HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den på Thoras Minde i Bagsværd klokken Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Optælling viste at 12 parceller var repræsenteret ved 14 personer. Punkt 2, Beretning om foreningens virksomhed. Formanden bød velkommen til Haspegårdens Generalforsamling Vi har igen i år stillet lidt brød kaffe/te, gl.dansk samt øl og vand frem som I bare skal forsyne jer med. Generelt. Jeg vil starte med at præsentere den nuværende bestyrelse. Jørn Johansen kasserer, Flemming Yssing Hansen næstformand, Jørgen Rosenbeck-Hansen sekretær, Vibeke Jespersen bestyrelsesmedlem. Herudover har 1. suppleant Jane Hansen deltaget i vores bestyrelsesmøder. Siden sidste års generalforsamling har vi haft 4 bestyrelsesmøder. Endvidere deltog vi i foråret 2013 i det årlige møde mellem byrådet og grundejerforeningerne. I år finder dette møde sted den 5. maj, hvor vi selvfølgelig igen vil deltage. Kommunen har i år valgt at holde mødet efter et nyt koncept. Vi kan stadig indsende spørgsmål, men vi vil på forhånd modtage såvel spørgsmål som svar skriftligt. På selve mødet vil man så tage en debat med grundejerfor-eningerne om Gladsaxes udvikling og liv. En noget anderledes form end vi er vant til. Haspegårdens grundejerforening er medlem af Sammenslutningen af grundejerforeninger i Gladsaxe. Det er en paraplyorganisation som samler Gladsaxes grundejerforeninger. Foreningen har 39 medlemsforeninger med et samlet antal grundejere på omkring På grund af størrelsen er kommunen ofte mere lydhør over for denne end over for den enkelte grundejerforening. Mange ting sker derfor naturligt nok via Sammenslutningen, idet vi her står stærkere i spørgsmål som vedrører kommunen, end hvis vi stod alene. Af samme årsag finder jeg det vigtigt, at vi deltager aktivt i Sammenslutningen, hvilket vi i mange år har gjort via min funktion som sekretær i Sammenslutningen. Som det har været nævnt mange gange tidligere, så har Haspegårdens Grundejerforening den udfordring at medlemskabet er frivilligt. Men på trods af det frivillige medlemskab har vi alligevel formået og få en positiv nettotilgang af medlemmer, så vi i år er 238 medlemmer ud af ca. 320 mulige. De 320 mulige har jeg fundet frem til ved at se på et kort over matriklerne for haspegårdskvarteret, og tallet er derfor forbundet med nogen usikkerhed bl.a. fordi flere parceller består af 2 matrikler. Men alt i alt synes jeg et medlemsnivau på 238 er ganske flot. Sammenslutningen. I min egenskab som sekretær for Sammenslutningen deltager jeg i dennes forretningsudvalgsmøder samt i diverse møder med kommunen. De sidste mange år har vi en gang årligt haft et møde med teknisk forvaltning, hvor forskellige emner er fremme. Også i 2013 havde vi et godt møde med forvaltningen. Vi havde bl.a. emnerne kommunikation, carporte, rækkehuses stikledninger og genbrugsbeholdere oppe på mødet. Af disse emner er særligt 3 af speciel interesse for os. Kommunikation. Vi har ligesom mange andre foreninger oplevet en tendens til ringere informationen fra

2 kommunens side af. Det sker ofte, at kommunen glemmer at orientere grundejerforeningerne, hvis der sker noget i deres område. På dette punkt lovede forvaltningen, at de fremover vil kommunikere bedre til grundejerforeningerne. Det er et punkt vi tidligere har haft oppe uden at det har hjulpet, men i år lød det som om det blev taget mere seriøst. Så nu håber vi, at det bliver bedre. Samtidig lovede forvaltningen at anvende en mere sober tone i breve til borgerne. Vi har haft eksempler på breve hvor dette ikke var tilfældet. Carporte: Det drejer sig ulovlig opførte carporte. Forvaltningen kunne fortælle at der er politisk flertal i kommunen for at bevare 5 m grænsen, d.v.s. den regel der siger at carporte skal ligge 5 m fra skel mod vej. Skel vil her sige matriklens skel mod vej/fortov. Ikke noget med til fortovskant eller til vejens midterlinie. Kommunen er blevet gennemfotograferet og man har fundet frem til at 600 grundejere overtræder reglen. Alle 600 vil inden for en overskuelig tid få besked om lovliggørelse. Der kan ikke gives nogen generel dispensation. Der vil blive taget stilling til hver enkelt sag. Genbrugsbeholdere: Vedr. genbrugsbeholderne så har flere af os allerede oplevet at de gået i stykker og har måtte repareres. Men på trods af dette så er levetiden ifølge forvaltningen 10 år. Der er 2 års 100 % garanti på beholderne og derefter vil der sandsynligvis blive tale om yderligere 5 års delvis garanti. Hvor meget den delvise garanti omfatter er endnu uvist. Når der ikke læn-gere er garanti på beholderne vil omkostninger til reparation/udskiftning være beboernes ansvar. Parkeringsregler. De nye landsdækkende parkeringsregler, der trådte i kraft pr. 1. marts, nåede aldrig til Gladsaxe. I samme uge som de trådte i kraft vedtog Gladsaxe en særregel gældende for hele kommunen, og det er således stadig tilladt at parkere med 2 hjul på fortovet. Parkering må selvfølgelig ikke ske på cykelsti, eller så langt ind på fortov så der ikke er plads til f.eks. en barnevogn. Omkring parkering i området kan jeg tilføje, at bestyrelsen er opmærksom på de til tider mange parkerede biler på Hjortevænget. Disse tilhører Novo ansatte der øjensynlig har svært ved at finde parkeringspladser p.g.a. af det meget byggeri der sker på Novo's område. Vi afventer færdiggørelsen af kontorbyggeriet på hjørnet af Krogshøjvej og Smørmosevej før vi vil gøre noget ved det. Dette skyldes at der i forbindelse med dette kommer et stort parkeringsanlæg, samtidig ser problemet for tiden ud til at være aftagende. Novo Zymes. Novo Zymes har ansøgt om at opføre en 70 m høj skorsten. Vi blev via et af vores medlemmer gjort bekendt med at Gladsaxe kommune har givet Novo Zymes en dispensation til at opføre en 70 m høj skorsten. Det er et typisk eksempel på den dårlige kommunikation der er fra kommunen til grundejerforeningen. Dispensation blev givet da byggeriet ikke er i overensstemmelse med lokalplan 135, idet denne foreskriver en maksimal tilladt byggehøjde på 12 m. Da vi blev gjort bekendt med det, sendte vi vores kommentarer til dispensationen, hvor vi tydeligt gør Gladsaxe Kommune opmærksom på vores utilfredshed med at de gang på gang dispenserer fra lokalplanen, så snart det drejer sig om erhverv. Efter det oplyste overholdes alle de miljømæssige forhold, men æstetisk vil det ikke pynte i kvarteret, idet skorstenen vil rage langt op over alle de omkringliggende bygninger. Vi er naboer til et industrikvarter og der har gennem tiden været gjort meget for at afskærme Novo's bygninger fra det omkringliggende parcelhusområde, bl.a. ved etablering af et grønt bælte. Men når Novo gang på gang for tilladelse til at overskride byggehøjden, så kan ikke engang et tæt grønt bælte skjule bygningerne. Generelt. Dobbelthuse: Med vedtagelse af kommuneplan 2013 har byrådet besluttet at der i Gladsaxe kommune kan

3 bygges dobbelthuse på grunde der minimum er 800 kvm. Det kræver dog det skal være lavenergihuse der skal opfylde de til en hver tid strengeste energikrav. Alligevel er det endnu et tydeligt bevis for at Gladsaxe Komune kun tænker på en ting. Vækst vækst og atter vækst. De bruger undskyldningen at de vil være en grøn kommune, og det er derfor nok vanskeligt at få gjort noget ved. Men desværre bliver der mere og mere byfortættelse som går ud over de grønne områder. Sammenslutningen er opmærksom på det og vil i den udstrækning det kan lade sig gøre kæmpe imod dette. Fjernvarme. Fjernvarme er tilsyneladende blevet en overvældende succes i Gladsaxe Kommune, og udbredelsen af dette går langt hurtigere end først antaget. Således er udbredelsen af fjernvarme i parcelhuskvarterne allerede startet. Det sidste jeg har hørt er at etablering af fjernvarme i dele af Søborg Grundejerforening allerede vil ske fra i år. Omkring Haspegårdskvarteret har jeg desværre ikke noget nyt, men kan kun opfordre til at man holder øje med hvad der sker på området via lokalavisen eller ved at kontakte kommunen, specielt hvis man står over for at skulle udskifte det gamle oliefyr. Afslutning. Bestyrelsen har gennem det sidste år diskuteret hvad der kan gøres for at øge interessen for grundejerforeningen. Den ringe interesse giver sig bl.a. udslag i ringe fremmøde til genralforsamlingen, meget få medlemshenvendelser til bestyrelsen gennem året og ofte kommer forespørgslen meget sent i forløbet, hvor det kan være svært at gøre sin indflydelse gældende. Vi har gennem årene forsøgt at lægge generalforsamlingen på forskellige ugedage og tidspunkter, ligesom vi har forsøgt med forskellige indlæg som kunne have medlemmernes interesse. Ingen af tingene har desværre haft den store effekt, så det er svært. Vi har diskuteret, om grundejerforeningen har overlevet sig selv, og om vi skal arbejde for en nedlæggelse af den. Hvis der alligevel ikke er nogen interesse i den, hvorfor så have den? Det er dog bestyrelsens opfattelse at det er værd at føre grundejerforeningen videre. Selvom der for tiden ikke er de store udfordringer, så kan ingen sige noget om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Får kommunen skøre indfald som kommer til at berøre vores område, så er det godt at der er en grundejerforening, da denne vil stå stærkere overfor kommunen frem for den enkelte grundejer. Af samme årsag er vi også med i Sammen-slutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe, for sammen er vi stærkere. Så jeg vil opfordre til at man støtter op om sin grundejerforening og bruger den. Også selvom der er stille perioder, hvor der ikke er de store udfordringer i grundejerforeningen. Samtidig så arbejder grundejerforeningen også på mange andre områder gennem Sammenslutnigen. Områder som måske ikke er så synlige i lokalområdet. Bl.a. emner som trafiksikkerhed, bekæmpelse af byfortættelse, affaldssortering, offentlig transport osv har gennem tiden været diskuteret med kommunen. Så endnu engang støt op om jeres grundejerforening. Opfat den som en forsikring man forhåbentlig aldrig for brug for. Men skulle tilfældet komme så er den der. Endelig, et medlemsskab af vores grundejerforening koster kun 50 kr. pr. år. Det er billigt, så det burde ikke afholde nogen fra at støtte deres lokale grundejerforening. Sidste år bebudede jeg min afgang som formand, og tiden er nu kommet. Jeg blev formand i 1996, så 20 års jubilæum nåede jeg ikke, men tæt på. Jeg ønsker den fremtidige bestyrel-se al mulig held og lykke med det videre arbejde, som jeg vil bakke op om. Samtidig håber jeg at foreningen vil fortsætte med at have en repræsentant i Sammenslutningen, så vi bevarer det tætte forhold til denne.

4 I forbindelse med denne min sidste beretning, vil jeg gerne takke den siddende bestyrelse for et rigtigt godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Bestyrelsesmøderne er altid foregået i god ro og orden under hyggelige former, hvor vi har kunnet tale om tingene. Det vil jeg komme til at savne. Tak. Spørgsmål til og diskussion af beretningen Jørn efterspurgte regler for carporte og formanden svarede, at kommunen vil bedømme sagerne individuelt. Større diskussion med eksempler på urimeligheder. Vibeke supplerede med garager og dobbelt grunde. Flemming spurgte, om 20 års reglen for hævd opretholdes. Næppe og efter 2 år anvendes det hårde sprog via politiet. Jane fremførte, at der måtte være forskel på carporte, der var over 40 år gamle og de nyere. Michael svarede, at der ville blive givet midlertidige dispensationer. Birgitte Carstens anførte at der for 20 år siden blev stillet krav om at der skulle være plads til to biler på grunden. Trafikproblemerne i vort kvarter blev ivrigt drøftet af op til fire medlemmer samtidig. Det drejede sig om bilernes hastighed og parkering, manglende cykelstier, gennemkørende tung trafik mm. Maria påtog sig at forsøge at få disse problemer med på byrådets møde den 5. maj og at tilmelde os senest den Punkt 3, Fremlæggelse af det reviderede regnskab. Kassereren Jørn Johansen henviste til regnskabet på bagsiden af den udbragte dagsorden. Han fremhævede at udgifterne var relative små. Overskuddet var lagt til formuen, som nu nærmer sig kroner. Medlemstallet var steget en smule til 238 takket være Janes og Jørns ihærdighed med at kontakte tilflyttere. Vi får ikke længere besked om til- eller fraflytning fra kommunen. Det kræver derfor et stort opsøgende arbejde.at bringe os ajour. Maria Marloth Henze, Frodesvej 11 mente at sociale tiltag som Slå katten af tønden og Loppemarked kunne være medvirkende til at tiltrække medlemmer. Jørn fortalte, at det var prøvet før uden effekt. Maria spurgte, om dobbelthuse kræver to medlemskaber, hvortil Michael svarede ja. PUNKT 4 fastsættelse af næste års kontingent. Kassereren foreslog uændret 50 kroner, hvilket blev vedtaget. Punkt 5, Forslag fra bestyrelsen. Ingen Punkt 6, Forslag fra medlemmerne. ingen Punkt 7, Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter. Flemming Yssing Hansen, hidtidig næstformand, blev valgt til formandsposten for to år efter

5 Michael Jensens afgang. Maria Marloth Henze blev nyvalgt til bestyrelsen for to år. Jørgen Valeur Rosenbeck-Hansen blev genvalgt til bestyrelsen for to år. Jane Hansen blev genvalgt for et år som første suppleant til bestyrelsen. Emil Kloster Andersen blev nyvalgt som anden suppleant til bestyrelsen. Birgitte Nørrelund blev valgt til revisor for to år. Michael Jensen blev valgt til revisorsuppleant for et år. Punkt 8, Eventuelt Flemming takkede den afgåede formand, Michael, for 18 år på posten efter en kortere periode som almindeligt bestyrelsesmedlem. Perioden havde været præget af Michaels engagement trods den svindende interesse fra foreningens medlemmer. Jvrh

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen.

Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og fremlagde herefter dagsordenen. Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 29/4 2008 i kantinen på Mørkhøj skole Formanden bød velkommen og derefter blev dirigent valgt. Dirigent blev Ulf Nordquist. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere