Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Regnskab Bemærkninger Behandles i Teknik- og Miljøudvalget 21.marts / 71

2 ! " # $% $ & ' ( )& "*+",! -"*)./ ""&! 0'++*+ +* $ *+ 4 #! $ # $12#3. + * '% )!!/#5 $12/3 + +// $ (+ / $12&31,* /& $12537(, )!!//5 $12!3+*++! $12 3++' 2 / 71

3 Det samlede Regnskab for for Teknik- og Miljøforvaltningen viser at der på forvaltningens rammebelagte driftsområder var et netto mindreforbrug på 331,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på følgende større poster: Parkeringsområde har merindtægt vedr. momssagen 255,7 mio.kr. Byfornyelsesområdet et mindreforbrug på 93,7 mio.kr. KTK netto mindreindtægter på 19 mio.kr. øvrige områder har et samlet mindreforbrug på 9 mio.kr. det takstfinansierede område under Miljøkontrollen merforbrug på 7,5 mio.kr. TMF er blevet bevilliget en rammeoverskridelse på 4,9 mio. kr. i form af et internt lån til delvis finansiering af IT-investeringer, hvilket er en udvidelse af det økonomiske råderum (mindreforbruget korrigeret for bullit 1,2, og 5) På de rammebelagte anlægsområder er mindreforbruget på 104,8 mio.kr.. Mindreforbruget fordeler sig på følgende større poster: Mindreforbrug på Vej & Park s anlægsområde på 31,7 mio.kr. Mindreforbrug i Miljøkontrollen til jordoprensning på 26,5 mio.kr. Derudover er der et mindreforbrug vedr. investering i Parkeringautomater på 17,7 mio. kr. Mindreforbruget hos Byfornyelsen udgør 8,5 mio.kr. Borgerrepræsentationen besluttede d. 25. marts 2004 at isolere KTK fra resten af Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske ramme. Derfor vil finansiering af mindreindtægten hos KTK søges dækket at en udvidelse af det interne lån ((BR 152/04). I forbindelse med nedbringelse af serviceudgifterne samt de tidlige overførsler er der allerede blevet overført 122,9 mio. kr. på driften - hvor 70,1 mio. kr. vedrører midler på det takstfinansierede driftsområde - samt ca. 73 mio. kr. på anlæg. I forbindelse med regnskab vil der søges overført - af BR allerede prioriterede projekter - for yderligere 27,2 mio. kr. på driften og 67,3 på anlæg. Nedenstående tabel viser status på overførsler fra. Der vil i maj 2007 komme en yderligere mulighed for overførsler i den ordinære overførselssag. Serviceudgifts overførsler Tidlige overførsler Regnskabsoverførsler (ØU d. 2/4-07)) Overførsler i alt netto netto netto netto kr kr kr kr. Drift Ordinær drift Særlige driftsområder Drift i alt Anlæg Anlæg i alt I alt / 71

4 Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Afvigelse (-= merudgifter) Bevilling netto netto netto netto netto Rammebelagte områder, drift Sekretariatet Plan & Arkitektur, administration Plan & Arkitektur, byfornyelse Kvarterløft Byggeri & Bolig Vej & Park Amager Strandpark Københavns Kirkegårde Parkering København RIA Kommune Teknik København Miljøkontrollen, gebyrfinansieret Miljøkontrollen, takstfinansieret Rammebelagte områder, anlæg Sekretariatet Kommune Teknik København Vej & Park Plan & Arkitektur, byfornyelse Kvarterløft Byggeri & Bolig Amager Strandpark Parkering København Miljøkontrollen, gebyrfinansieret Miljøkontrollen, takstfinansieret Finansposter Sekretariatet Plan & Arkitektur Kvarterløft Byggeri & Bolig Vej & Park Amager Strandpark Københavns Kirkegårde Parkering København RIA Kommune Teknik København Miljøkontrollen I alt / 71

5 Finansiel status PRIMO Direkte posteringer på HK 9 Øvrige forskydninger via HK 8 ULTIMO Aktiver Likvide aktiver Tilgodehavende hos staten Kortfristede tilgodehavender Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. jordforsyning Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Passiver Passiver tilhørende fond, legater mv Kortfristet gæld i øvrigt Langfristet gæld Balance Hensatte forpligtelser Generelt: Generelle bemærkninger til Teknik og Miljøforvaltningens finansielle status.: Primoværdierne er inkl. Brandvæsnet som er overført til Økonomiudvalget primo. Overførsel af Kvarterløft, Miljøkontrollen og Sekretariatet statusposter er sket som direkte postering på status elle indgå som bevægelserne på hovedkonto 8. Langfristede tilgodehavender Kapitalandele i de tilknyttede selskaber under MFU der blev overført til TMU i forbindelse med ændringen i forvaltningsstrukturen primo Regulering af kapitalandel til indre værdi baseret på selskabernes regnskab for 2005 (hovedsagligt KE Varme- og Elforsyning Holding P/S og KE Forsyning P/S Udlæg vedr. jordforsyning Saldo på udlægskontiene vedr. jord og affald i Miljøkontrollen overført fra Miljø- og Forsyningsudvalget til Teknik og Miljøudvalget som følge af ændringen i forvaltningsstruktu ren primo Overførsel af årets resultat på hovedkonto Materielle anlægsaktiver Udover afledte postering vedr. afskrivninger er der fortaget en afgang af anlægsaktiverne på 196 mio.kr. vedr. Brandvæsnets flytning til Økonomiudvalget og en tilgang 54 mio.kr. vedr. Miljøkontrollens overførsel fra Miljø- og Forsyningsudvalget Kortfristet gæld i øvrigt Statusposte vedr. Miljøkontrollen overført til Teknik og Miljø i forbindelse med ændring i forvaltningsstrukturen Udpostering af saldo vedr. momsrefusion i Parkering. Beløbet overført til udmøntning på driften i 2004 BR 595/05 Parkering havde modtaget momspengene retur som følge af ændrede momsregler. 5 / 71

6 Hensatte forpligtelser Forpligtelser vedrørende pensioner og aktiebeskatning vedr. Miljø og Forsyningsudvalget overført til Teknik og Miljøudvalget i ændringen i forvaltningsstrukturen primo. 6 / 71

7 TMU Sekretariatet Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Rammebelagte områder, drift Sekretariatet Sekretariatet - puljer Rammebelagte områder, anlæg Sekretariatet Finansposter Finansposter I alt Sekretariatet Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Vejvedligeholdelse m.v Kommunalbestyrelses- og amtsråd Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Redningsberedskab Ialt Sekretariat og forvaltninger Merudgifter vedr. omlægning af IT-funktion, som finansieres ved internt lån jf. BR 550/ Merudgifter vedr. oprydningsprojektet til afskrivning af tilgodehavende 0,4 mio.kr. og -900 fordeling af saldi efter Accenture lønanvisning 2,0 mio. kr., heri er modregnet 1,5 mio.kr. restsaldo vedr. lønanvisning Merudgifter til ESDH - TMF ( andel af Økonomiforvaltningens udgifter til fællesprojektet) Mindreudgifter primært vedr. ufordelt lønpuljemidler 4,6 mio. kr Sekretariatet - puljer Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7 / 71

8 Sekretariat og forvaltninger Sekretariatet Ialt Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Sekretariat og forvaltninger Ialt Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 07C 07G 08C 08D 08K Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Ialt C Renter af langfristede tilgodehavender 738 Merindtægt vedr. udbytte fra Kommune Kemi 08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Merudgift tilgodehavende vedr. Vandprissagen overført fra Miljø- og Forsyningsudvalget i forbindelse med ændringen af forvaltningsstrukturen og ikke kunne primoposteres. Modsvares af mindreforbrug under Miljø- og Forsyningsudvalget Fald i tilgodehavende vedr. vandprissagen, regulering af indbetalingerne vedr D Forskydninger i langfristede tilgodehavender Merudgift vedrørende overført saldi fra MFU indskud i KE 's aktieselskaber. 8 / 71

9 08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Mindreindtægt pga. fald i kreditorerne på 5.3 mio.kr. Modsvares af stigning i 2005 vedr. afregning Brandhaner i 2005, samt øgede mellemregning vedr. lønfejl på 0,9 mio.kr. som modsvares under Økonomiudvalget. 9 / 71

10 Plan og arkitektur Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Rammebelagte områder, drift Byfornyelseskonto administration Rammebelagte områder, anlæg Byfornyelseskonto Finansposter Finansposter I alt Byfornyelseskonto Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles formål Beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri m.m Driftssikring af boligbyggeri m.m Sekretariat og forvaltninger Ialt Fælles formål 120 Mindreforbrug t.kr. 120 til honorar i forbindelse med arkitektkonkurrence om "Optionsarealet Valby Langgade 95" - BR 633/02 - tidligere overført fra Beløbet dækker kommunens forpligtelse til betaling af honorar til arkitekt i fald vinderprojekt ikke gennemføres. Beløbet overføres til Beboelse / 71

11 Mindreforbrug på t.kr. 68 på udgift til forskelsleje på kommunens udlejede andelsboliger 68 Merindtægten udgør driftsresultater før proritetsrenter, afdrag og øvrige forskydninger vedr lejemål og lejere på kommunens råde-over ejendomme akkumuleret fra afslutningen af ombygningsperioden og frem til 31. december Dette beløb var kalkuleret medtaget under byfornyelse - anlæg på IM-konto , som en del af det integrerede byfornyelsesforløb som ved salg af ejendommen ville indgå på ejendommens kapitalbevilling. En nøjere drøftelse med Revisionsdirektoratet om disse posters korrekte postering har nu medført at ejendommenes driftsresultater fra 6 måneder efter færdiggjort ombygning frem til salg bogføres som udlejningsejendom i kommunens regi. Mindreindtægten modsvare af merudgifter under finanposter af tilsvarende størrelse Andre faste ejendomme 1642 Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger i udbetalingerne af støtte til bevaringsværdige bygninger (Tårne & Spir) og byøkologiske projekter. Kommunen har givet bindende tilsagn, der dækker hele bevillingen og mindreforbruget søges derfor overført til Byfornyelse og boligforbedring Merforbruget skyldes inflationsmæssig budgetusikkerhed i forbindelse med fremskrivning af ydelsesstøtten til byfornyelse. Afvigelsen udgør 1,1 % af årets regnskabstal Driftssikring af boligbyggeri m.m Mindreforbruget sammensætter sig af et merforbrug til "Tilskud til kolegier" på 2,3 mio. kr. grundet efterbetaling til Rigshospitalets kollegium for årene , som også i de kommende år vil modtage grundskyldsudligning i størrelsesordenen 0,7 mio. kr. p.a. følgende udviklingen i ejendomsvurdering og grundskyldspromille. Kollegier driftssikring har givet et mindrebrug på t.kr. 37. Mindreforbruget til ydelsesstøtte i forbindelse med det støttede byggeri udgør 4,6 mio. kr. og begrundes i inflationens påvirkning af renten og udvikling i de bagved liggende lån Driftssikring af boligbyggeri m.m Afvigelsen skyldes at statsrefusion på ca. 1 mio. kr. fejlagtigt er bogført 2 gange i 2005 og berigtiges som en korrektion mellem regnskabsårene 2005 og. Administration Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Indtægter efter forskellige lov Ialt / 71

12 Administrationsbygninger -784 Merforbruget til huslejebetaling mv. skyldes at rammen ultimo er nedjusteret med 3,8 mio. kr. via en negativ tillægsbevilling (identisk med det fremskrevne huslejebeløb for 2005) til dækning af huslejebidrag, Plan & Arkitektur er i flyttet til Njalsgården med en forventet lavere huslejebetaling. En Besparelse som allerede var indkalkuleret i budgetteret, som en del af forvaltningens prioriteringrum Sekretariat og forvaltninger 2123 Tillægsbevilling i (BR679/06) som følge af DUT - Lov om ændring af Planloven Etablering af plansystem DK. Beløbet er ikke anvendt til formålet i og anmodes overført til 2007 i forbindelse med etableringen af systemet. Merindtægt på indtægtsdækket virksomhed (royalty) og konsulentbidrag vedr. aftalt boligforbedring. Beløbet dækker mindreindtægten på funktion Mindreforbrug på administrationsbudgettet. Beløbet dækker mindreindtægten på funktion Indtægter efter forskellige lov -692 Mindreindtægten på kommunalt støttesagsgebyr skyldes at prisforholdene i byggebranchen har bevirket at to projekter, 50+ (AAB) og Langgadehus (AKB) med et samlet støttesagsgebyr på ca. 0,7 mio. kr. har fået så høje licitationsbud, at det ikke har været muligt at gennemføre projekterne inden for rammebeløbet. Mindreindtægten dækkes af merindtægt og mindreforbrug på funktion Byfornyelseskonto Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Sanering Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri m I alt Sanering 410 Afvigelsen skyldes tilbagebetaling af tab på kaution m.v. til kommunen på en række ældre saneringssager, som tidsmæssigt er svært at budgettere, ligesom kommunens tilbagebetaling af statsrefusion på de relevante poster ikke er gennemført Byfornyelse og boligforbedring Mindreforbruget på udgiftsbudgettet udgør en afvigelse på 42,1 mio. kr., som kan forklares ved at tilbagebetaling af moms 21 mio. kr. i forbindelse med nogle ombygninger er udskudt til 2007, samt at ca. kr. 11,5 mio. i tilskud udbetalt i jan. 07 og bogført i 2007, var forudsat bogført i -regnskabet. Det resterende beløb på ca. kr. 9,6 mio. vedrører udskydelse af / 71

13 projekter fra til 2007 Mindreindtægten på indtægtsbudgettet udgør en afvigelse på 36,9 mio. kr. Heraf kan ca. 21 mio. kr. forklares med reduktionen i statsrefusionen, som følge af de ovennævnte udskudte udgifter fra til Det resterende beløb kan primært henføres til at forventede statstilskud vedr. Eskildsgade og først indgår i Driftssikring af boligbyggeri m 2924 Mindreforbruget til "Tilskud til andelsboliger" skyldes udskydelse af engangstilskud til det sidste projekt under denne lov til 2007, hvor den kommunale refusion udgør 2,1 mio. kr., som værende 33 % af det statslige tilskud. Budgetrammen for 2007 udgør t.kr og der vil derfor anmodes om overførsel af 0,4 mio. kr. af mindreforbruget fra til 2007 til dækning af kommunens afgivne tilsagn til dette projekt Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 07A Renter af likvide aktiver B Renter af kortfristede tilgodehavender C Renter af langfristede tilgodehavender G Renter af kortfristet gæld i øvrigt 07H Renter af langfristet gæld I Kurstab og kursgevinster B Forskydninger i tilgodehavender hos staten 08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender 08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 08L Forskydninger i langfristet gæld Ialt B Renter af kortfristede tilgodehavender Mindreindtægten skyldes at forventningerne til renteindtægter på budgetteringstidspunktet ikke var korrekte 07C Renter af langfristede tilgodehavender Afvigelsen skyldes at renteudgifter t.kr i forbindelse med bogføringen af driftsregnskaber på kommunens råde over ejendomme ikke var medtaget i budget, samt at renteindtægter på t.kr var t.kr højere end budgetteret som følge af ikke forventet rente / 71

14 07C Renter af langfristede tilgodehavender indtægt på t.kr vedr. mellemværende med byfornyelsesselskabet SBS i forbindelse med betaling for manglende huslejeopkrævning på deres administration af kommunens råde over ejendomme og øgede renteindtægter vedr. A/B Isto og Positiv. 07H Renter af langfristet gæld Afvigelsen udgør prioritetsrenter på prioritetsgælden vedr. råde over ejendomme i forbindelse med bogføringen af regnskaberne frem til 31. december Beløbet var ikke medtaget i budget, da det tidligere var forudsat som en del af byfornyelsesudgiften under anlæg I Kurstab og kursgevinster 799 Afvigelsen skyldes højere gevinster ved salg af kommunens andele end forventet ved udarbejdelse af budget, beløbet udgør forskellen mellem den bogførte andelsværdi og de faktiske salgssummer B Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydningen udgør forskellen mellem tilgodehavende statsrefusion pr. 31. december 2005 og korrektioner for 2005 på t.kr og tilgodehavende statsrefusion pr. 31. december på t.kr , som kan forklares ved at aktivitetniveauet på byfornyelsesområdet i 4. kvt. har været lavere end det normalt forventelige for perioden C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Forskydningen skyldes en nedgang i tilgodehavender i form af berigtigelse mellem regnskabsårene 2005 og på t.kr og postering af en række pr. 31. december 2005 midlertidigt opførte tilgodehavender vedr. byfornyelsessager, kommunale administrationsgebyrer og tilgodehavende salgssum på Eriksgadekaréen D Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydningen skyldes en række forskellige forhold, som nedenfor forklares enkeltvis pr. funktion for at give det mest retvisende billede: Funktion Pantebreve Forskydningen skyldes følgende poster: Optagelse af ejerpantebrev på FB Remisevænget t.kr , afdrag på kollegielån t.kr , tvangsadministration ved renovering af tagkonstruktion t.kr. 291, samt afdrag på 52 lån på t.kr Funktion Aktier og Andelsbeviser Der var i budget afsat en ramme på t.kr til kommunens indtrædelse i andelsboligforeninger. Kommunen er ikke indtrådt i nye andelsboligforeninger i, men har solgt en række andele til en bogført værdi på t.kr Funktion Indskud i Landsbyggefonden Budgettet for kommunens grundkapital i udgjorde t.kr og retningsgivende for kommunens udbud til dette formål. Plan & Arkitektur har i samarbejde med Økonomiforvaltningen, der også har et budget til kommunal grundkapital, fastlagt størrelsen af den udbudte grundkapital, der udbydes på baggrund af de midler, der samlet i de to forvaltningers budgetter er til rådighed. Forbruget har i været lavere end forventet, hvilket skyldes at priserne i byggeriet kombineret med rammebeløb for anskaffelsessummen af alment byggeri har bremset projekter, der tidligere har fået skema A-tilsagn. Fra 2007 samles ansvaret for udbud af kommunal grundkapital i Plan & Arkitektur og det forventes derfor at det vil være lettere at beregne et forventet forbrug / 71

15 Der vil fortsat være behov for et rammebeløb til kommunal grundkapitallån til brug ved udbud af denne og mindreforbruget på t.kr søges derfor overført til Funktion Andre langfristede udlån Forskydningen skyldes følgende poster: Mellemregning med byfornyelsesselskabet SBS og Byfornyelse København i forbindelse med bogførte driftsregnskaber for råde over ejendomme -t.kr , indbetalinger til Grundejernes Investeringsfond 18B vedr. kommunens råde over ejendomme -t.kr , indfrielse af A/B isto og Positiv t.kr og div. opkrævede afdrag og indfrielser på frivillige forlig t.kr Ingen af posterne var medtaget i budget K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydningen skyldes følgende poster: Betaling af kreditorer pr. 31. december 2005 t.kr og ventende betalinger pr. 31. december på t.kr , samt optagelse af gæld på t.kr på forudbetalt husleje og deposita i forbindelse med bogføringen af driftsregnskaberne for kommunens råde over ejendomme L Forskydninger i langfristet gæld I budgettet var der forudsat afdrag på og indfrielse af prioritetsgæld på t.kr i forbindelse med salg af råde over ejendomme, hvor der i blev realiseret afdrag på t.kr i forbindelse med bogføringen af driftsregnskaberne for råde over ejendommene, som resulterer i en positiv forskydning på t.kr Øvrige forskydninger i langfristet gæld skyldes følgende poster: Optagelse af værdiforøgende lån i Eskildsgade 28 t.kr , Skyldig driftstøtte til FB Remisevænget netto t.kr , statslån i forbindelse med tvangsadministration af B. Hulgaard t.kr. 495, indvendig vedligeholdelse 22 i forbindelse med bogføring af driftsregnskaber for kommunens råde over ejendomme t.kr , samt t.kr. -50 dækkende fejlagtige og forsinkede udbetalinger på langfristet gæld ToMi Kvarterløft Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Rammebelagte områder, drift Kvarterløft Rammebelagte områder, anlæg Anlæg Finansposter Finansposter I alt " 15 / 71

16 Kvarterløft Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Sekretariat og forvaltninger Ialt Sekretariat og forvaltninger 688 Kvarterløfts bevilling dækker løn og kontorhold for det centrale kvarterløftssekretariat og rummer tillige en pulje til kommunal medfinansiering af forskellige kvarterløftsprojekter udover de i kvarterplanerne godkendte og støttede projekter. I er der støttet et filmprojekt af Hans Kragh Jacobsen om Mimersgadekvarteret med t.kr. 100, ligesom der er givet tilsagn om støtte til inventar og terrasse ved pavillion på Prags Boulevard på t.kr. 100, som endnu ikke er udbetalt. Mindreforbruget på t.kr. 688 søges derfor overført til 2007 til dækning af sådanne projektformål. 688 Anlæg Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Byfornyelse og boligforbedring Ialt Byfornyelse og boligforbedring Kvarterløft blev fra overført fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen og det vedtagne -budget blev ligeledes i sin helhed overført i forbindelse med budgetombrydningen primo Teknik- og Miljøforvaltningen overtog styringen af de 4 kvarterløftssekretariater Nørrebro Park og NordVest, som udløber i 2007 og Mimersgade og Øresundsvej, som løber frem til 2010, herudover er der en række andre projekter som fortsat administreres af Økonomivorvaltningens Center for Byudvikling, herunder Christiania, Det Store Løft, HUR grunden, Kultur- og Idrætsplanen, Remisevænget, Tingbjerg og afslutningen af projekterne Kongens Enghave og Holmbladsgade. Det har ikke frem til regnskabsafslutningen været muligt at få et klart overblik over de forskellige projektøkonomiers samlede effekt på Kvarterløfts budget, ligesom det ikke har været muligt at specificere den overførsel fra 2005 til på udgifter og indtægter vedr. Kvarterløft, som ved BR399/06 er flyttet fra Økonomiforvaltningen til Teknik- og Miljøforvaltningen. For regnskab foreslås det derfor at merforbrug t.kr overføres fra til 2007, samtidig med at der både fra økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen hur- 16 / 71

17 tigt afsættes personalemæssige ressourcer til afdækning af de mulige budgetmæssige problemstillinger, eventuel med bistand fra Revisionsdirektoratet. Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 07A Renter af likvide aktiver C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 08G Forskydninger i passiver tilhørende K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Ialt C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender -869 Forskydningen skyldes tilgodehavender på en række kvarterløftsprojekter, heraf Rentemestervej t.kr. 300, Frederiksskole t.kr. 200, Integrationsministeriet vedr. "Små successer" t.kr. 222 og "Mangfoldighed" t.kr. 150 og mindre poster netto t.kr K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 1614 Forskydningen udgøres af kreditorposter pr. 31. december, hvoraf de største enkeltposter kan specificeres som følger: Byfornyelse København t.kr. 115, D.S.A. Arkitekter t.kr. 150, Densa Trading & Entrepriser t.kr. 254, Ernst Nielsen & Co. t.kr. 75, KAB Bygge- og Boligadm. t.kr. 213, Karma Klub t.kr. 83, Pernille Skov t.kr. 84, Preisler Productions t.kr. 100, Søllerødgades Forskønnelse t.kr. 78 og en række mindre poster på i alt t.kr / 71

18 $% $ Byggeri og Bolig Vedtaget budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Bevilling netto netto netto netto netto Rammebelagte områder, drift Byggeri og Bolig Rammebelagte områder, anlæg Byggeri og Bolig Finansposter Finansposter I alt Byggeri og Bolig Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Fælles formål Parker og legepladser Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Ialt Fælles formål -35 Merforbrug skyldes udgifter til stilladser vedrørende selvhjælpsarbejder, som ikke er inddrevet endnu hos ejeren af den pågældende bygning Parker og legepladser 0 Forbruget svarer til det nettobudgetterede. Ejerne af gårdanlæg refunderere fuldtud Byggeri og Boligs udgifter til vedligeholdelsen. Refusionsindtægten er automatisk modposteret i udgiftsiden ved opkrævningen. Aktivitetsoversigt 2005 Realiseret Budget Realiseret Afvigelse 18 / 71

19 Antal vedligeholdte gårdanlæg Antal Administrationsbygninger -888 Merforbrug skyldes primært, at udgifterne til rengøring på Ottiliavej 1-3 har været højere end forudsat på budgettidspunktet, og at lokaleomkostningerne gennem har været svære at styre på grund af det sene tidspunkt for afregning af husleje og forbrugsafgifter Sekretariat og forvaltninger 1386 Afvigelsen skyldes netto merindtægter fra Stadskonduktørembedet på Mindreindtægter i Byggesagsafdelingen Merudgifter på personaleudgifternen skyldes udelukkende, at der er ansat flere medarbejdere i Byggesagsafdelingen med dækning i merindtægterne i Stadskonduktørembedet (TMU 361/) -500 Aktivitetsoversigt 2005 Realiseret Budget Realiseret Afvigelse Antal behandlede byggesager Antal Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse Målet for byggesagsbehandling er, at sagsbehandlingstiden skal være kort og forudsigelig. Mindst 80 % af sagernes besvares inden for 30 dage 71 % 89 % Byggeri og Bolig Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Byfornyelse og boligforbedring Ialt Byfornyelse og boligforbedring 4367 Mindreforbruget skyldes flere forhold, heriblandt manglende fremsendelse af fakturaer fra entreprenører, forsinkelse grundet mangel på arbejdskraft i byggebranchen, forsinkelse grundet flere private anlægsarbejder, såsom kloakudskiftning og mobilsug, samt personaleudskiftning i Grønne Gårde på grund af øget lønniveau i byggebranchen. Aktivitetsoversigt 2005 Realiseret Budget Realiseret Afvigelse Antal etablerede gårdanlæg Antal / 71

20 Finansposter Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 08B 08C 08D 08K Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Ialt B Forskydninger i tilgodehavender hos staten 2955 Mindreudgiften skyldes, at der i slutningen af år 2005 blev afholdt store anlægsudgifter til fælles gårdanlæg, hvor statsrefusionen først blev hjemtaget i, og derfor resulterede i et unormalt stort tilgodehavende. Nu er tilgodehavendet vendt tilbage til et mere normalt leje. 08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender Merudgiften skyldes, at der er bogført en modpost til bankgarantier på 1,6 mio. kr. Til gengæld er tilgodehavender hos grundejere formindsket med 0,4 mio. kr. som følge af, at acontoopkrævningen har været større end udgifterne til vedligeholdelse af fælles gårdanlæg. 08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Mindreindtægten skyldes primært afslutning af en del større byggesager, hvorpå der har værer modtaget acontoindbetalinger for ibrugtagningstilladelserne. Det har betydet et fald i forudbetalingerne med 18,2 mio. kr. Derudover er gælden til leverandører formindsket med 2,1 mio. kr., og mellemregning mellem nyt og gammelt regnskabsår formindsker indtægterne med 2,8 mio. kr. Modsat trækker bankgarantierne med 1,6 mio. kr. og momsafregning med 0,1 mio. kr. 20 / 71

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen og Bygge- og Teknikforvaltningen Redegørelse vedrørende byfornyelsesbudget 2006 til ØU Økonomiudvalget godkendte på møde den 31. maj 2005 følgende at-punkt i forbindelse med behandlingen af udvalgenes budgetbidrag for 2006: beslutter

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for konsekvenser af momsdommen

Bilag 1: Redegørelse for konsekvenser af momsdommen NOTAT Til ØU Bilag 1: Redegørelse for konsekvenser af momsdommen Indledning 10. maj 2006 fastslog Landsskatteretten ved kendelse, at betalingsparkering på offentlig vej ikke er en momspligtig ydelse. For

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

Afvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget

Afvigelse ifht. periodiseret budget Halvårsregnskab Periodiseret budget Teknik- og Miljøforvaltningen Bilag 1 - Teknik- og Miljøudvalgets halvårsregnskab 2016 I det følgende gennemgås afvigelsesforklaringer for de enkelte bevillinger på udvalgets fire styringsområder. For

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015)

Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Socialudvalgets bidrag til kvartalsregnskabet (1. kvartalsregnskab 2015) Indhold Oversigtstabel... 2 Service... 2 Børnefamilier med særlige behov... 2 Hjemmeplejen, rammebelagt... 2 Hjemmeplejen, demografireguleret...

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan. 2012 for økonomiudvalget Bilag til opfølgningen pr. ult. jan. for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse Drift 257.233-500 256.733 1.000 257.733 Anlæg

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget

Forventet regnskab pr. 26. oktober 2005 - Økonomiudvalget Forventet regnskab pr. 26. oktober - Økonomiudvalget Beløb i mill. kr. Vedtaget budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Forventet regnskab Forventet afvigelse *) Rammebelagte områder, drift 757,7 180,3

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere