Bilag 1. "Ørestad Syd". Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. "Ørestad Syd". Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398"

Transkript

1 Bilag 1 "Ørestad Syd" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd".

2 N Center Boulevard Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled Hannemanns Allé Ørestads Boulevard Ejler Billes Allé Luftfoto af lokalplantillægsområdet og dets omgivelser. Grænsen for lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd" er vist med tynd stiplet linie og lokalplantillægsområdet med fed stiplet linje. Baggrund Københavns kommune har gennem flere år arbejdet for, at der kan opføres en multiarena af international standard i kommunen. Som led heri er der i samarbejde med By & Havn og Realdania fokuseret på mulighederne i Ørestad Syd, hvor der i henhold til den gældende lokalplan nr. 398 Ørestad Syd kan opføres bebyggelse til offentlige formål i den østlige del af den fastlagte byfælled. Anvendelsen kan være uddannelsesinstitutioner, kulturelle formål eller sportsanlæg, og byggeriet, der forudsætter supplerende lokalplan, kan være op til m². Forside: Luftfoto set mod nord fra Ørestad Syd (JW Luftfoto oktober 2010) Samarbejdsparterne har ønsket en bred belysning af, hvordan en multiarena samt andre offentlige funktioner, herunder særlig folkeskolen, idrætshallen og skøjtehallen, kan integreres i en ny bydel med boliger og serviceerhverv. By & Havn og Realdania har i samarbejde med gennemført en proces, et parallelopdrag med deltagelse af 3 arkitekttegnestuer, hvor målet har været at få tilvejebragt grundlaget for en revideret plan for byfælleden og tilstødende byggefelter nord og syd herfor. Arbejdet har resulteret i den beskrevne plan, hvis gennemførelse forudsætter tillæg til lokalplan nr. 398 samt kommuneplantillæg. 2

3 N CENTER BOULEVARD ØRESUNDSMOTORVEJEN ØRESTAD STATION HANNEMANNS ALLÉ ARENA METRO KALVEBOD FÆLLED IDRÆTS- HAL SKOLE SKØJTE- HAL ØRESTADS BOULEVARD EVT. METRO- STATION SKOVRUMMET ARKRUMMET KANALRUMMET Vandkunstens illustration af forslaget til plan for området med multiarenaen som det dominerende bygværk i midten. Den er sammen med de øvrige større offentlige anlæg beliggende ud til den centrale grønne kile mellem Kalvebod Fælled og Ørestads Boulevard. lanen Lokalplantillægget tager udgangspunkt i det forslag fra Tegnestuen Vandkunsten, som er resultatet af det parallelle opdrag. Vandkunstens forslag bygger videre på idéen om Ørestad Syd som et attraktivt beliggende bolig-, erhvervs- og aktivitetsområde med bygninger og byrum i høj arkitektonisk kvalitet placeret på kanten mellem byen og fælleden. Grøn hovedstruktur Forslaget tilfører Ørestad noget markant nyt, der adskiller sig fra den typiske store karrebebyggelse med store rum mellem husene. Det nye forslag bygger på et bebyggelsesmønster med en stor variation i skala og type og bidrager herved til udviklingen af variation og tilbud i den samlede Ørestad ved også at indeholde bygninger i en mindre skala. 3

4 Den helt store styrke i forslaget er den robuste opbygning om Byfælleden, der som et samlende bånd rummer de fire offentlige institutioner, skole, idrætshal, skøjtehal og arena, og binder dem sammen i et klart defineret centralt byrum, der også tager imod de 3 nord-sydgående byrum i Ørestad Syd (Skovrummet, arkrummet og Kanalrummet) og herved skaber sammenhæng med Ørestad Syd. De formelle tilbud vil blive suppleret med mere uformelle aktivitets- og bevægelsestilbud. Det er en væsentlig kvalitet for kvarteret, at så snart Byfælleden og dele af de planlagte funktioner, skole, idrætshal og skøjtehal er anlagt og bygget, har kvarteret et klart centrum, der understøtter aktivitet, giver mødesteder og virker samlende. Her vil der både være dagligdags og eventprægede tilbud der understøtter et aktivt liv fra starten af udviklingen af kvarteret. Byfælleden er tænkt som en forlængelse af Kalvebod Fælled, der skyder sig ind i kvarteret og skaber forbindelse mellem Kalvebod Fælled og Ørestads Boulevard samt den planlagte metrostation Ørestad Syd. Byfælleden skal anlægges med beplantning af forskellige arter, et vandløb og fælledstrøg langs med Byfælledens to sider. Den tænkes udformet relativt naturpræget mod Kalvebod Fælled og tiltagende bymæssig i dens udstrækning mod øst, hvor vandløbet afsluttes i en plads med et stramt udformet bassin. Den store byfælled, der var fastlagt i den oprindelige lokalplan, vil med det nye forslag blive reduceret til 1/3. Baggrunden for dette er blandt andet, at multiarenaen kræver et større areal, end der var udlagt til kultur/ idrætsfunktion i den oprindelige lokalplan samt den større variation i bebyggelsen, der også introducerer en mindre skala. Byfælleden vil blive en helt ny type byrum, som vi ikke har i København i dag. Byrum og byliv Kvarteret skal indrettes med byrum af forskellig karakter, der inviterer til et mangfoldigt byliv. Bebyggelsesstrukturen i varierende bygningshøjder og husdybder skal, udover Byfælleden med fælledstrøgene, indeholde mange forholdsvis små grønne, private og N ARENA IDRÆTS- HAL M (LANLAGT) SKOLE SKØJTE- HAL Illustrationen viser de fem hovedelementer i området; multiarena, skole, skøjtehal, idrætshal og den grønne kile, som kan fungere i relation til hinanden uden yderligere bebyggelse. Der kan ikke i en lokalplan fastlægges en præcis udbygningstakt. For at etablere kvalitetsskabende og sociale omdrejningspunkter for den fremtidige udvikling af kvarteret, kan offentlige byrum anlægges etapevis. De tilstødende delområder vil kunne færdigudbygges efterhånden. 4

5 Ny multiarena i København Lokalplantillægget skal give mulighed for at placere en multiarena med plads til op til ca tilskuere i Ørestad Syd. har gennem længere tid ønsket at få en multiarena af international standard, som kan danne rammen om arrangementer med musik, anden kultur og sport, og har reserveret 200 mio. kroner som bidrag til opførelse af en arena. I august/september 2011 vil Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tage stilling til, om kommunen skal være medinvestor på opførelse af arenaen. Midlerne er reserveret i forventningen om, at en multiarena positivt vil kunne styrke Hovedstadens evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder og dermed være med til at fremme vækst og beskæftigelse. Multiarenaen er placeret i bymæssig sammenhæng, og den kan blive en dynamo i Ørestad Syd og supplere andre allerede eksisterende funktioner, såsom Field s, Bella Center og DR Byen/Koncerthuset i Ørestad. Multiarenaen vil ligge godt i forhold til offentlig transport (busser, metro og tog), cykeltransport og tæt på Øresundsmotorvejen og lufthavnen. Den vil kunne skabe liv lokalt i et nyt byudviklingsområde og mulighed for synergi med de andre offentlige funktioner, der er planlagt her, og samtidig vil dens anvendelse have en ikke kun regional men også international betydning. Spektrum Arena i det centrale Oslo med ca tilskuerpladser ligger integreret i byen. Den bliver i dag brugt 70 % til kultur og underholdning (koncerter, tvshows mv.) og 30 % til sport, salgsmesser og kongresser. Hyllie Arena i Malmö-forstaden Hyllievång med tilskuerpladser er centralt placeret i et nyt byudviklingsområde og kan i størrelse og anvendelse sammenlignes med den i Ørestad planlagte multiarena. I det videre arbejde med planen skal fokus rettes mod at skabe basis for et tæt, bymæssigt miljø omkring multiarenaen et bymiljø, som i kraft af sin udformning og sammensætning af bygninger og byrum, samt sine funktioner, bidrager positivt til og understøtter bylivet i lokalområdet. Afgørende for samspillet mellem multiarenaen og dens omgivelser bliver, at den fremstår som en integreret del af byen og får en visuelt åben stueetage med indbydende funktioner, der virker positivt på bylivet. Og så skal arenaens arkitektoniske udformning være af den høje kvalitet, som en placering i bysammenhæng kræver. Der vil blive afholdt en arkitektkonkurrence om arenaens udformning, som afgøres i foråret 2012, og resultatet vil indgå som bestemmelser i den endelige lokalplan. Multiarena: Kapacitet: Forventet udnyttelse: Etageareal: m² med m² tilbygningsmulighed Grundplan: ca. 100 m x 135 m hvortil kommer en inddækket læssezone Bygningshøjde: ca. 25 m Musikarrangementer og lignende: tilskuere Sportsbegivenheder: tilskuere 100 arrangementer årligt op til 25 arrangementer med fuldt udnyttet kapacitet øvrige arrangementer i gennemsnit under tilskuere Forventet åbning: August/september

6 1.000 N Øresundsforbindelsen -krav krav mod Ørestad City Fields 680 RAMBØLL M IC Ørestad Station Øresundsforbindelsen Grønne kile 200 Idrætshal Arena 750 -krav Ørestad Syd Station (planlagt) -krav RAMBØLL 680 Skole Kalvebod Fælled Skøjtehal 200 Arena 750 Idrætshal 600 Grønne kile M Ørestad Syd Station (planlagt) Skole Skøjtehal mod syd 600 Vestamager Station mod syd M Vestamager Station MOTORVEJ GANG- / CYKELSTI FORDELINGSGADE LOKALGADER BOLIGGADE JERNBANE / METRO Tegningen viser trafik- og parkeringsforhold, når området er fuldt udbygget. Som det fremgår, vil der være mange parkeringspladser i konstruktion tæt på arenaen. 6 MOTORVEJ GANG- / CYKELSTI FORDELINGSGADE

7 ROJEKTET I TAL: Bolig og erhverv Arena Skole Idrætshal Skøjtehal Institution i alt ca m m 2 + i alt m2 til bygningsmuligheder i alt m m m m m 2 I alt ca m 2 halv-private rum i de indre dele af bykvarteret. Her er det vigtigt, at planen sikrer en landskabsstruktur, der giver en klar forståelse af, hvordan der skelnes mellem offentlig og privat, mellem fælles og lokalt. Alle byrum og fælles friarealer skal indrettes, så de samlet set tilgodeser flest muliges behov og er åbne for alle. Synergien mellem de fire større offentlige funktioner og udendørs idræt, samt bevægelses- og legeaktiviteter skal være med til at sikre et dynamisk og rekreativt byliv, som kan bidrage til områdets egenart. Anvendelse Inden for kvarteret kan balancen mellem bolig og erhverv justeres. lanen skal sikre boligerne en attraktiv placering i forhold til friarealer og skabe gode adgangsforhold til erhvervsvirksomhederne. Der skal i forbindelse med multiarenaen, Byfælleden og den primære stiforbindelse mod Ørestad City kunne placeres en række udadvendte funktioner (caféer, restauranter og mindre butiksenheder) for at understøtte bylivet omkring arenaen. Boldbanen foreslås anlagt ved Byfælledens udmunding i Kalvebod Fælled, så banen er placeret i relation til skolen. Øvrige aktiviteter skal placeres og koncentreres i relation til eller i Byfælleden, som derigennem kan blive det sociale omdrejningspunkt for bevægelse, leg og rekreation. Lokalplanområdet og kvarteret Ørestad Syd omfatter ca. 75 ha, og udbygningen er i gang. Den overordnede infrastruktur er på plads med Metro og vejbetjening bortset fra den planlagte station Ørestad Syd og den kurvede vejforbindelse mellem Center Boulevard og Hannemanns Allé. Mod syd er der opført boligbebyggelser, og flere er på vej. Desuden er etablering af de tre nord-sydgående byrum i gang. Midt i området er der etableret et midlertidigt lug and lay -anlæg. Mod nord er det m² store projekt Copenhagen Towers delvis gennemført med bl.a. hotel Crowne laza, og yderligere etaper er på vej, herunder et parkeringshus med 460 pladser. Derimod er 2 andre projekter Ørestad Business Center og Hannemannsparken ikke igangsat. Heller ikke i byggefelterne lige syd for den i lokalplanen fastlagte byfælled er der aktuelle byggeønsker. I et af felterne er der købt byggeret til en folkeskole. Området fremtræder grønt med midlertidige veje til arbejdskørsel og med jordarbejder i forbindelse med byggemodningen. Da der ikke er aktuelle byggeønsker, er der mulighed for en genovervejelse af bystrukturen fastlagt i lokalplanen og kommuneplanen. Området, der er omfattet af den nye plan, udgør ca. 21 ha. Mod nord ligger Øresundsforbindelsen med motorvejen med rampeanlæg samt jernbanen med station. Der er 4 broer over landanlæggene, der forbinder Ørestad Syd med Ørestad City. Øst for Ørestads Boulevard er der opført et nyt hovedsæde for Rambøll og bl.a. planlagt et parkeringshus med 680 pladser. Her ligger også klargøringscenter og administration for Metro. Mod syd og vest ligger den fredede Kalvebod Fælled. Trafik, parkering, bevægelseslinjer og sammenhæng med Ørestad City og Ørestad Syd Lokalplantillægget skal anvise en trafikal struktur med adgang til områdets delkvarterer, multiarenaen samt parkeringshusene. Ved større arrangementer forventes Længdesnit gennem den grønne kile set mod syd, der viser erhvervsbebyggelse til venstre langs Ørestads Boulevard og øvrig bebyggelse med bl.a. skøjtehal og skolebyggeri. Illustrationen synliggør de foreslåede blandede bygningshøjder, husdybder og bygningstyper (etagehuse, rækkehuse, tårne mv.). 7

8 N og opholds-lege-gader, der gør nødvendig kørsel mulig, men på de svage trafikanters betingelser. Eksisterende planforhold Lokalplan nr. 398 Ørestad Syd udgør det planmæssige grundlag for, at den del af Ørestad, der ligger syd for Øresundsforbindelsen og vest for Metro, kan udbygges til et moderne, tæt og integreret byområde, der udnytter den optimale beliggenhed i forhold til Metro og den fredede Kalvebod Fælled. Den samlede rummelighed er 1,2 mio. m², hvoraf m² er parkeringshuse og m² er beliggende nord for Hannemanns Allé. Vandkunstens illustration af den nye bydels nordvestlige kvarter ved svinget mellem Hannemanns Allé og Center Boulevard. Den viser den principielle organisering af bygninger placeret i et fælles byrum med mindre, grønne byrum, gågader og opholds-legegader. Med stiplet rød linje er vist sivemuligheder for biltrafik fra Hannemanns Allé og igennem kvarteret. der op til biler, og parkering til disse forudsættes sikret ved en dobbeltudnyttelse af de anlæg, der fortrinsvis benyttes af brugerne i erhvervsbebyggelserne, jf. tegningen. De store parkeringsmuligheder nord for Øresundsforbindelsen undersøges. Arenaen i sig selv udløser i henhold til den gældende lokalplan krav om 1 p-plads pr. 200 m², der forudsættes etableret i de nærliggende fælles parkeringshuse efter sædvanlig praksis i Ørestad Syd. Denne plan vil omfatte et område på ca m² grundareal svarende til godt ¼ af Ørestad Syd. I lokalplan nr. 398 er de m² anvendelsesmæssigt fordelt med ca m² til grøn byfælled, ca m² til træbeplantet byrum langs Hannemanns Allé, ca m² til byggefelter og resten til veje samt dele af de nord-sydgående byrum kanal-, park- og skovrummet. Et af byggefelterne på ca m², der ligger i byfælleden, er fastlagt til kulturelle og idrætsmæssige formål. Byfælleden er fastlagt som et særligt fællesanlæg, der skal etableres som betingelse for ibrugtagning af ny bebyggelse. Forslag til Kommuneplan 2011 Forslaget til lokalplantillæg vil tage udgangspunkt i visionerne for Københavns udvikling, der forventes vedtaget i forbindelse med Kommuneplan 2011, henholdsvis et godt hverdagsliv, viden og erhverv og grøn vækst. Et godt hverdagsliv Funktionsmæssigt bidrager planen til visionen om et godt hverdagsliv. Der er plads til både skole med idræts- Cyklen skal være et attraktivt alternativ til bilen og den offentlige transport. Cykelparkering er derfor et vigtigt element i lokalplanen og kan bl.a. indpasses i den allerede planlagte Skoven nord for multiarenaen samt i de øvrige byrum. Udover de centrale fælledstrøg på begge sider af den grønne kile skal lokalplanen sikre andre gode stiforbindelser og sivemuligheder gennem kvarteret for cyklister og gående. Forbindelserne gennem de omkringliggende kvarterer samt ikke mindst til metro- og togstationerne skal gennemtænkes, herunder særligt i forhold til store arrangementer i arenaen. Der skal på tværs af Hannemanns Allé og Øresundsmotorvejen skabes sammenhæng mellem det nye kvarter, området nord for Hannemanns Allé og Ørestad City med anlæg af forbindelse for fodgængere og cyklister. I de enkelte delkvarterer skal trafikken foregå på gågader Lokalplaner i området. Det aktuelle område er fremhævet med rødt. 8

9 hal, skøjtehal og en multiarena, der bidrager til områdets kultur- og fritidsliv. Den grønne kile bidrager også med mange muligheder for aktivitet. passage belagt pladsrum Viden og erhverv En multiarena vil styrke hovedstadens evne til at tiltrække turister, internationale sports- og kulturbegivenheder og nye virksomheder, og dermed være med til at fremme vækst og beskæftigelse. al plads vandrum pladsformet beton forplads port Grøn vækst Ørestad er nem at komme til på cykel og med kollektiv tagterrasser trafik. Ørestad har således en unik beliggenhed i forhold til den kollektive trafik med Øresundsbanen og metroen. Kommunens bæredygtighedsværktøj vil blive anvendt og være med til at skabe grundlag for en kvalificeret dialog om, hvordan bæredygtige løsninger kan indarbejdes i større byudviklingsprojekter. taghave Tillæg freezone til Kommuneplan udeservering 2011 skolehaver I forslag til Kommuneplan 2011 er Ørestad Syd udlagt lund dels som et C2*-område, område til bolig og serviceerhverv, med en stjernebemærkning om, at området må smøge rumme en samlet bebyggelse på 1 mio. m², inklusive etageareal i fælles parkeringshuse, dels som del af et S2*- område, område til serviceerhverv med særlige rammer for Ørestad. For C2*-området gælder, at der i randområderne langs Hannemanns Allé og Ørestads Boulevard kun må opføres erhverv, og at der i randområder langs koblingen byfælleden, Kalvebod Fælled og søområdet til arenaen helt overvejende skal opføres boliger. Under ét skal friarealerne have en størrelse på 40 pct. af boligetagearealet og 10 pct. af taghave erhvervsetagearealet. Vandkunstens illustration af en af opholds-lege-gaderne viser, hvordan de varierende bygningshøjder og forskellige bygningstyper i området opleves i fælleden gadeplan. 01 det lokale_gaden_strædet Derudover gælder for Ørestad en række særlige rammer, der blandt andet viser den blå og grønne struktur, bygningshøjder samt 02 etageareal. Et tillæg til Kommuneplan 2011 vil justere den grønne og blå struktur for Ørestad Syd i forhold til den foreslåede bebyggelsesplan, der inddrager store dele af den 03 planlagte Byfælled til bebyggelse. Desuden skal bestemmelsen om det samlede etageareal i C2*-området ændres, idet der med den foreslåede bebyggelse er behov for arenaen yderligere ca m² etageareal i lokalplantillægsområdet. skovrummet parkrummet Fælle 12 bolig skoletjeneste vandrummet 05 Udsnit_boligkvarter 1:500 Ørestad kobling_workshop tegnestuen vandkunsten M Koblinger_diagram fra metro til fælleden_fra syd til city skala 1:2000 perspektiv fra metroen mod arenaen Vandkunstens illustration viser et kig op ad det centrale byrum med den varierede bebyggelse omkring en multiarena (arenaens endelige arkitektoniske udformning afgøres efter en arkitektkonkurrence i april 2012). 9

10 Bæredygtighed i planlægningen Social bæredygtighed Der er i forbindelse med den høje andel af boliger og forskellige boligformer i masterplanen mulighed for, at bygherrer i samarbejde med boligselskaber søger kommunen om støtte til almene boliger. De forskellige boligtyper og -størrelser rummer muligheden for varierede ejerformer sammen med forskellige størrelser af boliger, og som vil give mennesker med forskellig baggrund, indkomst og interesse muligheden for at bo i bydelen. Multiarenaen bliver en af de bærende funktioner i området og skal i øvrigt fungere som bidrag til et velfungerende byliv i kraft af de følgefunktioner (caféer/restauranter m.m.) og omgivende aktiviteter, der opstår mulighed for i forbindelse med en arena. Idræt og bevægelse er integreret som meget tilgængelige faciliteter og vil kunne bidrage til aktivitet og synergi på tværs af subkulturer og interessenter. Økonomisk bæredygtighed å baggrund af nøgletal fra kommuneplanens investeringsredegørelse og på grundlag af den planlagte blandede anvendelse i området med i alt ca m² bolig og erhverv, skønner kommunen at kunne få en årlig skattemerindtægt på ca. 33 mio. kr. (2009 priser). Skønnet baseres på et scenarie med et fuldt udbygget lokalplanområde, og når forskellige ydelser, som for eksempel daginstitutioner, skoler og sociale ydelser, er modregnet. Der er planlagt en daginstitution med relation til den grønne kile. En eventuel bevilling hertil skal ske i forbindelse med budgetlægningen i det pågældende år. lanforslaget vurderes ikke at give kommunen yderligere udgifter. Miljømæssig bæredygtighed I Ørestad afledes uforurenet regnvand til kanalerne. Der etableres således både ledninger til tagvand, vejvand og spildevand i hele Ørestad, et såkaldt 3-strenget kloaksystem. Vand fra trafikbelastede arealer, som ledes til kanalerne, skal behandles i overensstemmelse med Københavns Energis spildevandsplan. At arbejde med permeable (vandgennemtrængelige) belægninger i de offentlige byrum i Ørestad til nedsivning af overfladevand er vanskeligt på grund af den høje grundvandsstand og den tætte lerjord. Desuden har kanalerne behov for at fødes med overfladevand efter regn. Byggefelterne i de enkelte boligkvarterer skal fastlægges mest optimalt i forhold til sol og vind, og af hensyn til nærmiljøernes kvalitet vil det være afgørende at få eftermålt klimatiske konsekvenser af bebyggelsesplanen i skygge- og vindmodeller. Center for ark og Natur har i området kun registreret mindre selvsåede birketræer, der ikke vurderes bevaringsværdige. Rumlige plantegninger i en kombination af luftfoto og 3D-modeller: Illustrationen til venstre viser et eksempel på en bebyggelsesstruktur, som den er fastlagt i den eksisterende lokalplan nr. 398 Ørestad Syd med større karréer omkring en byfælled. Illustrationen til højre viser den bebyggelsesstruktur, som tillægget til lokalplanen vil muliggøre i overensstemmelse med Vandkunstens forslag med et tæt bykvarter omkring et centralt grønt byrum. 10

11 Miljøvurdering og VVM Den foreslåede bebyggelsesplan og de indeholdte funktioner er af et sådant omfang, at der skal udarbejdes en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der bliver foretaget en scoping af planen, hvorefter resultatet beskrives i en miljørapport. Denne rapport sendes som bilag i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget. Center for Miljø vil undersøge, om de foreslåede funktioner i planen, i dette tilfælde multiarenaen, har et omfang, der udløser en VVM (vurdering af virkninger på miljøet), hvilken som regel bliver udløst af trafikprognoser i forbindelse med et eller flere særlige byggerier og funktioner. Bæredygtighedsværktøjet I den videre planproces skal kommunen, sammen med By & Havn og Realdania samt deres rådgivere, finde frem til 3-5 ud af Bæredygtighedsværktøjets 14 hensyn, som kommunen vil vurdere projektet på baggrund af. Konklusionerne fra vurderingen beskrives i et særskilt afsnit i lokalplanforslaget. Lokalplantillægget skal muliggøre opførelse af en multiarena til op mod tilskuere skal muliggøre opførelse af en folkeskole, en idrætshal, en skøjtehal, samt boliger og erhvervsbebyggelse i varierende bygningsmæssig skala skal fastlægge en central grøn struktur med direkte relation til Kalvebod Fælled skal sikre friarealers funktionelle, rekreative og landskabsarkitektoniske kvalitet sikre en bæredygtig byudvikling i området på det bygningsmæssige, byrumsmæssige og infrastrukturelle plan skal sikre affaldshåndtering, (lokal) håndtering af regnvand ved brug af LAR, anvendelse af regnvand som rekreativt og arkitektonisk element i forbindelse med byrum og bygninger skal sikre gode forbindelser til fodgængere og cyklister, herunder gode stiforbindelser i forhold til den overordnede, kollektive trafik skal muliggøre opførelse af fleksible bygninger, der kan tilpasse sig fremtidige og skiftende programkrav Fokuspunkter frem mod udarbejdelse af lokalplantillægget Multiarenaens møde med den omkringliggende by Trafikale forhold, herunder flow af cykler og gående før og efter større arrangementer Trafikken inde i bebyggelsen med gågader og opholdslege-gader Den grønne kiles udstrækning, udformning, materialer samt dens landskabelige bearbejdning Bebyggelsens detaljering ift. de nære omgivelser herunder den arkitektoniske udformning af bygningers stueetager mod fælles byrum Fælles friarealers udformning, tilgængelighed, hierarki og tryghed Forholdet og overgangene mellem private og offentlige friarealer nær boligerne Skygge- og vindstudier af den foreslåede bebyggelsesstruktur Vandkunstens illustration viser et kig langs med den grønne kile og de forskellige muligheder for aktivitet i dette centrale byrum. 11

12 C-områder anvendes til boliger og serviceerhverv, såsom administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, erhvervs- og fritidsundervisning, grundskoleundervisning samt håndværk og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Butikker tillades i overensstemmelse med de generelle bestemmelser for detailhandel. Endvidere kan der indrettes kollektive anlæg og institutioner, samt andre sociale, uddannelsesmæssige, kulturelle, sundheds- og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med anvendelsen til boliger og serviceerhverv. I et C2-område skal boligandelen udgøre mindst 40 procent, men vil efter nærmere vurdering kunne fastlægges mellem 25 og 75 procent. O1 C2* C2 B1 T1 O1 S2* S2* B1* T1 O2 S2* O1 O1 T1* OK1 C2* E1 Rammer i foreslag til Kommuneplan Det aktuelle område er vist med kraftig sort linje. Illustrationen t.v. viser en plan over bebyggelsesstrukturen i Ørestad City og Ørestad Syd, som den vil tage sig ud med Vandkunstens forslag indtegnet. N KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 12

Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd".

Bilag 1 ØRESTAD SYD Startredegørelse. Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 Ørestad Syd. Bilag 1 "ØRESTAD SYD" Startredegørelse Redegørelse for igangsætning af forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 398 "Ørestad Syd". UDKAST 9 15-07-2011 N Øresundsmotorvejen M Ørestad Station IC Kalvebod Fælled

Læs mere

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV

UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 22-10-2015 Sagsnr. 2015-0224600 UDARBEJDELSE AF FORSLAG TIL TILLÆG 2 TIL LOKALPLAN NR. 425 KRIMSVEJ INTERNT HØRINGSBREV Dokumentnr. 2015-0224600-1

Læs mere

02-08-2012. Bilag 3. Sagsnr. 2012-103346

02-08-2012. Bilag 3. Sagsnr. 2012-103346 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om modtagne høringssvar i den offentlige høringsperiode vedrørende forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 398

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III

Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste Batteri III KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning BILAG 11 Notat om modtaget henvendelse i forbindelse med den supplerende høring om cykelparkeringskrav til lokalplanforslag Faste

Læs mere

Strategi for Amager - Et debatoplæg fra Københavns Amt En langsigtet helhedsplanlægning af Amager på tværs af amts- og kommunegrænser bliver stadig mere påtrængende. Hvilke elementer skal indgå i planlægningen,

Læs mere

Nye lokalplaner i Nordhavnen

Nye lokalplaner i Nordhavnen Bilag 1 Nye lokalplaner i Nordhavnen Startredegørelse for forslag til lokalplan 'Århusgadekvarteret Vest', 'Trælastholmen' og 'Levantkaj Vest' med tilhørende kommuneplantillæg SKU DEH AVN EN 'Levantkaj

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København S (herefter benævnt Grundejeren ) og Københavns Kommune Rådhuset 1599

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Startredegørelse. "Amagerfælledvej" Bilag 1

Startredegørelse. Amagerfælledvej Bilag 1 Startredegørelse "Amagerfælledvej" Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af 6 lokalplanforslag - Amagerfælledvej, "Ragnhildgade Vest", "Beauvaisgrunden", "Østre Gasværk", "Torveporten"

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser.

Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Ledig byggegrund med direkte udsigt og adgang til naturskønne omgivelser. Dato 28.09.2015 Version 001 Revideret af KMN Ledig byggegrund tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og direkte adgang til grønne

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Krimsvej. Startredegørelse Bilag 1. Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej,

Krimsvej. Startredegørelse Bilag 1. Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej, Krimsvej Startredegørelse Bilag 1 Bilag 1 til indstilling om Redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg - Krimsvej, Baggrund Øresundsvej Krimsvej Amager Amager Strandvej

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR ALMENE BOLIGER GENERELLE BESTEMMELSER Borgerrepræsentationen har den 26. marts 2015 besluttet at sende dette forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 i offentlig høring

Læs mere

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med?

Følager 5. Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? Fænomenal infrastruktur, familieboliger og byudvikling i særklasse. Udviklingen af Følager i Valby er begyndt. Vil du være med? KØBENHAVNS NYE TRAFIKALE HOTSPOT TIL SALG Freja har sat til salg. Ejendommen

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København København 2015 - Verdens Miljømetropol I 2015 er København med rette kendt som den af verdens hovedstæder, der har det bedste storbymiljø.

Læs mere

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet.

Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. BILAG 6 Hvidbog for forudgående høring for Grønttorvet II Der blev fra den 2. maj til den 23. maj 2014 afholdt en forudgående offentlig høring om udviklingen Grønttorvet. Den forudgående høring har været

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde til boligformål på kanten mellem by og land - tæt på indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til rekreative områder.

Læs mere

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte

Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Rammer og handlinger for udvikling af Ballerup Bymidte Forslag 30. august 2011 1 Kommunalbestyrelsen har besluttet at skabe muligheder for udvikling og omdannelse af Ballerup Bymidte til en attraktiv by

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013

BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013 BILAG 1 ALMENBOLIG+ 2013 INDHOLD: BAGGRUND OG PLACERING S.2 ARENAKVARTERET S. 3-5 NORDREFÆLLEDKVARTERET S. 6 PARKKVARTERET S. 7 SKOVKVARTERET S. 8 KLØVERBLADSGADE S. 9-11 ØKONOMI S. 12 BYGGESYSTEM OG BOLIGTYPER

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art

En række aktører i Metropolzonen har barslet med ønsker om udviklingsprojekter af forskellig art Bilag 2 Metropolzonen - proces og projektindhold i detaljer Metropolzonen området omkring Rådhuspladsen, Tivoli, Hovedbanegården, Vesterport og Havnen er et centralt område i København. Det er et trafikalt

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Boligselskabet Domea København, Følager

Boligselskabet Domea København, Følager Boligselskabet Domea København, Følager 46 eksklusive lejligheder i størrelsen 59-115 m² beliggende i Valby Udlejning og administration Læs mere på www.domea.dk 76 64 64 64 Levende og dynamisk bymiljø

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL

HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL HELHEDSPLAN HILLERØD SYD - PROGRAMMERINGS ANALYSE OMRÅDE : STATION-BYKERNE-HOSPITAL Introduktion INDLEDNING mulig og at der i udformningen indtænkes tryghed, olevelser og komfort i så stor grad som overhovedet

Læs mere

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej

Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 425 Krimsvej Bilag til intern høring om tillæg 2 til lokalplan nr. 42 Krimsvej Luftfoto af lokalplantillægsområde nr. 2, som er markeret med en hvid linje. ( JW luftfoto, oktober 201). Lokalplantillæggets baggrund

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan En tæt stationsnær by - Blandede funktioner, herunder både boliger, erhverv, kultur, institutioner og detailhandel - Liv 24 timer i døgnet - Social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig by Carlsberg -

Læs mere

4. Rammeområderne for Tune Bydel

4. Rammeområderne for Tune Bydel 4. rne for Tune Bydel Planområde tematiseret på anvendelse Center, butik og kontor Fælles friareal og rekreativ anvendelse Industri, lager og værksted Servicefunktioner Tæt/lav boligbebyggelse Åben/lav

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

"Sundholm Syd" Startredegørelse

Sundholm Syd Startredegørelse "Sundholm syd" Startredegørelse Bilag 1 til indstilling om redegørelse for igangsætning af forslag til lokalplan - eventuelt efter forudgående parallelopdrag. Området ligger i bydelen Amager Vest. Sundholmsvej

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde

REFERAT. Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde REFERAT Plan & Miljøudvalget den 08.12.2008 i mødelokale 2 Sagsnr. 2008-16883 4 Sag 2008-16883 Behandling af indlæg vedr. idéhøring af kommuneplanændring 2007.22 for Kjersing Øst erhvervsområde Indledning

Læs mere

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter

Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen. 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Borgermøde om Hinnerup midtby og letbanen 10. maj 2016, Rønbæk Idrætscenter Program Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.30 Åben café med fagfolk Velkomst og introduktion v. Nils Borring, borgmester Oplæg

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence

Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence Bilag 1: Beskrivelse af mulige lokaliteter til LAGI 2014 konkurrence a) Lynge Grusgrav Områdets karakter Lynge Grusgrav omfatter ca. 160 ha og er beliggende mellem Lynge og erhvervsområdet Vassingerød.

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 21. oktober 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26 48

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051.295

LOKALPLAN NR. 051.295 I~ISvendborg ~ Kommune ij~d~li -U541~ LOKALPLAN NR. 051.295 For et område mellem Bregningevej, Syrenvej, Vindeby Pilevej og Eskærvej Teknisk Forvaltning - Plan- og Udviklingsafdelingen November 1996 Hvad

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Beslutningsprotokol 13-06-2016 08:00 Mødelokale C226, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Lars Faarup. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk

Læs mere

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder:

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder: NOTAT Byrådscentret 06-02-2013 Bystrategier for Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene til Byrådet. Høje Taastrup Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Leaba 34483/13 11/30531 Et regionalt mødested for handel, erhverv

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 309. Ørestad City Nord. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 309. Ørestad City Nord. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE LANORIENTERING Lokalplan nr. 309 Bygge- og Teknikforvaltningen lan & Arkitektur Ørestad City Nord Vestamager Udbygning af Ørestaden Boliger og serviceerhverv Februar 2000 Z Z Z Z Z Z

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Notat om lokalisering af Jerne station

Notat om lokalisering af Jerne station Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780293 Fax 7262 6790 sia@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk om lokalisering af Jerne station Esbjerg Kommune og Trafikstyrelsen holdt den 6. maj

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps

BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps BEBYGGELSESPLAN - ANEBJERG Udarbejdet i samarbejde mellem Skanderborg Kommune og GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 TEMATISERING AF BEBYGGELSESPLANEN 5 ANEBJERGSPILLET

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by 1. Kommuneplan 2015 Grøn boligby Sammenhængende by Kvalitet i byen Sammen om vækst og arbejdspladser Greater Copenhagen 2. Væsentlige ændringer Retningslinjer Rammer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej

Indsiger Indhold Planafdelingens bemærkninger Forslag til ændringer i planen 30 beboere (16 husstande) på Rynkebyvej og Rynkeby Møllevej Indsigelse til forslag til lokalplan nr. 2007-7, samt kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde ved Hestehavevej i Ringe Høringsperiode: 16. okt. 11. december 2007 Der er kommet 4 indsigelser/bemærkninger

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 23. april 2015 Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Området er et ældre erhvervsområde på ca. 6 ha og rummer

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

SEMINAR: forstad og filantropi

SEMINAR: forstad og filantropi SEMINAR: forstad og filantropi hvordan omdanner man efterkrigstidens forstæder i bæredygtighedens navn uden at ofre de populære parcelhuse og på en måde, som er kommercielt levedygtig? hvordan skabes hybridformer

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast

Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast Betinget byudviklingsaftale om Bella Center Udkast 28.05.2014 Denne betingede byudviklingsaftale er indgået den [indsæt dato] 2014 mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune

KULTUR OG BORGERSER- VICE Sport & Fritid Aarhus Kommune Detailplan for Vestsiden af FTL-havnen Side 1 af 11 Baggrund for detailplanen Juni 2012 vedtog byrådet Dispositionsplan for Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen samt arealerne mellem Grenaabanen og Skovvejen/

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr.

Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 8 Notat om henvendelser modtaget i forbindelse med den supplerende høring af skyggediagrammer til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 425

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere