Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007"

Transkript

1 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

2 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik 2007 Udgiver Ankestyrelsen, marts 2009 ISBN nr ISBN Journalnr Opsætning Ankestyrelsen Amaliegade 25, Postboks 9080, 1022 København K Telefon , Telefax , E-post Hjemmeside Denne publikation kan frit citeres med tydelig kildehenvisning.

3 INDHOLD 3 Indhold Side Kapitel 4 Forord 5 1 Sammenfatning 7 2 Afgørelser om bilstøtte i kommuner og nævn 20 3 Regelsæt og sagsgang 26 4 Indsamling og behandling af data

4 4 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 Forord Ankestyrelsen udsender hermed en opgørelse for 2007 over antallet af afgørelser om bilstøtte. Denne statistik har således til formål at give overblik over alle de afgørelser, der er truffet i amter og sociale nævn om sager efter servicelovens om støtte til køb af bil mv. Kvaliteten af en statistik som denne afhænger i høj grad af den indsats, som medarbejderne i kommuner og nævn udfører med at indberette oplysninger om 114 afgørelserne. Det er med til at sikre, at de indberettede oplysninger er fyldestgørende og korrekte. Ankestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke de medarbejdere, som har udført dette arbejde. Ankestyrelsen har som noget nyt åbnet for adgang til udtræk af data fra vores mange statistikker. Tallene fra denne statistik og yderligere bilagstabeller vil i løbet af 2009 blive gjort tilgængelige på Ankestyrelsens dataportal, der kan findes på Ankestyrelsens hjemmeside under punktet Dataportal. I forbindelse med kommunalreformen 1. januar 2007 er afgørelseskompetencen overgået til de nye kommuner. Opdelingen af indstillende og afgørende myndighed bortfaldt således med udgangen af Før 1. januar 2007 servicelovens 99.

5 KAPITEL 1 SAMMENFATNING 5 1 Sammenfatning I 2007 blev truffet afgørelser i kommunerne om støtte til handicapbiler efter servicelovens 114. Halvdelen var nye ansøgere og den anden halvdel var ansøgere med tidligere støtte. Antallet af afgørelser i kommunerne faldt med 11 procent fra 2006 til 2007, og det vedrørte primært ansøgere, som tidligere har fået støtte. De sociale nævn traf 405 afgørelser i klagesager, hvilket er uændret i forhold til året før. I 2007 fik én ud af tre af de nye ansøgere afslag. Og 12 pct. af ansøgerne med tidligere støtte fik afslag. I 2007 bevilgede kommunerne nye handicapbiler. 45 procent var til nye ansøgere og 55 procent til ansøgere, som tidligere har fået støtte. To ud af tre af nye ansøgerne fik støtte og 1/3 fik afslag. Andelen af afslag var lavere for erhvervs- og uddannelsesbiler end for trivselsbiler. Gennemsnitsalderen for nye ansøgere var i år, og der var lige mange kvinder og mænd. Diagnoserne hos nye ansøgere var oftest led- og slidegigt, ryglidelser mv. og nervesygdomme såsom sklerose og lammelser mv. I 2007 var den kommunale sagsbehandlingstid i gennemsnit på 8,9 måneder. Dette er et fald på 1,3 måneder i forhold til 2006 og bringer sagsbehandlingstiden ned på samme niveau som i procent af ansøgerne måtte i kommunesagerne vente i mere end et år på en afgørelse. Sagsbehandlingstiden i de sociale nævn var i 2007 på 6,6 måneder inklusiv klagefristen på 4 uger. Det er en stigning i forhold til 2006 på 2,2 måneder.

6 6 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 I 2007 omgjorde de sociale nævn 34 procent, hvilket var stort set uændret i forhold til året før. Omgørelsesprocenten var 80 procent for særlig indretning, som ofte er sager der indeholder mange detailvurderinger. 13 procent af afslagene i kommunerne blev omgjort.

7 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 7 2 Afgørelser om støtte til handicapbiler 2.1 Færre afgørelser i 2007 Kommunerne traf i afgørelser om støtte til handicapbiler efter servicelovens 114, og de sociale nævn traf 405 afgørelser i klagesager. Det samlede antal afgørelser om støtte til handicapbiler faldt fra afgørelser i 2006 til afgørelser i 2007 svarende til et fald på 11 pct., jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Afgjorte sager om støtte til handicapbiler, afgørelsesmyndighed og sagstype. Antal Amter Nævn I alt Kommuner Nævn I alt Ansøgere uden tidligere bevilget Frakendelsessager Remonstrationssager Ansøgere med tidligere bevilget støtte Uoplyst I alt Faldet i kommunerne vedrørte primært ansøgere med tidligere bevilget støtte, men antallet er også faldet for ansøgere uden tidligere bevilget støtte. Antallet af remonstrationssager 1 er derimod steget fra 58 til 199. Antallet af afgørelser er undervurderet, idet 6 kommuner stadig mangler at indberette alle sager afgjort i Dette drejer sig skønsmæssigt om afgørelser. De berørte kommuner er blevet bedt om at efterindberette disse sager. 1 Remonstrationssager er sager, hvor afgørelsesmyndigheden (1. instansen) har ændret en tidligere truffet afgørelse i forbindelse med, at den oprindelige afgørelse er blevet påklaget. Ved klager over afgørelser skal den sociale myndighed, som traf afgørelsen, genvurdere den oprindelige afgørelse inden oversendelse til klageinstansen (remonstration). I opgørelsen indgår kun genvurderinger, når disse har medført ændringer i 1. instansens afgørelse. I det følgende er - hvor andet ikke er angivet - remonstrationssagerne ikke opgjort særskilt, men er indregnet efter, hvorvidt ansøgeren tidligere har fået bevilget bilstøtte, eller om ansøgeren ikke tidligere er bevilget bilstøtte forud for ansøgningen.

8 8 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 I 2007 fik 31 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte et fuldstændigt afslag i kommunen på deres ansøgning. I nævnene blev der givet et fuldstændigt afslag i 84 procent af klagesagerne, jf. tabel 2.2. Tabel 2.22 Alle ansøgere fordelt efter sagens art og afgørelse, 2007 Ansøgere i alt Kommuner Nævn Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Afslag (%) Almindelig støtte til køb af bil (%) Udvidet støtte til køb af bil (%) 24 2 Særlig indretning (%) 14 2 Anden bilstøtte (%) 6 1 I alt (%) Antal i alt Ansøgere med tidligere bevilget støtte Afslag (%) Almindelig udskiftning (%) Førtidig udskiftning (%) 4 - Særlig indretning (%) 21 8 Anden bilstøtte (%) 14 3 I alt (%) Antal i alt Alle ansøgere (antal) Note: Differensen mellem tallene i tabel 2.2 og tabel 2.1, skyldes at tabel 2.2 er eksklusiv frakendelsessager og sager, hvor det er uoplyst, om ansøger tidligere har fået bevilget støtte. Tabellen er Inklusiv remonstrationssager. 25 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte fik almindelig støtte til køb af en handicapbil, og 24 procent fik udvidet støtte - det vil sige støtte til køb af en stor handicapbil. 14 procent fik tilskud til særlig indretning, uden at de samtidig er bevilget lån til køb af ny bil. 6 procent blev alene bevilget anden form for støtte som for eksempel fritagelse for afgift efter brændstofforbrug mv., tilskud til køreundervisning, lån til betaling af registreringsafgift og afdragsfrihed under uddannelse. 2 I tabellen er antallet af afgjorte sager fordelt efter afgørelsestype. Anke- og remonstrationssagerne er fordelt efter, om ansøgeren forinden var bevilget bilstøtte eller om ansøgeren ikke tidligere var tilkendt støtte. Ansøgerne er opgjort netto efter hvilken støtte, de er bevilget i en prioriteret rækkefølge. Afslag indebærer således, at ansøgeren har fået et fuldstændigt afslag på enhver form for støtte. Ansøgere, der har fået et delvist afslag (eksempelvis en ansøger, som har fået bevilget støtte til særlig indretning, men har fået afslag på støtte til køb af bil), indgår ikke i antallet af afslag. Ansøgere, der har fået bevilget almindelig støtte til køb af bil, omfatter sager, hvor der er bevilget lån til køb af bil, dog eksklusive ansøgere, der har fået tilkendt udvidet støtte til køb af bil. Ansøgere med udvidet støtte til køb af bil omfatter alle ansøgere, der har fået denne støtteform. Ansøgere, der har fået bevilget tilskud til særlig indretning, omfatter kun de sager, hvor der ikke samtidig er bevilget støtte til køb af bil. Anden bilstøtte omfatter sager, hvor der er bevilget en form for bilstøtte, for eksempel fritagelse for afgift - men hverken støtte til køb af bil eller tilskud til særlig indretning.

9 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 9 48 procent af ansøgerne i kommunerne med tidligere bevilget støtte fik bevilget almindelig udskiftning af deres handicapbil i procent fik en førtidig udskiftning inden udløbet af 6-årsperioden. Derudover fik 21 procent af ansøgerne med tidligere bevilget støtte alene tilskud til særlig indretning og 14 procent fik udelukkende andre former for støtte som for eksempel afgiftsfritagelse. For ansøgere med tidligere bevilget støtte fik henholdsvis 12 procent i kommunerne og 75 procent i nævnene fuldstændigt afslag på ansøgningen om støtte til handicapbil. Den høje afslagsprocent i nævnene skyldtes, at nævnene i mange tilfælde stadfæstede kommunernes afgørelser om afslag. 2.2 Udviklingen siden 2001 Frem til 2006 steg antallet af afgørelser i amterne, som tidligere havde ansvaret. Denne udvikling er vendt i 2007, hvor kommunerne overtog det fulde ansvar. Antallet af afgørelser for ansøgere med tidligere bevilget støtte har imidlertid været faldende allerede siden 2005, jf. figur 2.1. Figur 2.1 Afgjorte sager om støtte til handicapbil og sagstype, kommune- og nævnssager, Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Ankesager eksklusive frakendelsessager Ansøgere med tidligere bevilget støtte Frakendelsessager Remontrationssager Afgørelser i alt

10 10 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 Fra 2001 til 2006 er andelen af bevillinger til ansøgere uden tidligere bevilget støtte steget, mens der ses et mindre fald fra 2006 til Samtidig er andelen af bevillinger til udskiftning af bil faldet gennem årene, jf. figur 2.2. Figur 2.2 Afslag og tilkendelser af støtte til køb af bil i kommunerne, Pct. 70 Pct Afslag; ansøgere uden tidligere bevilget støtte Afslag; ansøgere med tidligere bevilget støtte Bilstøtte; ansøgere uden tidligere bevilget støtte Udskiftning; ansøgere med tidligere bevilget støtte Note: Det skal bemærkes, at tilkendelse af støtte til særlig indretning eller anden støtte ikke er medtaget som tilkendelse i denne figur. Siden 2000 har den kommunale eller amtslige afslagsprocent for ansøgere med og uden tidligere bevilget støtte været relativ stabil på henholdsvis 10 procent og 33 procent. 2.3 Nye handicapbiler i 2007 I 2007 bevilgede kommunerne nye handicapbiler biler var til ansøgere uden tidligere bevilget støtte og biler var til ansøgere med tidligere bevilget støtte til almindelig og førtidig udskiftning samt bevillinger af nye lån til ansøgere, der hidtil kun havde modtaget anden form for bilstøtte som eksempelvis tilskud til særlig indretning 3, jf. tabel I tabel 2.2 indgår disse under ansøgere med tidligere bevilget støtte, under anden bilstøtte.

11 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 11 Tabel 2.3 Bevillinger til støtte til køb af bil fordelt efter ansøgerkategori, kommunesager, 2007 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Antal Almindelig støtte til køb af bil 568 Udvidet støtte til køb af bil 546 I alt, eksklusiv afslag Ansøgere med tidligere bevilget støtte Almindelig udskiftning 523 Førtidig udskiftning 108 Støtte til nyt køb bil 734 I alt, eksklusiv afslag I alt I 2007 fik 1/3 af ansøgere - uden tidligere bevilliget støtte - bevilliget almindelig støtte. 1/3 fik udvidet støtte og den sidste 1/3 fik afslag. Afslagsprocenten var lavere for erhvervsbiler og uddannelsesbiler end for trivselsbiler. I nævnene fik 86 procent afslag og 14 procent bevilliget støtte, jf. tabel 2.4. Tabel 2.4 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte, afgørelsesmyndighed, biltype og afgørelse, Procent Kommuner Nævn Erhvervsbil Uddannelsesbil Trivselsbil Uoplyst I alt Erhvervsbil Uddannelsesbil Trivselsbil Uoplyst I alt Almindelig støtte Udvidet støtte Afslag på støtte I alt Antal Noter: Kategorierne Almindelig støtte til bilkøb og Udvidet støtte til bilkøb er relateret til, hvilken biltype/andet der er bevilliget, mens Afslag på støtte til bilkøb er kategoriseret ud fra, hvad der er ansøgt om. I tabel 2.2 var der ansøgere i kommunerne uden tidligere bevilget støtte. Ansøgere, der alene har fået støtte til særlig indretning eller anden støtte, ikke er inkluderet i tabel 2.4.

12 Procent 1 Alder ved ansøgning (år) I alt Gns. 12 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 Den bilkategori, der hyppigst blev behandlet ansøgninger om, var i både kommuner og nævn trivselsbiler Ansøgere uden tidligere bevilget støtte Der var lige mange mænd og kvinder blandt ansøgere uden tidligere bevilget støtte til handicapbil. I 2007 var ansøgerne uden tidligere bevilget støtte i gennemsnit 52 år, hvor mænd har været lidt ældre end kvinder. Gennemsnitsalderen for personer varierede mellem de forskellige støtteformer, jf. tabel 2.5. Tabel 2.5 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte fordelt efter afgørelse og alder på ansøgningstidspunktet, alder Sagens afgørelse År Afslag Almindelig støtte Udvidet støtte Særlig indretning Anden bilstøtte I alt Eksklusiv sager, hvor alder er uoplyst. Ansøgere uden tidligere bevilget støtte, som fik afslag, var i gennemsnit 51 år samme gennemsnitsalder som ansøgere, der fik bevilget almindelig støtte til køb af bil. Gennemsnitsalderen ved bevilget udvidet støtte til køb af bil var 54. Ansøgere, der fik særlig indretning, var i gennemsnit 55 år, mens ansøgerne til anden bilstøtte havde en gennemsnitsalder på 54 år. Gennemsnitalderen for ansøgere uden tidligere bevilget støtte er steget med seks år fra 46 år 2001 til 52 år i 2007, jf. figur Trivselsbiler tildeles personer som ikke er i erhverv eller under uddannelse.

13 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 13 Figur 2.3 Gennemsnitsalder for ansøgere uden tidligere bevilget støtte fordelt efter afgørelse År År I alt Afslag Almindelig støtte Udvidet støtte Særlig indretning Anden bilstøtte Udviklingen dækker imidlertid over et lille fald i gennemsnitsalderen fra 2006 til Ansøgere om almindelig og udvidet støtte er i gennemsnit yngre i 2007 end i 2006, hvorimod gennemsnitsalderen er steget for alle andre ansøgere fra 2006 til De mest udbredte hoveddiagnoser blandt ansøgere uden tidligere bevilget støtte er bevægeapparatlidelser (led- og slidgigt, ryglidelser mv.) og nervesygdomme (

14 14 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 sklerose, lammelser mv.) som udgjorde henholdsvis 31 procent og 21 procent af ansøgerne i 2007, jf. tabel 2.6. Tabel 2.6 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte fordelt efter sagens afgørelse og diagnose. Kommunesager, Procent Diagnosegruppe I alt Nervesygdomme Lungelidelser mv. Medfødte misdannelser Ulykkestilfælde, misdannelser mv. Andre sygdomme Hjerte- / karsygdomme Bevægeapparatlidelser Klassifikationsnummer ikke oplyst Uoplyst Sagens afgørelse: Antal Afslag Alm. støtte Udvidet støtte Særlig indretning Anden bilstøtte I alt Noter: Ikke alle rækker i tabellen summer til 100 procent, da der er sager, hvor diagnosen ikke er oplyst. Grupperingen Klassifikationsnummer ikke oplyst udgør 9 procent. Grupperingen indeholder diagnose med tekst, men hvor klassifikationsnummer ikke er oplyst. 10 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte led af hjerte-/karsygdomme, 8 procent af følgerne efter ulykkestilfælde mv., 5 procent af lungesygdomme og 6 procent af medfødte misdannelser.

15 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 15 Andelen af ansøgere med bevægeapparatlidelser er steget fra 2006 til 2007, hvorimod andelen af ansøgerne med hjerte- og karsygdomme er faldet, jf. figur 2.4 Figur 2.4 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte fordelt efter hoveddiagnose Procent Pct Nervesygdomme Hjerte- og karsygdomme Lungelidelser Bevægeapparatslidelser Medfødte misdannelser Ulykkestilfælde mv. Andre sygdomme Pct Note: I 2007 er grupperingen Klassifikationsnummer ikke oplyst holdt ude i forbindelse med beregning af de procentvise andele de forskellige diagnoser andrager.

16 16 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS Sagsbehandlingstid I 2007 måtte ansøgere uden tidligere bevilget støtte i gennemsnit vente 8,9 måneder på en afgørelse i kommunerne, jf. tabel 2.7. Tabel 2.7 Ansøgere uden tidligere bevilget støtte fordelt efter sagsbehandlingstid og afgørelse Samlet sagsbehandlingstid i I alt Gennemsnitlig Sagens afgørelse: % % % % % % % Antal Afslag Kommuner Nævn (ankesag) Almindelig Kommuner ,3 Støtte Nævn (ankesag) Udvidet Kommuner ,6 støtte Nævn (ankesag) ,8 Særlig Kommuner indretning Nævn (ankesag) Anden Kommuner ,8 bilstøtte Nævn (ankesag) I alt Kommuner Nævn (ankesag) Eksklusive sager med uoplyst ekspeditionstid. 29 procent af ansøgerne uden tidligere bevilget støtte havde i 2007 ventet i mere end ét år. Det gælder også i sager, hvor der er givet afslag, selvom de ofte ikke kræver samme detailvurdering som en tilkendelse. Sagsbehandlingstiden er afhængig af den afgørelse, der træffes. Sagsbehandlingstiden var 8,8 måneder i kommunernes afslagssager og 10,3 måneder ved sager, hvor der blev bevilget almindelig støtte. Den laveste sagsbehandlingstid på 6,2 måneder var i sager, hvor der blev bevilget særlige indretninger. For ankesagerne i de sociale nævn, var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 6,6 måneder - regnet fra det tidspunkt, hvor kommunen traf sin afgørelse som 1. instans. Da der er en klagefrist på 4 uger, er den effektive sagsbehandlingstid i nævnene kortere end det anførte. For ankesagernes vedkommende var sagsbehandlingstiden længst i de få sager, hvor der blev bevilget almindelig støtte til køb af bil, mens den var kortest, når der blev bevilget udvidet

17 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 17 bilstøtte. Det skal dog bemærkes, at der indgår meget få sager i disse kategorier, så der skal meget få udsving til i enkelte sagers sagsbehandlingstid, før det giver sig udslag i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Dette gælder også for sagerne med afgørelse om udvidet støtte. I kommunerne er sagsbehandlingstiden faldet fra 2006 til 2007 med 1,3 måned. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er faldet for alle afgørelsestyper. Sagsbehandlingstiden er for alle afgørelsestyper været stigende frem til Denne udvikling er således blevet vendt i 2007, jf. figur 2.5. Figur 2.5 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i kommunesager fordelt efter afgørelsestype Mdr I alt Afslag Almindelig bilstøtte Udvidet bilstøtte Særlig indretning Anden bilstøtte Mdr Faldet i sagsbehandlingstiden skyldes sandsynligvis, at den samlede afgørelseskompetence er overgået til de nye kommuner fra 2007 som led i kommunalreformen. Tidligere indstillede kommunerne sagerne til afgørelse i amterne. Procentandelen af sager, hvor sagsbehandlingstiden var mere end ét år, udgjorde i procent og i procent og er dermed stort set ens. Den kortere gennemsnitlige

18 18 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 sagsbehandlingstid bæres af, at en større andel af sager i 2007 blev afgjort inden for de første 6 måneder. Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for nævnenes sager er steget fra 4,4 måneder i 2006 til 6,6 måneder i 2007, jf. tabel Andel omgjorte sager i nævnene I 2007 var nævnenes omgørelsesprocent samlet set på 34 procent. 13 pct. af afslagene i kommunerne blev omgjort i nævnene, jf. tabel 2.8. Tabel 2.8 Nævnssager fordelt efter afgørelsestype i kommune og nævn Nævnets afgørelse af ankesager I alt 3 Afslag Almindelig og udvidet støtte 2 Særlig indretning Anden bilstøtte Kommunens afgørelse Antal Antal Antal Antal Antal Omgørelses- Afslag Almindelig og udvidet Særlig indretning Anden bilstøtte I alt Eksklusive uoplyste og ankesager vedrørende frakendelse af bilstøtte 2 Kategorierne almindelig støtte og udvidet støtte er slået sammen, da de indeholder meget få sager. 3 Eksklusive sager, hvor afgørelsen er uoplyst i både amt og nævn (9 sager), men inklusiv sager, hvor afgørelsen kun er uoplyst i amterne. Her antages det at der er overensstemmelse mellem kommuners og nævns afgørelse. Omgørelsesprocenten var 80 af sagerne hvor kommunerne har bevilliget særlig indretning, hvor nævnene hovedsageligt har givet afslag. En del af forklaringen på de høje omgørelsesprocenter, som for eksempel særlig indretning, er, at der er flere muligheder for at detailvurdere, når der er tale om en afgørelse om støtte, end når der er tale om et totalt afslag. Dette bekræftes af, at nævnenes omgørelsesprocent gennem årene har været lavest, når der har været tale om ankesager om afslag i amterne (nu kommunerne), mens omgørelsesprocenten generelt har været højere i ankesager om særlig indretning, anden støtte, almindelig støtte eller udvidet støtte. Omgørelsesprocenten for alle ankesager har siden 2003 været støt faldende indtil 2006, mens der er sket en stigning fra 2006 til 2007, jf. figur 2.6.

19 KAPITEL 2 AFGØRELSER OM STØTTE TIL HANDICAPBILER 19 Figur 2.6 Omgørelsesprocenter i ankesager Pct Alle sager Afslag Særlig indretning Pct

20 20 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS Regelsæt og sagsgang Denne statistik vedrører afgørelser om bilstøtte mv., der er truffet efter lov om social service i Lovgrundlaget for bevilling af støtte til bil i 2007 fremgår af 114 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. september 2007 med senere ændringer, samt Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006, som senere ændret ved bekendtgørelse nr. 585 af 7. juni Endvidere henvises til Socialministeriets vejledning nr. 97 af 5. december 2006 om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. I forbindelse med kommunalreformen overgik afgørelseskompetencen fra de tidligere amtskommuner til de nye kommuner. Den hidtidige opdeling i indstillende myndighed (kommunen)og afgørende myndighed (amtskommunen) bortfaldt således fra 1. januar De sociale nævn er uændret klagemyndighed. 3.1 Personkreds Efter servicelovens 114 kan der ydes støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der bevirker, at de ikke eller kun med betydelig vanskelighed kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil. De nærmere betingelser i 2007 for at yde støtte til køb af bil er fastsat i Velfærdsministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 om støtte til køb af bil efter servicelovens 114, som senere ændret ved bekendtgørelse nr. 585 af 7. juni Efter denne bekendtgørelse kan bilstøtte bevilges på følgende betingelser: Støtte til køb af bil kan ydes til personer med en varig nedsættelse af funktionsevnen, der væsentligt forringer evnen til at færdes eller i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde eller gennemførelse af en uddannelse uden brug af bil.

21 KAPITEL 3 REGELSÆT OG SAGSGANG 21 Ved vurderingen af ansøgers helbredsmæssige forhold skal der lægges vægt på det objektive lægelige fund, lægelige udtalelser, oplysninger om lidelsens udvikling, ansøgers evne til at færdes, herunder gangdistance, og om der foreligger et særligt skånebehov. Der skal endvidere lægges vægt på ansøgers familie-, erhvervs- og uddannelsesmæssige forhold, i det omfang disse forhold har betydning for ansøgers funktionsevnenedsættelse og ansøgers daglige kørselsbehov. Tildeling af støtte forudsætter, at ansøgers samlede kørselsbehov vurderet på baggrund af alder, almentilstand og forholdene i øvrigt ikke kan tilgodeses mere hensigtsmæssigt ved andre kørselsordninger (herunder benyttelse af kollektive transportmidler og trafikselskabernes tilbud om individuel handicapkørsel). Det er ikke funktionsnedsættelsens art eller omfang, der er afgørende for tildeling af bilstøtte, men i hvilken udstrækning funktionsnedsættelsen hindrer, at ansøger kan benytte kollektive transportmidler og i øvrigt dække sit kørselsbehov på anden måde end ved at køre i egen bil. Dette beror på en samlet vurdering af ansøgers sociale og helbredsmæssige forhold. Heri indgår oplysninger om ansøgers kørselsbehov og en vurdering af, om støtte til bil i væsentlig grad vil gøre ansøger selvhjulpen. 3.2 Støtteformer Tilkendelsesreglerne og betingelserne for støtte til køb af bil er opdelt efter kørselsbehovets karakter. Der skelnes mellem 3 bilkategorier: erhvervsbil, når bilstøtte er nødvendig for, at ansøger kan komme til og fra et arbejde, hvor ansøgeren skaffer sig et væsentligt bidrag til forsørgelsen; uddannelsesbil, når bilstøtte er nødvendig for, at ansøger kan komme til og fra en uddannelse, der ud fra et overordnet tilrettelagt uddannelsesforløb sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder; trivselsbil, når bilstøtten i væsentlig grad afhjælper følgerne af ansøgers funktionsnedsættelse og der ved i væsentlig grad letter den daglige tilværelse. Er ansøger berettiget til bilstøtte under én af de nævnte kategorier, kan hjælpen ydes på følgende måde: Støtte til køb af en ny bil ydet som et rentefrit lån på indtil kr. ( lånerammen, 2007-niveau), dog højst svarende til bilens købesum. Et sådant lån kaldes almindelig

22 22 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 støtte til lån. Lånet afdrages på lempelige vilkår over 6 år. For personer med et årligt indkomstgrundlag på mindre end kr. (2007-niveau) afdrages kun halvdelen af lånet, resten nedskrives. For personer med et højere indkomstgrundlag forhøjes den andel af lånet, der skal tilbagebetales ved en indtægtsmæssig graduering. Støtten til lån ydes til den billigst egnede bil. Når der foreligger ganske særlige forhold i forbindelse med ansøgers funktionsnedsættelse, kan der ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af en større og dyrere bil (udvidet støtte til køb af bil). Den udvidede støtte udmåles som forskellen mellem ovennævnte låneramme på kr. (2007 niveau) og bilens anskaffelsespris. Udvidet støtte kan komme på tale eksempelvis o når ansøgers funktionsnedsættelse nødvendiggør særlige indretninger, der kun er mulige i en mere rummelig bil, o når der kræves særlige ind- og udstigningsforhold, eller o når ansøger skal medbringe hjælpemidler (kørestol mv.). Udvidet støtte gives til den bil, der efter en konkret vurdering anses for at være den billigste egnede. Der kan bevilges ansøger støtte til udskiftning af bilen efter tidligst 6 år. Støtten bevilges som nævnt ovenfor. Nettoprovenuet ved salget af den gamle bil skal anvendes til køb af den nye bil eller fratrækkes i det nye lån, således at den tilbagebetalingspligtige del nedbringes først. Der kan ydes støtte til førtidig udskiftning før 6 års periodens udløb, når en ændring i ansøgers helbredsforhold og funktionsniveau betyder, at bilen ikke længere er egnet, når bilen totalskades, eller når det dokumenteres, at udskiftning af bilen er nødvendig. For personer under uddannelse kan der bevilges afdragsfrihed, så længe uddannelsen varer, medmindre de har erhvervsindtægt over 2/3 af lånerammen på kr. (2007 niveau). Grænsen for erhvervsindtægt blev opreguleret den 16. juni Kommunen er bemyndiget til at bevilge fritagelse for eller nedsættelse af betaling af bilafgift (brændstofforbrugsafgift), når ansøger opfylder betingelserne for støtte til køb af bil. Det er ikke en betingelse, at der samtidig er ydet lån til bilen.

23 KAPITEL 3 REGELSÆT OG SAGSGANG 23 Der kan ydes støtte til betaling af køreundervisning af ansøger og til lægeerklæringer i forbindelse med ansøgninger om støtte til køb af bil eller ved fornyelse af kørekort af helbredsmæssige årsager. Der kan også bevilges tilskud til betaling af køreundervisning af en person, der godkendes som chauffør for en person under 18 år, der er berettiget til støtte til køb af bil. Der kan ydes et rente- og afdragsfrit lån til betaling af registreringsafgift til personer, der ved indrejse i Danmark medbringer en bil, og når betingelserne for støtte til køb af bil i øvrigt er opfyldt. Endelig kan der ud over støtte til køb af bil mv. ydes tilskud til særlige indretninger, når politiet stiller krav herom, eller når ansøgers helbreds- og funktionsniveau taler for det. Der kan ydes tilskud til særlige indretninger, uanset om der også ydes støtte til køb af bil. Særlige indretninger omfatter typisk installation af specialsæde, motor- og kabinevarmer, servostyring, elektrisk lift mv. Tilskud til automatgear (automatisk transmission), der følger med en ny bil, ydes med kr. (2007-niveau) under forudsætning af, at bilen ikke er mere end 1 år gammel og er forsynet med indretningen fra fabrikken. 3.3 Vilkår for støtte, frakendelse og henstand Der gælder en række betingelser for at modtage lån til køb af bil: Lånet skal som udgangspunkt anvendes til køb af en fabriksny bil, og bilen skal registreres i navnet på den person, der modtager støtte. Der kan dog ydes støtte til bil, som ansøger eller en anden person i husstanden har købt fabriksny inden for det sidste år. Hvis lånet ydes på baggrund af et barns invaliditet, registreres barnet som ejer og forældrene som brugere. Der kan endvidere med samtykke fra ansøger ydes lån til en brugt bil, hvis bilen tidligere er bevilget efter servicelovens 114 og samtidig er under 2 år gammel. Bilen skal sikkerheds-, drifts- og kvalitetsmæssigt være i forsvarlig stand. Bilen må ikke overdrages, udlejes eller udlånes i længere tid og må ikke sælges, før den afdragspligtige del af lånet er afdraget. De helbredsmæssige og eventuelle erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige forudsætninger for støtten skal vedblivende være til stede. Bilen skal i videst muligt omfang anvendes til at dække ansøgers totale kørselsbehov (det vil sige, at ansøger i almindelighed skal kunne klare sig uden supplerende kørselsordninger).

24 24 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS 114 Opfylder ansøger ikke længere disse betingelser, kan kommunen træffe afgørelse om frakendelse af støtten. Afgørelsen kan ankes til det sociale nævn. Hvis nævnet stadfæster beslutningen om frakendelse, skal restgælden indfries og afgiftsfritagelsen bortfalde. Ved manglende betalingsevne på grund af arbejdsløshed, sygdom og lignende kan kommunen give henstand med betaling af afdrag. Der kan også gives henstand med en del af afdraget, således at der fastsættes en midlertidig afdragsordning med nedsatte afdrag. Ved senere udskiftning kan der bevilges eftergivelse, såfremt bilens værdi ved salg ikke dækker restgælden. 3.4 Klausulering mv. ved støtte til bilkøb Ved støtte til køb af bil sørger kommunen for oprettelse af gældsbrev og sikrer, at der ved registrering af bilen indføjes en klausul, således at ejerskifte ikke kan finde sted før 6 år efter registreringen. Endvidere orienteres Centralregisteret for motorkøretøjer om eventuel afgiftsfritagelse. 3.5 Sagens gang i kommunen Oftest er det ansøger selv, der tager initiativ til ansøgningen, men også forvaltningen, ansøgerens praktiserende læge, sygehuse, specialinstitutioner mv. kan tage initiativ til at rejse en sag. Efter modtagelsen af ansøgningen er kommunen ansvarlig for, at sagen oplyses tilstrækkeligt, herunder om ansøgers helbredsmæssige forhold, funktionsevne og behovet for særlige indretninger og andre tilpasninger. Det kan ske ved at indhente oplysninger i form af fornødne erklæringer fra læge, speciallæge, ergo- eller fysioterapeut, hjælpemiddelcentral mv. Som grundlag for vurderingen af ansøgers funktionsevne skal der ske en bred belysning af, hvordan ansøger klarer sin daglige tilværelse med sit handicap. Denne beskrivelse af ansøgers funktionsniveau, der er baseret på de sociale myndigheders og ansøgerens egen beskrivelse, sammenholdes med oplysninger om det objektive helbredsmæssige grundlag. Ansøgningen skal bedømmes efter en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold. Som nævnt er det en betingelse for tilkendelse af bilstøtte, at ansøgers samlede kørselsbehov vurderet på grundlag af alder, funktionsevne og forholdene i øvrigt, ikke mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre befordringsordninger. Det er således et krav, at ansøgers kørselsbehov kun kan løses ved benyttelse af egen bil. Under behandlingen af en ansøgning må det endvidere vurderes, om ansøgeren er i stand til at føre bil, eller om en anden person kan stå til rådighed som chauffør. For ansøgere uden

25 KAPITEL 3 REGELSÆT OG SAGSGANG 25 kørekort i forvejen skal der rettes henvendelse til politiet vedrørende udstedelsen af et kørekort og eventuelle vilkår herfor. 3.6 Klager over kommunens afgørelser Hvis ansøger ikke er enig i den afgørelse, som kommunen har truffet, kan ansøger indgive en klage. Klager over afgørelser indsendes til den kommune, der har truffet afgørelsen, senest 4 uger efter afgørelsen. Kommunen genvurderer sagen (remonstration). Ændrer myndigheden ikke afgørelsen, sendes klagen videre til klageinstansen, det sociale nævn. Nævnene består af direktøren for statsforvaltningen som formand, og repræsentanter udpeget efter indstilling fra kommunerne i regionen og fra Danske Handicaporganisationer. Som hovedregel kan en afgørelse efter den sociale lovgivning kun påklages til én instans, det vil sige det sociale nævn. Dog kan Ankestyrelsen, der som overordnet ankeinstans koordinerer praksis på bilområdet i hele landet, optage sager, der skønnes at have principiel eller generel betydning for praksis, til behandling. Der er tale om sager, der er egnede til at afklare lovgivningen og præcisere praksis på et bestemt område - eller som indeholder spørgsmål, som Ankestyrelsen ikke tidligere har taget stilling til. Ankestyrelsens afgørelser i principielle og generelle sager vedrørende støtte til erhvervelse af motorkøretøj indgår ikke i denne årsstatistik.

26 26 STØTTE TIL HANDICAPBILER EFTER SERVICELOVENS Indsamling og behandling af data 4.1 Indsamling Til brug for kommunernes og de sociale nævns indberetninger findes der på Ankestyrelsens hjemmeside elektroniske indberetningsskemaer, som udfyldes for hver afgørelse, som de pågældende myndigheder har truffet i sager om støtte til køb af bil mv. Skemaerne udfyldes af den myndighed, som har truffet afgørelse i den pågældende sag. Kommunerne og nævnene har indberettet afgørelser vedrørende alle former for støtte efter bilbekendtgørelsen. Hvis der i samme sag og på samme tid træffes afgørelse om flere forskellige støtteformer, er disse afgørelser samlet som én afgørelse. Hvis der over en periode er truffet flere afgørelser om den samme person inden for samme år, ville disse afgørelser blive registreret særskilt, og ansøgeren vil således indgå i statistikken, hver gang der er truffet en afgørelse. Årsstatistikken er således en afgørelsesstatistik, idet statistikken først og fremmest vedrører antallet af afgørelser frem for antallet af personer. 4.2 Skemaindhold De udfyldte statistikskemaer indeholder oplysninger om den pågældende ansøgers personlige forhold så som alder, statsborgerskab, civilstand, indtægtsforhold mv.. Arten af den nuværende sag og eventuel afgørelse på tidligere sag oplyses også. Skemaerne indeholder endvidere visse lægelige oplysninger om blandt andet ansøgerens hoveddiagnose og gangdistance. Endelig gives oplysninger om kommunens og eventuelt nævnets afgørelse, afgørelsesart og -måde samt sagsbehandlingens varighed. 4.3 Behandling af skemaoplysninger Ved myndighedernes indtastning af indberetningsskemaerne modtager Ankestyrelsen løbende ovennævnte data samt kontrollerer for fejl og mangler. Hvis der konstateres fejl og/eller mangler i et skema, som ikke umiddelbart kan korrigeres, kontaktes den myndighed, som har indsendt det pågældende skema med henblik på afklaring eller komplettering af de afgivne oplysninger.

27 KAPITEL 4 INDSAMLING OG BEHANDLING AF DATA 27 I forbindelse med udarbejdelse af årsstatistikken gennemføres en række logiske tests omkring besvarelsernes interne overensstemmelse samt forskellige pålidelighedstests. De fleste fejl kan umiddelbart rettes i forbindelse med testene. I enkelte tilfælde kan det kun vanskeligt lade sig gøre eller slet ikke lade sig gøre. Disse data ekskluderes af hensyn til datavaliditeten fra årsstatistikken. Et mindre antal skemaer indeholder ikke alle ønskede oplysninger. Derfor kan kategorien uoplyst forekomme i årsstatistikkens skemaer og tabeller. Efter rensning og validering af skemaoplysningerne har Ankestyrelse foretaget en analyse af datamaterialet. I årsstatistikkens tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen/100.

Støtte til køb af bil mv.

Støtte til køb af bil mv. Ankestyrelsens statistikker Støtte til køb af bil mv. Servicelovens 99 Årsstatistik 2005 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til køb af bil mv.: Årsstatistik 2005 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016

Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til køb af bil - 2016 Kvalitetsstandard /Serviceniveaubeskrivelse for støtte til - 2016 Lovgrundlag Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 719 af 19. juni 2013 Link: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152363

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Støtte til handicapbil. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil Omsorg og Sundhed Godkendt af Social og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016 Støtte til handicapbil Lovgrundlag for indsatsen 114 i Lov om Social Service / BEK

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven,

KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 719 af 19/06-2013 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at Brønderslev

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr.

Stk. 2. Støtten efter stk. 1 ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. KVALITETSSTANDARD Støtte til køb af bil Servicelovens 114-115 og Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven, BEK nr. 1252 af 20/11-2017 LOVGRUNDLAG Af servicelovens 114 fremgår det, at

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2009/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2009-5313 Fremsat den 17. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler. efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2009 2 ANKESTYRELSENS

Læs mere

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil

Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Fredericia Kommune Vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte til køb af bil Sagsbehandling og afprøvning af biler Hjælpemiddelafsnittet, Vesterballevej 4-6 Økonomi og beregning af lån og gældsbreve

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2017 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen.

Kommunerne skal indberette alle afgørelser, som træffes efter bilbekendtgørelsen. VEJLEDNING Indberetning af kommunale afgørelser i sager om støtte til køb af bil mv. efter servicelovens 114, jf. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 615 af 15. juni 2006 Denne vejledning vedrører Ankestyrelsens

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114

Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Information om støtte til handicapbil efter Servicelovens 114 Du kan søge om støtte til køb af bil, hvis du, som følge af et varigt handicap, ikke kan få dækket dit kørselsbehov på anden måde end ved brug

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato

gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato gladsaxe.dk Regler for støtte til køb af bil Underrubrik eller dato 1 Regler for støtte til køb af bil I denne pjece kan du læse om betingelserne for bevilling af støtte til køb af bil samt særlig indretning

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om social service

Forslag. lov om ændring af lov om social service BILAG 1 Eksempel på modellen Særligt personlige hjælpemiddel, jf. 7.1.4 til senere overvejelse Fremsat den {FREMSAT} den * af socialminister ( ) {AF} Forslag til lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Transport DINE SOCIALE RETTIGHEDER Transport Forord I denne pjece gennemgår jeg nogle af de muligheder og rettigheder, du har som kronisk nyresyg i forhold til transport. Pjecen indeholder kun de overordnede regler.

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

STØTTE TIL KØB AF BIL

STØTTE TIL KØB AF BIL STØTTE TIL KØB AF BIL Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning. I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af bil efter lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2016 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2012-2016 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1270 af 24. oktober 2016, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004 September 2005 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2004 En kommenteret statistisk oversigt

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter servicelovens 114 Årsstatistik for 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 2 2.1 Tilgang af sager 2 2.2 Afsluttede sager 3 2.3 Sager om ændret

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003

ANKESTYRELSENS STATISTIKKER. Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003 ANKESTYRELSENS STATISTIKKER Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 99): Årsstatistik 2003 En kommenteret statistisk oversigt over afgørelser

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Støtte til bil. Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning

PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED. Støtte til bil. Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning PLEJE & SUNDHED MYNDIGHED Støtte til bil Ansøgning om støtte til køb af bil samt særlig indretning I denne pjece kan du læse om, hvordan du kan ansøge om støtte til køb af bil samt særlig indretning af

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning

Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning boligskift nyopført hus hjælperværelse muskelsvind hjælpeordning KEN nr 9299 af 02/05/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 10 07 2013 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse C 22 02 om boligindretning

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008

Ankestyrelsens statistikker. Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdssskadeområdet Årsstatistik 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet - Årsstatistik

Læs mere

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a.

Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og grundlaget for en afgørelse fremgår af lovens 70a. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Januar 2012 Retsregler om tilkendelse af fleksjob Betingelserne for at visitere til fleksjob fremgår

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen I denne pjece kan du læse om de almindelige klageregler

Læs mere

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER. Hjælpeordning Lov om social service 77 2004

ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER. Hjælpeordning Lov om social service 77 2004 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Hjælpeordning Lov om social service 77 2004 Titel: Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Hjælpeordning. Lov om social service 77. Udgiver: Ankestyrelsen, juli 2004. ISBN

Læs mere

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107

Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Ankestyrelsens undersøgelser Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 September 2009 Titel Beboernes betaling for ophold i botilbud efter servicelovens 107 Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2015 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2011-2015 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalder

Læs mere

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge

Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge Ankestyrelsens undersøgelser Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn og unge April 2008 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommunernes reaktioner ved underretninger m.v. om børn

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl.

Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 464 Offentligt Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners tilsyn med domfældte udviklingshæmmede mfl. August 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kommuners

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2013 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2009-2013 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2 Gennemsnitsalderen

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser

Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser. Private aktører og 50 undersøgelser Ankestyrelsens velfærdsundersøgelser Private aktører og 50 undersøgelser e te 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Private aktører og 50 undersøgelser Udgiver Ankestyrelsen, september 2010 ISBN

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114

PLEJEOMRÅDET. Støtte til køb af bil. Servicelovens 114 PLEJEOMRÅDET Støtte til køb af bil Servicelovens 114 Nr. 02 den 10. februar 2009 Norddjurs Kommune,, 1 Indledning. Statsforvaltningen Midtjylland har gennemført en praksisundersøgelse 2008 vedr. støtte

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2009 Af Asger Hyldebrandt Pedersen 8 pct. flere deltagere har afsluttet ophold på produktionsskoler i 2008 end i 2009. Alderen på de afsluttende deltagere steg.

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til bil

Kvalitetsstandard for støtte til bil Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for støtte til bil 2 Kvalitetsstandard for støtte til bil Formålet med støtte til bil Formålet med støtte til køb af bil

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale a. Sagsbehandlingstider: Styrelsen arbejder på at få reduceret sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014

Ankestyrelsens statistikker. Førtidspension. Årsstatistik 2014 Ankestyrelsens statistikker Førtidspension Årsstatistik 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tendenser 2010-2014 2 1.1 Ny ordning for førtidspension betyder forsat færre tilkendelser af førtidspension 2 1.2

Læs mere

Bisidderordningen for børn og unge

Bisidderordningen for børn og unge Ankestyrelsens undersøgelse af Bisidderordningen for børn og unge Juli 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Undersøgelse af bisidderordningen for børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, maj 2009

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03

RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 RIGSREVISIONEN København, den 24. oktober 2003 RN B304/03 Udvidet notat til statsrevisorerne om Udlændingestyrelsens kvalitet af sagsbehandlingen Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig ved deres møde

Læs mere

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for boligområdet i Næstved Kommune 2016 1 Indhold Ældre og handicapegnet bolig....3 Omsorgsbolig...5 Plejebolig...8 Skærmede boliger / demensboliger....11 2 Kvalitetsstandard 1. Hvad er

Læs mere

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg

Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 357 Offentligt SUstyrelsen SPS-enheden 24. november 2005 J. nr. 2005-4182/høring i øvrigt Statusrapport over de foreløbige erfaringer med SU-handicaptillæg 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere