Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Regnskab Bemærkninger Behandles i Teknik- og Miljøudvalget 21.marts / 71

2 ! " # $% $ & ' ( )& "*+",! -"*)./ ""&! 0'++*+ +* $ *+ 4 #! $ # $12#3. + * '% )!!/#5 $12/3 + +// $ (+ / $12&31,* /& $12537(, )!!//5 $12!3+*++! $12 3++' 2 / 71

3 Det samlede Regnskab for for Teknik- og Miljøforvaltningen viser at der på forvaltningens rammebelagte driftsområder var et netto mindreforbrug på 331,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på følgende større poster: Parkeringsområde har merindtægt vedr. momssagen 255,7 mio.kr. Byfornyelsesområdet et mindreforbrug på 93,7 mio.kr. KTK netto mindreindtægter på 19 mio.kr. øvrige områder har et samlet mindreforbrug på 9 mio.kr. det takstfinansierede område under Miljøkontrollen merforbrug på 7,5 mio.kr. TMF er blevet bevilliget en rammeoverskridelse på 4,9 mio. kr. i form af et internt lån til delvis finansiering af IT-investeringer, hvilket er en udvidelse af det økonomiske råderum (mindreforbruget korrigeret for bullit 1,2, og 5) På de rammebelagte anlægsområder er mindreforbruget på 104,8 mio.kr.. Mindreforbruget fordeler sig på følgende større poster: Mindreforbrug på Vej & Park s anlægsområde på 31,7 mio.kr. Mindreforbrug i Miljøkontrollen til jordoprensning på 26,5 mio.kr. Derudover er der et mindreforbrug vedr. investering i Parkeringautomater på 17,7 mio. kr. Mindreforbruget hos Byfornyelsen udgør 8,5 mio.kr. Borgerrepræsentationen besluttede d. 25. marts 2004 at isolere KTK fra resten af Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske ramme. Derfor vil finansiering af mindreindtægten hos KTK søges dækket at en udvidelse af det interne lån ((BR 152/04). I forbindelse med nedbringelse af serviceudgifterne samt de tidlige overførsler er der allerede blevet overført 122,9 mio. kr. på driften - hvor 70,1 mio. kr. vedrører midler på det takstfinansierede driftsområde - samt ca. 73 mio. kr. på anlæg. I forbindelse med regnskab vil der søges overført - af BR allerede prioriterede projekter - for yderligere 27,2 mio. kr. på driften og 67,3 på anlæg. Nedenstående tabel viser status på overførsler fra. Der vil i maj 2007 komme en yderligere mulighed for overførsler i den ordinære overførselssag. Serviceudgifts overførsler Tidlige overførsler Regnskabsoverførsler (ØU d. 2/4-07)) Overførsler i alt netto netto netto netto kr kr kr kr. Drift Ordinær drift Særlige driftsområder Drift i alt Anlæg Anlæg i alt I alt / 71

4 Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Afvigelse (-= merudgifter) Bevilling netto netto netto netto netto Rammebelagte områder, drift Sekretariatet Plan & Arkitektur, administration Plan & Arkitektur, byfornyelse Kvarterløft Byggeri & Bolig Vej & Park Amager Strandpark Københavns Kirkegårde Parkering København RIA Kommune Teknik København Miljøkontrollen, gebyrfinansieret Miljøkontrollen, takstfinansieret Rammebelagte områder, anlæg Sekretariatet Kommune Teknik København Vej & Park Plan & Arkitektur, byfornyelse Kvarterløft Byggeri & Bolig Amager Strandpark Parkering København Miljøkontrollen, gebyrfinansieret Miljøkontrollen, takstfinansieret Finansposter Sekretariatet Plan & Arkitektur Kvarterløft Byggeri & Bolig Vej & Park Amager Strandpark Københavns Kirkegårde Parkering København RIA Kommune Teknik København Miljøkontrollen I alt / 71

5 Finansiel status PRIMO Direkte posteringer på HK 9 Øvrige forskydninger via HK 8 ULTIMO Aktiver Likvide aktiver Tilgodehavende hos staten Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. jordforsyning Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Passiver Passiver tilhørende fond, legater mv Kortfristet gæld i øvrigt Langfristet gæld Balance Hensatte forpligtelser Generelt: Generelle bemærkninger til Teknik og Miljøforvaltningens finansielle status.: Primoværdierne er inkl. Brandvæsnet som er overført til Økonomiudvalget primo. Overførsel af Kvarterløft, Miljøkontrollen og Sekretariatet statusposter er sket som direkte postering på status elle indgå som bevægelserne på hovedkonto 8. Langfristede tilgodehavender Kapitalandele i de tilknyttede selskaber under MFU der blev overført til TMU i forbindelse med ændringen i forvaltningsstrukturen primo Regulering af kapitalandel til indre værdi baseret på selskabernes regnskab for 2005 (hovedsagligt KE Varme- og Elforsyning Holding P/S og KE Forsyning P/S Udlæg vedr. jordforsyning Saldo på udlægskontiene vedr. jord og affald i Miljøkontrollen overført fra Miljø- og Forsyningsudvalget til Teknik og Miljøudvalget som følge af ændringen i forvaltningsstruktu ren primo Overførsel af årets resultat på hovedkonto Materielle anlægsaktiver Udover afledte postering vedr. afskrivninger er der fortaget en afgang af anlægsaktiverne på 196 mio.kr. vedr. Brandvæsnets flytning til Økonomiudvalget og en tilgang 54 mio.kr. vedr. Miljøkontrollens overførsel fra Miljø- og Forsyningsudvalget Kortfristet gæld i øvrigt Statusposte vedr. Miljøkontrollen overført til Teknik og Miljø i forbindelse med ændring i forvaltningsstrukturen Udpostering af saldo vedr. momsrefusion i Parkering. Beløbet overført til udmøntning på driften i 2004 BR 595/05 Parkering havde modtaget momspengene retur som følge af ændrede momsregler. 5 / 71

6 Hensatte forpligtelser Forpligtelser vedrørende pensioner og aktiebeskatning vedr. Miljø og Forsyningsudvalget overført til Teknik og Miljøudvalget i ændringen i forvaltningsstrukturen primo. 6 / 71

7 TMU Sekretariatet Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Rammebelagte områder, drift Sekretariatet Sekretariatet - puljer Rammebelagte områder, anlæg Sekretariatet Finansposter Finansposter I alt Sekretariatet Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Vejvedligeholdelse m.v Kommunalbestyrelses- og amtsråd Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Redningsberedskab Ialt Sekretariat og forvaltninger Merudgifter vedr. omlægning af IT-funktion, som finansieres ved internt lån jf. BR 550/ Merudgifter vedr. oprydningsprojektet til afskrivning af tilgodehavende 0,4 mio.kr. og -900 fordeling af saldi efter Accenture lønanvisning 2,0 mio. kr., heri er modregnet 1,5 mio.kr. restsaldo vedr. lønanvisning Merudgifter til ESDH - TMF ( andel af Økonomiforvaltningens udgifter til fællesprojektet) Mindreudgifter primært vedr. ufordelt lønpuljemidler 4,6 mio. kr Sekretariatet - puljer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7 / 71

8 Sekretariat og forvaltninger Sekretariatet Ialt Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Sekretariat og forvaltninger Ialt Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 07C 07G 08C 08D 08K Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Ialt C Renter af langfristede tilgodehavender 738 Merindtægt vedr. udbytte fra Kommune Kemi 08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Merudgift tilgodehavende vedr. Vandprissagen overført fra Miljø- og Forsyningsudvalget i forbindelse med ændringen af forvaltningsstrukturen og ikke kunne primoposteres. Modsvares af mindreforbrug under Miljø- og Forsyningsudvalget Fald i tilgodehavende vedr. vandprissagen, regulering af indbetalingerne vedr D Forskydninger i langfristede tilgodehavender Merudgift vedrørende overført saldi fra MFU indskud i KE 's aktieselskaber. 8 / 71

9 08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Mindreindtægt pga. fald i kreditorerne på 5.3 mio.kr. Modsvares af stigning i 2005 vedr. afregning Brandhaner i 2005, samt øgede mellemregning vedr. lønfejl på 0,9 mio.kr. som modsvares under Økonomiudvalget. 9 / 71

10 Plan og arkitektur Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Rammebelagte områder, drift Byfornyelseskonto administration Rammebelagte områder, anlæg Byfornyelseskonto Finansposter Finansposter I alt Byfornyelseskonto Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri m.m Driftssikring af boligbyggeri m.m Sekretariat og forvaltninger Ialt Fælles formål 120 Mindreforbrug t.kr. 120 til honorar i forbindelse med arkitektkonkurrence om "Optionsarealet Valby Langgade 95" - BR 633/02 - tidligere overført fra Beløbet dækker kommunens forpligtelse til betaling af honorar til arkitekt i fald vinderprojekt ikke gennemføres. Beløbet overføres til Beboelse / 71

11 Mindreforbrug på t.kr. 68 på udgift til forskelsleje på kommunens udlejede andelsboliger 68 Merindtægten udgør driftsresultater før proritetsrenter, afdrag og øvrige forskydninger vedr lejemål og lejere på kommunens råde-over ejendomme akkumuleret fra afslutningen af ombygningsperioden og frem til 31. december Dette beløb var kalkuleret medtaget under byfornyelse - anlæg på IM-konto , som en del af det integrerede byfornyelsesforløb som ved salg af ejendommen ville indgå på ejendommens kapitalbevilling. En nøjere drøftelse med Revisionsdirektoratet om disse posters korrekte postering har nu medført at ejendommenes driftsresultater fra 6 måneder efter færdiggjort ombygning frem til salg bogføres som udlejningsejendom i kommunens regi. Mindreindtægten modsvare af merudgifter under finanposter af tilsvarende størrelse Andre faste ejendomme 1642 Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger i udbetalingerne af støtte til bevaringsværdige bygninger (Tårne & Spir) og byøkologiske projekter. Kommunen har givet bindende tilsagn, der dækker hele bevillingen og mindreforbruget søges derfor overført til Byfornyelse og boligforbedring Merforbruget skyldes inflationsmæssig budgetusikkerhed i forbindelse med fremskrivning af ydelsesstøtten til byfornyelse. Afvigelsen udgør 1,1 % af årets regnskabstal Driftssikring af boligbyggeri m.m Mindreforbruget sammensætter sig af et merforbrug til "Tilskud til kolegier" på 2,3 mio. kr. grundet efterbetaling til Rigshospitalets kollegium for årene , som også i de kommende år vil modtage grundskyldsudligning i størrelsesordenen 0,7 mio. kr. p.a. følgende udviklingen i ejendomsvurdering og grundskyldspromille. Kollegier driftssikring har givet et mindrebrug på t.kr. 37. Mindreforbruget til ydelsesstøtte i forbindelse med det støttede byggeri udgør 4,6 mio. kr. og begrundes i inflationens påvirkning af renten og udvikling i de bagved liggende lån Driftssikring af boligbyggeri m.m Afvigelsen skyldes at statsrefusion på ca. 1 mio. kr. fejlagtigt er bogført 2 gange i 2005 og berigtiges som en korrektion mellem regnskabsårene 2005 og. Administration Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Indtægter efter forskellige lov Ialt / 71

12 Administrationsbygninger -784 Merforbruget til huslejebetaling mv. skyldes at rammen ultimo er nedjusteret med 3,8 mio. kr. via en negativ tillægsbevilling (identisk med det fremskrevne huslejebeløb for 2005) til dækning af huslejebidrag, Plan & Arkitektur er i flyttet til Njalsgården med en forventet lavere huslejebetaling. En Besparelse som allerede var indkalkuleret i budgetteret, som en del af forvaltningens prioriteringrum Sekretariat og forvaltninger 2123 Tillægsbevilling i (BR679/06) som følge af DUT - Lov om ændring af Planloven Etablering af plansystem DK. Beløbet er ikke anvendt til formålet i og anmodes overført til 2007 i forbindelse med etableringen af systemet. Merindtægt på indtægtsdækket virksomhed (royalty) og konsulentbidrag vedr. aftalt boligforbedring. Beløbet dækker mindreindtægten på funktion Mindreforbrug på administrationsbudgettet. Beløbet dækker mindreindtægten på funktion Indtægter efter forskellige lov -692 Mindreindtægten på kommunalt støttesagsgebyr skyldes at prisforholdene i byggebranchen har bevirket at to projekter, 50+ (AAB) og Langgadehus (AKB) med et samlet støttesagsgebyr på ca. 0,7 mio. kr. har fået så høje licitationsbud, at det ikke har været muligt at gennemføre projekterne inden for rammebeløbet. Mindreindtægten dækkes af merindtægt og mindreforbrug på funktion Byfornyelseskonto Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Sanering Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri m I alt Sanering 410 Afvigelsen skyldes tilbagebetaling af tab på kaution m.v. til kommunen på en række ældre saneringssager, som tidsmæssigt er svært at budgettere, ligesom kommunens tilbagebetaling af statsrefusion på de relevante poster ikke er gennemført Byfornyelse og boligforbedring Mindreforbruget på udgiftsbudgettet udgør en afvigelse på 42,1 mio. kr., som kan forklares ved at tilbagebetaling af moms 21 mio. kr. i forbindelse med nogle ombygninger er udskudt til 2007, samt at ca. kr. 11,5 mio. i tilskud udbetalt i jan. 07 og bogført i 2007, var forudsat bogført i -regnskabet. Det resterende beløb på ca. kr. 9,6 mio. vedrører udskydelse af / 71

13 projekter fra til 2007 Mindreindtægten på indtægtsbudgettet udgør en afvigelse på 36,9 mio. kr. Heraf kan ca. 21 mio. kr. forklares med reduktionen i statsrefusionen, som følge af de ovennævnte udskudte udgifter fra til Det resterende beløb kan primært henføres til at forventede statstilskud vedr. Eskildsgade og først indgår i Driftssikring af boligbyggeri m 2924 Mindreforbruget til "Tilskud til andelsboliger" skyldes udskydelse af engangstilskud til det sidste projekt under denne lov til 2007, hvor den kommunale refusion udgør 2,1 mio. kr., som værende 33 % af det statslige tilskud. Budgetrammen for 2007 udgør t.kr og der vil derfor anmodes om overførsel af 0,4 mio. kr. af mindreforbruget fra til 2007 til dækning af kommunens afgivne tilsagn til dette projekt Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 07A Renter af likvide aktiver B Renter af kortfristede tilgodehavender C Renter af langfristede tilgodehavender G Renter af kortfristet gæld i øvrigt 07H Renter af langfristet gæld I Kurstab og kursgevinster B Forskydninger i tilgodehavender hos staten 08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender 08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 08L Forskydninger i langfristet gæld Ialt B Renter af kortfristede tilgodehavender Mindreindtægten skyldes at forventningerne til renteindtægter på budgetteringstidspunktet ikke var korrekte 07C Renter af langfristede tilgodehavender Afvigelsen skyldes at renteudgifter t.kr i forbindelse med bogføringen af driftsregnskaber på kommunens råde over ejendomme ikke var medtaget i budget, samt at renteindtægter på t.kr var t.kr højere end budgetteret som følge af ikke forventet rente / 71

14 07C Renter af langfristede tilgodehavender indtægt på t.kr vedr. mellemværende med byfornyelsesselskabet SBS i forbindelse med betaling for manglende huslejeopkrævning på deres administration af kommunens råde over ejendomme og øgede renteindtægter vedr. A/B Isto og Positiv. 07H Renter af langfristet gæld Afvigelsen udgør prioritetsrenter på prioritetsgælden vedr. råde over ejendomme i forbindelse med bogføringen af regnskaberne frem til 31. december Beløbet var ikke medtaget i budget, da det tidligere var forudsat som en del af byfornyelsesudgiften under anlæg I Kurstab og kursgevinster 799 Afvigelsen skyldes højere gevinster ved salg af kommunens andele end forventet ved udarbejdelse af budget, beløbet udgør forskellen mellem den bogførte andelsværdi og de faktiske salgssummer B Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydningen udgør forskellen mellem tilgodehavende statsrefusion pr. 31. december 2005 og korrektioner for 2005 på t.kr og tilgodehavende statsrefusion pr. 31. december på t.kr , som kan forklares ved at aktivitetniveauet på byfornyelsesområdet i 4. kvt. har været lavere end det normalt forventelige for perioden C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Forskydningen skyldes en nedgang i tilgodehavender i form af berigtigelse mellem regnskabsårene 2005 og på t.kr og postering af en række pr. 31. december 2005 midlertidigt opførte tilgodehavender vedr. byfornyelsessager, kommunale administrationsgebyrer og tilgodehavende salgssum på Eriksgadekaréen D Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydningen skyldes en række forskellige forhold, som nedenfor forklares enkeltvis pr. funktion for at give det mest retvisende billede: Funktion Pantebreve Forskydningen skyldes følgende poster: Optagelse af ejerpantebrev på FB Remisevænget t.kr , afdrag på kollegielån t.kr , tvangsadministration ved renovering af tagkonstruktion t.kr. 291, samt afdrag på 52 lån på t.kr Funktion Aktier og Andelsbeviser Der var i budget afsat en ramme på t.kr til kommunens indtrædelse i andelsboligforeninger. Kommunen er ikke indtrådt i nye andelsboligforeninger i, men har solgt en række andele til en bogført værdi på t.kr Funktion Indskud i Landsbyggefonden Budgettet for kommunens grundkapital i udgjorde t.kr og retningsgivende for kommunens udbud til dette formål. Plan & Arkitektur har i samarbejde med Økonomiforvaltningen, der også har et budget til kommunal grundkapital, fastlagt størrelsen af den udbudte grundkapital, der udbydes på baggrund af de midler, der samlet i de to forvaltningers budgetter er til rådighed. Forbruget har i været lavere end forventet, hvilket skyldes at priserne i byggeriet kombineret med rammebeløb for anskaffelsessummen af alment byggeri har bremset projekter, der tidligere har fået skema A-tilsagn. Fra 2007 samles ansvaret for udbud af kommunal grundkapital i Plan & Arkitektur og det forventes derfor at det vil være lettere at beregne et forventet forbrug / 71

15 Der vil fortsat være behov for et rammebeløb til kommunal grundkapitallån til brug ved udbud af denne og mindreforbruget på t.kr søges derfor overført til Funktion Andre langfristede udlån Forskydningen skyldes følgende poster: Mellemregning med byfornyelsesselskabet SBS og Byfornyelse København i forbindelse med bogførte driftsregnskaber for råde over ejendomme -t.kr , indbetalinger til Grundejernes Investeringsfond 18B vedr. kommunens råde over ejendomme -t.kr , indfrielse af A/B isto og Positiv t.kr og div. opkrævede afdrag og indfrielser på frivillige forlig t.kr Ingen af posterne var medtaget i budget K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydningen skyldes følgende poster: Betaling af kreditorer pr. 31. december 2005 t.kr og ventende betalinger pr. 31. december på t.kr , samt optagelse af gæld på t.kr på forudbetalt husleje og deposita i forbindelse med bogføringen af driftsregnskaberne for kommunens råde over ejendomme L Forskydninger i langfristet gæld I budgettet var der forudsat afdrag på og indfrielse af prioritetsgæld på t.kr i forbindelse med salg af råde over ejendomme, hvor der i blev realiseret afdrag på t.kr i forbindelse med bogføringen af driftsregnskaberne for råde over ejendommene, som resulterer i en positiv forskydning på t.kr Øvrige forskydninger i langfristet gæld skyldes følgende poster: Optagelse af værdiforøgende lån i Eskildsgade 28 t.kr , Skyldig driftstøtte til FB Remisevænget netto t.kr , statslån i forbindelse med tvangsadministration af B. Hulgaard t.kr. 495, indvendig vedligeholdelse 22 i forbindelse med bogføring af driftsregnskaber for kommunens råde over ejendomme t.kr , samt t.kr. -50 dækkende fejlagtige og forsinkede udbetalinger på langfristet gæld ToMi Kvarterløft Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Rammebelagte områder, drift Kvarterløft Rammebelagte områder, anlæg Anlæg Finansposter Finansposter I alt " 15 / 71

16 Kvarterløft Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Sekretariat og forvaltninger Ialt Sekretariat og forvaltninger 688 Kvarterløfts bevilling dækker løn og kontorhold for det centrale kvarterløftssekretariat og rummer tillige en pulje til kommunal medfinansiering af forskellige kvarterløftsprojekter udover de i kvarterplanerne godkendte og støttede projekter. I er der støttet et filmprojekt af Hans Kragh Jacobsen om Mimersgadekvarteret med t.kr. 100, ligesom der er givet tilsagn om støtte til inventar og terrasse ved pavillion på Prags Boulevard på t.kr. 100, som endnu ikke er udbetalt. Mindreforbruget på t.kr. 688 søges derfor overført til 2007 til dækning af sådanne projektformål. 688 Anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Byfornyelse og boligforbedring Ialt Byfornyelse og boligforbedring Kvarterløft blev fra overført fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen og det vedtagne -budget blev ligeledes i sin helhed overført i forbindelse med budgetombrydningen primo Teknik- og Miljøforvaltningen overtog styringen af de 4 kvarterløftssekretariater Nørrebro Park og NordVest, som udløber i 2007 og Mimersgade og Øresundsvej, som løber frem til 2010, herudover er der en række andre projekter som fortsat administreres af Økonomivorvaltningens Center for Byudvikling, herunder Christiania, Det Store Løft, HUR grunden, Kultur- og Idrætsplanen, Remisevænget, Tingbjerg og afslutningen af projekterne Kongens Enghave og Holmbladsgade. Det har ikke frem til regnskabsafslutningen været muligt at få et klart overblik over de forskellige projektøkonomiers samlede effekt på Kvarterløfts budget, ligesom det ikke har været muligt at specificere den overførsel fra 2005 til på udgifter og indtægter vedr. Kvarterløft, som ved BR399/06 er flyttet fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen. For regnskab foreslås det derfor at merforbrug t.kr overføres fra til 2007, samtidig med at der både fra økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen hur- 16 / 71

17 tigt afsættes personalemæssige ressourcer til afdækning af de mulige budgetmæssige problemstillinger, eventuel med bistand fra Revisionsdirektoratet. Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 07A Renter af likvide aktiver C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 08G Forskydninger i passiver tilhørende K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Ialt C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender -869 Forskydningen skyldes tilgodehavender på en række kvarterløftsprojekter, heraf Rentemestervej t.kr. 300, Frederiksskole t.kr. 200, Integrationsministeriet vedr. "Små successer" t.kr. 222 og "Mangfoldighed" t.kr. 150 og mindre poster netto t.kr K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1614 Forskydningen udgøres af kreditorposter pr. 31. december, hvoraf de største enkeltposter kan specificeres som følger: Byfornyelse København t.kr. 115, D.S.A. Arkitekter t.kr. 150, Densa Trading & Entrepriser t.kr. 254, Ernst Nielsen & Co. t.kr. 75, KAB Bygge- og Boligadm. t.kr. 213, Karma Klub t.kr. 83, Pernille Skov t.kr. 84, Preisler Productions t.kr. 100, Søllerødgades Forskønnelse t.kr. 78 og en række mindre poster på i alt t.kr / 71

18 $% $ Byggeri og Bolig Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Rammebelagte områder, drift Byggeri og Bolig Rammebelagte områder, anlæg Byggeri og Bolig Finansposter Finansposter I alt Byggeri og Bolig Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles formål Parker og legepladser Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Ialt Fælles formål -35 Merforbrug skyldes udgifter til stilladser vedrørende selvhjælpsarbejder, som ikke er inddrevet endnu hos ejeren af den pågældende bygning Parker og legepladser 0 Forbruget svarer til det nettobudgetterede. Ejerne af gårdanlæg refunderere fuldtud Byggeri og Boligs udgifter til vedligeholdelsen. Refusionsindtægten er automatisk modposteret i udgiftsiden ved opkrævningen. Aktivitetsoversigt 2005 Realiseret Budget Realiseret Afvigelse 18 / 71

19 Antal vedligeholdte gårdanlæg Antal Administrationsbygninger -888 Merforbrug skyldes primært, at udgifterne til rengøring på Ottiliavej 1-3 har været højere end forudsat på budgettidspunktet, og at lokaleomkostningerne gennem har været svære at styre på grund af det sene tidspunkt for afregning af husleje og forbrugsafgifter Sekretariat og forvaltninger 1386 Afvigelsen skyldes netto merindtægter fra Stadskonduktørembedet på Mindreindtægter i Byggesagsafdelingen Merudgifter på personaleudgifternen skyldes udelukkende, at der er ansat flere medarbejdere i Byggesagsafdelingen med dækning i merindtægterne i Stadskonduktørembedet (TMU 361/) -500 Aktivitetsoversigt 2005 Realiseret Budget Realiseret Afvigelse Antal behandlede byggesager Antal Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Målet for byggesagsbehandling er, at sagsbehandlingstiden skal være kort og forudsigelig. Mindst 80 % af sagernes besvares inden for 30 dage 71 % 89 % Byggeri og Bolig Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Byfornyelse og boligforbedring Ialt Byfornyelse og boligforbedring 4367 Mindreforbruget skyldes flere forhold, heriblandt manglende fremsendelse af fakturaer fra entreprenører, forsinkelse grundet mangel på arbejdskraft i byggebranchen, forsinkelse grundet flere private anlægsarbejder, såsom kloakudskiftning og mobilsug, samt personaleudskiftning i Grønne Gårde på grund af øget lønniveau i byggebranchen. Aktivitetsoversigt 2005 Realiseret Budget Realiseret Afvigelse Antal etablerede gårdanlæg Antal / 71

20 Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 08B 08C 08D 08K Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Ialt B Forskydninger i tilgodehavender hos staten 2955 Mindreudgiften skyldes, at der i slutningen af år 2005 blev afholdt store anlægsudgifter til fælles gårdanlæg, hvor statsrefusionen først blev hjemtaget i, og derfor resulterede i et unormalt stort tilgodehavende. Nu er tilgodehavendet vendt tilbage til et mere normalt leje. 08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender Merudgiften skyldes, at der er bogført en modpost til bankgarantier på 1,6 mio. kr. Til gengæld er tilgodehavender hos grundejere formindsket med 0,4 mio. kr. som følge af, at acontoopkrævningen har været større end udgifterne til vedligeholdelse af fælles gårdanlæg. 08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Mindreindtægten skyldes primært afslutning af en del større byggesager, hvorpå der har værer modtaget acontoindbetalinger for ibrugtagningstilladelserne. Det har betydet et fald i forudbetalingerne med 18,2 mio. kr. Derudover er gælden til leverandører formindsket med 2,1 mio. kr., og mellemregning mellem nyt og gammelt regnskabsår formindsker indtægterne med 2,8 mio. kr. Modsat trækker bankgarantierne med 1,6 mio. kr. og momsafregning med 0,1 mio. kr. 20 / 71

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010

Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E. Årsrapport for 2010 Andelsboligforeningen Blågårdsgade 29, 29 A - E Årsrapport for 2010 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelses- og administratorpåtegning

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30.

A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS. Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. A/B Sønderport v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2001-30. september 2002 Balance pr. 30. september 2002 (5. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003

Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 2003 Bilag 8 - Side 1 af 1 3. september KM-projektgruppe Halvårsstatus for fællesfondens økonomi 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler

Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler Bilag 1A - Overførsel af BR - besluttede aktiviteter, afdrag på lån, finansposter og overførsel af midler til puljen fra sparede driftsmidler BR besluttede aktiviteter Bevilling IM-konto Beløb BR sag Drift

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

GIC Wellness ApS. Situationsrapport

GIC Wellness ApS. Situationsrapport GIC Wellness ApS Situationsrapport I rapporten indgår regnskabstal, som ikke er endelige, da hverken driftsregnskab 2008 eller anlægsregnskabet er afsluttet. Der kan stadig komme ukendte udgifter, og i

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Dølby Sogns Menighedsråd. i Skive Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8576. CVR-nr. 13209316. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Dølby Sogns Menighedsråd i Skive Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8576 CVR-nr. 13209316 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2002 30. september 2003 Balance pr. 30. september 2003 (6. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere