Dansk Institut for Fundamental Metrologi Årsrapport og regnskab for 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Institut for Fundamental Metrologi Årsrapport og regnskab for 2000"

Transkript

1 Dansk Institut for Fundamental Metrologi Årsrapport og regnskab for 2000 Redigeret af Rafael Taboryski, Jes Henningsen, Bendt Gerhardt og Kim Carneiro

2 Susanne Søgaard undersøger i samarbejde med IONAS A/S og COM Centeret ved DTU hvilke muligheder der ligger i anvendelse af fiberlasere som sensorer Mitsuhiro Kusaba fra Osaka Sangyu Universitet har tilbragt et år ved DFM som post doc., og har her arbejdet med kortlægning af spektre for molekyler, der kan danne grundlag for bølgelængdenormaler i telekommunikation

3 Dansk Institut for Fundamental Metrologi Årsrapport og regnskab for 2000 Redigeret af Rafael Taboryski, Jes Henningsen, Bendt Gerhardt og Kim Carneiro Dansk Institut for Fundamental Metrologi Matematiktorvet Bygning 307 DK-2800 Lyngby DFM-2002-R RT Telefon: Telefax: e-post:

4 Indholdsfortegnelse 1. Metrologi i vidensamfundet Forskning, kalibrering og rådgivning Forskning Kalibrering Rådgivning Administration Markedsføring Sådan er metrologien organiseret Den danske metrologiske organisation Dansk Institut for Fundamental Metrologi Center for Dansk Fundamental Metrologi - CDFM DANIAmet Referencelaboratorier udenfor DANIAmet De 10 hovedområder inden for metrologi Instituttets nøgletal Opgørelser over særlige aktiviteter Årsregnskab for Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for perioden Balance pr Direktionens underskrift Bestyrelsens underskrifter Revisionspåtegning Noter Forsidebillede: Detalje fra den volumennormal, som er udviklet sammen med FORCE instituttet. Billedet viser karrusellen til håndtering af de lodder, hvis volumen skal bestemmes. Normalen er vist i sin helhed på side 5 Bagsidebillede: Magnesiumatomer køles med ultraviolet laserlys i et vacuumkammer ved et tryk på omkring 10-7 Pa. Kontakten med atomerne etableres med blåt lys med bølgelængden 457 nm. Dette lys exciterer den overgang, der skal fungere som atomurets "pendul".

5 1. Metrologi i vidensamfundet I 2000 påbegyndte DFM en ny treårig periode med nye mål og en ny resultatkontrakt med Erhvervsfremme Styrelsen. Fra at fokusere ensidigt på at øge instituttets opgaver for klienter er fokus nu drejet over mod DFMs rolle som kernen i den danske metrologiske infrastruktur. Dette førte til at instituttet i 1999 formulerede sin vision for således: DFM udbygger sin internationale styrkeposition inden for videnskabelig metrologi gennem et øget samarbejde med danske forskningsinstitutioner, den decentrale danske metrologiorganisation udvikler sig på en koordineret måde til gavn for slutbrugerne og til glæde for de involverede laboratorier. DFM har derfor i periodens første år styrket samarbejdet med danske forskningsmiljøer og metrologilaboratorier, hvilket har givet sig udslag i en øget forskningsindsats på DFM, indgåelse af en ny centerkontrakt, samt en bevidst indsats for at styrke det faglige samarbejde inden for CDFM, Center for Dansk Fundamental Metrologi, og DANIAmet. Der er ansat en kemiker for at forberede DFMs deltagelse i en øget indsats inden for kemisk metrologi. Samtidigt har vi søgt at opfylde de forventninger som Erhvervsministeriet og Dansk Industri stiller til teknologisk service i forbindelse med tilpasningen til Vidensamfundet og den Nye Økonomi. På den organisatoriske del af den decentrale danske metrologiorganisation må vi med beklagelse konstatere, at der er sket bekymrende lidt i år På trods af, at Danmark i 1999 tiltrådte en gensidig aftale om anerkendelse af målingerne inden for meterkonventionens medlemsstater, er der endnu ikke i Danmark påbegyndt den udvikling, der giver dansk erhvervsliv fuldt udbytte af denne aftale. Sker det ikke, vil Danmark sakke bagud i forhold til vore handelspartnere og tilliden til danske produkter vil lide skade. DFM har i den forbindelse påpeget nødvendigheden af en tværministeriel holdning til målinger i Danmark og instituttet hilser derfor Erhvervsfremme Styrelsens initiativ til forbedring at metrologiens rammebetingelser velkommen. På DFM er de tidligere års tendenser mod en øget kundekontakt forsat, hvilket har ført til at 45% af instituttets indtægter nu kommer fra opgaver der vindes i åben konkurrence med andre udbydere. Selv om dette tal er blandt de laveste på de 12 GTS institutter er det højt i forhold til udenlandske metrologi institutter, som typisk tjener 5-20 % i konkurrence med andre. Samtidigt kan vi konstatere, at DFM efter flere år med underskud er kommet økonomisk godt ud af året. Både antallet af kalibreringer og antallet af afholdte kursusdage er øget til henholdsvis 80 og 32, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere år. Det internationale arbejde, navnlig i Østeuropa, er fortsat samtidigt med at DFMs videnskabelige produktion har opretholdt et passende niveau. Instituttet ser frem til gennem fortsat omstilling at fortsætte sin positive udvikling til gavn for kompetence, produktivitet og innovation i virksomheder og samfund. Vidensamfundet handler om den viden, som mennesker tilegner sig og formidler. Derfor har vi i denne årsrapport lagt ekstra vægt på at vise de mennesker der beskæftiger sig med fundamental metrologi i Danmark. De udgør råstoffet til opfyldelsen af DFMs vision. Steen Konradsen Bestyrelsesformand Kim Carneiro Direktør 1

6 2. Forskning, kalibrering og rådgivning 2.1 Forskning Det er forskningssektionens ansvar at udvikle og vedligeholde en række af de normaler, der er nødvendige for at Danmark i metrologisk sammenhæng kan være på niveau med de førende industrilande. Desuden er forskningssektionen med til at generere den metrologiske viden som dansk industri har brug for. Sektionen indgår i en række nationale og internationale samarbejdsprojekter, der vedrører måletekniske problemer hvor DFMs særlige kompetence kan bidrage. Sektionens har i 2000 publiceret 15 artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter, og givet 17 indlæg ved internationale konferencer. Udover de faste medarbejdere har 1 post doc., 5 ph.d. studerende og 2 specialestuderende været tilknyttet projekter indenfor elektrisk metrologi (2), overflademetrologi (4), og optisk metrologi (2). Hertil kommer et antal udenlandske gæster, der har opholdt sig ved instituttet i perioder af varierende længde. Sektionen var involveret i 6 EU finansierede projekter, heraf 3 med DFM som koordinator, og 2 centerkontrakter, heraf 1 med DFM som koordinator. Benriah Goeldi fra Australien har opholdt sig ved DFM som IAESTE studerende, og har her arbejdet med elektrisk metrologi. I baggrunden ses den nye opstilling til resistansskalering. 2

7 Jan Hald fra DFM er sammen med Dorte Nørgaard Madsen fra Niels Bohr Instituttet ved at gøre klar til spektroskopi på laserkølede magnesiumatomer - pendulet i det atomur, der er under udvikling i samarbejde med en række europæiske partnere. Elektrisk metrologi Der er udviklet en overføringsnormal bestående af 13 modstande fra 5 Ω til 50 kω med en temperatur stabilitet bedre end 1 mk. Normalen indgår i en automatiseret opstilling sammen med en modstandsbro og en skanner til skalering af modstande på 0.1 ppm niveau. Opstillingen er udviklet med henblik på at kunne overføre sporbarhed fra DFMs kvante Hall primærnormal for modstand til andre referencemodstande. Opstillingen er under endelig afprøvning Arbejdet omkring elektrolytisk ledningsevne er fortsat. En ny primærcelle er designet og geometrisk udmålt. DFM har færdiggjort sine undersøgelser af primære opløsninger med henblik på opløsningernes stabilitet og homogenitet. I et afsluttet ph.d. arbejde er der peget på anvendelse af etylenglykol baserede opløsninger som referenceopløsninger med lave ledningsevner. Via en centerkontrakt er en aktivitet omkring etablering af et primærlaboratorium for AC elektricitet startet. Arbejdet involverer udvikling af en primærnormal for AC-DC differens for høje frekvenser (1 GHz). DFM bidrager med udvikling af forbedrede metoder til kalibrering af jævnspænding og modelleringsarbejde for en koaksial AC-DC normal. Optisk metrologi Der har været en betydelig indsats omkring studier af molekyler, hvis vibrationsrotationsovergange kan anvendes som bølgelængdenormaler i de optiske kommunikationsbånd. I den forbindelse er forskellige celler med henholdsvis 12 C 2 H 2, 13 C 2 H 2 og H 13 CN blevet karakteriseret, og der har været foretaget en sammenligning af kalibratorer til optiske spektrum analysatorer med det engelske National Physics Laboratory (NPL) og det amerikanske National Institute of 3

8 Maria Holmberg skal sammen med Radiometer Medical og Mikroelektronikcenteret ved DTU benytte AFM teknikken til at undersøge biologiske materialer og deres vekselvirkning med overflader Standards and Technology (NIST). Absorptionsspektret for 13 C 2 H 2 er blevet kortlagt, idet dette molekyle forventes at være en god kandidat som bølgelængdenormal i forbindelse med Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) kommunikationssystemer. Sammen med en japansk gruppe er indledt et samarbejde om brug af hule optiske fibre til brug i forbindelse med etablering af bølgelængdenormaler. Der er blevet igangsat en aktivitet vedrørende optisk fiber sensorer i samarbejde med COM centeret og IONAS A/S, og det er demonstreret at fiberlasere kan anvendes som bølgelængdenormaler i 1550 nm området. En modulopbygget opstilling, som tillader fleksible konfigurationer af pumpelaser og fiberlaser, er under konstruktion specielt med henblik på at undersøge samtidig pumpning af flere lasere med samme pumpe. Projektet omhandlende studier af ulineære egenskaber i materialer og optiske fibre er fortsat. Med støtte fra SNF og Carlsbergfondet er et picosekund lasersystem til materialeforskning købt og installeret. Dette laser system anvendes til måling af den ulineære del af bryningsindekset, dobbeltbrydning og tidsopløst spektroskopi. Organiske materialer og optiske fibre leveres af samarbejdspartnere i både ind- og udland. Sammen med 7 andre metrologi- og universitetsinstitutter og med DFM som koordinator er startet et EU projekt med titlen Kolde atomer og ultrapræcise atomure. Projektets formål er at anvende laserkølede atomer som basis for mere stabile atomure. De danske partnere i dette projekt samarbejder om opbygning af et optisk atomur baseret på magnesiumatomer. 4

9 Masse og overflade metrologi Med udgangspunkt i datamateriale og usikkerhedsbudgetter forbundet med vejning af lodder, har DFM arbejdet på at udvide anvendeligheden af metoden til estimering af måleusikkerhed, som indgår i software produktet DFM-GUM, til også at omfatte modelfuntioner vis outputstørrelser varierer ikke lineært af inputstørrelserne. DFMs aktiviteter indenfor overflademetrologi har i året været koncentreret om Center for Overflade-Metrologi og Funktionalitet (COMF), hvor DFM sammen med partnerne har udviklet metoder til karakterisering af overflader på micro og nanometer skala. Metoderne baseret på Atomic Force Mikroskopi (AFM), er anvendt på insulin injektionsnåle, plastre, ultrafiltreringsmembraner og blod-sensormembraner. Derudover har DFM deltaget i videreudviklingen af et kommercielt PC-program (SPIP ), som anvendes til beregninger af afstande og kalibreringsparametre i forbindelse med AFM, og med udfærdigelse af kalibreringsprocedurer til AFM instrumenter. Som nyt område har DFM inddraget karakterisering af funktionelle biomolekylære overflader - især med henblik på udvikling af sensorer. Dette sker gennem et helårs afgangsprojekt fra DTU samt gennem et erhvervsforskerprojekt -i samarbejde med Mikroelektronik Centret (DTU), og Radiometer Medical A/S I år 2000 blev DFMs akkreditering udvidet til også at omfatte bestemmelse af volumen for lodder. Volumenfaciliteten blev udviklet i et samarbejde mellem DFM og FORCE Instituttet. På billedet ses Lene Savstrup Kristensen fra Force Instituttet i færd med at betjene udstyret. 5

10 2.2 Kalibrering Vedligehold af normaler Kalibringssektionen der vedligeholder primærnormaler indenfor områderne, masse, jævnspænding, resistans, elektrolytisk ledningsevne, længde og optisk effekt. Vedligeholdet omfatter internationale sammenligninger og den kontinuerlige opgradering, der er nødvendig for at sikre at primærnormalerne følger med den internationale udvikling. DFMs akkreditering blev udvidet til også at omfatte bestemmelse af volumen af 1g-2kg lodder og andre faste legemer i måleområdet 0.04 cm 3-31cm 3 med måleevne cm 3 og cm 3 med måleevne 16ppm. Forud var gået et omfattende udviklingsarbejde, hvor volumenfaciliteten blev opbygget i et samarbejde mellem DFM og FORCE Instituttet. Ved vejning af emnet i luft og i en væske FC40 (flourcarbon) kan emnets volumen bestemmes ved brug Archimedes princip, når densiteten af luft og FC40 kendes. I år 2000 har DFM deltaget i den internationale sammenligning: Elektricitet, EA EL 27, kalibrering af et digitalt multimeter. Kalibrering for kunder Der blev i løbet af året udstedt 80 certifikater, disse certifikater er fordelt på følgende områder: Kalibrering af masse: 17 certifikater for lodsæt. Elektrisk kalibrering: 6 certifikater for jævnspænding (referencer med 3 spændinger), 2 certifikater for resistansnormaler. Endvidere blev der udstedt 18 certifikater for referenceopløsninger (elektrolytisk ledningsevne). Optisk kalibrering: 15 certifikater for kalibrering af længde (måleklodser), 23 certifikater for optisk effekt (bestemmelse af effekt eller responsivitet ved mindst en bølgelængde). DFM måler i overensstemmelse med andre. Ved interferometrisk kalibrering af måleklodser optræder et korrektionsled, der afhænger af måleklodsernes overfladekvalitet. I et EUROMET projekt har 11 landes nationale metrologiinstitutter bestemt denne korrektion (angivet på y-aksen i nm) for det samme sæt måleklodser. Et væsentligt resultat, der kan aflæses af målingerne, er at overfladerne, og dermed korrektionens værdi, er ændret væsentligt under projektets to-årige forløb. 6

11 2.3 Rådgivning Sektionens aktiviteter er opdelt i tre kategorier: Nationalt og internationalt måleteknisk samarbejde, undervisning og konsulentydelser. Måleteknisk samarbejde Arbejdet inden for meterkonventionen har koncentreret sig om den gensidige anerkendelse af landenes måleresultater. En database med samtlige nationale institutters måleevner er under udarbejdelse; og deltagelse i internationale sammenligninger er blevet sat i system. DFM er i årets løb indgået i to projekter, der skal sikre nytten af meterkonventionens arbejde. DFM har desuden deltaget i følgende møder Meterkonventionens årlige direktørmøde Consultative Committee for Electricity and Magnetism (CCEM) Consultative Committee for Amount of Substance (CCQM) En vigtig del af DFMs internationale samarbejde foregår fortsat i EUROMET, den europæiske sammenslutning af nationale metrologilaboratorier. EUROMET har delt metrologien op i 11 hovedområder. DFM har i 2000 deltaget i det årlige EUROMET delegatmøde for følgende seks områder: Masse, Elektricitet, Længde, Fotometri og radiometri, Tid og frekvens og Interdisciplinær metrologi Sektionen har deltaget i EUROMET projekterne 512 og 515 omkring sammenligning af måleevner samt været projektleder på projekt 595 Metrology - in short som blev trykt i eksemplarer og fordelt primært over hele Europa, men også USA og andre oversøiske lande. DFM har overtaget vicepræsident posten i euspen (European society for precision engineering and nanotechnology). Det nationale samarbejde varetages bl.a. gennem DANIAmet, som omfatter de danske primær- og referencelaboratorier, og der har i 2000 været afholdt to ordinære medlemsmøder. Endvidere fik DANIAmet sin egen hjemmeside For Erhvervsfremme Styrelsen har CDFM i samarbejde med virksomheder og andre institutioner udarbejdet tre metrologiske handlingsplaner for områderne: Akustik, Tid og Frekvens, og Ioniserende stråling. Bruger- og referencegrupperne blev oprettet i 1997 og løbende tilpasset behovet således at DFM nu har 4 brugergrupper og en referencegruppe: Kalibrering af længde, Kalibrering af masse, Kalibrering af optisk effekt og bølgelængde, Måling af ledningsevne i vand, Enkelt-elektronfænomener (reference gruppe). Formålet med disse grupper er at give DFMs brugere mere information om DFMs ydelser og forskningsindsats, og få DFM brugernes mening om, hvordan de gerne ser DFM udvikle sig. Undervisning DFM har i efteråret gennemført et 14 ugers kursus for DTU i Halvlederfysik og deltaget i et DTU kursus i skanning probe mikroskopi (SPM). I samarbejde med DANAK blev der afholdt 3 kurser som fokuserede på bestemmelse af måleusikkerhed inden for en afgrænset faglig disciplin. Følgende discipliner blev dækket (deltagerantallet i parentes): Mikrobiologi (24), Elektrisk kalibrering (8). Desuden blev der afholdt to brush-up seminarer for tekniske assessorer (35). 7

12 DFM har i år 2000 fortsat opbygningen af metrologikompetance i Østeuropa og i de tidligere sovjetiske republikker. Kim Carneiro ses her mellem kursister fra Usbekistans nationale metrologiinstitut. Sammen med DANAK/EUROLAB er udviklet et kursus Anvendelse af edb i akkrediteret kalibrering og prøvning Efter at det første kursus var afholdt (16) blev yderligere 5 kurser planlagt til I samarbejde med DANAK/EUROLAB er tillige udviklet og gennemført et 3-dages kursus i usikkerhedsberegning i kemi. Kurset skal gentages flere gange i På DFM blev afholdt 3 DFM-GUM workshops (16) hvor deltagerne arbejdede med at estimere måleusikkerhed ved hjælp af softwareproduktet DFM-GUM. En virksomhed fik skræddersyet et virksomhedsinternt kursus vedrørende kvalitetsstyring i akkrediterede laboratorier (6). Med støtte fra EUs PRAQIII-program afholdt DFM selv 4 kurser og sammen med det hollandske nationale metrologilaboratorium NMi, 2 kurser i metrologi og estimering af måleusikkerhed i Bulgarien, Rumænien, Slovenien og Tjekkiet (200 deltagere i alt). Konsulentydelser I 2000 deltog DFM på vegne af det danske akkrediteringsorgan DANAK i følgende internationale komiteer, ekspert- og arbejdsgrupper: EA Laboratory Committee EA DC-LF Expert Group (DFM chairman) EA Ad hoc Working Group Guidelines for non-automatic weighing instruments DFM udførte desuden bedømmelser af laboratoriers tekniske kompetence for danske og udenlandske akkrediterings- og certificeringsorganer: DANAK (Danmark), Dansk Standard (Danmark), SWEDAC (Sverige), UKAS (England), Norsk Akkreditering (Norge). Opgaven som facility manager for Facility for interlaboratory comparisons and calibrations blev afsluttet med det samlede resultat, at måletekniske laboratorier i 10 Phare lande fik gennemført 3 sammenligninger og foretaget 59 kalibreringer af vidt forskellige målenormaler på 12 akkrediterede laboratorier, inklusiv DFM, i 6 EU medlemsstater. Både transport og kalibreringer blev finansieret af CEN-TCU (European standardisation organisation - technical coorperation unit) under PRAQ III programmet. For CEN udførte DFM en evaluering af tre sammenligninger og gav måleteknisk rådgivning til Slovenien. Under PRAQIII gennemførte DFM en FAST action til Polen for at rådgive om længdemåling. 8

13 Et af administrationssektionens projekter i 2000 har været forberedelse af overgang til elektronisk arkivering. Grete Bjørndal og Isabella Stendal forbereder her makulering af instituttet papirarkiv. DFM-GUM til udregning af måleusikkerhed blev solgt i 22 eksemplarer. DFM-GUM er baseret på regnearket Excel fra Microsoft og leverer på en enkel og brugervenlig måde usikkerhedsbudgetter, der er i overensstemmelse med ISOs Guide to the expression of Uncertainty in Measurement og med European Akreditations (EA) retningslinier. 2.4 Administration Der har været arbejdet med indførelse af elektronisk arkivering. I begyndelsen af 1999 blev programmet PC-Doc indkøbt, og efter at programmet var installeret på DFM, blev der arbejdet sammen med leverandøren på at tilpasse systemet til DFMs behov. Instituttet planlægger at gå bort fra papirarkivering i begyndelsen af det nye år. Regnskabsfunktionen har fungeret gnidningsløst i det forløbne år. De indarbejdede edb-værktøjer fra forrige år er med løbende justeringer fundet egnede til dækning af DFMs regnskabsbehov, og 9

14 bidrog sammen med mere rutineprægede arbejdsgange til et mindre tidsforbrug på aktiviteten i forhold til tidligere år. Arbejdet med at skaffe tilfredsstillende lokaler til DFMs laboratoriefaciliteter, som har optaget instituttet siden dets start, nåede ikke en afklaring i år Der opstod nemlig en mulighed for at leje eksisterende lokaler på DTU, og planlægningen af et nybyggeri blev derfor sat i bero. Efter at have undersøgt de pågældende lokalers egnethed, har instituttet derfor besluttet at indrette de eksisterende lokaler. Herefter ser det ud til at DFMs lokalesituation vil finde en endelig løsning i Personalemæssigt har der været større bevægelser end sædvanligt med fem nyansættelser og fire fratrædelser blandt det faste personale. Antallet af ph.d. studerende er øget blandt andet med finansiering fra ATVs erhvervsforskerordning og Erhvervsministeriets sensorinitiativ. Endvidere har instituttet været ramt ekstraordinært meget af sygdom; men ved en indsats fra det øvrige personale er følgerne herfra blevet begrænset. 2.5 Markedsføring DFMs markedsføringsindsats har i årets løb gjort instituttet mere kendt i faglige kredse og støttet salget af nye produkter. Der er annonceret i 4 udvalgte fagblade, dels med en generel annonce for samtlige produkter dels med en speciel annonce for rent vand. Desuden annonceres der i telebøger og på nettet. Der er udsendt 4 pressemeddelelser. Der har været hits på hjemmesiden, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år. Der er etableret en reference liste (for tiden 16) på nettet med brugere af DFM-GUM kalibrering software. Der er udsendt 2100 Direct mails, deraf 1700 til danske virksomheder. Endeligt indgår DFMs publikationer som en vigtig del af DFMs markedsføring. For eksempel er årsrapporten for 1999 udgivet på engelsk og udsendt i 1500 eksemplarer. 10

15 3. Sådan er metrologien organiseret 3.1 Den danske metrologiske organisation Erhversministeriet har i Danmark etableret en decentral metrologiorganisation, med DFM som det nationale metrologiinstitut. CDFM (Center for Dansk Fundamental Metrologi) udgøres af DFM sammen med de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS institutter), der har metrologi som en del af deres forretningsområde. Der findes også primær- og referencelaboratorier i rent industrielt regi, ligesom DTU indgår i forskellige samarbejdskonstellationer. DANIAmet er en paraplystruktur, der omfatter alle danske primær- og referencelaboratorier. Samarbejde med udenlandske primærlaboratorier sker indenfor rammerne af den europæiske metrologiorganisation EUROMET, såvel som bilateralt, og den globale ramme for alt samarbejde udgøres af meterkonventionen. På det tekniske niveau er metrologien opdelt i 10 hovedområder, og i Danmark er disse udfra nationale behov opdelt i 36 felter. For hvert af disse felter kan Erhvervsfremme Styrelsen udpege et primærlaboratorium eller et nationalt referencelaboratorium. Udpegningen sker på basis af en evaluering med international deltagelse, og i henhold til følgende definitioner: Primærlaboratorium: Et laboratorium, der er internationalt anerkendt for realisering af en metrologisk grundenhed på det primære niveau, eller en afledt enhed på det højest opnåelige internationale niveau, og som udfører internationalt anerkendt forskning indenfor feltet. Referencelaboratorium: Et laboratorium, der er i stand til at kalibrere en given målestørrelse på det højeste nationale nøjagtighedsniveau, sporbart til et udenlandsk primærlaboratorium. I henhold til internationale definitioner 1 vedligeholder begge typer af laboratorier nationale normaler. Et primærlaboratorium vedligeholder primærnormaler, medens et referencelaboratorium vedligeholder sekundære normaler. DANIAmet METERKONVENTIONEN EUROMET Danske primær- og referenceaboratorier CDFM DFM Udenlandske primærlaboratorier KALIBRERINGS- LABORATORIER INDUSTRI MYNDIGHEDER Gennem et verdensomspændende netværk skaffer den danske metrologiske organisation virksomheder, industri og myndigheder adgang til sporbare målinger og metrologisk viden. 1 International vocabulary of basic and general terms in metrology (ISO 1993). Dansk oversættelse af DS (DS 2344, 1995), ofte betegnet VIM. 11

16 BESTYRELSE DIREKTION (0,9 årsværk) ADMINISTRATION (3,6 årsværk) FORSKNING (13,9 årsværk) KALIBRERING ( 3,0 årsværk) RÅDGIVNING (3,8 årsværk) Administration & Regnskab Information & Marketing Intern teknik Elektricitet Optik Masse & Overflader Vedligehold af normaler Kalibrering Måleteknisk samarbejde Undervisning Konsulentydelser DFM ledes af en bestyrelse på op til otte medlemmer og er organiseret i fire sektioner. 3.2 Dansk Institut for Fundamental Metrologi DFMs organogram er vist ovenfor. Som godkendt teknologisk serviceinstitut ledes DFM af en bestyrelse, hvis medlemmer udpeges af Dansk Industri (2), DTU (1), GTS Institutterne (2), DA- NIAmet (1), og DFMs medarbejdere (2). Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse. I henhold til DFMs vedtægter har DFMs bestyrelse to adskilte forpligtelser, dels at lede DFM, dels at koordinere den fundamentale metrologi i Danmark. Koordineringsforpligelsen er dog delegeret til CDFM. Følgende personer er tilknyttet Dansk Institut for Fundamental Metrologi: Bestyrelsen Knut Conradsen, Prorektor, Danmarks Tekniske Universitet (næstformand) Hans Dalsgaard Jensen, Civilingeniør, DFM (medarbejder valgt) Ole Bjørn Jensen, Administrerende direktør, SCANPHARM A/S Steen Konradsen, Bestyrelsesformand AREPA Test & Kalibrering A/S (formand) Lars Ole Kornum, Administrerende direktør, Teknologisk Institut Lars Nielsen, Civilingeniør, DFM (medarbejder valgt) Hans Jørgen Pedersen, Vicepræsident DANFOSS A/S Knud Rimmer, Administrerende direktør, FORCE Instituttet (til 20. August) Direktion Kim Carneiro, Civilingeniør, Lic.scient. Revisor Juul & Partnere, Statsautoriserede revisorer Fast personale Kim Carneiro, Civilingeniør, Lic.scient. Grethe Bjørndal Jensen, Sekretær Lars Nielsen, Civilingeniør, ph.d. Steen Rahbek, Tekniker Hans Dalsgaard Jensen, Civilingeniør, ph.d. Jan Conrad Petersen, Cand.scient., ph.d. Jes Henningsen, Civilingeniør, Dr.scient. 12

17 Jørgen Garnæs, Cand.scient., ph.d. Harald R. Simonsen, Cand.scient., ph.d. (til 1. Marts) Merethe Kjøller Jensen, Sekretær (til 1. April) Karsten Simonsen, Ingeniør (til 1. Oktober) Bendt Gerhardt, Cand.merc. Peter Høgh Hyllested, Tekniker Carl Erik Torp, Civilingeniør Preben Howarth, Civilingeniør, HD Michael Pustilnik, ph.d. (post doc. til 1. november) Rafael J. Taboryski, Cand.scient., ph.d. Anders Kühle, Civilingeniør, ph.d. Jan Hald, Cand.scient., ph.d. (fra 1. April) Charlotte Verdier, Akademiingeniør (fra 1. April) Isabella Stendal, Sekretær (fra 1. Maj) Connie Nielsen, Civilingeniør (fra 1. December) Bo Bengtsen, Tekniker (fra 1. November), Midlertidigt ansatte inklusive studerende Jeanett Norrbohm Sørensen, ph.d. student, DanmarksTekniske Universitet Kai Dirscherl, Diplomingeniør, ph.d. student, DanmarksTekniske Universitet Marie Wandel, Stud.scient, specialestuderende CISMI José A. P. Condeςo, Kemiingeniør, Teknologisk Institut Niels Kofod, ph.d. student, Danmarks Tekniske Universitet Mitsuhiro Kusaba, ph.d., post doc., Osaka Sangyu Universitet, Japan Michael Wrang Mortensen, Stud.polyt., Danmarks Tekniske Universitet Susanne Søgaard, ph.d. student, Danmarks Tekniske Universitet Maria Holmberg, ph.d. student, Danmarks Tekniske Universitet Benriah Goeldi, IASTE studerende, Australien Jan Friis Jørgensen, Civilingeniør, ph.d., Image Metrology A/S DFMs medarbejdere 13

18 3.3 Center for Dansk Fundamental Metrologi - CDFM Center for Dansk Fundamental Metrologi blev oprettet i august 1997, og omfatter de fundamental metrologiske aktiviteter indenfor GTS systemet, som de udtrykker sig i form af primær- eller referencelaboratorier. CDFM omfatter Dansk Institut for Fundamental Metrologi, Teknologisk Institut, FORCE Instituttet, og DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik. 3.4 DANIAmet DANIAmet omfatter de primær- og referencelaboratorier, der er udnævnt af Erhvervsfremme Styrelsen. Organisationen har til opgave at varetage medlemmernes fælles interesser indenfor fundamental metrologi, herunder at søge repræsentation i eller fremkomme med indstillinger til medlemsskab i metrologisk relevante organer, at arbejde for styrkelsen af metrologien i Danmark, at medvirke til synliggørelse af dansk metrologi i udlandet, og at formidle information om metrologi. Der afholdes to ordinære medlemsmøder om året. Formand er Sven Nytoft Rasmussen, Teknologisk Institut, og DFM fungerer som permanent sekretariat. DANIAmet omfatter: DFM DFM DFM DFM Massemålinger (primærlaboratorium). Lars Nielsen, DFM, Matematiktorvet, Bygning 307, 2800 Lyngby. Telefon: Telefax: Længdemålinger (primærlaboratorium). Jes Henningsen, DFM, Matematiktorvet, Bygning 307, 2800 Lyngby. Telefon: Telefax: DC elektricitet (primærlaboratorium). Hans Dalsgaard Jensen, DFM, Matematiktorvet, Bygning 307, 2800 Lyngby. Telefon: Telefax: Optisk radiometri (primærlaboratorium). Jan C. Petersen, DFM, Matematiktorvet, Bygning 307, 2800 Lyngby. Telefon: Telefax: Dansk Primærlaboratorium for Akustik Radiometer Medical A/S Akustiske målinger i gasser og Akustiske målinger i faste stoffer, vibrationer. Erling Frederiksen (Mikrofon afd.) eller Torben R. Licht (Accelerometri afd.), Nærum Hovedgade 18, 2850 Nærum. Telefon: Telefax: Knud Rasmussen, Institut for Akustisk Teknologi, Bygning 352, Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Lyngby. Telefon: Telefax: ph målinger (primærlaboratorium). Hans Bjarne Kristensen, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj. Telefon: Telefax:

19 Nationalt Laboratorium for Geometrisk Måleteknik (NGM) Geometriske målinger (referencelaboratorium). Leonardo De Chiffre, Center for Geometrisk Metrologi, Bygn. 425, Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Lyngby. Telefon: , Telefax: Sven Nytoft Rasmussen, Dansk Teknologisk Institut, 2630 Tåstrup. Telefon: Telefax: AREPA Test & Kalibrering A/S Teknologisk Institut AC elektricitet (referencelaboratorium). Torsten Lippert, Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg. Telefon: Telefax: Temperaturmåling ved berøring (referencelaboratorium). Jan-Ulrik Holtoug, Teknologiparken, 8000 Aarhus C. Telefon: Telefax: FORCE Instituttet Kraft og tryk (referencelaboratorium) Lene Schou Sørensen, Park Allé 345, 2605 Brøndby. Telefon: Telefax: FORCE Instituttet Teknologisk Institut Volumenstrøm (gas) (referencelaboratorium). Jesper Busk, Navervej 1, 6600 Vejen. Telefon: Telefax: Vandflow (referencelaboratorium) Michael Thrane, Teknologiparken, 8000 Aarhus C. Telefon: Telefax: FORCE Instituttet FORCE Instituttet Flow i andre væsker end vand (referencelaboratorium) Lene S. Kristensen, Park Alle 345, 2605 Brøndby. Telefon: Telefax: Volumen og densitet (referencelaboratorium) Lene S. Kristensen, Park Alle 345, 2605 Brøndby. Telefon: Telefax: DELTA Dansk Elektronik, Lys og Akustik Fugtighed (referencelaboratorium) Povl Knud Birch, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm. Telefon: Telefax:

20 3.5 Referencelaboratorier udenfor DANIAmet Udover Erhvervsfremme Styrelsen har en række andre Ministerier og Styrelser udpeget laboratorier med referencestatus, heriblandt: Arbejdsmiljøinstituttet Ministerium: Danmarks Fiskeriundersøgelser Ministerium: Danmarks Jordbrugsforskning Ministerium: Danmarks Jordbrugsforskning Ministerium: Miljøkemi Jesper Kristiansen, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Telefon: Telefax: Arbejdsministeriet Fødevarekemi Lone Gram, DTU, Bygning 221, 2800 Lyngby Telefon: Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Fødevare kemi/miljøkemi Ole Permin, Forsøgsvej 1, Flakkebjerg, 4200 Slagelse Telefon: Telefax: Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Fødevarekemi (jordbrug) Arent Josephsen, Forskningscenter Foulum, 8830 Tjele Telefon: Telefax: Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring af Sygehuslaboratorier Ministerium: DHI Institut for Vand og Miljø Ministerium: dk-teknik ENERGI & MILJØ Ministerium: Klinisk kemi Adam Uldall, 54Mi Herlev Sygehus, 2730 Herlev Telefon: Telefax: Sundhedsministeriet Miljøkemi (vand) Kirsten Jeberg Andersen, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm Telefon: Telefax Miljø- og Energiministeriet Miljøkemi (måling af emissioner til luften) Peter Blinksbjerg, Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Telefon: Telefax: Miljø- og Energiministeriet DMU, ATMI Danmarks Miljøundersøgelser Ministerium: Miljøkemi Finn Palmgren Jensen/Lone Grundahl, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde Telefon: Miljø- og Energiministeriet DMU, MIKE Danmarks Miljøundersøgelser 16

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.

Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter. Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr. Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning af VA-komponenter Nordtest, projektnr.: 1614-02 Teknologisk Institut, projektnr.: 1043072 MAJ 2004 Modul opbygget usikkerhedsberegning for afprøvning

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur CVR nr. 30 03 07 53 Årsregnskab for 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde, den 19. maj

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 40. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 27-01-2015 Sag 21-06-0001 mta Tid: Tirsdag den 25. november 2014 kl. 10.30-14.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17.

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17. CHRISTENSEN KJÆRULFF PERSNLIGT ENGAGEMENT STATSAUTRISERET REVISINSAKTIESELSKAB STRE KNGENSGADE 68 PSTBKS 9015 1022 KØBENHAVN K CVR- 15915641 TLF: 33301515 FAX: 33131991 E-MAIL: WEB, CK@CK.DK VIJVVINCK.DK

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 22. maj 2014 i Lyngby Generalforsamling i DGF, 22. maj 2014 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den

IT Intergroup A/S. Årsrapport for 2004. --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06. Vedtaget på ordinær generalforsamling den Revisionsfirmaet Henning Overgaard ApS Statsautoriseret revisor IT Intergroup A/S Årsrapport for 2004 --------------------------------------- CVR nr. 25 53 66 06 Vedtaget på ordinær generalforsamling den

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Nordisk Guideline Certificering af personer, der udfører el-termografering Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Side 1 af 8 BF 1020:1 Forord De nordiske brandforsvarsforeninger er blevet enige om at

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2014

Velkommen til generalforsamling 2014 Velkommen til generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet 4. Behandling af eventuelle

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport. dirigent Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12. april 2012 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DGF Generalforsamling

DGF Generalforsamling DGF Generalforsamling Torsdag den 19. april 2012 i Odense Generalforsamling i DGF, 19. april 2012 1 1. Formål DGF s formål er at fremme udviklingen af geoteknik, ingeniørgeologi og bjergmekanik (samt naturlige

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Sadolin CVR nr. 28 06 79 41

Grundejerforeningen Sadolin CVR nr. 28 06 79 41 Grundejerforeningen Sadolin * c/o UngBo Danmark A/S Rørdalsvej 27, 9220 Aalborg * telefon 98 17 17 27, Mail ungbo@ungbodanmark.dk Grundejerforeningen Sadolin CVR nr. 28 06 79 41 Årsrapport pr. 31. december

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A

Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2011 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011 for Ganløse Nordre Vandværk A.M.B.A.

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen

CLM Temadag d. 10/03 2015. Velkommen CLM Temadag d. 10/03 2015 Velkommen Program 1. Måletekniske udfordringer ved måling af fjernkøling med fjernvarmemålere 2. Hvilken vej går udviklingen for varmeenergimålere? 3. Hvilken vej går udviklingen

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til DTL - Danske Vognmænds Generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 9.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING kl. 8.00 kl. 9.00

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København

ÅRSREGNSKAB 2006. Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København ÅRSREGNSKAB 2006 Dansk Backgammon Forbund Ndr. fasanvej 224,1 2200 København Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur

Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur Foreningen AquaCircle - Videncenter for recirkulationsteknologi i akvakultur CVR nr. 30 03 07 53 Årsregnskab for 2013 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære årsmøde, den 24. april

Læs mere

Flow- og energimåling

Flow- og energimåling Et samarbejde mellem og Temadag om Flow- og energimåling - om måletekniske udfordringer i forsynings- og energisektoren århus 13. december 2007 Flow- og energimåling i forsynings- og energisektoren In

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012

NOCA (Network of Corporate Academies) CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk NOCA (Network of Corporate Academies)

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere