Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade"

Transkript

1 Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade - Et udviklingsprojekt med fokus på mere tværfaglig og tværsektoriel koordinering i rehabiliteringsforløb i fase 3-4 tilbud i Middelfart Kommune. Indhold Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade... 1 Indledning Projektgruppe Styregruppe Projektets baggrund Hjerneskadekoordinator Fase 3 tilbud Både fase 3 og 4 tilbud Borgerorganisationer Tværsektorielt Andre aktører Behov for neurofaglige kompetencer og koordination Målgruppe Mål Dokumentation for resultater Bedre sammenhæng i samarbejdet på tværs af forvaltningerne Projektlederens opgaver Etablering af koordinations- og vidensteam på hjerneskadeområdet Undervisningen Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Organisering Ressourcer Forankring og evaluering Evaluering

2 Indledning Hermed vil vi gerne ansøge om Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. I Middelfart Kommune er der ca. 3o borgere, som årligt rammes af hjerneskade. Disse 30 borgere møder, som nævnt i MTV rapporten om hjerneskaderehabilitering og forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade, medarbejdere i kommunen fra flere forvaltninger. Det er ofte en uoverkommelig udfordring for et menneske med hjerneskade selv at koordinere og opsøge de relevante tilbud, dels er det svært pga. de kognitive følger efter hjerneskaden og dels pga. den psykiske belastning det er pludselig at stå i en uafklaret økonomisk situation, oveni at man er ramt af sygdom. Vi har nedsat en projektgruppe med repræsentanter fra Handicap- og Psykiatriafdelingen, Sundhedsafdelingen og Job- og Vækstcenteret. Vi vurderer, at der er behov for øget koordinering af rehabiliteringsforløbene på tværs af disse 3 områder. Ligeledes har vi forholdt os til MTV rapportens og forløbsprogrammets anbefalinger omkring styrkelse af medarbejdernes kompetencer og neurofaglige viden indenfor rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Projektets målgruppe er primært medarbejdere, som beskæftiger sig med borgere i aldersgruppen år. 1. Projektgruppe Lis Huge, Sundhedschef, Middelfart Kommune Susanne Brockstedt, Handicap- og Psykiatrichef, Middelfart Kommune Vivi Ovesen, Teamleder på træningsområdet i Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune Margit Andersen, Hjerneskadekoordinator, Handicap- og Psykiatriafdelingen, Middelfart Kommune Bente L. Sørensen, Jobkonsulent, Job- og Vækstcenteret, Jobcenter Middelfart Betina Venstrup Olesen, koordinator for undervisning af voksne med erhvervet hjerneskade, Sundhedsafdelingen, Middelfart Kommune 1.1. Styregruppe Lis Huge, Sundhedschef, Middelfart Kommune Susanne Brockstedt, Handicap- og Psykiatrichef, Middelfart Kommune 2

3 Per Rasmussen, Jobcenterchef, Middelfart Kommune 2. Projektets baggrund I MTV rapporten om Hjerneskaderehabilitering 2011 omtales behovet for øget koordinering af tværfaglige og tværsektorielle interventioner i rehabiliteringsforløbet af personer med hjerneskade. Rapporten drager specielt 4 strukturer frem, som kommunerne bør udvikle på. Disse strukturer nævnes igen i Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade under implementering og udvikling, bl.a. som en mulig kvalitetsforbedring indenfor tværsektorielt samarbejde, kompetenceudvikling og udarbejdelse af faglige retningslinjer i rehabiliteringsforløbene. Denne projektansøgning tager afsæt i anbefalingerne indenfor disse strukturer. I Middelfart Kommune er der igennem de sidste år iværksat flere initiativer som led i genoptræningen og rehabiliteringen af personer med hjerneskade i overgangen til fase 3 4, (se i øvrigt figur 1 og 10 i Forløbsprogrammet for voksne med erhvervet hjerneskade). Projektgruppen oplever som MTV rapporten belyser, at der mangler mulighed for koordinering, så der kan opnås sammenhæng i livet med en hjerneskade. Der er behov for, at vi arbejder målrettet med den interne kommunikation på tværs af forvaltningerne. Medarbejdere, som møder borgerne med hjerneskade, skal have de rette neurofaglige kompetencer, såvel på basalt niveau, avanceret niveau og på specialist niveau, så vi sikrer, at borgerne får de rigtige tilbud og ydelser på det rette tidspunkt. Derfor vil vi gerne arbejde med vores organisering af indsatsen med rehabiliteringsforløbene til hjerneskadede indenfor specialiseret og ambulant genoptræning i fase 3. Det er oplagt at arbejde ud fra en tværgående handleplan. Her forestiller vi os Hjernekassen på s handleplan som egnet redskab for samarbejdet i vores tværgående koordinationsteam Hjerneskadekoordinator Middelfart Kommune har ansat en Hjerneskadekoordinator på 17 timer i Handicap- og Psykiatriafdelingen. Hun tilbyder rådgivning og støtte til borgere i aldersgruppen år. Herudover tilbyder hun rådgivning af medarbejdere i kommunens forvaltninger. Der er behov for at udvikle hjerneskadekoordinator funktionen, så hun indgår formaliseret i diverse arbejdsgrupper og teams, både internt i kommunen, men også i forhold til eksterne aktører. Herved håber vi at opnå en bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløbene. Hjerneskadekoordinatoren har behov for neurofaglig viden på specialiseret niveau og mulighed for løbende opkvalificering. Derfor ønsker vi at udvide hendes funktion i projektperioden. 3

4 2.2. Fase 3 tilbud De borgere som udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan tilbydes genoptræning individuelt i hjemmet eller på hold af kommunens trænende terapeuter. Der er behov for, at medarbejdere, som varetager genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, tilbydes opkvalificering i forhold til deres neurofaglige kompetencer. Vi ønsker at højne det neurofaglige niveau hos disse medarbejdere. Hvis borgeren er sygemeldt, samarbejdes ad hoc med sygedagpenge teamet på Jobcenteret. Der er behov for at udvikle faglige retningslinjer i det tværgående samarbejde imellem Sundhedsafdelingen og Jobcenteret. Det ønsker vi at udvikle på i projektperioden. Jobcenteret afvikler individuelle afklaringsforløb, hvor hjerneskadekoordinatoren inddrages ad hoc i planlægningsmøder. Her er der behov for formaliseret samarbejde med faglige retningslinjer, så der bliver bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløbene. Derfor ønsker vi at udvikle bedre koordinering af samarbejdet på tværs af forvaltningerne Både fase 3 og 4 tilbud Kommunen har 107 botilbud på støttecenter, og der tilbydes døgnpladser i en special enhed for hjerneskadede i kommunen. Med 85 tilbydes hjemmevejlederstøtte i eget hjem. Der er behov for, at medarbejdere, som varetager disse opgaver, har basisviden om følgerne af erhvervet hjerneskade. Ligeledes har de behov for løbende supervision af medarbejdere med specialist viden indenfor hjerneskaderehabilitering. Tilbuddene til disse medarbejdere skal udvikles og formaliseres i projektperioden, og deres neurofaglige kompetencer skal øges. Der tilbydes specialiseret voksenundervisning til borgere med erhvervet hjerneskade i kommunalt regi. Undervisningen koordineres af en medarbejder, som er ansat i Sundhedsafdelingen. Der er faste koordineringsmøder med Hjerneskadekoordinatoren og Undervisningskoordinatoren omkring de konkrete borgerforløb. Selve undervisningen udbydes til tilkøbte medarbejdere med viden på de områder, som efterspørges blandt borgerne med hjerneskade. Der er behov for øget koordination med de øvrige aktører i eks. Jobcenter, så Undervisningskoordinatoren kan tilrettelægge undervisningen relevant og sammenhængende med det forudgående rehabiliteringsforløbet. Der er behov for, at de tilkøbte medarbejdere har viden om hjerneskade på basisniveau, og at der tilbydes løbende supervision med undervisningskoordinatoren. Der er behov for øget fokus på de faglige retningslinjer for undervisningen med udgangspunkt i evidens på området. Der er også behov for at etablere netværk med andre kommuner, så der løbende erfaringsudveksles på området. 4

5 2.4. Borgerorganisationer En gruppe borgere med hjerneskade har etableret en café med støtte af PUF midler fra sundhedsministeriet. Herudover er Middelfart Selvhjælp aktive med selvhjælpsgrupper til borgere med hjerneskade og pårørende grupper. Der er behov for, at kommunen støtter op om de frivillige tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. I projektet kan der arbejdes med temadage og andet, som involverer de frivillige organisationer Tværsektorielt I Sundhedsaftalen mellem Middelfart Kommune og Sygehus Lillebælt er der indgået aftaler omkring elektronisk kommunikation på tværs af sektorerne i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse samt afholdelse af hjemmebesøg. Teamlederen for træning i Middelfart kommune indgår i netværk og udvalg med henblik på udvikling af elektronisk kommunikation m.m. Planen for Sygehus Lillebælt er, at alle patienter med apopleksi samles på Kolding Sygehus i 2014 i en ny akutmodtageafdeling. Der er behov for, at samarbejdet imellem sygehuset og kommunen løbende videreudvikles, så der skabes sammenhæng i rehabiliteringsforløbene på tværs af sektorerne i de forskellige faser Andre aktører Kommunen køber specialrådgivning ved Hjerneskaderådgivningen i Odense, og på taleområdet er der ligeledes indgået entreprenør aftale med CSR i Odense Kommune. Der er ingen faste procedurer for overdragelse af borgere imellem rådgivning og kommune, men Hjerneskadekoordinatoren får tilsendt kvartalvise rapporter med borgere, der har været tilknyttet hjerneskaderådgivningen og når borgerne afsluttes ved CSR. Der er behov for at formalisere overgangen fra Hjerneskaderådgivningen til kommunalt regi. Så Hjerneskadekoordinatoren informeres omkring indsatsen og kan støtte op om det fremtidige forløb i kommunalt regi Behov for neurofaglige kompetencer og koordination Projektgruppen oplever, at borgere med hjerneskade i vores kommune beretter om negative oplevelser med medarbejdere, der mangler viden om hjerneskade og de problemstillinger, der ofte hører med i livet efter en hjerneskade. Derfor vil vi med projektmidlerne gerne sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til fortsat at kunne varetage specialiserede opgaver i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade. Ligeledes vil vi gerne etablere et koordinationsteam på tværs af forvaltningerne, hvor deltagerne, som varetager de avancerede og specialiserede tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade, indgår. Herved kan vi samle et 5

6 team af medarbejdere med viden på avanceret og specialiseret niveau, som på sigt vil kunne opnå kompetence til at være kommunal vidensteam på området i de forløb, som varetages internt i kommunen. I dette team tilstræbes der en formaliseret aftale med inddragelse af Hjerneskaderådgivningen og CSR i de rehabiliteringsforløb, hvor de er involverede. 3. Målgruppe Projektet involverer medarbejdere i Middelfart Kommune, der er involverede i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade. Medarbejderne er primært ansat i Handicap- og Psykiatriafdelingen, Socialforvaltningen, Sundhedsafdelingen og Job og vækstcenteret. Medarbejderne skal tilbydes øget viden på det neurofaglige område, så der opstår sammenhæng på tværs af de forskellige forvaltninger, og forløbene kommer til at hænge bedre sammen, så borgeren oplever sammenhæng og tilbydes de rigtige tilbud på de rigtige tidspunkter i forløbet. Medarbejdernes faglige udgangsviden er vidt forskellig, og ligeledes er deres arbejdsmæssige funktioner i relation til en borger med hjerneskade forskellige. Derfor er det forventeligt, at deres motivationer også er forskellige. Nogle medarbejdere møder kun sjældent en borger med hjerneskade, og andre medarbejdere vil opleve initiativet som højst tiltrængt, fordi de længe har manglet mulighed for at få ny relevant viden og et mere gennemsigtigt samarbejde på tværs af forvaltningerne. Samarbejdet mellem Hjerneskadekoordinatoren og medarbejdere på tværs af andre forvaltninger skal formaliseres i et koordinations- og vidensteam. Aktørerne i dette team har jævnligt rollen som kontaktperson for borgere med hjerneskade indenfor deres eget fagområde. I teamet sikres det, at de rette kontaktpersoner for fagområderne er udpeget, så de hjerneskaderamte ikke er i tvivl om, hvem de skal henvende sig til. Det er forventeligt, at de naturlige medlemmer i koordinationsteamet vil være motiverede for at tilegne sig relevant viden samt afsætte tid til at få etableret teamet med formaliseret mødestruktur. 4. Mål Vores mål med projektet er, at Middelfart Kommune får styrket indsatsen indenfor rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Det vil vi opnå ved øget koordination og ved at højne medarbejdernes neurofaglige viden. Styrkelse af samarbejdet på tværs af forvaltninger ved etablering af et tværfagligt koordinations- og vidensteam med en formaliseret mødestruktur og implementering af fælles handleplan i rehabiliteringsforløbene. 6

7 At hjerneskadekoordinatoren altid kontaktes, når det er relevant. Både af interne og eksterne aktører i rehabiliteringsforløb med voksne med erhvervet hjerneskade. Styrkelse af samarbejdet med praktiserende læger, sygehusafdelinger, eksterne aktører og frivillige m.v. Det kan ske ved afholdelse af en offentlig temadag om indsatsen på hjerneskadeområdet i kommunen. Men også ved fortsat at arbejde på bedre kommunikationsveje samt ved kortlægningen af kommunens tilbud, så det også bliver nemmere for eksterne samarbejdspartnere at finde frem til relevante tilbud til borgerne med hjerneskade. At højne medarbejdernes neurofaglige kompetencer, så de kan møde borgeren med hjerneskade med relevant viden. Kompetencerne er højnet, når medarbejderne har fået ny viden. Det afdækkes enten ved før og efter interview eller spørgeskema. Hypotesen er, at vi vil kunne måle det på sagsbehandlingstiden i de enkelte rehabiliteringsforløb, fra borgeren søger til, der er fundet en løsning. Hvis LUP tilpasses kommunerne vil det kunne indgå i national kvalitetssikring på kommunalt regi. At der i 2014 foreligger retningslinjer for formaliseret samarbejde i koordineringsteamet og med andre aktører. At der i 2014 udarbejdes en handleplan for videreførelse af udvikling og løbende kvalitetssikring af rehabiliteringsforløbene. 5. Dokumentation for resultater Som dokumentation for vores resultater vil vi måle det styrkede samarbejde på, at koordinationsteamet er etableret og arbejder ud fra en fælles handleplan for rehabiliteringsforløbene. Der er udarbejdet mødereferater og beskrevet faglige retningslinjer på de områder, hvor det er relevant. kan vi dokumentere, at Koordinationsteamet er etableret i første kvartal af er der udarbejdet en tjekliste om tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade til medarbejdere, som møder borgere med erhvervet hjerneskade. På tjeklisten skal det fremgå med afkrydsning, om de har fået informeret borgeren om relevante tilbud og mulighed for kontakt til hjerneskadekoordinator. har vi registreret, at undervisningen er opstartet i første halvår af vurderer vi, at medarbejdernes neurofaglige kompetencer er højnet, når 20 medarbejdere har gennemført uddannelse på basisniveau, 5 på avanceret niveau. Antallet af medarbejdere, som har gennemført uddannelse er gjort op af projektlederen ved registrering. 7

8 Har Projektlederen november 2014 udarbejdet handleplan en for implementeringen efter projektperioden, som indgår i evalueringen af projektet. Handleplanen er godkendt af styregruppen. 6. Bedre sammenhæng i samarbejdet på tværs af forvaltningerne Med projektet vil vi skabe sammenhængende forløb, og det sker kun, hvis ledelsen involveres og ved kontinuitet i projektperioden. Derfor skal der nedsættes en styregruppe på ledelsesniveau, som hurtigst ansætter en projektleder til projektet Projektlederens opgaver Det vil være oplagt at starte med at kortlægge de tilbud, der er til hjerneskadede i kommunen samt planlægge, hvordan det bedst gøres tilgængeligt på tværs af forvaltningerne på intranet og kommunens hjemmeside. Projektlederen indkalder relevante samarbejdspartnere til møde med henblik på etablering af Koordinations- og vidensteamet. Alle relevante forvaltninger skal kontaktes med henblik på undervisning af medarbejdere. Der skal gennemføres interview eller spørgeskemaundersøgelse for at afdække undervisningsbehovet i de enkelte forvaltninger. Der bør udvælges ansvarlige i de enkelte afdelinger, så vi er sikre på en tilbagemelding i en travl hverdag. Projektlederen skal tage kontakt til de specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet og indgå aftaler om undervisning. Det vil være nærliggende at samarbejde med Hjerneskaderådgivningen i Odense eller neuropsykolog Dorte Birkemose, fordi vi i kommunen tidligere har samarbejdet med dem. Men det kan også komme på tale at indgå samarbejde med Vejlefjord, fordi vi indgår i Sygehus Lillebælt, hvor de øvrige kommuner formodentlig vil samarbejde med Vejlefjord om specialiserede tilbud på hjerneskade området. Dette må afklares, når puljen er bevilget. De endelige aftaler om tilkøb af undervisning indgås i fællesskab med styregruppen og projektlederen. I samarbejde med de udvalgte specialister skal der planlægges undervisningsforløb, som vil strække sig over hele projektperioden. Der vil blive om undervist på forskelligt niveau, afhængig af medarbejderens funktion og forudgående behov Etablering af koordinations- og vidensteam på hjerneskadeområdet I projektperioden skal der etableres et koordinations og vidensteam med relevante eksterne samarbejdspartere, som kan mødes med fast interval. Vi forestiller os, at der vil indgå medarbejdere fra Jobcenteret, Handicap- og Psykiatriafdelingen og Sundhedsafdelingen. Formålet skal være at afklare roller og ansvarsfordeling i forhold til verserende sager. 8

9 Medarbejderne i teamet skal have kendskab til hinandens forskellige funktioner og udredningsmetoder. Disse skal udbygges og koordineres i projektperioden, så der opstår større sammenhæng og mulighed for mere sammenlignelige forløb for borgerne. Der skal arbejdes ud fra Hjernekassens idéoplæg til handleplan i projektperioden. Herved håber projektgruppen at opnå større sammenhæng samt større gennemsigtighed i rehabiliteringsforløbene på tværs af forvaltningerne ved, at de forskellige aktører ved, hvad hinanden laver og hvilke indsatser der bør iværksættes i forhold til den individuelle borger Undervisningen Der vil være behov for at planlægge undervisning tilpasset på kendskab til hjerneskade, basisniveau, avanceret niveau og specialist niveau. En del medarbejdere møder borgere med hjerneskade, når de henvender sig og beder om hjælp til ansøgninger om hjælpemidler eller andre blanketter. Her er det vigtigt, at medarbejderen har kendskab til hjerneskade og viden om hjerneskadekoordinatorens funktion og andre relevante samarbejdspartnere i kommunen. De kan dermed møde borgeren professionelt og vide, at de kan sende borgeren videre i kommunen til andre medarbejdere, som kan hjælpe borgeren yderligere, hvis der er behov for det. Næste led vil være medarbejdere med behov for viden på basis niveau. Disse medarbejdere vil typisk være sygeplejersker, socialpædagoger, fysio- og ergoterapeuter, socialrådgivere og andre der i forvejen ved noget om borgere med hjerneskade. De skal have viden, så de mere konkret kan vejlede borgere og pårørende omkring, hvad de oplever af symptomer, og de skal kunne sende borgeren videre til andre medarbejdere, hvis der er behov for det. Vi forventer, at der er 20 medarbejdere, som har behov for at gennemgå uddannelse på dette niveau. Efter undervisning på basisniveau kan der opstå individuelle behov for grupper af medarbejdere, f. eks hjemmevejledere eller de trænende terapeuter, som varetager træningen af borgere med hjerneskade. Her vil det være hensigtsmæssigt med brush-up kurser eller introkurser til nye evidensbaserede genoptræningsmetoder og redskaber i genoptræningen af borgere med hjerneskade. Her kan det være fordelagtigt at gå sammen med andre kommuner og afvikle fælles kurser. Herudover vil være behov for et avanceret niveau, hvor medarbejdere med ansvar for hjerneskadede borgere på avanceret niveau kan deltage. Projektgruppen forestiller sig, at det drejer sig om medarbejdere med ansvar for koordinations opgaver eller fremadrettet kollegial supervision i aktuelle rehabiliteringsforløb. Vi forventer, at 5 medarbejdere vil gennemgå uddannelse på dette niveau. 9

10 Hjerneskadekoordinatoren skal tilbydes undervisning på specialist niveau Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Projektlederen skal i samarbejde med eksterne specialister fra Hjerneskaderådgivningen og CSR i Odense udarbejde klare retningslinjer for samarbejdet og muligheden for tilkøb af ydelser. Der udarbejdes faglige retningslinjer omkring overlevering af borgere imellem Hjerneskaderådgivningen og Middelfart Kommune. 7. Organisering Styregruppen skal godkende initiativer i projektperioden, og de har det overordnede ansvar for, at projektet lever op til kravene i puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Projektlederen har ansvar for at projektet gennemføres som beskrevet. Hans/hendes opgaver er beskrevet under punkt 5.2. Der vil være møder i projektgruppen i begyndelsen af projektet, indtil projektlederen har fået klarlagt kommunens tilbud og har fået afdækket medarbejdernes behov for undervisning. Herefter vil der være møder med de specialiserede tilbud på hjerneskadeområdet og styregruppen med henblik på at indgå aftaler omkring planlægning og gennemførsel af undervisningen. Etablering af koordinationsteamet vil ske i de første måneder af 2012, og der skal hurtigt defineres indhold på møderne og aftales fast mødeinterval i Teamet. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere skal aftales i forbindelse med undervisning og her vil det være naturligt at evaluere på de allerede eksisterende aftaler som led i fremtidig kvalitetssikring i rehabiliteringsforløbene. 8. Ressourcer For at kunne gennemføre projektet skal der ansættes en projektleder med 20 timer ugentligt. Vi lander på de 20 timer, fordi vi så vil kunne frikøbe vores hjerneskadekoordinator som projektleder i projektperioden. Så vi får en hjerneskadekoordinator på fuldtid i projektperioden. Der vil være transport udgifter forbundet med denne funktion se budget. Medarbejderne frikøbes uden beregning for projektet, så de kan deltage i relevant undervisning i projektperioden. Fordi det vil medføre kompetence løft i kommunen på rehabiliteringsområdet af voksne med erhvervet hjerneskade. Det forventes, at der vil være 10

11 synergi effekter på andre områder, fordi medarbejderne begynder at arbejde mere sammen på tværs af forvaltningerne. Der gennemføres 2 årlige temadage for ca. 20 medarbejdere med fokus på kendskab til hjerneskade medarbejdere gennemfører basiskursus fordelt på de 3 år. På avanceret niveau gennemfører 5 medarbejdere uddannelse. Der er udgifter til de eksterne specialister på hjerneskadeområdet, som skal varetage undervisning af medarbejdere. Vi forudser også udgifter til temadage, input fra eksterne samarbejdspartnere omkring etablering af koordinationsteam samt diverse vidensopsamling. Se budget. Vi ansøger Indenrigs- og Sundhedsministeriet pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden Der ansøges om kr. fordelt over de 3 år. Se vedhæftede budgetforslag, bilag 1. Beløbet vil dække de ovennævnte udgifter vi forudser i projektperioden. Udgifterne til undervisning i budgettet er udregnet ud fra eksisterende tilbud om tilkøb af uddannelse på basisniveau hos Hjerneskaderådgivningen i Odense. Priserne på undervisning på avanceret niveau er de aktuelle priser, som neuropsykolog Dorte Birkemose aktuelt udbyder denne undervisning til. 9. Forankring og evaluering I projektet lægges der op til, at undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i medarbejdernes behov for relevant viden om hjerneskade. Disse oplysninger kommer frem ved hjælp af interview og spørgeskemaer, som projektlederen udarbejder i begyndelsen af projektperioden. Denne viden kan løbende igennem projektet bruges som evaluering på om undervisningen har den tilsigtede virkning. Etableringen af koordinations- og vidensteamet skal gerne medføre større overblik og viden hos de involverede medarbejdere. Tidsforbruget til møderne forventes at være givet godt ud i form af mere sammenhængende forløb for borgeren, så borgeren eller deres pårørende ikke selv skal fungere som koordinator mellem de forskellige forvaltninger. Det vil være godt med et fokus gruppe interview i teamet som opfølgning i slutningen af projektet, men der kunne evt. afholdes løbende interview med henblik på udvikling af gruppen. Dette må afstemmes, når gruppen er etableret, så der tages udgangspunkt i de reelle ressourcer og begrænsninger i Teamet. Samarbejdet med de eksterne samarbejdspartnere skal være klart defineret og godkendt af styregruppen. 11

12 Disse ovennævnte tiltag skal bruges til at planlægge forankringen i Det vil være nærliggende, at de medarbejdere, som har gennemført undervisning på avanceret niveau, vil kunne påtage sig intern undervisning af medarbejderne fremadrettet med faste tidsintervaller efter behov. I de enkelte forvaltninger må behovet for yderligere fremadrettet undervisning afdækkes midtvejs i projektperioden i 2013, så der er tid til at planlægge den ønskede undervisning og evt. gennemføre den i projektperioden, så der også kan evalueres på det i forankringsfasen. Forankringsfasen skal planlægges i samarbejde med styregruppen, som har myndighed til at træffe beslutninger om tiltag efter projektperioden. Ved projektets afslutning forventes det, at den øgede viden hos medarbejderne vil medføre den ønskede sammenhæng, fordi borgerne nemmere vil kunne henvises til de rigtige tilbud, og der vil være større kendskab til hjerneskadekoordinatoren og muligheden for at inddrage hende i komplekse sager m.m. I 2014 skal der arbejdes med kvalitetssikring af de iværksatte samarbejdsrelationer på tværs af forvaltningerne og med de eksterne aktører. Det vil være relevant at udvælge eller selv udarbejde redskaber til gennemførelse af borgertilfredshedsundersøgelser indenfor rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Der skal foretages en opgørelse over de faglige retningslinjer, som er gennemført på området, så de kan mangfoldiggøres i relevante netværk, hvor andre kan blive inspirerede eller kan komme med input, så de forbedres. Ved at tilkøbe Hjerneskadekoordinatoren fuld tid i 3 år forventes der en forankring, hvor alle interne og eksterne aktører ved, at der er en indgang i kommunen for voksne med erhvervet hjerneskade, og at det er gennem Hjerneskadekoordinatoren. Vi håber at kunne dokumentere en økonomisk fordel, så der fortsat vil kunne være flere timer til en hjerneskadekoordinator efter projektets afslutning Evaluering Evalueringen skal ses sammenholdt med 6. Dokumentation af resultater I gennem projektet vil projektlederen være ansvarlig for løbende at evaluere på iværksatte tiltag, enten ved interview med medarbejdere, der eks. har gennemført undervisning. Der bør udarbejdes en tidsplan, som kan anvendes til løbende kvalitetssikring af gennemførte aktiviteter. Projektlederen er ansvarlig for udarbejdelse af Midtvejsrapport til indenrigs og sundhedsministeriet i Gennemførte aktiviteter skal løbende evalueres på møder imellem styregruppen og projektlederen. Så der kan følges op på om aktiviteterne gennemføres som planlagt. 12

13 Kontaktperson Kontaktperson: Hjerneskadekoordinator Margit Andersen, Æblehaven 3H, 5580 Nr. Åby. 29/ Sundhedschef Lis Huge, Sundhedsafdelingen, Jernbanegade 75-77,5500 Middelfart. Bilag Specificeret budget 13

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014

Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøgning om økonomisk tilskud fra pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011 2014 Ansøger: Kommune, forvaltning og afdeling Projektejer Nordfyns

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade

Projekt Koordineret rehabilitering til personer med erhvervet hjerneskade Ringsted januar 2012 Revideret ansøgning til pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Projekt Koordineret rehabilitering til personer

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Tværgående visitationsgruppe Sygehuse Praktiserende læger Hjemmesygepleje Jobcenter Børn & Skole forv. Henvisning/henvendelse fra

Læs mere

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Rødovre Kommunes projektbeskrivelse. - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Revideret projektbeskrivelse januar 2012 Rødovre Kommunes projektbeskrivelse - vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Rødovre Kommune har på baggrund af

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau.

Koordineret rehabilitering for hjerneskadede borgere på avanceret niveau. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmen 10-12 1216 København K Social- og sundhedsforvaltningen Handicap- og psykiatriafdelingen henrik.otto@herlev.dk Journal nr. -- ** SAG- Den 30. august 2011 sagsid

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Evaluering Slutrapport Marts 2015/ Projektnummer: 62151 Journalnummer: 29.00.00-A00-11965 1. GENEREL INFORMATION

Læs mere

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade.

Projektbeskrivelse: Styrket koordinering og indsats for borgere med erhvervet hjerneskade. 1 Projektbeskrivelse: Styrket. Rehabiliteringsforløbene for borgere med er ofte komplekse. Kompleksiteten kommer til udtryk inden for både det sundhedsfaglige, det socialfaglige og det organisatoriske

Læs mere

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15

Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Indsatser til voksne og børn med erhvervet hjerneskade i Horsens Kommune 27.00.00-Ø42-15 Erhvervet hjerneskade Horsens Kommunes indsatser Fysioterapi Ergoterapi Specialrådgivning (Tale høre syn) Informations-

Læs mere

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering

Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering 30. august 2011 Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering Struer kommune ønsker at ansøge puljen til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Læs mere

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade

Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb af voksne med erhvervet hjerneskade Line Honoré, teamleder i Sundhedsafdelingen. Anne Gliemann, psykolog i Job og vækstcenter Middelfart. 1 Bedre sammenhæng i rehabiliteringsforløb

Læs mere

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade

- Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Lone Vicki Pedersen Mail: Ivp@im.dk Skanderborg Kommune: - Revideret ansøgning til pulje vedrørende styrket genoptræning og rehabilitering for personer med

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende Hospitalet informerer kommunen om dit behov for genoptræning Din fysiske og mentale

Læs mere

Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres

Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres Session D Pårørende og forældresamarbejde, hvordan varetages samarbejdet med familien, så indsatsen optimeres 2. Kommunikation og koordinering i samarbejdet mellem forældre og kommune omkring børn og unge

Læs mere

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd

Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt. Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Rehabilitering af erhvervet hjerneskade - Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt Direktør Leif Gjørtz Christensen, Job & Velfærd Nogle tværkommunale/regionale tiltag i Midt 1. Fælles audit af fase

Læs mere

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter.

Denne puljeansøgning sker i et samarbejde med VejleFjord Rehabiliteringscenter. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Vejle Kommune ansøger om

Læs mere

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune

Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere med erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelse - Styrket rehabilitering af erhvervsaktive borgere erhvervet hjerneskade i Hvidovre Kommune Ansøgers navn: Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Tlf: 36393639 Cvr. Projektejer:

Læs mere

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren

Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren Opmærksomhedspunkter til videreudvikling af hjerneskaderehabilitering i det nære sundhedsvæsen Nye veje til bedre sammenhæng og kvalitet for borgeren 1. Indledning Kommunerne overtog med reformen i 2007

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014.

Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Midtvejsevalueringsskema - for pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014. Tilskudsmodtageren skal besvare følgende spørgsmål og returnere

Læs mere

Konference om hjerneskaderehabilitering

Konference om hjerneskaderehabilitering 1 Konference om hjerneskaderehabilitering -kvalitet og sammenhæng for borgere med hjerneskade Fredag den 27. november 2015 Susanne Wittenkamp Hjerneskadekoordinator, Social- og Sundhedsafdelingen Køge

Læs mere

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge

Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet ved mistanke om psykiske sygdomme hos børn og unge Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3359 Dato: 16. februar 2012 Udarbejdet af: Anja Stentoft Reilev E mail: Anja.Stentoft.Reilevn@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 5146 9456 Notat: Tidlig indsats i nærmiljøet

Læs mere

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen

SOS Demens Samspil om Sygdom Demens. Projektleder - Michael Sorgenfri H. Pedersen SOS Demens Samspil om Sygdom Demens Før man starter et projekt - Skal man sørge for, at der er ressourcer nok! Økonomi: Tid: Det har vi 1.000.000 kr. årligt + midler fra Socialministeriets pulje for Udvikling

Læs mere

Skal I akkrediteres? Januar 2015

Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? Januar 2015 Skal I akkrediteres? I Rudersdal Kommune er RusmiddelRådgivning pilotprojekt for akkreditering som kvalitetsmodel. Pjecen er en kort introduktion til akkreditering som

Læs mere

Godkendt: August 2016

Godkendt: August 2016 1 of 5 Overskrift: Hjerneskadekoordinering Akkrediteringsstandard: Hjerneskaderehabilitering Godkendt: August 2016 Revideres næste gang: August 2017 Formål: At sikre at borgere med følger efter hjerneskader

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Bilag til Ungestrategien

Bilag til Ungestrategien Bilag til Ungestrategien Fokusområder for 2013 Udarbejdet af styregruppen for Tværfaglig Ungeindsats: Job- og vækstcenter chef Per Rasmussen (formand), Skolechef Pia Werborg, Handicap- og psykiatrichef

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Borger med erhvervet hjerneskade

Borger med erhvervet hjerneskade Borger med erhvervet hjerneskade Koordineringsmøde med rehabiliteringsplan 1 hjerneskadekoordinator (tovholder) Relevante fagpersoner der er involveret hos den enkelte borger indkaldes. Feks. Tr. terapeut

Læs mere

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis

Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis Børn og voksne med erhvervet hjerneskade- i almen praksis 1 HVAD ER ALMEN PRAKSIS ROLLE? Almen praksis funktion Generalist Gatekeeper Tovholder for den lægelige behandling Kontinuitet 2 FAMILIELÆGE Hvor

Læs mere

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Slutafrapportering fra Herlev Kommune - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Afrapportering KKR Syddanmark

Afrapportering KKR Syddanmark Afrapportering KKR Syddanmark Den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade National koordination Socialstyrelsen Indholdsfortegnelse Den central udmelding om voksne med kompleks

Læs mere

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven

Børneterapien Odense Team A. Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Børneterapien Odense Team A Klinisk undervisning foregår på Specialbørnehaven Platanhaven Platanvej 15 6375 4100 platanhaven@odense.dk www.platanvej.dk Kontakt oplysninger Leder af Børneterapien: Malene

Læs mere

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever:

I Fanø Kommune vil vi sikre disse værdier, så borgeren oplever: Redegørelse Fokusområderne for s værdighedspolitik er: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, Mad og ernæring samt en Værdig død. I vil vi sikre disse værdier, så

Læs mere

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune

Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune. Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Specialiseret rehabilitering For borgere i Randers Kommune Anne-Britt Roesen Forløbskoordinator for senhjerneskadede borger Randers kommune Definition af rehabliteringsbegrebet MarselisborgCentret. Rehabilitering

Læs mere

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014

Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Center for Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden 25-08-2014 14/5104 Regnskab - KL s Hjerneskadekonference den 26. marts 2014 Deltagere: Bente Borg Donkin, Politiker Birthe Bringsjord,

Læs mere

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft

Center Sundhed. Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Rehabiliteringsforløb for borgere med kræft Baggrund I Rebild Kommune er der i alt 28.892 borgere, hvoraf der er 16.435 borgere i den erhvervsaktive alder (20-64 år). Hvert år er der ca. 173 nye kræfttilfælde

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN

GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN GENSTART TRIVSEL EFTER HJERNESKADEN SÅDAN ER FORLØBET... Din kommune koordinerer et forløb, der skal hjælpe dig Du udskrives og skal have hjælp fra din kommune og pårørende tilbage til hverdagen Hospitalet

Læs mere

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave

Nationale retningslinjer. for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser. Pixi-udgave Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser Pixi-udgave Hvad er de nationale retningslinjer? De nationale retningslinjer er en række anvisninger til, hvordan der

Læs mere

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune.

Samarbejdspartnere: Hadsund Produktionsskole, Hobro Produktionshøjskole, UU Mariagerfjord og Mariagerfjord Kommune. 3.0 Arbejdsmarked Projektbeskrivelse 1. Projektets titel Sæt MERE skub i egu 2. Kommunens navn, adresse, tlf.nr., e-mail, www og samarbejds-partnere Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1 9500 Hobro 97 11

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj

Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade K&S udvalget d. 7. maj Projekt styrket genoptræning og rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade 2012-2014 K&S udvalget d. 7. maj 2015 1 Diagnoser, som kan føre til erhvervet hjerneskade. Apopleksi (dvs. blodpropper

Læs mere

Hvordan organiserer vi forløbskoordination for svage borgere. Martin Sandberg Buch Senior projektleder, KORA mabu@kora.dk

Hvordan organiserer vi forløbskoordination for svage borgere. Martin Sandberg Buch Senior projektleder, KORA mabu@kora.dk Hvordan organiserer vi forløbskoordination for svage borgere Martin Sandberg Buch Senior projektleder, KORA mabu@kora.dk Fire pointer om forløbskoordination Kræver en forløbsledelse oftest tværsektoriel

Læs mere

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade

udmøntning af midler fra pulje til styrket genoptræning/rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Lone Vicki Pedersen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Social- og Sundhedssekretariat Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Hjerneskaderådgivningen

Hjerneskaderådgivningen Hjerneskaderådgivningen Dato for deklaration 1. marts 2013 Ejerforhold Fagligt område Geografi Ydelser Odense Kommune Hjerneskadeområdet Odense Hjerneskaderådgivningen tilbyder specialrådgivning efter

Læs mere

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante

Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante Et partnerskabsprojekt mellem Frederiksberg kommune og DGI Storkøbenhavn om motionsuvante borgere Baggrund: I dag oplever vi i kommunen, at borgere enten på Sundhedscentret eller i psykiatrien har ringe

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013

Social- og Sundhedsudvalgets indsatser i valgperioden 2010-2013 Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4684 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle

Hjerneskadesamrådet. Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december 2012. Kære alle Regionshuset Viborg Hjerneskadesamrådet Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i Hjerneskadesamrådet den 13. december

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter

Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Til: Den Administrative styregruppe Koncern Plan, Udvikling & Kvalitet Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 38666069 Mail planogudvikling@regionh.dk

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE

GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART TRIVSEL EFTER ERHVERVET HJERNESKADE GENSTART I NORDDJURS KOMMUNE DU STÅR NU MED EN BROCHURE, DER BESKRIVER NORDDJURS KOMMUNES INDSATS I FORHOLD TIL ERHVERVET HJERNESKADE. VI VIL I NORDDJURS KOMMUNE

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF

Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Bilag 1: Status på handleplan for Københavns Kommunes Handicappolitik BIF Følgende status på handleplan for Københavns Kommunes handicappolitik 2013 2014 følger op på, hvor langt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 18. juni 2014 Videreførelse af Hjerneskadeteam 1. Resume Etablering og udviklingen af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015

Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune fra 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 21. januar 2016 Tlf. dir.: 4175 0349 E-mail: tinf@balk.dk Kontakt: Tina Cecilia Frederiksen Statusnotat om udviklingen af den rehabiliterende tilgang og indsats i Ballerup Kommune

Læs mere

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse for projektet: Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade 1. Projektets baggrund Pulje til styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Åparken-Åstruplund Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål. At Åparken/Åstruplund Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014

Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014 2014 Pulje om udvidet rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade 2011 2014 NOTAT marts 2014 Udarbejdet af Lisbeth Majgaard og Helene Henrichsen Udkast - notat: Hvorfor fortsat udvidet hjerneskadekoordination

Læs mere

FMK s organisering og administrationsgrundla g på hjerneskadeområdet. Sagsnummer.:

FMK s organisering og administrationsgrundla g på hjerneskadeområdet. Sagsnummer.: FMK s organisering og administrationsgrundla g på hjerneskadeområdet Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Sagsnummer.: Dato: 31.3 2015 Version nr.: 6. udkast Faaborg- Midtfyns Kommunes organisering og administrationsgrundlag

Læs mere

Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark.

Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark. Høringssvar: Forløbsprogrammer for rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i kommuner og region i Region Syddanmark. Kolding Kommune synes overordnet at forløbsprogrammet fint følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade

Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Projektbeskrivelse Styrket genoptræning og rehabilitering af voksne personer med erhvervet hjerneskade Udarbejdet af: Projektgruppen Dato: 30. januar 2012 Sagsnummer.: xx Projektansvarlig enhed Fagsekretariat

Læs mere

Ansøgning. Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade

Ansøgning. Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade Ansøgning Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Ege Lau Frandsen D 4646 4655 E egfr@lejre.dk Dato: 7. februar 2012 J.nr.: 11/14975 Styrket genoptræning og rehabilitering

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering...

Indledning... 3. Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3. Implementering og evaluering... Side 1 af 6 Indhold Indledning... 3 Formålet med strategien for udvikling af Den Kommunale Sygepleje 2014-2018... 3 Implementering og evaluering... 4 1. Kvalitetssikring... 4 2. Styring af ressourcer...

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF

EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF EN FÆLLES STRATEGI FOR UDSATTE OG SYGE BORGERE I BIF, SUF OG SOF En fælles strategi for udsatte og syge borgere i BIF, SUF og SOF Mange københavnere er syge eller har andre sundhedsmæssige problemer. Nogle

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning

De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Oktober 2007 Jr. nr. 1.2007.31 AKA/TDU/FKJ De kommunale sundhedspolitikker i Danmark - en kortlægning Udarbejdet af Anne Kristine Aarestrup, Tina Drud Due og Finn Kamper-Jørgensen Kortlægningen blev udarbejdet

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen

Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen NOTAT Forslag til organisering af hjerneskadeindsatsen Hidtidig indsats For (statslige) puljemidler har der i perioden 2012-2014 været gennemført et hjerneskadeprojekt i Frederikssund Kommune. I projektperioden

Læs mere

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter.

De elementer af tids- og handleplanen, der er afhængige af en opnormering af sagsbehandlere påpeges under de enkelte punkter. Bilag 1: Tids- og handleplan Dette bilag beskriver en tids- og handleplan for en implementering af en Svendborg-model. Tidsog handleplanen tager udgangspunkt i en kortlægning og analyse af Center for Børn,

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan?

Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse. Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Kommunal rehabilitering Kræftens Bekæmpelse Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen hvordan? Rehabilitering af kræftpatienter i kommunen Undersøgelser peger på følgende fordele ved indsatsen kræftpatienterne

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune

PÅVEJ. Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune PÅVEJ Afslutningskonference Rehabilitering af borgere med kræft I Ringkøbing-Skjern Kommune Onsdag d. 2. december 2009 v/ Kirsten Bune, jordemoder, master i sundhedsantropologi, kræftrehabiliteringskoordinator

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet

Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Opfordring til landets kommuner forebyggelse på ældreområdet Socialstyrelsen har fra efteråret 2013 brug for 2-3 indsatskommuner, der ønsker at medvirke i afprøvning og evaluering af en række metoder og

Læs mere

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter

Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter 18-12-2012 Rammepapir om fælles forløbskoordinatorfunktioner til særligt svækkede ældre medicinske patienter I udmøntningsplanen for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fremgår

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere