Del I. Kommunikation i organisationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del I. Kommunikation i organisationen"

Transkript

1 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:18 AM Side 9 Del I Kommunikation i organisationen I første del indkredses organisationskommunikation. Hvad kommunikerer organisationen, til hvem og ved hjælp af hvilke kanaler? Kommunikationsmedarbejderens arbejdsopgaver kan inddeles i fire kategorier: Kommunikationstrategi. Fastlæggelse af strategi og operationalisering ved udformning af retningslinjer og politikker for organisationens kommunikation. Strategiarbejdet kan opdeles i tre: udtryksstrategi (retningslinjer for hvordan og om hvad organisationen udtrykker sig), kanalstrategi (retningslinjer for hvordan kommunikationskanalerne benyttes) og produktstrategi (retningslinjer for hvordan de enkelte teksttyper benyttes). Rådgivning. En aktivitet der får stadig større betydning i kommunikationsmedarbejderens arbejde. Der er tale om to typer rådgivning: generel udtryksrådgivning (hvor kommunikationsmedarbejderen fx medietræner ledende medarbejdere) og konkret produktrådgivning (hvor kommunikationsmedarbejderen indgår som sparringspartner i forbindelse med en konkret produktion). Måling. En aktivitet kommunikationsafdelingen bruger til at vise sit værd og bedre kvaliteten. Måling kan både være stort anlagte undersøgelser via spørgeskemaer eller fokusgrupper og langt mindre sonderinger foretaget af den enkelte medarbejder som led i en produktionsproces. Produktion. Kommunikationsafdelingens traditionelle ansvarsområde. Man producerer eller superviserer produktionen af pjecer, personaleblade og årsberetninger, ligesom man administrerer organisationens pressekontakt.

2 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:18 AM Side 10

3 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:18 AM Side Den kommunikerende organisation En stor del af toplederne i danske virksomheder anser kommunikationsafdelingens vigtigste opgaver for at være»presse- og medierelationer«og»ekstern profilering.«1 Denne antagelse stemmer ikke overens med virkeligheden i de mest fremsynede organisationer, hvor man har indset, at kommunikation er en helt central parameter. I dette kapitel sætter vi med hjælp fra en række kommunikationschefer og direktører fokus på»organisationens hjerte«, kommunikationsafdelingen og dens opgaver. Organisationskommunikation dækker over et utal af kommunikationsformer. For at danne sig et overblik kan man se på organisationens interessenter. Hvilke interessegrupper vil kunne deltage i og påvirke en organisation og kræver dermed opmærksomhed fra organisationen? Organisationsteoretikeren Mintzberg 2 har udviklet en interessentmodel, som nedenfor ses i bearbejdet form: Kunder Myndigheder Interesseorganisationer Forretningsnetværk Bestyrelsen Politikere Organisationen Aktionærer Lokalsamfund Pressen Leverandører Forhandlere Medarbejderne 1 DPRF, Mintzberg,

4 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:18 AM Side 12 For at give et overblik over organisationens kommunikation til de mange interessentgrupper kan vi udbygge Mintzbergs model med de relevante kommunikationsformer: Dialog s Intranet Linjekommunikation Medarbejdersamtaler Memoer Mødereferater Personaleblad Politikker Procedurer Rapporter Sociale arrangementer Taler/oplæg Vision / credo Brug af pressen Hjemmeside Kundeblade Produktdemonstrationer Produktinformation Reklame Ansøgninger, fx om miljøgodkendelse Lobbyvirksomhed Produktgodkendelser Breve Erfagrupper Hjemmeside»Loger«Nyhedsbreve Receptioner Uformelle sammenkomster Årsberetning Hjemmeside Lobbyisme Møder Nyhedsbreve PR Tema-avis Hjemmeside Møder Nyhedsbreve Naboavis Åbent hus PR Interesseorganisationer Forretningsnetværk Politikere Medarbejderne Lokalsamfund Leverandører Forhandlinger Hjemmeside Online kommunikation Ordrer Produktmøder Kunder Organisationen Forhandlere Breve s Forhandlermøde Forhandlinger Hjemmeside Nyhedsbreve Online kommunikation Produktinformation Salgssupport Myndigheder Bestyrelsen Aktionærer Pressen Brug af pressen Debatmøder Hjemmeside Høring Tema-avis Nyhedsbreve Bestyrelsesmøder Etisk regnskab Forretningsplaner Grønt regnskab Interne strategier Politikker Visioner Årsberetning Etisk regnskab Generalforsamling Grønt regnskab Hjemmeside Sociale arrangementer Taler/oplæg Årsberetning Hjemmeside Nyhedsbreve Pressebriefings Pressemeddelelser Pressemøder Pressenetværk Produktdemonstrationer 12

5 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:18 AM Side 13 Disse kommunikationsformer varetages af medarbejdere i alle grene af organisationen. Fx er det typisk en medarbejder fra miljøafdelingen, der ansøger myndigheder om miljøgodkendelse. Mens mange forskellige faggrupper skriver rapporter og breve til kunder og myndigheder. Mange af de overordnede kommunikationsopgaver varetages og koordineres af både marketingafdelingen og kommunikationsafdelingen. I det følgende ser vi nærmere på kommunikationsafdelingens opgaver. Kommunikationsafdelingen i forandring Man har traditionelt opdelt organisationskommunikation i intern og ekstern kommunikation, men i praksis giver denne opdeling ikke længere mening. I det moderne samfund er der ikke vandtætte skotter mellem de forskellige interessentgrupper. Den hollandske professor Cees B.M. van Riel er en af de forskere, der beskriver faren i at have intern og ekstern kommunikation organiseret som to adskilte funktioner:»compagnies are aware of the dangers of fragmented communication and strive for an increase in mutual coherence between all forms of internal and external communication.«3 Pressen (ekstern interessent) læser også organisationens personaleblad, der er skrevet til medarbejderne (intern interessent). Og medarbejderen er ikke blot medarbejder, men måske også medlem af Greenpeace (ekstern interesseorganisation) og nabo til organisationen. Derfor kan man ikke længere have en afdeling til at sende ét budskab om årsregnskabet til aktionærerne og en anden afdeling til at forberede direktørens budskaber om samme emne til medarbejdermødet. Budskaberne skal koordineres, og kommunikationen skal integreres både internt og eksternt og til de forskellige interessentgrupper. Det eksemplificerer IBM Danmarks direktør Henrik Nyegaard således:»jeg husker stadig på det min kommunikationschef sagde til mig, da jeg trådte til: De vigtigste udtalelser for medarbejderne er dem, de læser i pressen om IBM. Du kan sige nok så meget internt, men det de selv læser dig refereret for og som deres familie og venner læser, ser og hører det er det allervigtigste.«3 Riel,

6 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:18 AM Side 14 Modsat bygger den eksterne kommunikation også på den interne. Enhver medarbejder fungerer også i sit liv uden for organisationen som ambassadør, og det fordrer, at de er velorienterede, forstår og accepterer organisationens visioner og virkelighed. Medarbejdere fra kriseramte organisationer, der omtales i pressen, oplever til stadighed at blive konfronteret med kritiske spørgsmål til organisationens situation. Konferencearrangører fortæller fx, at de hyppigt får afbud fra deltagere, der er ansat i presseomsuste organisationer netop af denne grund de er trætte af at blive stillet til regnskab for emner, de enten ikke selv kender en fyldestgørende forklaring på, eller som de ikke har lyst til at diskutere. Kommunikationsafdelingens opgave er med andre ord at integrere kommunikationen at koordinere interne og eksterne behov for information og dialog. Der er behov for et helhedssyn på de forskellige kommunikationsopgaver, og derfor er det ikke nok at være en god skribent som kommunikationsmedarbejder. Kommunikationschefen i Novo Nordisk, Anne-Marie Skov, forklarer udviklingen i kommunikationsafdelingens opgaver sådan:»før i tiden var kommunikationsmedarbejderen en»praktiker«, der udførte et stykke professionelt informationsarbejde. Når ledelsen traf en beslutning, så blev den givet videre til kommunikationsafdelingen, for der havde man folk, der var gode til at skrive en pressemeddelelse, lave en god video, skrive artikler til personalebladet og sætte pjecer op på en pæn måde. Disse opgaver er vi ikke holdt op med at udføre, men der er kommet en række nye opgaver til. Især er rådgivning blevet en helt central funktion i kommunikationsafdelingen.«og sammen med rådgivning er de væsentligste opgaver strategiarbejde, produktion og måling af eget arbejde. Disse fire kerneområder gennemgås mere detaljeret i det følgende. Det er imidlertid vigtigt at slå fast, at når kommunikationsafdelingen får tid til denne række af nye opgaver, så er det ikke nødvendigvis, fordi man har fået flere medarbejdere i afdelingen. Derimod er der en tendens til, at drifts- eller rutineopgaver som fx produktion af pjecer eller artikler til medarbejderbladet lægges ud til eksterne (outsources). Hvor man tidligere producerede alting selv, så ser man nu en fordel i at bruge ad hoc-konsulenter og fx have freelancejournalister tilknyttet (ofte gennem mange år), så de efterhånden kender organisationen så godt, at de har deres eget interne net- 14

7 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:18 AM Side 15 værk og med tiden har fået en fornemmelse af, hvad organisationskulturen kræver. Når opgaver løses eksternt, briefes konsulenten grundigt, og opgaven gennemgås altid af de interne kommunikationsmedarbejdere, der kender organisationens strategi og værdier. Her går man helt tæt på den enkelte produktion, så man er sikker på, at den konkrete tekst eller video afspejler det, organisationen gerne vil have. Kommunikationsstrategi Måling Rådgivning Produktion Kommunikationsmedarbejdernes opgaver kan sammenfattes i disse 4 kategorier, der bestandig afløser, forbereder og supplerer hinanden. Organisatorisk placering Kommunikationsafdelingen er ofte placeret organisatorisk som en del af»staben«. Som det fx beskrives af Egmonts informationschef Sascha Amarasinha:»Kommunikationsafdelingen er en slags buffer mellem ledelse og medarbejdere. Vi skal både fortælle, det ledelsen ønsker at kommunikere, og samtidig give medarbejderne svar, der dækker deres informationsbehov. Det kan diskuteres om denne buffer-rolle betyder, at man i kommunikationsafdelingen skal vide alt og sidde med ved alle ledelsens møder, eller om det gør én ude af stand til at sætte sig ind i, hvilke informationsbehov medarbejderne har, hvis man er for integreret og indforstået med ledelsen. Men i virkeligheden er det netop den kommunikationsuddannedes professionalisme. Vi skal principielt kunne indsamle al viden og dernæst lægge en strategi og selektere, så det er det rigtige, der kommunikeres videre.«hvis kommunikationsafdelingen skal kunne fungere optimalt, skal topledelsen acceptere kommunikationens betydning. Ledelse er på sin 15

8 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 16 vis identisk med kommunikation, da det handler om at motivere og lede medarbejdere, hvilket i høj grad foregår via kommunikation. En forudsætning for kommunikationsafdelingens arbejde er en kommunikationspolitik, der fastlægger, præcis hvilken rolle afdelingen skal have i organisationen. Med Sascha Amarasinhas ord:»når først rollen er klart defineret, giver mange af opgaverne sig selv, og man har et klart alibi for sine arbejdsopgaver.«at tale om»alibi«er ikke overdreven dramatiseren, men nødvendigt både konkret i forhold til de enkelte opgaver hvad skal man inddrages i, hvornår skal man tage initiativer, gribe ind etc. og i forhold til afdelingens arbejde i organisationen som sådan. Kommunikationsafdelingen skal ligesom resten af organisationen bevise sit værd. Der skal være en grund til, at man opretholder en intern afdeling og ikke lægger arbejdet ud til eksterne bureauer og konsulenter. Anne-Marie Skov udtrykker denne nødvendighed helt enkelt:»vi skal bevise, at vi skaber værdi i forretningen. Den tid er forbi, hvor en organisation kan forsvare at opretholde en nice-to-have-kommunikationsafdeling.«her har vi fat i kommunikationsafdelingens achilleshæl, for hvordan beviser man sit værd? Kommunikationsafdelingen bidrager jo ikke på samme måde til bundlinjen som fx produktions- og salgsafdelingen. Men kommunikationsafdelingen sidder med nøglen til at skabe sammenhæng internt i organisationen og i forhold til omverdenen. En sammenhæng der er nødvendig for bl.a. overensstemmelse mellem identitet, image-ønsker og omverdenens opfattelse. 4 Fordelene ved at have kommunikationsafdelingen placeret internt i organisationen er åbenlyse, hvis man accepterer tanken om, at ledelse er kommunikation. Dermed bliver kommunikationsafdelingens opgave bl.a. at fungere som»oversætter«over for alle organisationens interessenter. Egmonts informationschef beskriver den nødvendige alle-steds-nærværelse således:»kommunikationsmedarbejderen skal have et øje på hver finger og optimalt vide mest muligt om den konkrete nutid og de mere langsigtede 4 Sammenhængen uddybes i bogens tredje del. 16

9 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 17 fremtidsplaner. Det er forudsætningen for, at kommunikationen kan blive sammenhængende og relevant for medarbejderen, pressen eller hvem man nu skal kommunikere med. Ikke sådan forstået at fortid, nutid og fremtid skal med i enhver kommunikation, men tingene skal implicit hænge sammen.«en intern placering gør det muligt for kommunikationsmedarbejderne at tage højde for alle interessenter. Kommunikationsafdelingens arbejde både kan og skal nemlig påvirkes af en række organisatoriske og målgruppebestemte behov. Medarbejdernes behov Tidens tendenser Ledelsens krav Menneskelige ressourcer Formelle krav (design, sprog, logo) Kommunikationsafdelingen Organisationskultur Organisatorisk placering Økonomiske ressourcer Eksterne målgruppers behov Kommunikationsafdelingens eksterne interessenter er naturligvis identiske med organisationens, men kan internt konkretiseres, som det her fremgår. Disse interessenter spiller ind på enhver kommunikationsopgave. Skal organisationen fx overføre deres personaleblad til intranettet, skal det overvejes, hvilke krav ledelsen stiller til opgaven, og hvilke behov hos medarbejderne, der skal dækkes. Ydermere skal kommunikationsformen tilpasses organisationens kultur og husets stil, fx de ofte klart definerede krav til brug af logo og design. Tilsvarende skal der tages højde for de nødvendige ressourcer, både menneskelige og økonomiske, eksempelvis hvor mange medarbejdere der skal til at redigere og opdatere et web-baseret personaleblad, og hvordan det adskiller sig økonomisk fra det eksisterende trykte blad. 17

10 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 18 Implementering af beslutninger og kommunikationsplanlægning bør med andre ord være tæt forbundne aktiviteter i organisationen. Det kræver en meget dygtigt kommunikerende leder og en kommunikationsafdeling, der er placeret i direkte forbindelse med topledelsen i organisationshierarkiet. Arbejder man på et optimalt strategisk grundlag, involverer topledelsen kommunikationsafdelingen så tidligt i beslutningsprocessen, at man kan nå at lave scenarier og afprøve en beslutning, før den præsenteres for medarbejderne. På den måde kan man i kommunikationsplanlægningen tage højde for de muligheder og barrierer, der er i den konkrete opgave, jf. kommunikationsafdelingens interessentmodel. For ledelsen betyder det, at dens beslutninger kommunikeres ud til medarbejdere og de øvrige interessenter på en optimal måde. Med Sascha Amarasinhas ord:»det er nødvendigt, at hele organisationen er gearet til at tænke kommunikationen med ind i enhver beslutning og har forståelse for, at kommunikationsafdelingen skal inddrages tidligt, hvis kommunikationen skal lykkes. Hellere forberede fx en pressestrategi én gang for meget end blive taget på sengen, så kommunikationen bliver klodset eller måske ligefrem skadelig for organisationens renommé.«et eksempel fra Novo Nordisk kan illustrere pointen om den tidlige inddragelse. Det drejer sig om en situation, hvor koncerndirektionen (i januar 1999) skulle meddele medarbejderne, at koncernen skulle deles op i to selvstændige virksomheder, og at der skulle fyres 225 medarbejdere. Her blev kommunikationsafdelingen involveret tidligt i beslutningsforløbet, så en mundtlig meddelelse på et kvartalsmøde straks kunne følges op af en særudgave af personalebladet»dialog.«5 Topledelsens krav var, at medarbejderne skulle have ren besked, formidlet på en måde, der levede op til organisationskulturens eksplicitte værdier om åben og ærlig kommunikation. Den organisatoriske placering var helt central for kommunikationsafdelingen, for nærheden til koncerndirektionen betød, at kommunikationschefen kendte beslutningsgrundlaget så godt, at hun kunne fungere som professionel pennefører (»ghost writer«) for koncerndirektionen i en leder til ekstraudgaven af personalebladet. Kommunikationsafdelingens tidlige involvering i beslutningspro- 5 Casen beskrives nærmere i kapitel 6. 18

11 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 19 cessen betød også, at der var tid til at planlægge kommunikationen til medarbejderne omhyggeligt, og det er naturligvis altafgørende i en sag med så følsomme budskaber. Kommunikationsafdelingen skulle i udarbejdelsen af»dialog Ekstra«tage højde for de formelle krav til personalebladets udseende, logo, skrifttyper osv. Der skulle tages højde for menneskelige ressourcer i form af ekstra bemanding i kommunikationsafdelingen, da opgaven skulle planlægges, og der skulle skrives artikler til personalebladet og til intranettet. Medarbejdernes behov var det helt centrale omdrejningspunkt i denne opgave. De ville have behov for så hurtigt som muligt at få klar besked: Hvad betyder det for mig? Hvor mange bliver fyret? Hvorfor sker dette er det virkelig nødvendigt? Personalebladet lå klar til uddeling umiddelbart efter det kvartalsmøde, hvor medarbejderne fik besked, og samtidig var intranettet klar med løbende opdateringer og ikke mindst en hotline, hvor medarbejderne kunne stille spørgsmål direkte til topledelsen og få hurtige svar. Eksterne målgruppers behov løste kommunikationsafdelingen ved at udarbejde pressemateriale og være koordinator ved henvendelser fra diverse medier. Den organisatoriske placering af kommunikationsafdelingen er kort sagt meget afgørende for, om den kan leve op til sin nye rolle som andet end producent, som det her understreges af kommunikationschefen fra Novo Nordisk:»Det betyder alt at sidde helt tæt på topledelsen. Det duer ikke at have en kommunikationsafdeling, der er en underafdeling af marketing- eller personaleafdelingen. Man skal arbejde sammen med de to afdelinger, men man skal være helt tæt på topledelsen. Det er jo netop den dybe involvering og nærheden, der gør forskellen på at have en intern og en ekstern afdeling.«de nye opgaver Kommunikationsafdelingen er ikke det eneste sted, der kommunikeres. Hele organisationen kommunikerer, og det i stigende grad. Det er bl.a. derfor, at rådgivning og strategi er blevet helt centrale opgaver for kommunikationafdelingen. Med Anne-Marie Skovs ord:»udviklingen i kommunikationsafdelingen hænger sammen med den udvikling, der har været i informationssamfundet i al almindelighed man kan ikke sidde noget sted i en organisation i dag uden selv at være 19

12 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 20 kommunikator. Alle er udførende kommunikatorer, så eksperternes rolle er skiftet fra at være dem, der udførte og producerede information, til at være dem, der rådgiver andre i at gøre det.«det er bl.a. de nye kommunikationskanaler som intra- og internet, der sætter alle medarbejdere i stand til at kommunikere om alt og med alle på en helt ny måde. I den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll, der i 1999 har haft intranet i 4 år, er man fx nu oppe på et intranet, der rummer sider. Kommunikationschef Charlotte Støvring fortæller:»holdnings- og værdibaseret formidling er den lim, der binder en organisation som Rambøll sammen. Og til det formål er intranettet oplagt, fordi der her er mulighed for interaktion mellem alle medarbejdere. Vi har derfor ladet det være et åbent forum, hvor alle kan lægge det ud, de måtte ønske.«de nye kommunikationskanaler er med til at aktualisere behovet for planlægning. Udviklingen løber let løbsk, den svenske professor Sven Windahl taler ligefrem om»narkotisering«i en blind tro på at information er godt, glemmer man, at kun nyttig information er god. Viden er ikke nok, den skal motivere og kunne anvendes. Kommunikationsafdelingen skal sikre relevansen af det, der kommunikeres både internt og eksternt. Hvis man skal fokusere på nytte, relevans og målretning, er det nødvendigt, at kommunikationsafdelingen nøje overvåger, hvordan kommunikationen rent faktisk fungerer. Derfor bliver kvalitativ og kvantitativ måling stadig vigtigere bl.a. ifølge Anne-Marie Skov:»Hvis man ikke måler, kan man ikke forandre tingene. Hvis man ikke ved, hvordan de budskaber man arbejder med at få igennem bliver modtaget, og hvilken virkning de har, så kan man ikke gøre tingene bedre næste gang.«kommunikationsafdelingens opgave er med andre ord ved at ændre sig fra udelukkende at være informationsproducent til at være kommunikationskatalysator. En ændring der i første omgang især ses i store organisationer som Novo Nordisk, Den Danske Bank og Grundfos, men som også spores i mindre organisationer og det offentlige, hvor arbejdsopgaverne for kommunikationsmedarbejdere bliver stadig mere 20

13 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 21 vidt forgrenede. Arbejdsopgaverne kan beskrives i følgende kategorier: Kommunikationsstrategi Rådgivning Måling Produktion Denne opdeling er fundamentet for dette kapitels indkredsning af kommunikationsafdelingens opgaver. I det følgende gennemgås de fire kategorier. Kommunikationsstrategi Det strategiske arbejde i kommunikationsafdelingen består af flere elementer, først og fremmest udformning af retningslinjer og politikker for organisationens kommunikation. Kommunikationsafdelingens strategiarbejde er mangesidet, målet er at optimere kommunikationen og styre det samlede udtryk. Kommunikationsstrategier lægges især på disse tre felter: Udtryksstrategi: fastlæggelse af strategi og operationalisering via retningslinjer for hvordan og om hvad organisationen udtrykker sig til alle interessenter fra kunde til presse. Produktstrategi: fastlæggelse af strategi og operationalisering via retningslinjer for hvordan de enkelte teksttyper benyttes. Kanalstrategi: fastlæggelse af strategi og operationalisering via retningslinjer for hvordan kommunikationskanalerne benyttes. Udtryksstrategi Udarbejdelse af strategier for hvordan organisationen udtrykker sig, er en vigtig del af kommunikationsafdelingen arbejde. Kommunikationsafdelingen skal med udtryksstrategierne skabe sammenhæng i såvel form som indhold. Strategierne skal lægges på et gennemarbejdet grundlag, der tager højde for organisationens identitet og visioner. Udtryksstrategier skal formidles på en måde, så de kan blive fulgt i hele organisationen. Denne operationalisering sker oftest i form af retningslinjer. 21

14 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 22 Strategier for organisationens kommunikation med pressen fastlægges altid, fx med regler for hvem der må udtale sig. De fleste organisationer har også retningslinjer for design. Hvordan skal logoet se ud og placeres på brevpapir, i brochurer og annoncer? Mere sjældne er strategier for den mere rutineprægede del af kommunikationen, men flere og flere organisationer fastlægger også retningslinjer for det sproglige udtryk. En sprogpolitik fastslår fx, hvornår man skriver»de«, hvilke forkortelser og kommaer der foretrækkes etc. 6 Kanalstrategi Organisationens kommunikationskanaler skal udvikles, vedligeholdes og redigeres. Det kan fx være organisationens intranet, en forholdsvis ny kommunikationskanal, der ikke alene skal udvikles, men også introduceres i organisationen. Der skal udarbejdes strategier for intranettets rolle og retningslinjer for dens brug. Også når det gælder kanalstrategi, er der en klar tendens til at strategien kun lægges for komplekse kommunikationskanaler. Fx er mange organisationer på vej med retningslinjer for brug af s, så det ikke bliver en for tidsrøvende kommunikationsform i organisationen. Mens den mundtlige kommunikationsform ned gennem organisationen fra leder til mellemleder etc. sjældent er genstand for denne reflektion. Først når man bliver opmærksom på problemer med linjekommunikationen, 7 tager man fat på denne kanals strategiske brug. Produktstrategi Produktstrategi handler specifikt om det enkelte produkt: årsberetningen, videoen eller pjecen. En produktstrategi kan fx være konkrete skribentvejledninger til medarbejdere, der skal skrive en artikel til personalebladet. 8 Produktstrategien rummer typisk gode råd og fremgangsmåder en slags»produkt-opskrift«. Langt fra alle organisationer har faste strategier for, hvordan de enkelte produkter udformes. Strategierne findes især på meget problematiske områder, fx for hvordan klager behandles. Ligesom større kommunikationsopgaver indledes med udarbejdelse af en konkret 6 Læs mere om vejen til hensigtsmæssige retningslinjer i fjerde del. 7 Læs mere om linjekommunikation i kapitel 8. 8 Artiklen (produktet) kommer ud via personalebladet (kommunikationskanalen). 22

15 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 23 strategi, fx for årsberetningen. I sådanne tilfælde er det ikke nok at udarbejde en kommunikationsplan, hvor tilblivelsesprocessen beskrives i detaljer. Der er også brug for at fastlægge en strategi for selve produktet. Hvad er den overordnede målsætning for dette års beretning udover afrapporteringen? Hvilke krav skal opfyldes internt, fx om ikke at forsømme omtale af nogle forretningsområder? Og hvilke budskaber er det vigtigt for ledelsen at få ud til omverdenen i og mellem linjerne? Der er en klar tendens i alle tre kategorier til kun at lægge strategier for det traditionelt højt prioriterede. Pressekontakt og årsberetning er eksempelvis opgaver, der generelt tillægges høj status bl.a. pga. deres synlighed både internt og eksternt. Organisationen har dog samtidig en lang række kommunikationsformer, der af forskellige årsager ikke tillægges megen strategisk opmærksomhed. Det drejer sig især om»hverdags-kommunikationen«, fx den rutineprægede brevskrivning. Rådgivning Rådgivning bliver en stadig mere forgrenet disciplin for kommunikationsafdelingen. En af grundene er, at alle medarbejdere nu producerer tekster. Tidligere blev fagmedarbejdernes tekster tjekket af sekretærer, der fungerede som en slags sluser, så kommunikationen blev ensrettet. Nu skal alle kunne kommunikere selvstændigt og hensigtsmæssigt, og ydermere har man fundet helt nye måder at organisere sig på. Med Anne-Marie Skovs ord:»det er i den interne kommunikation, at den allerstørste udvikling i kommunikationsafdelingen er sket, og det hænger nok sammen med, at der organisationsmæssigt er en revolution i gang. Det bliver mere og mere normalt at sidde hjemme og arbejde, man samarbejder dagligt på tværs af landegrænser og i tværorganisatoriske projektgrupper, og det stiller helt nye krav til en organisations kommunikation. Her er det kommunikationsafdelingens opgave at følge med i udviklingen og sørge for, at der bliver etableret de nødvendige netværk. Budskaberne kommer alle steder fra og bliver formuleret af alle mulige, så det er vores opgave at rådgive og vejlede ledere, eksperter osv. i at kommunikere på den rigtige måde med hinanden og i de rigtige fora.«at der er stort behov for rådgivning, bekræfter resultater fra to nye undersøgelser af organisationers kommunikationsproblemer. 23

16 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 24 En undersøgelse af den skriftlige kommunikation i danske organisationer (både offentlige, humanitære og private) tyder på, at der hersker stor usikkerhed. En usikkerhed, der bl.a. hænger sammen med, at man mange steder kun sjældent tager kommunikationsformen op til diskussion. Der eksisterer fx sjældent egentlige kommunikations-kulturer, hvor man udveksler erfaringer og hjælper hinanden til bedre tekster. Problemerne eksisterer på alle niveauer: fra arbejdsprocessen til målretningen og de sproglige detaljer. 9 Samme usikkerhed viser sig i den mundtlige kommunikation. I en undersøgelse af linjekommunikationen i Novo Nordisk gav en tredjedel af de deltagende afdelingsledere udtryk for, at kommunikation er svært, og hele 85% ønskede at blive bedre til at kommunikere med medarbejderne. 11 Samtidig viser den supplerende interviewundersøgelse, at der på alle niveauer: i linjen er behov for retningslinjer og træning. Kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk besluttede på baggrund af bl.a. disse analyseresultater at udvikle et rådgivnings- og uddannelseskoncept, der skal bygge på dannelsen af et internt netværk af nøglepersoner, der kan katalysere kommunikationsbevidstheden ud i resten af organisationen. Projektleder Kira Hald beskriver de strategiske overvejelser således:»tankegangen er enkel: vi vil videregive nogle af vores kompetencer til et netværk af nøglespillere i organisationen. Kommunikation er jo tæt knyttet til forretningsgangen og konkrete situationer i hverdagen. Og vi kan jo ikke være overalt. Men ved at uddanne fx direktionssekretærer, Human Resource-folk og ledere kan vi sprede de grundlæggende kommunikationskompetencer og sørge for, at overvejelser om kommunikation indgår i de konkrete forretnings- og samarbejdsprocesser. Det kaldes»train the trainer«, fordi det ikke alene er hensigten at uddanne deltagerne. Det primære formål er, at de skal være vores forlængede arm og videregive en række specifikke kommunikationsredskaber, vi ved, der er behov for ude i organisationen.«9 Lund, Ud af de 333 danske afdelingsledere, der fik spørgeskemaet tilsendt. 11 Vi vender tilbage til denne undersøgelse i kapitel 8. 24

17 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 25 De efterspurgte redskaber kan grupperes således: Kommunikationskontrakten: en metode, hvor medarbejdere og ledere i de enkelte afdelinger skaber konsensus om, hvordan og hvor meget der skal kommunikeres. Samtidig indgår man en bindende aftale om, hvad man kan forvente af hinanden kommunikationsmæssigt. Kommunikationsplanlægning: konkrete værktøjer til strukturering af arbejdsgange. Skriveværksted: konkrete værktøjer til optimering af såvel skriveprocesser som tekster. Ideen om at uddanne»superbrugere«i kommunikation har også vist sig nyttig i andre organisationer, fx i Kræftens Bekæmpelse, hvor kommunikationschef Kirsten Bohl udtrykker behovet således:»medarbejderne i Kræftens Bekæmpelse er enige om én ting: Kommunikationen er central for opfattelsen af os i offentligheden. Derimod har vi ikke været ganske enige om, hvordan vi skal kommunikere.«derfor har Kræftens Bekæmpelse taget fat på et omfattende arbejde med at bedre kommunikationen. Målet er bl.a. at indføre en ny kommunikations- og skrivekultur, hvor medarbejderne interagerer og derved får skabt bedre tekster. En kursusindsats med uddannelse af nøglemedarbejdere og ledelse suppleres af meget konkrete retningslinjer i en kommunikationshåndbog. 12 Andre organisationer er på vej i samme retning med udformning af retningslinjer og konkret rådgivning. Det gælder både private og offentlige organisationer, fx er Københavns Amt i gang med at gøre den skriftlige kommunikation fra medarbejderne bedre ved netop at følge samme taktik: en kommunikationshåndbog ledsaget af kurser, hvor de ca medarbejdere i grupper på femten introduceres til håndbogen og får inspiration til optimering af såvel skriveprocessen som de enkelte produkt- og kanaltyper. Grundlæggende kan man altså opdele de mange rådgivningsaktiviteter i to typer: Generel udtryksrådgivning. Kommunikationsafdelingen har en række generelle rådgivningsopgaver i organisationen, der ofte er en slags 12 De strategiske og praktiske overvejelser beskrives nærmere i kapitel 9. 25

18 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 26»opdragelse«til god kommunikation. Fx har de store forsikringsselskaber ansat rådgivere, der udelukkende har til opgave at sikre kvaliteten af selskabernes breve. Et andet og mere udbredt eksempel er den medietræning de fleste større organisationer vægter højt. Ledende medarbejdere får hjælp til og træning i at udtrykke sig i medierne, fx skærmtræning. Konkret produktrådgivning. Kommunikationsmedarbejdere udfører også mere konkret produktrådgivning. Typisk i forbindelse med tekster, hvor rollen enten er at være»ghost writer«, sparringspartner eller»sprog-tjekker«eller i selve processen (»coaching«). Produktrådgivningen kan også suppleres af kommunikationshåndbøger, hvori de enkelte produktstrategier defineres. Måling Kommunikationsafdelingen måler sit arbejde for at underbygge sin eksistensberettigelse og for at tjekke kvaliteten konstruktivt. Man kan bl.a. retfærdiggøre sin eksistensberettigelse ved at have friske undersøgelser, der viser, at man tilfører organisationen værdi. Måling skal her forstås meget bredt både som ren kvantitativ indsamling (fx af presseomtale) og som mere kvalitative undersøgelser (fx af kundetilfredshed). 13 Måling er en måde til hele tiden at holde sig ajour med sine målgrupper. Hvad finder de egentlig interessant? Hvilke dele af hjemmesiden besøger de? Og hvad er deres holdninger til organisationen generelt eller til en konkret sag? Resultaterne kan både bruges produktivt og konstruktivt. Det bliver lettere at kommunikere, når man kender sine målgruppers behov og ønsker. Og konstruktivt fordi man ved at måle kan finde frem til måder at forbedre kvaliteten på. Målingerne bruges ofte som et konstruktivt redskab. Formålet er at bedre kvaliteten og fx nærme sig målgruppens behov bedre ved at teste brugen af og holdningen til personalebladet, kundeavisen eller hjemmesiden. Her er kan man både bruge en spørgeskemaundersøgelse og en interviewundersøgelse, enten med enkeltpersoner eller med fokusgrupper. En tredje mulighed er protokolanalyser, der er en relativ ny målingsform herhjemme hentet fra amerikansk kognitionspsyko- 13 En oversigt over de kvantitative og kvalitative målings- og dataindsamlingsmetoder findes i Ib Andersen,

19 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 27 logi. Princippet er enkelt. I stedet for udelukkende at fokusere på den afsluttende effekt eller reception, tester man ved protokolanalyse selve afkodningen. Man beder simpelthen testpersonen tænke højt til en båndoptager under selve læsningen, så man får indtryk af, hvornår kommunikationen fx løber af sporet, hvad der misforstås, hvad der overbeviser læseren etc. Måling behøver ikke nødvendigvis være store statiske spørgeskemaundersøgelser. Det kan sagtens bruges som et enkelt værktøj i kommunikationsmedarbejderens dagligdag. På intra- og internettet er det eksempelvis blevet lettere at få spontane reaktioner input fra brugerne, ris og ros. Produktion Kommunikationsafdelingens traditionelle eksistensberettigelse er produktion af informationsmateriale. Arbejdsprocessen foregår ofte i samspil med andre dele af organisationen. Det kan fx være en fagmedarbejder, der har ansvaret for det faglige indhold i pjecer, mens det er kommunikationsmedarbejderens ansvar at sikre det formidlingsmæssige. Det er forskelligt fra organisation til organisation, hvilke produktionsopgaver en kommunikationsafdeling varetager. Grænsefladen til marketingafdelingen er ofte flydende, ligesom nogle organisationer har en separat presseafdeling. I det følgende gennemgår vi en række af de produktionsopgaver, der typisk varetages af kommunikationsafdelingen. De er ordnet alfabetisk og stammer alle fra en af de mest prisbelønnede danske kommunikationsafdelinger: Communication & Design, Novo Nordisk. Alternative regnskaber grønne, etiske, holistiske etc. I de senere år er de økonomiske regnskaber blevet suppleret af forskellige mere bløde opgørelser over, hvordan organisationen lever op til forskellige idealer. Det grønne regnskab har siden 1995 være obligatorisk for en lang række organisationer, hvorimod etiske, sociale og holistiske regnskaber er frivillige og samtidig bruges til at profilere organisationen. Kommunikationsafdelingens opgave er i denne forbindelse at bistå med formidling, koordinering og produktion. 27

20 61795_det sku vaer_.qxd 2/2/07 10:19 AM Side 28 Et citat fra miljøpolitikken bruges som profilerende manchet. Ved at understrege deres egen åbenhed, underbygger Novo Nordisk miljørapportens troværdighed. Nogle af interessenterne konkretiseres i teksten, bl.a. lægges der vægt på samspillet med NGO er. Især fremhæves samarbejdet med Verdensnaturfonden i teksten og i billedet, der viser en legatuddeling med bl.a. Novo Nordisk som sponsor til det legat, der uddeles af prins Henrik (præsident for WWF Verdensnaturfonden). Sidens tema om dialog og samarbejde illustreres også grafisk med en interessentmodel.

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

BILAG 1, Side 1 af 4

BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 1 af 4 BILAG 1, Side 2 af 4 BILAG 1, Side 3 af 4 BILAG 1, Side 4 af 4 BILAG 2 Model: Informationsarbejdets platform og planlægningsramme. Kilde: Sepstrup, Preben: Tilrettelæggelse af information,

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Checkliste for kommunikationskanaler

Checkliste for kommunikationskanaler Checkliste for skanaler 19.07.06 Her kan I få inspiration, når I over overvejer, hvilke kanaler, der kunne være de bedste at brug til en bestemt type Af Ulrik Herløv, projektleder, Integrationsministeriet

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv.

Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale arbejde og dermed rammerne for dit arbejdsliv. Notat Dato 17. maj 2017 MEB Side 1 af 8 Inspirationskatalog: - Sæt det sociale arbejde på dagsordenen ved kommunalvalget 2017 Kommunalvalget 2017 er en oplagt mulighed for at påvirke rammerne for det sociale

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

Mål kommunikationen. Dansk Personalebladsforening 18. November 2004. Rådgivning og undervisning

Mål kommunikationen. Dansk Personalebladsforening 18. November 2004. Rådgivning og undervisning Mål kommunikationen Dansk Personalebladsforening 18. November 2004 Karin Sloth, Kommunikationsrådgiver Kommunikation i relation til organisationsændringer i Kriminalforsorgen og som chefkonsulent i Dafolo

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014

Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Forskningsprojekt om hygiejnekommunikation. Hvad er udfordringen? 11-03-2014 Kommunikation der forandrer Implementering af kliniske retningslinjer Kommunikationsforsker og rådgiver Helle Petersen post@hellepetersen.dk Min baggrund Ph.d. og erhvervsforsker i forandringskommunikation,

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

Skab dit eget kommunikationssystem

Skab dit eget kommunikationssystem Skab dit eget kommunikationssystem Dette er et værktøj for dig, som vil have orden i og styr på din kommunikation blive mere effektiv i brugen af dine mulige kanaler skabe en helhed i din måde at kommunikere

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk

Kommunikatørens. Guide til Platforme. lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme lahme.dk Kommunikatørens Guide til Platforme 2 Kære læser, Ja, måske ved du allerede alt det, jeg vil fortælle dig i det nedenstående. Måske har du slet ikke brug for

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

SKRIVEKURSER FOR VIRKSOMHEDER

SKRIVEKURSER FOR VIRKSOMHEDER SKRIVEKURSER FOR VIRKSOMHEDER Skrivekurser: Skriver du for en virksomhed eller som akademiker, forsker, ph.d.- stipendiat, underviser, konsulent, journalist eller tekstforfatter? Få et praktisk skrivekursus,

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook

RANDERS BIBLIOTEK. Introduktion til Facebook RANDERS BIBLIOTEK Introduktion til Facebook Indhold 1. Facebook derfor!... 3 1.1. Hvorfor bruge Facebook?... 3 1.2. Hvad får jeg ud af at bruge Facebook?... 3 2. Biblioteket på Facebook... 4 2.1. Facebook-ansvarlige...

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Intern Kommunikation anno 2013

Intern Kommunikation anno 2013 Intern Kommunikation anno 2013 I IK13 - en ny, stor undersøgelse blandt Danmarks 50 største private og offentlige virksomheder - har Resonans Kommunikation sat sig for at dokumentere, hvordan der arbejdes

Læs mere