Indholdsfortegnelse INDHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse INDHOLD"

Transkript

1 2013 ÅRSRAPPORT

2 INDHOLD Indholdsfortegnelse 1 Beretning Forsvarets formål Årets faglige resultat Målrapportering over resultatkrav og de medgåede og afsatte økonomiske ressourcer Årets økonomiske resultat Forsvarets forventninger til det kommende år UDVALGTE ANALYSEBIDRAG FOR Forsvarets indsats i Mali Forsvarets økonomiske resultat Regnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Omregningstabel Pengestrømsopgørelse Bevillingsregnskab Bevillingsafregning Akkumuleret resultat Administrerede udgifter og indtægter...40 Ledelsespåtegning...41 Noter til resultatopgørelsen...42 Noter til balancen Bilag til regnskab og bevilling Leverede interne ydelser til Hjemmeværnet Opgørelse af skibe over 24 meter Indtægtsdækket virksomhed Øvrige aktiviteter Bygge- og anlægsregnskab Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder Materielanskaffelser Omkostningsbaseret resultat fordelt pr. hovedformål Årsrapport 2013

3 INDHOLD 5 Bilag til målrapportering Ny forsvarsaftale Internationale operationer i Afghanistan og ved Afrikas Horn Maritime sikkerhedsoperationer (Afrikas Horn) Nationale operationer Eftersøgnings- og redningstjeneste Kapaciteter på beredskab tilmeldt internationale organisationer Styrkeproduktion Materielanskaffelser Økonomistyring Forbedret økonomistyring Konkurrenceudsættelse af etablissementsdrift Udestående på etablissementer og bygninger Klima- og energistrategi i Forsvaret Implementering af Klima- og energistrategi Implementering af Miljø- og naturstrategi Grønne etablissementer Personalepolitiske kvalitetsmål Veteranpolitik Ligebehandling og mangfoldighed Sygefravær Forebyggende arbejde til sikring af arbejdsmiljøet...87 Virksomhedsoplysninger...88 FORSVARETS ORGANISATION...89 Årsrapport

4 DEL 1 BERETNING FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR Forsvarets formål Forsvarskommandoen er en styrelse under Forsvarsministeriet. Forsvarskommandoens myndighedsområde kaldes i daglig tale Forsvaret. Forsvarets opgaver er fastlagt i lov om Forsvarets formål, opgaver og organisation mv., også kaldet Forsvarsloven. Formålet med Forsvaret er at: Bidrage til at fremme fred og sikkerhed Forebygge konflikter og krig Hævde Danmarks suverænitet og sikre landets fortsatte eksistens og integritet Fremme en fredelig udvikling i verden med respekt for menneskerettighederne Forsvarets mission er: Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark. Missionen beskriver Forsvarets grundlæggende opgave, som alle i Forsvaret bidrager til. At kæmpe og vinde dækker over en lang række opgaver fra at deltage i militære operationer overalt i verden til at sikre dansk territorium og bidrage til løsning af en række forskelligartede civile samfundsopgaver. Forsvarets vision er: Forsvarets vision er Forsvarets mål for fremtiden og er opdelt i tre områder der handler om Forsvarets operative virke, Forsvaret som virksomhed og Forsvarets medarbejdere. De tre områder skal ses som ét hele, der tilsammen vil give det bedste danske forsvar nu og i fremtiden. Visionen er udtryk for et værdigrundlag, som alle Forsvarets myndigheder skal læne sig op ad i deres daglige arbejde og tanker for fremtiden. Forsvarets vision og strategiske målsætninger, som Forsvaret skal håndtere for at realisere visionen, skal sammenholdes med Forsvarsloven, de politiske intentioner for Forsvaret, der er fastlagt i forsvarsaftale samt gældende resultatkontrakt mellem Forsvarsministeriets departement og Forsvarskommandoen. 4 Årsrapport 2013

5 BERETNING 1.2 Årets faglige resultat På den internationale front har Forsvarets enheder i 2013 været indsat i Afghanistan, Mali, Kosovo, ved Afrikas Horn og i Syrien. Den største bidragyder har fortsat været hæren i forhold til indsatsen i Afghanistan. I tråd med den overordnede plan for Danmarks engagement i Afghanistan blev den danske militære tilstedeværelse gradvist reduceret i løbet af I juli blev det danske infanterikompagni hjemtaget. Efterfølgende blev også de danske bidrag til støtte for opbygningen af afghanske politistyrker hjemtaget. De danske specialoperationsstyrker i Task Force 7 afsluttede tillige deres samarbejde med den afghanske specialpolitienhed i Lashkar Gah, og bidraget blev hjemtaget ved årets udgang. Samtidig har søværnet og flyvevåbnet leveret omfattende bidrag til indsatsen mod pirateri ved Afrikas Horn. Dertil kommer, at flyvevåbnet i januar 2013 med kort varsel udsendte et C-130J transportfly til støtte for den fransk-ledede operation Serval i Mali. For flyvevåbnet blev året også præget af hjemtagningen af det danske transportfly og det mobile luftoperationscenter fra Afghanistan. I slutningen af 2013 blev der indgået en international aftale om fjernelse af Syriens kemiske våben. Fra dansk side traf man efterfølgende beslutning om at bidrage aktivt til aftalens gennemførelse. Dansk forsvar varetager nu ledelsen af den samlede militære, maritime transportoperation og bidrager med en maritim føringskapacitet, en maritim eskortekapacitet samt en mari tim transportkapacitet. Det danske fleksible støtteskib Esbern Snare med en dansk stab ombord, transportskibet Ark Futura samt Søværnets Operative Kommando har således siden december 2013 deltaget i transport og eskorte af kemiske kampstoffer ud af Syrien. Forsvarets kapaciteter til den nationale opgaveløsning har været indsat inden for hele rigsfællesskabet, og ca. 600 personer i Forsvaret har til stadighed været indsat, på beredskab eller tilkald for at støtte det danske samfund, hvad enten der har været tale om eftersøgnings- og redningsoperationer, ambulanceflyvninger, ammunitionsrydning, bevogtning, overvågning eller suverænitetshævdelse. Denne støtte har været leveret i et godt samarbejde med civile myndigheder inden for staten, regionerne og kommunerne. Styrkeproduktionen var i 2013 tilstrækkelig til at understøtte de planlagte og de pludseligt opståede indsættelser i nationale og internationale operationer. Forsvarets funktionelle tjenester har leveret en tilstrækkelig støttevirksomhed til Forsvarets samlede styrkeproduktion og styrkeindsættelse, hvilket har medvirket til opnåelse af et tilfredsstillende operativt resultat. I slutningen af juli trak de danske soldater sig tilbage fra Main Operation Base Price, lige udenfor handelsbyen Gereshk i Afghanistan. Price har været omdrejningspunktet for de danske operationer i Helmand. Hovedlejren er nu Camp Bastion. Årsrapport

6 BERETNING Samlet set har Forsvarets interne og eksterne produktion samt støtteproduktion været tilfredsstillende. Internationale operationer Forsvaret udsendte i 2013 enheder fra alle tre værn til støtte for gennemførelsen af internationale operationer. Det er vurderingen, at kerneopgaven i forhold til at kunne levere internationalt deployerbare militære kapaciteter i 2013 blev løst tilfredsstillende. Afghanistan 2013 var kendetegnet af hjemtagning af en række militære enheder, men også af en fortsat støtte til opbygningen af afghanske kapaciteter, særligt inden for politiområdet. Panserinfanterikompagniet afsluttede sin opgaveløsning i juli, men det danske kontingent har beholdt en slagkraftig enhed i form af kampvogne og en række tilhørende støtteenheder, der fortsætter løsningen af kampopgaver som en del af en britisk ledet kampgruppe. Efter knap to års samarbejde mellem danske specialoperationsstyrker i Task Force 7 og den afghanske specialpolitienhed i Lashkar Gah, opnåede afghanerne i december som planlagt operativ status som selvstændig taktisk enhed, hvorefter det danske bidrag kunne hjemtages. Også øvrige bidrag til støtte for opbygningen af afghanske politistyrker kunne hjemtages i løbet af Omlægningen af den danske militære indsats illustreres desuden af, at Forsvaret i samarbejde med bl.a. Hjemmeværnet opstillede og udsendte et Agricultural Development Team, der havde til opgave at rådgive lokale landmænd, og hæren indledte udsendelse af instruktører og støttepersonel til den afghanske hærs uddannelsesfaciliteter i Kabul. Efter mere end et års samlet udsendelse til støtte for ISAF blev det danske C-130J transportfly hjemtaget i april Ved udgangen af maj blev det mobile luftoperationscenter, den såkaldte MACC, også hjemtaget. Enheden havde siden begyndelsen af marts 2012 bidraget til luftrumsovervågning i den nordlige del af Afghanistan. Fra medio 2013 øgede Flyvevåbnet sit bidrag til støtte for driften af to strategiske lufthavne, herunder Kabul International Airport og Kandahar Airfield. Det samlede bidrag består af 25 mand. Ud over de faste bidrag til ISAF leverede Flyvevåbnet i 2013 transportstøtte bl.a. i forbindelse med udskiftning af personel. Dansk kampvogn i Camp Bastion i Helmandprovinsen. Kampvognene blev ikke trukket hjem, selv om den danske styrke blev reduceret. Kampvognene indgår sammen med EOD bidraget i den britiske kampgruppe. 6 Årsrapport 2013

7 BERETNING Internationale maritime sikkerhedsoperationer Fregatten Iver Huitfeldt og støtteskibet Esbern Snare udgjorde sammen med det Challenger fly, som i perioden fra september til november var udsendt til Seychellerne, Forsvarets bidrag til internationale maritime sikkerhedsoperationer ved Afrikas Horn i I henhold til den danske anti-pirateristrategi kan et maritimt bidrag indsættes i op til seks måneder om året, men i 2013 leverede de to skibsbidrag i alt 203 dages indsættelse i perioden fra 1. januar til 11. maj og igen fra 26. oktober til 6. december. Fregatten Iver Huitfeldt var indsat i Operation Ocean Shield i første halvår og blev forlænget frem til medio maj i forbindelse med frigivelsen af besætningen fra det danske skib Leopard. Støtteskibet Esbern Snare indgik i Operation Ocean Shield fra primo oktober og havde planlagt deltagelse frem til årsskiftet, men udgik af operationen 6. december, da skibet blev omdirigeret med henblik på at deltage i transport af kemiske kampstoffer fra Syrien. I forbindelse med at fregatten Iver Huitfeldt ophold blev forlænget i Operation Ocean Shield, blev der gennemført et træningskursus for East Africa Standby Forces og fælles træning med Seychellernes kystbevogtning. I Mombasa i Kenya, deltog støtteskibet Esbern Snare i øvelsen Cutlass Express 13 med instruktør og koordinatorer fra Søværnets Operative Kommando og med støtte fra danske officerer udstationeret i Kenya. I øvelsen indgik træning i at gennemføre maritime overvågnings- og sikkerhedsoperationer med lokale boarding teams og lokale maritime overvågningsoperatører. Øvelsen vurderes på sigt at bidrage til at styrke de regionale staters evne til at varetage egen maritim sikkerhed. Pirateriaktiviteten var de første ti måneder forholdsvis lav, men kunne ses øget i slutningen af året. Støtteskibet Esbern Snare tilbageholdt i november ni formodede pirater mistænkt for at have angrebet det danskflagede skib Torm Kansas. For første gang forsøgte man en national retsforfølgelse, men statsanklageren fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at retsforfølge de formodede pirater i Danmark. Efterfølgende blev de ni formodede pirater overført til myndighederne på Seychellerne for at undersøge muligheden for en retsforfølgelse her. De danske erfaringer og kapaciteter på anti-pirateriområdet er fortsat efterspurgte, og Forsvaret vurderer, at det militære pres har haft afgørende betydning for piraternes lave aktivitetsniveau i Kosovo Det danske styrkebidrag har i løbet af 2013 varieret fra 35 til 37 mand. Ved udgangen af 2013 bestod det danske styrkebidrag af en bevogtningsdeling på 29 soldater med ophold i Camp Novo Selo og seks stabsmedlemmer i hovedkvarteret KFOR i Pristina. Bevogtningsdelingen var i første halvår af 2013 opstillet af Hjemmeværnet. I andet halvår 2013 og fremadrettet opstilles bevogtningsdelingen af Hærens Operative Kommando. Ultimo 2013 meddelte Frankrig officielt, at man ikke længere vil være lead nation for Camp Novo Selo fra 1. januar En ny løsning, hvor NATO opstiller den nødvendige kommando- og kontrol struktur og tilvejebringer den nødvendige logistik, forventes indført fra 1. april Mali På anmodning fra FN indledte Frankrig 11. januar 2013 en militæroperation i Mali. Operation Serval, blev iværksat med henblik på at bistå Malis regering i dens bestræbelser på at modstå forskellige oprørsgruppers forsøg på at overtage magten i den sydlige del af Mali samt genoprette landets territoriale integritet. Årsrapport

8 BERETNING Med henvisning til FN Resolution 2085 valgte den danske regering at stille et militært bidrag til rådighed for den fransk-ledede operation. Det danske bidrag bestod af ét C-130J transportfly og et hold bestående af 40 mand. Udover Danmark har bl.a. USA, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien og Sverige bidraget militært til operation Serval. Det danske transportfly gennemførte sin sidste mission 14. maj 2013, hvorefter bidraget returnerede til hjembasen på Flyvestation Aalborg. I afsnit 2.1 er der en samlet analyse af Forsvarets indsats i Mali. Syrien Med virkning fra 6. december 2013 blev støtteskibet Esbern Snare omdirigeret fra Operation Ocean Shield til Middelhavet for at deltage i transport og eskorte af kemiske kampstoffer ud af Syrien. Operationen gennemføres med baggrund i FN sikkerhedsresolution 2118 og Folketingets beslutning under overordnet ledelse af organisationen til forbud mod kemiske våben. Nationale operationer Forsvaret vurderer, at de nationale opgaver i 2013 blev løst tilfredsstillende. Uanset om det har været i Danmark eller i Arktis, og hvad enten det har drejet sig om suverænitetshævdelse, overvågning, bevogtning eller redningsoperationer, er opgaverne med at yde støtte til samfundet blevet løst professionelt og i god koordination med de øvrige nationale, statslige, regionale eller kommunale myndigheder. Suverænitetshævdelse og myndighedsopgaver I dansk område var der kontinuerligt været indsat tre skibe til løsning af suverænitets- og myndighedsopgaver. Derudover har der også været to F-16 kampfly på afvisningsberedskab. Afvisnings beredskabet har i 2013 været aktiveret i 50 tilfælde, alle inden for beredskabskravet. Der har været konstateret én krænkelse af dansk luftrum der fandt sted i juni Der har endvidere været konstateret én krænkelse af dansk søterritorium der fandt sted i februar I det arktiske område har Forsvaret kontinuerligt haft tre til fire skibe indsat, hvoraf et har været helikopterbærende, samt periodevist et inspektionsfly til løsning af suverænitets- og myndighedsopgaver i Grønland. Ud over dette gennemførte Forsvaret ved hjælp af hundeslædepatruljen Sirius patruljering i Nordøstgrønland. På Færøerne har der kontinuerligt været indsat et skib, der i perioder har været helikopterbærende, til løsning af suverænitets- og myndighedsopgaver. Myndighedsopgaverne i det arktiske område omfatter desuden udøvelse af fiskeriinspektion ved Færøerne og Grønland samt lejlighedsvis assistance til de lokale samfund. Andre opgaver Forsvaret kan konstatere, at støtten til samfundet i rammen af almindelig og særlig hjælp til politiet har været efterspurgt også i Der har for hele året været en 10 % stigning i antallet af indsættelser i forhold til Efterårsstormene Allan og Bodil medførte et meget stort antal indsættelser. Stormene viste bl.a., at Hjemmeværnets og hærens støtte er efterspurgt, og at den i den givne situation kunne stilles til rådighed med kort varsel. Eftersøgnings- og redningstjeneste I 2013 har der generelt kun været ganske få timers udfald i SAR beredskabet. Målopfyldelse på overholdelse af tidskrav til reaktionstid har været 99,6 %. SAR Rønne har været etableret i 97 timer. Der er udført 74 redningsmissioner ud af 74 rekvirerede. Forsvaret har gennemført 415 patient- og organtransporter 2013, hvilket er et fald på ca. 10 % i forhold til Årsrapport 2013

9 BERETNING Redningshelikopter EH-101 i aktion. SAR-vagten i Skrydstrup, Aalborg og Roskilde er døgnbemandede, og deltager med bl.a. eftersøgninger og patienttransporter. Ammunitionsrydning mv. Forsvarets ammunitionsrydningsberedskab, inklusiv Søværnets Frømandskorps og Hjemmeværnets ammunitionsrydningsassistenter, blev i 2013 benyttet 594 gange. Det er en stigning på 10 % i forhold til Alle opgaver blev udført som assistance til politiet. Stigningen i antallet af ammunitionsrydningen skyldes primært politiets frit lejde aktion i juni måned. Helikopterstøtte til politiet Forsvaret har støttet politiet ved 65 eftersøgninger. Derudover har Forsvaret støttet politiet med almindelig hjælp i 32 tilfælde i forbindelse med overvågningsopgaver samt flyvning i forbindelse med politiets opklaringsarbejde. Der har i 2013 været gennemført to operationer med særlig hjælp til Politiet. Dette er sket ved anvendelse af kapaciteter under Søværnets Operative Kommandos myndighedsområde og i overensstemmelse med procedurerne herfor. Forsvaret har iværksat tiltag til, at det eksisterende EH101 SAR-beredskab udvides til at kunne støtte politiet yderligere. VIP flyvninger for Kongehuset og Statsministeriet m.fl. I 2013 er der gennemført syv ud af otte rekvirerede VIP 1 flyvninger for Kongehuset og Statsministeriet, idet en enkelt flyvning blev aflyst efter at være blevet rekvireret. Der er udført 17 ud af 20 rekvirerede VIP 2 flyvninger 1. Der er forbrugt 199 timer til flyvninger med CL-604, Challenger, og 211 timer med C-130J, Hercules. Internationalt Sikkerhedssamarbejde Aktiviteter omkring Internationalt sikkerhedssamarbejde består af kapacitetsopbygning, stabilisering og våbenkontrol. Forsvarets deltagelse i kapacitetsopbygning er primært foretaget i rammen af regeringens Fredsog Stabiliseringsfond og implementeret ved regionale stabiliseringsprogrammer i samarbejde med internationale organisationer herunder NATO og FN eller i direkte bilateralt samarbejde. Forsvarets aktiviteter i relation til våbenkontrol er foretaget i rammen af Danmarks tiltrådte aftaler og konventioner og på vegne af Forsvarsministeriet. Aktiviteter gennemføres i Danmark og i udlandet i koordination med respektive lande og deres organisationer. 1 VIP 2 er flyvning for Kongehuset og/eller statsministeren, når det ikke er i forbindelse med egentlige statsbesøg i udlandet. Øvrige flyvninger betegnes VIP 1 Årsrapport

10 BERETNING Besætningsmedlemmer på den danske fregat Peter Willemoes under skibets besøg i København i marts Willemoes blev som den første af de tre nye fregatter testet færdig og overdraget til søværnet. Kapacitetsopbygning Forsvarskommandoens bidrag til kapacitetsopbygning i rammen af den danske Freds- og Stabilisering fond har overvejende været implementering og drift af de regionale stabiliseringsprogrammer for Afrika, Europa og Afghanistan-Pakistan for Forsvarsministeriet. Supplerende har Forsvarskommandoen bidraget til Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets gennemførte midtvejsevalueringer af de tre regionale stabiliseringsprogrammer. Evalueringerne er gennemført i løbet af 2013 og rapporterne fra aktiviteterne vil sammen med arbejdet i 2014 danne grundlag for beskrivelse af den danske stabiliserings- og kapacitetsopbygningsindsats i årene efter 2014, hvor de regionale programmer afsluttes og bliver erstattet af nyformulerede regionale stabiliseringsprogrammer. Våbenkontrol Forsvarskommandoens bidrag til våbenkontrol i rammen af tiltrådte aftaler og konventioner og på vegne af Forsvarsministeriet har overvejende været implementering og drift. Der er gennem ført inspektioner og evalueringer. Yderligere har danske inspektører deltaget i besøg på flyve stationer og andre militære faciliteter i rammen af konventionerne. Derudover har danske gæsteinspektører deltaget i inspektioner/evalueringer ledet af andre nationer. De pålagte traktatmæssige forpligtigelser i forhold til ovenstående gennemførte inspektioner i Danmark har været overholdt. 10 Årsrapport 2013

11 BERETNING 1.3 Målrapportering over resultatkrav og de medgåede og afsatte økonomiske ressourcer Det vurderes, at de opstillede resultatkrav i den indgåede resultatkontrakt for 2013 mellem Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets departement generelt er opfyldt, idet 57 ud af i alt 69 resultatkrav er opfyldt, seks resultatkraver delvist opfyldt, og seks resultatkrav er ikke opfyldt. For 2013 skønnes det, at de ikke opfyldte resultatkrav ikke har haft operative konsekvenser. Målrapporteringen findes i bilagene. I afsnittet Bilag til målrapporteringen er de resultatkrav, der er delvist opfyldt eller ikke opfyldt, forklaret i fodnoter eller i teksten. Årets faglige resultater fremgår af tabel nedenfor. tabel Årets faglige resultater Resultatkrav Opfyldte resultatkrav Delvist opfyldte resultatkrav Ikke opfyldte resultatkrav Afsatte økonomiske ressourcer 2 Anvendte økonomiske ressourcer Styringsmål Antal Antal Antal Antal mio. kr. mio. kr. Mål 1: Forsvarsaftalen Mål 2: Internationale operationer Afghanistan og Afrikas Horn Mål 3: Nationale operationer Suverænitet, eftersøgning og beredskab Mål 4: Styrkeproduktion Mål 5: Materielanskaffelser Mål 6: Økonomistyring Mål 7: Etablissementer og bygninger Mål 8: Klima og energistrategi Mål 9: Personalepolitiske kvalitetsmål I alt Årets faglige resultater viser, at Forsvaret har opfyldt knapt 83 % af de resultatkrav i resultatkontrakten. Forsvaret har med de udvalgte resultatkrav kunne henføre 37 % af den samlede bevilling, målt efter den del af bevillingen der er anvendt til forsvarsformål, jf. tabel Forskellen på opgørelsen af de anvendte økonomiske ressourcer i henholdsvis tabel og tabel består af fordelte omkostninger vedrørende de funktionelle tjenester, intern lagerfordeling, støtteopgaver og ikke afregnede materielkapaciteter. For styrkeproduktion skal det bemærkes, at de afsatte økonomiske ressourcer på mio. kr. i resultatkontrakten for 2013 er udtryk for en totalomkostningsopgørelse. Opgørelsesmetoden for styrkeproduktionen er nu ændret, således at denne følger samme opgørelsesmetode som for den øvrige operative virksomhed. 2 Til de grå skraverede felter er der ikke særskilt afsat økonomiske ressourcer i resultatkontrakten 3 Af de ni projekter er slæbebådsprojektet stoppet pga. manglende lønsomhed. Slæbebådsprojektet udgjorde 30 mio. kr. De afsatte økonomiske ressourcer er nedskrevet fra de oprindelige 211 mio. kr. Årsrapport

12 BERETNING 1.4 Årets økonomiske resultat Forsvaret kom ud af 2013 med et overskud mindreforbrug for året på ca. 600 mio. kr. i forhold til bevillingen på finansloven. Forsvaret har i 2013 haft en indtægt på ca. 270 mio. kr. fra en vundet erstatningssag vedrørende føringssystemet DACCIS 4. Det samlede økonomiske resultat for 2013 bliver dermed ca. 870 mio. kr. i mindreforbrug. Som det fremgår af afsnit 1.3 ovenfor, så er det økonomiske resultat opnået med en tilfredsstillende opgaveløsning med stor aktivitet internationalt og nationalt. Sammen med det akkumulerede videreførelsesbeløb fra 2012 på 781,7 mio. kr. er der ved udgangen af 2013 en samlet opsparing på 1.653,3 mio. kr. som anført i tabel nedenfor. tabel Årets resultat (mio. kr.) 2013 Bevilling til forsvarsformål ,1 Anvendt til forsvarsformål ,6 Årets overskud 5 871,6 Tidligere års overførte overskud 781,7 Overskud herefter til videreførelse 1.653,3 Årets økonomiske resultat er opnået ved at fortsætte den stramme økonomiske styring, der nu gennem flere år har været et fokusområde for Forsvaret. Resultatet skyldes især uudnyttede reserver samt et generelt mindreforbrug hos hovedparten af Forsvarets myndigheder. Der henvises til afsnit 2.2, der uddyber Forsvarets økonomiske resultat. Danske soldater fra ISAF hold 15 marcherer gennem København på flagdagen 5. september. Her er flagkanonen lige blevet affyret ved Storkespringvandet. 4 Danish Army Command, Control and Information System, der var et digital it-system, der skulle bruges af soldaterne på kamppladsen. Forsvaret fandt ikke, at det leverede system levede op til kravene i kontrakten. 5 Indtægter på anlægsbevillingens og er ikke medtaget i opgørelsen, idet der er tale om bruttobevillinger, hvorfor forskelle mellem bevilligede og realiserede indtægter på disse hovedkonti ikke påvirker årets resultat. 12 Årsrapport 2013

13 BERETNING Tabel viser Forsvarets økonomiske hovedtal i det udgiftsbaserede regnskab opdelt på hovedposter samt årets overskud opdelt på henholdsvis driftsbevilling og anlægsbevillinger, der tilsammen viser årets overskud. tabel Forsvarets økonomiske hovedtal (mio. kr.) Udgiftsbaseret regnskab 2013 Ordinære driftsindtægter (ekskl. bevilling) -444,9 Ordinære driftsomkostninger ,2 Heraf personaleomkostninger 9.576,5 Andre driftsposter, netto 1.438,0 Finansielle poster, netto 3,8 Ekstraordinære poster, netto 0,0 Årets resultat (ekskl. bevillinger) ,1 Driftsbevilling Anlægsbevilling 6 Indtægter -812,1 Indtægter -2,6 Udgifter ,1 Udgifter 279,6 Årets nettoudgifter (ekskl. bevillinger) ,0 Netto 277,0 Bevilling inkl. tillægsbevilling, netto ,7 Bevilling, indtægter inkl. tillægsbevilling -2,5 Bevilling, udgifter inkl. tillægsbevilling 463,4 Årets overskud 687,7 183,9 Til videreførelse 871,6 Forsvarets bevilling er baseret på udgiftsprincippet. Det er dog ikke alle Forsvarets konti på finansloven, der indgår i beregningen af årets udgiftsbaserede overskud. En samlet oversigt over Forsvarets konti på finansloven kan ses i årsrapportens ledelsespåtegning. Årets overskud omfatter kun de konti, der er rettet mod Forsvarskommandoens forsvarsformål, hvilket vil sige uden bidrag til NATO, Hjemmeværnet, isafgifter og administrative bøder. Far får en krammer til flagdagen 5. september. Over hele landet hædredes soldater hjemvendt fra internationale missioner. 6 Anlægsbevillingen er opgjort inkl. indtægterne på og som følge af en særlig bevillingsbestemmelse i finansloven, der muliggør, at forskelle i bevilligede og realiserede indtægter på disse hovedkonti kan modregnes i udgifterne ved bevillingsafregningen. Indtægter på anlægsbevillingens og er ikke medtaget i opgørelsen, idet der er tale om bruttobevillinger, hvorfor forskelle mellem bevilligede og realiserede indtægter på disse hovedkonti ikke påvirker årets resultat. Årsrapport

14 BERETNING Årets udgiftsbaserede overskud jf. bevillingsafregningen kan henføres til følgende hovedkonti på finansloven: Forsvarskommandoen Materielinvesteringer Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder Provenu ved salg af ejendomme iht. forsvarsaftale Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram Tabel viser Forsvarets aktiver og passiver, der udover de konti på finansloven, der er nævnt i indledningen også omfatter disse konti: Hjemmeværnet Isafgifter fra skibe og havne Administrative bøder Bidrag til NATOs militære driftsbudgetter m.v Bidrag til internationalt finansieret NATO-investeringsprogram Aktiverne består af færdiggjorte udviklingsprojekter, grunde, bygninger, forsvarsmateriel, it-udstyr, varelager og likvide beholdninger. Passiverne viser Forsvarets egenkapital, skyldige feriepenge og leverandørgæld. tabel Status pr. 31. december 2013 Balance (mio. kr.) 31. december december 2012 Anlægsaktiver i alt , ,2 Heraf immaterielle anlægsaktiver 59,7 84,5 Heraf materielle anlægsaktiver , ,7 Omsætningsaktiver i alt , ,7 Aktiver i alt , ,9 Egenkapital , ,4 Hensatte forpligtelser og donationer 1.619, ,7 Øvrige forpligtelser 3.806,1 4,077,8 Passiver i alt , ,9 I løbet af 2013 har der været en stigning i værdien af anlægsaktiver fra 30,7 mia. kr. til 30,9 mia. kr., idet årets afskrivninger har været mindre end tidligere. Værdien af omsætningsaktiver er steget fra 17,7 mia. kr. til 18,2 mia. kr. væsentligst som følge af, at de likvide beholdninger er steget, idet årets likviditetsanvendelse har været mindre end bevilget. Hensatte forpligtelser er steget fra 1,1 mia. kr. til 1,6 mia. kr. Den primære årsag hertil er ændrede regler for anerkendelse af PTSD 7 i arbejdsskadesystemet. På nuværende tidspunkt findes der ikke tilstrækkelige statistiske oplysninger på området, hvorfor beregningerne er behæftet med en vis usikkerhed. Den største usikkerhedsfaktor i beregningen af hensættelserne er tilgangen i antallet af sager, herunder genoptagelse af tidligere afviste sager, kombineret med en endegyldig fastsættelse af erstatningsbeløbet. Forsvarskommandoen forventer i de kommende år yderligere forpligtelser på området, og Forsvarskommandoen har igangsat initiativer med henblik på at minimere denne usikkerhed i forhold til at estimere hensættelsens størrelse. Den forøgede hensættelse til PTSD erstatninger er indregnet under regnskabsposten Andre ordinære driftsomkostninger i resultatopgørelsen. Årets samlede resultat ses i tabel Tabellen viser Forsvarets samlede økonomi. Til forskel fra opgørelse af overskud til videreførelse i tabel indgår alle konti på finansloven, herunder også Hjemmeværnets bevilling og forbrug i både den omkostningsbaserede og den udgiftsba 7 Posttraumatiske belastningsreaktioner (Posttraumatic Stress Disorder) 14 Årsrapport 2013

15 BERETNING serede tabel. Årets likvide mindreforbrug, som udgør forskellen mellem den samlede bevilling fratrukket det samlede likvide forbrug, udgør 1.020,0 mio. kr. Det likviditetsmæssige mindreforbrug overføres til Moderniseringsstyrelsen. Til sammenligning er der opført en omkostningsbaseret resultatopgørelse, der viser det faktiske forbrug, idet der heri indgår afskrivninger og periodiseringer. tabel Årets samlede resultat 2013 (mio. kr.) Omkostningsbaseret Udgiftsbaseret Ordinære driftsindtægter -445,8-445,8 Ordinære driftsomkostninger , ,7 Heraf personaleomkostninger 9.805, ,8 Andre driftsposter, netto -178,1-143,1 Finansielle poster, netto 3,8 3,8 Årets resultat, ekskl. bevilling , ,6 Årets samlede nettobevilling ,6 Årets likvide mindreforbrug 1.020,0 Sammenhængene mellem det omkostnings- og udgiftsbaserede resultat er nærmere belyst i afsnit Forsvarets forventninger til det kommende år Forligsimplementering Aftale på forsvarsområdet (forsvarsaftalen) sætter rammen for Forsvarets udvikling i 2014 og de kommende år. Det fremgår for det første, at Forsvaret hurtigt og fleksibelt skal kunne indsætte operative kapaciteter i internationale operationer. For det andet skal Forsvaret gennemføre en omfattende effektivisering af driften, hvor effektiviseringen er tilrettelagt, så den ikke påvirker Forsvarets operative evne. Aftalen blev indgået i november 2012, og Forsvaret gik straks i gang med implementeringen. Forsvaret er allerede kommet langt med at indfri aftalen i løbet af det første år. Aftalen indebærer en samlet reduktion af Forsvarets økonomiske rammer med ca. 2,7 mia. kr., og Forsvaret har nu udmøntet en reduktion på 2,4 mia. kr. i slutmålet i 2017, hvilket svarer til knap 90 pct. af det forudsatte. I 2014 skal Forsvaret udmønte de resterende effektiviseringer, så det er muligt at finansiere den fortsatte udvikling af Forsvaret i henhold til aftalen. Forsvaret har måttet konstatere provenuudfald for enkelte effektiviseringsinitiativer i forhold til det forudsatte i det Kadetter fra Søværnets Officersskole under øvelsen Maverick i november Øvelser hvor skolens moderne simulator benyttes, sparer mange sejltimer til søs og giver kadetterne god erfaring. Årsrapport

16 BERETNING Peter Bartram general Forsvarschef bagvedliggende analysegrundlag, men det er fortsat Forsvarets forventning, at den samlede besparelse vil blive opnået ved kompenserende tiltag, herunder videreudvikling af de allerede iværksatte effektiviseringsinitiativer. På uddannelsesområdet har Forsvaret udviklet nye grund- og videreuddannelser for officererne i 2013, og pr. 1. januar 2014 er Hærens, Søværnets og Flyvevåbnets Officersskoler blevet organisatorisk samlet under Forsvarsakademiet. Det er forventningen, at partierne bag forsvarsaftalen i løbet af 2014 skal tage stilling til, om den organisatoriske samling af officersskolerne skal følges op af en fysisk samling. På baggrund af forliget har Forsvaret iværksat en grundlæggende omlægning af HR-området. Et af de væsentligste elementer er, at Forsvarets Personeltjeneste ikke længere udstikker Forsvarets militære medarbejdere til tjeneste ved Forsvarets myndigheder. Fremover skal myndighederne slå ledige stillinger op, og de militære medarbejdere skal herefter søge stillinger, de er interesseret i. Det giver de militære ansatte større mulighed for at påvirke deres karriereforløb, og det er forventningen, at det højner motivationen hos medarbejderne og giver et bedre match mellem stillingens indhold og den ansattes ønsker og kompetencer er året, hvor det nye ansøgningssystem skal stå sin prøve. I 2014 vil Forsvaret blandt andet arbejde videre med effektiviseringerne af Forsvarets logistik og materielvedligehold, af HR-administrationen og af Forsvarets uddannelser. Derudover skal Forsvaret have gennemført de resterende del af tilpasningen af lønniveauet til det generelle niveau i staten. Effektiviseringerne skaber det økonomiske råderum til at omstille Forsvaret til nye opgaver. I 2014 vil der blandt andet være fokus på analyser og forsøg i forhold til at styrke tilstedeværelsen i Arktis er også året, hvor den aftalte omstilling af hæren finder sted med etablering af fleksible bataljonskampgrupper, som kan indsættes hurtigt i det fulde spektrum af operationer fra Endvidere vil antallet af værnepligtige og den tilhørende uddannelseskadrer blive justeret i Forsvaret vil i 2014 forventelig implementere en række værnfælles operative kapaciteter i form af værnfælles militærpoliti-, føringsstøtte- og ingeniørkapaciteter, idet disse oprettes under Forsvarets respektive værnfælles centre under hærens centerstruktur. I 2014 vil der forventelig ske en afdækning af potentiale for etablering af øvrige værnfælles kapaciteter, som kapacitet til sikring på tværs af værnene, samt etablering af værnfælles operative logistisk- og sanitetskapaciteter. I konsekvens heraf nedlægges Combat Support Wing senest med udgangen af I 2014 vil en større del af de etablissements justeringer, der er besluttet i Tillægsaftalen til Forsvarsaftalen, blive udført med bl.a. flytning af Hærens Sergentskole fra Sønderborg til Varde samt udflytning fra Bülows, Stensved og Odense kaserner til følge. Forsvaret afventer en godkendelse af implementeringsgrundlaget for værnfælles specialoperations styrker, herunder en specialoperationskommando, samt etablering af en værnfælles operativ kommando. Forsvaret vil i 2014 fortsætte med at afdække mulighederne for at optimere driften ved at sammenlægge myndigheder og oprette værnfælles kapaciteter. Det er forventningen, at partierne bag 16 Årsrapport 2013

17 BERETNING Forsvarsaftalen i løbet af 2014 vil blive forelagt vurderinger af mulighederne for sammenlægning af Forsvarets personel relaterede myndigheder og af Forsvarets Materiel tjeneste og Forsvarets Koncernfælles Informatiktjeneste. Opgaveløsning I Afghanistan vil ISAF-strukturen løbende blive reduceret, hvilket sandsynligvis vil afspejles i en tilsvarende reduktion af de danske enkeltmandsbidrag til ISAF kommandostruktur. Det danske militære bidrag til ISAF-missionen vil fortsat blive reduceret i takt med den strategiske intention, som formuleret i Afghanistanplanen Det sidste væsentlige kampbidrag i form af en kampvognsdeling vil blive hjemtaget i løbet af 2014, hvorefter det resterende militære aftryk i Helmand-provinsen alene har til formål at understøtte national logistik og redeployering. Det danske militære engagement i Afghanistan vil samtidig ændre både geografisk og opgavemæssig fokus, idet det samlede bidrag vil være rettet mod rådgivning af militære myndigheder og institutioner. Forsvaret fortsætter i 2014 indsatsen mod pirateri ved Afrikas Horn. Forsvaret udsender et bidrag i seks måneder i form af chef samt tilhørende stab for NATO s stående flådestyrke 1, samtidig med at posten som styrkechef for NATO s flådestyrke til anti-pirateri ved Afrikas Horn varetages i perioden fra juni til december 2014 i rammen af Operation Ocean Shield. Forsvaret vil ligeledes stille med et flagskib inkl. en helikopter, et særligt maritimt indsatshold, en efterretningskapacitet med støtte fra hæren og flyvevåbnet samt et lægefagligt bidrag fra Forsvarets Sundhedstjeneste i tilsvarende periode. I rammen af indsættelserne gennemføres der kapacitetsopbygningsinitiativer i såvel en regional som bilateral ramme med udvalgte organisationer og lande i regionen inden for Freds- og Stabilise-ringsfondens programmer. Der foreligger desuden en politisk beslutning om at Danmark fortsat bidrager til operationen i Mali 8, hvor Forsvaret i 2014 vil udsende stabsofficerer samt et bidrag bestående af flyvevåbnets C-130J transportfly 9. Folketinget har 19. december 2013 besluttet, at Danmark skal bidrage til FN-mission i Syrien. Efter ønske fra FN vil Danmark i 2014 lede og sikre søtransporten af de kemiske våben væk fra Syrien. Identifikationen og destruktionen af de kemiske våben i Syrien udføres i henhold til FN s Sikkerhedsråds Resolution Udover at bidrage med søtransport og et eskorteskib, bidrager Forsvaret til den fælles FN mission 10 med et personbeskyttelseshold samt flytransport. I de hjemlige operationer er enheder fra Forsvaret i indsats 24 timer i døgnet i 365 dage. Uanset om det er i Nordatlanten, ved Færøerne, i Grønland eller i Danmark og drejer sig om redningsoperationer, bevogtning, overvågning eller suverænitetshævdelse, så løses opgaverne med at yde støtte til det danske samfund, efter Forsvarets vurdering, i god koordination med de øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder. I 2014 vil Forsvaret fortsat have fokus på at opretholde og videreudvikle et relevant og moderne forsvar, både operativt og i støttestrukturen. Forsvaret ser i årets løb desuden frem til at fejre hærens 400-års jubilæum. 8 The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) 9 Dette bidrag kan efter ny politisk beslutning også anvendes til støtte for andre FN missioner 10 The United Nations and the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) Årsrapport

18 DEL 2 UDVALGTE ANALYSE- BIDRAG FOR Forsvarets indsats i Mali Situationen i Mali Situationen i Mali har gennem en længere årrække været præget af splittelse mellem den sydlige og nordlige del af landet. Det er navnlig etniske og sociale modsætninger, der har bidraget til at øge ustabiliteten i landet, men den regionale dynamik har også spillet en afgørende rolle i forhold til den generelle sikkerhedssituation internt i Mali. Forholdene i Mali blev i 2012 forværret som følge af et militærkup. I kølvandet på militærkuppet udnyttede forskellige oprørsgrupper, herunder islamistiske grupperinger, det opståede magttomrum til at sikre sig kontrol over områder, der hidtil havde været domineret af regeringen i Bamako. Franske soldater på vej ind i et dansk C-130J Herculesfly i Mali i foråret Som symbol for det gode samarbejde, deltog et dansk Herculesfly ved fejringen af Bastilledagen i Paris 18 Årsrapport 2013

19 UDVALGTE ANALYSEBIDRAG FOR 2013 Situationen i Mali blev yderligere forværret 10. januar 2013, da oprørsgrupper fra det nordlige Mali iværksatte en offensiv mod syd. Inden for få døgn var de maliske regeringsstyrker trængt i defensiven, og det lykkedes samtidig oprørerne at erobre en række strategisk vigtige knudepunkter. Udviklingen fik, 11. januar 2013, den maliske præsident Traoré til at anmode Frankrig om at yde militær støtte til de maliske sikkerhedsstyrker. 30 N Politisk beslutning om bidrag Frankrig besluttede 11. januar 2013 at yde militær støtte til den maliske hær. Danmark modtog kort efter en anmodning fra Frankrig om et dansk bidrag i form af et C-130J transportfly til den militære operation. AFRICA ROMANIA Der blev 15. januar 2013 truffet politisk beslutning om, at Danmark skulle udsende et militært flybidrag til indsættelse i Mali. Udsendelsen af bidraget skete i rammen af Folketingsbeslutning ^ ^ 20 W 10 W 0 10 E 20 EBULGARIA 30 E B49 om dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Mali samt med henvisning til FN s Sikkerhedsrådsresolution 2085 af 20. december Folketingsbeslutningen berammede udsendelse ALBANIA ^ PORTUGAL af SPAIN ét C-130J-bidrag med op til ca. 40 personer i op til tre måneder. Efter de tre måneders ITALY udsendelse TURKEY ønskede Frankrig fortsat dansk Gibraltar tilstedeværelse (UK) i missionen, og på baggrund af dette bemyndigede Forsvarsministeriet Forsvarskommandoen! til at forlænge ^bidraget i 30 ^dage indtil 15. maj! Ceuta (Spain) MALTA Crete Bidraget blev herefter ikke yderligere ^ forlænget. Melilla (Spain) (Greece) TUNISIA WORLD BRIEFING MAPS Canary Is. (Spain) Madeira (Portugal)! Laâyoune WESTERN SAHARA (administered by Morocco) Rabat MOROCCO ALGERIA Sardinia (Italy) Algiers Tunis Sicily (Italy) ^ Tripoli MEDITERRANEAN SEA LIBYA GREECE CYPRUS Cairo ^ EGYPT LEBANON ISRAEL G 40 ARM SY JOR ^ 20 N 10 N 0 10 S Dakar THE GAMBIA Banjul ^ ^ ^ ^ ^ Bissau GUINEAU BISSAU Conakry Freetown Monrovia Nouakchott SENEGAL SIERRA LEONE ^ Bamako ^ Yamoussoukro MALI ^ Ouagadougou Accra ^^^ Lomé ^ ^ ^ ^ Mandatet for det danske bidrag samt opgavens karakter og omfangbrazzaville Det danske bidrag havde til opgave at gennemføre transportopgaver. De inkluderede eksemepelvis transport af personel og materiel, som f.eks. pansrede køretøjer, reservedele og farligt gods (ammunition) i relation til den franske operation i Mali. Der var ikke i folketingsbeslutning B49 anført særlige begrænsninger i relation til last eller til lande, der kunne anflyves. Ascension (U.K.) MAURITANIA GUINEA LIBERIA IVORY COAST ST HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA BURKINA ATLANTIC OCEAN Ud over selvforsvar var det danske bidrag ikke bemyndiget til magtanvendelse. Det danske personel måtte medbringe håndvåben til selvforsvar. St.Helena (U.K.) GHANA TOGO ^ BENIN Niamey Porto-Novo SAO TOME & PRINCIPE ^ Malabo (Eq. Guinea) São Tomé NIGER NIGERIA Abuja EQUATORIAL GUINEA CAMEROON Libreville GABON Cabinda (Angola) Yaoundé ^ ^ ^^ Luanda N Djamena Bangui CONGO CHAD CENTRAL AFRICAN REPUBLIC ^ Kinshasa ANGOLA ABYEI AREA CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC) ZAMBIA ^ Khartoum SUDAN RWANDA HALA'IB TRIANGLE ^ ^ SOUTH SUDAN ^ ^ Lusaka Årsrapport Harare ^ Juba UGANDA Kampala Kigali Bujumbura BURUNDI ^ RE Asm ^ TANZA MAL Lilon M

20 UDVALGTE ANALYSEBIDRAG FOR 2013 Franske soldater står klar til at blive transporteret ud af Mali i et dansk Hercules fly. Tilvejebringelse/opstilling af dansk bidrag Det danske bidrag blev opstillet af Air Transport Wing Aalborg med en minimumskonfiguration i regi af MEDEVAC beredskabet 11. MEDEVAC-beredskabet er normalt på 48 timer, men blev 13. januar 2013 reduceret til 24 timer for at kunne imødekomme en hurtig iværksættelse. Air Transport Wing Aalborg havde på samme tid et C-130J detachement udstationeret i ISAF, Afghanistan, hvilket udfordrede strukturen i Danmark. For at imødekomme presset for to parallelle udsendelser, reducerede man det tekniske personel i såvel ISAF- som til bidraget til Mali. Dette personel blev samlet i Danmark på beredskab, således at de kunne sendes til den af missionerne, hvor behovet for assistance opstod. Afledte konsekvenser for Forsvarets planlagte aktiviteter For en kortere periode måtte der anvendes en anden flytype, CL-604, til at varetage det normale MEDEVAC beredskab på 48 timer. Der var endvidere behov for, at planlagt støtte til trænings- og øvelsesaktivitet for Hærens Operative Kommando og Arktisk Kommando blev gennemført ved hjælp af indchartring af civil kapacitet. Dette er inkluderet i de meromkostningsberegninger, der var for Mali-missionen. Dansk bidrag til Operation Serval Efter den politiske beslutning var truffet, blev det danske C-130J transportfly udsendt 15. januar 2013 med henblik på at yde logistisk støtte til Operation Serval. Ud over Danmark bidrog bl.a. USA, Storbritannien, Tyskland, Holland, Belgien og Sverige til Operation Serval. I den indledende fase løste det danske bidrag transportopgaver af strategisk karakter; flytning af gods/materiel fra Frankrig til operationsområdet. Efter anmodning fra Frankrig blev der 23. januar 2013 truffet beslutning om at deployere det danske bidrag til Dakar i Senegal. Herfra opererede bidraget gennem de næste måneder og løste en stribe forskelligartede taktiske transportopgaver til støtte for de franske styrker, der var indsat i Mali. På de fire måneder, hvor flyet var indsat, gennemførtes 200 flyvninger med en samlet flyvetid på ca. 520 timer. Samlet set under 11 MEDEVAC medicinsk evakuering. Beredskabet muliggør evakuering af personer (som regel ved hjælp af lufttransport) til et sted, hvor personerne kan modtage lægehjælp. 20 Årsrapport 2013

Indholdsfortegnelse INDHOLD

Indholdsfortegnelse INDHOLD 2013 ÅRSRAPPORT INDHOLD Indholdsfortegnelse 1 Beretning... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets faglige resultat... 5 1.3 Målrapportering over resultatkrav og de medgåede og afsatte økonomiske ressourcer...11

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser.

Forsvarschefen har ansvar for opstillingen af de militærfaglige krav til nyt materiel og dermed indflydelse på beslutninger om materielanskaffelser. Bilag 1 Forsvarschefens rolle og ansvar i forhold til materielplanlægning Forsvarschefen er ansvarlig for og godkender det såkaldte prioriteringsdirektiv på materielområdet, som prioriterer erstatningsanskaffelser

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3

VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER...83 FORSVARETS ORGANISATION...84 ÅRSRAPPORT 2012 3 2012 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BERETNING... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets økonomiske resultat... 5 1.3 Årets faglige resultat... 7 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDHOLD

Indholdsfortegnelse INDHOLD 2014 ÅRSRAPPORT INDHOLD Indholdsfortegnelse 1 BERETNING... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets faglige resultat... 5 1.3 Målrapportering over resultatkrav og de medgåede og afsatte økonomiske ressourcer...15

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2018 11. december 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Strategisk målbillede 2018... 2 3. Mål for 2018... 4 4. Opfølgning... 7 5. Påtegning... 8 1. Indledning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) December 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets EH-101 helikoptere (II) (beretning nr.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer

Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer Rigsrevisionens notat om beretning om Forsvarsministeriets effektiviseringer December 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2015 om Forsvarsministeriets

Læs mere

FORSVARETS ORGANISATION...84

FORSVARETS ORGANISATION...84 2012 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BERETNING... 4 1.1 Forsvarets formål... 4 1.2 Årets økonomiske resultat... 5 1.3 Årets faglige resultat... 7 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske prioriteter. Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2016 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigs og sikkerhedspolitiske

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner #2009 ÅRSRAPPORT INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 1.1 Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget 2005-2009 1.5 Forsvarschefens

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2013

Hjemmeværnets Årsberetning 2013 Hjemmeværnets mission: Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle

Læs mere

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien

Trusselsvurdering for et eventuelt dansk VIP-beskyttelseshold, der skal operere i Syrien 25. november 2013 Situations- og trusselsvurdering til brug for udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende eventuelt danske bidrag til støtte for OPCW s arbejde med destruktion af Syriens kemiske våbenprogram

Læs mere

Årsberetning Værnsfælles Forsvarskommando

Årsberetning Værnsfælles Forsvarskommando Værnsfælles Forsvarskommando 2 Årsberetning Værnsfælles Forsvarskommando 2015 Værnsfælles Forsvarskommando 1 1. Virksomhedsoplysninger 2 2. Beretning 3 2.1 Hovedformål, opgaver og virksomhedens omfang

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 2 MÅLRAPPORTERING...15 3 REGNSKAB...32 4 BILAG TIL REGNSKAB OG BEVILLING...51

Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 2 MÅLRAPPORTERING...15 3 REGNSKAB...32 4 BILAG TIL REGNSKAB OG BEVILLING...51 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse 1 BERETNING...4 1.1 Forsvarets formål...4 1.2 Årets økonomiske resultat...5 1.3 Årets faglige resultat...8 1.4 Forsvarets forventninger til det kommende år...13 2 MÅLRAPPORTERING...15

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Hjemmeværnets Årsberetning 2012

Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Hjemmeværnets Årsberetning 2012 Klar til et nyt forlig Indhold: Ledelsens forord: Indholdsfortegnelse Klar til et nyt forlig Stigende Hjemmeværnsledelsens støtte til forsvaret forord En fælles politik

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014

MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K 18 november 2015 MINISTERREDEGØRELSE TIL BERETNING NR. 23/2014 OM REVISIONEN AF STATSREGN- SKABET FOR 2014 Hermed fremsender jeg

Læs mere

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter.

1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske prioriteter. Page 1 of 12 Sikkerhedspolitisk Barometer: Center for Militære Studiers Survey 2015 Start din besvarelse ved at klikke på pilen til højre. 1. De følgende spørgsmål handler om Danmarks udenrigsog sikkerhedspolitiske

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning 2015

Vejledning om bevillingsafregning 2015 Vejledning om bevillingsafregning 2015 Oktober 2015 Contents 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af bevillingsafregning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. September 2009 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan September 2009 BERETNING OM FORSVARETS UNDERSTØTTELSE AF SINE MILITÆRE OPERATIONER I AFGHANISTAN Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. dansk bidrag til FN s og OPCW s mission i Syrien

Forslag til folketingsbeslutning. dansk bidrag til FN s og OPCW s mission i Syrien 2013/1 BSF 29 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin. Fremsat den 6. december 2013 af udenrigsministeren (Rasmus Helveg Petersen, fg. ) Forslag

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord årsrapport 2007 Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd:

Jeg har nu modtaget en udtalelse fra Forsvarskommandoen, som har følgende ordlyd: Folketingets Forsvarsudvalg Christiansborg 2. maj 2012 Der blev den 20. april 2012 stillet to spørgsmål fra Forsvarsudvalget på foranledning af Nikolaj Villumsen fra Enhedslisten (spørgsmål 217 og 218).

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Årsrapport for CVR nr

Årsrapport for CVR nr Årsrapport for CVR nr. 16 28 71 80 Indeholdende årsberetninger for: 2 3 Virksomhedsoplysninger 4 1. Beretning 5 1.1. Formål og hovedopgaver 5 1.2. Årets økonomiske resultat 5 1.3. Årets faglige resultat

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016

Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid. Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Dansk diplomati og forsvar i en brydningstid Udredning af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, maj 2016 Brydningstid: tid med uro og omskiftelser Hvordan placerer vi bedst Danmark i en omskiftelig

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen

IDA Symposium Arktiske udfordringer. Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet. Kim Jesper Jørgensen IDA Symposium Arktiske udfordringer Chef for Arktisk Projektorganisation Forsvarsministeriet Kim Jesper Jørgensen Agenda Arktis set fra Rigsfællesskabet Muligheder og udfordringer Regeringens politik Forsvarsministeriets

Læs mere

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats.

FAKTA. endvidere i 2013 og 2014 fortsætte omlægningen initieret med Helmand-planen 2011-2012 fra kamp i retning af en trænings- og støtteindsats. KORTE FAKTA - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Forsvarschefens forord

Forsvarschefens forord 2007 årsrapport Forsvarskommandoen Forsvarschefens forord 2007 har været et spændende, men også krævende år for forsvaret og i særlig grad for de ansatte. Det står klart, når man kigger på de opgaver,

Læs mere

Indledning...4. 1 Aftale på forsvarets område 2013 2017...5 1.1 Effektiviserings- og udviklingsinitiativer...5 1.2 Lean projekt...

Indledning...4. 1 Aftale på forsvarets område 2013 2017...5 1.1 Effektiviserings- og udviklingsinitiativer...5 1.2 Lean projekt... Indholdsfortegnelse Indledning...4 1 Aftale på forsvarets område 2013 2017...5 1.1 Effektiviserings- og udviklingsinitiativer...5 1.2 Lean projekt...7 2 Internationale operationer...8 2.1 Opfølgning på

Læs mere

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017

Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 Mål- og resultatplan for Hjemmeværnskommandoen 2017 20. december 2016 Sankelmarksvej 26 4760 Vordingborg Telefon: 72 45 20 00 Telefax: 72 45 20 01 E-mail: hjk@hjv.dk Web: www.hjv.dk CVR: 16 28 71 80 EAN:

Læs mere

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!!

potentiale til at en sådan situation kan opstå inden CAOCF lukker og overgiver lead rollen til Poggio Renatico!! Sidst i maj spurgte HIS om jeg ville skrive et lille Flyvevåben indlæg til LISBON Association og jeg spurgte kækt hvad terminen var. Senest med udgangen af juni var svaret. Det var jo i så god tid, at

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt MINISTEREN Grønlandsudvalget Folketinget Dato J. nr. 17. april 2015 2014-4402 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K Telefon

Læs mere

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014

FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del Bilag 184 Offentligt NOTAT Bilag: 2 FORSVARSMINISTERIETS BIDRAG TIL FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2014 Forsvarsministeriet bidrag til forslag til finanslov for 2014 (bilag

Læs mere

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner

2.1 Målrapportering 2.2 Analyse af udvalgte emner #2009 ÅRSRAPPORT INDHOLD DEL 1 FORSVARSKOMMANDOENS BERETNING FOR 2009 1.1 Forsvarets formål 1.2 Årets økonomiske resultat 1.3 Årets faglige resultat 1.4 Afslutningen på forliget 2005-2009 1.5 Forsvarschefens

Læs mere

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak

University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak university of copenhagen University of Copenhagen Notat om det danske militære bidrag mod ISIL i Irak Henriksen, Anders; Rytter, Jens Elo; Schack, Marc Publication date: 2014 Citation for published version

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

Årsrapport for CVR nr

Årsrapport for CVR nr 1 Årsrapport for CVR nr. 16 28 71 80 Indeholdende årsberetninger for: 1 Virksomhedsoplysninger 2 1. Beretning 3 1.1. Formål og hovedopgaver 3 1.2. Årets økonomiske resultat 3 1.3. Årets faglige resultat

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 27. september 2017 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel blev i 2016 pålagt nye forpligtelser til at

Læs mere

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET

Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET Bilag 5 til Værnepligtsrapporten af maj 2012 Forsvarskommandoen København den 8. marts 2012 NOTAT VEDRØRENDE DANSKE SOLDATERS ALDER PÅ UDSENDELSESTIDSPUNKTET 1. RESUMÉ Det fremgår af nedenstående, at personel

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER

Bliv erhvervspartner OG STØT FLYGTNINGE I VERDENS BRÆNDPUNKTER Bliv erhvervspartner 2 HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn og voksne, der er tvunget på flugt på

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Resultatkontrakt 2013-2017

Resultatkontrakt 2013-2017 Resultatkontrakt 2013-2017 mellem Forsvarsministeriet og Hjemmeværnskommandoen (Gældende for 2014) 17. december 2013 1. INDLEDNING Hjemmeværnet er en beredskabsorganisation, hvor den operative kapacitet

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2017 dok. nr. 31863/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret

NOTAT Status for effektivisering af forsvaret FORSVARSKOMMANDOEN København, den 17. juni 2013 NOTAT Status for effektivisering af forsvaret INDLEDNING Med Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 er det besluttet, at forsvaret skal bidrage til at skabe

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser

Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser Operative overvejelser i relation til forsvarets materielanskaffelser KONTREADMIRAL FINN HANSEN CHEF FOR UDVIKLINGS- OG KOORDINATIONSSTABEN VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO IDA SYMPOSIUM 8-11-2016 PRÆSENTATION

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012

Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 UDENRIGSMINISTERIET FORSVARSMINISTERIET Pressemeddelelse Aftale om den danske indsats i Afghanistan: Helmand planen 2011 2012 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre

Læs mere

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009.

Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10. Afgjort den 22. oktober 2009. Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. Aktstykke nr. 11 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2009 11 Forsvarsministeriet. København, den 14. oktober 2009. a. Forsvarsministeriet anmoder herved om Finansudvalgets tilslutning til at anvende

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017

Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2017 Sagsnummer: 2016/101549 Version: 1.0 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Strategisk målbillede...3 2.1 Strategiske pejlemærker...4

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Tilbuddet om udskiftning af motorer til forsvarets EH-101 helikoptere

Tilbuddet om udskiftning af motorer til forsvarets EH-101 helikoptere Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 309 Offentligt Samråd den 6. juni 2013 Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Ø vedrørende valg af flyoperatør til transport til Afghanistan

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Årsrapport 2016 for Helsingør Stifts stiftsmidler Marts 2017 dok. nr. 30667/17 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE

Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Hjemmeværnskommandoen 5. juni 2012 HJEMMEVÆRNETS SKRIFTLIGE ÅRLIGE REDEGØRELSE Indledning: Året der gik i hjemmeværnet. Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport for Aalborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 31716/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere