Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status"

Transkript

1 Parkering 2012

2 Forord - Parkering Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parkering. Det indeholder en status for parkeringssituationen i Viborg midtby samt en beskrivelse af hvilke aktuelle planer der er for udbygning og nedlæggelse af parkering i Viborg midtby. Udfordringer i.f.t. parkering i midtbyen danner baggrund for forslag til mål, visioner og strategi for parkering i Viborg midtby. Den forslåede ændring i parkeringsnormen for Viborg midtby er inddraget i Trafikplan for Viborg midtby, ligesom forslag om at nedlægge parkeringspladserne på Nytorv er medtaget. Byrådet har i.f.m. vedtagelsen af Trafikplan for Viborg midtby besluttet, at der ikke indføres betalingsparkering i Viborg midtby og at parkeringspladsen på Domkirkepladsen på det korte sigt opretholdes. Der søges udarbejdet en løsning, hvor Domkirkepladsen kan fredeliggøres over tid.

3 Trafikplan for Viborg midtby - Parkering Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1 2. Status 1 3. Aktuelle planer 3 4. Udfordringer 6 5. Kvalitetsmål 7 6. Visioner 7 7. Strategi for parkering i Viborg midtby 8 8. Projektkatalog Nedlæggelse af mindre parkeringsanlæg Ny kommunalt anlagt parkering Parkeringshenvisning Betalingsparkering Parkeringsnorm Cykelparkeringsnorm Baggrund Som grundlag for Trafikplanen for Viborg midtby er der gennemført forskellige undersøgelser, som afrapporteres i baggrundsnotater til trafikplanen. Nærværende notat indeholder vurderinger af parkeringsforholdene i byen. Der er politisk truffet beslutning om indførelse af et p-henvisningssystem i Viborg. Trafikplanen skal bidrage til en udvikling i vejstrukturen og i parkeringsudbuddet, som er i overensstemmelse hermed. Fokuspunkter for vurderingerne er: Omfang og lokalisering af parkeringsudbud Parkeringsnormer Betalingsparkering 2. Status Viborg Kommune fik 1997 udarbejdet en parkeringspolitik, som indeholdt en række forskellige delelementer. Flere af disse er siden blevet realiseret løbende.

4 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 2 / 21 I 2002 blev parkeringspolitikken suppleret med vurderinger af betalingsparkering og principper for p-henvisning. Der er i forbindelse med trafikplanarbejdet gennemført en samlet parkeringstælling i Viborg midtby. Tællingen viste en samlet parkeringsudbud på knap p-pladser, hvoraf ca. 80% er offentligt tilgængelige. Parkeringsudbud Udbud Udbud Udbud Tabel 1: Udvikling i parkeringsudbud (p-pladser og kantsten) i Viborg midtby Af det samlede parkeringsudbud på de offentlige p-pladser udgør mindre parkeringsanlæg med under 50 p-pladser under 10 % af den samlede kapacitet. Til sammenligning kan det nævnes, at de mindre p-anlæg med under 50 pladser udgør omkring 30 % af kapaciteten på de private p-anlæg med offentlig adgang. Mindre parkeringsanlæg vil typisk afstedkomme en større risiko for forgæves p-søgning. Er pladserne velbeliggende - som tilfældet er med flere af disse p-anlæg i Viborg - kan de således generere en del unødig trafik Belagte p-pladser pr.pl.uden off.adg. pr.pl.med off.adg. offentlige pl. off. kantsten handicap pl. Udbud Klokkeslet Figur 1: Efterspørgslen på parkering i Viborg i august 2010 i dagtimerne Parkeringsanalysen viser, at den maksimale efterspørgsel på parkering er i middagstimerne, hvor ca p-pladser er optagne. Dette svarer til knap 65% af den samlede parkeringskapacitet. Tilbagemeldinger fra visionsseminaret om trafikken i midtbyen, se referat herfra i særskilt notat, indikerer da også, at det ikke er vanskeligt at finde ledig parkering i Viborg midtby.

5 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 3 / Frie p-pladser pr.pl.uden off.adg. pr.pl.med off.adg. offentlige pl. off. kantsten handicap pl. Klokkeslet Figur 2 : Ledige parkeringspladser i Viborg i august 2010 i dagtimerne Med et så stort antal ledige p-pladser, synes der ikke umiddelbart at være behov for at øge parkeringskapaciteten. Hvis en bygherre ikke finder det muligt på egen grund at etablere det antal parkeringspladser, som lokalplanen stiller krav om, kan der søges om dispensation mod indbetaling til kommunens p-fond. Viborg Kommune skal da indenfor 5 år bruge det indbetalte beløb til parkeringsformål. Ved brug af midler fra p-fonden skal kommunen finansiere halvdelen af udgiften, når pladserne etableres offentligt tilgængeligt. Ubenyttede midler vil efter 5 år falde tilbage til bygherren. Med færdiggørelsen af p-kælderen ved Viborg Stadion har Viborg Kommune foretaget en forudinvestering i ny parkeringskapacitet til imødekommelse af fremtidige behov ved indbetalinger til p-fonden i dette nærområde. Parkeringskælderen - der er åbnet efter ovenstående opgørelse af parkeringsudbud og - efterspørgsel - rummer i alt 174 p-pladser. Det samlede parkeringsudbud er således nu i alt p-pladser. Parkeringskravet i lokalplanerne afspejler typisk Viborg Kommunes parkeringsnorm, som fremgår af kommuneplanrammerne for lokalplanlægningen. Kun for etageboliger i midtbyen i Viborg og Bjerringbro er der særlige parkeringsnormer - ellers er disse generelle for hele kommunen uanset hvor byudviklingen finder sted. 3. Aktuelle planer Der er planlagt udbygning af såvel erhverv, detailhandel, stadionhallerne m.v. i Viborg midtby. I denne planlægning fremgår krav til etablering af parkering for at dække parkeringsbehovet til funktionerne og der er således planer om etablering af store parkeringsanlæg på flere lokaliteter i midtbyen.

6 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 4 / 21 På kort sigt etableres der ny parkering i Kaserneområdet. I tilknytning til Rådhuset etableres ca. 375 p-pladser og ved Uddannelsesbyen er der allerede etableret ca. 400 nye parkeringspladser. Begge disse udviklingsprojekter er karakteriseret ved at det i vid udstrækning er aktiviteter, som flyttes fra det centrale byområde. Dette bør - alt andet lige - på kort sigt frigøre parkeringskapacitet i det centrale byområde. Hvordan situationen vil være på langt sigt vil afhænge af de nye funktioner, som rykker ind i de frigivne bygninger. Boliger kan f.eks. ændre efterspørgslen på parkering fra dagtimerne til aften og nat. I Tabel 2 ses de fremtidige pladser i forhold til øvrig planlægning for P-anlæg Eksisterende parkering Forventet udbygning Rådhuset +375 Uddannelsesbyen +400 (er nyetableret) Fischers Plads Regionshospitalet Føtex/Skolageret/Gravene Stadionhallerne/Viborg Arena Toldbodcenteret Vesterbrocenteret +300 Vendersgadekarreen Reberbanen +60 I alt Tabel 2: Nuværende og fremtidige parkeringspladser i Viborg midtby. I forhold til det opgjorte antal p-pladser i 2010 svarer planerne til en udbygning af parkeringskapaciteten med 39 % frem til Sammenholdes dette med, at der i middagstimerne med en maksimal efterspørgsel på parkering i dag er en ledig kapacitet på omkring p-pladser synes denne vækst meget voldsom. Tilvæksten i parkering svarer til en udbygning af fladearealet til parkering på ca. 6,4 ha eller knap 13 fodboldbaner. Derfor er det oplagt, at udbygningen i vid udstrækning må ske i p-huse eller p-kældre. Det betyder imidlertid også, at der vil være relativt store investeringer forbundet med realisering af disse planer. Baseret på erfaringstal for anlægsudgifter ved anlæg af parkeringshuse eller kældre vil investeringerne kunne beløbe sig fra i størrelsesordenen mio. kr, hvortil kommer løbende driftsudgifter.

7 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 5 / 21 Figur 3: Nuværende og påtænkt udbygning af parkeringen i tilknytning til projekter i midtbyen Derfor er det vigtigt at sikre en balanceret udbygning, som afspejler den reelle efterspørgsel på parkering og dermed muliggør en fornuftig forrentning af den investering som parkeringsanlæggene repræsenterer. Det gør det relevant at: overveje sanering af det nuværende parkeringsudbud overveje muligheder for at optimere udlægget af parkering i forbindelse med byomdannelse og byudvikling begrænse projekter med merudlæg af parkering i forhold til normerede parkeringsbehov

8 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 6 / Udfordringer Betragtes de belægningsgrader, som er registreret ved analyserne af parkeringen og sammenholdes disse med planerne for udbygning af parkeringskapaciteten, synes der være en reel risiko for, at der kan blive tilvejebragt en overkapacitet af parkering. Ud fra en trafikal betragtning skal man være opmærksom på, at dette kan understøtte en uhensigtsmæssig adfærd, hvor viborgenserne kører mellem turmål i forskellige dele af midtbyen og dermed belaster vejnettet unødigt. Samtidig åbner mere parkering alt andet lige mulighed for mere trafik, og det må forventes at investorerne vil søge at tiltrække så mange parkanter som muligt for at opnå den bedst mulige forretning af deres investering. Hvis ikke kunde- og besøgende trafikken til midtbyens butikker og virksomheder kan tilvejebringe den fornødne "omsætning" på parkeringsanlæggene, vil investorerne formentlig rette blikket mod heldagsparkanter (pendlere) og dermed forstærke myldretidspresset på vejnettet i midtbyen. Bymæssigt skal man være opmærksom på, at parkeringen beslaglægger areal og ændrer karakteren af byrummene f.eks. som følge af at gårdrum udnyttes, at beplantning må tilpasses eventuelle underliggende kældre osv. P-huse eller p- kældre er typisk karakteriseret ved en lav frihøjde mellem de enkelte dæk, så muligheden for senere blot at konvertere etablerede parkeringsanlæg til andre formål er sjældent til stede. Derfor vil de nye parkeringsanlæg være en langsigtet investering, som Viborg kommer til at leve med en årrække frem. Selvom investeringerne i ny parkering i vid udstrækning vil være private, og at hensynet til at forrente investeringerne i parkering derfor ikke nødvendigvis berører kommunens økonomisk (med mindre kommunen tænkes at overtage disse), så er der alligevel en væsentlig kommunal interesse i at sikre en fornuftig balance i parkeringsudbuddet og reguleringen heraf. De omfattende planer for ny parkering i Viborg midtby åbner imidlertid også nye muligheder for fremadrettet handling. Dette kunne f.eks. være - i takt med udbygningen - at foretage en udtynding blandt mindre eller uhensigtsmæssigt beliggende parkeringsanlæg eller opstramning af kantstensparkeringen. Dette vil være i tråd med planerne om etablering af p-henvisningssystem, idet man normalt kun vejviser til større samlede parkeringsanlæg. Udtyndingen kan samtidig give mulighed for at tilvejebringe et kvalitetsløft til historiske byrum. Eksempler herpå kunne være Domkirkepladsen og Nytorv. Udtynding kan også skabe nye byggemuligheder eller bedre friarealer. Dette kunne f.eks. overvejes i Kaserneområdet. Overordnet er der behov for at sikre at byens gæster finder frem til den ledige parkering. Dette hensyn vil det planlagte parkeringshenvisningssystem kunne tilgodese. Udfordringen her er i første omgang at definere søgeveje frem til parkeringen. Imidlertid er det også vigtigt at sikre letforståelige og attraktive

9 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 7 / 21 gangforbindelser fra parkeringen frem mod trafikanternes slutmål - både for at minimere kørslen mellem p-anlæg og for at stimulere brugen af det første ledige p-anlæg trafikanterne møder. Uanset at en udtynding måtte reducere væksten til mindre end de 39 %, som er angivet tidligere, så er det relevant at se på, om der fremadrettet skal ske justeringer i forhold til de planlægningsmæssige krav, der stilles til anlæg af ny parkering i Viborg midtby. Dette handler om parkeringsnormer og om de parkeringskrav, der fastlægges på baggrund heraf i lokalplanlægningen. Endvidere vil det være relevant at følge udviklingen i parkeringsudbud og efterspørgsel, som grundlag for den politiske behandling af projekter omfattende større parkeringsanlæg. I sammenhæng hermed skal Viborg Kommunes parkeringsfond ses som et af redskaberne til at understøtte en samling af parkeringen på større p-anlæg. 5. Kvalitetsmål Med udgangspunkt i den nuværende parkeringssituation og kortlægningen af de udfordringer, som Viborg Kommune står over for, er der udarbejdet forslag til kvalitetsmål for den fremtidige parkering i Viborg midtby: Parkeringsdækningen skal fortsat være god - dvs. at der ved udbygning og sanering sikres en balance med en ledig kapacitet i middagstimerne omkring 20-25% således det fortsat vil være let at finde parkering Parkeringsudbuddet skal tilgodese alle trafikantgrupper - ikke mindst handicappede - og alle køretøjsarter (bil, motorcykel, cykel mv.) Planlægningen af ny parkering skal baseres på en forudsætning om optimal udnyttelse af den udlagte parkeringskapacitet Unødig parkeringssøgetrafik skal undgås: - Det skal være let at finde frem til ledig parkering og attraktivt at gå fra parkeringen frem mod slut målene i bykernen - Parkeringen skal overvejende findes på større parkeringsanlæg med mere end 100 p-pladser, som er omfattet af dynamisk parkeringshenvisning Nyindrettet offentlig tilgængelig parkering bør leve op til brugernes forventninger til moderne parkeringsanlæg (brugervenligt, lyst, tilpasset forskellige brugergrupper, trygt mv.) og være æstetisk tilpasset det omgivende byrum. Dette sikres gennem vejledning i byggesagsbehandlingen og krav til udformning af parkeringsanlæg og omgivelser i lokalplanen. 6. Visioner Gennem planlægningen og i dialog med bygherrer og driftsoperatører bør Viborg Kommune arbejde hen mod følgende vision for parkeringsområdet:

10 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 8 / 21 Det er en god oplevelse at parkere i Viborg - enkelt, trygt og bekvemt Den geografiske dækning med parkering i Viborg midtby sker fra periferien med flest pladser lokaliseret omkring byens væsentligste attraktioner De centrale parkeringspladser anvendes overvejende af kunder og besøgende, mens pendlerparkeringen finder sted på fjernere p-pladser Hvis betalingsparkering indføres, skal betalingsstrukturen for parkering i Viborg baseres på fælles takstniveauer for alle parkeringsanlæg (uanset ejerforhold) baseret på geografi, hvor de centrale p-pladser er de dyreste. Al offentligt tilgængelig parkering indenfor p-søgeringen, som ikke er afgiftsbelagt, er forbeholdt korttidsparkering (15-30 min.) Der er ingen forgæves p-søgetrafik eller intern kørsel mellem parkeringsanlæggene i den centrale midtby 7. Strategi for parkering i Viborg midtby Der er en række forskellige tiltag, som skal spille sammen for at realisere kvalitetsmålene for parkeringen og dermed arbejde hen imod den opstillede vision. Viborg Kommune har gennem planlægningen sikret muligheden for nye parkeringsanlæg i forbindelse med nye byggeprojekter, men tidspunktet for realisering af disse beror på de private bygherrer. En overordnet strategi for parkeringen skal bidrage til, at der løbende kan tages initiativer til forbedringer i parkeringen i takt med de muligheder, som opstår. Parkeringsstrategien kan bestå af følgende elementer, som uddybes efterfølgende: 1. Parkeringskapacitet 2. Parkeringshenvisningssystem 3. Betalt parkering 4. Ny parkeringsnorm for Viborg midtby 5. Kvalitet i parkeringsanlæg 6. Videreførelse af p-fonden 1 Parkeringskapacitet I takt med udbygning af og etablering af nye samlede parkeringsanlæg nedlægges mindre pladser med terrænparkering, parkering i gårdrum samt kantstensparkering i Viborg midtby. Blivende kantstensparkering pålægges

11 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 9 / min. eller 30 min. tidsrestiktioner i dagtimerne. Begrundelse For at begrænse den diffuse p-søgetrafik er det nødvendigt, at så stor en del af parkeringskapaciteten som muligt er samlet på de større parkeringsanlæg. Den planlagte udvidelse af parkeringsudbuddet er så stor, at nedlæggelse kan ske uden at forringe serviceringen af midtbyen. Kantstensparkeringen skal være et supplement, som muliggør småærinder, hentning og afsætning rundt om i byen. 2 Parkeringshenvisningssystem Der indføres et parkeringshenvisningssystem med vejvisning til parkeringsanlæg med en samlet kapacitet over 100 offentligt tilgængelige p- pladser. Private parkeringspladser, som tilknyttes henvisningssystemet, skal være omfattet af samme regulering mht. pris og tid som den offentlige parkering. Begrundelse For at p-henvisning skal fungere hensigtsmæssigt bør der være en vis margin mellem "ledig" og "fuldt optaget" på det enkelte anlæg. Ved at stille krav om, at de private anlæg, som skal indgå i det offentlige p- henvisningssystem skal reguleres efter samme principper som den offentlige parkering har Viborg Kommune mulighed for at sikre ensartethed i parkeringsudbuddet. 3 Betalt parkering Der kan indføres betalt parkering på alle større parkeringsanlæg i det centrale byområde samt på kantstenspladser, som ikke er reguleret med 15 eller 30 min. tidsbegræsning. Med udgangspunkt i de virkninger som herved opnås i forhold til brugen af de enkelte parkeringsanlæg indarbejdes om nødvendigt en takstdifferentiering. Begrundelse Investeringerne i ny parkering er så store, at der bør sikres et indtægtsgrundlag for at opnå en høj kvalitet i den udbudte parkering. Da parkeringen er til gavn for hele midtbyen bør alle brugere af denne bidrage hertil. Betalingsparkering kan ændre brugen af de enkelte anlæg - f.eks. fordi parkanter vælger at køre tættere til slutmålet når de alligevel skal betale. Takstdifferentiering kan på sigt medvirke til at fordele belastningen på parkeringsanlæggene. 4 Ny parkeringsnorm for Viborg midtby Der indføres fremadrettet nye parkeringsnormer for det centrale byområde i Viborg midtby - herunder med bestemmelser om dobbeltudnyttelse, som sigter mod at optimere antallet af udlagte parkeringspladser i forhold til behovet. Rammerne for udlæg af ny parkering i lokalplanerne vil som udgangspunkt være begrænset til det p-pladsantal, som er krævet i henhold til parkeringsnormen. Dette kan suppleres med et max antal p-pladser i lokalplaner. Der indføres en særskilt norm for anlæg af cykelparkering.

12 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 10 / 21 Begrundelse Planlægningen rummer i øjeblikket en væsentlig udvidelse af parkeringskapaciteten - særligt i den vestlige del af midtbyområdet. For at undgå en unødig overkapacitet, der kan øge myldretidstrafikken (pga. mere langtidsparkering), sættes et loft over udlægget af ny parkering. En ny norm for cykelparkering skal sikre en udvikling i udbuddet af cykelparkeringspladser, som kan understøtte Viborgs rolle som cykelby. 5 Kvalitet i parkeringsanlæg Ved den kommunale sagsbehandling øges fokus på at sikre kvalitet i ny parkering. Det handler både om adgangsforhold og indretning af parkeringsanlæg - herunder overholdelse af standarder for parkeringsanlæg samt sikring af at forskellige brugergrupper kan tilgodeses. Begrundelse Der er blandt kommercielle p-operatører stigende fokus på kvaliteten af parkeringsudbuddet da dette betragtes som en konkurrenceparameter. Da parkeringsforholdene er et af de første indtryk byens gæster får af Viborg bør kommunen medvirke til at understøtte en høj kvalitet. 6 Videreførelse af p-fonden Viborg Kommunes parkeringsfond videreføres og ajourføres. Begrundelse Parkeringsfonden understøtter princippet om samling af parkeringen på større anlæg og giver Viborg Kommune en mulighed for at prioritere udbygning i områder, hvor kommunen vurderer, at ny parkering vil være mest hensigtsmæssig. Det skal bemærkes, at der foreligger et udkast til en revision af cirkulære om kommunale parkeringsfonde, der var i høring tilbage i Der er ikke truffet beslutning om revisionen, men de væsentligste ændringer i udkastet er, at tidsfristen for etablering forhøjes til indenfor 7 år samt at der ikke er krav om medfinansiering på anlæg med offentlig adgang. Ved mindre projekter kan det overvejes at stille krav om, at parkering skal etableres som offentlige fællesprojekter. Ved at følge denne strategi vil Viborg Kommune kunne sikre en hensigtsmæssig udvikling i parkeringsudbuddet fremadrettet. 8. Projektkatalog 8.1 Nedlæggelse af mindre parkeringsanlæg I sammenhæng med strategiens mål om at samle parkeringen på større parkeringsanlæg bør der ske nedlæggelse af flere mindre parkeringsanlæg. Konkret foreslås det, at der arbejdes for at nedlægge p-pladser, som angivet i Tabel 3.

13 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 11 / 21 P-plads Antal P-pladser Nytorv 50 Domkirkepladsen 49 Palæ 23 I alt 122 Tabel 3: Forslag til nedlæggelse af off. parkeringspladser Med nedlæggelse af parkeringspladserne ved Nytorv, Domkirkepladsen og Palæ kan der skabes mulighed for helt eller delvist at fredeliggøre områderne omkring de centrale pladser tæt på Viborg Domkirke og gågaderne. Nedlæggelsen af parkeringspladser betyder ikke nødvendigvis, at trafikken fjernes helt fra pladserne, men ved at fjerne den parkeringssøgende trafik vil trafikken blive begrænset. På Domkirkepladsen vil der fortsat være behov for afsætningsmulighed for turistbusser og gangbesværede i privatbiler, taxa o.l. Parkering på Nytorv, juli Parkeringspladsen ved Gl. Vagt kan på sigt nedlægges på grund af dens beskedne størrelse samt uhensigtsmæssig vejbetjening fra p-søgeringen. 8.2 Ny kommunalt anlagt parkering Med planerne for udbygning af parkeringen i forbindelse med byudviklingsprojekter synes der ikke umiddelbart behov for at udbygge parkeringen yderligere. Nedlæggelsen af mindre p-pladser i den østlige del af midtbyen (jf ovenstående) kan gøre det aktuelt at etablere "erstatningsparkering" i området af hensyn til handlende og turister til den østlige del af midtbyen. Dette kunne ske ved en

14 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 12 / 21 udbygning af parkering på Garnisonspladsen og VUC. Begge anlæg vil kunne få en størrelse, der gør det relevant at indarbejde disse i et p-henvisningssystem. Endvidere kan der på længere sigt som følge af omdannelsen i Kaserneområdet tænkes et fremtidige behov for udbygget parkering i dette område. Placering Tidshorisont Antal p- pladser Antal nye p- pladser Anlægsudgift VUC Ca kr. Eksercerpladsen Ca kr. Fischers Plads Ca kr. Garnisonspladsen Ca kr. I alt 940 Ca kr. 1) P-huset vil rumme i alt 160 p-pladser hvilket giver en tilvækst på 60 p-pladser i forhold til den nuværende terrænparkering Tabel 4: Mulige fremtidige parkeringspladser finansieret via p-fond Udvidelse ved Garnisonspladsen P-pladsen ved Garnisonspladsen har i dag 176 p-pladser. Ved at udnytte terrænforskelle kan området indrettes med 2 dæk, hvilket i henhold til en undersøgelse fra 1997 vil udbygge kapaciteten med ca. 150 p-pladser. Parkeringen ved Garnisonspladsen ligger i forholdsvis kort afstand af Nytorv (ca m) og kunne således indgå i betjeningen af middelalderbyen. Parkeringsanlægget tænkes udført med en nedre parkeringsareal i niveau med Reberbanen og et øvre niveau svarende nogenlunde til den eksisterende p- plads. Parkeringen ved Garnisonspladsen

15 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 13 / 21 Anlægsudgiften ved etablering af et p-dæk anslås at udgøre kr. baseret på pr. ny p-plads Udvidelse af parkering i tilknytning til VUC Der er 112 eksisterende pladser ved VUC. Der blev i 1996 gennemført en vurdering af muligheden for at udbygge parkeringen, og denne konkluderede, at der er mulighed for at etablere yderligere ca. 70 pladser på et nedre p-dæk. Parkeringsanlægget får dermed 182 parkeringspladser. VUC er godt beliggende i forhold til midtbyen med ca. 150 m til Viborg Domkirke og 300 m til gågaden, ligesom gangforbindelserne kan ledes via spændende gaderum. Udvidelsen af parkeringsanlægget ved VUC er som følge af terrænforskelle tænkt udformet som en parkeringskælder under den eksisterende parkeringsplads. Til- og frakørsel kan ske i det nordøstlige hjørne fra Sct. Nikolai Gade. Fodgængere vil kunne komme til og fra parkeringskælderen via trapper i det nordvestlige og det østlige hjørne. Parkeringsanlægget ved VUC bør være offentligt tilgængeligt og indgå i betalingssystemet, hvis betalt parkering indføres. De studerende ved VUC kan fritages for betaling ved at få udleveret et parkeringskort til forruden. Ved besigtigelse i juli 2010 observeredes en næsten tom parkeringsplads samt flere biler, der kørte op på pladsen, men kørte igen på grund af krav om parkeringskort på hverdage også i skoleferien. Parkeringsplads ved VUC, juli 2010 Anlægsudgiften ved etablering af et p-dæk anslås at udgøre kr. baseret på pr. p-plads under dæk.

16 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 14 / Udbygget parkeringskapacitet i Kaserneområdet Afhængigt af den udvikling, der sker i Kaserneområdet, kan der tænkes på længere sigt at blive behov for udvidelser af parkeringskapaciteten. En hensigtsmæssig løsning kunne være etablering af et p-hus nord for Eksercerpladsen (øst for vejens knæk bag biografen). Området anvendes i dag til terrænparkering med ca. 100 p-pladser. Det er skønnet, at der vil kunne indrettes et p-hus med forskudte dæk med en kapacitet på ca. 80 p-pladser pr. dæk. P-huset kan eventuelt forberedes for senere udbygning, men tænkes i første omgang indrettet med 2 dæk, hvilket vil øge antallet af p-pladser med 60 pladser. P-området ved Eksercerpladsen der kunne rumme et p-hus Anlægsudgiften anslås at udgøre kr. baseret på pr. p-plads i huset Udvidelse af Fischers Plads Viborg Midtbyplan lægger op til en udbygning af området ved Fischers Plads til butiksformål med tilhørende parkering med henblik på at opnå en fortætning af midtbyen. Der planlægges således for mulighed for nyetablering af detailhandel, erhverv og boliger i området. I perioden planlægges således for en udvidelse af parkeringsanlægget med 285 parkeringspladser samt mulighed for en eventuel senere udvidelse med yderligere 285 parkeringspladser. Udvidelsen af parkeringsanlægget vil blive i form af etablering af parkeringsdæk. Anlægsudgiften anslås at udgøre kr. baseret på pr. ny p-plads i huset.

17 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 15 / Parkeringshenvisning Viborg Kommune arbejder med at realisere et p-henvisningssystem som et særskilt projekt. Systemet forventes gennemført Som input hertil er der foretaget en vurdering af den overordnede struktur på hvilken henvisningen bør bygge. P-henvisningen bør bygges op om en p-søgering. P-søgeringen skal som udgangspunkt have samme forløb som den nuværende centerring. Planerne for udbygning af parkering omkring Vesterbrogade og en eventuel flytning af bybusterminalen gør det relevant at justere denne, ved at lade Jernbanegade udgå til fordel for Vesterbrogade og Banegårds Allé. Trafikanterne vil, når systemet er fuldt udbygget, møde skilte med p-henvisning første gang på centerringen, når de kører ind mod midtbyen. I tilknytning til p-søgeringen kan midtbyen hensigtsmæssigt deles op i tre hovedområder (markeret med sort på figur 4) og en række delområder (markeret med orange på figur 4) for hvilke, der gives samlet information om udbuddet af ledig parkering. Disse områder er: Nord - Kaserneområdet - Garnisonspladsen Midt - Midtbyen N (Føtex og Preislers Plads) - Midtbyen V (Biblioteket, Vesterbrogade, Vendersgade) - Middelalderbyen - Ved Søerne Syd - Stationsområdet (Svømmehallen og evt. Regionshospitalet) - Toldbodcenteret - Fischers Plads

18 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering Figur 4: 4 16 / 21 Foreslået fremtidig p-søgering og sammenhængende parkeringsområparkeringsomr der i Viborg midtby Toldbodcenteret og Fischers Plads bør betragtes som ét. Adskillelsen på figuren illustrerer blot, at det gennem etablering af gode gangforbindelse mellem de to centerområder bør tilstræbes, at parkeringen parkeringen kan få en delt funktion, hvor parpa kanter fra vest overvejende vælger Toldbod centeret, mens parkanter fra øst overvejende vælger Fischers Plads. Den offentlige parkering ved søerne ved Golfhotellet og Golf Salonen foreslås reguleret, således der tages hensyn hensyn til områdets rekreative funktion og GolfhoGolfh tellets gæster. 8.4 Betalingsparkering Det anbefales, at der på sigt indføres betalt parkering på de mest centralt beligbeli gende parkeringspladser i Viborg midtby. Indførelsen kan ske i etaper og bør også omfatte større stør private p-pladser pladser i midtbyen. Det må forventes, at ejere af private parkeringspladser vil kunne se fordelen ved at blive en del af et system med betalt parkering. Med til at fremme processen kan være et krav om, at pri-

19 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 17 / 21 vat parrkering skall være omfattet af betaling for at blive optaget i pp henvisningssystemet. Figur 5: 5 Foreslået betalingsområde ved indførelsen af betalt parkering. Opdelingen i figur 5 illustrerer, at Kaserneområdet kunne være en etape 2, hvor derr findes en samlet løsning tilpasset effekterne af betalingsparkeringen i det centrale byområde. Det er vigtigt at sikre parkeringsmuligheder ved boliger og virksomheder ini denfor centerringen. Beboere og erhvervsdrivende indenfor den nuværende centerring terring har i dag mulighed for at købe årslicenser til P-pladser, P mens andre trafikanter har mulighed for at købe midlertidige licenser og endagslicenser. Midlertidige licenser og endagslicenser bør udgå, når der er indført betalt parpa kering. Årslicenser er derimod derimod en ordning, der fortsat kan bruges til at give beb boere og erhvervsdrivende indenfor centerringen mulighed for at parkere i nærnæ heden af deres bolig eller virksomhed for et rimeligt beløb. Samtidigt kan ordor ningen bruges til at flytte disse væk fra de helt centrale P-pladser. P Al offentlig tilgængelig parkering indenfor p-søgeringen, p søgeringen, som ikke er afgiftsbelagt bør forfo beholdes korttidsparkering (15-30 (15 30 min.) Tidsbegrænsningen vil gøre det lettere for de beboerebeboere og erhvervsdrivende, der er berettiget til at erhverve erhv en årslicens, at finde en ledig parkeringsplads.

20 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 18 / 21 Indførelsen af betalt parkering vil muliggøre langtidsparkering i det centrale byområde og nogle vil vælge at betale for dette gode. Dermed kan der ske ændringer i belastningen af de betalingsfrie parkeringsanlæg omkring midtbyen. Det foreslås, at der i første omgang indføres et fælles takstniveau (f.eks kr/time) for alle p-pladser indenfor betalingsområdet. Såfremt ensartede takster viser sig at resultere i en uhensigtsmæssig fordeling af belastningen i yderområderne, kan der eventuel etableres yderligere en takstzone indenfor betalingsområdet med et lavere takstniveau (f.eks. 5 kr/time) Boligbyggeri 8.5 Parkeringsnorm Parkeringsnormen i Viborg midtby kan differentieres i forhold til, hvor en given ny bebyggelse skal etableres. Baggrunden for denne differentiering er, at pladsen i den centrale midtby er begrænset, der er gode muligheder for at benytte kollektiv transport og cykel samt ønsket om at parkeringspladser placeres i større anlæg i periferien af Viborg midtby. Arealanvendelse P-norm i dag Noter Forslag til p-norm for Viborg midtby Åben-lav bebyggelse 2 pladser pr. bolig Mindst 1 p-plads i det 1 p-plads pr. bolig fri (indenfor P-søgeringen) Tæt-lav bebyggelse 1½ plads pr. bolig Kan etableres på fælles parkering. Mindst ½ p-plads pr. bolig i det fri. Etageboliger - over 80 m 2 1 p-plads pr. bolig Kan etableres på fælles ½ p-plads pr. bolig parkering. Etageboliger - under 80 ½ p-plads pr. bolig Skal etableres på fælles m 2 parkering. Ungdomsboliger, kollegier 1 p-plads pr. 2 boliger Skal etableres på fælles 1 p-plads pr. 4 boliger o.l. parkering. Plejehjem, døgninstitutioner o.l. Erhverv Andet 1 p-plads pr. 4 boliger samt 1 p-plads pr. 2 ansatte samt gæsteparkering Hvis indretning og benyttelse som boliger ovenfor, så krav som til disse. 1 p-plads pr. 4 boliger samt 1 p-plads pr. 8 ansatte samt gæsteparkering Kontor-, fabriks- og værkstedsbygninger 1 p-plads pr. 50 m 2 bruttoetageareal 1 p-plads pr. 100 m 2 bruttoetageareal Engroshandel 1 p-plads pr. 50 m 2 bruttoetageareal 1 p-plads pr. 100 m 2 bruttoetageareal Lagerbygninger 1 p-plads pr. 200 m 2 bruttoetageareal 1 p-plads pr. 200 m 2 bruttoetageareal Liberale erhverv og servicevirksomhegeareal 1 p-plads pr. 50 m 2 bruttoeta- 1 p-plads pr. 100 m 2 Dagligvarebutikker 1 p-plads pr. 25 m 2 bruttoetageareal 1 p-plads pr. 30 m 2 bruttoetageareal Udvalgsvarebutikker 1 p-plads pr. 50 m 2 bruttoetageareal 1 p-plads pr. 100 m 2 bruttoetageareal Restauration o.l. 1 p-plads pr. 10 siddepladser 1 p-plads pr. 20 siddepladser Hotel 1 p-plads pr. 2 værelser 1 p-plads pr. 4 værelser Kultur (teatre, biografer, 1 p-plads pr. 7 siddepladser 1 p-plads pr. 10 siddepladser koncertsale o.l.) eller 10 personer eller 15 personer Idrætshaller 1 p-plads pr. 10 personer 1 p-plads pr. 10 personer Sportsanlæg 1 p-plads pr. 5 siddepladser 1 p-plads pr. 10 siddepladser

21 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 19 / 21 Sygehuse 1 p-plads pr. sengeplads Ved klinikker og ambulante afsnit uden sengepladser m.v. 1 p-plads pr. 50 m 2 Skoler/uddannelsesinstitutioner p-plads pr. 5 elever over 18 år 1 p-plads pr. 2 ansatte samt 1 Daginstitutioner 1 p-plads pr. 2 ansatte samt 1 p-plads pr. 10 børn. 1 p-plads pr. sengeplads Ved klinikker og ambulante afsnit uden sengepladser m.v. 1 p-plads pr. 50 m 2 1 p-plads pr. 2 ansatte samt 1 p-plads pr. 8 elever over 18 år 1 p-plads pr. 4 ansatte samt 1 p-plads pr. 10 normerede institutionspladser. Tabel 5: Nuværende og forslag til fremtidig parkeringsnorm indenfor i Viborg midtby. P-norm i dag samt noter er hentet fra kommuneplanrammerne. Den gældende parkeringsnorm fastholdes for alle andre områder end det centrale Viborg. Afgrænsning af område for særlig parkeringsnorm anbefales at fastsættes til midtbyområdet afgrænset af centerringen. Parkeringsnormerne foreslås endvidere suppleret af to beregningsprincipper, som dels tager hensyn til nærheden til kollektiv trafik og dels tager hensyn til mulighederne for at dobbeltudnytte parkering. Parkeringskravet kan suppleres med en øvre grænse for antallet af parkeringspladser Stationsnærhed For at understøtte brugen af kollektiv trafik ved rejser til midtbyen foreslås indført reduktionsfaktor for det normerede parkeringsbehov for områder med beliggende i en afstand af mindre end 400 m fra knudepunkterne for den kollektive trafik i midtbyen - Viborg Rutebilstation samt Viborg Banegård. Man anvender bl.a. i Holland og Tyskland lignende reduktionsfaktorer, og det foreslås at følge de værdier, som anvendes her jf. tabel 4. Boliger Indkøb Øvrig Reduktionsfaktor 0,9 0,8 0,7 Tabel 6: Reduktionsfaktorer for stationsnærhed. [Kilde: CROW] Dobbeltudnyttelse Med henblik på at opnå den bedst mulige udnyttelse af nyanlagt parkering kan der ved større samlet planlagt byggeri eller byomdannelse i Viborg midtby ske reduktion i det samlede parkeringskrav efter en beregning af mulig dobbeltudnyttelse. Den bagvedliggende tankegang er, at forskellige funktioner efterspørger parkering på forskellige tidspunkter af døgnet, og at disse derfor i et vist omfang kan dele de samme p-pladser. Grundlaget for beregning af dobbeltudnyttelse er som udgangspunkt hollandske erfaringstal. Beregnet dobbeltudnyttelse finder anvendelse ved byggeri eller byomdannelse, som resulterer i et samlet normeret parkeringskrav på mere end 100 p-pladser for et samlet p-anlæg. Baggrunden for at princippet kun finder anvendelse ved større samlede p-udlæg er, at det herved er muligt at minimere risikoen for, at enkeltfunktioner med en efterspørgsel, der afviger lidt fra det forventede af-

22 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 20 / 21 stedkommer problemer med overbelægning. Parkeringen skal anlægges og reguleres således, at den er fælles tilgængelig for de alle funktioner, som indgår i beregningen af dobbeltudnyttelse. Den forventede efterspørgsel på parkering over døgnet opgøres i henhold til tabel 7 og summeres for alle funktioner i hver tidsperiode. Parkeringsbehovet i tidsperioden med den største samlede forventede efterspørgsel skal kunne dækkes med det udlagte p-plads antal. Hverdage Lørdag Søndag Dagtimer Middag Aften Middag Aften Middag Boliger 50% 60% 100% 60% 60% 70% Detailhandel 30% 70% 20% 100% 0% 0% Kontor 100% 100% 5% 5% 0% 0% Erhverv 100% 100% 5% 5% 0% 0% Kultur 10% 40% 100% 60% 90% 25% Sundhed 100% 100% 30% 15% 5% 5% Sygehus 85% 100% 40% 25% 40% 40% Dagundervisning 100% 100% 0% 0% 0% 0% Aftenundervisning 0% 0% 100% 0% 0% 0% Bilbliotek 30% 70% 100% 75% 0% 0% Museer 20% 45% 0% 100% 0% 90% Restaurant 30% 40% 90% 70% 100% 40% Café 30% 40% 90% 75% 100% 45% Teater/biograf 15% 30% 90% 60% 100% 60% Idrætsanlæg 30% 50% 100% 100% 90% 85% Tabel 7: Vejledende værdier for forventet parkeringsefterspørgsel til beregning af dobbeltudnyttelse. [Kilde: CROW]. Tabellen angiver hvor stor en del af parkeringen, der kan forventes at være belagt i dagtimerne generelt, i spidsbelastningen omkring middag (typisk kl ) samt om aftenen Beregningseksempel I nedenstående beregningseksempel er virkningen af at benytte stationsnærhedsprincippet og beregnet dobbeltudnyttelse illustreret. I forhold til dobbeltudnyttelsen har de aktuelle anvendelser den beregnede maksimale efterspørgsel om middagen på hverdage. Bebyggelsesomfanget svarer til planerne for stationsområdet.

23 Trafikplan for Viborg Midtby - Parkering 21 / 21 Boliger Indkøb Erhverv I alt Areal [m 2 ] Normeret p-behov Stationsnær bydel Dobbeludnyttet alene Stationsnær og dobbeltudnyttet Tabel 8: Eksempel på reduktion i parkeringsudlæg ved anvendelse af principper for stationsnærhed og dobbeltudnyttelse 8.6 Cykelparkeringsnorm Det anbefales at indarbejde en norm for etablering af cykelparkering ved nybyggeri særligt i det centrale Viborg. Herved sidestilles cykeltrafikken med biltrafikken, og cykeltrafikken får en mere synlig plads i gadebilledet gennem mere cykelparkering. Viborg Kommune opnår samtidig indtænke cykelparkeringsfaciliteter fra starten af et nyt projekt og dermed en mere helstøbt løsning. Ydermere opnår Viborg Kommune medfinansiering af cykelparkering fra de private bygherrer. Forslag til vejledende cykelparkeringsnorm ses af tabel 9. Arealanvendelse Etagehuse, ungdomsboliger mv. Cykelparkeringsnorm 2 pr. bolig Liberalt erhverv 1 pr. 100 m 2 Fabriks-, lager- og værkstedsbygning ½ pr. 100 m 2 Dagligvare- og udvalgsvarebutikker 1 pr. 100 m 2 Teatre, biografer og lign Idrætshaller Sportsanlæg Skoler og uddannelsesinstitutioner Offentlige transportanlæg, fx tog- og busstation 2 pr. 10 siddepladser 3 pr. 10 personer 3 pr. 10 siddepladser 5 pr. 10 elever Sikres et passende antal i h.t. passagertilgang Tabel 9 Forslag til vejledende cykelparkeringsnorm Cykelparkeringsnormen bør vurderes i hvert enkelt tilfælde, idet der også med cykelparkering kan tænkes dobbeltudnyttelse af pladserne.

24 Parkering

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm

Parkeringsnorm for Haderslev Kommune. Indledning. Kommunens hjemmel. Parkeringsnorm Parkeringsnorm Haderslev Kommune Teknik og Miljø Vej og Trafik Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 23 00 Fax 74 34 23 34 www.haderslev.dk 23. september 2013 Sagsident:13/17781 Sagsbehandler: Per Fogh

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer Parkeringsstrategi Parkeringsnormer NOTAT 12. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Parkeringskrav... 4 2.1 Funktioner... 4 2.2 Erfaring... 5 2.3 Parkeringsnormer... 6 3 Stationsnærhed...

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm

Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Retningslinjer for anlæg af parkerings-arealer på Bornholm Vedtaget af kommunalbestyrelsen Den 19. februar 2009 Revideret 2011 jf. Kommuneplan 2009 Titel: Journalnummer: 05.09.06-0001 Tekst og fotos: Produktion:

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1

P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 P-norm Jammerbugt Kommune April 2007 Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 3. august 2007 Udgave nr. 1 Forord P-normen indeholder retningslinier for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer.

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62, kvalificering af muligheder og finansiering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. marts 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg

Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse November 8 COWI A/S Thulebakken 34 Aalborg Telefon 99 36 77 Telefax 99 36 77 1 wwwcowidk Vurdering af parkeringsforholdene i Faaborg Parkeringsanalyse

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001

VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 160750 VEDTÆGTER FOR P-FOND BYUDVIKLINGSOMRÅDET VED EGEDAL STATION o:\_egedal by\infrastruktur parkering og veje\parkeringsfond

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen

Køge Park. ØU og TMU 2. juni 2015. Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing. Planafdelingen. Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park ØU og TMU 2. juni 2015 Planchef Casper Toftholm Byplanlægger Troels Wissing Teknik- og miljøforvaltningen Køge Park 10.000 siddepladser 21 meter højt 5 etager 46.000 m 2 o Heraf Køge Haller

Læs mere

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond

Parkeringsregulativ / Parkeringsfond Parkeringsregulativ / Parkeringsfond 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement 3. Bygge- og Boligstyrelsens

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer August 2017 1 Forord Brøndby Kommune er i rivende udvikling. Flere virksomhedere og borgere ønsker at slå sig ned i Brøndby kommune. Brøndby Kommune ser derfor

Læs mere

Cykelparkeringsplan for Århus

Cykelparkeringsplan for Århus Forfattere: Pablo Celis, Civilingeniør, Århus Kommune pace@aarhusdk Kresten Madsen, Trafikplanlægger, COWI A/S krma@cowidk Århus Kommune har i samarbejde med COWI A/S udarbejdet en Cykelparkeringsplan

Læs mere

Bymiljø og detailhandel

Bymiljø og detailhandel Bymiljø og detailhandel Detailhandelen er afgørende for den måde bymiljøet fungerer på. Vore byer trues af konkurrencen fra regionens store handelscentre. Konkurrencen har Byrådet ingen indflydelse på,

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler.

Principper for betalingsparkering, Region Midtjyllands hospitaler. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Aktivitets- og Investeringsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Principper for betalingsparkering,

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE APRIL 2007 skive kommune Side 1 Parkeringspolitik for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S. Side 2 PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus September 2012 Bilag 3. Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune. 2012 (tekst til særskilt dokument/pjece) Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Aarhus Kommune 1. Formål

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND)

REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) REGULATIV FOR KOLDING KOMMUNES PARKERINGSFOND (P-FOND) 1. Lovgrundlag og område. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i overensstemmelse med Byggeog Boligstyrelsens cirkulære nr. 10 af 17. januar 1994 om

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord

Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 13/2009 for Kanalvejsområdet nord Kgs. Lyngby 3.

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 020 FOR AREALET OMKRING STATIONSFORPLADS OG ROLIGHEDSVEJ (Vedtaget den 15. juni 1981) INDLEDNING BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Ballerup bymidte er i dag omfattet af i alt 7 byplanvedtægter.

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering

Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Referat af Indre By Lokaludvalgs debatmøde om parkering Bethesda, Rømersgade 17, torsdag d. 5. februar 2015 kl. 17-19 Cirka 30 borgere og interessenter deltog i mødet. Pointer om ønsker og behov ift. parkering

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene.

Gennemgangen af indsigelser og bemærkninger er i det følgende foretaget emnevis. Numrene i parentes henviser til bilagsnumrene. Bilag 14 Bilag til byrådsindstilling af indsigelser og bemærkninger, lp 972 Forslag til lokalplan, forslag til kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og forslag til miljørapport har været fremlagt

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Logbog: udførte ændring af rammer i gis modul Rammerne er opdelt i 4 byområder og 1 landområde: 1 Hundige Bydel

Læs mere

1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt

1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt Parkeringsregulativ 1. Forudsætninger 1. Boligministeriets lovbekendtgørelse nr. 495 af 29. juni 1990 omhandlende byggeloven, samt 2. Gældende bygningsreglement. 3. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt

BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER. er afgørende for det gode projekt BRANCHETEMA UDVIKLING AF EJENDOMME OG KONTORER PARKERING er afgørende for det gode projekt Parkeringsanlægget skal tænkes intelligent ind fra starten, når man udvikler ejendomme. Men det sker ikke altid.

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013)

Mest biltransport i de små byer. Kilde: (DTU Transport, 2013) ARBEJDSNOTAT 6. oktober 2014 ARH Baggrund Denne skrivelse er en opsamling på et indlæg vedr. trafikale tal og tendenser, som Via Trafik præsenterede på Byplanlaboratoriets arrangement, 2. netværksmøde

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde

Teknik- og Miljøudvalget. Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Teknik- og Miljøudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 09.01.2008 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Forslag til Lokalplan 136 for et centerområde i Hørsholm

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-17 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 2. SEPTEMBER 2015 KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE: Ændring af: - Rammeområde 50.C.02 - Centerområde på Siimtoften, -

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Vejkontoret.Kalkværksvej 10. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten J.nr. 05.05.00P20/03/00394 Ref.: Tlf.nr. Niels

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Boligprogram 2013. Planlægning

Boligprogram 2013. Planlægning Boligprogram 2013 Planlægning Februar 2013 Boligprogram 2013 Planlægning Lone Wind lwnie@slagelse.dk 7. februar 2013 Der er udarbejdet boligprogram for 2013 for Slagelse Kommune. Der er taget udgangspunkt

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 77. For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 77 For Lyngby Hovedgade 59 og 61, Lyngby bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Baggrunden for lokalplanen 2 Lokalplanens indhold Bebyggelsesforslag Lokalplanens forhold

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Tillæg nr. 12. Kommuneplan 2009. Centerområder omkring Rådhuset i Holstebro 01.C.22 og 01.C.23 01.C.23 01.C.22. Bisgårdgade HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 12. Kommuneplan 2009. Centerområder omkring Rådhuset i Holstebro 01.C.22 og 01.C.23 01.C.23 01.C.22. Bisgårdgade HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 12 Kommuneplan 2009 01.C.23 Bisgårdgade 01.C.22 Centerområder omkring Rådhuset i Holstebro 01.C.22 og 01.C.23 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til kommuneplantillægget Kommuneplantillægget

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET

VORES BY CARLSBERGBYGGERIET CARLSBERGBYGGERIET VORES BY Sammendrag af planer for området med kommentarer Udarbejdet af ABKBs bestyrelse (v/casper Petersen og Birgitte T. Henriksen, juli 2008) 15-07-2008/1-10 Indhold 1. Lokalplansområde...

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af erhvervsparkeringsordning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. september 2013 Ændring af erhvervsparkeringsordning Forslag om en ændring af den eksisterende ordning for erhvervsparkering i midtbyen

Læs mere

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION

TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION SLAGELSE KOMMUNE TRAFIK OG PARKERING VED SLAGELSE CAMPUS OG STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A052147 DOKUMENTNR.

Læs mere

Referat. Trafikdage på Aalborg Universitet. Tirsdag d. 26. august 2003, 5. linie lokale 4.110. Workshop om Parkering

Referat. Trafikdage på Aalborg Universitet. Tirsdag d. 26. august 2003, 5. linie lokale 4.110. Workshop om Parkering Referat Velkomst v. Robin Munch-Andersen, Rambøll Nyvig Parkering er et forsømt emne i debatten. Parkering er et emne, som ofte falder mellem to stole Parkering er ikke trafik, da det ikke er bevægelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Helhedsplanlægning Sammentænkning af byudvikling, erhvervsudvikling og infrastruktur

Helhedsplanlægning Sammentænkning af byudvikling, erhvervsudvikling og infrastruktur NOTAT Projekt Røde Port Kunde CbH Notat nr. 2, ver. 2 Dato 2010-05-31 Tidspunkt Til Fra Claus B. Hansen Søren Hansen 1. Trafikal vision for Røde Port Dato 31-5-2010 Der er de seneste år rettet stor opmærksomhed

Læs mere

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010

Notat. Direktionssekretariatet. Til: Byrådet. Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Direktionssekretariatet Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2009/13215 Dato: 28-01-2010/08-02-2010 Sag: Bilag 3 - Baggrundsnotat for Boligprognose 2010-2021 Sagsbehandler: Jesper Lohse Jørgensen Notatet redegør

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Viborg Midtby Bydelen

Viborg Midtby Bydelen Viborg Midtby Bydelen Viborg midtby er kendetegnet ved sin placering ved Nørresø og Søndersø og en velbevaret middelalderbykerne omkring Domkirken, Nytorv og Sct. Mogens Gade. Midtbyen ligger på skrænterne

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.13 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 5.13 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Vej- og stiforhold... 5 Parkeringsforhold...

Læs mere

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum.

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum. Vedrørende: Parkering i Randers, notat Sagsnavn: Parkering, diverse planlægning Sagsnummer: 05.09.00-P00-1-13 Skrevet af: Rune Asmussen E-mail: ra@randers.dk Forvaltning: Veje og Bygninger Dato: 06-03-2014

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde

Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse vedr. Cykelparkering i Esbjerg under Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Cykelparkering ved Esbjerg Banegård og i Esbjerg

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 18. maj 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26

Læs mere

Nr. Afsender Resume Forvaltningens bemærkninger 1 DanHousing Erik Glippingsvej 14 8800 Viborg danhousing@mail.dk

Nr. Afsender Resume Forvaltningens bemærkninger 1 DanHousing Erik Glippingsvej 14 8800 Viborg danhousing@mail.dk Notat Behandling af høringssvar til Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 Nye rammer og retningslinjer for Viborg Baneby Bilag til Økonomi- og Erhvervsudvalget d. 16. september 2015 Nr. Afsender Resume

Læs mere

Billund Kommunes Parkeringsvedtægt. Retningslinjer for anlæg af parkeringspladser og administration af parkeringsfond

Billund Kommunes Parkeringsvedtægt. Retningslinjer for anlæg af parkeringspladser og administration af parkeringsfond Billund Kommunes Parkeringsvedtægt Retningslinjer for anlæg af parkeringspladser og administration af parkeringsfond December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og anvendelsesområde 3 2. Parkeringsnormer

Læs mere

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej

Lokalplan nr. 147. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007. Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Lokalplan nr. 147 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, marts 2007 Dagligvarebutik ved Frisengårdsvej Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...4 Forhold

Læs mere

Ejendom og arealer til salg

Ejendom og arealer til salg PostNord AB Ejendom og arealer til salg Allerød Kommune 50 meter fra Allerød St. 30 min. fra København City Allerød Kommune og PostNord Real Estate udbyder i fællesskab attraktiv ejendom og areal til bebyggelse

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Notat 19. december Norm for cykelparkering. Ved nybyggeri stilles krav til etablering af parkeringspladser for cykler.

Notat 19. december Norm for cykelparkering. Ved nybyggeri stilles krav til etablering af parkeringspladser for cykler. Notat 19. december 2016 Parkeringsnorm Norm for cykelparkering Ved nybyggeri stilles krav til etablering af parkeringspladser for cykler. Parkeringspladser til cykler udføres som udgangspunkt i terræn

Læs mere

BILAG 1: FASTE BATTERI

BILAG 1: FASTE BATTERI BILAG 1: FASTE BATTERI ALMENE UNDGDOMSBOLIGER I EN BLANDET BEBYGGELSE INDHOLD: PLACERING I BYEN OG BAGGRUND S. 2-3 PROJEKTBESKRIVELSE BYGGEFELT J S. 4-5 ALMENE UNGDOMSBOLIGER ØKONOMI S. 6 1 PLACERING I

Læs mere