemærkelsesværdig givet, at erhvervsdrivende fonde også har virksomheden at se til, men kan skyldes muligvis, at de filantropiske fonde uden tilknytning til en virksomhed i højere grad nedsætter sig med egen administration. For begge typer fonde er det tale om et stort fald fra 2009 til 2010, hvilket altså ikke skyldes lavere omkostninger, men derimod større uddelinger. Som nævnt kan der være gode grunde til større administrationsomkostninger, eks. at fondene organiserer sig mere professionelt så både sekretariat og bestyrelser styrkes. De kan let minimeres ved eksempelvis at lade uddelingerne bestå i check til en velgørenhedsorganisation, men det er ikke givet, at fondene på den måde kan leve op til deres formål eller yde det største mulige samfundsbidrag. Page 12 of 17

13 Bestyrelseshonorarer Bestyrelserne spiller en særlig rolle i fondene, der jo er selvejende og ikke er underkastet ejerkontrol 9. Figur 9 sammenholder udviklingen i bestyrelseshonorarerne i udvalgte fonde sammenholdt med disse fondes uddelinger. Figur 9 Samlede bestyrelseshonorar sammenholdt med uddelinger for de 83 erhvervsdrivende fonde En del af de administrative omkostninger er vederlag til fondenes bestyrelsesmedlemmer. Kategorien bestyrelseshonorar dækker over hvor stort et vederlag den samlede bestyrelse i de enkelte fonde får 10. Der er således ikke taget højde for, hvor mange bestyrelsesmedlemmer, der sidder i de enkelte fonde 11 eller om fonden har medarbejdere, der kan hjælpe bestyrelsen med opgaverne 9 Bestyrelsens vederlag må dog ifølge lovgivningen ikke overstige hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang jf. EFL 19, stk. 1. På denne forhindrer loven, at selve bestyrelseshvervet indebærer en betydelig uddeling fra fonden til bestyrelsesmedlemmerne. Endvidere kan bestyrelsen ikke foretage uddelinger, der går udover det rimelige honorar, til sig selv, hjemmeboende børn eller til stifter, revisorer eller direktion af fonden jf. FL 31 samt EFL 43, hvis det vedtages som en bestyrelsesbeslutning og ikke er hjemlet i vedtægterne. Fondsmyndigheden kan jf. EFL 19, stk. 3 nedsætte et bestyrelseshonorar hvis Myndigheden finder dette for højt og Erhvervsministeren har også mandat til at fastsætte en størrelse for vederlag til bestyrelser jf. EFL 19, stk I forbindelse med beregning af bestyrelseshonorarer, kan der i nogle regnskaber forekomme en vis usikkerhed omkring hvor stor en andel af de samlede honorarer, der tilfalder bestyrelsen i fonden, idet der er bestyrelsessammenfald med fonden og den virksomhed fonden driver. 11 Ved bestyrelsessammenfald i regnskabet så det samlede bestyrelseshonorar både omfatter bestyrelsesarbejde i fond og koncern som én samlet postering, indgår bestyrelseshonorarerne ikke som en del af administrationsomkostningerne, idet det ellers ville resultere i, at de samlede administrationsomkostningerne bliver større end opgivet i resultatopgørelsen. Page 13 of 17

14 Som figur 9 viser, er bestyrelseshonorarerne steget. I perioden er de vokset med 7.5% per år, hvilket skønnes at være på linje med den generelle udvikling i bestyrelseshonoreringen. Hvis man sammenholder andelen af bestyrelseshonorarerne mod de samlede uddelinger, udgør honorarerne 1-4% af uddelingerne, hvilket må vurderes som marginalt og sammenholdes honorarerne med virksomhedernes formue udgør de nogle få promiller af fondenes samlede formue. Bestyrelseshonorarerne har i øvrigt også været stigende i børsnoterede virksomheder og andre selskaber, hvilket ikke mindst afspejler en generel opkvalificering af bestyrelsesarbejdet. Det gennemsnitlige bestyrelseshonorar per medlem udgjorde i kroner. Der er dog meget betydelige forskelle fondene imellem fra et samlet honorar på under kroner til adskillige millioner. 12 Ser man på forholdet mellem administrationsomkostninger og bestyrelseshonorarer er der fra 2006 til 2010 tale om et fald. Bestyrelseshonorarernes andel af de samlede administrationsomkostninger ligger i perioden imellem 25% og 30%. 12 I forhold til indregningen af bestyrelseshonorarer for de erhvervsdrivende fonde forekommer der en vis usikkerhed i mange af regnskaberne, fordi fondene er koncernforbundet med diverse datterselskaber. Det er således ikke altid muligt at aflæse ud fra regnskaberne, om det pågældende bestyrelseshonorar kun dækker fonden eller dækker hele koncernen. I sådanne tilfælde risikerer bestyrelseshonorarerne at komme til at se kunstigt store ud, hvilket også vil påvirke administrationsomkostningerne, da bestyrelseshonorarerne er en del heraf. Dog er kun en lille del af fondene omfattet af det problem. Page 14 of 17

15 Konklusion Uddelingerne fra 104 erhvervsdrivende fonde er tredoblet fra ca. 2 mia. kr. i 2006 til 5.5 mia. kr. i Der er en markant positiv tendens fra 2009 sammenlignet med 2010, også selvom man tager de to største uddelere ud af statistikken. En spørgeundersøgelse blandt 60 bestyrelsesformænd i erhvervsdrivende fonde indikerer, at det høje uddelingsniveau vil fortsætte i Uddelinger har ikke den store nationaløkonomiske betydning og kan i almindelighed ikke fylde huller i den offentlige sektors udbud, men kan dog spille en vigtig rolle på visse udvalgte områder. Over 50% af uddelingerne går til forskning, hvilket svarer til ca. 5% af den samlede danske forskningsindsats eller 15% af den offentlige forskning. Dette har stor betydning for områder som sundhedsvidenskab og bioteknologi. Fondenes administrationsomkostninger er støt stigende og er i perioden steget med mere end 50%. Omkostningerne følger dog uddelingerne og per uddelt krone er de lavere i 2010 end i 2006 for erhvervsdrivende. Også bestyrelseshonorarerne har i perioden været støt stigende med 7.5% om året, men er ubetydelige sammenholdt med de samlede uddelinger eller fondenes formuer. Page 15 of 17

16 Diskussion Åbenhed. Vi må konstatere, at fondenes kommunikation lader noget tilbage at ønske. De erhvervsdrivende fonde, og navnlig de store af dem, rapporterer markant bedre end de filantropiske fonde, men selv blandt dem var det kun muligt at finde relevante oplysninger om uddelinger i 55% af fondene. Blandt de filantropiske fonde var tallet dog markant lavere, helt nede på 6%, hvilket formentlig blandt andet skyldes, at de ikke er forpligtet til at lade sig registrere eller aflevere årsregnskaber. Man kan ikke bebrejde kritikerne, at de finder dem lukkede. Det er naturligvis et åbent spørgsmål, om der bør være større gennemsigtighed i fondsverdenen. Fonde er jo som regel private institutioner, der på nogle punkter kan sidestilles med personligt ejede firmaer, der heller ikke behøver at meddele sig til offentligheden. Fondenes stigende betydning i det danske samfund 13 indebærer dog, at interessen for dem må siges at være legitim og forståelig. Hertil kommer, at de direkte omkostninger ved at informere mere er aftaget i kraft af internettet. Et forslag til informationsstandard kunne derfor være, at fondene både erhvervsdrivende og filantropiske som minimum offentliggjorde følgende oplysninger umiddelbart efter deres regnskabsaflæggelse. Fondens navn Fondens bestyrelse og evt. direktion/sekretariat adresse Fondens egenkapital Fondens aktiver Fondens overskud Fondens samlede uddelinger Fondens uddelinger fordelt på art: forskning, kultur, uddannelse, interne donationer Vi skønner, at de direkte omkostninger ved at offentliggøre disse oplysninger vil beløbe sig til under 500 kroner årligt. Fonde, der ønsker en tidsvarende dialog med det omgivende samfund, vil givetvis vælge at offentliggøre flere informationer, bl.a. regnskaber, hvilket forekommer naturligt navnlig for de større fonde. 13 Da nationalproduktet har været tilnærmelsesvis konstant over perioden svarer en fordobling eller en tredobling af uddelingerne også til en tredobling af deres økonomiske betydning i så henseende. Hertil kommer fondenes erhvervsøkonomiske betydning, som dog ikke er undersøgt i dette papir. Page 16 of 17

17 Uddelinger. Fondenes uddelinger er voksende, men udgør dog stadig en ganske beskeden andel af den samlede samfundsøkonomi. Derfor er det vigtigt at have realistiske forventninger til, hvad fondene kan bidrage med. Selv på forskningsområdet, hvor de koncentrerer deres indsats tegner de sig kun for godt 5% af de samlede (private og offentlige) forskningsinvesteringer. Fondene spiller en langt større rolle i kraft af deres erhvervsaktivitet, og det er derfor vigtigt, at erhvervsaktiviteten får prioritet i økonomisk-politiske overvejelser. Fondenes rolle i finansiering af forskning og udvikling er dog større på udvalgte områder af overordnet samfundsøkonomisk interesse, navnlig lægemiddelområdet. Derfor kan der være god grund til at diskutere fondenes rolle i dansk forskningspolitik. Omkostninger. Fondenes omkostninger er vokset gennem de seneste år, men dette kan dog overvejende henføres til et voksende aktivitetsniveau, således at omkostningerne per uddelt krone er faldet fra 2007 til De ligger relativt højt i de filantropiske fonde på omkring 1/7 af uddelingerne, hvilket der dog kan være en række gode grunde til, eksempelvis, at De ikke på samme måde kan benytte virksomhedernes faciliteter, og at de i nogle tilfælde vælger at prioritere egne aktiviteter frem for uddelinger altså at de er udførende ( operating ) snarere end uddelende ( charitable ). Ikke desto mindre er der naturligvis normalt god grund til opmærksomhed om et stigende omkostningsniveau. Som følge af faste administrationsomkostninger er der blandt andet god grund til at antage, at fondenes økonomi kendetegnes af stordriftsfordele, hvilket kan føre til overvejelser om samarbejde fondene imellem eller i nogen tilfælde måske direkte sammenlægninger. Fondenes bestyrelseshonorarer er i forhold til deres uddelinger og ejerskab af underordnet betydning. Page 17 of 17

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014

Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Kim Füchsel. Seminar d. 30. januar 2014 www.pwc.dk Aktivt ejerskab i erhvervsfonde Bestyrelsens fokus på værdiskabelse Foreningen til udvikling af bestyrelsesarbejde i Danmark Seminar d. 30. januar 2014 Revision. Skat. Rådgivning. Bestyrelsens

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Anbefalinger for God Fondsledelse v/formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 ANBEFALINGERNE

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond. CVR-nr. 24 25 60 73

Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond. CVR-nr. 24 25 60 73 Vedtægter Vokslev Sparekasses Fond CVR-nr. 24 25 60 73 Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Vokslev Sparekasses Fond. 1.2 Fondens hjemsted er Aalborg Kommune. 1.3 Fonden er stiftet ved omdannelse

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde

Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Skattebetaling i de erhvervsdrivende fonde Af Statsautoriseret revisor Susanne Nørgaard, PwC og CBS Indledning Det ses jævnlig fremført i dagspressen(1), at de erhvervsdrivende fonde betaler for lidt i

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a.

En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. A d vokat (H), professor, dr. jur. ERIK WERLAUFF 1. En nærmere definition af en (erhvervsdrivende) fond, jf. udkastets 1 a. Kræver ingen tiltag hos den enkelte fond, men skal haves i erindring ved stiftelse

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægt for Jubilæumsfonden

Vedtægt for Jubilæumsfonden Vedtægt for Jubilæumsfonden 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Jubilæumsfonden. Fondens hjemsted er Århus Kommune med adresse Udkærsvej 15, 8200 Århus N. 2 Formål Fondens formål er at yde legater til studierejselegater,

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013

SEB PENSION. ÅOP og ÅOK. Metodebeskrivelse 2013 SEB PENSION ÅOP og ÅOK Metodebeskrivelse 2013 28. maj 2014 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning og overblik 3 2 Metodebeskrivelse i henhold til henstilling fra Forsikring & Pension 4 3 Afstemningsskema

Læs mere

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32

Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 Lett Advokatfirma Adv. Jan Børjesson J.nr. 260812-SVK VEDTÆGTER Århus Købmandsskoles Fond CVR nr. 11 71 55 32 København Århus Kolding 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond.

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Vedtægt for Jubilæumsfonden

Vedtægt for Jubilæumsfonden Vedtægt for Jubilæumsfonden 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Jubilæumsfonden. Fondens hjemsted er Århus Kommune med adresse Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N Formål Fondens formål er at yde legater til

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted VEDTÆGTER. For. Børneastmafonden. December 2002

Bech-Bruun Dragsted VEDTÆGTER. For. Børneastmafonden. December 2002 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 VEDTÆGTER For Børneastmafonden December 2002 c:\my documents\winword\fonds\børneastmafond\030118

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19)

1) fondens navn, 2) den kommune her i landet, hvor fonden skal have sit hjemsted (hovedkontor),(19) Lovbekendtgørelse 1992-08-11 nr. 698 om fonde og visse foreninger, som ændret ved L 1994-06-01 nr. 442, L 1995-06-14 nr. 389, L 1997-12-17 nr. 980 og L 1999-03-24 nr. 166(*) Kap. 1. Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Castberggård 23. januar 2014. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Castberggård 23. januar 2014 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af fonde med

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven

Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Regnskabstema - Ledelsesvederlag efter årsregnskabsloven Årsregnskabsloven stiller krav om oplysning om ledelsesvederlag i virksomhedens årsrapport. Omfanget af oplysningerne afhænger af virksomhedens

Læs mere

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt

Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Bilag 159 Offentligt Finansudvalget 28-9 FIU alm. del Bilag 19 Offentligt N O T A T Møde med Folketingets finansudvalg d. 3/9 29 Den verdensomspændende økonomiske krise har ført til et så markant fald i efterspørgslen efter

Læs mere

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014

Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Præsentation af lov om erhvervsdrivende fonde Erhvervsstyrelsen Den 10. december 2014 Dagsorden Præsentation Proces og generelt om den nye LEF Fondsmyndighed Ændringer i lov om erhvervsdrivende fonde Næste

Læs mere

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri

Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Bilag 35.4.4. Bestyrelsesmøde 23.04.13 17. april 2013 MGO Vurdering af ramme for lån til finansiering af byggeri Baggrund På bestyrelsesmødet den 23. april 2013 skal der træffes en beslutning om omfanget

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel

Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE NR. Tilpasning i byggeriet efter overophedningen Nyt kapitel Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING

NOTAT OM KOMPETENCEFORDELING OG BESTYRELSESSAMMENSÆTNING Bilag 2: Notat om kompetencefordeling og bestyrelsessammensætning 27. marts 2015 version 1.0 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165947

Læs mere