Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom"

Transkript

1 Erhvervsakademi Dania Att.: Kirsten Holmgaard Sendt pr. Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 3. december 2010 behandlet anmodning om akkreditering af det eksisterende udbud i Viborg af erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK). Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter Undervisningsministerens beslutning, jf. 15 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og 12, stk. 1 i lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Udbuddet er akkrediteret betinget positivt, jf. 13, stk. 2, 2. pkt. i Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport, udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut. Det er Akkrediteringsrådets faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet samlet set ikke er opfyldt. Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i: Akkrediteringsrådet 8. december 2010 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Allan Hermansen Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Akkrediteringsrådet bemærker, at udbuddet gennem projekter, samarbejder og videnkanaler kun i ringe grad indhenter relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for udbuddets beskæftigelsesområder, og Akkrediteringsrådet finder, at det sker i utilstrækkelig grad til at sikre udbuddets udviklingsbasering i relation til beskæftigelsesområderne. Kriterium 4 er dermed ikke opfyldt. Ansøger gives en frist på 12 måneder til at rette op på ovenstående forhold beregnet fra meddelelse af denne afgørelse. Inden udløbet af denne frist skal ansøger indsende tilstrækkelig og relevant dokumentation for ændringer af ovenstående forhold, hvorefter Danmarks Evalueringsinstitut udarbejder en supplerende akkrediteringsrapport. Herefter vil Akkrediteringsrådet træffe afgørelse om akkreditering på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport, jf. 15 i bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademi-uddannelser og professionsbacheloruddannelser m.v.

2 Undervisningsministeriets godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt, jf. 14 i Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser med senere ændringer. Akkrediteringsrådets afgørelser kan, jf. akkrediteringslovens 14, stk. 1, ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse kan dog i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2, indbringes for Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det betyder, at der kan klages til Universitets- og Bygningsstyrelsen, hvis uddannelsesinstitutionen mener, at afgørelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de regler, som gælder for akkreditering af professions- og erhvervsakademiuddannelser. Der kan ikke klages over de faglige vurderinger, der er indgået i afgørelsen, idet Akkrediteringsrådets faglige vurderinger er endelige. Fristen for at klage over retlige spørgsmål vedrørende denne afgørelse er i henhold til akkrediteringslovens 14, stk. 2 fastsat til senest 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt uddannelsesinstitutionen. En eventuel klage skal indsendes til: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/2 Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade København K Eller på Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Rådssekretariatsleder Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Enslydende brev er sendt til Undervisningsministeriet

3 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Viborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

4 Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Viborg 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på:

5 Indhold 1 Indstilling 4 2 Indledning 5 3 Oplysninger om udbuddet 8 4 Vurdering af de enkelte kriterier 12

6 1 Indstilling Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har sammen med et panel af eksterne eksperter gennemført en akkrediteringsvurdering af Erhvervsakademi Danias udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) i Viborg. EVA indstiller udbuddet til: Betinget positiv akkreditering EVA s indstilling bygger på ekspertpanelets vurdering af om kriterierne for relevans og kvalitet samlet set er opfyldt. Opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet opfylder kriterierne om: Beskæftigelse (kriterium 1) Aftager- og dimittendkontakt (kriterium 2) Erhvervs- og professionsbasering (kriterium 3) Udviklingsbasering i relation til forskningsviden (kriterium 5) Læringsudbytte (kriterium 6) Indhold og tilrettelæggelse (kriterium 7) Undervisere (kriterium 8) Praktik (kriterium 9) Kvalitetssikring af praktik (kriterium 10) Faciliteter og ressourcer (kriterium 11) Internationalisering (kriterium 12) Kvalitetssikring af internationaliseringen (kriterium 13) Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde (kriterium 14) Gennemførelse (kriterium 15) Vurdering af læringsudbytte (kriterium 16) Opnåelse af læringsudbytte (kriterium 17). Ikke opfyldte kriterier Ekspertpanelet vurderer at udbuddet ikke opfylder kriteriet om: Udviklingsbasering i relation til erhverv og profession (kriterium 4) fordi udbuddet i utilstrækkeligt omfang indhenter viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne. Mere information Ekspertpanelets vurderinger af om de enkelte kriterier er opfyldt, uddybes i rapportens kapitel 4. I rapportens indledning findes mere information om ekspertpanelets sammensætning og den faglige vurderingsproces. 4

7 2 Indledning Denne akkrediteringsrapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) akkrediteringsvurdering af det eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania som udbydes i Viborg. Rapportens formål i akkrediteringsprocessen Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering, betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af udbuddet. Akkrediteringsrådet meddeler afgørelsen til institutionen og Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet beslutter på den baggrund om udbuddet kan godkendes. En forudsætning for godkendelse er dog at udbuddet er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se sidst i dette afsnit hvad der står i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette. Den faglige vurdering En akkrediteringsvurdering af et uddannelsesudbud er en faglig vurdering af om udbuddet lever op til foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud fra de kriterier for udbuds relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 3 i Undervisningsministeriets akkrediteringsbekendtgørelse. EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af udbuddet. Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder (se afsnittet om organisering nedenfor). Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingen på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale. Det består for det første af erhvervsakademiets skriftlige dokumentation (redegørelse og bilag) for hvordan udbuddet opfylder kriterierne. For det andet består det af den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på udbuddet. I kriterierne 1, 15 og 17 indgår nøgletal for udbuddet, og der er for hvert af disse kriterier fastsat en vejledende grænseværdi for hvornår kriteriet er opfyldt af udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen. Alle ekspertpaneler der medvirker i akkreditering af udbud af uddannelsen, har sammen med EVA været med til at fastsætte de vejledende grænseværdier på et indledende ekspertmøde. Der gælder derfor samme vejledende grænseværdier for alle udbud af uddannelsen. Hvis et eller flere kriteriers nøgletal for udbuddet ligger under den vejledende grænseværdi, har institutionen haft mulighed for at dokumentere evt. særlige forhold som institutionen mener har indflydelse på nøgletallet. Hvis institutionen har indsendt supplerende dokumentation, er den indgået i ekspertpanelets vurdering af kriteriet. Om dette er tilfældet, fremgår af begrundelsen for vurderingen af det enkelte kriterium i kapitel 4. 5

8 Organisering Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har: Fagspecifik viden og erfaring Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder. Se for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer. Medlemmerne af ekspertpanelet er: Hans Jørgen Lorenzen, master i business administration, master of science i economics and business administration, administrerende direktør i Euro Export Consult A/S. Rådgiver om akademiuddannelsen i international handel og marketing for Undervisningsministeriet og ekstern lektor på Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy og Copenhagen Business School. Konsulent for flere ministerier, råd og fonde og censor på flere erhvervsakademiuddannelser, bl.a. markedsføringsøkonomuddannelsen. Medforfatter til flere fagbøger om international markedsføring og forretningsplaner. Jørgen Sander Laursen, cand.merc. i international økonomi, pædagogikum og pædagogikumvejlederuddannelse, lektor og konsulent i pædagogik og udvikling på Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy. Coach og cooperative learning-instruktør, censor på Nationalt Center for Erhvervspædagogik, på alle merkantile erhvervsakademiuddannelser og på flere akademiuddannelser hvor han også er hovedopgavevejleder. Stor undervisningserfaring, bl.a. fra flere merkantile erhvervsakademiuddannelser, og erfaring med udvikling af disse uddannelser. Forfatter til lærebøger i international økonomi. Emil Senius Johansen, studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen på Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København. Formand for De Studerendes Råd for de videregående uddannelser og studenterrepræsentant i institutionens bestyrelse. Lene Stejnicher, erhvervssproglig diplomuddannelse i engelsk, diplomleder i human ressource development, HR-manager i Lalandia A/S, Billund. Mangeårig erfaring inden for HR og ledelse bl.a. i produktions- og salgsvirksomheder. Institutionen har haft mulighed for at gøre indsigelse hvis den har betvivlet en eller flere eksperters habilitet. Alle eksperter har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Evalueringskonsulent Kirsten Jespersen fra EVA har haft det metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingen. Specialkonsulent Inge Enroth har haft det overordnede projektansvar, bl.a. ansvaret for at sikre tværgående konsistens i forhold til EVA s øvrige akkrediteringsvurderinger af eksisterende uddannelsesudbud. Metode og proces Akkrediteringsvurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Akkrediteringsvurderingen omfatter derfor: Selvevaluering (redegørelse og bilag) Ekstern vurdering ved et fagligt ekspertpanel Institutionsbesøg ved ekspertpanelet og EVA Offentliggørelse af en rapport. EVA har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertpanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. 6

9 Processen er forløbet sådan: Institutionen har været inviteret til EVA s vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt skriftlig dokumentation (redegørelse og bilag) efter EVA s skriftlige vejledning fra december 2009 som findes på Ekspertpanelet og EVA har analyseret materialet og bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. Ekspertpanelet og EVA har været på besøg på udbudsstedet. EVA har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af ekspertpanelets faglige vurderinger. Rapporten er efterfølgende godkendt af ekspertpanelet. Institutionen har haft mulighed for at korrigere evt. faktuelle fejl i et udkast til rapporten og i øvrigt kommentere akkrediteringen. EVA har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Det siger bekendtgørelsen I Undervisningsministeriets bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. står der: 1, stk. 3. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om akkreditering af tidligere godkendte udbud af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser på grundlag af de kriterier, der fremgår af bilag 3. 7, stk. 3. EVA afgiver en akkrediteringsrapport med en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. For så vidt angår et godkendt udbud kan EVA tillige indstille udbuddet til betinget positiv akkreditering. Stk. 5. EVA indstiller et godkendt udbud til positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set er opfyldt. Stk. 6. EVA indstiller et godkendt udbud til betinget positiv akkreditering, når det eksterne ekspertpanel vurderer, at kriterierne for relevans og kvalitet, som angivet i bilag 3, samlet set ikke er opfyldt, men forventes at kunne opfyldes inden for en periode på op til 12 måneder, jf. 15, stk Akkrediteringsrådet fastlægger de overordnede rammer for rådets virksomhed og træffer afgørelse om akkreditering efter Grundlaget for rådets afgørelse efter 12, stk. 1, er en akkrediteringsrapport efter kapitel Rådet kvalitetssikrer EVA s opgavevaretagelse efter denne bekendtgørelse, herunder særligt med hensyn til: 1) udvælgelse og brug af det faglige ekspertpanel, der foretager den faglige vurdering af uddannelser og udbud i forhold til kriterierne for relevans og kvalitet og 2) sikring af at akkrediteringsrapporten indeholder vurdering af de enkelte kriterier for relevans og kvalitet, herunder at kriterierne anvendes tilstrækkeligt konsistent. 7

10 3 Oplysninger om udbuddet Udbudsadresse Akkrediteringsvurderingen omfatter udbud af uddannelsen på denne adresse: Erhvervsakademi Dania, Mercantec Vinkelvej Viborg Præsentation af udbuddet Dette afsnit indeholder institutionens egen præsentation af udbuddet taget direkte fra institutionens redegørelse. Udbuddets struktur Uddannelsen består af 4 semestre, der tilsammen giver markedsføringsøkonomen den kompetenceprofil, der er fastsat for uddannelsen. Samtidig udgør hvert semester et samlet og afgrænset læringsforløb med egen udprøvning. Det giver den studerende mulighed for at erstatte et semester med en dokumenteret ækvivalerende læring og udprøvning fra en anden dansk eller udenlandsk institution. Ligeledes kan udenlandske studerende gennemføre et eller flere semestre på uddannelsen. Uddannelsen består af 4 kerneområder, 2 valgfri uddannelseselementer, praktik og afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsens indhold og ECTS omfang, opdelt på kerneområder, fremgår af nedenstående tabel. Uddannelsens struktur International Økonomi Kommunikation, Erhvervsret Valgfag Markedsføring og Salg organisation og ledelse 1. semester 10 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 5 ECTS Virksomhedens A: Strategisk A: Virksomhedsanalyse strategiske situation analyse af virksomheden og omverdenen B: Grundlæggende statistik B: Mikroøkonomi A: Kommunikation A: Retskilder B: Organisationsstruktur C: Kreditsikring B: Aftaleret C: Opbygning og D: Virksomhedens analyse af supply retlige chain forhold 2. semester: Strategiformulering 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS A: Markedsanalyse A: Investering A: Ledelse af for- A: Erstatning A: Statistik B: Vækststrategi og finansiering syningskæden uden for kontrakt el. C: Internationalisering B: Beskrivende B: Kulturanalyse B: Dansk og B: 2. fremmed- økonomi C: Innovation Internationalt sprog el. D: Segmentering, og handelsteori målgruppevalg og positionering køb C: Retlige markedsrelationer c: Andet 8

11 3. semester: Stra- 10 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 5 ECTS tegiimplemente- A: Markedsfø- A: Makroøkonomi A: Projektledelse A: Driftsøkonomi ring ringsstrategi B: Salg og B: Budgettering og parameteroptimering og salgsorganisering el. B: 2. fremmedsprog forhandlingsteknik B: Organisations- udvikling c: Andet 4. semester Praktik 15 ECTS Afsluttende eksamensprojekt 15 ECTS Udbuddets centrale fagområder Uddannelsen består af obligatoriske uddannelseselementer, der har et samlet omfang på 95 ECTS-point, valgfri uddannelseselementer, der har et omfang på 10 ECTS-point samt et afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS-point. Fagområderne for hele uddannelsen er fordelt med International markedsføring og salg på 30 ECTS, Økonomi på 20 ECTS, Kommunikation, organisation og ledelse på 20 ECTS og Erhvervsret på 5 ECTS. 1. semester 2. semester Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (5 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (5 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) 3. semester 4. semester Obligatoriske uddannelseselementer: International markedsføring og salg (10 ECTS) Økonomi (10 ECTS) Kommunikation, organisation og ledelse (5 ECTS) Valgfri uddannelseselement (5 ECTS) Obligatorisk praktik (15 ECTS) Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS) Antal studerende og undervisere på udbuddet Antal indskrevne studerende aktuelt: 68. Antal optagne studerende pr. semester de seneste tre år Dato og årstal Antal optagne studerende Antal undervisere og årsværk Antal undervisere 11 Antal årsværk 3,2 Udbuddets centrale praktiksteder Den overvejende del af de studerende får typisk praktik inden for den private sektor. Her er der tale om en bred blanding af små, mellemstore og store virksomheder. Nogle af de studerende tager i praktik i udlandet. Udbuddets særlige faglige eller pædagogiske profil 9

12 Udbuddets faglige og pædagogiske kompetenceniveau er højt, idet alle undervisere på uddannelsen har en kandidatuddannelse og et pædagogikum. På Erhvervsakademiet tager vi hånd om den enkelte studerende, og interesserer os både for den studerendes faglige og sociale trivsel. Undervisningsformen på alle fagelementer er en kombination af forelæsninger, holdundervisning, dialogundervisning, øvelsesrækker, præsentationer, cases, seminarer, gæstelærere fra ind- og udland, projekter samt virksomhedsophold. Arbejdsformerne skal sikre, at undervisningen er praksisnær og udviklingsorienteret, og derfor lægges der vægt på, at de studerende aktivt arbejder med problemstillinger fra erhvervslivet under uddannelsen. På alle semestre skal der udarbejdes tværfaglige projekter, der som hovedregel udarbejdes i samarbejde med en virksomhed. Formålet med projekterne er, at de studerende skal lære at relatere den indlærte teori med praksis. Akademiet vurderer det vigtigt, at de studerende får en erhvervsfaglig praksis. Derfor havde vi allerede fra etableringen af udbuddet lagt stor vægt på, at de studerende skal ud i praktik. På nær et af de første år, hvor det ikke lykkedes for 4 studerende, har alle årgange været i praktik, og der opleves ikke mangel på relevante praktikpladser for markedsføringsøkonomerne i Viborg og omegn. Gennem et samarbejde med Manchester Metropolitan University Cheshire og New College Durham (GB), kan vi tilbyde de studerende en bachelor overbygning i udlandet, hvor de får et halvt års merit i bachelor delen. Hvor længe udbuddet har eksisteret Markedsføringsøkonomen blev etableret i Viborg i august 1991, under det daværende Erhvervsakademi Viborg, som var en del af Viborg Handelsskole. Uddannelsen fortsatte fra august 2009 i regi af Mercantec, som er en fusion mellem Viborg Handelsskole og den tekniske skole EUC MIDT. Erhvervsakademeiet på Mercantec er fra januar 2010 blevet en del af Erhvervsakademi Dania. I september 2009 startede vi en international markedsføringsøkonomuddannelse med studerende primært fra Østeuropa. Her får de studerende mulighed for at arbejde med Logistics og/eller Business German i 3. og 4. semester. I løbet af de næste år forventer vi at få nye uddannelser på engelsk, hvorfor antallet af internationale studerende i løbet af 1-2 år vil vokse. Status for implementering af væsentlige ændringer Akademiet arbejder i øjeblikket med at indtænke foredrags- og seminarmodellen i den pædagogiske praksis. Hele akademiet i Viborg skal på udviklingsseminar i maj, hvor nye pædagogiske modeller behandles, og på seminaret besluttes en plan for implementering af modellerne i relation til akademiets flytning til Campus Viborg. Se nedenstående. Akademiet har også sat stor fokus på tværfaglighed, videndeling og erfaringsudveksling mellem underviserne. Der skal bl.a. praktiseres undervisning på tværs af faggrupper, og akademiet skal min. råde over 2 undervisere pr. fag, Der er også sat ekstra fokus på evaluering, hvor de studerende inddrages i månedlige evalueringsmøder med hele underviserholdet. De studerende kan her stille spørgsmål til underviserne, og der er en fælles dialog om, hvordan det går, og hvad der eventuelt skal forbedres. Andre forhold af central betydning for udbuddet Uddannelsen forankres fra august 2010 i forhold til en ny unik uddannelsesby med navnet CAM- PUS Viborg. CAMPUS Viborg bliver en uddannelsesby i Viborg, som vil rumme både videregående uddannelser og erhvervsuddannelser, samt fungere som videncenter for de uddannelser, som det tilhørende CVU VIA University College repræsenterer. Det bliver bl.a. muligt at læse til pædagog, sygeplejerske, animator, datatekniker og på erhvervsakademiuddannelsesniveau. Uddannelsescentret skal være uddannelsessted for både nationale og internationale studenter, og rumme ca studerende. 10

13 Visionen med byggeriet er, at skabe et attraktivt og dynamisk uddannelsescenter, hvor de enkelte uddannelser har mulighed for at mødes på tværs i store åbne fællesarealer. Men der vil også blive en klar opdeling af uddannelserne via et stjerneformet byggeri, hvilket skal medvirke til at give studieretningerne identitet. Uddannelsescentret placeres således, at det ligger midt i et grønt område, hvor der i umiddelbar nærhed er kollegiemuligheder, forskellige idrætsfaciliteter, biograf, kulturfaciliteter, Student House m.v. Byggeprocessen med uddannelsescentret er i fuld gang, og det forventes endeligt klar juni En lang række af de øvrige faciliteter i uddannelsesbyen er allerede etableret og i drift. Mål for læringsudbytte Akkrediteringsvurderingen er foretaget på baggrund af de mål for læringsudbytte som aktuelt gælder for udbuddet, og som fremgår her, citeret fra uddannelsens bekendtgørelse BEK nr. 689 af 03/07/2009: Mål for læringsudbytte for erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en markedsføringsøkonom skal opnå i uddannelsen. Viden Den uddannede har viden om: 1) virksomhedens strategiske og økonomiske grundlag, 2) grundlæggende samfundsøkonomiske forhold, 3) salgets gennemførelse, 4) erhvervsjuridiske forhold, herunder lovgivning om markedsførings- og konkurrenceforhold samt 5) metoder til løsning af komplekse og praksisnære problemstillinger inden for markedsføring. Færdigheder Den uddannede kan: 1) foretage en international markedsvurdering, 2) vurdere problemstillinger og gennemføre problemorienterede projekter inden for markedsmæssige emner, 3) formidle praksisnære problemstillinger og løsningsforslag på dansk og engelsk, 4) på et analytisk grundlag opstille relevante løsningsforslag inden for markedsføringsmæssige problemstillinger, 5) vurdere virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, 6) vurdere erhvervsjuridiske problemstillinger i relation til handel nationalt og internationalt og 7) vurdere organisatoriske, logistiske og ledelsesmæssige problemstillinger. Kompetencer Den uddannede kan: 1) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde i udviklingen af virksomhedens marketingsstrategi og internationalisering, 2) håndtere udviklingsorienterede situationer nationalt og internationalt inden for salg og markedsføring, 3) håndtere markedsførings- og salgsplanlægning for virksomheden samt deltage i udførelsen heraf, 4) tilegne sig nye færdigheder og ny viden inden for erhvervet, 5) analysere en virksomheds økonomiske udvikling under hensyntagen til de samfundsøkonomiske vilkår med henblik på handlemuligheder og 6) deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang på dansk og engelsk skriftligt og mundtligt. 11

14 4 Vurdering af de enkelte kriterier Kriterium 1: Beskæftigelse Uddannelsesudbuddets dimittender er i tilstrækkeligt omfang i relevant beskæftigelse, eller de deltager i videre uddannelse. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere tilfredsstillende overgangsfrekvenser til relevant beskæftigelse i erhverv eller profession samt videre uddannelse, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, som akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 3 % af udbuddets dimittender er ledige. Denne ledighedsfrekvens er ikke over den vejledende maksimumgrænse på 8 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Det skal bemærkes at datamaterialet ikke indeholder oplysninger om beskæftigelsens relevans, hvorfor denne dimension ikke er indgået i vurderingen. Dokumentation: Statistik over aktiviteten for nyuddannede dimittender fra erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) baseret på data fra Danmarks Statistik og beregnet af Universitets- og Bygningsstyrelsen,

15 Kriterium 2: Aftager- og dimittendkontakt Uddannelsesudbuddets relevans søges sikret gennem løbende kontakt med aftagere og dimittender. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere: at der indhentes relevant viden fra et felt af aftagere og dimittender, som er dækkende for udbuddet at denne viden anvendes til at understøtte udbuddets fortsatte relevans. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har kontakt til et dækkende felt aftagere. Aftagerfeltet består hovedsageligt af private virksomheder, og udbuddet redegør for at fremstillingsvirksomheder, detailhandel, reklame- og marketingsbureauer og transport- og kommunikationsbranchen ansætter uddannede markedsføringsøkonomer i forskellige jobfunktioner. Kontakten til aftagerne sker bl.a. ved at de inddrages i undervisningen i form af gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og ved projekter som de studerende gennemfører i samarbejde med virksomheder. Desuden har udbuddet kontakt med praktikvirksomhederne i forbindelse med planlægning og gennemførelse af praktikforløb. Endelig har udbuddet på baggrund af et samarbejde med VIBORG-egnens Erhvervsråd og Junior Chamber International i Viborg etableret en database med interesserede virksomheder der gerne vil indgå i et virksomhedsnetværk med udbuddet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets kontakt med dimittenderne er tilfredsstillende. Hvert år udarbejdes der en national beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer et år efter dimission. Årets resultater sammenlignes med de to forrige årganges. Den nationale undersøgelse giver oplysning om udbuddets egne dimittender i forhold til andel i job, heltidsbeskæftigelse og anden beskæftigelse eller ledighed, mens resten af resultaterne er nationale. Ekspertpanelet vurderer at den nationale undersøgelse giver udbuddet viden fra et felt af dimittender som er dækkende for uddannelsen, og at denne viden kan bruges til at sikre udbuddets relevans. Ekspertpanelet vurderer at udbuddets inddragelse af aftagere i undervisningen og undervisernes kontakt med virksomheder i forbindelse med virksomhedsprojekter og praktikforløb medfører at der i et tilstrækkeligt omfang indhentes viden der kan bruges til at sikre udbuddets fortsatte relevans. Eksempelvis har et britisk virksomhedsbesøg ført til en opdatering af udbuddets undervisning i emner som CRM, segmentering og parametermix. Ekspertpanelet vurderer endelig at den indhentede viden drøftes og vurderes af udbuddet og dermed bidrager til udbuddets fortsatte relevans. Redegørelsen viser at der ikke er langt fra input til handling på udbuddet, og at udbuddets nære miljø medfører en uformel kontakt mellem udbuddets forskellige interessenter. Underviserne gjorde under institutionsbesøget rede for at input fra studerende, andre undervisere og aftagere drøftes på lærermøder hvorefter der handles ud fra forslagene. Desuden redegør institutionen for at der er etableret et uddannelsesudvalg for 13

16 uddannelsen til markedsføringsøkonom på tværs af erhvervsakademiet hvor uddannelsens fortsatte relevans diskuteres. Ekspertpanelet bemærker at udbuddet har hensigtsmæssige planer om at etablere et advisory board for netop uddannelsen til markedsføringsøkonom på udbudsstedet, hvilket fremadrettet er et godt supplement til erhvervsakademiets uddannelsesudvalg, men eftersom planerne ikke er ført ud i livet, indgår de ikke i vurderingen af kriteriet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 3, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2.1: Beskæftigelsesundersøgelse for Markedsføringsøkonomen. 14

17 Kriterium 3: Erhvervs- og professionsbasering Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden om centrale tendenser fra det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning: Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at ny viden om centrale tendenser fra det eller de relevante beskæftigelsesområder løbende tilgår udbuddet og medvirker til, at det til stadighed er tidssvarende. Dette kan fx ske gennem undervisernes kontakt med praksis gennem samarbejde og/eller undervisning af praktikere i efter- og videreuddannelsesregi, via udbuddets kontakt med eller viden om videncenteraktiviteter og/eller kurser og praksisorienterede temadage, deltagelse i netværk mv. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet får relevant viden om centrale tendenser inden for de relevante beskæftigelsesområder gennem forskellige projekter, samarbejder og videnkanaler. Gennem det nationale netværk for markedsføringsøkonomuddannelsen arrangeres kurser og workshopper hvor der holdes indlæg om nye tendenser og trends fra beskæftigelsesområderne. Både studerende og undervisere deltager i det årligt tilbagevendende arrangement Innovation Cup hvor der i januar 2010 blev arbejdet med kreative teknikker og innovation i forhold til konkrete problemstillinger i deltagende virksomheder. Ekspertpanelet vurderer at den indhentede viden tilgår udbuddets undervisere og ledelse og dermed indgår i udbuddets videngrundlag. Studerende og undervisere deltager i Innovation Cup, og underviserne deltager løbende i kurser og workshopper, ligesom de har kontakt med de relevante beskæftigelsesområder i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse. Udbuddets ledelse og undervisere får desuden viden om centrale tendenser gennem uddannelsesudvalg og kontakt med praktikvirksomheder, og samlet set bliver den indhentede viden en del af udbuddets videngrundlag. Endelig vurderer ekspertpanelet at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden om centrale tendenser inden for beskæftigelsesområderne. Flere samarbejder og projekter foregår løbende og gentages flere gange i løbet af semestret, og andre eksempelvis Innovation Cup er årligt tilbagevendende begivenheder. Dette vurderer ekspertpanelet lige akkurat er tilstrækkeligt til at sikre udbuddets erhvervsbasering. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 2 og 3, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 2.1: Beskæftigelsesundersøgelse for Markedsføringsøkonomen. 15

18 Kriterium 4: Udviklingsbasering i relation til erhverv eller profession Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forsøgs- og udviklingsarbejde, som er relevant for det eller de beskæftigelsesområder, udbuddet retter sig mod. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet erfaringer og resultater fra relevant, aktuelt og praksisorienteret forsøgs- og udviklingsarbejde samt rådgivning, som kan bidrage til at styrke de studerendes kompetencer til at løse problemer i praksis. Forsøgs- og udviklingsarbejdet kan dreje sig om fx udvikling af nye redskaber, produkter og metoder for og/eller med praksisfeltet eller slutbrugere af det udviklede. Vurdering: Kriteriet er ikke opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Samlet set Ekspertpanelet vurderer at udbuddet gennem projekter, samarbejder og videnkanaler kun i ringe grad indhenter relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for udbuddets beskæftigelsesområder, og panelet vurderer at det sker i utilstrækkelig grad til at sikre udbuddets udviklingsbasering i relation til beskæftigelsesområderne. Uddybning Ekspertpanelet vurderer at udbuddet får utilstrækkelig viden om forsøgs- og udviklingsarbejde. Det fremgik af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget at udbuddet kun indhenter viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne gennem den årlige deltagelse i Innovation Cup hvor studerende konkurrerer om at udvikle ideer og løsningsmodeller til branchen. Ekspertpanelet vurderer at viden fra Innovation Cup tilgår udbuddets undervisere og studerende og dermed kan siges at indgå i udbuddets videngrundlag. Undervisere er meget involverede i udviklingsarbejderne som vejledere for de studerende, og drøftelserne af de udviklede ideer og metoder med de studerende og de deltagende virksomheder bidrager til at udbuddet får indsigt i nye ideer og metoder inden for beskæftigelsesområdet. Panelet vurderer dog at udbuddets deltagelse i Innovation Cup er den primære kilde til udviklingsviden fra beskæftigelsesområderne, og dette er ikke tilstrækkeligt. Institutionen redegør for at udbuddet anvender forskellige udviklingsorienterede webfora i tilrettelæggelsen af undervisningen for at tilføre viden om forsøgs- og udviklingsarbejde fra beskæftigelsesområderne. Ekspertpanelet vurderer at disse webfora ikke bidrager med relevant viden om forsøgs- og udviklingsarbejde inden for beskæftigelsesområderne, men derimod at inddragelsen af de nævnte webfora er med til at sikre udbuddet relevant forskningsviden. De indgår derfor i vurderingen af kriterium 5. Ekspertpanelet vurderer at der ikke løbende og i tilstrækkelig grad tilgår udbuddet opdateret viden om forsøgs- og udviklingsarbejde, eftersom Innovation Cup kun holdes en gang årligt og der i øvrigt ikke finder samarbejder eller projekter sted der sikrer udbuddets udviklingsbasering. 16

19 Ekspertpanelet bemærker at etableringen af det kreative væksthus Animation & New Media i Viborg fremover må forventes at kunne give udbuddet ny viden om forsøgs- og udviklingsarbejde fra beskæftigelsesområderne. Men eftersom væksthuset endnu er i en tidlig etableringsfase på akkrediteringstidspunktet og kontakten mellem udbuddet og væksthuset foregår på et meget overordnet niveau, da det er erhvervsakademiets rektor der er repræsenteret i projektgruppen bag væksthuset, så er det usikkert i hvilken udstrækning uddannelsen til markedsføringsøkonom vil drage nytte af aktiviteterne og det er derfor ikke indgået i vurderingen af kriteriet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3 og 4, interview med ledelsen og underviserne under institutionsbesøg og supplerende dokumentation. 17

20 Kriterium 5: Udviklingsbasering i relation til forskningsviden Uddannelsesudbuddet er baseret på ny viden fra forskningsfelter, der er relevante for udbuddets fagområder. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at der løbende tilgår udbuddet ny relevant forskningsviden, som kan bidrage til at kvalificere erhvervs- eller professionsudøvelse i praksis. Dette kan fx ske gennem undervisernes deltagelse i konferencer, netværk og andet, ved eksterne oplæg for de studerende, eller ved at viden fra institutionens samarbejde og videnudveksling med forskningsinstitutioner tilgår udbuddet. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at der tilgår udbuddet viden fra forskningsfelter inden for udbuddets fagområder. Enkelte af udbuddets undervisere er tilknyttet Aarhus Universitet og Handelshøjskolen, Aarhus Universitet som eksterne lektorer eller lektorer og har dermed kontakt til forskningsmiljøer af relevans for udbuddet. På baggrund af interviewet med underviserne vurderer ekspertpanelet at det er positivt at underviserne i deres undervisning bruger relevante udviklingsorienterede webfora der formidler forskningsresultater. Endelig redegør institutionen for at undervisernes deltagelse i seminaret Fra forskning til undervisning som holdes af netværket for markedsføringsøkonomuddannelsen, er med til at sikre at udbuddet er baseret på opdateret viden fra de centrale fagområder. I januar 2010 blev der holdt en workshop om økonomi hvor to professorer opdaterede undervisere om den nyeste forskningsviden inden for national- og erhvervsøkonomi. Ekspertpanelet vurderer at denne viden tilgår udbuddets undervisere og studerende og dermed indgår i udbuddets videngrundlag, og at aktiviteterne finder sted med en hyppighed der sikrer at der løbende tilgår udbuddet opdateret viden fra forskningsfelter af relevans for fagområderne. Undervisernes egen undervisningsaktivitet på universiteter sammen med undervisergruppens deltagelse i konferencer og seminarer og inddragelsen af de udviklingsorienterede webfora er tilstrækkelig til at sikre at udbuddet løbende får ny viden fra relevante forskningsfelter. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 3, 4 og 5, interview med underviserne under institutionsbesøg, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 5.1: Program for workshoppen Bilag 5.2: Fra forskning til undervisning. 18

21 Kriterium 6: Læringsudbytte Uddannelsesudbuddets mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse, og der er tilstrækkelig sammenhæng mellem disse overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) hvilke mål for læringsudbytte, der er fastlagt for udbuddet, 2) at der samlet set er god sammenhæng mellem læringsmålene for udbuddets enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte, så en studerende, der realiserer elementernes læringsmål også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Som ét udtryk for sammenhængen skal udbuddet redegøre for og dokumentere vægtningen af elementerne, som den kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de overordnede mål for læringsudbytte der gælder for udbuddet, er på erhvervsakademiniveau. Panelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte for markedsføringsøkonomuddannelsen som er fastlagt i bilag 1 til uddannelsesbekendtgørelsen fra 2009, sammenholdt med gradstypebeskrivelsen for erhvervsakademigraden i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Ekspertpanelet vurderer at der er en tilfredsstillende sammenhæng mellem de overordnede mål for læringsudbytte og læringsmålene for udbuddets elementer. Ekspertpanelet vurderer dette på baggrund af de overordnede mål for læringsudbytte og målene for de obligatoriske og valgfrie uddannelseselementer som er beskrevet i studieordningen. Alle udbud af uddannelsen består af fire obligatoriske kerneområder, to valgfrie uddannelseselementer, obligatorisk praktik og et afsluttende eksamensprojekt. Udbuddenes studieordning er opdelt i en fælles del der gælder for alle udbud af uddannelsen, og en institutionsspecifik del der gælder for det enkelte udbud. Den fælles del af studieordningen beskriver dels læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTSpoint) for de fire kerneområder og for praktik og dels formål, indhold og vægtning for det afsluttende eksamensprojekt, mens den institutionsspecifikke del beskriver læringsmål, indhold og vægtning (udtrykt i ECTS-point) for de valgfrie uddannelseselementer som udbuddet udbyder. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6, uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 og følgende bilag: Bilag 6.1: Studieordningen Markedsføringsøkonom. 19

22 Kriterium 7: Indhold og tilrettelæggelse Indhold og tilrettelæggelse af uddannelsesudbuddets elementer samt anvendte undervisnings- og arbejdsformer er passende for, at de studerende kan realisere de fastsatte læringsmål. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at det faglige indhold af udbuddets elementer har passende bredde, dybde og relevans set i forhold til læringsmålene, 2) at de valgte undervisnings- og arbejdsformer er hensigtsmæssige for, at læringsmålene kan realiseres, 3) at elementernes samspil understøtter realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Markedsføringsøkonomuddannelsen fik ny bekendtgørelse i august 2009 som præciserede de overordnede mål for læringsudbytte for uddannelsen og medførte nogle ændringer af dens indhold og struktur, fx er der indført obligatorisk praktik på 4. semester. På tidspunktet for udarbejdelse af den skriftlige dokumentation til akkrediteringen var udbuddet i gang med at gennemføre 2. semester. Ekspertpanelet vurderer at det faglige indhold i udbuddets elementer har en passende bredde, dybde og relevans i forhold til de læringsmål der er beskrevet for de enkelte elementer. Institutionen redegør i tilfredsstillende grad for det faglige indhold, og viser herunder hvordan elementernes metodefaglige indhold understøtter udviklingen af de studerendes kompetencer. Ekspertpanelet vurderer at undervisnings- og arbejdsformerne er hensigtsmæssige i forhold til fagenes indhold. På udbuddet anvendes en kombination af dialogbaseret forelæsning, gruppearbejde, studerendes præsentationer og aktions- og deltagerorienteret undervisning. Desuden inddrages gæsteundervisere fra ind- og udland, ligesom der gennemføres projekter i samarbejde med virksomheder. Ekspertpanelet vurderer at der er en god progression i uddannelsen som understøtter de studerendes realisering af mål for læringsudbytte. Uddannelsen er opbygget så hvert semester udgør et afsluttet forløb, og prøverne på det enkelte semester skal bestås før den studerende kan gå til eksamen i det efterfølgende semester. Denne binding er fastlagt i studieordningen og skal sikre at de studerende har de nødvendige forudsætninger for at fortsætte på uddannelsen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 7, supplerende dokumentation og følgende bilag: Bilag 6.1: Studieordningen Markedsføringsøkonom Bilag 7.1: Aktivitetsplan 1. semester 2009 Bilag 7.2: Aktivitetsplan 2. semester 2010 Bilag 7.3: Overordnet aktivitetsplan for foråret 2010 Bilag 7.4: Læseplan Erhvervsret 20

23 Bilag 7.5: Lektionsplan Makroøkonomi Bilag 7.6: International markedsføring og salg Bilag 7.7: Projekt A Metode. 21

24 Kriterium 8: Undervisere Undervisernes kvalifikationer og kompetencer er samlet set tilstrækkelige i forhold til uddannelsesudbuddets niveau og mål for læringsudbytte, og undervisergruppen er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at undervisergruppen samlet set lever op til de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer, der følger af reglerne for uddannelsen, 2) at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter er ajourført med den nyeste viden om centrale tendenser i erhverv eller professioner samt relevant forskning. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen samlet set opfylder de krav til teoretiske, faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsmæssige kvalifikationer og kompetencer som følger af reglerne for uddannelsen. 10 ud af 11 undervisere har en kandidatgrad inden for et relevant fagområde. Samtlige undervisere har gennemført pædagogikum, og de fleste er uddannet voksenvejleder. Størstedelen af underviserne har forud for deres ansættelse på udbuddet opnået relevant erhvervsmæssig erfaring, idet de fx har arbejdet med eksport, ledelse, logistik, indførelse af økonomisystemer, regnskab og marketing. Ekspertpanelet vurderer at undervisningen i udbuddets centrale fag varetages af undervisere med relevant erhvervskompetence. Fx varetages undervisningen i intern kommunikation og markedskommunikation af en cand.mag. i kommunikation og marketing der tidligere har arbejdet som tekstforfatter og redaktør på et forlag. Undervisningen i erhvervsret varetages af en cand.jur. med erfaring fra et realkreditinstitut og fra kommuner. Endelig underviser en cand.oecon. med baggrund i en bank i både mikro- og makroøkonomi. Ekspertpanelet vurderer at undervisergruppen gennem løbende kompetenceudvikling og andre aktiviteter holder sig ajour med den nyeste viden om centrale tendenser inden for beskæftigelsesområderne samt relevant forskning. Institutionen redegør for at udbuddets undervisere har 50 timer årligt til at ajourføre og kompetenceudvikle sig, men det er også muligt for den enkelte underviser at deltage i kurser eller konferencer ud over de 50 timer. I medarbejderudviklingssamtalen for den enkelte medarbejder arbejdes der systematisk med kompetenceudvikling i form af kursus- og konferencedeltagelse. Redegørelsen viser også at underviserne har mulighed for udveksling med udbuddets samarbejdspartnere, og for øjeblikket er nogle af udbuddets undervisere i gang med et kompetenceudviklingsforløb med Manchester Metropolitan University. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 8. 22

25 Kriterium 9: Praktik Praktikken tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at praktikken tilrettelægges og gennemføres hensigtsmæssigt, 2) at praktikken er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes videntilegnelse, erfaringsdannelse og læring på henholdsvis udbudssted og praktiksted er gensidigt supplerende. Desuden gælder følgende, jf. BEK nr. 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for en hensigtsmæssig implementering af obligatorisk praktik med udgangspunkt i, at denne skal tilrettelægges og gennemføres, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praksis. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Praktik blev først en obligatorisk del af markedsføringsuddannelsen for studerende der startede på uddannelsen i efteråret 2009, dvs. at den første obligatoriske praktik på udbuddet i Viborg vil finde sted på 4. semester i Praktik har dog været en mulighed på udbuddet siden 1991, og stort set alle studerende benytter sig af muligheden. Vurderingen af dette kriterium vil først og fremmest tage udgangspunkt i udbuddets planer for den obligatoriske praktik, men også trække relevante erfaringer frem fra den frivillige praktik som grundlag for ekspertpanelets vurdering af om udbuddet har sandsynliggjort at det opfylder kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at praktikkens omfang og placering i studieforløbet er hensigtsmæssig og understøtter at den studerende kan nå de læringsmål der er fastsat for praktikken. Praktikken udgør 15 af uddannelsens 120 ECTS-point og er placeret i første halvdel af 4. semester. Eksperterne vurderer at praktikken i tilfredsstillende grad er en integreret del af det samlede udbud, så den studerendes læring styrkes i et samspil mellem teori og praktik. Institutionen redegør for at udbuddet forbereder den studerende på praktikforløbet gennem en eller to forberedende samtaler med den praktikansvarlige på udbuddet. Desuden er der adgang til skriftlige vejledninger og tidsplaner for den studerende og praktikvirksomheden på udbuddets intranet, Lectio. Senere i forløbet tildeles den studerende en praktikvejleder der er underviser på udbuddet. Som forberedelse til den første samtale med den praktikansvarlige har den studerende udfyldt et skema der tydeliggør vedkommendes praktikovervejelser. Når den studerende har fundet en praktikvirksomhed, fastlægger den studerende også sine faglige og personlige mål for praktikken i samarbejde med praktikvejlederen. 23

26 Det fremgik af interviewet med de studerende at de hidtil har oplevet at forberedelsen til den frivillige praktik er placeret for sent i studieforløbet, og det fremgår ikke af planerne for praktikken at dette forhold vil ændre sig for den obligatoriske praktik. Det fremgik af interviewet med den praktikansvarlige at den formelle praktikforberedelse af de studerende begynder på 3. semester hvor der gennemføres kollektive møder for holdene, men at der også på 2. semester holdes en praktikevalueringsdag hvor studerende i praktik fortæller de øvrige studerende om deres praktikerfaringer. De studerende gav udtryk for at det er nødvendigt at blive introduceret til praktikken på 2. semester, og at praktikevalueringsdagen ikke opleves som tilstrækkelig. Ekspertpanelet vurderer derfor at det er en mindre svaghed at udbuddets forberedelse af praktikken er placeret sent, men vurderer dog at det ikke har afgørende betydning for om praktikken kan gennemføres hensigtsmæssigt taget i betragtning af at udbuddet har gode erfaringer med at få samtlige studerende i praktik. De studerende anvender deres teoretiske viden i praktikken ved bl.a. at skrive en praktikrapport, og udbuddet opfordrer også de studerende til at føre en logbog, hvilket dog ikke er obligatorisk. Logbogens og praktikrapportens formål er bl.a. at fastholde den studerendes refleksion over eget læringsudbytte. Praktikrapporten er en del af den afsluttende interne eksamen og skal fylde ca. fem sider. Ekspertpanelet finder det positivt at udbuddet har udarbejdet en liste over hvad de studerende kan bidrage med i praktikken som følge af deres teoretiske undervisning på 1. til 3. semester. På listen der udleveres til praktikstedet, er eksempelvis nævnt færdigheder som at kunne iværksætte tilfredshedsundersøgelser eller udarbejde kommunikationsmateriale. I undervisningen inddrages erfaringer fra praktikken bl.a. ved afholdelsen af en praktikerfaringsdag der er placeret umiddelbart efter praktikperiodens afslutning, og gennem det afsluttende eksamensprojekt på 4. semester. På praktikerfaringsdagen deltager samtlige årgange, og dagen blev under institutionsbesøget fremhævet som et meningsfuldt indslag der styrker integrationen mellem praktik og teori. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9, interview med den praktikansvarlige, underviserne og de studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 9.1: Praktikkoncept Erhvervsakademi Dania - Mercantec Viborg 2009 Bilag 9.2: Vejledning til Praktikforløb for Markedsføringsøkonom 2009 Bilag 9.3: Vejledning til praktikvirksomheder Markedsføringsøkonom 2009 Bilag 9.4: Skema til 1. praktiksamtale 2009 Bilag 9.5: Fortrolighedserklæring Bilag 9.6: Praktikkontrakt. 24

27 Kriterium 10: Kvalitetssikring af praktik Praktikken kvalitetssikres løbende. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det løbende sikres, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktiksted, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Desuden gælder følgende, jf. BEK nr. 568 af 26/05/2010, 1: Udbud af erhvervsakademiuddannelser, der ved udbuddets indstilling til akkreditering ikke har gennemført mindst et fuldt uddannelsesforløb med obligatorisk praktik, skal alternativt redegøre for og dokumentere, at udbuddet har udarbejdet konkrete og realistiske planer for, hvordan det løbende vil blive sikret, at praktikken fungerer tilfredsstillende, fx gennem krav til praktikstedet, dialog mellem institution og udbud på den ene side og praktiksted på den anden om deres opgave som praktiksted og gennem evaluering af praktik. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Som omtalt under kriterium 9 bliver den første obligatoriske praktik gennemført i Ekspertpanelets vurdering af dette kriterium vil derfor tage udgangspunkt i udbuddets planer for kvalitetssikring af praktikken, og panelet vil vurdere om udbuddet har sandsynliggjort at det opfylder kriteriet. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har udfærdiget procedurer til kvalitetssikring af praktikken der er tilstrækkelige og hensigtsmæssige og sikrer tilfredsstillende praktikforløb. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet løbende sikrer at praktikstederne lever op til de krav der stilles, og at kontakten mellem udbud og praktiksted giver klarhed om varetagelsen af opgaver i forbindelse med praktikken. Redegørelsen viser at der for nylig er sikret en systematisk dialog mellem udbuddet og praktikstederne i forbindelse med den løbende evaluering af praktikken. Den praktikansvarlige deltager i et opstartsmøde med praktiksted og studerende, der gennemføres en midtvejsevaluering og endnu en evaluering ved praktikforløbets afslutning. Det fremgik af samtlige interview under institutionsbesøget at kvalitetssikringen hovedsageligt varetages af den praktiksansvarlige og praktikvejlederne, der er undervisere på udbuddet. Dokumentationsmaterialet efterlader dog nogen usikkerhed om opgavefordelingen mellem den overordnede praktikansvarlige og praktikvejlederen. Praktikvejlederen og den praktikansvarlige er begge kontaktpersoner for den studerende og praktikvirksomheden. Udbuddet informerer virksomheden om relevante emner, vurderer og godkender den studerendes uddannelsesplaner for praktikforløbet, holder midtvejssamtaler, bistår den studerende i tilfælde af vanskeligheder under praktikken og iværksætter og følger op på de afsluttende evalueringer af praktikforløbet. Ekspertpanelet vurderer at praktikken evalueres i tilstrækkeligt omfang og med inddragelse af de relevante parter. Et afsluttende evalueringsskema sendes både til de studerende og til praktikvirksomheden. Udbuddet samler op på tilbagemeldingerne på midtvejsevalueringerne og spørge- 25

28 skemaerne. Den praktikansvarlige følger op, bl.a. ved at redigere i udbuddets database om praktikvirksomhederne. Under institutionsbesøget fremgik det af interview med studerende, undervisere og den praktikansvarlige at virksomhedsdatabasen p.t. ikke var helt opdateret, hvilket eksperterne vurderer som en mindre svaghed, men eftersom udbuddet i forbindelse med den frivillige praktik ikke har haft problemer med at etablere praktikaftaler for de studerende, trækker det ikke panelets vurdering afgørende ned. Praktikken kvalitetssikres dog også gennem andre kanaler, fx gennem den praktikansvarliges gennemlæsning af samtlige studerendes praktikrapporter og vedligeholdelse af praktikrapportdatabasen. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 9 og 10, interview med den praktikansvarlige, underviserne og de studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 9.1: Praktikkoncept Erhvervsakademi Dania - Mercantec Viborg 2009 Bilag 9.3: Vejledning til praktikvirksomheder Markedsføringsøkonom 2009 Bilag 10.1: Skema midtvejsevaluering Markedsføringsøkonom Bilag 10.2: Evalueringsskema - Studerendes del 2009 Bilag 10.3: Evalueringsskema - Virksomhedens del

29 Kriterium 11: Faciliteter og ressourcer De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er tilstrækkelige i forhold til mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at de fysiske faciliteter og materielle ressourcer, der er til rådighed for udbuddets studerende og undervisere på udbudsstedet, er tilstrækkelige til, at det er muligt at opnå det forventede læringsudbytte. De fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr, lokaler, apparatur, materialer og redskaber. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de faciliteter og ressourcer der er nødvendige for at udbyde uddannelsen til markedsføringsøkonom, er til stede på udbuddet, og at forholdet mellem antallet af studerende og de fysiske faciliteter og materielle ressourcer er passende. Institutionen redegør for at der på udbuddet findes holdundervisningslokaler (kaldet formidlingsrum), studie- og gruppefaciliteter, pc er, trådløst netværk, pædagogisk værksted, bibliotek, elektroniske læringsmaterialer, auditorium, sekretariat, kantine og studievejledning. Ekspertpanelet bemærker at det er positivt at udbuddet i løbet af sommeren 2010 flytter adresse og bliver en del af Viborgs fælles campus for de videregående uddannelser hvor det faglige miljø er med til at understøtte at de studerende når målene for læringsudbytte. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 11 og rundvisning under institutionsbesøg. 27

30 Kriterium 12: Internationalisering Uddannelsesudbuddet er tilrettelagt, så der er mulighed for at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Kriteriet om internationalisering er trådt i kraft pr. 1. august 2009 og er først udmøntet i EVA s skriftlige vejledning fra december Institutionerne har derfor kun haft kort tid til at arbejde for at opfylde kriteriet, og ekspertpanelet vil derfor ikke kun basere sin vurdering på udbuddets praksis, men også inddrage evt. planer udbuddet har for internationalisering. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet er tilrettelagt så det er muligt for de studerende at gennemføre en eller flere dele af uddannelsen i udlandet inden for den normerede studietid. Institutionen redegør for at udbuddets studerende har mulighed for at gennemføre ethvert af uddannelsens semestre i udlandet hvis der foreligger en dokumenteret ækvivalent læring og udprøvning fra en udenlandsk institution. Hvis udlandsopholdet placeres på 4. semester, gennemføres det som praktikophold hvor udbuddet bl.a. har en samarbejdsaftale med Manchester Metropolitan University om et kombineret praktik- og studieophold. Ekspertpanelet vurderer også at udbuddet på hensigtsmæssig vis fremmer og understøtter at de studerende gennemfører en del af uddannelsen i udlandet. Der foreligger en internationaliseringsstrategi for erhvervsakademiet hvor det fremgår at der skal fokuseres på opbygningen af det internationale miljø i Viborg. Redegørelsen viser at udbuddet primært har erfaringer med at arrangere praktikforløb for de studerende i udlandet. Udbuddet har samarbejdsaftaler med to engelske institutioner der årligt formidler praktikpladser til et antal studerende. Desuden har udbuddet haft ca. 30 studerende i praktik i Tyskland. På baggrund af udbuddets opsøgende arbejde i USA er der etableret praktikog studiemuligheder forskellige steder i landet. Udbuddet nævner både City College of San Francisco og Pikes Peak Community College, Colorado, og redegør desuden for at en studerende har været i praktik i en virksomhed i Atlanta. Internationaliseringsindsatsen er forankret hos erhvervsakademiets internationale koordinator, men i forbindelse med studie- og praktikophold i udlandet tildeles de studerende en vejleder som er enten en af udbuddets undervisere eller den internationale koordinator. Udbuddet gennemfører forskellige aktiviteter for at fremme og understøtte at de studerende gennemfører en del af deres uddannelse i udlandet. Konkret holdes et årligt informationsmøde i september eller oktober og et forberedende møde for interesserede studerende forud for valg af indenlandsk eller udenlandsk praktik. For de studerende der vælger praktik i udlandet, holdes endnu et forberedelsesmøde. I løbet af året får udbuddet besøg af gæsteundervisere fra samarbejdsuniversiteterne, og udbuddet informerer også de studerende gennem to årlige arrangementer med studerende der 28

31 er eller har været på udlandsophold. Eksempelvis holdes der et interaktivt møde hvor studerende i praktik i Storbritannien via Skype fortæller om deres ophold. Transmissionen fra Storbritannien vises på storskærm. Det fremgik af interviewet med de studerende under institutionsbesøget at introduktionen til studieophold i udlandet blev holdt på 3. semester, hvilket blev bekræftet af den praktikansvarlige som redegjorde for at den formelle forberedelse til praktikken i Danmark og udlandet begynder med et holdmøde som den praktikansvarlige og den internationale koordinator holder. De studerende gav udtryk for at det er lidt sent at blive introduceret til det at studere i udlandet, og ekspertpanelet vurderer at udbuddet med fordel kan placere et sådant informationsarrangement tidligere i studieforløbet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 12 og 13, interview med den praktikansvarlige og de studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 12.1: Student Service Center Bilag 12.2: Internationaliseringsstrategi Bilag 12.3: Aftale om fordeling af opgaver i forhold til det internationale arbejde Bilag 13.1: LETTER OF AGREEMENT. 29

32 Kriterium 13: Kvalitetssikring af internationaliseringen Det sikres løbende, at uddannelsesdele, der gennemføres i udlandet, i tilstrækkelig grad bidrager til opnåelsen af det samlede læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige kvalitetskrav til de uddannelsesdele, de studerende kan vælge at gennemføre i udlandet, 2) at udbuddet løbende sikrer sig, at kvalitetskravene opfyldes. Fx skal den danske uddannelsesinstitution forhåndsvurdere og godkende de udenlandske uddannelseselementer, som de studerende kan tage, 3) at der ved uddannelser, der er tilrettelagt som parallelforløb, er indgået aftale med en anerkendt udenlandsk uddannelsesinstitution om vilkårene for gennemførelsen af dele af uddannelsen på den udenlandske uddannelsesinstitution. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet stiller relevante og tilstrækkelige krav for at sikre kvaliteten af de uddannelsesdele der kan gennemføres i udlandet. Udbuddet har Erasmus-samarbejdsaftaler med Manchester Metropolitan University, og New College Durham. Som led i disse programaftaler forhåndsgodkendes de enkelte studieelementer, hvilket sikrer indholdets kvalitet og niveau på tilfredsstillende vis. På samme vis forhåndsgodkendes studie- og praktikophold i Tyskland og USA efter principperne og aftalerne i Erasmus-samarbejdet. Dvs. at de studerendes studie- og praktikophold i udlandet forhåndsgodkendes og kvalitetssikres gennem en learning agreement (uddannelsesaftale) Ekspertpanelet vurderer at udbuddet løbende sikrer at kvalitetskravene opfyldes. Dette sker både i kraft af uddannelsesaftalen og forhåndsgodkendelsen, men institutionen redegør også for at der sker en løbende sikring af kvaliteten fordi udbuddets samarbejde med de udenlandske institutioner har fungeret i mange år, og fordi underviserne løbende har kontakt med og besøger de udenlandske institutioner. Eksempelvis besøger udbuddets undervisere årligt samarbejdsinstitutionen Manchester Metropolitan University. Ved siden af den løbende kontakt mellem udbuddet og dets internationale samarbejdspartnere i Storbritannien sikrer de studerendes tilbagemeldinger og evalueringer et fortløbende arbejde med studieelementernes kvalitet. Alle studerende evaluerer opholdet skriftligt, ligesom de udarbejder en rapport om forløbet. De studerende har også en vejleder på udbuddet der er enten den internationale koordinator eller en af udbuddets undervisere, og denne vejleder er i elektronisk kontakt med den studerende under forløbet. Samarbejdet med Manchester Metropolitan University, er af en sådan karakter at det ikke er udbuddet selv der står for kvalitetssikringen af de praktikophold som universitetet arrangerer. Denne opgave varetages af den internationale koordinator på samarbejdsuniversitetet, og udbuddet redegør for at samarbejdet med nogle virksomheder er afbrudt fordi de ikke egnede sig som praktikvirksomheder. Ekspertpanelet har derfor tillid til at aftalen på tilfredsstillende vis sikrer at kvaliteten af de studerendes ophold er tilfredsstillende, og at der gennemføres ændringer i det omfang der opstår problemer. 30

33 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 13 og følgende bilag: Bilag 13.1: LETTER OF AGREEMENT. 31

34 Kriterium 14: Systematisk og kontinuerligt kvalitetsarbejde Der arbejdes systematisk og løbende med at sikre og udvikle kvaliteten af udbuddets aktiviteter og resultater. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der systematisk gennemføres aktiviteter for at kvalitetssikre og -udvikle udbuddet, 2) at eksterne og interne interessenter inddrages, herunder at udbuddet regelmæssigt og systematisk sikrer sig de studerendes vurdering af udbuddet, 3) at udbuddet bruger den viden, der indhentes gennem evaluering, kvalitetssikring og - udvikling, til at forbedre og udvikle sine aktiviteter og resultater. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at udbuddet gennemfører en løbende og systematisk kvalitetssikring af uddannelsens centrale forhold. Institutionen redegør for at udbuddets kvalitetshjul omfatter følgende elementer: løbende mundtlige evalueringer undervejs i semestrene, undervisningsevaluering ved semestrenes afslutning, elevtrivselsundersøgelse, selvevaluering med opfølgningsplaner og audit. Desuden fremgik det af interviewet med de studerende under institutionsbesøget at de netop havde gennemført en tilfredshedsundersøgelse med fokus på bl.a. udbuddets faciliteter, ressourcer og undervisere. Ekspertpanelet vurderer på den baggrund at udbuddet på tilfredsstillende vis undersøger de forhold som er centrale for udbuddets kvalitet. Kvalitetshjulet dokumenterer også at udbuddets kvalitetsarbejde foregår systematisk, idet aktiviteterne gennemføres på fastlagte tidspunkter og gentages efter endt cyklus. Af interviewet med ledelsen under institutionsbesøget fremgik det at afdelingsplanen der blev formuleret i efteråret 2009, fokuserer på udbuddets kvalitet, og ekspertpanelet bemærker at det kan forklare at de studerende gjorde opmærksom på at de først er begyndt at gennemføre systematiske evalueringer i 2009/10. Ekspertpanelet vurderer at kvalitetsarbejdet foregår med hensigtsmæssige intervaller og bidrager til en løbende sikring og udvikling af uddannelsen. Ifølge udbuddets kvalitetshjul evalueres undervisningen to gange årligt, ligesom der gennemføres to årlige aktiviteter der samler op på udbuddets kvalitetsarbejde. Det drejer sig om afdelingsseminaret hvor der udarbejdes en afdelingsplan, og forårets selvevaluering med opfølgningsplaner. Ekspertpanelet vurderer desuden at relevante interne og eksterne interessenter inddrages hensigtsmæssigt i kvalitetsarbejdet. Ovenstående afsnit beskriver inddragelsen af de studerende og underviserne. Eksterne interessenter inddrages i forbindelse med den årlige audit af institutionen, ligesom kontakten med praktikvirksomhederne er med til at sikre udbuddets kvalitet. Endelig vurderer ekspertpanelet at udbuddet følger op på kvalitetsarbejdet så den viden kvalitetsarbejdet giver, anvendes til kvalitetsforbedringer af udbuddet. De kvalitetssikringsprocedurer som udbuddet har etableret, sikrer at der følges op på inputtene fra kvalitets- og evalueringsarbejdet. Eksempelvis har udbuddet udviklet et nyt koncept der skal øge gennemførelsesgraden på udbuddet. Desuden har udbuddet fra sommeren 2010 etableret en såkaldt buddy-ordning for de internationale studerende for i højere grad at integrere dem på udbuddet og i lokalområdet. 32

35 Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 14, interview med ledelsen og de studerende under institutionsbesøget og følgende bilag: Bilag 15.1: Koncept for højere gennemførelsesgrad. 33

36 Kriterium 15: Gennemførelse Frafald minimeres, og de studerende gennemfører i tilfredsstillende omfang. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at der er iværksat indsatser for at øge antallet af studerende, som gennemfører, fx registrering af nøgletal, studie- og erhvervsvejledning samt viden om årsager til frafald, 2) at der opnås tilfredsstillende resultater med hensyn til de studerendes gennemførelsesfrekvens set i forhold til andre udbud inden for samme eller beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 36 % af udbuddets studerende som er startet på årgang 2007, har afbrudt uddannelsen. Frafaldstallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 41 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Ekspertpanelet vurderer at udbuddet har et tilstrækkeligt kendskab til årsagerne til de studerendes frafald. Institutionen redegør præcist for årsagerne til frafald på udbuddet i perioden hvor i alt ti studerende har afbrudt uddannelsen. Fem studerende gav ved udmeldelsen udtryk for at uddannelsen ikke levede op til deres forventninger, mens tre studerende faldt fra pga. sygdom eller komplicerede graviditetsforløb. De to sidste studerende opgav uddannelsen lige op til eksamen eller brugte alle eksamensforsøg uden at bestå. Ekspertpanelet vurderer at de indsatser der gøres for at øge antallet af studerende der gennemfører, er relevante og tilstrækkelige i forhold til frafaldsårsagerne. Udbuddet har iværksat to primære aktiviteter for at øge gennemførelsen. Det drejer sig om at udbuddet tilbyder alle studerende der bliver optaget, en samtale der har til formål at afstemme den studerendes forventninger med den virkelighed der møder vedkommende på udbuddet. Desuden er der vedtaget en fastholdelsespolitik der omfatter en række individuelle samtaler mellem de studerende og en af underviserne. Ekspertpanelet vurderer at indholdet i fastholdelsespolitikken i høj grad er relevant i forhold til at fastholde de studerende på udbuddet, og betragter det som positivt at udbuddet arbejder hensigtsmæssigt og systematisk med at nedbringe frafaldet. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 15, institutionens nøgletal for kriterium 15, interview med den praktikansvarlige og de studerende under institutionsbesøg og følgende bilag: Bilag 15.1: Koncept til højere gennemførelsesgrad. 34

37 Kriterium 16: Vurdering af læringsudbytte Prøver og eksamensformer sikrer en tilstrækkelig samlet belysning af, hvorvidt en studerende har realiseret mål for læringsudbytte. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, 1) at de valgte prøver og eksaminer er velegnede til at belyse, om en studerende opnår de læringsmål, der skal vurderes ved prøven/eksamenen, 2) at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af, om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer, der svarer til mål for læringsudbytte. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet vurderer at de prøver og eksaminer der holdes på udbuddet, generelt er velegnede til at belyse om en studerende når de forventede læringsmål. Studieordningen fastlægger at 1. semester afsluttes med en intern skriftlig flerfaglig prøve. 2. semester afsluttes med en ekstern mundtlig tværfaglig projekteksamen og en intern skriftlig eller mundtlig prøve i et valgfag. 3. semester afsluttes med fire prøver: en ekstern mundtlig prøve i international markedsføring og salg, en ekstern skriftlig prøve i økonomi, en intern mundtlig prøve baseret på et projekt og en intern mundtlig og/eller skriftlig prøve i valgfag. Praktikforløbet på 4. semester afsluttes med en intern skriftlig og/eller mundtlig prøve, og studiet afrundes med det afsluttende eksamensprojekt med både skriftlig og mundtlig prøve. Der er defineret læringsmål for fagene for hvert semester og for praktikken, og prøverne ligger inden for disse læringsmål. Ekspertpanelet vurderer derfor at prøver og eksaminer samlet set giver et tilstrækkeligt dækkende billede af om en studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der svarer til mål for læringsudbytte. Ekspertpanelet bemærker at der ikke er defineret eksplicitte mål for det afsluttende eksamensprojekt. I studieordningen beskrives blot at formålet med det afsluttende eksamensprojekt er at den studerende skal dokumentere evne til på et metodisk grundlag at bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for forvaltningsområdet. Dette betyder dels at det kan være vanskeligt for den studerende at blive helt klar over hvad der forventes, dels at karaktergivning efter 7-trins-skalaen er vanskeliggjort fordi der ikke nødvendigvis er klar og fælles viden om hvad der forventes af et eksamensprojekt som opfylder målene. Dette betyder også at der principielt vil kunne være forskel på hvad der forventes af en studerende på de forskellige udbud af uddannelsen. Trods dette vurderer ekspertpanelet dog at det afsluttende eksamensprojekt er et godt studieelement som i praksis er velegnet til at opøve og afprøve de kompetencer den studerende har opnået ved uddannelsens afslutning, og at kriteriet derfor samlet set er opfyldt. Dokumentation: Institutionens redegørelse for kriterium 6 og

38 Kriterium 17: Opnåelse af læringsudbytte Uddannelsesudbuddets dimittender realiserer mål for læringsudbytte i tilfredsstillende grad. Uddybning Udbuddet skal redegøre for og dokumentere, at udbuddets dimittender opnår tilstrækkeligt gode karakterresultater, set i forhold til resultaterne for det uddannelsesområde, der akkrediteres, eller i forhold til resultaterne for beslægtede uddannelsesområder. Vurdering: Kriteriet er opfyldt. Begrundelse for vurderingen: Ekspertpanelet konstaterer at 13 % af karaktererne som fremgår af eksamensbeviserne for udbuddets dimittender, er på karakterskalaens niveau 2 eller lavere. Nøgletallet for udbuddet er dermed ikke over den vejledende maksimumgrænse på 31 % som er fastsat i forbindelse med denne akkrediteringsvurdering, og er derfor tilfredsstillende. Den vejledende maksimumgrænse er fastsat i fællesskab af alle de ekspertpaneler som er med til at vurdere et udbud af markedsføringsøkonomuddannelsen, og EVA og gælder for alle udbud af uddannelsen. Nøgletallet er beregnet ud fra karaktererne for de eksaminer som har været fælles for udbuddets dimittender fra de sidste to semestre, dvs. fire eksterne prøver og en intern prøve. Dokumentation: Institutionens nøgletal for kriterium

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Professionshøjskolen University College Nordjylland Thilde Kielsgaard Heidemann Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk tkh@eucnordvest.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012

Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2012 Sagsnummer: 2011-620 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Midtjylland Att.: Uddannelseschef Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail henriette.slebsager@ceuherning.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Rektor Ole Gram-Olesen Udviklingschef Pernille Berg Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk pbe@brock.dk kontakt@cphbusiness.dk Afslag på akreditering af nyt

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse)

Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi (eksisterende uddannelse) ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Mercantec Att.: Direktør Kirsten Holmgaard Sendt pr. e-mail: khol@eucmidt.dk Akkreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for it- og elektronikteknologi

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Akademichef Mette Greisen Sendt pr. e-mail: megr@tietgen.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i skatter og afgifter Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi

Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Viborg Akkreditering af eksisterende uddannelsesudbud Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark Erhvervsakademi Midtvest Att.: Henriette Slebsager Sendt pr. e-mail: hhs@eamv.dk eamv@eamv.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse. Journalnummer: 2008-594/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold ved Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: University College Nordjylland Att.: Pia Lindkvist Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk pili@act2learn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resource Akkrediteringsrådet har på rådsmødet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Projektleder Torben Nielsen Sendt pr. e-mail: tn@update.dk info@dmjx.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i visuel journalistik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden. inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom Professionshøjskolen VIA University College Att.: Konstantin Lassithiotakis Sendt pr. e-mail: kl@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for international

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Jan Holler Foget Sendt pr. e-mail: jaf@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi MidtVest i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-195

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-524/SHC DANMARKS Evalueringsinstitut Udbud

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Dania i Silkeborg Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-191 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Att.: Quality Manager Lis Schapiro Sendt pr. e-mail: lis@kea.dk kea@kea.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i E-konceptudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Odense Tekniske Skole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-535/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)

Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Erhvervsakademi Dania Lise Mejlhede Kjeldberg Sendt pr. e-mail: lmkj@mercantec.dk mercantec@mercantec.dk Akkreditering af eksisterende udbud af erhvervsakademiuddannelsen inden for international handel

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0196 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt

Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Udbud af bioanalytikeruddannelsen ved Professionshøjskolen University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-462/BTH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark Professionshøjskolen VIA University College Att.: Centerchef Hanne Bundgaard Sendt pr. e-mail: hab@viauc.dk evu@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i international handel

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Studieleder John Midtgaard Jensen Sendt pr. e-mail: jmj@ucn.dk ucn@ucn.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af professionsbachelor som teknisk

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Uddannelsesleder Helle Thastum Sendt pr. e-mail: hth@eal.dk sde@sde.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Odense Tekniske Skole Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Afdelingschef Preben Stuhr Nielsen Sendt pr. e-mail: psn@sde.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0189 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland

Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Erhvervsakademiuddannelse inden for autoteknologi ved Er- hvervsakademi Sjælland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0226/IMB DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse

Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed ved Erhvervsakademi Sjælland i Slagelse Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis

Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis Københavns Erhvervsakademi Att: Quality Manager Lis Schapiro Sendt pr. e-mail: lis@kea.dk kea@kea.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i velfærdsteknologi i praksis Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog

Professionshøjskolen University College Sjælland. Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog Professionshøjskolen University College Sjælland Att: chef for Center for Videreuddannelse Dorte Bjerregaard Krog Sendt pr. mail: dbk@ucsj.dk ucsj@ucsj.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (alle kriterier) i

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle

Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt University College i Vejle Uddannelse til professionsbachelor i arbejdsliv og sundhed ved Professionshøjskolen Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012 Sagsnummer: 2012-379

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i design og business

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i design og business Erhvervsakademi Sydvest Att.: Rektor Henrik Larsen Sendt pr. e-mail: hl@easv.dk syd@easv.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i design og business Akkrediteringsrådet har på rådsmøde d.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Den Jyske Haandværkerskole Att.: Inspektør Jesper Kofoed Sendt pr. e-mail: jkp@hadstents.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Att: Rektor Ole Gram-Olesen Sendt pr. e-mail: ogr@cphbusiness.dk kontakt@cphbusiness.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Professionshøjskolen University College Vest Att. Dekan for Sundhedsfagligt Fakultet Anette Maagaard. Sendt pr. e-mail: anette.maagaard@ucvest.

Professionshøjskolen University College Vest Att. Dekan for Sundhedsfagligt Fakultet Anette Maagaard. Sendt pr. e-mail: anette.maagaard@ucvest. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Professionshøjskolen University College Vest Att. Dekan for Sundhedsfagligt Fakultet Anette Maagaard Sendt pr. e-mail: anette.maagaard@ucvest.dk Akkreditering

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Sagsnummer: DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Sagsnummer: 2011-619 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Næstved Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Sjælland i Supplerende akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet November 2012

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed Erhvervsakademiet Lillebælt Att.: Uddannelsesleder Fritz Hansen Sendt pr. e-mail: frha@tietgen.dk eal@eal.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr.

Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen Sjælland Syd Att.: Områdedirektør Jan Bagge Sendt pr. e-mail: jbag@hssyd.dk hssyd@hssyd.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og Konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail.: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J

Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Viby J Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet (finansøkonom AK) ved Erhvervsakademi Århus i Akkreditering af eksisterende udbudssted Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-198

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor som diplomingeniør i

Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor som diplomingeniør i Professionshøjskolen VIA University College Att.: Direktør for DAMB højskolen i VIA UC Anne Mette Zachariassen Sendt pr. e-mail: amza@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af professionsbachelor

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning

Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akademiuddannelse i skatter og afgifter Erhvervsakademi MidtVest i Herning Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2013 Sagsnummer: 2012-646 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere