MEDLEMSORIENTERING 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSORIENTERING 2011"

Transkript

1 MEDLEMSORIENTERING 2011 Lokalhistorisk Forening Brande

2 Medlemsorienteringen 2011 udgives af Lokalhistorisk Forening Brande. Første blad udkom Bladets artikler og billeder er beskyttet og må ikke bruges i anden forbindelse uden tilladelse. Redaktør Jens-Christian Kjær. Forsiden er et aftryk af et glasnegativ fra Lokalhistorisk Arkiv Brande s glasnegativ samling. Fotografen er Birgitte Laasby sandsynligvis fra 1930 erne. Personen er ikke kendt. Side 2

3 Året der gik. Uddrag af formandsberetningen for 2010 Ved urhanens fjer En stor del af året brugte bestyrelse og emnegrupper med arbejdet på Brande Kommunes historie. Vinter og forår gik med at få samlet det sidste materiale, så det hele kunne afleveres til Jan Svendsen 1. juni. Han skrev det herefter sammen, og der blev læst korrektur i flere omgange, og endelig den 1. november udkom bogen, der i mellemtiden var blevet døbt Ved urhanens fjer. Et flot værk har Jan Svendsen skrevet ud fra de mange sider, der var kommet fra udvalgene. Der er allerede solgt godt 900 eksemplarer af bogen. De mange skrevne sider, råmaterialet, har de lokalhistoriske foreninger fået udleveret, og er man interesseret, kan man på arkiverne i Blåhøj og Brande komme og få uddybet stoffet fra bogen. Som en ekstra service har vores forening oprettet en hjemmeside hvor man kan finde stikordsregister, udvidet personregister samt registre over illustrationerne i bogen. Hjemmesiden holdes til stadighed opdateret af Jens-Chr. Kjær, og den er besøgt af mange i årets løb. Filmaftener Året bød på to filmaftener i henholdsvis februar og oktober. Begge var godt besøgt. Aftenturen I august 2010 gik turen til Hindu-templet. 75 kom for at se og høre om den fremmede religion og det spændende bygningsværk. Side 3

4 I januar 2010 deltog foreningen i foreningsmarked i Remisen, og Vi står stadig som medarrangør af de populære Brande Aftener på højskolen. Vi har også en repræsentant i bestyrelsen for Uhre Mølle. Gårdhistorier Der er stadig salg i gårdhistorierne, og vi sørger for at trykke nye, så der hele tiden er nok hefter. Fra det gamle Brande Billedserien i Brande Bladet kører stadig, og folk er flinke til at meddele om rettelser og tilføjelser til navnelister. Som noget nyt bringer Vejle Amts Folkeblad en gang om måneden en artikel med billeder om et lokalhistorisk emne. Året på arkivet Jens-Chr. Kjær har det meste af året været ansat på arkivet. Han har fået alle fotografiske plader ned fra bibliotekets loft. Der er blevet ryddet grundigt op på arkivet, og Jens-Chr. har sammen fra Kurt Frost fra Ikast fået registreret rigtig meget i Arkibas. Det er en fornøjelse at det nu er blevet nemmere at finde frem til det man har brug for. Tak Til slut en tak til bibliotekets personale og til pressen for dens interesse for lokalhistorien. Tak til bestyrelsen og ikke mindst til redaktøren af og alle medforfattere til Ved urhanens fjer. /Tove Nielsen Side 4

5 Vi har i forbindelse med generalforsamling vedtaget vedtægtsændringer, hvor et navneskift blev resultatet. Vi har i den forbindelse udviklet et logo for foreningen, som hen ad vejen vil indgå i vores ansigt ud ad til. /Jens-Christian Farvel og Goddag Ved generalforsamlingen i marts 2011 ønskede Gunnar Lilholm at udtræde af bestyrelsen efter 10 år. Her skal lyde en stor tak til ham for hans indsats. Gunnar har altid været rask til at påtage sig mange forskellige opgaver. Det er også ham, der sammen med Helmer Holmgaard og Erik Lauritzen har taget initiativ til at optage film, hvor forskellige personer har fortalt om deres liv og om forskellige virksomheder i sognet. Disse film ligger nu i arkivet, hvor de fremover kan vises og give et indtryk af fortiden. Nyvalgt til bestyrelsen blev Poul-Erik Pedersen. Han har et stort lokalkendskab, og har været med til at opdatere gårdhistorierne. Vi byder ham hjerteligt velkommen og glæder os til at arbejde sammen med ham i foreningen. /Claus Lindberg Side 5

6 Almindelige Regler for Brevskrivning Hvad mundtlig Samtale er mellem samværende personer, det er et Brev mellem fraværende Denne overskrift indleder et lille hæfte ca. 120 sider med anvisninger på, hvordan man skriver et brev. Hæftet eller bogen hedder :Hver mands Brev og Formularbog,og er udgivet i I vore dage skriver man som bekendt ikke så mange breve men kommunikation gennem det skrevne er steget voldsomt med brugen af SMS tjeneste og s. Til tider kunne man ønske at respekten for det skrevne var større end det forekommer om ikke andet så for tydelighedens skyld. Især SMS beskeder kræver en stadig opmærksomhed på de forkortelser og udtryk, der kan bruges, og som hele tiden ændres, forøges og fornyes. Og det med SMS er jo så ikke nogen nyhed se blot Rune SMS siger : Gyda siger du skal gå hjem nu. rune pind fundet i Bergen tallet. Andre SMS er: Måtte jeg meget oftere komme i nærheden af ølhuset! Runepind, Bergen, Norge, ca Ingeborg elskede mig, da jeg var i Stavanger Runepind, Bergen, Norge, ca Side 6

7 Nr. 108 En Snedkermester erindrer om Udbetaling af et Tilgodehavende. Velbyrdige Hr..! Naar jeg herved tager mig den Frihed, høfligt at erindrer Dem om min Regning af 8de Januar, saa haaber jeg tillidsfuldt, at jeg ikke herved paadrager mig Deres Mishag, da jeg med Bestemthed antager, at De under Deres mange Forretninger har forglemt omskrevne Regning. Nogle tilfældige Udbetalinger, som jeg i disse Dage nødvendigt skal berigtige, tvinge mig imidlertid til at bede, at De om muligt med Overbringeren heraf vil indhændige mig denne lille Sum, hvorhos De kan være fast overbeviist om, at det kun er min nuværende ubehagelige Stilling, der tvinger mig til at foruleilige Dem med nuværende Linier. Jeg beder Dem af denne Aarsag, at De ikke vil tage min skrivelse fortrydeligt op, og at De også for Fremtiden vil beære mig med Deres Bestillinger. Sluttelig forbliver jeg Deres Velbyrdigheds ærbødige Edvard Leim, Snedkermester den 22de Marts 1871 Side 7

8 Næste hjælperegel lyder : [ Lange omsvøb bør undgås og for så meget som muligt at undgå den ubehjælpsomhed for ikke at sige meningsløshed som så ofte giver sig til kende ved anvendelse af lange, indviklede kædesætninger, anbefales korte, klare sætninger, med en ret flittig anvendelse af punktum. ] prøv lige at læs igen og bemærk at alt dette blev skrevet i én lang sætning! Videre skrives der, at almindelig høflighed bør iagttages især i skrivelser til overordnede og til offentlige myndigheder Og så kommer der utallige eksempler på breve, skrivelser, regnskaber og formularer. Her skal jeg vise et par prøver af dem til familien: En moder lykønsker sin datter til hendes fødselsdag : Kjære Marie! Vi plejer jo ikke i vor jævne Familie at gøre stor stads af hinanden på vore fødselsdage, og jeg behøver heller ikke i dette brev at skrive vidt og bredt om, hvor meget jeg holder af dig, og hvor mange gode ting jeg ønsker dig på din fødselsdag, da du nok ved det alt sammen i forvejen. Jeg vil derfor nøjes med at sige kort og godt Gud velsigne og bevare dig i det nye år. Vi har det alle godt, og sender dig de kjærligste hilsner, din trofaste Mor, Sofie Jensen Meddelelse om et barns fødsel : Kjære Svigerforældre Det er megen stor glæde hermed at underrette Eder om, at vor kjære Maren i nat kl. 11 ½ bragte en flot, velskabt dreng til Verden. Alt løb overmåde heldig af, og de to Sengekammerater befinder sig begge i bedste velgående. Kom snart herover. Mange venlige Hilsner fra os alle. Eders lykkelige Svigersøn. Niels Lynge. Og sådan forsætter det. Om forlovelser, om ophævelse af samme, om anbefalinger og skudsmål. Alle forhold behandles. Selv erindringsbreve om tilgodehavender. Så kunne man bare vende lidt rundt på teksten og sætte sit eget navn som afsender! Bogen er sat med krøllede bogstaver hvilket nok vil falde mange yngre læsere vanskeligt at læse. Hertil er da at sige, at det til tider falder bedsteforældregenerationen lige så svært at læse en ung piges SMS besked på mobiltelefonen. Af Claus Lindberg Side 8

9 Emma Gad om blandt andet brevskrivning Ævnen og Lysten til Brevskrivning er omtrent gaaet tabt i vore Dage, undtagen hvor det gælder et forelsket Par, der maa sende et Brev en Time efter, at man skiltes. Hvem skriver ellers lange Breve? Tiden er blevet saa forjaget, at de Fleste nøjes med et Telegram eller et Prospektkort, som ganske vist kan bringe en ven-lig Hilsen, men intet derudover. Man bør ikke nøjes med at sende Postkort til dem, man holder af. Man skal tværtimod opøve sin Ævne til at forme sine Tanker skriftligt, og man skal ikke lade være at skrive et Brev til En, man har kær, fordi man tilsyneladende ikke har noget at fortælle. Det er ofte Dagliglivets Smaating, der morer Modtageren mest og giver det friskeste og mest livfulde Billede af Brevskriverens Færden og Leven. Ævnen til at skrive Breve er i særlig Grad kvindelig. Damebreve er, fraset Skribenters og Videnskabsmænds velskrevne Breve, som oftest mere fortællende og indholdsrige end Skrivelserne fra Mænd, formodentlig fordi Kvinder er mere impulsive og følelsesfulde. Som Regel vil man se, at Moderens Breve til en Søn eller en Datter er smukkere og mere kærkomne end Faderens. Gem saadanne Breve, hvis De ejer dem, og tag dem undertiden frem. Husk at tilintetgøre de Breve, som De ikke ønsker skal læses af Andre. Tro ikke, at Papirkurven er nok. Glem ikke i Stridens Hede, at man ved Offentlig-gørelsen af et Privatbrev under en Polemik er ude paa Umulighedernes Gebet hvad angaar Takt og Hensyn. Gør Dem det til en Vane foruden Dato og Aarstal at forsyne ethvert Brev med Adresse og Telefonnummer, hvilket er til stor Lettelse for den eventuelle Besvarelse. Side 9

10 H. C. Hagedorn Læge i Brande Hans Christian Hagedorn foto Novo Nordisk arkiv Hans Christian Hagedorn fik i 1915 overtalt konsortiet bag Brande Sygehus til at genåbne efter at Dr. Arends forlod stedet. Hans specielle interesse for diabetesbestemmelse fik her i Brande et ekstra skub. Der fandtes en metode som professor i biokemi ved Lunds universitet Ivar Bang havde udviklet i 1913, men den var besværlig og unøjagtig. I 1917 gik han sammen med Birger Norman Jensen, som netop var tiltrådt som provisor (kandidat (cand.pharm.)) ved Brande Apotek september måned (Brande Apotek åbnede den 6. november 1917). Allerede august 1918 stod de to med metoden klar. Metoden var en succes og blev indført på næsten alle kliniske laboratorier i Norden og holdt sig på repertoiret i fyrre år indtil nye metoder holdt deres indtog i tresserne. Billede nr. F2744 er dateret til ca og registreret med følgende kommentar (Novo Nordisk): "Foto taget under arbejdet med blodsukkermetoden i Brande. Bagerst fra venstre ses Hagedorn og provisor Birger Norman Jensen. Foran fra venstre ses oversygeplejerske frk. Skovbjerg, kaldet "Stuba" og Hagedorns kone Marie." Hagedorns kone Maria (født Stavnstrup) var tandlæge. foto Novo Nordisk arkiv. Side 10

11 Arbejdet resulterede i at Hagedorn blev inviterede september 1918 til at arbejde på Rigshospitalet. I 1921 forsvarede Hagedorn sin disputats Blodsukker regulationen hos mennesket og han blev reservelæge på Kommunehospitalet i København. August Krogh havde i 1920 modtaget Nobelprisen i fysiologi og medicin. I 1922 var han sammen med sin kone på en foredragstur i USA. Her hørte han om insulinbehandling af diabetes patienter, samt Frederick Grant Banting og Charles Herbert Best (canadiske forskere på området) fremstilling af insulinekstrakt. Deres besøg i USA førte frem til at de forlod USA med opskriften og autorisation til fremstilling af insulin i Skandinavien. Tilbage i København allierede Krogh sig med Hagedorn og grundlagde firmaet Nordisk Insulinlaboratorium. Til at hjælpe blev ansat to brødre Harald og Thorvald Pedersen. Ejeren af Løvens Kemiske Fabrik August Kongsted finansierede projektet. Det er derfor at der i mange år stod Leo på præparatet. Insulin Leo Foto Novo Nordisk arkiv. Samarbejdet mellem Hagedorn og Thorvald Pedersen var ikke godt. Thorvald Pedersen forlod NIL i 1924 fulgt af broderen. Sammen startede de eget firma, og deres første produkt blev Insulin Novo. De grundlagde Novo Terapeutisk Laboratorium. Insulin Novo blev solgt med Novosprøjten, konstrueret af Harald Pedersen og medførte en lettelse for patienterne. Det lykkedes efterhånden at oprense insulinpræparaterne så meget, at uønskede bivirkninger kunne undgås. Dengang skulle patienter tage op til 8 daglige injektioner. Hagedorn og Norman Jensen udviklede i 1935 sammen Ingrid Wodstrup protaminininsulin. Det betyd en virkningsvarighed på 24 timer. Side 11

12 Novo kom også med et lignende produkt, men i 1938 blev Novo stævnet af NIL for krænkelse af patentretten. Novo tabte sagen og de to firmaer stod skarpt overfor hinanden helt frem til 1989, hvor de fusionerede og blev til Novo Nordisk A/S. Billede nr. F2785 er dateret til 1915 og registreret med følgende kommentar (Novo Nordisk): "Hans Christian Hagedorn på motorcykel i Brande. Hagedorn praktiserede som læge i Brande og var ansat på Brande Sygehus fra fra 1. oktober 1919 havde Hagedorn fået job som reservelæge på Rigshospitalet. Det var i Brande, at Hagedorn i samarbejde med Norman Jensen udviklede metode til bestemmelse af blodsukkeret og at interessen for sukkersyge begyndte." Kilder: Novo Nordisk hjemmeside, Torsten Duckerts artikel om Hans Christian Hagedorn, 2002, Diabetes og Danmark red. Christian Binder, Torsten Deckert og Jørn Nerup, Side 12

13 Aftenturen Tirsdag den 23. august kl. 18:30 Turen går i år til Danish Bottling Company på Skerrisvej i bygningerne som blev bygget til Sødahl design. DBC blev oprettet i 2004 og flyttede til Brande i Se annonce i dagspressen. Aktivitets-aftener I den kommende sæson afholdes aktivitets-aftener på Brande Bibliotek Efterårsferien uge 42 onsdag den 19. oktober 2011 kl. 19:30 Vinterferien uge 7 onsdag den 15. februar 2012 kl. 19:30 Andre arrangementer I samarbejde med Brande Bibliotek og Lokalhistorisk Arkiv laves en udstilling i november måned 2011 omkring Kabaret Buldog Generalforsamlingen i uge 12 tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19:30 Side 13

14 Bestyrelsen 2011 Claus Lindberg Formand Edgar Jacobsen Næstformand Jens-Christian Kjær Kasserer Engtoften 37 Multebærvej 2 Blichersvej Tove Nielsen Sekretær Engtoften Poul-Erik Pedersen Ørbækvej Kontingent 2011 Kontingentet for 2011 er forsat uændret og fastsat til 70,00 kr. Som noget nyt har vi indført husstandskontingent på 120,00 kr. Betalingsfristen er 30. september Beløbet kan indbetales til foreningens konto i Nordea, Brande afdelingen (HUSK at anføre navn eller/og medlemsnummer): REG. NR KONTO NR eller ved besøg på arkivet, hvor vi jo træffes hver tirsdag eftermiddag (Medlemsnummer står på adressesedlen) Forsat god sommer. Side 14

15 Husk at tirsdag eftermiddag vil medlemmer af den LOKALHISTORISKE FORENING kunne træffes i arkivet mellem kl og Side 15

16 I anledning af, at Brande Jul ikke udkom 2010, ses her Brande Jul 1. årgang Indeholdt udover salmen på forsiden fortællingen Den lille Julegæst af Morten Korch udgivet samme år.

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13

MEDLEMSBLAD. April 2005 nummer 33 Årgang 13 MEDLEMSBLAD April 2005 nummer 33 Årgang 13 Nyt fra Redaktionen. Så blev Påsken overstået, og det ser ud til, at foråret er på vej. Hvor er det dejligt at se de tidlige blomster springe ud. Ligesom ny ædru

Læs mere

KORT NYT Af Karsten Dam

KORT NYT Af Karsten Dam -i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp 2.2010 1 KORT NYT Af Karsten Dam 2 Som nævnt i sidste nummer har vi haft flere repræsentanter i Uganda denne sommer. Vores bestyrelsesmedlem Birgitte Bech beretter

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2006 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2006 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

VOERSÅ BLADET 8. ÅRGANG NR. 1 MARTS 2014

VOERSÅ BLADET 8. ÅRGANG NR. 1 MARTS 2014 VOERSÅ BLADET 8. ÅRGANG NR. 1 MARTS 2014 VALG TIL DISTRIKTSUDVALGET Onsdag 27. november var der valg til Distriktsudvalget på Voerså Museum. Hver landsby har sin repræsentant, og for Voersås vedkommende

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup

Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup Brædstrupegnens Hjemstavnsforening, Østergade 9, 8740 Brædstrup består af: Lokalhistorisk Arkiv i Tinghuset Gårdmuseet Stjernholm i Nim. Frihedssamlingen i Tinghuset Nyhedsbrev nr. 2. okt. 2012: Udflugten

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2010 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.slaegtogdata.dk

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt. 25. Årgang nr. 2 2008 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds i det gamle Ringkøbing amt 25. Årgang nr. 2 2008 Ved genralforsamlingen takker kasserer Jørn Jensen - Bent Søndergaard for mange års formandskab i ASRA ASRA skifter

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

Er jeg faldet til? Ja, så godt som!

Er jeg faldet til? Ja, så godt som! Kalundborg Havnemark Lyngparken Lerchenborg Østrup Melby Engvejskvarteret Bastrup Nr. 2 September 2010 Årgang 17 Er jeg faldet til? Ja, så godt som Side 1 En sørgelig historie Side 3 En jernalderbosættelse

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton hovedpineforening Årsmøde Hermed indbydes til årsmøde (generalforsamling) Lørdag, den 31. marts 2012 kl. 14.00 - ca. 17:00 Auditorium

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere