Dansk Institut for Fundamental Metrologi Årsrapport og regnskab for 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Institut for Fundamental Metrologi Årsrapport og regnskab for 2000"

Transkript

1 Dansk Institut for Fundamental Metrologi Årsrapport og regnskab for 2000 Redigeret af Rafael Taboryski, Jes Henningsen, Bendt Gerhardt og Kim Carneiro

2 Susanne Søgaard undersøger i samarbejde med IONAS A/S og COM Centeret ved DTU hvilke muligheder der ligger i anvendelse af fiberlasere som sensorer Mitsuhiro Kusaba fra Osaka Sangyu Universitet har tilbragt et år ved DFM som post doc., og har her arbejdet med kortlægning af spektre for molekyler, der kan danne grundlag for bølgelængdenormaler i telekommunikation

3 Dansk Institut for Fundamental Metrologi Årsrapport og regnskab for 2000 Redigeret af Rafael Taboryski, Jes Henningsen, Bendt Gerhardt og Kim Carneiro Dansk Institut for Fundamental Metrologi Matematiktorvet Bygning 307 DK-2800 Lyngby DFM-2002-R RT Telefon: Telefax: e-post:

4 Indholdsfortegnelse 1. Metrologi i vidensamfundet Forskning, kalibrering og rådgivning Forskning Kalibrering Rådgivning Administration Markedsføring Sådan er metrologien organiseret Den danske metrologiske organisation Dansk Institut for Fundamental Metrologi Center for Dansk Fundamental Metrologi - CDFM DANIAmet Referencelaboratorier udenfor DANIAmet De 10 hovedområder inden for metrologi Instituttets nøgletal Opgørelser over særlige aktiviteter Årsregnskab for Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse for perioden Balance pr Direktionens underskrift Bestyrelsens underskrifter Revisionspåtegning Noter Forsidebillede: Detalje fra den volumennormal, som er udviklet sammen med FORCE instituttet. Billedet viser karrusellen til håndtering af de lodder, hvis volumen skal bestemmes. Normalen er vist i sin helhed på side 5 Bagsidebillede: Magnesiumatomer køles med ultraviolet laserlys i et vacuumkammer ved et tryk på omkring 10-7 Pa. Kontakten med atomerne etableres med blåt lys med bølgelængden 457 nm. Dette lys exciterer den overgang, der skal fungere som atomurets "pendul".

5 1. Metrologi i vidensamfundet I 2000 påbegyndte DFM en ny treårig periode med nye mål og en ny resultatkontrakt med Erhvervsfremme Styrelsen. Fra at fokusere ensidigt på at øge instituttets opgaver for klienter er fokus nu drejet over mod DFMs rolle som kernen i den danske metrologiske infrastruktur. Dette førte til at instituttet i 1999 formulerede sin vision for således: DFM udbygger sin internationale styrkeposition inden for videnskabelig metrologi gennem et øget samarbejde med danske forskningsinstitutioner, den decentrale danske metrologiorganisation udvikler sig på en koordineret måde til gavn for slutbrugerne og til glæde for de involverede laboratorier. DFM har derfor i periodens første år styrket samarbejdet med danske forskningsmiljøer og metrologilaboratorier, hvilket har givet sig udslag i en øget forskningsindsats på DFM, indgåelse af en ny centerkontrakt, samt en bevidst indsats for at styrke det faglige samarbejde inden for CDFM, Center for Dansk Fundamental Metrologi, og DANIAmet. Der er ansat en kemiker for at forberede DFMs deltagelse i en øget indsats inden for kemisk metrologi. Samtidigt har vi søgt at opfylde de forventninger som Erhvervsministeriet og Dansk Industri stiller til teknologisk service i forbindelse med tilpasningen til Vidensamfundet og den Nye Økonomi. På den organisatoriske del af den decentrale danske metrologiorganisation må vi med beklagelse konstatere, at der er sket bekymrende lidt i år På trods af, at Danmark i 1999 tiltrådte en gensidig aftale om anerkendelse af målingerne inden for meterkonventionens medlemsstater, er der endnu ikke i Danmark påbegyndt den udvikling, der giver dansk erhvervsliv fuldt udbytte af denne aftale. Sker det ikke, vil Danmark sakke bagud i forhold til vore handelspartnere og tilliden til danske produkter vil lide skade. DFM har i den forbindelse påpeget nødvendigheden af en tværministeriel holdning til målinger i Danmark og instituttet hilser derfor Erhvervsfremme Styrelsens initiativ til forbedring at metrologiens rammebetingelser velkommen. På DFM er de tidligere års tendenser mod en øget kundekontakt forsat, hvilket har ført til at 45% af instituttets indtægter nu kommer fra opgaver der vindes i åben konkurrence med andre udbydere. Selv om dette tal er blandt de laveste på de 12 GTS institutter er det højt i forhold til udenlandske metrologi institutter, som typisk tjener 5-20 % i konkurrence med andre. Samtidigt kan vi konstatere, at DFM efter flere år med underskud er kommet økonomisk godt ud af året. Både antallet af kalibreringer og antallet af afholdte kursusdage er øget til henholdsvis 80 og 32, hvilket er en fordobling i forhold til tidligere år. Det internationale arbejde, navnlig i Østeuropa, er fortsat samtidigt med at DFMs videnskabelige produktion har opretholdt et passende niveau. Instituttet ser frem til gennem fortsat omstilling at fortsætte sin positive udvikling til gavn for kompetence, produktivitet og innovation i virksomheder og samfund. Vidensamfundet handler om den viden, som mennesker tilegner sig og formidler. Derfor har vi i denne årsrapport lagt ekstra vægt på at vise de mennesker der beskæftiger sig med fundamental metrologi i Danmark. De udgør råstoffet til opfyldelsen af DFMs vision. Steen Konradsen Bestyrelsesformand Kim Carneiro Direktør 1

6 2. Forskning, kalibrering og rådgivning 2.1 Forskning Det er forskningssektionens ansvar at udvikle og vedligeholde en række af de normaler, der er nødvendige for at Danmark i metrologisk sammenhæng kan være på niveau med de førende industrilande. Desuden er forskningssektionen med til at generere den metrologiske viden som dansk industri har brug for. Sektionen indgår i en række nationale og internationale samarbejdsprojekter, der vedrører måletekniske problemer hvor DFMs særlige kompetence kan bidrage. Sektionens har i 2000 publiceret 15 artikler i internationalt anerkendte tidsskrifter, og givet 17 indlæg ved internationale konferencer. Udover de faste medarbejdere har 1 post doc., 5 ph.d. studerende og 2 specialestuderende været tilknyttet projekter indenfor elektrisk metrologi (2), overflademetrologi (4), og optisk metrologi (2). Hertil kommer et antal udenlandske gæster, der har opholdt sig ved instituttet i perioder af varierende længde. Sektionen var involveret i 6 EU finansierede projekter, heraf 3 med DFM som koordinator, og 2 centerkontrakter, heraf 1 med DFM som koordinator. Benriah Goeldi fra Australien har opholdt sig ved DFM som IAESTE studerende, og har her arbejdet med elektrisk metrologi. I baggrunden ses den nye opstilling til resistansskalering. 2

7 Jan Hald fra DFM er sammen med Dorte Nørgaard Madsen fra Niels Bohr Instituttet ved at gøre klar til spektroskopi på laserkølede magnesiumatomer - pendulet i det atomur, der er under udvikling i samarbejde med en række europæiske partnere. Elektrisk metrologi Der er udviklet en overføringsnormal bestående af 13 modstande fra 5 Ω til 50 kω med en temperatur stabilitet bedre end 1 mk. Normalen indgår i en automatiseret opstilling sammen med en modstandsbro og en skanner til skalering af modstande på 0.1 ppm niveau. Opstillingen er udviklet med henblik på at kunne overføre sporbarhed fra DFMs kvante Hall primærnormal for modstand til andre referencemodstande. Opstillingen er under endelig afprøvning Arbejdet omkring elektrolytisk ledningsevne er fortsat. En ny primærcelle er designet og geometrisk udmålt. DFM har færdiggjort sine undersøgelser af primære opløsninger med henblik på opløsningernes stabilitet og homogenitet. I et afsluttet ph.d. arbejde er der peget på anvendelse af etylenglykol baserede opløsninger som referenceopløsninger med lave ledningsevner. Via en centerkontrakt er en aktivitet omkring etablering af et primærlaboratorium for AC elektricitet startet. Arbejdet involverer udvikling af en primærnormal for AC-DC differens for høje frekvenser (1 GHz). DFM bidrager med udvikling af forbedrede metoder til kalibrering af jævnspænding og modelleringsarbejde for en koaksial AC-DC normal. Optisk metrologi Der har været en betydelig indsats omkring studier af molekyler, hvis vibrationsrotationsovergange kan anvendes som bølgelængdenormaler i de optiske kommunikationsbånd. I den forbindelse er forskellige celler med henholdsvis 12 C 2 H 2, 13 C 2 H 2 og H 13 CN blevet karakteriseret, og der har været foretaget en sammenligning af kalibratorer til optiske spektrum analysatorer med det engelske National Physics Laboratory (NPL) og det amerikanske National Institute of 3

8 Maria Holmberg skal sammen med Radiometer Medical og Mikroelektronikcenteret ved DTU benytte AFM teknikken til at undersøge biologiske materialer og deres vekselvirkning med overflader Standards and Technology (NIST). Absorptionsspektret for 13 C 2 H 2 er blevet kortlagt, idet dette molekyle forventes at være en god kandidat som bølgelængdenormal i forbindelse med Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) kommunikationssystemer. Sammen med en japansk gruppe er indledt et samarbejde om brug af hule optiske fibre til brug i forbindelse med etablering af bølgelængdenormaler. Der er blevet igangsat en aktivitet vedrørende optisk fiber sensorer i samarbejde med COM centeret og IONAS A/S, og det er demonstreret at fiberlasere kan anvendes som bølgelængdenormaler i 1550 nm området. En modulopbygget opstilling, som tillader fleksible konfigurationer af pumpelaser og fiberlaser, er under konstruktion specielt med henblik på at undersøge samtidig pumpning af flere lasere med samme pumpe. Projektet omhandlende studier af ulineære egenskaber i materialer og optiske fibre er fortsat. Med støtte fra SNF og Carlsbergfondet er et picosekund lasersystem til materialeforskning købt og installeret. Dette laser system anvendes til måling af den ulineære del af bryningsindekset, dobbeltbrydning og tidsopløst spektroskopi. Organiske materialer og optiske fibre leveres af samarbejdspartnere i både ind- og udland. Sammen med 7 andre metrologi- og universitetsinstitutter og med DFM som koordinator er startet et EU projekt med titlen Kolde atomer og ultrapræcise atomure. Projektets formål er at anvende laserkølede atomer som basis for mere stabile atomure. De danske partnere i dette projekt samarbejder om opbygning af et optisk atomur baseret på magnesiumatomer. 4

9 Masse og overflade metrologi Med udgangspunkt i datamateriale og usikkerhedsbudgetter forbundet med vejning af lodder, har DFM arbejdet på at udvide anvendeligheden af metoden til estimering af måleusikkerhed, som indgår i software produktet DFM-GUM, til også at omfatte modelfuntioner vis outputstørrelser varierer ikke lineært af inputstørrelserne. DFMs aktiviteter indenfor overflademetrologi har i året været koncentreret om Center for Overflade-Metrologi og Funktionalitet (COMF), hvor DFM sammen med partnerne har udviklet metoder til karakterisering af overflader på micro og nanometer skala. Metoderne baseret på Atomic Force Mikroskopi (AFM), er anvendt på insulin injektionsnåle, plastre, ultrafiltreringsmembraner og blod-sensormembraner. Derudover har DFM deltaget i videreudviklingen af et kommercielt PC-program (SPIP ), som anvendes til beregninger af afstande og kalibreringsparametre i forbindelse med AFM, og med udfærdigelse af kalibreringsprocedurer til AFM instrumenter. Som nyt område har DFM inddraget karakterisering af funktionelle biomolekylære overflader - især med henblik på udvikling af sensorer. Dette sker gennem et helårs afgangsprojekt fra DTU samt gennem et erhvervsforskerprojekt -i samarbejde med Mikroelektronik Centret (DTU), og Radiometer Medical A/S I år 2000 blev DFMs akkreditering udvidet til også at omfatte bestemmelse af volumen for lodder. Volumenfaciliteten blev udviklet i et samarbejde mellem DFM og FORCE Instituttet. På billedet ses Lene Savstrup Kristensen fra Force Instituttet i færd med at betjene udstyret. 5

10 2.2 Kalibrering Vedligehold af normaler Kalibringssektionen der vedligeholder primærnormaler indenfor områderne, masse, jævnspænding, resistans, elektrolytisk ledningsevne, længde og optisk effekt. Vedligeholdet omfatter internationale sammenligninger og den kontinuerlige opgradering, der er nødvendig for at sikre at primærnormalerne følger med den internationale udvikling. DFMs akkreditering blev udvidet til også at omfatte bestemmelse af volumen af 1g-2kg lodder og andre faste legemer i måleområdet 0.04 cm 3-31cm 3 med måleevne cm 3 og cm 3 med måleevne 16ppm. Forud var gået et omfattende udviklingsarbejde, hvor volumenfaciliteten blev opbygget i et samarbejde mellem DFM og FORCE Instituttet. Ved vejning af emnet i luft og i en væske FC40 (flourcarbon) kan emnets volumen bestemmes ved brug Archimedes princip, når densiteten af luft og FC40 kendes. I år 2000 har DFM deltaget i den internationale sammenligning: Elektricitet, EA EL 27, kalibrering af et digitalt multimeter. Kalibrering for kunder Der blev i løbet af året udstedt 80 certifikater, disse certifikater er fordelt på følgende områder: Kalibrering af masse: 17 certifikater for lodsæt. Elektrisk kalibrering: 6 certifikater for jævnspænding (referencer med 3 spændinger), 2 certifikater for resistansnormaler. Endvidere blev der udstedt 18 certifikater for referenceopløsninger (elektrolytisk ledningsevne). Optisk kalibrering: 15 certifikater for kalibrering af længde (måleklodser), 23 certifikater for optisk effekt (bestemmelse af effekt eller responsivitet ved mindst en bølgelængde). DFM måler i overensstemmelse med andre. Ved interferometrisk kalibrering af måleklodser optræder et korrektionsled, der afhænger af måleklodsernes overfladekvalitet. I et EUROMET projekt har 11 landes nationale metrologiinstitutter bestemt denne korrektion (angivet på y-aksen i nm) for det samme sæt måleklodser. Et væsentligt resultat, der kan aflæses af målingerne, er at overfladerne, og dermed korrektionens værdi, er ændret væsentligt under projektets to-årige forløb. 6

11 2.3 Rådgivning Sektionens aktiviteter er opdelt i tre kategorier: Nationalt og internationalt måleteknisk samarbejde, undervisning og konsulentydelser. Måleteknisk samarbejde Arbejdet inden for meterkonventionen har koncentreret sig om den gensidige anerkendelse af landenes måleresultater. En database med samtlige nationale institutters måleevner er under udarbejdelse; og deltagelse i internationale sammenligninger er blevet sat i system. DFM er i årets løb indgået i to projekter, der skal sikre nytten af meterkonventionens arbejde. DFM har desuden deltaget i følgende møder Meterkonventionens årlige direktørmøde Consultative Committee for Electricity and Magnetism (CCEM) Consultative Committee for Amount of Substance (CCQM) En vigtig del af DFMs internationale samarbejde foregår fortsat i EUROMET, den europæiske sammenslutning af nationale metrologilaboratorier. EUROMET har delt metrologien op i 11 hovedområder. DFM har i 2000 deltaget i det årlige EUROMET delegatmøde for følgende seks områder: Masse, Elektricitet, Længde, Fotometri og radiometri, Tid og frekvens og Interdisciplinær metrologi Sektionen har deltaget i EUROMET projekterne 512 og 515 omkring sammenligning af måleevner samt været projektleder på projekt 595 Metrology - in short som blev trykt i eksemplarer og fordelt primært over hele Europa, men også USA og andre oversøiske lande. DFM har overtaget vicepræsident posten i euspen (European society for precision engineering and nanotechnology). Det nationale samarbejde varetages bl.a. gennem DANIAmet, som omfatter de danske primær- og referencelaboratorier, og der har i 2000 været afholdt to ordinære medlemsmøder. Endvidere fik DANIAmet sin egen hjemmeside For Erhvervsfremme Styrelsen har CDFM i samarbejde med virksomheder og andre institutioner udarbejdet tre metrologiske handlingsplaner for områderne: Akustik, Tid og Frekvens, og Ioniserende stråling. Bruger- og referencegrupperne blev oprettet i 1997 og løbende tilpasset behovet således at DFM nu har 4 brugergrupper og en referencegruppe: Kalibrering af længde, Kalibrering af masse, Kalibrering af optisk effekt og bølgelængde, Måling af ledningsevne i vand, Enkelt-elektronfænomener (reference gruppe). Formålet med disse grupper er at give DFMs brugere mere information om DFMs ydelser og forskningsindsats, og få DFM brugernes mening om, hvordan de gerne ser DFM udvikle sig. Undervisning DFM har i efteråret gennemført et 14 ugers kursus for DTU i Halvlederfysik og deltaget i et DTU kursus i skanning probe mikroskopi (SPM). I samarbejde med DANAK blev der afholdt 3 kurser som fokuserede på bestemmelse af måleusikkerhed inden for en afgrænset faglig disciplin. Følgende discipliner blev dækket (deltagerantallet i parentes): Mikrobiologi (24), Elektrisk kalibrering (8). Desuden blev der afholdt to brush-up seminarer for tekniske assessorer (35). 7

12 DFM har i år 2000 fortsat opbygningen af metrologikompetance i Østeuropa og i de tidligere sovjetiske republikker. Kim Carneiro ses her mellem kursister fra Usbekistans nationale metrologiinstitut. Sammen med DANAK/EUROLAB er udviklet et kursus Anvendelse af edb i akkrediteret kalibrering og prøvning Efter at det første kursus var afholdt (16) blev yderligere 5 kurser planlagt til I samarbejde med DANAK/EUROLAB er tillige udviklet og gennemført et 3-dages kursus i usikkerhedsberegning i kemi. Kurset skal gentages flere gange i På DFM blev afholdt 3 DFM-GUM workshops (16) hvor deltagerne arbejdede med at estimere måleusikkerhed ved hjælp af softwareproduktet DFM-GUM. En virksomhed fik skræddersyet et virksomhedsinternt kursus vedrørende kvalitetsstyring i akkrediterede laboratorier (6). Med støtte fra EUs PRAQIII-program afholdt DFM selv 4 kurser og sammen med det hollandske nationale metrologilaboratorium NMi, 2 kurser i metrologi og estimering af måleusikkerhed i Bulgarien, Rumænien, Slovenien og Tjekkiet (200 deltagere i alt). Konsulentydelser I 2000 deltog DFM på vegne af det danske akkrediteringsorgan DANAK i følgende internationale komiteer, ekspert- og arbejdsgrupper: EA Laboratory Committee EA DC-LF Expert Group (DFM chairman) EA Ad hoc Working Group Guidelines for non-automatic weighing instruments DFM udførte desuden bedømmelser af laboratoriers tekniske kompetence for danske og udenlandske akkrediterings- og certificeringsorganer: DANAK (Danmark), Dansk Standard (Danmark), SWEDAC (Sverige), UKAS (England), Norsk Akkreditering (Norge). Opgaven som facility manager for Facility for interlaboratory comparisons and calibrations blev afsluttet med det samlede resultat, at måletekniske laboratorier i 10 Phare lande fik gennemført 3 sammenligninger og foretaget 59 kalibreringer af vidt forskellige målenormaler på 12 akkrediterede laboratorier, inklusiv DFM, i 6 EU medlemsstater. Både transport og kalibreringer blev finansieret af CEN-TCU (European standardisation organisation - technical coorperation unit) under PRAQ III programmet. For CEN udførte DFM en evaluering af tre sammenligninger og gav måleteknisk rådgivning til Slovenien. Under PRAQIII gennemførte DFM en FAST action til Polen for at rådgive om længdemåling. 8

13 Et af administrationssektionens projekter i 2000 har været forberedelse af overgang til elektronisk arkivering. Grete Bjørndal og Isabella Stendal forbereder her makulering af instituttet papirarkiv. DFM-GUM til udregning af måleusikkerhed blev solgt i 22 eksemplarer. DFM-GUM er baseret på regnearket Excel fra Microsoft og leverer på en enkel og brugervenlig måde usikkerhedsbudgetter, der er i overensstemmelse med ISOs Guide to the expression of Uncertainty in Measurement og med European Akreditations (EA) retningslinier. 2.4 Administration Der har været arbejdet med indførelse af elektronisk arkivering. I begyndelsen af 1999 blev programmet PC-Doc indkøbt, og efter at programmet var installeret på DFM, blev der arbejdet sammen med leverandøren på at tilpasse systemet til DFMs behov. Instituttet planlægger at gå bort fra papirarkivering i begyndelsen af det nye år. Regnskabsfunktionen har fungeret gnidningsløst i det forløbne år. De indarbejdede edb-værktøjer fra forrige år er med løbende justeringer fundet egnede til dækning af DFMs regnskabsbehov, og 9

14 bidrog sammen med mere rutineprægede arbejdsgange til et mindre tidsforbrug på aktiviteten i forhold til tidligere år. Arbejdet med at skaffe tilfredsstillende lokaler til DFMs laboratoriefaciliteter, som har optaget instituttet siden dets start, nåede ikke en afklaring i år Der opstod nemlig en mulighed for at leje eksisterende lokaler på DTU, og planlægningen af et nybyggeri blev derfor sat i bero. Efter at have undersøgt de pågældende lokalers egnethed, har instituttet derfor besluttet at indrette de eksisterende lokaler. Herefter ser det ud til at DFMs lokalesituation vil finde en endelig løsning i Personalemæssigt har der været større bevægelser end sædvanligt med fem nyansættelser og fire fratrædelser blandt det faste personale. Antallet af ph.d. studerende er øget blandt andet med finansiering fra ATVs erhvervsforskerordning og Erhvervsministeriets sensorinitiativ. Endvidere har instituttet været ramt ekstraordinært meget af sygdom; men ved en indsats fra det øvrige personale er følgerne herfra blevet begrænset. 2.5 Markedsføring DFMs markedsføringsindsats har i årets løb gjort instituttet mere kendt i faglige kredse og støttet salget af nye produkter. Der er annonceret i 4 udvalgte fagblade, dels med en generel annonce for samtlige produkter dels med en speciel annonce for rent vand. Desuden annonceres der i telebøger og på nettet. Der er udsendt 4 pressemeddelelser. Der har været hits på hjemmesiden, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år. Der er etableret en reference liste (for tiden 16) på nettet med brugere af DFM-GUM kalibrering software. Der er udsendt 2100 Direct mails, deraf 1700 til danske virksomheder. Endeligt indgår DFMs publikationer som en vigtig del af DFMs markedsføring. For eksempel er årsrapporten for 1999 udgivet på engelsk og udsendt i 1500 eksemplarer. 10

15 3. Sådan er metrologien organiseret 3.1 Den danske metrologiske organisation Erhversministeriet har i Danmark etableret en decentral metrologiorganisation, med DFM som det nationale metrologiinstitut. CDFM (Center for Dansk Fundamental Metrologi) udgøres af DFM sammen med de godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS institutter), der har metrologi som en del af deres forretningsområde. Der findes også primær- og referencelaboratorier i rent industrielt regi, ligesom DTU indgår i forskellige samarbejdskonstellationer. DANIAmet er en paraplystruktur, der omfatter alle danske primær- og referencelaboratorier. Samarbejde med udenlandske primærlaboratorier sker indenfor rammerne af den europæiske metrologiorganisation EUROMET, såvel som bilateralt, og den globale ramme for alt samarbejde udgøres af meterkonventionen. På det tekniske niveau er metrologien opdelt i 10 hovedområder, og i Danmark er disse udfra nationale behov opdelt i 36 felter. For hvert af disse felter kan Erhvervsfremme Styrelsen udpege et primærlaboratorium eller et nationalt referencelaboratorium. Udpegningen sker på basis af en evaluering med international deltagelse, og i henhold til følgende definitioner: Primærlaboratorium: Et laboratorium, der er internationalt anerkendt for realisering af en metrologisk grundenhed på det primære niveau, eller en afledt enhed på det højest opnåelige internationale niveau, og som udfører internationalt anerkendt forskning indenfor feltet. Referencelaboratorium: Et laboratorium, der er i stand til at kalibrere en given målestørrelse på det højeste nationale nøjagtighedsniveau, sporbart til et udenlandsk primærlaboratorium. I henhold til internationale definitioner 1 vedligeholder begge typer af laboratorier nationale normaler. Et primærlaboratorium vedligeholder primærnormaler, medens et referencelaboratorium vedligeholder sekundære normaler. DANIAmet METERKONVENTIONEN EUROMET Danske primær- og referenceaboratorier CDFM DFM Udenlandske primærlaboratorier KALIBRERINGS- LABORATORIER INDUSTRI MYNDIGHEDER Gennem et verdensomspændende netværk skaffer den danske metrologiske organisation virksomheder, industri og myndigheder adgang til sporbare målinger og metrologisk viden. 1 International vocabulary of basic and general terms in metrology (ISO 1993). Dansk oversættelse af DS (DS 2344, 1995), ofte betegnet VIM. 11

16 BESTYRELSE DIREKTION (0,9 årsværk) ADMINISTRATION (3,6 årsværk) FORSKNING (13,9 årsværk) KALIBRERING ( 3,0 årsværk) RÅDGIVNING (3,8 årsværk) Administration & Regnskab Information & Marketing Intern teknik Elektricitet Optik Masse & Overflader Vedligehold af normaler Kalibrering Måleteknisk samarbejde Undervisning Konsulentydelser DFM ledes af en bestyrelse på op til otte medlemmer og er organiseret i fire sektioner. 3.2 Dansk Institut for Fundamental Metrologi DFMs organogram er vist ovenfor. Som godkendt teknologisk serviceinstitut ledes DFM af en bestyrelse, hvis medlemmer udpeges af Dansk Industri (2), DTU (1), GTS Institutterne (2), DA- NIAmet (1), og DFMs medarbejdere (2). Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige ledelse. I henhold til DFMs vedtægter har DFMs bestyrelse to adskilte forpligtelser, dels at lede DFM, dels at koordinere den fundamentale metrologi i Danmark. Koordineringsforpligelsen er dog delegeret til CDFM. Følgende personer er tilknyttet Dansk Institut for Fundamental Metrologi: Bestyrelsen Knut Conradsen, Prorektor, Danmarks Tekniske Universitet (næstformand) Hans Dalsgaard Jensen, Civilingeniør, DFM (medarbejder valgt) Ole Bjørn Jensen, Administrerende direktør, SCANPHARM A/S Steen Konradsen, Bestyrelsesformand AREPA Test & Kalibrering A/S (formand) Lars Ole Kornum, Administrerende direktør, Teknologisk Institut Lars Nielsen, Civilingeniør, DFM (medarbejder valgt) Hans Jørgen Pedersen, Vicepræsident DANFOSS A/S Knud Rimmer, Administrerende direktør, FORCE Instituttet (til 20. August) Direktion Kim Carneiro, Civilingeniør, Lic.scient. Revisor Juul & Partnere, Statsautoriserede revisorer Fast personale Kim Carneiro, Civilingeniør, Lic.scient. Grethe Bjørndal Jensen, Sekretær Lars Nielsen, Civilingeniør, ph.d. Steen Rahbek, Tekniker Hans Dalsgaard Jensen, Civilingeniør, ph.d. Jan Conrad Petersen, Cand.scient., ph.d. Jes Henningsen, Civilingeniør, Dr.scient. 12

17 Jørgen Garnæs, Cand.scient., ph.d. Harald R. Simonsen, Cand.scient., ph.d. (til 1. Marts) Merethe Kjøller Jensen, Sekretær (til 1. April) Karsten Simonsen, Ingeniør (til 1. Oktober) Bendt Gerhardt, Cand.merc. Peter Høgh Hyllested, Tekniker Carl Erik Torp, Civilingeniør Preben Howarth, Civilingeniør, HD Michael Pustilnik, ph.d. (post doc. til 1. november) Rafael J. Taboryski, Cand.scient., ph.d. Anders Kühle, Civilingeniør, ph.d. Jan Hald, Cand.scient., ph.d. (fra 1. April) Charlotte Verdier, Akademiingeniør (fra 1. April) Isabella Stendal, Sekretær (fra 1. Maj) Connie Nielsen, Civilingeniør (fra 1. December) Bo Bengtsen, Tekniker (fra 1. November), Midlertidigt ansatte inklusive studerende Jeanett Norrbohm Sørensen, ph.d. student, DanmarksTekniske Universitet Kai Dirscherl, Diplomingeniør, ph.d. student, DanmarksTekniske Universitet Marie Wandel, Stud.scient, specialestuderende CISMI José A. P. Condeςo, Kemiingeniør, Teknologisk Institut Niels Kofod, ph.d. student, Danmarks Tekniske Universitet Mitsuhiro Kusaba, ph.d., post doc., Osaka Sangyu Universitet, Japan Michael Wrang Mortensen, Stud.polyt., Danmarks Tekniske Universitet Susanne Søgaard, ph.d. student, Danmarks Tekniske Universitet Maria Holmberg, ph.d. student, Danmarks Tekniske Universitet Benriah Goeldi, IASTE studerende, Australien Jan Friis Jørgensen, Civilingeniør, ph.d., Image Metrology A/S DFMs medarbejdere 13

18 3.3 Center for Dansk Fundamental Metrologi - CDFM Center for Dansk Fundamental Metrologi blev oprettet i august 1997, og omfatter de fundamental metrologiske aktiviteter indenfor GTS systemet, som de udtrykker sig i form af primær- eller referencelaboratorier. CDFM omfatter Dansk Institut for Fundamental Metrologi, Teknologisk Institut, FORCE Instituttet, og DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik. 3.4 DANIAmet DANIAmet omfatter de primær- og referencelaboratorier, der er udnævnt af Erhvervsfremme Styrelsen. Organisationen har til opgave at varetage medlemmernes fælles interesser indenfor fundamental metrologi, herunder at søge repræsentation i eller fremkomme med indstillinger til medlemsskab i metrologisk relevante organer, at arbejde for styrkelsen af metrologien i Danmark, at medvirke til synliggørelse af dansk metrologi i udlandet, og at formidle information om metrologi. Der afholdes to ordinære medlemsmøder om året. Formand er Sven Nytoft Rasmussen, Teknologisk Institut, og DFM fungerer som permanent sekretariat. DANIAmet omfatter: DFM DFM DFM DFM Massemålinger (primærlaboratorium). Lars Nielsen, DFM, Matematiktorvet, Bygning 307, 2800 Lyngby. Telefon: Telefax: Længdemålinger (primærlaboratorium). Jes Henningsen, DFM, Matematiktorvet, Bygning 307, 2800 Lyngby. Telefon: Telefax: DC elektricitet (primærlaboratorium). Hans Dalsgaard Jensen, DFM, Matematiktorvet, Bygning 307, 2800 Lyngby. Telefon: Telefax: Optisk radiometri (primærlaboratorium). Jan C. Petersen, DFM, Matematiktorvet, Bygning 307, 2800 Lyngby. Telefon: Telefax: Dansk Primærlaboratorium for Akustik Radiometer Medical A/S Akustiske målinger i gasser og Akustiske målinger i faste stoffer, vibrationer. Erling Frederiksen (Mikrofon afd.) eller Torben R. Licht (Accelerometri afd.), Nærum Hovedgade 18, 2850 Nærum. Telefon: Telefax: Knud Rasmussen, Institut for Akustisk Teknologi, Bygning 352, Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Lyngby. Telefon: Telefax: ph målinger (primærlaboratorium). Hans Bjarne Kristensen, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj. Telefon: Telefax:

19 Nationalt Laboratorium for Geometrisk Måleteknik (NGM) Geometriske målinger (referencelaboratorium). Leonardo De Chiffre, Center for Geometrisk Metrologi, Bygn. 425, Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Lyngby. Telefon: , Telefax: Sven Nytoft Rasmussen, Dansk Teknologisk Institut, 2630 Tåstrup. Telefon: Telefax: AREPA Test & Kalibrering A/S Teknologisk Institut AC elektricitet (referencelaboratorium). Torsten Lippert, Mads Clausens Vej 12, 8600 Silkeborg. Telefon: Telefax: Temperaturmåling ved berøring (referencelaboratorium). Jan-Ulrik Holtoug, Teknologiparken, 8000 Aarhus C. Telefon: Telefax: FORCE Instituttet Kraft og tryk (referencelaboratorium) Lene Schou Sørensen, Park Allé 345, 2605 Brøndby. Telefon: Telefax: FORCE Instituttet Teknologisk Institut Volumenstrøm (gas) (referencelaboratorium). Jesper Busk, Navervej 1, 6600 Vejen. Telefon: Telefax: Vandflow (referencelaboratorium) Michael Thrane, Teknologiparken, 8000 Aarhus C. Telefon: Telefax: FORCE Instituttet FORCE Instituttet Flow i andre væsker end vand (referencelaboratorium) Lene S. Kristensen, Park Alle 345, 2605 Brøndby. Telefon: Telefax: Volumen og densitet (referencelaboratorium) Lene S. Kristensen, Park Alle 345, 2605 Brøndby. Telefon: Telefax: DELTA Dansk Elektronik, Lys og Akustik Fugtighed (referencelaboratorium) Povl Knud Birch, Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm. Telefon: Telefax:

20 3.5 Referencelaboratorier udenfor DANIAmet Udover Erhvervsfremme Styrelsen har en række andre Ministerier og Styrelser udpeget laboratorier med referencestatus, heriblandt: Arbejdsmiljøinstituttet Ministerium: Danmarks Fiskeriundersøgelser Ministerium: Danmarks Jordbrugsforskning Ministerium: Danmarks Jordbrugsforskning Ministerium: Miljøkemi Jesper Kristiansen, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø Telefon: Telefax: Arbejdsministeriet Fødevarekemi Lone Gram, DTU, Bygning 221, 2800 Lyngby Telefon: Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Fødevare kemi/miljøkemi Ole Permin, Forsøgsvej 1, Flakkebjerg, 4200 Slagelse Telefon: Telefax: Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Fødevarekemi (jordbrug) Arent Josephsen, Forskningscenter Foulum, 8830 Tjele Telefon: Telefax: Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring af Sygehuslaboratorier Ministerium: DHI Institut for Vand og Miljø Ministerium: dk-teknik ENERGI & MILJØ Ministerium: Klinisk kemi Adam Uldall, 54Mi Herlev Sygehus, 2730 Herlev Telefon: Telefax: Sundhedsministeriet Miljøkemi (vand) Kirsten Jeberg Andersen, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm Telefon: Telefax Miljø- og Energiministeriet Miljøkemi (måling af emissioner til luften) Peter Blinksbjerg, Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Telefon: Telefax: Miljø- og Energiministeriet DMU, ATMI Danmarks Miljøundersøgelser Ministerium: Miljøkemi Finn Palmgren Jensen/Lone Grundahl, Frederiksborgvej 399, 4000 Roskilde Telefon: Miljø- og Energiministeriet DMU, MIKE Danmarks Miljøundersøgelser 16

Måletekniske dage 2012. Teknologisk Institut, Tåstrup 31 maj 2012. Medicotekniske målinger Sensorer, partikler og mikroflow

Måletekniske dage 2012. Teknologisk Institut, Tåstrup 31 maj 2012. Medicotekniske målinger Sensorer, partikler og mikroflow Måletekniske dage 2012 Teknologisk Institut, Tåstrup 31 maj 2012 Medicotekniske målinger Sensorer, partikler og mikroflow Kai Dirscherl Dansk Fundamental Metrologi Matematiktorvet 307 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S

Udvikling i det internationale metrologisamarbejde. Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S Udvikling i det internationale metrologisamarbejde Michael Kjær, Adm. Dir. DFM A/S BIPM Worldwide uniformity of measurements and their traceability to the SI Diplomatisk traktat Meterkonventionen mellem

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter

Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter Undersøgelse af danske institutters og firmaers muligheder for at servicere danske virksomheder inden for typeprøvning af legale måleinstrumenter Rapport nr.: CLM 014A/2003 19. september 2003 DELTA Dansk

Læs mere

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering

31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering 31. møde i DANAK's sektorudvalg for kalibrering Tid : Mandag den 10. november 2008, kl. 13.00-16.00. Sted : DANAK, Dyregårdsvej 5B, 2740 Skovlunde Deltagere : Kim Carneiro (KC), Dansk Fundamental Metrologi

Læs mere

Siden sidst på den faglige front

Siden sidst på den faglige front Siden sidst på den faglige front Kim Carneiro DFM o o o Resultater fra de mange projekter EMRP bedreinnovation.dk Status på forprojekter + Aerosolers størrelse og form Aerosoler har stor betydning for

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

07-12-2015. Måleusikkerhed. FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord

07-12-2015. Måleusikkerhed. FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord Måleusikkerhed FVM temadag, 1. oktober 2015, Hotel Koldingfjord 1 Baggrund Teknologisk Institut Selvejende, almennyttigt, non-profit GTS-institut 1000+ medarbejdere fordelt på MANGE forskellige områder

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr

Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget Haslev Cvr.nr Danske Musik- og Kulturskoleledere c/o Formand Lena Schnack Mertz Faxe Musikskole Præstevænget 23 4690 Haslev Cvr.nr. 31 54 54 55 Årsrapport 2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Læs mere

Matematiktorvet Kgs. Lyngby Tlf Fax

Matematiktorvet Kgs. Lyngby Tlf Fax Matematiktorvet 307 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4593 1144 Fax 4593 1137 www.dfm.dtu.dk email: info@dfm.dtu.dk Mission Dansk Fundamental Metrologi bidrager til som metrologiens Center of Excellence at måleteknisk

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014

Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2014 Foreningen til integration af Nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax

REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 3390 Hundested - Tlf Telefax REVISIONSFIRMAET POUL REXEN THOMSEN Statsautoriseret revisor Færgevejen 4, 339 Hundested - Tlf. 72683 - Telefax 72682 REG LAB (CVR.NR. 26 64 34 49) ÅRSRAPPORT 27 reglab27pdfgrundlag.lwp INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013

Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Årsrapport 1. januar 31. december 2013 Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet CVR nr. 20 88 41 77 Årsrapport 1. januar 31. december 2013 (16. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Beretning... 2 Revisionspåtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

Rent vand til industrien

Rent vand til industrien Rent vand til industrien Karakterisering og international sporbarhed Metrologidag 18. maj 2011 Hans D. Jensen Dansk Fundamental Metrologi Indhold Rent vand, UPW Karakterisering af renhed Ledningsevne Sporbarhed

Læs mere

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 10 Virksomhedsoplysninger 12 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Anvendt regnskabspraksis 7

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Lys på vind og vand 2 LDV-måling for bestemmelse af vindhastighed og vandflow i nationale metrologilaboratorier

Lys på vind og vand 2 LDV-måling for bestemmelse af vindhastighed og vandflow i nationale metrologilaboratorier Lys på vind og vand 2 LDV-måling for bestemmelse af vindhastighed og vandflow i nationale metrologilaboratorier Morten K. Rasmussen, Teknologisk Institut, sektion for Metrologi i Aarhus Intro Sporbare

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Symbion Fonden. Årsrapport

Symbion Fonden. Årsrapport Symbion Fonden Fruebjergvej 3, 2100 København Ø CVR-nr. 10 49 83 84 Årsrapport for 2001 16. regnskabsår Symbion Fonden INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om selskabet 1 Årsberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006

Årsrapport. Dansk Historisk Fællesråd. Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr for 2006 =H Ernst &Yo u n g Dansk Historisk Fællesråd Rigsdagsgården 9, 1218 København K CVR-nr.22223917 Årsrapport for 2006 Godkendt på fæ llesrådets ordinære generalforsamling, den / 2007 dirigent 310 =!I Er

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016

MK-MIDTBYG ApS. Humlevænget Nyborg. Årsrapport 1. januar december 2016 MK-MIDTBYG ApS Humlevænget 22 5800 Nyborg Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2017 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr.

DANSK BJERG- & KLATREKLUB NORDKYST REVISION I/S. c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st København Ø. CVR-nr. DANSK BJERG- & KLATREKLUB c/o Henrik Jessen Hansen Sortedam Dossering 53 B, st. 2100 København Ø. CVR-nr. 30 12 93 85 NORDKYST REVISION I/S Årsregnskab for 2012 Indhold Resultatopgørelse... Side 4 Balance,

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS

MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS MIRA INTERNETSOLUTIONS ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2012 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014

Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fonden for Nordisk Institut for Kiropraktik

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Gasflowmåling og kalibrering - samt internationale aktiviteter. Jesper Busk FORCE Techmology

Gasflowmåling og kalibrering - samt internationale aktiviteter. Jesper Busk FORCE Techmology Gasflowmåling og kalibrering - samt internationale aktiviteter Jesper Busk FORCE Techmology 1 Indhold Gasflowmåling Kalibrering Primærlaboratorium Euramet Den harmoniserede gas kubik meter 2 Gasflowmåling

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION

SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR SJÆLLANDS BOLDSPIL-UNION ÅRSREGNSKAB 01.11.2009-31.10.2010 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for Sjællands

Læs mere

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk 1 Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer Jeanett N. Sørensen Martin Madsen Novo Nordisk 2 Novo Nordisk en farmaceutisk virksomhed Novo Nordisk produces: Insulins, hormones and

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER

SEE AND PAY APS ELVERHØJEN 21, 3600 FREDERIKSSUND CVR.NR ÅRSRAPPORT 2015/16 1. OKTOBER SEPTEMBER GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SEE

Læs mere

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1

Fra viden til værdi. Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi Fra viden til værdi 1 Fra viden til værdi GTS står for Godkendt Teknologisk Service. I Danmark er der ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTSinstitutter). Vi arbejder for

Læs mere

Et prioriteret område i Danmark

Et prioriteret område i Danmark Et prioriteret område i Danmark 1. Masse, kraft, tryk og volumen 2. Elektricitet 3. Længde og form 4. Tid og frekvens 5. Temperatur og fugt 6. Ioniserende stråling 7. Flow i væsker og luftarter 8. Akustik

Læs mere

DFM A/S Prisliste 2016

DFM A/S Prisliste 2016 Varenr. Beskrivelse Enhed Salgspris DC elektrisk kalibrering [DKK] K02.001 Kalibrering af spændingsreferencenormal (Zener) STK 14730,00 K02.005 Kalibrering af elektrisk modstand 10 kohm STK 6695,00 referencenormal

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

PLAZA ANTIBES ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12/2012

PLAZA ANTIBES ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12/2012 PLAZA ANTIBES ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/12/2012 Hans-Henrik Hansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2014

Velkommen til generalforsamling 2014 Velkommen til generalforsamling 2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisorpåtegning og godkendelse af årsregnskabet 4. Behandling af eventuelle

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Business Faxe Copenhagen CVR-nr

Business Faxe Copenhagen CVR-nr CVR-nr. 18 47 36 82 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU

Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU Mål og planer for det nationale olie/gas forskningscenter på DTU Bo Cerup-Simonsen Direktør, Center for Olie og Gas DTU Baggrund Kilde: ENS, Quartz 2013 Baggrund Raison d etre The centre is part of the

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

J. E. DISTRIBUTION ApS

J. E. DISTRIBUTION ApS J. E. DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Dennis Erik Andersen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Feldballe Vandværk I/S

Feldballe Vandværk I/S Feldballe Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Feldballe Vandværk I/S Bestyrelse Peter Friis Rasmussen, formand Michael Frederiksen, næstformand René Lundø Jakobsen, kasserer Arne

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr

Søndersøparken A/S Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr Kanehaven 2, 8240 Risskov CVR-nr. 27 72 35 00 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 18.01.16 Peder Malmkjær Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

Hyllested Vandværk I/S

Hyllested Vandværk I/S Hyllested Vandværk I/S Årsrapport for året 2015 STAMOPLYSNINGER Navn Bestyrelse Administrator Revision Hyllested Vandværk I/S Jørgen Hansen, formand Esben Poulsen, kasserer Børge Nissen Michael Hammershøj

Læs mere

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017

Nyt fra DANAK. Jesper Høy, DANAK juni 2017 Nyt fra DANAK Jesper Høy, DANAK juni 2017 1 Finanslov 2017 I finanslovsforliget, der blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 18. november blev

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015

Bilzonen A/S CVR-nr Store Regnegade 12, 1. sal 1110 Købehavn K. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilzonen A/S CVR-nr. 25611004

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

18DO UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR CVR-NR

18DO UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN 1. JUNI MAJ REGNSKABSÅR CVR-NR 18DO TIt: 8725 5800 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11 J 1. sat DK-8800 Viborg CVR-nr. 20222670 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR ANS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. FOR TIDEN

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl

Fra viden til værdi. Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi Foto: Lars Bahl Fra viden til værdi I Danmark er der ni almennyttige Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS-institutter), der til sammen udgør det danske GTS-net. GTS-nettet

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 34 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 34 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 34 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

SANDER KONSULENTFIRMA ApS

SANDER KONSULENTFIRMA ApS SANDER KONSULENTFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2015 Steen Raagel Dahlfelt Dirigent (Urevideret)

Læs mere