FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2"

Transkript

1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2007 som afholdes i forlængelse af det ekstraordinære regionsrådsmøde Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Bent Larsen Jørgen Christensen Sophie Løhde Bente Møller 1

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget samt efterregulering af delingsaftaler 3 2. Lokalbaneplan Strategi for jordforurening Renovering af bygninger på Skibbyhøj Etablering af nødstrømsanlæg på Rigshospitalet Anlægsbevilling til operationsafsnit og opvågning på Bispebjerg Hospital Anlægsbevilling til tagrenovering på Bispebjerg Hospital European Film Awards - filmprisuddeling i København Udpegning af medlem til Vækstforum 30 LUKKET MØDE 10. Rigshospitalets deltagelse i stiftelse af selskab (FORTROLIG) Meddelelser 33 2

3 Den 15. maj 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 REGNSKAB 2006 FOR DE NEDLAGTE MYNDIGHEDER OG FORBE- REDELSESUDVALGET SAMT EFTERREGULERING AF DELINGSAF- TALER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskaberne 2006 for Frederiksborg og Københavns amter, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd (incl. de aflagte anlægsregnskaber og forslag til afskrivninger) afgives til de respektive revisioner, 2. at efterreguleringerne af Frederiksborg og Københavns Amters, Hovedstadens Sygehusfællesskabs og Hovedstadens Udviklingsråds aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte foretages som beskrevet, 3. at der gennemføres en dialogproces med overtagende og afgivende myndigheder vedrørende efterreguleringerne som beskrevet i mødesagen, og 4. at regnskabet for forberedelsesudvalget 2006 afgives til revisionen. RESUME Sagen omfatter aflæggelse af årsregnskaber 2006 for Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd samt efterregulering af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte for de samme myndigheder og afgivelse af regnskaber og efterregulering til de respektive revisioner. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop udsendt en ændringsbekendtgørelse, der stiller krav om gennemførelse af en dialog med de modtagende myndigheder inden udgangen af maj måned og igen i august/september måned. Dertil kommer en række skærpede krav til både form og indhold af efterreguleringsmaterialet. Årsregnskaberne og efterreguleringen vil sammen med revisionsberetningerne blive forelagt til endelig godkendelse inden udgangen af september Desuden forelægges regnskabet for forberedelsesudvalget for 2006, således at dette kan afgives til revisionen. 3

4 SAGSFREMSTILLING Baggrund I henhold til 71, stk. 5 i lov om regioner og nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) er udstedt en bekendtgørelse, der fastlægger de formelle regler for, hvorledes regnskaber afsluttes for de myndigheder, der nedlægges. Det fremgår samtidig af 71, stk. 1, at årsregnskaberne for Frederiksborg Amt, Københavns Amt, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd skal aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet. Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2007, hvorefter revisionen senest den 15. august afgiver en årsberetning om revisionen af de respektive regnskaber. De delingsaftaler, der blev udarbejdet og underskrevet i 2006 vedrørende fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opgaveflytningerne den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen, skal alle efterreguleres på grundlag af status pr. 31. december Bekendtgørelsen om fordelingen fastlægger, at regionsrådet skal foretage efterreguleringen for de myndigheder som regionsrådet skal godkende regnskaber for. Det indebærer, at regionsrådet skal foretage efterreguleringen for Frederiksborg og Københavns amter, H:S og HUR. Bekendtgørelsen fastlægger principperne for efterreguleringen af de opgjorte værdier, personale m.v. fra 2004 til 2006, idet det slås fast, at bodelingsaftalerne er endelige. Efterreguleringsprocessen Bekendtgørelsens bestemmelser om tilrettelæggelse af efterreguleringen har givet anledning til debat. Særligt Kommunernes Landsforening har udtrykt ønske om en større indsigt i selve efterreguleringerne af aktiver og passiver, herunder ønsket mulighed for at kunne kommentere forslagene til efterregulering. På den baggrund har Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejdet en ændringsbekendtgørelse, der stiller uddybende formkrav og krav til selve efterreguleringsprocessen. Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 28. april 2007 og er netop offentliggjort i Retsinformation. Bekendtgørelsen forudsætter en drøftelse med de myndigheder, hvortil der overføres opgaver. Myndighederne kan på baggrund heraf fremsætte kommentarer inden den 22. juni 2007, som skal videregives til revisionen senest den 1. juli Når revisionen i august måned har afgivet sin beretning om efterreguleringen, skal efterreguleringsoversigten og revisionens beretning sendes til de overtagende myndigheder, der kan fremkomme med bemærkninger, inden regionsrådet foretager den endelige godkendelse af årsregnskaber og efterregulering inden udgangen 4

5 af september måned. Herefter indsendes efterreguleringen til tilsynsmyndigheden senest den 15. november Ændringsbekendtgørelsen har ikke ændret ved den grundlæggende forudsætning om, at betalinger i forbindelse med fordelingen af nettoformuen finder sted den 1. juni 2007, men processen må forudsætte, at der kan ske en senere yderligere betaling. Som bobestyrer har Regionen haft og vil fortsat have udlæg. Disse udlæg vil blive afregnet med de øvrige myndigheder i forbindelse med den endelige efterregulering, når de respektive revisioners beretninger foreligger. Bekendtgørelsen stiller endvidere betydeligt udvidede krav til det materiale, der skal stilles til rådighed for de overtagende myndigheder. Det er administrationens anbefaling, at den første drøftelse finder sted i uge 21 og uge 22 og at den afvikles som generelle orienteringsmøder på administrativt niveau i relation til hver af de nedlagte myndigheder. Det indebærer, at der skal afvikles i alt 4 møder, ligesom regionen skal deltage i møder som overtagende myndighed vedrørende Københavns og Frederiksberg kommuner samt Bornholms Regionskommune. På tilsvarende måde foreslås drøftelserne tilrettelagt efter sommerferien. Af hensyn til den endelige færdiggørelse af efterreguleringsoversigten må disse drøftelser henlægges til begyndelsen af september måned og samtidig bør der mellem parterne sikres en forståelse af, at eventuelle skriftlige bemærkninger udveksles senest den 10. september Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder Alle amter, H:S og HUR har siden aflæggelsen af regnskab 2004 været forpligtet til at aflægge såvel et udgiftsbaseret som et omkostningsbaseret regnskab. Det omkostningsbaserede regnskab indeholder udover udgiftsregnskabet afskrivninger på bygninger, apparatur o.l. og hensættelser til tjenestemandspensioner m.v. Derudover indgår alle fysiske aktiver (grunde, bygninger m.v.) i beregningen af de enkelte myndigheders egenkapital. Formålet er at skabe et mere reelt udtryk for de omkostninger, der har været forbundet med årets produktion. Nedenfor er skematisk vist hovedresultatet af de enkelte myndigheders nettodriftsog anlægsregnskabsresultat for 2004, 2005 og 2006 set i relation til de korrigerede budgetter for 2006 og egenkapitalens udvikling efter omkostningsbaserede principper. Det bemærkes her, at egenkapitalen ikke nødvendigvis er et udtryk for den nettoformue, der skal fordeles. Der skal efter bekendtgørelsen og andre efterfølgende vedtagne love foretages forskellige reguleringer af egenkapitalen for at beregne den nettoformue, der skal fordeles. 5

6 Frederiksborg Amt Mio. kr Netto regnskabsresultat 15,6 33,0-49,7 (udgiftsbase- ret) Egenkapital (omk) 679,0 384,2-199,8 Københavns Amt Mio. kr Netto regnskabsresultat 203,4 115,4-39,9 (udgiftsbase- ret) Egenkapital (omk) 3.248, ,0 833,2 H:S Mio. kr Netto regnskabsresultat 486,0 579,2 526,9 (udgiftsbase- ret) Egenkapital (omk) 4.649, , ,7 HUR Mio. kr Netto regnskabsresultat -46,6-80,4 50,3 (udgiftsbase- ret) Egenkapital (omk) 2.482, , ,3 Udarbejdelsen af årsregnskaberne har været præget af, at de ressourcer og kompetencer, der normalt har været til stede i regnskabsafslutningen ikke har været tilgængelige i forbindelse med nedlukningen af amterne og etablering af regionens økonomifunktion. Hertil kommer den usikkerhed overgangen har skabt i arbejdsgange både internt og eksternt (hos leverandører m.fl.). Der har derfor på flere måder været tale om en noget unormal og mere tung regnskabsafslutning. På det overordnede niveau er regnskabsresultatet korrekt, men på det enkelte institutionsniveau kan der forekomme unøjagtigheder i forhold til en normal regnskabsprocedure. Specielt opfølgningen på køb og salg - takstindtægter og udgifter - har givet anledning til problemer; således foreligger der ikke endnu en korrekt beregning af køb og salg på VUC-området. Administrationen arbejder derfor videre med at udbygge dokumentationen på en række områder. Dette kan føre til, at der vil være behov for at kunne gennemføre mindre korrektioner af datamaterialet, inden det endeligt fremsendes til revisionen. 6

7 Årsregnskaberne er vedlagt som bilag og de væsentligste afvigelser er kommenteret. Der er til brug for nettoformuefordelingen for alle myndigheder foretaget en fornyet aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen. Efterreguleringen af nettoformuerne tager sit afsæt i beregningen af egenkapitalen i det omkostningsbaserede regnskab, men med visse korrektioner, som er fastsat i bekendtgørelsen. Der vedlægges samtidig efterreguleringsoversigter, der indeholder beskrivelsen af de ændringer, der har fundet sted fra 2004 til 2006 af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt personale. Anvisningsregler og åbningsbalance for Region Hovedstaden Det bemærkes, at det ved godkendelsen af Region Hovedstadens kasse- og regnskabsregulativ var forudsat, at bl.a. anvisningsregler skulle godkendes nu. Grundet ovenstående forhold vedrørende regnskabsudarbejdelsen har dette ikke været muligt. Arbejdet vil sammen med udarbejdelsen af åbningsbalancen for Region Hovedstaden blive prioriteret umiddelbart efter den 1. juni. Regnskab 2006 for HUR For HUR s vedkommende udviser udgiftsregnskabet en resultatforbedring på i alt 220 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og ender med et overskud på 50,3 mio. kr. Det medfører, at der ikke har været behov for at foretage lånoptagelse som oprindeligt forudsat. Egenkapitalen ultimo 2006 udgør efter foretagne afskrivninger og hensættelser til tjenestemandspensioner i henhold til det omkostningsbaserede regnskab 2.401,3 mio. kr. Herudover indeholder regnskabet aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber og forslag til afskrivninger. Regnskab 2006 for H:S For H:S s vedkommende udviser udgiftsregnskabet et mindreforbrug på 543,2 mio. kr. i forhold til det ájourførte budget for Der er derudover en merindtægt fra staten på 2,2 mio. kr. Nettomindreudgifterne på i alt 545,4 mio. kr. kan blandt andet henføres til mindreforbrug på hospitalerne på 361,1 mio. kr., mindreforbrug på fælles formål på 171,0 mio. kr., samt merindtægter vedrørende renter m.v. på 16,4 mio. kr. Mindreforbruget på 545,4 mio. kr. modsvares af en tilsvarende likviditetsforøgelse i forhold til det ajourførte budget. Nettodrifts- og anlægsudgifterne udviser samlet et mindreforbrug på 526,9 mio. kr. Egenkapitalen ultimo 2006 udgør efter foretagne afskrivninger, periodisering af omkostningerne, låneoptagelse og hensættelser til tjenestemandspensioner i henhold til det omkostningsbaserede regnskab 4.513,7 mio. kr. Herudover indeholder regnskabet aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber og forslag til afskrivninger. 7

8 Regnskab 2006 for Københavns Amt For Københavns Amts vedkommende udviser det udgiftsmæssige drifts- og anlægsregnskab et samlet merforbrug på 39,9 mio. kr. i forhold til det ájourførte budget. Heraf udgør merudgifterne på driften 129,5 mio. kr. Af disse merudgifter vedrører samlet 30 mio. kr. opgaveområder, der efter 1. januar 2007 er overgået til andre myndigheder. Det væsentligste merforbrug kan henføres til udgiftsområdet fremmede sygehuse. Egenkapitalen udgør efter foretagne afskrivninger, hensættelser til tjenestemandspensioner, lånoptagelse og afdrag på lån i henhold til det omkostningsbaserede regnskab 833,2 mio. kr. Faldet i egenkapitalen skyldes et formueforbrug i 2005 og Herudover indeholder regnskabet aflæggelse af særskilte anlægsregnskaber og forslag til afskrivninger. Det bemærkes, at den nettoformue, der vil være til fordeling efter korrektioner, er i overensstemmelse med den vurdering, der blev forelagt for Københavns Amtsråd i december Regnskab 2006 for Frederiksborg Amt For Frederiksborg Amts vedkommende udviser det udgiftsmæssige drifts- og anlægsregnskab et samlet merforbrug på 49,7 mio. kr. i forhold til det ájourførte budget. De samlede merudgifter fordeler sig med merudgifter på driftssiden på 112,7 mio. kr. og mindreudgifter på anlægssiden med 63,0 mio. kr. I merforbruget på driftssiden indgår Amtets udlæg for forberedelsesudvalget med i alt 7,5 mio. kr., jfr. nedenfor. Egenkapitalen ultimo 2006 for Frederiksborg Amt udgør opgjort omkostningsbaseret -199,8 mio. kr. Faldet i egenkapitalen skyldes et formueforbrug i 2005 og Regnskab 2006 for forberedelsesudvalget Forberedelsesudvalgets regnskab omfatter driftsudgifter på i alt 44,438 mio. kr., hvilket er et beskedent mindreforbrug i forhold til det ájourførte budget. Bevillingen til den politiske organisation udviser et mindreforbrug på 3,574 mio. kr. og merforbruget på den administrative organisation er opgjort til 3,257 mio. kr. På anlægssiden har der været afholdt udgifter på IT-området på i alt 7,793 mio. kr. Hovedparten af sidstnævnte beløb er finansieret via træk på Frederiksborg Amts likviditetsberedskab og vil efter bestemmelserne herom blive overtaget af Region Hovedstaden, der kan konvertere kassekreditten til et femårigt lån. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De økonomiske konsekvenser for Region Hovedstaden af efterreguleringen af de nedlagte myndigheders nettoformue og af Københavns Kommunes, Frederiksberg Kommunes og Bornholms Regionskommunes nettoformue vil fremgå af regionens åbningsbalance, som forelægges senere. 8

9 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Årsregnskab 2006 for Frederiksborg Amt (FU) 2. Efterregulering af delingsaftale for Frederiksborg Amt (FU) 3. Årsregnskab 2006 for Københavns Amt (FU) 4. Efterregulering af delingsaftale for Københavns Amt (FU) 5. Årsregnskab 2006 for H:S (FU) 6. Efterregulering af delingsaftale for H:S (FU) 7. Årsregnskab 2006 for HUR og nettoformuefordeling mv. (FU) 8. Regnskab 2006 for forberedelsesudvalget (FU) 9. Bekendtgørelse af 25. april 2007 (FU) Sagsnr: Arkiv: 9

10 Den 15. maj 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 LOKALBANEPLAN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at Lokalbaneplan godkendes som grundlag for en opgradering af lokalbanerne i Nordsjælland under forudsætning af uændrede økonomiske rammer for lokalbanerne og med forbehold for størrelsen af regionens midler til regional udvikling og regionens budget til trafikområdet. RESUME Lokalbaneplan , som indeholder forslag til en opgradering af lokalbanerne i Nordsjælland, forelægges til godkendelse. I planen lægges op til investeringer, der gør det muligt at hæve kvaliteten i banebetjeningen ved at øge rejsehastigheden og øge driftsfrekvensen. SAGSFREMSTILLING Lokalbaneplanen Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) godkendte i april 2006 Lokalbaneplan som grundlag for de kommende års opgradering af lokalbanerne, som HUR ejede og drev gennem datterselskaberne Hovedstadens Lokalbaner A/S (infrastruktur) og driftsselskabet Lokalbanen A/S. HUR sendte efterfølgende sendt planen til behandling i forberedelsesudvalget. Forberedelsesudvalget besluttede i august 2006, 1. at forberedelsesudvalget støtter en opgradering af lokalbanerne i Nordsjælland med udgangspunkt i forslagene i Lokalbaneplan under forudsætning af uændrede økonomiske rammer for lokalbanerne og med forbehold for størrelsen af regionens midler til regional udvikling samt med inddragelse af erfaringerne fra prøveforløbet på Frederiksværkbanen, 2. at en godkendelse af Lokalbaneplan , herunder kvalitetsforbedringer og investeringsomfang, afventer regionsrådets stillingtagen efter 1. januar 2007 og 3. at forberedelsesudvalget ikke har bemærkninger til, at planforslaget sendes i høring hos kommuner og i befolkningen i oplandet til lokalbanerne. 10

11 Efter HUR s nedlæggelse har Trafikselskabet Movia overtaget ejerskabet af HUR s andel i lokalbaneselskaberne - Lokalbanen A/S med en ejerandel på 100 pct. og Hovedstadens Lokalbaner A/S med 63 pct. Lokalbaneplan er udarbejdet som opfølgning på Masterplanen for lokalbanernes udvikling fra Grundideen i Masterplanen var at hæve kvaliteten i driften ved følgende forbedringer: Indsættelse af nyt togmateriel (27 togsæt er indkøbt og er indsat gradvist fra efteråret 2006 på banerne i Nordsjælland) Øget hastighed (op til 100 km/t) Drift med op til 20-minutters intervaller Forudsætningerne for de gamle Masterplan er siden 2001 ændret på væsentlige områder. Der har bl.a. været stigende brændstofpriser, øgede vedligeholdelsesomkostninger for togmateriellet og faldende passagertal. Dette betyder, at det muligvis ikke længere kan betale sig rent forretningsmæssigt at opgradere alle baner mht. hastighed og driftsomfang. For at tage hensyn til disse og andre faktorer er Lokalbaneplan udarbejdet. Planen omfatter de 5 baner i Nordsjælland samt Østbanen (Køge-Rødvig/Fakse Ladeplads), som fremover vil være finansieret af Region Sjælland. For de enkelte baner i Region Hovedstadens område kan de vigtigste forslag kort opsummeres således (driftsomfang gælder minimum for myldretiden): Frederiksværkbanen: Nye tog, opgradering til 100 km/t og ned til 20- minutters drift er færdig ultimo Forsøgsdrift igangsættes pr. 1.januar Borupgård Trinbræt nedlægges, og Brødeskov får timebetjening. Gribskovbanen: Nye tog er indsat, 100 km/t på Tisvildeleje-grenen, 75 km/t på Gilleleje-grenen og 30 minutters drift på begge grene. Evt. hurtigtog på begge grene. Lille Nord: Nye tog, 100 km/t og 30-minutters drift. Er etableret fra april Hornbækbanen: Nye tog, 75 km/t og 30-minutters drift (mod 20 minutter i myldretiden i dag). Nærumbanen: Ingen ændringer. Planen indebærer anlægsinvesteringer i banerne i Nordsjælland frem til 2009 på 108 mio. kr. Der skønnes en årlig passagerfremgang som følge af planens initiativer på ca kr. Investeringerne finansieres ved statens anlægstilskud og salg af brugte tog, arealer og ejendomme. Det er forventningen i planen, at de samlede nettodrifts- og anlægsudgifter samlet set i planperioden holder sig inden for den økonomiske ram- 11

12 me, der kendes i dag. Inden sommerferien forelægges som tidligere bebudet en mødesag om den nærmere udmøntning og finansiering af anlægsprogrammet. Regionsrådet tiltrådte på mødet i april et forslag til rammer for regionens køb af bane- og bustrafik i Heri indgik prøveforløbet på Frederiksværkbanen inkl. ned til 20 minutters drift i en del af den daglige driftsperiode. Kommunal høring Lokalbaneplanen blev i slutningen af 2006 sendt i høring hos kommunerne i banernes opland. Generelt er der en positiv tilbagemelding på planens sigte om at udvikle og modernisere lokalbanerne. Banerne vurderes at have stor betydning for både den lokale trafik og pendlertrafikken til og fra København. Movia vil gå i dialog med kommunerne om specifikke ønsker og forventninger til lokalbanerne og samspillet med de lokale busruter. Større ændringer af principiel eller budgetmæssig karakter vil blive forelagt regionsrådet. Et resume fra Movia af kommunernes tilbagemeldinger er vedlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Lokalbaneplan (FU) 2. Resume af tilbagemeldinger fra kommunerne (FU) Sagsnr: Arkiv:

13 Den 15. maj 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 STRATEGI FOR JORDFORURENING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet godkender, at forslaget til strategien sendes i høring og 2. at tids- og procesplanen godkendes. RESUME Region Hovedstaden vil på miljøområdet arbejde ud fra visionen: ren jord rent vand sundere liv. Ren jord og rent vand giver ikke i sig selv et sundere liv, men er et af mange bidrag til, at den enkelte kan opnå et sundere liv. Vand er en forudsætning for vores eksistens, og rent drikkevand sikrer, at vandet ikke påvirker vores sundhed i negativ retning. Forudsætningen for at indvinde rent vand er, at jorden ikke er forurenet. Strategien for miljøområdet skal således bidrage til: at borgerne ikke påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jord og grundvandsforureninger at de tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimalt at regionens opgaver skal være forståelige for borgerne og formidles på en måde, der giver borgerne mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse at regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverdenen, og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området SAGSFREMSTILLING Indsatsen mod jordforurening er en regional opgave, og fortidens synder vil de næste mange år stille Region Hovedstaden overfor dyre og komplicerede opgaver. Det er regionens opgave at sikre drikkevandsressourcerne mod de forureninger, der truer nuværende og fremtidige indvindinger af drikkevand, sikre indeklimaet i boliger samt sikre borgerne mod kontakt med kraftigt forurenet jord. 13

14 Regionens drikkevand er truet af giftstoffer der er udledt til jorden. Regionen er på nuværende tidspunkt i høj grad selvforsynende med rent drikkevand, og der indvindes vand af god kvalitet i hele regionen. En fortsat bæredygtig indvinding af drikkevand kan kun baseres på de allerede kendte grundvandsforekomster, der er ikke reserver, som kan erstatte de nuværende indvindinger, hvis de bliver forurenede. Regionen er tæt befolket og har samtidig mange kendte jordforureninger med det resultat, at mange mennesker bor og færdes på forurenede grunde, og det kan påvirke deres sundhed. Det skønnes, at den samlede udgift for Region Hovedstaden til at fjerne forureninger, der er en trussel mod drikkevandet, udgør en risiko for indeklimaet eller for direkte kontakt, beløber sig til mindst 4-6 mia. kr. Regionens budget på jordforureningsområdet er ca. 100 mio. kr. excl. lønudgifter, heraf bruges alene 22 mio. kr. på at drive regions nuværende 100 anlæg til fjernelse af forurening. Region Hovedstaden vil på miljøområdet derfor arbejde ud fra visionen: ren jord rent vand sundere liv. Ren jord og rent vand giver ikke i sig selv et sundere liv, men er et af mange bidrag til at den enkelte kan opnå et sundere liv. Vand er en forudsætning for vores eksistens, og rent drikkevand sikrer, at vandet ikke påvirker vores sundhed i negativ retning. Region Hovedstaden skal være et godt sted at leve og bo, og hertil hører bl.a. at vores drikkevand er rent. Forudsætningen for at indvinde rent vand er, at jorden ikke er forurenet. Med de nuværende økonomiske ressourcer i forhold til opgavens størrelse vil det vare op imod 100 år, inden opgaven er løst. Hertil kommer, at risikoen for ødelæggende forureninger af drikkevandet i den mellemliggende periode er overhængende. Region Hovedstaden vil derfor sætte ind på mange fronter. Den viden, der er på området, skal bevares og optimeres. Det kan blandt andet ske ved samarbejder og videndeling i såvel ind- som udland, og ved et tæt samarbejde med forskningsinstitutioner. De finansielle muligheder skal afsøges. Mulighederne for nye samarbejdsformer herunder partnerskaber, skal afprøves. Metoderne skal optimeres og nye skal afprøves. Regionen skal se helhedsorienteret på opgaven og prioritere med udgangspunkt i bæredygtighed og sundhedshensyn. Strategien for miljøområdet har fire mål: MÅL 1: Borgerne skal ikke påvirkes negativt sundhedsmæssigt af jord og grundvandsforureninger For at nå dette mål skal Region Hovedstaden tage følgende initiativer: Opspore og undersøge forureninger. Kendskab til forureningerne er en forudsætning for en samlet indsats, 14

15 Indsats mod forureninger i grundvandet, Indsats mod forureninger på boliggrunde, Dialog med andre aktører på jordforureningsområdet: med henblik på at forbedre og udvikle den samlede indsats. MÅL 2: De tilgængelige økonomiske ressourcer anvendes optimalt For at nå dette mål skal Region Hovedstaden tage følgende initiativer: Prioritering af indsats: Grundvandsbeskyttelse og indeklima prioriteres højere end indsatsen mod risikoen for kontakt med forurenet jord, Helhedsbetragtning af grundvandsindsats: Bæredygtige grundvandsressourcer prioriteres højt, Økonomisk optimering af opgaver: Prioriteringen skal bygge på økonomiske vurderingsmodeller. MÅL 3: Regionens opgaver skal være forståelige for borgerne, og formidles på en måde der giver borgeren mulighed for at handle fornuftigt i egen interesse For at nå dette mål skal Region Hovedstaden tage følgende initiativer: Let adgang til regionens oplysninger: Borgerrelevante oplysninger skal kommunikeres på regionens hjemmeside og på Danmarks Miljøportal, Gennemsigtig prioritering af indsatsen: Prioriteringen skal bygge på objektive faktorer som offentliggøres, Kvalitet i opgaveløsningen: Herved udarbejde retningslinier for undersøgelser og oprydninger som private ønsker at gennemføre. Mål 4: Regionens viden fastholdes og udvikles i tæt samarbejde med forskningsverdenen, og med anvendelse af de nyeste internationale erfaringer og metoder på området For at nå dette mål skal Region Hovedstaden tage følgende initiativer: Videnopbygning: Opbygning af kompetencer, deling af erfaringer og indhentning af viden fra ind- og udland skal være grundlaget for regionens indsats, Innovation: Der skal også satses på nye og utraditionelle metoder, kun derved kan opgaven løses hurtigere og billigere, Benchmarking: Det store pres på ressourcerne og den komplekse opgavesammensætning fordrer, at regionen bliver blandt de bedste opgaveløsere, Partnerskaber: Der afprøves nye samarbejdsformer for at sikre ny viden og for at sikre hurtigere og bedre oprydning. Strategien udsendes i høring medio juni 2007 hos interessenterne på området med en høringsfrist 31. august Regionsrådet vil herefter på oktobermødet 2007 få forelagt strategien igen med de indkomne høringssvar. 15

16 Strategiforslaget er sammen med tids- og procesplan, en interessentliste, et notat om partnerskaber samt nogle oversigtskort (der viser drikkevandsområder i regionen og de forureninger, der truer dem), vedlagt som bilag. Tids- og procesplan Regionsrådet godkender den 22. maj, at strategien sendes i høring med høringsfrist fra midten af juni til 31. august. Høringssvar kan herefter forelægges på forretningsudvalgsmøde den 23. oktober og på regionsrådets møde den 31. oktober tillige med, at miljøstrategien godkendes. Offentliggørelsen vil finde sted i begyndelsen af november. ØKONOMISKE KONSEKVENSER De økonomiske konsekvenser for den foreslåede strategi kan holdes inden for det på budgettet afsatte beløb. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Strategi forslag (FU) 2. Tids- og procesplan (FU) 3. Interessentliste (FU) 4. Notat om Partnerskaber 30. april 2007 (FU) 5. Oversigtskort, der viser drikkevandsområder i Region Hovedstaden (FU) 6. Oversigtskort der viser forureninger i Region Hovedstaden (FU) Sagsnr: Arkiv: 16

17 Den 15. maj 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 RENOVERING AF BYGNINGER PÅ SKIBBYHØJ ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender, at der meddeles anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til påbegyndelse af en modernisering/renovering af Skibbyhøj. RESUME Fem af de syv bygninger på Skibbyhøj, som henhører under Psykiatrivirksomheden, trænger til en gennemgribende renovering. Det foreslås at den afsatte ramme i budget 2007 på 2,5 mio. kr. anvendes til en påbegyndelse af en modernisering/renovering af Skibbyhøj. SAGSFREMSTILLING Skibbyhøj, der henhører under Psykiatrivirksomheden, er et socialpsykiatrisk tilbud med tilknyttet botilbud og egne værksteder med dagbeskæftigelse. Skibbyhøj ligger i Skibby ved Frederikssund. Fem af de syv bygninger på ejendommen trænger til en gennemgribende modernisering og renovering. De to øvrige bygninger trænger alene til modernisering. Alle midlerne i socialpsykiatriens investeringsramme 2007 bør anvendes på Skibbyhøj, idet denne ejendom i sammenligning med de øvrige sociale driftsenheder er i meget dårlig stand. Der vil blive udarbejdet et programforslag for den videre renovering/modernisering af Skibbyhøj, således at arbejdet kan gennemføres sammenhængende og rationelt. Det er en forudsætning for gennemførelsen af den videre renovering/modernisering af Skibbyhøj, at kommunerne tilslutter sig forslaget i forbindelse med udarbejdelsen af de sociale rammeaftaler. Projektet bør gennemføres uafhængigt af psykiatriplanen. 17

18 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er i regionens budget afsat i 2,5 mio. kr. i investeringsrammen for socialpsykiatrien i Der søges i denne sag om anlægsbevilling på beløbet. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING REGIONSRÅDETS BESLUTNING Sagsnr: Arkiv:

19 Den 15. maj 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 ETABLERING AF NØDSTRØMSANLÆG PÅ RIGSHOSPITALET ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender, at der meddeles anlægsbevilling på 42,7 mio. kr. til etablering af nødstrømsanlæg på Rigshospitalet. RESUME Rigshospitalets nødstrømsanlæg er fra hospitalets opførelse og har en kapacitet på ca. 16 pct. af hospitalets dagtimeforbrug. Dette er betydeligt mindre end ønskeligt for en forsvarlig drift, hvis det offentlige forsyningsnet svigter. Den generelle situation på hospitaler og sygehuse i Danmark er en nødforsyningskapacitet på mellem 40 pct. og op til over 100 pct. På den baggrund ansøges der om en anlægsbevilling på 42,7 mio. kr. til etablering af nyt nødstrømsanlæg på Rigshospitalet. Anlægget vil have fulddækkende kapacitet for de centrale behandlingsfunktioner på Blegdamsvej. SAGSFREMSTILLING Rigshospitalets nødstrømsanlæg er fra hospitalets opførelse og har en kapacitet på ca. 16 pct. af hospitalets dagtimeforbrug. Sikkerhedsniveauet er ikke tidssvarende og betydeligt mindre end ønskeligt med henblik på opretholdelse af en forsvarlig drift på et moderne hospital, hvis forsyningen fra det offentlige forsyningsnet svigter. Den generelle situation på hospitaler og sygehuse i Danmark er en nødforsyningskapacitet på mellem 40 pct. og op til over 100 pct. Igennem de seneste år er der blevet gennemført og igangsat adskillige opgraderingsprojekter på blandt andet hospitaler i Region Hovedstaden og andre steder i landet, der har givet de berørte hospitaler en tilfredsstillende nødstrømsforsyning. Nødstrømskapaciteten på Rigshospitalet forhøjes bedst og mest fremadrettet ved at etablere et fulddækkende nødstrømsanlæg (med en vis overskudskapacitet). Samtidig er det af hensyn til patientsikkerheden hensigtsmæssigt at etablere særlig 19

20 reserveforsyning (no-break-anlæg) til diagnostisk udstyr (røntgen m.v.), der anvendes i forbindelse med operationer. Sagen indebærer på denne baggrund, at der bygges et nødstrømsanlæg bestående af fire dieselmotorer med hver sin generator og en samlet kapacitet på 8-10 MW. Samtidig udskiftes hospitalets centrale afbrydere til højspændingsnettet, da disse er af en type, der er udfaset, vanskelige at servicere og har en vis kendt defektrisiko. I forbindelse med denne udskiftning omlægges højspændingsforsyningen, så den fremover har en mindre risikoprofil. Herudover etableres der to store no-break-anlæg til at sikre hospitalets røntgenudstyr, scannere og gennemlysningsudstyr, der anvendes i forbindelse med operationer. På baggrund af forprojekt gennemført i oktober 2005 ansøges der om 42,7 mio. kr. til etablering af nyt nødstrømsanlæg på Rigshospitalet. Anlægget vil have fulddækkende kapacitet for Blegdamsvej-området, hvor hospitalets behandlingsfunktioner helt overvejende er placeret. Af logistiske grunde omfatter anlægget ikke funktionerne på Tagensvej (bl.a. forskning og administration), hvor behovet er mindre presserende. Planerne for realisering af hospitalsplanen, herunder med etablering af ny nordfløj, vil kunne indebære, at der bliver behov for en senere udbygning af nødstrømsforsyningen. Projektet tilrettelægges derfor, så det uden væsentlige ændringer i grundstrukturen bliver muligt at foretage den nødvendige tilpasning samtidig med etablering af en ny nordfløj. Projektet antages at kunne gennemføres på 14 måneder inklusive detailprojektering, udbud og opbygning, med opstart oktober 2007 og færdiggørelse ultimo Anlægsudgifterne forventes afholdt med 12,1 mio. kr. i 2007 og 30,6 mio. kr. i Projektet bør gennemføres uafhængigt af hospitalsplanen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er i budget 2007 og 2008 afsat i alt 41,2 mio. kr. til etablering af et nødstrømsanlæg på Rigshospitalet, heraf 10, 6 mio. kr. i Der søges i denne sag om en anlægsbevilling på 42,7 mio. kr., heraf forventes 12,1 mio. kr. afholdt i De resterende 1,5 mio. kr. finansieres af den i budget 20

REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. maj 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, Regionsrådssalen. Møde nr. 6

REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. maj 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, Regionsrådssalen. Møde nr. 6 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. maj 2007 Kl. 18.00 Regionsgården i Hillerød, Regionsrådssalen Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Kirsten Lee Henrik Thorup Lars Engberg

Læs mere

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl

Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE. Tirsdag den 28. marts Kl DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget DET MIDLERTIDIGE FORRETNINGSUDVALG EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 28. marts 2006 Kl. 12.30 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 3 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S

Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Principper for sammenlægning af anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S og drifts- og infrastrukturselskabet Aarhus Letbane Drift I/S Baggrund og forudsætninger Aarhus Letbane I/S blev stiftet i 2012 med baggrund

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009.

Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Notat til Region Sjælland vedrørende forslag til udvidelse af køreplanerne på lokalbanestrækningerne Holbæk Nykøbing Sj. og Østbanen fra 2009. Indledning. Dette notat er udarbejdet på foranledning af en

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007.

Sagsnummer 108099-167903 THECA. Til. Region Hovedstaden. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk. 30. oktober 2007. Notat Til Region Hovedstaden 1/5 Sagsnummer 30. oktober 2007. Sagsbehandler TN Direkte 36 13 16 03 Fax 36 13 16 93 TN@movia.dk Investeringer i Region Hovedstaden. CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: Baggrund.

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side:

Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts Åbent: Side: 1 Bilagsoversigt til forretningsudvalgs ekstraordinære møde den 28. marts 2006 Åbent: Side: 1. Høring af udkast til bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer 3 2.

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 5 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 8. maj 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 5 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg

Læs mere

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007

Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterreguleringsoversigt for Sønderjyllands Amt 18. maj 2007 Efterregulering af aftale om fordelingen af Sønderjyllands Amts aktiver og passiver, rettigheder og pligter som følge af opgaveflytninger 1.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 23. oktober 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 13

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 23. oktober 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 13 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 23. oktober 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN

D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Fredag den 24. oktober 2008 Kl. 17.00 Sted: Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57 Hovedvejen, indgang 15, st., mødelokale 18.2

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning)

Byggeprogram og anlægsbevilling. (vejledning) Byggeprogram og anlægsbevilling (vejledning) Senest ajourført den 4. november 2008 BYGGEPROGRAM OG ANLÆGSBEVILLING 1. KOMPETENCE- OG OPGAVEFORDELING I HENHOLD TIL BYGGEREGULATIVET Byggeprogram Byggeregulativets

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 06 Flexturtakster 2016. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. september 2015 Jesper Nygård Kristensen 06 Flexturtakster 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at forslag til ny Flextur takst godkendes

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06

RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06 RIGSREVISIONEN København, den 8. august 2006 RN A607/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Ørestads- og Metroprojektet (nr. 2) (beretning nr. 3/04) I. Indledning 1. I mit

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-05-2008 Dato: 07-04-2008 Sag nr.: KB 122 Sagsbehandler: Ingibjörg Huld Halldórsdóttir Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik

Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Muligheder for realisering af et tilpasningsbehov på 30 mio. kr. på kollektiv trafik Baggrund I budgetaftalen for 2015 indgår, at der i 1. kvartal 2015 træffes beslutning om rammerne for budgettet for

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering

Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og aktivitetsrapportering Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5773 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: Telefon: 76631659 Sammenfatningsnotat vedr. 3. Økonomi- og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND

Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling VEJEN TIL REN JORD OG RENT VAND VI SIKRER REN JORD OG RENT VAND Hovedstadsregionen skal være en grøn og innovativ metropol med høj vækst og livskvalitet.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute.

Administrationen undersøger prisudviklingen i Flextrafik Rute. Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 06. Budget 2010 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller At budgetforslaget danner udgangspunkt for det budgetmateriale, der

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen

UNDERUDVALGET VEDR. REGIONAL UDVIKLING. Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00. Mødelokale anvises ved receptionen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 1. december 2009 Klokken 9:30-12:00 med efterfølgende frokost 12:00 13:00 Sted: Rungstedgaard Rungsted Strandvej 107 2960 Rungsted Mødelokale: Mødelokale anvises

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr.

REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET. Torsdag den 27. oktober 2011. Klokken: 17:00 19:00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLINGSPLANS- OG TRAFIKUDVALGET Torsdag den 27. oktober 2011 Klokken: 17:00 19:00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 8 Mødet slut kl. 18.30

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere