FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Bent Larsen Jørgen Christensen Sophie Løhde Bente Møller 1

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget samt efterregulering af delingsaftaler 3 2. Lokalbaneplan Strategi for jordforurening Renovering af bygninger på Skibbyhøj Etablering af nødstrømsanlæg på Rigshospitalet Anlægsbevilling til operationsafsnit og opvågning på Bispebjerg Hospital Anlægsbevilling til tagrenovering på Bispebjerg Hospital European Film Awards - filmprisuddeling i København Udpegning af medlem til Vækstforum 30 LUKKET MØDE 10. Rigshospitalets deltagelse i stiftelse af selskab (FORTROLIG) Meddelelser 33 2

3 Den 15. maj 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 REGNSKAB 2006 FOR DE NEDLAGTE MYNDIGHEDER OG FORBE- REDELSESUDVALGET SAMT EFTERREGULERING AF DELINGSAF- TALER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskaberne 2006 for Frederiksborg og Københavns amter, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd (incl. de aflagte anlægsregnskaber og forslag til afskrivninger) afgives til de respektive revisioner, 2. at efterreguleringerne af Frederiksborg og Københavns Amters, Hovedstadens Sygehusfællesskabs og Hovedstadens Udviklingsråds aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte foretages som beskrevet, 3. at der gennemføres en dialogproces med overtagende og afgivende myndigheder vedrørende efterreguleringerne som beskrevet i mødesagen, og 4. at regnskabet for forberedelsesudvalget 2006 afgives til revisionen. RESUME Sagen omfatter aflæggelse af årsregnskaber 2006 for Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd samt efterregulering af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte for de samme myndigheder og afgivelse af regnskaber og efterregulering til de respektive revisioner. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop udsendt en ændringsbekendtgørelse, der stiller krav om gennemførelse af en dialog med de modtagende myndigheder inden udgangen af maj måned og igen i august/september måned. Dertil kommer en række skærpede krav til både form og indhold af efterreguleringsmaterialet. Årsregnskaberne og efterreguleringen vil sammen med revisionsberetningerne blive forelagt til endelig godkendelse inden udgangen af september Desuden forelægges regnskabet for forberedelsesudvalget for 2006, således at dette kan afgives til revisionen. 3

4 SAGSFREMSTILLING Baggrund I henhold til 71, stk. 5 i lov om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) er udstedt en bekendtgørelse, der fastlægger de formelle regler for, hvorledes regnskaber afsluttes for de myndigheder, der nedlægges. Det fremgår samtidig af 71, stk. 1, at årsregnskaberne for Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd skal aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet. Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2007, hvorefter revisionen senest den 15. august afgiver en årsberetning om revisionen af de respektive regnskaber. De delingsaftaler, der blev udarbejdet og underskrevet i 2006 vedrørende fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytningerne den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen, skal alle efterreguleres på grundlag af status pr. 31. december Bekendtgørelsen om fordelingen fastlægger, at regionsrådet skal foretage efterreguleringen for de myndigheder som regionsrådet skal godkende regnskaber for. Det indebærer, at regionsrådet skal foretage efterreguleringen for Frederiksborg og Københavns amter, H:S og HUR. Bekendtgørelsen fastlægger principperne for efterreguleringen af de opgjorte værdier, personale m.v. fra 2004 til 2006, idet det slås fast, at bodelingsaftalerne er endelige. Efterreguleringsprocessen Bekendtgørelsens bestemmelser om tilrettelæggelse af efterreguleringen har givet anledning til debat. Særligt Kommunernes Landsforening har udtrykt ønske om en større indsigt i selve efterreguleringerne af aktiver og passiver, herunder ønsket mulighed for at kunne kommentere forslagene til efterregulering. På den baggrund har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdet en ændringsbekendtgørelse, der stiller uddybende formkrav og krav til selve efterreguleringsprocessen. Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 28. april 2007 og er netop offentliggjort i Retsinformation. Bekendtgørelsen forudsætter en drøftelse med de myndigheder, hvortil der overføres opgaver. Myndighederne kan på baggrund heraf fremsætte kommentarer inden den 22. juni 2007, som skal videregives til revisionen senest den 1. juli Når revisionen i august måned har afgivet sin beretning om efterreguleringen, skal efterreguleringsoversigten og revisionens beretning sendes til de overtagende myndigheder, der kan fremkomme med bemærkninger, inden regionsrådet foretager den endelige godkendelse af årsregnskaber og efterregulering inden udgangen 4

5 af september måned. Herefter indsendes efterreguleringen til tilsynsmyndigheden senest den 15. november Ændringsbekendtgørelsen har ikke ændret ved den grundlæggende forudsætning om, at betalinger i forbindelse med fordelingen af nettoformuen finder sted den 1. juni 2007, men processen må forudsætte, at der kan ske en senere yderligere betaling. Som bobestyrer har Regionen haft og vil fortsat have udlæg. Disse udlæg vil blive afregnet med de øvrige myndigheder i forbindelse med den endelige efterregulering, når de respektive revisioners beretninger foreligger. Bekendtgørelsen stiller endvidere betydeligt udvidede krav til det materiale, der skal stilles til rådighed for de overtagende myndigheder. Det er administrationens anbefaling, at den første drøftelse finder sted i uge 21 og uge 22 og at den afvikles som generelle orienteringsmøder på administrativt niveau i relation til hver af de nedlagte myndigheder. Det indebærer, at der skal afvikles i alt 4 møder, ligesom regionen skal deltage i møder som overtagende myndighed vedrørende Københavns og Frederiksberg kommuner samt Bornholms Regionskommune. På tilsvarende måde foreslås drøftelserne tilrettelagt efter sommerferien. Af hensyn til den endelige færdiggørelse af efterreguleringsoversigten må disse drøftelser henlægges til begyndelsen af september måned og samtidig bør der mellem parterne sikres en forståelse af, at eventuelle skriftlige bemærkninger udveksles senest den 10. september Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder Alle amter, H:S og HUR har siden aflæggelsen af regnskab 2004 været forpligtet til at aflægge såvel et udgiftsbaseret som et omkostningsbaseret regnskab. Det omkostningsbaserede regnskab indeholder udover udgiftsregnskabet afskrivninger på bygninger, apparatur o.l. og hensættelser til tjenestemandspensioner m.v. Derudover indgår alle fysiske aktiver (grunde, bygninger m.v.) i beregningen af de enkelte myndigheders egenkapital. Formålet er at skabe et mere reelt udtryk for de omkostninger, der har været forbundet med årets produktion. Nedenfor er skematisk vist hovedresultatet af de enkelte myndigheders nettodriftsog anlægsregnskabsresultat for 2004, 2005 og 2006 set i relation til de korrigerede budgetter for 2006 og egenkapitalens udvikling efter omkostningsbaserede principper. Det bemærkes her, at egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for den nettoformue, der skal fordeles. Der skal efter bekendtgørelsen og andre efterfølgende vedtagne love foretages forskellige reguleringer af egenkapitalen for at beregne den nettoformue, der skal fordeles. 5

6 Frederiksborg Amt Mio. kr Netto regnskabsresultat 15,6 33,0-49,7 (udgiftsbase- ret) Egenkapital (omk) 679,0 384,2-199,8 Københavns Amt Mio. kr Netto regnskabsresultat 203,4 115,4-39,9 (udgiftsbase- ret) Egenkapital (omk) 3.248, ,0 833,2 H:S Mio. kr Netto regnskabsresultat 486,0 579,2 526,9 (udgiftsbase- ret) Egenkapital (omk) 4.649, , ,7 HUR Mio. kr Netto regnskabsresultat -46,6-80,4 50,3 (udgiftsbase- ret) Egenkapital (omk) 2.482, , ,3 Udarbejdelsen af årsregnskaberne har været præget af, at de ressourcer og kompetencer, der normalt har været til stede i regnskabsafslutningen ikke har været tilgængelige i forbindelse med nedlukningen af amterne og etablering af regionens økonomifunktion. Hertil kommer den usikkerhed overgangen har skabt i arbejdsgange både internt og eksternt (hos leverandører m.fl.). Der har derfor på flere måder været tale om en noget unormal og mere tung regnskabsafslutning. På det overordnede niveau er regnskabsresultatet korrekt, men på det enkelte institutionsniveau kan der forekomme unøjagtigheder i forhold til en normal regnskabsprocedure. Specielt opfølgningen på køb og salg - takstindtægter og udgifter - har givet anledning til problemer; således foreligger der ikke endnu en korrekt beregning af køb og salg på VUC-området. Administrationen arbejder derfor videre med at udbygge dokumentationen på en række områder. Dette kan føre til, at der vil være behov for at kunne gennemføre mindre korrektioner af datamaterialet, inden det endeligt fremsendes til revisionen. 6

7 Årsregnskaberne er vedlagt som bilag og de væsentligste afvigelser er kommenteret. Der er til brug for nettoformuefordelingen for alle myndigheder foretaget en fornyet aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen. Efterreguleringen af nettoformuerne tager sit afsæt i beregningen af egenkapitalen i det omkostningsbaserede regnskab, men med visse korrektioner, som er fastsat i bekendtgørelsen. Der vedlægges samtidig efterreguleringsoversigter, der indeholder beskrivelsen af de ændringer, der har fundet sted fra 2004 til 2006 af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt personale. Anvisningsregler og åbningsbalance for Region Hovedstaden Det bemærkes, at det ved godkendelsen af Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ var forudsat, at bl.a. anvisningsregler skulle godkendes nu. Grundet ovenstående forhold vedrørende regnskabsudarbejdelsen har dette ikke været muligt. Arbejdet vil sammen med udarbejdelsen af åbningsbalancen for Region Hovedstaden blive prioriteret umiddelbart efter den 1. juni. Regnskab 2006 for HUR For HUR s vedkommende udviser udgiftsregnskabet en resultatforbedring på i alt 220 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og ender med et overskud på 50,3 mio. kr. Det medfører, at der ikke har været behov for at foretage lånoptagelse som oprindeligt forudsat. Egenkapitalen ultimo 2006 udgør efter foretagne afskrivninger og hensættelser til tjenestemandspensioner i henhold til det omkostningsbaserede regnskab 2.401,3 mio. kr. Herudover indeholder regnskabet aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber og forslag til afskrivninger. Regnskab 2006 for H:S For H:S s vedkommende udviser udgiftsregnskabet et mindreforbrug på 543,2 mio. kr. i forhold til det ájourførte budget for Der er derudover en merindtægt fra staten på 2,2 mio. kr. Nettomindreudgifterne på i alt 545,4 mio. kr. kan blandt andet henføres til mindreforbrug på hospitalerne på 361,1 mio. kr., mindreforbrug på fælles formål på 171,0 mio. kr., samt merindtægter vedrørende renter m.v. på 16,4 mio. kr. Mindreforbruget på 545,4 mio. kr. modsvares af en tilsvarende likviditetsforøgelse i forhold til det ajourførte budget. Nettodrifts- og anlægsudgifterne udviser samlet et mindreforbrug på 526,9 mio. kr. Egenkapitalen ultimo 2006 udgør efter foretagne afskrivninger, periodisering af omkostningerne, låneoptagelse og hensættelser til tjenestemandspensioner i henhold til det omkostningsbaserede regnskab 4.513,7 mio. kr. Herudover indeholder regnskabet aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber og forslag til afskrivninger. 7

8 Regnskab 2006 for Københavns Amt For Københavns Amts vedkommende udviser det udgiftsmæssige drifts- og anlægsregnskab et samlet merforbrug på 39,9 mio. kr. i forhold til det ájourførte budget. Heraf udgør merudgifterne på driften 129,5 mio. kr. Af disse merudgifter vedrører samlet 30 mio. kr. opgaveområder, der efter 1. januar 2007 er overgået til andre myndigheder. Det væsentligste merforbrug kan henføres til udgiftsområdet fremmede sygehuse. Egenkapitalen udgør efter foretagne afskrivninger, hensættelser til tjenestemandspensioner, lånoptagelse og afdrag på lån i henhold til det omkostningsbaserede regnskab 833,2 mio. kr. Faldet i egenkapitalen skyldes et formueforbrug i 2005 og Herudover indeholder regnskabet aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber og forslag til afskrivninger. Det bemærkes, at den nettoformue, der vil være til fordeling efter korrektioner, er i overensstemmelse med den vurdering, der blev forelagt for Københavns Amtsråd i december Regnskab 2006 for Frederiksborg Amt For Frederiksborg Amts vedkommende udviser det udgiftsmæssige drifts- og anlægsregnskab et samlet merforbrug på 49,7 mio. kr. i forhold til det ájourførte budget. De samlede merudgifter fordeler sig med merudgifter på driftssiden på 112,7 mio. kr. og mindreudgifter på anlægssiden med 63,0 mio. kr. I merforbruget på driftssiden indgår Amtets udlæg for forberedelsesudvalget med i alt 7,5 mio. kr., jfr. nedenfor. Egenkapitalen ultimo 2006 for Frederiksborg Amt udgør opgjort omkostningsbaseret -199,8 mio. kr. Faldet i egenkapitalen skyldes et formueforbrug i 2005 og Regnskab 2006 for forberedelsesudvalget Forberedelsesudvalgets regnskab omfatter driftsudgifter på i alt 44,438 mio. kr., hvilket er et beskedent mindreforbrug i forhold til det ájourførte budget. Bevillingen til den politiske organisation udviser et mindreforbrug på 3,574 mio. kr. og merforbruget på den administrative organisation er opgjort til 3,257 mio. kr. På anlægssiden har der været afholdt udgifter på IT-området på i alt 7,793 mio. kr. Hovedparten af sidstnævnte beløb er finansieret via træk på Frederiksborg Amts likviditetsberedskab og vil efter bestemmelserne herom blive overtaget af Region Hovedstaden, der kan konvertere kassekreditten til et femårigt lån. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De økonomiske konsekvenser for Region Hovedstaden af efterreguleringen af de nedlagte myndigheders nettoformue og af Københavns Kommunes, Frederiksberg Kommunes og Bornholms Regionskommunes nettoformue vil fremgå af regionens åbningsbalance, som forelægges senere. 8

9 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Årsregnskab 2006 for Frederiksborg Amt (FU) 2. Efterregulering af delingsaftale for Frederiksborg Amt (FU) 3. Årsregnskab 2006 for Københavns Amt (FU) 4. Efterregulering af delingsaftale for Københavns Amt (FU) 5. Årsregnskab 2006 for H:S (FU) 6. Efterregulering af delingsaftale for H:S (FU) 7. Årsregnskab 2006 for HUR og nettoformuefordeling mv. (FU) 8. Regnskab 2006 for forberedelsesudvalget (FU) 9. Bekendtgørelse af 25. april 2007 (FU) Sagsnr: Arkiv: 9

10 Den 15. maj 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 LOKALBANEPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at Lokalbaneplan godkendes som grundlag for en opgradering af lokalbanerne i Nordsjælland under forudsætning af uændrede økonomiske rammer for lokalbanerne og med forbehold for størrelsen af regionens midler til regional udvikling og regionens budget til trafikområdet. RESUME Lokalbaneplan , som indeholder forslag til en opgradering af lokalbanerne i Nordsjælland, forelægges til godkendelse. I planen lægges op til investeringer, der gør det muligt at hæve kvaliteten i banebetjeningen ved at øge rejsehastigheden og øge driftsfrekvensen. SAGSFREMSTILLING Lokalbaneplanen Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) godkendte i april 2006 Lokalbaneplan som grundlag for de kommende års opgradering af lokalbanerne, som HUR ejede og drev gennem datterselskaberne Hovedstadens Lokalbaner A/S (infrastruktur) og driftsselskabet Lokalbanen A/S. HUR sendte efterfølgende sendt planen til behandling i forberedelsesudvalget. Forberedelsesudvalget besluttede i august 2006, 1. at forberedelsesudvalget støtter en opgradering af lokalbanerne i Nordsjælland med udgangspunkt i forslagene i Lokalbaneplan under forudsætning af uændrede økonomiske rammer for lokalbanerne og med forbehold for størrelsen af regionens midler til regional udvikling samt med inddragelse af erfaringerne fra prøveforløbet på Frederiksværkbanen, 2. at en godkendelse af Lokalbaneplan , herunder kvalitetsforbedringer og investeringsomfang, afventer regionsrådets stillingtagen efter 1. januar 2007 og 3. at forberedelsesudvalget ikke har bemærkninger til, at planforslaget sendes i høring hos kommuner og i befolkningen i oplandet til lokalbanerne. 10

11 Efter HUR s nedlæggelse har Trafikselskabet Movia overtaget ejerskabet af HUR s andel i lokalbaneselskaberne - Lokalbanen A/S med en ejerandel på 100 pct. og Hovedstadens Lokalbaner A/S med 63 pct. Lokalbaneplan er udarbejdet som opfølgning på Masterplanen for lokalbanernes udvikling fra Grundideen i Masterplanen var at hæve kvaliteten i driften ved følgende forbedringer: Indsættelse af nyt togmateriel (27 togsæt er indkøbt og er indsat gradvist fra efteråret 2006 på banerne i Nordsjælland) Øget hastighed (op til 100 km/t) Drift med op til 20-minutters intervaller Forudsætningerne for de gamle Masterplan er siden 2001 ændret på væsentlige områder. Der har bl.a. været stigende brændstofpriser, øgede vedligeholdelsesomkostninger for togmateriellet og faldende passagertal. Dette betyder, at det muligvis ikke længere kan betale sig rent forretningsmæssigt at opgradere alle baner mht. hastighed og driftsomfang. For at tage hensyn til disse og andre faktorer er Lokalbaneplan udarbejdet. Planen omfatter de 5 baner i Nordsjælland samt Østbanen (Køge-Rødvig/Fakse Ladeplads), som fremover vil være finansieret af Region Sjælland. For de enkelte baner i Region Hovedstadens område kan de vigtigste forslag kort opsummeres således (driftsomfang gælder minimum for myldretiden): Frederiksværkbanen: Nye tog, opgradering til 100 km/t og ned til 20- minutters drift er færdig ultimo Forsøgsdrift igangsættes pr. 1.januar Borupgård Trinbræt nedlægges, og Brødeskov får timebetjening. Gribskovbanen: Nye tog er indsat, 100 km/t på Tisvildeleje-grenen, 75 km/t på Gilleleje-grenen og 30 minutters drift på begge grene. Evt. hurtigtog på begge grene. Lille Nord: Nye tog, 100 km/t og 30-minutters drift. Er etableret fra april Hornbækbanen: Nye tog, 75 km/t og 30-minutters drift (mod 20 minutter i myldretiden i dag). Nærumbanen: Ingen ændringer. Planen indebærer anlægsinvesteringer i banerne i Nordsjælland frem til 2009 på 108 mio. kr. Der skønnes en årlig passagerfremgang som følge af planens initiativer på ca kr. Investeringerne finansieres ved statens anlægstilskud og salg af brugte tog, arealer og ejendomme. Det er forventningen i planen, at de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter samlet set i planperioden holder sig inden for den økonomiske ram- 11

12 me, der kendes i dag. Inden sommerferien forelægges som tidligere bebudet en mødesag om den nærmere udmøntning og finansiering af anlægsprogrammet. Regionsrådet tiltrådte på mødet i april et forslag til rammer for regionens køb af bane- og bustrafik i Heri indgik prøveforløbet på Frederiksværkbanen inkl. ned til 20 minutters drift i en del af den daglige driftsperiode. Kommunal høring Lokalbaneplanen blev i slutningen af 2006 sendt i høring hos kommunerne i banernes opland. Generelt er der en positiv tilbagemelding på planens sigte om at udvikle og modernisere lokalbanerne. Banerne vurderes at have stor betydning for både den lokale trafik og pendlertrafikken til og fra København. Movia vil gå i dialog med kommunerne om specifikke ønsker og forventninger til lokalbanerne og samspillet med de lokale busruter. Større ændringer af principiel eller budgetmæssig karakter vil blive forelagt regionsrådet. Et resume fra Movia af kommunernes tilbagemeldinger er vedlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Lokalbaneplan (FU) 2. Resume af tilbagemeldinger fra kommunerne (FU) Sagsnr: Arkiv:

13 Den 15. maj 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 STRATEGI FOR JORDFORURENING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender, at forslaget til strategien sendes i høring og 2. at tids- og procesplanen godkendes. RESUME Region Hovedstaden vil på miljøområdet arbejde ud fra visionen: ren jord rent vand sundere liv. Ren jord og rent vand giver ikke i sig selv et sundere liv, men er et af mange bidrag til, at den enkelte kan opnå et sundere liv. Vand er en forudsætning for vores eksistens, og rent drikkevand sikrer, at vandet ikke påvirker vores sundhed i negativ retning. Forudsætningen for at indvinde rent vand er, at jorden ikke er forurenet. Strategien for miljøområdet skal således bidrage til: at borgerne ikke påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jord og grundvandsforureninger at de tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimalt at regionens opgaver skal være forståelige for borgerne og formidles på en måde, der giver borgerne mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse at regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverdenen, og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området SAGSFREMSTILLING Indsatsen mod jordforurening er en regional opgave, og fortidens synder vil de næste mange år stille Region Hovedstaden overfor dyre og komplicerede opgaver. Det er regionens opgave at sikre drikkevandsressourcerne mod de forureninger, der truer nuværende og fremtidige indvindinger af drikkevand, sikre indeklimaet i boliger samt sikre borgerne mod kontakt med kraftigt forurenet jord. 13

14 Regionens drikkevand er truet af giftstoffer der er udledt til jorden. Regionen er på nuværende tidspunkt i høj grad selvforsynende med rent drikkevand, og der indvindes vand af god kvalitet i hele regionen. En fortsat bæredygtig indvinding af drikkevand kan kun baseres på de allerede kendte grundvandsforekomster, der er ikke reserver, som kan erstatte de nuværende indvindinger, hvis de bliver forurenede. Regionen er tæt befolket og har samtidig mange kendte jordforureninger med det resultat, at mange mennesker bor og færdes på forurenede grunde, og det kan påvirke deres sundhed. Det skønnes, at den samlede udgift for Region Hovedstaden til at fjerne forureninger, der er en trussel mod drikkevandet, udgør en risiko for indeklimaet eller for direkte kontakt, beløber sig til mindst 4-6 mia. kr. Regionens budget på jordforureningsområdet er ca. 100 mio. kr. excl. lønudgifter, heraf bruges alene 22 mio. kr. på at drive regions nuværende 100 anlæg til fjernelse af forurening. Region Hovedstaden vil på miljøområdet derfor arbejde ud fra visionen: ren jord rent vand sundere liv. Ren jord og rent vand giver ikke i sig selv et sundere liv, men er et af mange bidrag til at den enkelte kan opnå et sundere liv. Vand er en forudsætning for vores eksistens, og rent drikkevand sikrer, at vandet ikke påvirker vores sundhed i negativ retning. Region Hovedstaden skal være et godt sted at leve og bo, og hertil hører bl.a. at vores drikkevand er rent. Forudsætningen for at indvinde rent vand er, at jorden ikke er forurenet. Med de nuværende økonomiske ressourcer i forhold til opgavens størrelse vil det vare op imod 100 år, inden opgaven er løst. Hertil kommer, at risikoen for ødelæggende forureninger af drikkevandet i den mellemliggende periode er overhængende. Region Hovedstaden vil derfor sætte ind på mange fronter. Den viden, der er på området, skal bevares og optimeres. Det kan blandt andet ske ved samarbejder og videndeling i såvel ind- som udland, og ved et tæt samarbejde med forskningsinstitutioner. De finansielle muligheder skal afsøges. Mulighederne for nye samarbejdsformer herunder partnerskaber, skal afprøves. Metoderne skal optimeres og nye skal afprøves. Regionen skal se helhedsorienteret på opgaven og prioritere med udgangspunkt i bæredygtighed og sundhedshensyn. Strategien for miljøområdet har fire mål: MÅL 1: Borgerne skal ikke påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jord og grundvandsforureninger For at nå dette mål skal Region Hovedstaden tage følgende initiativer: Opspore og undersøge forureninger. Kendskab til forureningerne er en forudsætning for en samlet indsats, 14

15 Indsats mod forureninger i grundvandet, Indsats mod forureninger på boliggrunde, Dialog med andre aktører på jordforureningsområdet: med henblik på at forbedre og udvikle den samlede indsats. MÅL 2: De tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimalt For at nå dette mål skal Region Hovedstaden tage følgende initiativer: Prioritering af indsats: Grundvandsbeskyttelse og indeklima prioriteres højere end indsatsen mod risikoen for kontakt med forurenet jord, Helhedsbetragtning af grundvandsindsats: Bæredygtige grundvandsressourcer prioriteres højt, Økonomisk optimering af opgaver: Prioriteringen skal bygge på økonomiske vurderingsmodeller. MÅL 3: Regionens opgaver skal være forståelige for borgerne, og formidles på en måde der giver borgeren mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse For at nå dette mål skal Region Hovedstaden tage følgende initiativer: Let adgang til regionens oplysninger: Borgerrelevante oplysninger skal kommunikeres på regionens hjemmeside og på Danmarks Miljøportal, Gennemsigtig prioritering af indsatsen: Prioriteringen skal bygge på objektive faktorer som offentliggøres, Kvalitet i opgaveløsningen: Herved udarbejde retningslinier for undersøgelser og oprydninger som private ønsker at gennemføre. Mål 4: Regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverdenen, og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området For at nå dette mål skal Region Hovedstaden tage følgende initiativer: Videnopbygning: Opbygning af kompetencer, deling af erfaringer og indhentning af viden fra ind- og udland skal være grundlaget for regionens indsats, Innovation: Der skal også satses på nye og utraditionelle metoder, kun derved kan opgaven løses hurtigere og billigere, Benchmarking: Det store pres på ressourcerne og den komplekse opgavesammensætning fordrer, at regionen bliver blandt de bedste opgaveløsere, Partnerskaber: Der afprøves nye samarbejdsformer for at sikre ny viden og for at sikre hurtigere og bedre oprydning. Strategien udsendes i høring medio juni 2007 hos interessenterne på området med en høringsfrist 31. august Regionsrådet vil herefter på oktobermødet 2007 få forelagt strategien igen med de indkomne høringssvar. 15

16 Strategiforslaget er sammen med tids- og procesplan, en interessentliste, et notat om partnerskaber samt nogle oversigtskort (der viser drikkevandsområder i regionen og de forureninger, der truer dem), vedlagt som bilag. Tids- og procesplan Regionsrådet godkender den 22. maj, at strategien sendes i høring med høringsfrist fra midten af juni til 31. august. Høringssvar kan herefter forelægges på forretningsudvalgsmøde den 23. oktober og på regionsrådets møde den 31. oktober tillige med, at miljøstrategien godkendes. Offentliggørelsen vil finde sted i begyndelsen af november. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De økonomiske konsekvenser for den foreslåede strategi kan holdes inden for det på budgettet afsatte beløb. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Strategi forslag (FU) 2. Tids- og procesplan (FU) 3. Interessentliste (FU) 4. Notat om Partnerskaber 30. april 2007 (FU) 5. Oversigtskort, der viser drikkevandsområder i Region Hovedstaden (FU) 6. Oversigtskort der viser forureninger i Region Hovedstaden (FU) Sagsnr: Arkiv: 16

17 Den 15. maj 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 RENOVERING AF BYGNINGER PÅ SKIBBYHØJ ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til påbegyndelse af en modernisering/renovering af Skibbyhøj. RESUME Fem af de syv bygninger på Skibbyhøj, som henhører under Psykiatrivirksomheden, trænger til en gennemgribende renovering. Det foreslås at den afsatte ramme i budget 2007 på 2,5 mio. kr. anvendes til en påbegyndelse af en modernisering/renovering af Skibbyhøj. SAGSFREMSTILLING Skibbyhøj, der henhører under Psykiatrivirksomheden, er et socialpsykiatrisk tilbud med tilknyttet botilbud og egne værksteder med dagbeskæftigelse. Skibbyhøj ligger i Skibby ved Frederikssund. Fem af de syv bygninger på ejendommen trænger til en gennemgribende modernisering og renovering. De to øvrige bygninger trænger alene til modernisering. Alle midlerne i socialpsykiatriens investeringsramme 2007 bør anvendes på Skibbyhøj, idet denne ejendom i sammenligning med de øvrige sociale driftsenheder er i meget dårlig stand. Der vil blive udarbejdet et programforslag for den videre renovering/modernisering af Skibbyhøj, således at arbejdet kan gennemføres sammenhængende og rationelt. Det er en forudsætning for gennemførelsen af den videre renovering/modernisering af Skibbyhøj, at kommunerne tilslutter sig forslaget i forbindelse med udarbejdelsen af de sociale rammeaftaler. Projektet bør gennemføres uafhængigt af psykiatriplanen. 17

18 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er i regionens budget afsat i 2,5 mio. kr. i investeringsrammen for socialpsykiatrien i Der søges i denne sag om anlægsbevilling på beløbet. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr: Arkiv:

19 Den 15. maj 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 ETABLERING AF NØDSTRØMSANLÆG PÅ RIGSHOSPITALET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender, at der meddeles anlægsbevilling på 42,7 mio. kr. til etablering af nødstrømsanlæg på Rigshospitalet. RESUME Rigshospitalets nødstrømsanlæg er fra hospitalets opførelse og har en kapacitet på ca. 16 pct. af hospitalets dagtimeforbrug. Dette er betydeligt mindre end ønskeligt for en forsvarlig drift, hvis det offentlige forsyningsnet svigter. Den generelle situation på hospitaler og sygehuse i Danmark er en nødforsyningskapacitet på mellem 40 pct. og op til over 100 pct. På den baggrund ansøges der om en anlægsbevilling på 42,7 mio. kr. til etablering af nyt nødstrømsanlæg på Rigshospitalet. Anlægget vil have fulddækkende kapacitet for de centrale behandlingsfunktioner på Blegdamsvej. SAGSFREMSTILLING Rigshospitalets nødstrømsanlæg er fra hospitalets opførelse og har en kapacitet på ca. 16 pct. af hospitalets dagtimeforbrug. Sikkerhedsniveauet er ikke tidssvarende og betydeligt mindre end ønskeligt med henblik på opretholdelse af en forsvarlig drift på et moderne hospital, hvis forsyningen fra det offentlige forsyningsnet svigter. Den generelle situation på hospitaler og sygehuse i Danmark er en nødforsyningskapacitet på mellem 40 pct. og op til over 100 pct. Igennem de seneste år er der blevet gennemført og igangsat adskillige opgraderingsprojekter på blandt andet hospitaler i Region Hovedstaden og andre steder i landet, der har givet de berørte hospitaler en tilfredsstillende nødstrømsforsyning. Nødstrømskapaciteten på Rigshospitalet forhøjes bedst og mest fremadrettet ved at etablere et fulddækkende nødstrømsanlæg (med en vis overskudskapacitet). Samtidig er det af hensyn til patientsikkerheden hensigtsmæssigt at etablere særlig 19

20 reserveforsyning (no-break-anlæg) til diagnostisk udstyr (røntgen m.v.), der anvendes i forbindelse med operationer. Sagen indebærer på denne baggrund, at der bygges et nødstrømsanlæg bestående af fire dieselmotorer med hver sin generator og en samlet kapacitet på 8-10 MW. Samtidig udskiftes hospitalets centrale afbrydere til højspændingsnettet, da disse er af en type, der er udfaset, vanskelige at servicere og har en vis kendt defektrisiko. I forbindelse med denne udskiftning omlægges højspændingsforsyningen, så den fremover har en mindre risikoprofil. Herudover etableres der to store no-break-anlæg til at sikre hospitalets røntgenudstyr, scannere og gennemlysningsudstyr, der anvendes i forbindelse med operationer. På baggrund af forprojekt gennemført i oktober 2005 ansøges der om 42,7 mio. kr. til etablering af nyt nødstrømsanlæg på Rigshospitalet. Anlægget vil have fulddækkende kapacitet for Blegdamsvej-området, hvor hospitalets behandlingsfunktioner helt overvejende er placeret. Af logistiske grunde omfatter anlægget ikke funktionerne på Tagensvej (bl.a. forskning og administration), hvor behovet er mindre presserende. Planerne for realisering af hospitalsplanen, herunder med etablering af ny nordfløj, vil kunne indebære, at der bliver behov for en senere udbygning af nødstrømsforsyningen. Projektet tilrettelægges derfor, så det uden væsentlige ændringer i grundstrukturen bliver muligt at foretage den nødvendige tilpasning samtidig med etablering af en ny nordfløj. Projektet antages at kunne gennemføres på 14 måneder inklusive detailprojektering, udbud og opbygning, med opstart oktober 2007 og færdiggørelse ultimo Anlægsudgifterne forventes afholdt med 12,1 mio. kr. i 2007 og 30,6 mio. kr. i Projektet bør gennemføres uafhængigt af hospitalsplanen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er i budget 2007 og 2008 afsat i alt 41,2 mio. kr. til etablering af et nødstrømsanlæg på Rigshospitalet, heraf 10, 6 mio. kr. i Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 42,7 mio. kr., heraf forventes 12,1 mio. kr. afholdt i De resterende 1,5 mio. kr. finansieres af den i budget 20

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5

Region Midtjylland. Forberedelsesudvalgets regnskab 2006. Bilag. til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007. Punkt nr. 5 Region Midtjylland Forberedelsesudvalgets regnskab 2006 Bilag til Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Punkt nr. 5 Region Midtjylland under dannelse Forberedelsesudvalgets Regnskab 2006 8. maj 2007

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000

Bevilling: KB 23.11.2010 15.000.000 (Frigivet EAU 05.01.2011) Reserveret til ABA-anlæg, Rådhuset, proj.6176 * -650.000 Hvidovre Kommune Anlægsregnskab 01.11.2013 Projekt nr. og navn: 0120 Miljø- og energipulje 2011 Funktion og dranst: 002510-3 Bevillingsprogram: 6533000012 Formålet med miljøpuljen er at arbejde for minimering

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere