Kølebranchens Kvalitetssikringsordning Anlægsdesign, -beregning og -dimensionering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kølebranchens Kvalitetssikringsordning Anlægsdesign, -beregning og -dimensionering"

Transkript

1 SHA Side 1 Kølebranchens Kvalitetssikringsordning Anlægsdesign, -beregning og -dimensionering Udgave 15 Indholdsfortegnelse Side 1. KKO-anlæg Anlægsdesign Kuldebehov Minimeret kuldebehov Kølebehovsvariationer Frikøling Kuldeakkumulering Varmebehov Varmeudnyttelse Varmeakkumulering Temperaturniveauer Anlægstype Kompressorbestykning/kapacitetsregulering Instrumentering for driftsovervågning Kølemiddel Primært kølemiddel Sekundært kølemiddel Dimensionering af anlæg og komponenter Køle- eller varmepumpesystem Aggregat/unit Kompressor/kompressoraggregat Fordamper Kondensator Mellemkøler Economizer Kaskadekøler Køler Kuldeakkumulator Varmeakkumulator Varmeafgiver Rørsystem Styrings- og reguleringsudstyr Referencer... 16

2 SHA Side 2 1. KKO-anlæg Et KKO-anlæg er et anlæg, der opfylder kravene i Kølebranchens Kvalitetsikringsordning. Kravene til et KKO-anlæg dækker principielt alle faser i systemets livscyklus fra idéstadie til skrotning, som angivet i efterfølgende forløb i henhold til kvalitetssikringssystemet /1/: Idefase Opstilling af krav til anlægssystemet, udbudsmateriale, mm Indhentning af tilbud Overslagsberegninger, overordnet anlægsdesign, priskalkulkation Kuldebehov, dimensionering, mm Afgivelse af ordre Detaljeret anlægsdesign, detaildimensionering, bestilling, Installation Opstart/idriftsætning/aflevering Normal drift Service. Service Normal drift Skrotning Nærværende materiale omfatter forhold vedrørende anlægsdesign, beregning og dimensionering af ettrins-, totrins- og kaskadeanlæg, men ikke absorptionsanlæg. Små hermetiske systemer til husholdningsbrug er dog ikke omfattet af ordningen. Det overordnede økonomiske mål er, at minimere anlæggets samlede levetidsomkostninger; anskaffelsespris og driftsudgifter. Driftsudgifter består principielt af omkostninger til el, vand, service- og vedligehold inklusive relevante afgifter. De overordnede energimæssige mål er, at minimere anlæggets energiforbrug og udnytte kondenseringsvarmen. Dette opnås ved at dimensionere kølesystemet for lavest mulig energiforbrug gennem krav til temperaturdifferenser, tryktab og energieffektivitet for indgående komponenter. Grundlæggende bør ethvert kølesystem være i drift med højst mulig fordampningstemperatur og lavest mulig kondenseringstemperatur. Det overordnede miljømæssige mål er, at minimere miljøbelastningen fra anlægget. Dette opnås bla gennem hensigtsmæssigt valg af kølemiddel. Alle anlæg kan tilbydes, leveres og mærkes som KKO-anlæg - uanset anvendelse, størrelse, køretid, mm hvis kravene iht kvalitetssikringssystemet er opfyldt og overholdt. I forbindelse med aflevering af et anlæg udarbejdes en tilstandsrapport, som viser hvilke dele af systemet, der hhv opfylder og ikke opfylder kravene til et KKO-anlæg. 2. Anlægsdesign

3 SHA Side 3 Et anlægssystem skal primært opfylde et aktuelt kølebehov og skabe optimale nedkølingsforløb eller opbevaringstemperaturer, luftfugtigheder, mm for levnedsmidler, komfortanlæg eller procesudstyr, samt tilfredsstille øvrige kundekrav. Ved design af et kølesystem skal energiforholdene først overvejes overordnet med henblik på at minimere energiforbruget og om muligt udnytte varmeenergien, hvorefter kølesystemets komponenter dimensioneres for bedst mulig energieffektivitet. 2.1 Kuldebehov På baggrund af indhentede grunddata beregnes og kortlægges anlæggets kuldebehov gennem døgnet for relevante driftssituationer. Beregningsdetaljer er angivet i /2/. 2.2 Minimeret kuldebehov Muligheder for at reducere kølesystemets kuldebehov skal kortlægges og udnyttes. Eksempler herpå er flg.: Hæve temperaturen på proceskølevand, i kølerum eller frostrum. Slukke lyset automatisk, når der ingen er i rummet. Anvende lufttæppe, bændelforhæng, hurtiglukkende dør eller sluse ved køle- og frostrum. Anvende ventilatorer med høj virkningsgrad. Efterisolere tanke, rør, vægge, mm. Et køle- eller fryserum bør være isoleret for varmetransport i acceptabel grad og åbne frostreoler bør ikke accepteres. 2.3 Kølebehovsvariationer I forbindelse med kortlægningen af kuldebehovet et det vigtigt at kigge på behovsvariationen over døgnet, ugen, sæsonen og året (sommer - vinter - referenceåret) for at kunne definere og fastlægge anlæggets designpunkt (dimensioneringspunkt), der eksempelvis for klimaanlæg kan være det forhold anlægget skal køre under i 90% af driftstiden ( normal case ) eller ekstreme driftskonditioner ( worst case ). Anlæg til operationsstuer, kostbare varer o.lign. kan have krav om 100% driftssikkerhed og skal designes derefter. Normalt bør man højst overdimensionere med op til ca 15%. Der kan skelnes mellem vedligeholdelsesanlæg og nedkølingsanlæg alt efter om anlægget primært designes til at holde en given temperatur uden varenedkøling eller til at nedkøle en aktuel varemængde. Behovsvariationen vil desuden danne basis for udformning af kapacitetsreguleringssystemet. For at skabe overblik kan en grafisk fremstilling af kølebelastningsvariationen over døgnet og middelbelastningen for relevante driftssituationer være et godt værktøj, som illustreret med efterfølgende eksempel: Kølebelastning som funktion af tiden Kuldebehov kw Tidspunkt

4 SHA Side Frikøling Muligheder for at udnytte lave luft, vand og jord-temperaturer til helt eller delvist at dække kuldebehovet skal kortlægges og udnyttes. Som grundlag for overvejelserne kan en grafisk fremstilling af eksempelvis lufttemperaturvariationen over året, som vist på efterfølgende figur benyttes. Variation af lufttemperatur (tør) i København T,tør [ C] Referenceåret TRY 2.5 Kuldeakkumulering Muligheder for at udjævne og reducere anlæggets kølekapacitet helt eller delvist ved kuldeakkumulering skal kortlægges og udnyttes. Behov for reservekapacitet og konsekvenser for virksomhedens produktion i tilfælde af driftsstop på kølesystemet bør overvejes i denne sammenhæng. Som grundlag for overvejelserne kan en grafisk fremstilling af kølebelastningsvariationen over døgnet og middelbelastningen benyttes for relevante driftssituationer. Specielt ved relativt store og kortvarige spidsbelastninger kan kuldeakkumulering være relevant. 2.6 Varmebehov På baggrund af indhentede grunddata beregnes og kortlægges anlæggets varmebehov gennem døgnet for relevante driftssituationer. Beregningsdetaljer er angivet i /2/. 2.7 Varmeudnyttelse Muligheder for at udnytte kølesystemets kondenseringsvarme til brugsvands(for)varmning, rumopvarmning, procesvarme, mm skal kortlægges og udnyttes. Som grundlag for overvejelserne kan beregning og grafisk fremstilling af varmebehovsvariationen over døgnet benyttes for normal drift, worst case, mm.

5 SHA Side 5 Varmebehovsvariation Varmebehov [kw] Tiden [kl] Brugsvand Rumvarme 2.8 Varmeakkumulering Muligheder og behov for at akkumulere varme helt eller delvist skal kortlægges og udnyttes med samme metodik som for kuldeakkumulering. 2.9 Temperaturniveauer Anlægget designes således at ikke én vare eller en lille del af behovet bestemmer laveste kølestedsstemperaturniveau for hele anlægssystemet. Antallet af temperaturniveauer fastlægges ud fra en kortlægning af kølestedernes temperaturer, der eksempelvis kan udføres grafisk som vist her: Kuldebehov og kølestedstemperatur Kølebehov [kw] Køleste d Kuldebehov [kw] Kuldebehov [%] Kølestedstemperatur [ C] Effektforøgelse pga for få temperaturniveauer i anlægssystemet bør maksimalt udgøre 15% i forhold til den idéelle situation Anlægstype Antal selvstændige anlæg og anlægstype fastlægges ud fra antal temperaturniveauer, fysiske aftande, placeringsmuligheder, mm. Anlægstypen kan være et ettrins- totrins- eller kaskadesystem af direkte eller indirekte type. Terminologien følger DS/EN378-1:2000 med direkte, indirekte, åbne, lukkede og ventilerede systemer. Ved selvstændige anlæg til hhv køl og frost ved butikskøleanlæg o.lign. bør køleanlægget benyttes til at underkøle væsken i frostanlægget. Et ettrinssystem komprimerer principielt det primære kølemiddel i ét trin fra lavtryk til højtryk.

6 SHA Side 6 Et totrinssystem komprimerer principielt det primære kølemiddel i to trin fra lavtryk over mellemtryk til højtryk: Et kaskadeanlæg komprimerer principielt to primære kølemidler i hvert sit ene trin fra hhv lavtryk til højtryk: 2.11 Kompressorbestykning/kapacitetsregulering På basis af kølebehovsvariationer, behov for reservekapacitet aht driftssikkerhed, sæsondrift, uacceptable stilstandsperioder, o.lign. vælges antal og størrelse af kompressorer. Samtidig overvejes muligheder for at gennemføre den mest hensigtsmæssige og energiøkonomiske kapacitetsregulering via kompressor start/stop, cylinderudkobling, omdrejningstalsregulering, mm. Kompressorkapaciteten bør i størst mulig grad kunne følge kølebehovets driftsprofil i såvel fuldlast som dellastsituationer. Dellast med større skruekompressorer bør undgås pga dårlig dellastkarakteristik. Valg af system iht bilag Instrumentering for driftsovervågning Et kølesystem bør alt efter størrelse forsynes med udstyr for måling og visning af driftstryk, driftstemperaturer, ampereforbrug, elforbrug, vandforbrug, mv, som muliggør en ansvarlig overvågning af anlægsdriften og en hensigtsmæssig service og vedligeholdelse af installationen. Ved små systemer bør anlægget som minimum forsynes med udtag for tilslutning af trykmåleudstyr. 3. Kølemiddel 3.1 Primært kølemiddel Valg af primært kølemiddel foretages iht DS/EN 378-1: 2000 hvorigennem der bla tages hensyn til potentiel indvirkning på global opvarmning og nedbrydelse af ozon i stratosphæren.

7 SHA Side 7 Kølemidler er i standarden klassificeret i grupper afhængig af deres indflydelse på helbred og sikkerhed. Kølemidlet vælges bla udfra dets anvendelighed som kølemiddel til det aktuelle system mht miljøbelastning, fyldning, systemanvendelse, anlægsdesign, anlægsfremstilling, kompetence, vedligehold, energieffektivitet, mm Kølemidlet udvælges med så lav ODP (Ozone Depletion Potential) som muligt og således at dets indflydelse på sikkerhedsforholdene er minimeret. Fyldningen minimeres ved brandbare eller giftige kølemidler. Kølemidlet vælges med så lav GWP (Global Warming Potential) som muligt under samtidig hensyntagen til god energieffektivitet Hvis det er nødvendigt at anvende kølemidler med ODP og GWP større end 0 skal fyldningen minimeres. Hvis global opvarmning er den eneste miljømæssige effekt skal energieffektivitet have preference frem for lav fyldning, hvis begge krav ikke samtidig kan opfyldes. 3.2 Sekundært kølemiddel Valg af sekundært kølemiddel foretages med hensyntagen til det egnethed til den aktuelle systemudformning og en minimering af energiforbruget pga strømingshastighed og medieviskositet tilstræbes. 4. Dimensionering af anlæg og komponenter Komplette anlæg, dele af anlæg og enkeltkomponenter behandles efterfølgende med beskrivelse af dimensioneringsforholdene. 4.1 Køle- eller varmepumpesystem Ved køle- eller varmepumpesystem forstås det totale installerede køle- og/eller varmepumpesystem. Eksempler: Køle- og frysehusinstallation. Mælkekøleinstallation tilsluttet varmepumpesystem. Supermarkedsinstallation med frysegondoler og kølereoler. Proceskølesystem til plastproduktion. AC-system til kontorhus eller butikscenter. Nøgletal findes i bilag 1 (side 17 19) 4.2 Aggregat/unit Ved aggregat/unit forstås en enhed indeholdende et komplet kølesystem, der kan fungere efter tilslutning af el og vand uden indgreb i kølesystemet. Eksempler: Køle- og frostmøbler for butikker med integreret kølemaskine. Væskekøleaggregat. AC-unit. Dimensionering iht bilag 2

8 SHA Side Kompressor/kompressoraggregat Ved et kompressoraggregat forstås en sammenbygget enhed omfattende kompressor, kondensator, samt evt receiver. Eksempler: Stempelkompressor, skruekompressor, scrollkompressor af hermetisk, semihermetisk og åben type sammenbygget med luftkølet kondensator til aggregat. Dimensionering iht bilag 3, hvor Carnotvirkningsgrad, effekfaktor, samt volumetrisk og isentropisk virkningsgrad er defineret ved følgende: Carnot-virkningsgrad (Carnot - efficiency): 0 c = COP / COP CAR Effektfaktor for kredsprocessen (Coefficient Of Performance): COP = Q o / P e, hvor Q o = kompressorens kuldeydelse P e = kompressorens tilførte effekt (på aksel for åben type og på motor for alle andre) Effektfaktor for en Carnot-kredsproces: COP CAR = ε C = T o / (T c - T o ) Isentropisk virkningsgrad: 0 is = P is / P e Isentropisk effektforbrug: P is = m R ( h 2is h 1 ), hvor m R = kompressorens kølemiddelmassestrøm h 2is = specifik enthalpi i sluttilstanden for isentropisk kompression fra tilstand 1 til tilstand 2 h 1 = specifik enthalpi i indsugningstilstanden (tilstand 1 ved t,o og t,oh) Volumetrisk virkningsgrad: 0 v = V 1 / V s, hvor V 1 = den faktiske volumenstrøm ved indsugningstilstanden V s = kompressorens teoretiske slagvolumen 4.4 Fordamper Fordamper til luftkøling Fordamper til luftkøling med tørekspansion Eksempler; glatrørsfordamper og lamelluftkølere for naturlig og tvungen luftcirkulation. Dimensionering iht bilag Fordamper til luftkøling med flooded system Eksempler; glatrørskøler og lamelluftkølere for naturlig og tvungen luftcirkulation med stænkudskiller eller pumpecirkulation.

9 SHA Side 9 Dimensionering iht bilag Fordamper til væskekøling Fordamper til væskekøling med tørekspansion Eksempler; shell & tube, pladevarmeveksler og koaksialveksler. Dimensionering iht bilag Fordamper til væskekøling med flooded system Eksempler; shell & tube, pladevarmeveksler. Dimensionering iht bilag Fordamper for direkte varmeoverføring Fordamper for direkte varmeoverføring med tørekspansion Eksempler; pladefryser. Dimensioneringsregler for fordampere til kontaktfrysning kan ikke umiddelbart angives. Udstyr af denne art designes typisk til minimal indfrysningstid for en given varemængde og emballeringsform. Der bør i konstruktionsfasen tages hensyn til processens energiforbrug.

10 SHA Side Fordamper for direkte varmeoverføring med flooded system Eksempler; pladefryser. Dimensioneringsforhold, som angivet i forrige afsnit. 4.5 Kondensator Kondensator til luft Eksempler; glatrørskondensator og lamelkondensator for naturlig eller tvungen luftcirkulation. Dimensionering iht bilag Kondensator til væske Eksempler; shell & tube, pladeveksler, koaksialveksler. Dimensionering iht bilag Kondensator til luft- og væske Eksempel; fordampningskondensator. Dimensionering iht bilag 8

11 SHA Side Mellemkøler Eksempler; lukket og åben mellemkøler Dimensionering iht bilag Economizer Eksempler; open flash system og closed interstage system for skrue- og scrollkompressorer Dimensionering iht bilag Kaskadekøler Eksempler; Dimensionering iht bilag Køler Køler til luftkøling Eksempler; glatrørskøler, lamelkølere for naturlig og tvungen luftcirkulation. Dimensionering iht bilag Køler til væskekøling

12 SHA Side 12 Eksempler; shell & tube, pladeveksler og koaksialveksler. Dimensionering iht bilag Køler til direkte varmeoverføring Eksempler; pladefryser, jordslange og processystem.. Dimensioneringsregler for kølere til kontaktfrysning kan ikke umiddelbart angives. Udstyr af denne art designes typisk til minimal indfrysningstid for en given varemængde og emballeringsform. Der bør i konstruktionsfasen tages hensyn til processens energiforbrug Kuldeakkumulator Kuldeakkumulering med fordamper i væske Skitser af typiske typer; kuldeakkumuleringstanke. Normalt kun værd at overveje, hvis driftsprofilet indeholder store spidsbelastninger i korte perioder og ofte kun rentabelt på store industrielle anlæg. Afhænger primært af økonomiske forhold vedrørende merinvestering til kuldeakkumuleringssystem i forhold til traditionelt anlæg, af akkumuleringstemperatur i forhold til nødvendig kølestedstemperatur, af driftsprofilet over døgnet og ef elpriser. Se evt nærmere i /3/ Kuldeakkumulering med køler i væske Eksempler:

13 SHA Side 13 Dimensioneringsovervejelser som angivet i forrige afsnit Kuldeakkumulering med fordamper med faseskift Eksempler; isakkumuleringstank Dimensioneringsovervejelser som angivet i forrige afsnit Kuldeakkumulering med køler med faseskift Eksempler: Dimensioneringsovervejelser som angivet i forrige afsnit Varmeakkumulator Varmeakkumulering med kondensator til væske Eksempler; varmeakkumuleringstanke for brugsvand til varmepumpeanlæg Værd at overveje, når der ikke er samtidighed mellem kølesystemets drift og varmebehovet. Beholdervolumen skal tilpasses behovsprofilet. Hvis kondenseringstrykket i kølesystemet forøges pga varmeakkumuleringen, må kompressorens merenergiforbrug vurderes i forhold til energiforbruget til anden opvarmningsmetode Varmeakkumulering med afgiver i væske Eksempler; varmeakkumuleringstanke for brugsvand til varmepumpeanlæg

14 SHA Side 14 Dimensioneringsovervejelser som angivet i forrige afsnit Varmeafgiver Varmeafgiver til luft Eksempler; og tørkøler. Dimensionering iht bilag Varmeafgiver til væske Eksempler; shell & tube, pladeveksler, koaksialveksler. Dimensionering iht bilag Varmeafgiver til luft og væske Eksempel; køletårn. Dimensionering iht bilag 15

15 SHA Side Varmeafgiver til faststof Skitser af typiske typer; jordslange og processystem. Anvendelse af jordslange som varmeafgiver giver relativt konstant temperaturniveau året rundt, samt minimal vedligeholdelse og lavt energiforbrug i forhold til afgivelse til luft. Di- under hensyntagen til risikoen for hævet temperaturniveau pga mensioneringen foretages varmeakkumulering Rørsystem Dimensionering iht bilag Styrings- og reguleringsudstyr Eksempler; ettrinsanlæg med sugetryksreguleringsventil, kondensatortryksreguleringsventil og kapacitetsreguleringsventil Undgå trykregulerende eller by-passventiler om muligt og anvend afspærringsventiler med minimalt trykfald Valg af system iht bilag 17

16 SHA Side 16 Referencer /1/ Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening: AKB Informationer afsnit 7: Kvalitetshåndbog /2/ Svenn Hansen, Teknologisk Institut: Kølebranchens Kvalitetssikringsordning - Grundlag for anlægsdesign, - beregning og dimensionering /3/ Kim Gardø Christensen, Michael Kauffeld og Lasse Søe: Reduktion af spidsbelastninger på elnettet ved hjælp af nye metoder til isakkumulering. EFP Projektrapport J. nr. 1253/ , 1998

17 SHA Side 17 Nøgletal for køle- eller varmepumpesystemer Bilag 1A Samlet årligt energiforbrug E total ( Σ(effektforbrug driftstid) ) omfatter ud over kompressorens elenergiforbrug al øvrig elektrisk energiforbrug for indgående komponenter i den samlede køleinstallation, såsom ventilatorer/blæsere, pumper, styrings- og reguleringsudstyr, elafrimning, kantvarme, mm. Energiforbrug E total [kwh/år] for kølestedstemperatur over 0 C Generelt Normalt Kølestedstemperatur 0-10 C og luftkølet kondensator? /kw 1) Kølestedstemperatur 0-10 C og vandkølet kondensator? /kw 1) Kølestedstemperatur 0-10 C og luft/vandkølet kondensator? /kw 1) Specifikt Kølelager med ca 10 m /m 3 2) Kølelager med under 300 m /m 3 2) Kølelager med ca 300 m /m 3 2) Kølelager med ca m /m 3 2) Kølelager med ca m /m 3 2) Kølelager med ca m /m 3 2) Kølegondol med natafdækning og styring /m 3) Kølegondol dobbelt med natafdækning og styring /m 3) Kølereol u. låger med natafdækning og styring /m 3) Mælkefront u. låger u. kølerum bag m. natafdæk. og styring /m 3) Mælkefront u. låger m. kølerum bag m. natafdæk. og styring /m 3) Mælkefront m. låger u. kølerum bag m. natafdæk. og styring /m 3) Mælkefront m. låger m. kølerum bag m. natafdæk. og styring /m 3) 1) Typiske tal i relation til installeret køleydelse i [kw] 2) Typiske tal i relation til rumvolumen i [m 3 ] 3) Typiske tal i relation til møblets længde i [m]

18 SHA Side 18 Nøgletal for køle- eller varmepumpesystemer Bilag 1B Samlet årligt energiforbrug E total ( Σ(effektforbrug driftstid) ) omfatter ud over kompressorens elenergiforbrug al øvrig elektrisk energiforbrug for indgående komponenter i den samlede køleinstallation, såsom ventilatorer/blæsere, pumper, styrings- og reguleringsudstyr, elafrimning, kantvarme, mm. Energiforbrug E total [kwh/år] for kølestedstemperatur under 0 C Generelt Normalt Kølestedstemperatur C og luftkølet kondensator? /kw 1) Kølestedstemperatur C og vandkølet kondensator? /kw 1) Kølestedstemperatur C og luft/vandkølet kondensator? /kw 1) Specifikt Frostlager med m 3 rumvolumen 50 /m 3 2) Frostlager med m 3 rumvolumen /m 3 2) Frostlager med m 3 rumvolumen /m 3 2) Frostlager med m 3 rumvolumen /m 3 2) Frostlager med ca 100 m 3 rumvolumen 300 /m 3 2) Frostlager med ca 10 m 3 rumvolumen /m 3 2) Frysehus med ca m /m 3 2) Frysehus med ca m /m 3 2) Frysehus med ca 100 m /m 3 2) Frostgondol med natafdækning og styring /m 3) Frostgondol dobbelt med natafdækning og styring /m 3) Frostreol m. låger med natafdækning og styring /m 3) Frostreol åben med natafdækning og styring /m 3) Pladefryser 75 kwh/t 4) Spiralbåndfryser fluidized bed fryser kwh/t 4) Tunnel kwh/t 4) 1) Typiske tal i relation til installeret køleydelse i [kw] 2) Typiske tal i relation til rumvolumen i [m 3 ] 3) Typiske tal i relation til møblets længde i [m] 4) Typiske tal i relation til indfrysningsudstyrets indfrysningskapacitet i [t]

19 SHA Side 19 Bilag 1C Nøgletal for køle- eller varmepumpesystemer Samlet årligt energiforbrug E total ( Σ(effektforbrug driftstid) ) omfatter ud over kompressorens elenergiforbrug al øvrig elektrisk energiforbrug for indgående komponenter i den samlede køleinstallation, såsom ventilatorer/blæsere, pumper, styrings- og reguleringsudstyr, elafrimning, kantvarme, mm. Energiforbrug E total [kwh/år] for kølestedstemperatur over og under 0 C Generelt Normalt? Specifikt Supermarkeder med salgsareal under m 2?-? /m 2 1) Supermarkeder med salgsareal mellem og m 2?-? /m 2 1) Supermarkeder med salgsareal over m 2?-? /m 2 1) 1) Typiske tal i relation til rumareal i [m 2 ]

20 SHA Side 20 Dimensionering af aggregat/unit Bilag 2 COSP = ΣQ o / ΣP e = Systemeffektfaktoren (Coefficient Of System Performance). Dimensioneringsforhold Eksempel: Væskekøleaggregat for proceskøling med tilsluttet kølevandssystem: Dimensionerende energieffektivitet COSP [-] Generelt Min Unit for luft- eller væskekøling? med indgående temperatur 0-10 C og luftkølet kondensator Unit for luft- eller væskekøling? med indgående temperatur 0-10 C og vandkølet kondensator Unit for luft- eller væskekøling? med indgående temperatur C og luftkølet kondensator Unit for luft- eller væskekøling? med indgående temperatur C og vandkølet kondensator Specifikt AC-unit, bla af split-type? Chilleraggregat (væskekøleaggregat)? Varmepumpe luft/luft? Varmepumpe luft/vand? Varmepumpe væske/vand? Skælis- eller rørismaskine? Kølemøbel for butik til grønt, kød, fisk, mejerivarer, mm? Frostmøbel for butik til grønt, kød, fisk, færdigvarer, mm? Pladefryser? Maskine til kontinuerlig indfrysning (gyrofryser, fluid bed, o.lign.)? Andre forhold Driftsforhold Butiksmøbler bør afdækkes udenfor benyttelsestiden Elektrisk afrimning af fordamperflader i butiksmøbler må ikke ske med (nat)afdækning på. Afrimning bør undgås i spidslastperioder i forbindelse med tripeltariffer for elafregning.

21 SHA Side 21 Dimensionering af kompressor Bilag 3A En kompressors energieffektivitet afhænger af mange forhold og kan beregnes og udtrykkes i form af Carnot-virkningsgrad, effektfaktor, isentropisk virkningsgrad, volumetrisk virkningsgrad, mm. Effektiviteten af vil typisk aftage over tiden pga slid i stempelkompressorers arbejdsventiler o.lign., hvis der ikke foretages løbende vedligehold. Dimensioneringsforhold Eksempler: Stempelkompressor med remtræk og med principielle tryk, temperaturer og effektoptag: Dimensionerende minimum isentropisk virkningsgrad 0 is [ -] Kompressortype for ét trin 0 is Stempelkompressor, hermetisk Stempelkompressor, semihermetisk Stempelkompressor, åben 85 % af middelværdien af de på markedet Scrollkompressor, hermetisk Skruekompressor, semihermetisk værende kompressorer under hensynta- Skruekompressor, åben Øvrige kompressortyper gen til type, slagvolumen, kølemiddel og Kompressortype for to trin overhedning Stempelkompressor, semihermetisk med integreret lav- og højtryk Stempelkompressor, åben med integreret lav- og højtryk Skruekompressor, semihermetisk med economizer Skruekompressor, åben med economizer Øvrige totrinskompressortyper Andre forhold Drivsystem og motor Drivsystem bør vælges med høj virkningsgrad direkte kobling frem for remtræk. Motor for åben kompressor skal være af energisparetype iht bilag 18 med høj motorvirkningsgrad Kapacitetsregulering Vælges iht bilag 17.

22 SHA Side 22 Dimensionering af kompressoraggregat Bilag 3B En kompressors energieffektivitet afhænger af mange forhold og kan beregnes og udtrykkes i form af Carnot-virkningsgrad, effektfaktor, isentropisk virkningsgrad, volumetrisk virkningsgrad, mm. Effektiviteten af vil typisk aftage over tiden pga slid i stempelkompressorers arbejdsventiler o.lign., hvis der ikke foretages løbende vedligehold. Dimensioneringsforhold Eksempler: Kondenseringsaggregat med remtrukket stempelkompressor og med principielle tryk, temperaturer og effektoptag: Dimensionerende minimum isentropisk virkningsgrad 0 is [ -] Kompressortype for ét trin 0 is Stempelkompressor, hermetisk 85 % af Stempelkompressor, semihermetisk middelværdien af de på Stempelkompressor, åben markedet værende kompressorer under hensynta- Scrollkompressor, hermetisk Skruekompressor, semihermetisk gen til type, slagvolumen, Skruekompressor, åben kølemiddel og overhedning Øvrige kompressortyper Andre forhold Drivsystem og motor Drivsystem bør vælges med høj virkningsgrad direkte kobling frem for remtræk. Motor for åben kompressor skal være af energisparetype iht bilag 18 med høj motorvirkningsgrad Kapacitetsregulering Vælges iht bilag 17. Kondensator Kondensator dimensioneres iht krav hertil.

23 SHA Side 23 Dimensionering af fordamper for luftkøling med tørekspansion eller vådt system Bilag 4 Dimensioneringen foretages normalt med beregnet kuldeydelse i udvalgt dimensioneringspunkt efter aftale med kunde. Dimensioneringsforhold Eksempler: Lamelkølere med ventilator for tvungen luftcirkulation med principielle temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,li - t,o [K] (maksimalt) Ved anvendelse af kølemiddel med glide trækkes ½* t glide fra temperaturdifferensen For kølestedstemperaturer over +15 C Vådt system Tørt system Arbejdsrum 4-5 (6) 7-9 (10) AC- og luftkonditionering med kanalbaseret luftcirkulation 7-9 (12) EDB-køl 7-9 (12) Affugtningsanlæg max lufthastighed 2,5 m/s - - For kølestedstemperaturer mellem 0 og +15 C Lagerrum til grønt 4-5 (6) 5-7 (8) Lagerrum til kød og fisk 4-5 (6) 5-7 (8) Lagerrum til mejerivarer 4-5 (6) 5-7 (8) Kølemøbel for butik til grønt, kød, fisk, mejerivarer, mm 7-9 (15) Affugtningsanlæg max lufthastighed 2,5 m/s - - For kølestedstemperaturer mellem 0 og 40 C Frostrum for uemballerede og emballerede levnedsmidler 4-5 (6) 5-7 (8) Frostmøbel for butik til grønt, kød, fisk, færdigvarer, mm 7-9 (15) Frysetuneller - - Andre forhold Lamelafstand Minimum 1 mm ved kølestedstemperaturer over +15 C Minimum 2 mm ved t,o over 10 C Minimum 4 mm ved t,o mellem 0 og 10 C (7 mm ved høj fugtbelastning) Minimum 6 mm ved t,o under 0 C (12 mm ved høj fugtbelastning) Motorer Motorer for ventilatorer bør være med effektivitet som energisparemotorer iht bilag 18 Afrimning Bør være behovsstyret aht minimeret energiforbrug. Med varmgas for industri om muligt.

24 SHA Side 24 Bilag 5 Dimensionering af fordamper til væskekøling med tørekspansion eller vådt system Dimensioneringen foretages normalt med beregnet kuldeydelse i udvalgt dimensioneringspunkt efter aftale med kunde. Dimensioneringsforhold Eksempler: Pladevarmevekslere med principielle temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,vi - t,o [K] (maksimalt) Ved anvendelse af kølemiddel med glide trækkes ½* t glide fra temperaturdifferensen Vådt system Tørt system Pladevarmeveksler 2-4 (5) 5-7 (10) Shell & tube veksler 2-4 (5) 5-7 (8) Koaksial veksler 2-4 (5) 5-7 (8) Andre forhold Trykfald Unødvendigt energiforbrug til pumper pga trykfald bør undgås. Frostsprængning Væskekølere skal sikres mod frostssprængning.

25 SHA Side 25 Dimensionering af kondensator til luft Bilag 6 Dimensioneringen foretages normalt med beregnet kondensatorydelse i udvalgt dimensioneringspunkt efter aftale med kunde. Der tages udgangspunkt i udelufttemperatur på 27 C. Dimensioneringsforhold Eksempel: Lamelkondensator med ventilator for tvungen luftcirkulation med principielt temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,c - t,li [K] (maksimalt) Ved anvendelse af kølemiddel med glide lægges ½* t glide til temperaturdifferensen For kommercielt eller industrielt system ved udendørs opstilling 6-8 (10) Andre forhold Lamelafstand Minimum 2 mm Motorer Motorer for ventilatorer bør være med effektivitet som energisparemotorer iht bilag 18 Placering Ved placering undgås uønsket luftopvarmning af tilgangsluft pga solindfald, nærliggende varmekilder, luftudkast fra andet udstyr, o.lign., samt frie luftveje. Styring og regulering For at minimere energiforbruget bør kondenseringstrykket kun holdes kunstigt oppe eller på et konstant nivau, hvis det er nødvendigt for at sikre en stabil anlægsdrift, eller hvis blæsernes mindre effektforbrug overstiger kompressorernes større effektforbrug. Kapacitet for indsprøjtningsventil, tilladelig drift af kompressor, samt minimum olietemperatur checkes ved laveste kondenseringstryk.

26 SHA Side 26 Dimensionering af kondensator til væske Bilag 7 Dimensioneringen foretages normalt med beregnet kondensatorydelse i udvalgt dimensioneringspunkt efter aftale med kunde. Dimensioneringsforhold Eksempel: Koaksialveksler med principielt temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,c - t,vi [K] (maksimalt) Ved anvendelse af kølemiddel med glide lægges ½* t glide til temperaturdifferensen Køletårnsvand Andet vand Pladevarmevekslere 8-10 (12) 4-5 (6) Shell & tube vekslere 8-10 (12) 5-7 (8) Koaksial vekslere 8-10 (12) 5-7 (8) Andre forhold Trykfald Unødvendigt energiforbrug til pumper pga trykfald bør undgås. Vandbehandling Sikring af vandkvalitet med vandbehandlingsystem ved åbne anlægssystemer

27 SHA Side 27 Dimensionering af kondensator til luft og væske Bilag 8 Dimensioneringen foretages normalt med beregnet kondensatorydelse i udvalgt dimensioneringspunkt efter aftale med kunde. Der tages udgangspunkt i udelufttemperatur på 20 C (våd). Dimensioneringsforhold Eksempel: Fordampningskondensator med principielt temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,c - t,li(våd) [K] (maksimalt) Ved anvendelse af kølemiddel med glide lægges ½* t glide til temperaturdifferensen For industrielt system ved udendørs opstilling 6-8 (10) Andre forhold Lamelafstand Minimum 4 mm for industrielt system Motorer Motorer for ventilatorer bør være med effektivitet som energisparemotorer iht bilag 18 Placering Ved placering undgås uønsket luftopvarmning af tilgangsluft pga solindfald, nærliggende varmekilder, luftudkast fra andet udstyr, o.lign., samt frie luftveje. Styring og regulering For at minimere energiforbruget bør kondenseringstrykket kun holdes kunstigt oppe eller på et konstant nivau, hvis det er nødvendigt for at sikre en stabil anlægsdrift, eller hvis blæseres og pumpers mindre effektforbrug overstiger kompressorernes større effektforbrug. Kapacitet for indsprøjtningsventil, tilladelig drift af kompressor, samt minimum olietemperatur checkes ved laveste kondenseringstryk. Vandbehandling Vandkvalitet sikres med spædevand, vandbehandlingsystem, mm

28 SHA Side 28 Dimensionering af mellemkøler og economizer Bilag 9 Dimensioneringsforhold Eksempel: Lukket mellemkøler og economizer af typen open flash system med principielle temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,ku - t,m [K] (maksimalt) Lukket mellemkøler 5-8 (10) Åben mellemkøler 0-1 (2) Economizer af typen closed flash system 5-8 (10) Economizer af typen open flash system 0-1 (2) Andre forhold Isolation Beholdere med overfladetemperaturer under dugpunktet isoleres for bla at undgå problemer med kondens og udvendig korrosion

29 SHA Side 29 Dimensionering af kaskadekøler Bilag 10 Dimensioneringsforhold Eksempel: Pladevarmeveksler med principielt temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,c - t,o [K] (maksimalt) Ved anvendelse af kølemidler med glide trækkes ½* t glide fra og/eller lægges til temperaturdifferensen på hhv fordampersiden og kondensatorsiden Pladevarmeveksler 5-7 (8) Shell & tube veksler 4-5 (6) Koaksialvarmeveksler 4-5 (6) Andre forhold Frostsprængning Væskekølere skal sikres mod frostssprængning.

30 SHA Side 30 Dimensionering af køler til luftkøling (indirekte system) Bilag 11 Dimensioneringen foretages normalt med beregnet kuldeydelse i udvalgt dimensioneringspunkt efter aftale med kunde. Dimensioneringsforhold Eksempel: Lamelflade med ventilator for tvungen luftcirkulation med principielt temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,li - t,bi [K] (maksimalt) For kølestedstemperaturer over +15 C Arbejdsrum 5-7 (8) AC, luftkonditionering med kanalbaseret luftcirkulation 7-9 (10) EDB-køl 7-9 (10) For kølestedstemperaturer mellem 0 og +15 C Lagerrum til grønt 4-5 (6) Lagerrum til kød og fisk 4-5 (6) Lagerrum til mejerivarer 4-5 (6) Kølemøbel for butik til grønt, kød, fisk, mejerivarer, mm 7-9 (10) Affugtningsanlæg max lufthastighed 2,5 m/s - For kølestedstemperaturer mellem 0 og 40 C Frostrum for uemballerede og emballerede levnedsmidler 4-5 (6) Frostmøbel for butik til grønt, kød, fisk, færdigvarer, mm 7-9 (10) Frysetuneller - Andre forhold Lamelafstand Minimum 2 mm ved t,bi over 0 C (op til 7 mm ved høj fugtbelastning) Minimum 6 mm ved t,bi under 0 C (op til 12 mm ved høj fugtbelastning) Motorer Motorer for ventilatorer bør være med effektivitet som energisparemotorer iht bilag 18 Afrimning Afrimning behovsstyret aht minimeret energiforbrug Trykfald Unødvendigt energiforbrug til pumper pga trykfald bør undgås.

31 SHA Side 31 Dimensionering af køler til væskekøling (indirekte system) Bilag 12 Dimensioneringen foretages normalt med beregnet kuldeydelse i udvalgt dimensioneringspunkt efter aftale med kunde. Dimensioneringsforhold Eksempel: Pladevarmeveklser med principielt temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,vi - t,bi [K] (maksimalt) Pladevarmevekslere 2-4 (5) Shell & tube vekslere 2-4 (5) Koaksial vekslere 2-4 (5) Andre forhold Trykfald Unødvendigt energiforbrug til pumper pga trykfald bør undgås. Frostsprængning Væskekølere skal sikres mod frostssprængning.

32 SHA Side 32 Dimensionering af varmeafgiver til luft (indirekte system) Bilag 13 Dimensioneringen foretages normalt med beregnet afgiverydelse i udvalgt dimensioneringspunkt efter aftale med kunde. Der tages udgangspunkt i udelufttemperatur på 27 C. Dimensioneringsforhold Eksempel: Lamelblok med ventilator for tvungen luftcirkulation med principielt temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,bi- t,li [K] (maksimalt) For kommercielt eller industrielt system ved udendørs opstilling 6-8 (9) Andre forhold Lamelafstand Minimum 2 mm Motorer Motorer for ventilatorer bør være med effektivitet som energisparemotorer iht bilag 18 Placering Ved placering undgås uønsket luftopvarmning af tilgangsluft pga solindfald, nærliggende varmekilder, luftudkast fra andet udstyr, o.lign., samt frie luftveje. Trykfald Unødvendigt energiforbrug til pumper pga trykfald bør undgås.

33 SHA Side 33 Dimensionering af varmeafgiver til væske (indirekte system) Bilag 14 Dimensioneringen foretages normalt med beregnet afgiverydelse i udvalgt dimensioneringspunkt efter aftale med kunde. Dimensioneringsforhold Eksempel: Koaksialveksler med principielt temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,bi - t,vi [K] (maksimalt) Pladevarmevekslere 2-3 (4) Shell & tube vekslere 2-4 (5) Koaksial vekslere 2-4 (5) Andre forhold Trykfald Unødvendigt energiforbrug til pumper pga trykfald bør undgås. Vandbehandling Sikring af vandkvalitet med vandbehandlingsystem ved åbne anlægssystemer

34 SHA Side 34 Dimensionering af varmeafgiver til luft og væske (indirekte system) Bilag 15 Dimensioneringen foretages normalt med beregnet afgiverydelse i udvalgt dimensioneringspunkt efter aftale med kunde. Der tages udgangspunkt i udelufttemperatur på 20 C (våd). Dimensioneringsforhold Eksempel: Køletårn med principielt temperaturforløb: Dimensionerende temperaturdifferens t,bi - t,li(våd) [K] (maksimalt) For industrielt system ved udendørs opstilling 6-8 (10) Andre forhold Lamelafstand Minimum 4 mm for industrielt system Motorer Motorer for ventilatorer bør være med effektivitet som energisparemotorer iht bilag 18 Placering Ved placering undgås uønsket luftopvarmning af tilgangsluft pga solindfald, nærliggende varmekilder, luftudkast fra andet udstyr, o.lign., samt frie luftveje. Styring og regulering For at minimere energiforbruget bør væsketemperaturen (kondenseringstrykket) kun holdes kunstigt oppe eller på et konstant nivau, hvis det er nødvendigt for at sikre en stabil anlægsdrift, eller hvis blæseres og pumpers mindre effektforbrug overstiger kompressorernes større effektforbrug. Kapacitet for indsprøjtningsventil, tilladelig drift af kompressor, samt minimum olietemperatur checkes ved laveste kondenseringstryk. Vandbehandling Vandkvalitet sikres med spædevand, vandbehandlingsystem, mm

35 SHA Side 35 Dimensionering af rørsystem Bilag 16 Rørsystemer med primært kølemiddel dimensioneres normalt til maksimal anlægsydelse eller alternativt for mindre anlægsydelse med flere årlige driftstimer, hvis mere relevant. Ved parallelkoblede kølesteder kan der tages hensyn samtidighed ved f.eks. at dimensionere for 85% af fuldlast. Dimensioneringsforhold Eksempel: Ettrinsanlæg uden ventiler med principielt tryktabsforløb: Dimensionerende maksimalt tryktab i kølemiddelrørsystem for ettrinsanlæg [K] Systemet udstrækning < 25m 25-50m 50m < Sugerør; fordamper - kompressor: p,1- p,2 1) 1 1 /25m 2 Trykrør; kompressor - kondensator: p,3 - p,4 2) 1 1 /25m 2 Eksempel: Totrinsanlæg uden ventiler med principielt tryktabsforløb: Dimensionerende maksimalt tryktab i kølemiddelrørsystem for totrinsanlæg [K] Systemet udstrækning < 25m 25-50m 50m < Sugerør; fordamper kompressor: p,1- p,2 1) 1 1 /25m 2 Trykrør; højtrykskompressor -> kondensator: p,5 - p,6 2) 1 1 /25m 2 Andre forhold 1) Hvis systemet i længere perioder skal arbejde med dellast kan det være nødvendigt at sikre olieretur med mindre rørdimensioner og acceptere større tryktab ved fuldlast. 2) Hvis problemer med trykpulsationer i trykrøret i forbindelse med stempelkompressorer skal løses kan højere tryktab accepteres Underkøling Væsken skal under alle driftsforhold være underkølet og fri for flashgas umiddelbart før indsprøjtningsventiler. Ved risiko for flashgas pga varmeindfald, opadgående rørtræk, mm sikres underkølingen ved rørisolation, indsættelse af underkøler, mv Kondensvand og rørisolation Rør med overfladetemperaturer under dugpunktet isoleres for at undgå problemer med kondens og udvendig korrosion. Sugerør isoleres således at sugegasoverhedninger over 15 og 25K pga varmeindfald undgås for hhv køle- og frostsystemer. Oliecirkulation Rørsystemet forsynes efter behov med risere og fald til sikring af oliecirkulation Rørsystemer med sekundære kølemidler Unødvendigt energiforbrug til pumper pga trykfald bør undgås i sekundære rørsystemer. Afspærringsventiler: Anvend afspærringsventiler med minimalt trykfald

36 SHA Side 36 Valg af styrings- og reguleringsudstyr Bilag 17 Kapacitetsreguleringsforhold Eksempler: Kompressor- og anlægskapacitetsregulering: 100 Effektoptagelse Pe [%] Kølekapacitet Qo [%] Dimensionerende maksimalt effektforbrug [% af fuldlast] Kompressor med kapacitetsreguleringssystem Rød streg Samlet anlægssystem Blå streg Trykreguleringsforhold Eksempler: Ettrinsanlæg med sugetryksreguleringsventil, kondensatortryksreguleringsventil og kapacitetsreguleringsventil: Undgå så vidt muligt trykregulerende ventiler - særlig varmgas- eller koldgas-bypass. Andre forhold Kompressorkapacitetsregulering Kan foretages via start/stop, cylinderudkobling, omdrejningstalsregulering, mm. Dellast med større skruekompressorer bør undgås pga dårlig dellastkarakteristik. En kompressor bør normalt ikke lægges ud for en køretid på under ca 80% af driftstiden.

37 SHA Side 37 Valg af motorer Bilag 18 Motorer af enhver art til kompressorer, ventilatorer/blæsere, pumper mm udvælges om muligt med energieffektivitet som Sparemotorer. En Sparemotor er en elmotor, som er optaget på EU/CEMEP-listen over motorer i effektivitetsklassen EFF1. For at kunne blive optaget på denne liste og dermed at kunne kaldes en Sparemotor er der følgende virkningsgradskrav. Mere info på Minimumsværdier for virkningsgrader for 2- og 4-polede Sparemotorer : Motorstørrelse (kw) 0,55 0,75 1,1 1,5 2, ,5 7,5 11 Virknings- 2-polede 82,8 84,1 85,6 86,7 87,4 88,6 89,5 90,5 grad (%) 4-polede 83,8 85,0 86,4 87,4 88,0 89,2 90,1 91,0 Motorstørrelse (kw) 15 18, Virknings- 2-polede 91,3 91,8 92,2 92,9 93,3 93,7 94,0 94,6 95,0 grad (%) 4-polede 91,8 92,2 92,6 93,2 93,6 93,9 94,2 94,7 95,0

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift

Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Teknisk information Skruekompressorer for ECONOMIZER drift ST-610-2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt. 2. Driftsprincip. 3. Designvariationer. 4. Anbefalinger

Læs mere

Energibevidst Projektering af Køleinstallationer til luftkølede køle- og frostrum

Energibevidst Projektering af Køleinstallationer til luftkølede køle- og frostrum Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I Energibevidst Projektering af Køleinstallationer til luftkølede køle- og frostrum Vejledning December 2000 2PGHQQHYHMOHGQLQJ Vejledningen er udarbejdet under Energistyrelsens

Læs mere

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg

Trykluft. Optimering og projektering af anlæg Trykluft Optimering og projektering af anlæg Indholdsfortegnelse Trykluft...2 Trykluftanlæg...2 Energiforbrug i trykluftanlæg...2 Optimering af eksisterende anlæg...3 Trykforhold...3 Lækager...3 Lækagemåling...4

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering

Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering This page intentionally left blank Køleteknik, termodynamisk grundlag, beregning, dimensionering 2. UDGAVE Af Søren Gundtoft og Aage Birkkjær

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima

Opgave: Køl: Klima: Spørgsmål: Januar 2010 Køl: Klima Opgave: Spørgsmål: Juni 2008 Ingen klimaopgave 1.4: Beregn den nødvendige slagvolumen for hver kompressor, angivet i m3/min. 1.5: Bestem trykgastemperaturen for LT og HT, og redegør for hvilke parametre

Læs mere

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien

Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Køle-, fryse- og klimaanlæg til industrien Stabil og energirigtig køling baseret på -køling til gavn for industrien ens termodynamiske egenskaber gør gasarten ideel til processer, hvor der er behov for

Læs mere

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring?

1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? 1. Fiskebranchens køleanlæg: Har du grund til bekymring? Reglerne for kølemidler er ændret på flere områder. For de virksomheder der bruger kunstige kølemidler, kan det medføre problemer med at overholde

Læs mere

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse

Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw kw varmeydelse Hybrid-varmepumpe luft/vand og væske/vand 23 kw - 200 kw varmeydelse vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI høj kvalitet LV200 Du sidder med en brochure om varmepumper i sin helt egen

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s

Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Patentanmeldt energineutralt cirkulationssystem til CO2 køle- og klimaanlæg. Bent Johansen birton a/s Hvorfor bruge CO2 som kølemiddel? Naturligt kølemiddel: ODP = 0 = Ingen påvirkning af ozonlaget. GWP

Læs mere

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem

Varmepumper i ATES. Valg af varmepumpesystem Varmepumper i ATES Valg af varmepumpesystem JENRI Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 Varmepumpens virkemåde... 3 2 Valg af kølemiddel... 5 COP for forskellige kølemidler... 7 Kondenseringstemperatur og fremløbstemperatur

Læs mere

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer

Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2. Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Koncepter til overvindelse af barrierer for køb og installation af VE-anlæg task 2 Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Titel: Skitsering af VE-løsninger og kombinationer Udarbejdet for: Energistyrelsen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

VE til proces Fjernvarme

VE til proces Fjernvarme VE til proces Fjernvarme Temadag: VE til proces Teknologisk Institut, Århus: 27/11-13, Tåstrup: 03/12-13 Bas Pijnenburg Fjernvarme til rumopvarmning og varmt brugsvand både til private forbruger og erhvervsvirksomheder

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Naturlig køling - reduktion af energiforbrug til køling af processer og bygninger

Naturlig køling - reduktion af energiforbrug til køling af processer og bygninger Naturlig køling - reduktion af energiforbrug til køling af processer og bygninger Advansor A/S Torben M Hansen Sagsnr. 340-006 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål:... 3 2. Målsætning:... 3 3. Baggrund:...

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011

Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen. KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Energibesparelser i ventilationsanlæg Teori og praksis v/carsten Tonn-Pedersen KlimaKlar torsdag den 12. maj 2011 Fokus-omr områder God og energirigtig ventilation opnås ved at fokusere på: 1. Ventilationsbehov

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik. Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk. Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef Center for Køle- og Varmepumpeteknik Tlf.: +45 7220 2514 E-mail: claus.s.poulsen@teknologisk.dk Varmepumper på en tre kvarter? 1. Historie 2. Anlægstyper 3. Miljø

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEPRODUCERENDE ANLÆG 02 Solvarme 02 VARMT OG KOLDT VAND 06 Koldt vand

Læs mere

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26.

Varmepumper. Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik. 26. 1 Varmepumper Claus S. Poulsen Centerchef, Civilingeniør Teknologisk Institut, Center for Køle- og Varmepumpeteknik 26.September 2007 claus.s.poulsen@teknologisk.dk 2 Teknologisk Institut Privat, selvejende

Læs mere

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 Atlas Copco Efterkølere, vandudskillere og dræn HD -96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 En serie effektive efterkølere og vandudskillere, som passer til din kompressor Vandkølede HD efterkølere

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m.

Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. Store Varmepumper Virkningsgrader, COP m.m. IDA, København d. 25/02-2015 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Teknologisk Instituts rolle i vidensystemet Videnudvikling Vi udvikler ny viden

Læs mere

Trykluftinstallationen

Trykluftinstallationen Trykluftinstallationen En trykluftinstallation består af en luftkompressor, der drevet af motor (elmotor eller undertiden en forbrændingsmotor) frembringer trykluft, som eventuelt gennem en efterkøler

Læs mere

Udvikling af værktøj til implementering af energiøkonomiske køleanlæg med naturlige kølemidler

Udvikling af værktøj til implementering af energiøkonomiske køleanlæg med naturlige kølemidler B I R C H & K R O G B O E Udvikling af værktøj til implementering af energiøkonomiske køleanlæg med naturlige kølemidler Del 1: Opstilling og beregning af årsenergiforbrug Elfor PSO 2002 Forskning og Udvikling

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima

Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper. Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Energieffektivisering i industrien med højtemperaturvarmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut, Energi og Klima Højtemperaturvarmepumper Hvorfor nu? Varmepumper er en effektiv komponent til energieffektivisering

Læs mere

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER

Anvendelse Arkivrum Kirker Museer Vandværker EGENSKABER CDF AFFUGTER Funktionsprincip CDF fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen nedkøles

Læs mere

Kølebranchens Kvalitetssikringsordning Grundlag for anlægsdesign, -beregning og -dimensionering

Kølebranchens Kvalitetssikringsordning Grundlag for anlægsdesign, -beregning og -dimensionering 2005.10.31 SHA Side 1 Kølebranchens Kvalitetssikringsordning Grundlag for anlægsdesign, -beregning og -dimensionering Udgave 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 2 2. Kølebehov... 2 2.1 Levnedsmidlers

Læs mere

Vejledning Stop cirkulationspumpen

Vejledning Stop cirkulationspumpen Vejledning Stop cirkulationspumpen til varmt brugsvand uden for arbejdstid Konstant cirkulation af det varme brugsvand er unødvendigt i langt de fleste kontorbygninger, fordi bygning erne ikke bliver brugt

Læs mere

10. Bestemmelse af kedelstørrelse

10. Bestemmelse af kedelstørrelse . Bestemmelse af kedelstørrelse Kapitlet beskriver metoder til bestemmelse af korrekt kedelstørrelse, der er en af de vigtigste forudsætninger for god forbrænding og god økonomi. Efter beskrivelse af forudsætninger

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1

Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 Bilag til Industriel varmegenvinding med CO2- og NH3-baserede varmepumper. Del1 1 2 Indholdsfortegnelse Bilag A - Fordamperenhed... 4 A1 - fordampertyper... 4 A2 - Overhedningens påvirkning på fordampningstemperaturen...

Læs mere

Køling. Lars Reinholdt Center for Køle- og varempumpeteknik Teknologisk Institut INDUSTRI OG ENERGI KØLE- OG VARMEPUMPETEKNIK 1

Køling. Lars Reinholdt Center for Køle- og varempumpeteknik Teknologisk Institut INDUSTRI OG ENERGI KØLE- OG VARMEPUMPETEKNIK 1 Køling Lars Reinholdt Center for Køle- og varempumpeteknik Teknologisk Institut 1 Hvad er køling? Den køletekniske opgave er at flytte varmen Q køl fra den lave temperatur T køl til omgivelsernes temperatur

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper?

Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Hvordan sættes data ind i Be06 for varmepumper? Center for Køle- og Varmepumpeteknik Teknologisk Institut Version 3 - revideret marts 2009 VIGTIG NOTE: Teknologisk Institut påtager sig ikke ansvaret for

Læs mere

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP

FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP FLYDENDE VAND- OG WELLNESSHUS I BAGENKOP WELLNESSHUSET Placering og design med unikke muligheder og udfordringer. Vind- og bølgeenergi Erfaringer. Solceller og solvarme Nye regler og muligheder Solafskærmning

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

1. Potentialet for varmebesparelser ved anvendelse af varmlagring i konstruktion

1. Potentialet for varmebesparelser ved anvendelse af varmlagring i konstruktion Grønn Byggallianse Varme Kuldelagring i Beton Opfølgning på spørgsmål fra mødet. På mødet blev der rejst spørgsmål omkring det energimæssige potentiale for varme kuldlagring i bygninger. Som opfølgning

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011

Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Producerer eller importerer du elmotorer? Så vær opmærksom: Der er krav fra juni 2011 Der er krav om miljøvenligt design (ecodesign) af elmotorer. er krav om produktudformning, der tilgodeser eksempelvis

Læs mere

Varmepumper til industri og fjernvarme

Varmepumper til industri og fjernvarme compheat Varmepumper til industri og fjernvarme Grøn strøm giver lavere varmepriser Generel information compheat compheat dækker over en stor platform med varmepumper til mange forskellige formål og Advansor

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger Varmepumpe med,

Læs mere

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER

Anvendelse Private swimming pools Terapibade Wellness centre Hotel swimming pools EGENSKABER DP 75 SVØMMEBADSAFFUGTER Funktionsprincip DP 75 fungerer efter kondensationsprincippet, hvor en ventilator suger den fugtige rumluft ind i affugteren og gennem en fordamperflade. Ved passage gennem fordamperfladen

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Lu-Ve Contardo fordampere

Lu-Ve Contardo fordampere Kapitel 7 Fordampere Lu-Ve Contardo fordampere... 113 Searle fordampere... 123 Vitrinefordampere... 138 Helpman fordampere for R717... 140 Rørkølere... 144 Pladevarmevekslere... 146 Koaxial-fordampere...

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 2 Luftkølede aggregater og elmotorer

Kapitel 2 Luftkølede aggregater og elmotorer Kapitel 2 Luftkølede aggregater og elmotorer Luftkølede aggregater Ecostar... 23 Luftkølede semihermetiske aggregater... 24 Luftkølede twin aggregater... 28 Vejrbestandige udendørshuse... 29 Totrins luftkølede

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi

Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi Perfektion i alle detaljer Effektiv og energibesparende tumbler-teknologi > > > Genanvender den varme luft Reducerer energiforbruget op til 60% Hurtig tilbagebetalingstid Varmepumpe-tørretumblere T9HP,

Læs mere

HØJVAKUUMANLÆG. Hvis man ønsker det kan anlægget udbygges med bl.a. en forudskiller, der filterer de største partikler inden de når selve filteret.

HØJVAKUUMANLÆG. Hvis man ønsker det kan anlægget udbygges med bl.a. en forudskiller, der filterer de største partikler inden de når selve filteret. Højvakuumanlæg HØJVAKUUMANLÆG GEOVENT højvakuumanlæg kan leveres som en samlet unit eller som separate enheder. Geovent HVU er idéel når partikler skal fjernes fra den forurenende proces. Det kunne være

Læs mere

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel

Beslutning 5. Træpillekedler - dokumentation for standardværdier. Udskiftning af kedel fra 1978 eller nyere til automatisk fyret træpillekedel Beslutning 5 Træpillekedler - dokumentation for er Ref.: Bio 1 Træpillekedler / Konvertering fra olie til træpillekedel olieopvarmede huse ved konvertering fra olie til træpillekedel oliekedler og træpillekedler

Læs mere

Gr. 10 Pumpeaggregater

Gr. 10 Pumpeaggregater Gr. 10 Pumpeaggregater AVN Pumpestation AVN Hydraulik A/S har mange års erfaring i fremstilling af pumpestationer til stort set alle formål i industrien. Vi har også et stort know-how omkring hydraulik

Læs mere

Driftsvejledning MDG serien

Driftsvejledning MDG serien Driftsvejledning MDG serien 08.01.2008 Nr. MDG9803_1-DK Indholdsfortegnelse 1. Varemodtagelse..................................... 3 2. Generelt.......................................... 3 2.1 Pumpeprincip.......................................

Læs mere

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM

HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM HYBRID OPVARMNINGS SYSTEM Hybrid opvarmningssystem Princip opbygning Kombination af eksisterende eller ny varmekedel og en el varmepumpe Hybrid teknologi opvarmning Traditionel kedel Varmepumpe Hybrid

Læs mere

Dennis Christensen V

Dennis Christensen V 15 Bilag Bilag A Elektrisk diagram over Danfoss Optyma Unit på tankstation i Risskov... 2 Bilag B (CD) Opsætning af simulering i Pack Calculation... 2 Bilag C Variation i kuldebehov i løbet af året (Pack

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12/16 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg dansk produceret A ++ Energiklasse Ekstrem støjsvag teknologi & bedste energiklasse dansk varmepumpe InduStrI a/s DVI Smart

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

For ventiler med større køleeffekt, se HED-køleventil MVL661.25, datablad 4713

For ventiler med større køleeffekt, se HED-køleventil MVL661.25, datablad 4713 4 7 Elektroniske indsprøjtningsventiler for sikkerhedskølemidler MFE...L... Indsprøjtningsventiler med stillingsreguleret magnetisk motor for sikkerhedskølemidler Kombineret regulerings-, ekspansions-

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan

K ø l e a f d e l i n g e n. Kølemiddel 55 C 32 C 43 C. bar. bar R717 - NH3 R600a - Isobutan. bar. R600a - Isobutan. R600a - Isobutan R600 - Butan Omgivelser max. 3 C Afsnit 9, side 6 - Fastlæggelse af PS - opgave: Udfyld tabellerne med tryk rundet op til nærmeste 0,5. HT-side luftkølet HT-side fordampning LT-side indendørs Kølemiddel 55 C PS Kølemiddel

Læs mere

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7

Køletekniker. Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb. www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Køletekniker Lokal undervisningsplan for 3. hovedforløb www.djhhadsten.dk page 1 of 7 Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til køletekniker. Fagrække og

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 1 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

Kontraventil type NRV og NRVH

Kontraventil type NRV og NRVH MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Kontraventil type NRV og NRVH Hydrocarbons www.danfoss.com/hydrocarbons Introduktion NRV og NRVH ventiler kan bruges i væske-, suge- og varmgasledninger i

Læs mere

HØJVAKUUMANLÆG. Geovent har et stort udvalg af tilbehør til højvakuumanlæg, bl.a. slanger, ventiler og energisatelitter.

HØJVAKUUMANLÆG. Geovent har et stort udvalg af tilbehør til højvakuumanlæg, bl.a. slanger, ventiler og energisatelitter. HØJVAKUUMANLÆG GEOVENT højvakuum anlæg er en samlet enhed, der anvendes når partikler skal transporteres væk fra operatøren. Det kunne være sig støvsugnings- og slibeopgaver i industrien, bilværksteder

Læs mere

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2

Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 Master Thesis COP Industriel varmegenvinding med CO 2 - og NH 3 -baserede varmepumper. Del 2 9 Grænse for besparelser på varmepumpe i 2010 8 7 6 besparelse på 0 DKK besparelse på 2 mio.dkk besparelse på

Læs mere

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen

3. hovedforløb Kølemontøruddannelsen Generelt Modulets varighed er 10 uger og indeholde fag der er rettet mod uddannelsen til kølemontør. Fagrække og timefordeling Periode: Fag Uger Standpunkt Eksamen Vejl. m = mundtlig, s = skriftlig Dansk,

Læs mere

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende

Projektforslag. i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Projektforslag i h t. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1295 af 13. december 2005) omhandlende Rørledning og varmeakkumulator for udnyttelse af overskudsvarme

Læs mere

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825

Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Antal timer Varmebehov [kw] Udført for Energistyrelsen af Pia Rasmussen, Teknologisk Institut 31.december 2011 Beregning af SCOP for varmepumper efter En14825 Følgende dokument giver en generel introduktion

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013

SCOP og Be10. Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 SCOP og Be10 Teknologisk Institut, Århus Dato: d. 12/11-2013 Hvorfor dette indlæg? Be10 er et dynamisk program der bruges i mange sammenhæng til bl.a. energiberegninger i bygninger. Viden omkring beregningsmetoden

Læs mere

Oplysningerne vurderes så som baggrund for en udvælgelse af den type af anlæg (kølemiddel og størrelse), der senere arbejdes videre med.

Oplysningerne vurderes så som baggrund for en udvælgelse af den type af anlæg (kølemiddel og størrelse), der senere arbejdes videre med. Kortlægning af fiskeindustriens køleanlæg Projektets primære målgruppe er den del af fiskeindustrien, og bådene, der bruger de kunstige kølemidler. Med fiskeindustrier menes i dette projekt fiskeindustrien,

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH

Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler. Kristian Kærsgaard Hansen KKH Den gode energirådgivning Varme M3 Kedler Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Tab i varme- og varmt brugsvandsanlæg Kondensgevinst Kedelsynsordninger Regelmæssige eftersyn: - Oliefyrede og fastbrændselskedler

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Udskiftning af større cirkulationspumper

Udskiftning af større cirkulationspumper Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2015 Udskiftning af større cirkulationspumper I mange ejendomme cirkuleres varmen stadig med en cirkulationspumpe af en ældre type,

Læs mere

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003

Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab. Notat August 2003 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Notat August 03 DGC-notat 1/10 Valg af kedelstørrelse i forhold til husets dimensionerende varmetab Indledning I tilbudsmaterialet for

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk

Har du et spørgsmål, er du velkommen til at kontakte udvalgsansvarlig Lars Ravn-Jensen på lrj@ds.dk FAQ vedr. DS 469:2013 Varme- og køleanlæg i bygninger Udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-316 Varme- og kølesystemer Senest opdateret 30. oktober 2014 (TSM/LRJ) Har du et spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Drejebog til store varmepumper

Drejebog til store varmepumper Drejebog til store varmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut 12. og 17. juni 2015 Indhold Hvorfor varmepumper? Potentialet for højtemperatur varmepumper Drejebogen (med lidt teori) Inspirationskataloget

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Billedet viser et ældre blæstfrysemodul i indfrysningsrum

Billedet viser et ældre blæstfrysemodul i indfrysningsrum Eksempel 3 Nye køleanlæg KvaliSea, Hammel KvaliSea er en virksomhed der har stor succes med at udvikle og fremstille frosne færdigretter. Markedet for denne type produkter er meget dynamisk, og KvaliSea

Læs mere

Anvendelse af program til beregning af prisindeks for forskellige anlægstyper i detailhandlen. Center for Køle- og Varmepump

Anvendelse af program til beregning af prisindeks for forskellige anlægstyper i detailhandlen. Center for Køle- og Varmepump Anvendelse af program til beregning af prisindeks for forskellige anlægstyper i detailhandlen Programmet har følgende faciliteter Beregning af prisindeks for anlægsinvesteringen Beregning af levetidsomkostninger

Læs mere