Formandens beretning på ordinær generalforsamling 15. marts 2016 A. Året, der gik Økonomien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens beretning på ordinær generalforsamling 15. marts 2016 A. Året, der gik Økonomien"

Transkript

1 Mollerup Golf Club Formandens beretning på ordinær generalforsamling 15. marts 2016 A. Året der gik - herunder kort fra de enkelte udvalg B. Vores udfordringer i 2016 og fremover C. Strategi hvordan når vi målene? Beretningen, afsnit A, indbefatter et kort resumé af beretningerne fra de enkelte udvalg. Disse beretninger kan læses i deres helhed på hjemmesiden. A. Året, der gik Økonomien Banen Information Foreningslivet Samarbejde og ledelse Økonomien Lad os starte med økonomien. Årets resultat blev kr. Det kan vi godt være tilfreds med i et år, som har været et svært år for mange golfklubber. Vejret har i den grad været imod os. Det mærker vi bl.a. på greenfeeindtægterne. Heldigvis er der også områder, hvor vi er gået frem. Det gælder ikke mindst på sponsorområdet, hvor vi er gået fra en omsætning på ca kr. i 2014 til kr. i En stor tak til alle, som har arbejdet ihærdigt med dette, ikke mindst Jan. Alt i alt vil jeg konstatere, at når vi i sådan et vådt år kan lave et driftsoverskud på kr., så er økonomien ved at være på plads. Det overskud er der vist mange andre klubber, som vil misunde os. Poul, vores generalforsamlingsvalgte revisor, vil om lidt gennemgå regnskabet. Lige som sidste år og året før må jeg sige, at en forudsætning for, at vi har en nogenlunde stabil økonomi, er, at vi har fuldt medlemstal. Vores nuværende medlemstal (aktive) er 1088 mod 1139 sidste år. Altså en tilbagegang på 51 det kan mærkes på kontingentindtægterne. Vi har ikke haft større afgang end vi plejer. Men vi har ikke fået så mange nye medlemmer, at det kan opveje afgangen. Det skal vi have gjort noget ved i år. Kontingenterne udgør 84 % af indtægterne. Kontingenter og lejeindtægter er de faste indtægter. Det vil derfor være ideelt, hvis vi kan nå til, at vores almindelige driftsbudget dækkes af kontingenter og lejeindtægter. Så har vi greenfee indtægter og sponsorater til udvik- 1

2 ling og forbedringer. Dér er vi ikke endnu, - men vi nærmer os. Lad os arbejde på det, så vi kan fastholde en stabil økonomi. Banen Banen er vores største aktiv, plejer vi at sige. Det aktiv har desværre ikke haft det så godt i Det kan vist kun gå fremad. Jesper har fået sin ilddåb som baneudvalgsformand. Når vi snakker banen, er det selvfølgelig først og fremmest vores problemer med oversvømmelse på hul 15, som betyder banelukning i perioder. Alt for mange og alt for lange. Det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Spørgsmålet er hvad. Vi har arbejdet på en løsning i 3 år. Vi troede i november, vi var tæt på en løsning, men sagkundskabens konklusion var, at det ikke giver mening at satse på at bevare hul 15. Vi skal have en langsigtet løsning. Vi skal kunne spille 18 huller, som minimum i sæsonen. Flere forslag er kommet på bordet og de skal nu vurderes teknisk, golfmæssigt og økonomisk. Så kommer der en indstilling. Sagen er så vigtig for klubben, at bestyrelsen ønsker en beslutning truffet på en generalforsamling. Så det er muligt, vi snart ses igen. Information God, saglig og rettidig information til medlemmerne er og bliver afgørende for stemningen i klubben. Det har vi også arbejdet med at forbedre i det forgangne år. Vi har strammet vores arbejdsprocedurer, så referater fra bestyrelsesmøder nu normalt er offentliggjort senest en uge efter mødet. Vores hjemmeside bliver renoveret her i foråret. Den nuværende er ikke så tilgængelig fra smartphones og ipads. Det bliver der nu gjort noget ved. Og så vil jeg også nævne, at vi i februar have et velbesøgt medlemsmøde om baneomlægninger. Selvom der er mange synspunkter og følelser, når det gælder banen, så var det dejligt, at det kunne foregå i en god og konstruktiv tone. Foreningslivet Hvad er det, som karakteriserer Mollerup? Hvori adskiller vi os fra andre klubber? Jeg tror, kammeratskabet og hyggen i Mollerup er unik. Vi har velbesøgte turneringer og vi har frem for alt en række aktiviteter uden for banen, som er med til at styrke sammenholdet og skabe hygge. Vi har et trivselsudvalg og det i sig selv er unikt. Nogle mødes til kor, nogle til bridge, mange kommer til regelaftner og musikarrangementer. Alt det er med til, at vi kender hinanden bedre end man gør i så mange andre store klubber. Kammeratskabet og hyggen er en afgørende faktor for, at det går klubben godt. Det er kernen i foreningslivet. DGU har et mantra, når man snakker fastholdelse af medlemmer. Det lyder: Det er let at melde sig ud af en forening, men det er svært at melde sig ud af et fællesskab. 2

3 Generelt har der været god tilslutning til de forskellige arrangementer på og udenfor banen. I 2015 havde vi igen eventen Opera i engene og alle de ca. 350 tilhørere havde en herlig aften med Den Fynske Opera. Sparekassen Kronjylland var sponsor på arrangementet og det vellykkede arrangement har ført til, at Sparekassen Kronjylland nu er klubbens hovedsponsor i de næste 2 år. Når vi snakker klubliv, vil jeg også nævne Klubberne-i-klubben, hvor rigtigt meget klubliv foregår. Tak for det og tak for jeres indsats for den gode stemning i klubben. Også en række private grupper skaber aktivitet og sammenhold, og bidrager dermed til fællesskabet. Tak for det. Mollerup skal gerne være andet og mere end bare en golfklub. Og lad os så ikke glemme, at invitere nye medlemmer ind i fællesskabet, så de også bliver en integreret del af fællesskabet. Ledelse og samarbejde I 2014 begynde vi en proces med organisationsudvikling. Denne proces har vi fortsat i I årets løb har vi revideret Vision og Værdier, således at disse guidelines nu er mere up to date. Vores kultur bygger på 3 grundlæggende værdier: Respekt, fællesskab og ansvar. Respekt drejer sig særligt om vores adfærd i forhold til golfreglerne, etikettereglerne, klubreglementet, andre spillere og personale. Fællesskab drejer sig særligt om deltagelse i fælles arrangementer, måden vi hilser og omgås på, og måden vi inkorporerer nye medlemmer på. Ansvar drejer sig særligt om engagement, f.eks. ved at deltage i frivilligt arbejde i klubben. Men det drejer sig også om samfundsansvar, f.eks. på miljøområdet og det drejer sig i det hele taget om etisk adfærd. Det bringer mig til vores etiske forretningsprincipper eller Code-of-conduct, som vi vedtog i september. Nogen vil måske spørge, hvorfor vi bruger tid på dette? Det er der flere gode grunde til, men lad mig bare i korthed nævne, at flere idrætsforbund har fået meget dårlig presseomtale pga sager, som nok var undgået, hvis de havde haft nogle etiske retningslinjer. Det er også årsagen til, at både Dansk Idrætsforbund og Dansk Golf Union har god ledelse højt på dagsordenen i Vi er allerede i gang. Og hvad drejer det sig så om? I hovedsagen to principper, som bestyrelsen forpligter sig til at efterleve: 1) Princippet om: Åbenhed og gennemsigtighed. Det drejer sig om åbenhed om regnskaber, møder og mødereferater, opgave- og rollefordeling mv. 2) Princippet om: Socialt ansvar også kaldet Corporate Social Responsibility (CSR). Her forpligter vi os til at overholde gældende love og internationale standarder, herunder miljø og arbejdsmiljø. Og vi accepterer ikke korruption, bestikkelse eller nepotisme. 3

4 Code-of-conduct ligger selvfølgelig ligesom vores andre guidelines på hjemmesiden. Ligeledes har vi i september vedtaget en strategi for perioden frem mod Strategien skal sætte mål og retning og skabe fokus, når vi skal prioritere ressourcerne. Der kommer mange forslag mellem år og dag. Det er godt med iderigdom, men vi er nødt til at have et værktøj at prioritere efter. Det har vi med strategien. Jeg kommer tilbage til strategien sidst i denne beretning. For at medvirke til, at strategien bliver ført ud i livet, holdt vi i januar et arbejdsseminar for bestyrelsen, ledende medarbejdere og repræsentanter for udvalgene. Temaet var frivillige hvordan bliver vi bedre til at organisere det frivillige arbejde? Jeg tror, alle som deltog, var enige om, at vi havde en god dag. Nu skal vi have fulgt op og sat handling bag. Samtidig har vi arbejdet på en ny virksomhedsplan. Virksomhedsplanen er der, hvor vi definerer udvalgenes opgaver osv. og afgrænser dem i forhold til de ansattes opgaver. Nu skal virksomhedsplanen drøftes og vedtages af den nyvalgte bestyrelse, før den sættes i kraft. Vi havde i maj et bestyrelsesseminar med en DGU konsulent for, at vi kan blive bedre til at bruge resultaterne fra Golfspilleren i Centrum. For de som ikke kender Golfspilleren i Centrum, kan jeg oplyse, at det er en rapport vi får 3 gange om året fra DGU. Det er populært sagt en måling af kundetilfredshed. 1/3 af medlemmerne bliver spurgt i maj, 1/3 i juli og 1/3 i september. Greenfeespillere bliver spurgt løbende. Vi får heldigvis ros for mange ting, men der er også noget, vi kan lære at gøre bedre. Ambassadørscoren, som det kaldes, udtrykker hvor mange, der vil anbefale klubben til andre. Og den kunne vi godt ønske os, var lidt højere. Her må vi gøre en kraftig indsats i Vi har været med i DGU s diabetesprojekt, som er et forskningsprojekt. Vores deltagelse bestod i, at en gruppe på 14 personer fik undervisning i golf og de fleste fik også kortet. Projektet har været en succes og vi har fået en del presseomtale. Endelig vil jeg slutte dette afsnit med at fortælle, at vi har forlænget kontrakten med Simon, så den nu løber til udgangen af Hovedpunkter for udvalgenes beretninger Erhvervs- & Sponsorudvalget v/ HC Ralking Udvalget arbejdsopgaver er sponsorater, greenfee, company days og branding. Udvalget har holdt 10 møder siden sidste generalforsamling. Greenfeeindtægter, company days og golf for sjov er indtægtsmæssigt gået tilbage i Vi tilskriver det først og fremmest den våde og kolde sommer. 4

5 Opera i engene er en af vores vigtigste brandingaktiviteter. Det er sponsorpleje og en lejlighed til at træffe nye samarbejdspartnere. I 2015 fik vi et samarbejde med Sparekassen Kronjylland og den kontakt har resulteret i, at Sparekassen Kronjylland nu er vores nye hovedsponsor for de næste 2 år. Hvad angår sponsorater, er vi inde i en rigtig god udvikling. Vores sponsorindtægter er ca kr. højere end budgetteret. Det er selvfølgelig først og fremmest golfmanageren som laver det praktiske arbejde, der skal have æren. Både nytegning og gentegning ser ud til at gå ganske godt. Mollerup Business Club, som er vores netværk for sponsorerne, har nu 26 medlemmer. Vi vil også i 2016 intensivere arbejdet med at gøre dette netværk endnu stærkere. Baneudvalget v/ Jesper Lorentzen 2015 blev med et gennemsnit på 904 mm - eller 27% mere end normalen - det næst vådeste år siden Resultatet kender vi vi spillede kun 17 huller fra midten af august! Den problematik har naturligvis haft første prioritet for Baneudvalget i 2015 og har det også i 2016 og sikkert også i 2017! Vi fik kortlagt Egåen og tilstødende arealer med hjælp fra Orbicon og gik omgående i dialog med Aarhus Kommune. Af øvrige opgaver som Baneudvalget arbejde med i 2015 skal nævnes: Vort ønske om egen brøndboring og et nyt vandingsanlæg løb ind i fornyede krav fra myndighedernes side. Krav som slog bunden ud af budgettet fra Projektet er derfor udsat indtil videre. Medlemsønsker blev opprioriteret i 2015 og skal fremover have en højere placering end tidligere. Baneudvalget har valgt at samkøre Ulriks liste/arbejdsplan og de ønsker, som udvalget modtager. Fælleslisten er fast punkt på alle udvalgsmøder. Referaterne fra Baneudvalgets møder indrykkes på hjemmesiden efter hvert møde. Ved budgetlægningen i 2015 blev det besluttet, at vi vil benytte os af leasing så længe det er konkurrencedygtigt, når nye maskiner skal anskaffes. Det får vi glæde af pr. april maskiner arriverer! Der er fokuseret specielt på greens, idet der er indkøbt en Smithcoruller samt en Singleklipper. Flere af vore stier blev renoveret i årets løb og vi begyndte at renovere dræn flere steder. Drænarbejdet bliver intensiveret i 2016 og I 2015 skulle vi have plantet flere træer herunder manglende 150 mtr.-træer. Den våde bane forhindrede dog brugen af vor træflytter. Arbejdet er udsat til foråret

6 Husudvalget v/ Niels Halleløv Byggesagen er slut på det fysiske plan der udestår en mindre økonomisk tvist, som Mogens Birkebæk er ved at udrede. Restaurant: Der er opsat gardiner i restauranten. Vi har forlænget Simons kontrakt frem til 31. dec Vi har sat ekstra vandtapnings sted op i gården. Vi har opsat ekstra lamper på omklædnings bygning. Energi: Vi har, alle de steder det giver mening, skiftet lyskilderne ud med LED lyskilder. Vi arbejder med andre tiltag for at bringe energi forbruget ned men det koster en del. Informations- og trivselsudvalget v/ Niels Thyssen Udvalget har til formål at sikre kommunikation til medlemmerne og at skabe de bedste rammer for et godt klubliv. Udvalget er i dag opdelt i to underudvalg. Redaktionen, der sikrer kommunikation til medlemmerne m.fl. via hjemmeside, nyhedsbrev, facebook og mails. Det må desværre konstateres, at hjemmesiden der ellers fremstår præsentabel ikke egner sig til nye medier som Ipad og Iphone. Det er derfor besluttet at udvikle en ny hjemmeside, der vil være klar i løbet af foråret Trivselsudvalget, der arrangerer en lang række events og begivenheder for klubbens medlemmer. I 2015 har trivselsenheden været arrangør af Elvis-aften, julehygge, sommerturneringen i juli måned, store oprydningsdag, bridge, kor, aften for nye medlemmer, Golfens dag med meget mere. Det har i den forbindelse heldigvis vist sig, at frivillige gerne giver en hånd med, når trivselsudvalget kalder, hvilket er meget værdifuldt. Det er vurderingen, at trivselsudvalgets arbejde er med til at give tilfredse medlemmer i klubben og sikre samhørighed. Også i 2016 vil Trivselsudvalget stå for en række spændende arrangementer for medlemmerne. Medlems- og baneservice v/ Ulla Köpfli Medlemsservice er et nyt udvalg, som blev nedsat sidste år. Baneservice har eksisteret et halvt år mere. Baneservice kørte rigtig godt i sæson Vi har nu ens tøj med baneservice logo. Vi var mere synlige ved 1. tee sted i spidsbelastninger og vi fik så småt påbegyndt starter funktionen. I 2016 vil vi arbejde videre med muligheden for at have startet på i weekends samt helligdage. Gerne med hjælp fra flere frivillige i klubben. 6

7 Medlemsservice havde i 2015 til opgave at etablere en samspilsordning med andre klubber. Det er lykkedes og vi har fra denne sæson fritspil med 6 andre klubber for kr. 800,- årligt. Klubberne er Aarhus Aadal Golf Club, Markusminde Golf Club, Hobro Golfklub, Randers Fjord Golfklub, Grenå Golfklub, Mariager Fjord Golfklub og Mollerup Golf Club. Navnet er Golfringen Det tegner allerede til at være en stor succes i alle klubberne. Vi har allerede nu knap 100 medlemmer i Mollerup Golf Club. Tak til Claus Dahl og Jan Lauridsen, som har været med til at få dette op at stå. Begynderudvalg v/ Niels Halleløv Vi har spillet 30 onsdagsturneringer. Der har været 1345 deltagere med et gennemsnit på 45 spillere. Vi har afholdt turneringer i oktober, hvor vi har spillet lørdag eftermiddag. 107 nybegyndere er startet i klubben i 2015, heraf har 58 opnået banetilladelse, og er medlemmer. 32 er stadig prøvemedlemmer. Årets vinder af begyndermesterskabet 2015 blev Kim Laursen Pokalen Fortjenstpokalen som tildeles en eller flere som har gjort en særlig indsats i sæsonens løb gik til: Ellinor Carstensen Turneringsudvalget v/ Knud Høgh Vi har i 2015 år afholdt 5 klubturneringer, alle med næsten fuld tilslutning. Fremover bliver det sådan, at alle scorekort bliver indtastet ved afleveringen. Vi kan så være færdige med det endelige - og forhåbentlige mere rigtige - resultat noget hurtigere. Vi laver i april et lille turneringslederkursus for turneringsledere fra alle klubber i klubben og begynderudvalget. I år kommer der nye sponsorer på banen: Golfhæftet, Mollerupgård og sidst, men ikke mindst, vor nye hovedsponsor: Sparekassen Kronjylland. Klubmesterskaberne fik ikke så stor tilslutning som året før. De lå nok lidt sent på sæsonen. Men stadig stor tilslutning. I år får vi nye aldersgrænser i de forskellige grupper, men vi bibeholder handicapgrænsen ved 36. Præmieoverrækkelsen vil i år blive ændret således, at præmierne i de aldersbetingede grupper bliver overrakt straks efter turneringens afslutning om søndagen. Den åbne række får så præmieoverrækkelse søndagen efter. 7

8 I regionsgolf klarede vi os rigtig godt, to oprykninger og en nedrykning. Jeg vil gerne sige tak til alle de medlemmer som har mailet for at komme på hold, jeg håber at det lykkes for rigtig mange af jer. Sportsudvalget v/ Jesper Høybye/ Marianne Maegaard Sportsudvalget er overordnet ansvarlig for junior- og elitearbejdet i Mollerup Golf Club. Her udstikkes retningslinier og formuleres strategier for de 2 underliggende afdelinger. Det er ligeledes sportsudvalget, der styrer økonomien således at målsætningerne nås. Vi har igen i år væres begunstiget med et flot budget, som er stillet til rådighed af klubben og vi har lagt os i selen for at give valuta tilbage for pengene. Juniorudvalget: Antallet af juniorer ser ud til at være stabiliseret efter flere år med tilbagegang. Ca. 40 piger og drenge deltager i træning og turneringer på alle niveauer lige fra nybegyndere til nogle af de bedste i landet. Af de ca. 40 juniorer, vi har i afdelingen, er de ca. 30 meget aktive. Vi er sikre på, at der er masser af nye pige- og drengetalenter på vej På toppen af juniorafdelingen bliver der på ny præsteret: Frederik Sejr er nu med i Landsholdets A-trup og Mads Røddik er indlemmet i landsholdets udviklingstrup. At have 2 spillere inde omkring landsholdet på én gang er der vist ikke mange klubber, der kan prale af. Men det kan vi altså! B. Vores udfordringer i 2016 og fremover Sidste år ridsede jeg de 5 vigtigste udfordringer for det kommende år op. Det vil jeg også gøre i år. Vores 5 vigtigste udfordringer i Hul 15 mv. 2. Økonomien et overskud i niveau med det for Tilfredshed hos medlemmer, sponsorer, greenfeespillere og personale. 4. Kvalitetsudvikling. 5. Peters gård. Hvordan ser det aktuelt ud i forhold til de udfordringer? Hul 15 mv. Der er sket rigtigt meget i de sidste 4 måneder. Vi har bl.a. fået en række konkrete forslag til, hvordan vi kan lave baneændringer, så vi undgår de våde huller. Nu skal baneudvalget 8

9 vurdere disse forslag og komme med en indstilling. Dernæst er det op til bestyrelsen at komme med en konkret plan for gennemførelse, herunder selvfølgelig økonomi. Jeg ved, alle synes, det haster. Det gør det også, men det er vigtigt, vi får en løsning, som holder mange år frem. Derfor må vi også sikre, at der er kvalitet i beslutningsprocessen. Når bestyrelsen har et forslag klar, vil det blive forelagt en generalforsamling. Vi håber, det kan blive i løbet af et par måneder. Økonomien Økonomien er en udfordring i de fleste golfklubber. Heldigvis har vores økonomi det bedre, end den længe har haft. Den kurs skal vi gerne fortsætte. Det kræver, at vores bane er spilbar, at vi har et godt foreningsliv og et godt renommé, så vi kan tiltrække nye medlemmer og sponsorer. Tilfredshed hos brugerne Som nævnt tidligere, er vores ambassadørscore i Golfspilleren i Centrum ikke så høj, som vi kunne ønske. Derfor har vi iværksat en række initiativer, som skal afhjælpe dette. Vi tror også Golfringen vil medvirke til tilfredse brugere. Kvalitetsudvikling Vi er nået langt med vores organisatoriske set up i 2015 bl.a. med strategiplanen. Nu skal vi have Virksomhedsplanen gjort færdig og have den til at virke. En del af arbejdet med organisationsudvikling er at få flere frivillige involveret. Det vil der være fokus på i Peters gård Hvis vi kan overtage grunden, kan vi forskønne hele området ved at rydde op i skoven, fjerne de gamle ruiner og flytte sandbunkerne ved parkeringspladsen. Vi tror også, det er en realistisk mulighed at opføre en hal, som kan bruges af greenkeeperne om sommeren og bruges til træning om vinteren. Og så er der jo kommet forslag om, at hul 18s green skal ligge på grunden, så der bliver udsigt til den fra terrassen. Lad os se, hvad der er muligt. Vi er ikke kommet ret meget nærmere en overtagelse siden sidste generalforsamling. Den officielle pris er stadig kr. og det vil vi ikke give. Men vi har ikke opgivet. Vi arbejder stadig på at overtage gården, men på fornuftige vilkår. C. Strategi hvordan når vi målene? Bestyrelsen har i 2015 vedtaget en strategiplan frem til Jeg orienterede ret udførligt om indholdet i min beretning sidste år og vil derfor i år nøjes med at trække hovedpunkter frem. Strategiplanen ligger iø på hjemmesiden. 9

10 Strategier Mollerup Golf Clubs strategiplan for perioden : Strategi # 1: Økonomi Det er afgørende for klubben internt som eksternt at have en stabil økonomi. Det forudsætter et medlemstal omkring det nuværende, helst lidt flere. Dette forudsætter igen høj medlemstilfredshed og et godt brand. Strategi # 2: Faciliteter Faciliteterne omfatter baneanlægget i sin helhed - stor bane, par 3 bane og træningsfaciliteter - og nuværende og evt. kommende bygninger. Det er af afgørende vigtighed at sikre en 18-hullers bane som er spilbar i sæsonen (hul 15 problematikken). Strategi # 3: Samvær Trivsel og fællesskab er afgørende for en god klubkultur og en god stemning, som igen er afgørende for, at klubben har en stabil økonomi. Golfringen bliver en vigtig del af dette. Strategi # 4: Branding Klubbens omdømme er afgørende for at fastholde nuværende medlemmer og tiltrække nye og tilsvarende gælder for sponsorområdet. Det er derfor centralt, at såvel medlemmer som sponsorer hele tiden har en god historie at fortælle om Mollerup. Strategi # 5: Engagement Mollerup Golf Club er en forening som driver en bane med tilhørende faciliteter. Vi ønsker således fundamentalt at adskille os fra countryclubber/pay-and-play, hvor tilhørsforholdet alene drejer sig om et betalingsforhold. Det er således foreningen, som styrer forretningen og medlemmernes engagement er derfor afgørende. Strategi # 6: Kompetencer Kompetenceområdet dækker såvel de ansatte som de frivillige. En vedvarende udvikling af såvel ansatte som frivilliges kompetencer er afgørende for, at klubben udvikler sig frem mod at være Danmarks mest veldrevne golfklub. Tak til medarbejdere og frivillige Til slut vil jeg gerne sige en stor tak til personalet, som gør en stor indsats for, at klubben til enhver tid fungerer. I arbejder ihærdigt og loyalt for, at vi medlemmer kan få nogle gode oplevelser. Tak for det. 10

11 Også en rigtig stor tak til alle frivillige, som bidrager ti, at Mollerup Golf Club fungerer i stort som småt. Tak til alle jer, som tager et slæb med at arrangere turneringer og tak til alle jer, som møder til arbejdsdag og alle de andre frivillige aktiviteter. Og også tak til alle jer, som bidrager til den gode stemning med godt humør og ved at hilse på hinanden. Mange af vores gæster bliver forbløffede, når nogen siger hej til dem på parkeringspladsen. Men de føler sig godt modtaget så bliv endelig ved med det også i Og så til slut: Jeg synes, der er rigtigt meget at glæde sig over i Mollerup. Vi kan ikke forvente at få medvind på alle 18 huller på en runde heller ikke sådan organisatorisk ment. Men vi kan i 2016 se frem til nogle gode golfrunder og et positivt og godt kammeratskab. Flere gode initiativer er sat i gang og flere vil komme. Det skal alt sammen være med til at give os en god bane og et godt klubliv. Det håber jeg, I også alle sammen vil bidrage til i Aarhus d. 15. Marts 2016 HC Ralking Formand, Mollerup Golf Club 11

Mollerup Golf Club Generalforsamling 2016

Mollerup Golf Club Generalforsamling 2016 Mollerup Golf Club Generalforsamling 2016 Udvalgenes beretninger Baneudvalget v/ Jesper Lorentzen Det kan ikke længere hemmeligholdes, at 2015 blev et vådt og blæsende golf år! Nedbøren for 2015 blev med

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Knud Høegh (KH) Jesper Lorentzen (JL) Anne Terndrup (AT suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager)

Marianne Maegaard (MM) Knud Høegh (KH) Jesper Lorentzen (JL) Anne Terndrup (AT suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag d. 19. januar 2016 i klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NH) Marianne Maegaard (MM) Knud Høegh (KH) Jesper Lorentzen

Læs mere

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt.

Jesper Lorentzen (JLO) Hans Martin Skou (HMS) Jan Lauridsen (JL Golfmanager) Gæst: Poul Lindberg, intern revisor deltog under pkt. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat: møde # 3 efter GF 2016 Mødedato & sted: onsdag den 18. maj 2016 Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NH) Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum (RB)

Læs mere

Mollerup Golf Club. Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset

Mollerup Golf Club. Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag d. 9. november 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg, intern revisor og Claus Gråbæk, Onlinekontoret deltog under pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 6. oktober 2015 kl. 17.00 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 25. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 25. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 25. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 16. juni 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2016 2020

S T R A T E G I P L A N 2016 2020 S T R A T E G I P L A N 2016 2020 November 2015 Version 6 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4.

Gæster: Poul Lindberg (MGC s interne revisor) og Claus Gråbæk (Econta) deltog i mødet til og med pkt. 4. Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: mandag, den 13. april 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen

Læs mere

Beretningen, afsnit A, indbefatter et kort resumé af beretningerne fra de enkelte udvalg. Disse beretninger kan læses i deres helhed på hjemmesiden.

Beretningen, afsnit A, indbefatter et kort resumé af beretningerne fra de enkelte udvalg. Disse beretninger kan læses i deres helhed på hjemmesiden. Mollerup Golf Club Formandens beretning på ordinær generalforsamling 21. marts 2017 A. Året der gik B. Vores udfordringer i 2017 og fremover C. Strategi hvordan når vi målene? Beretningen, afsnit A, indbefatter

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 12. november kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 12. november kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Onsdag d. 12. november kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 12. november 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL)

Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) Virksomhedsplan for Golfklubben Lillebælt (GKL) GKLs formål Klubbens formål Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane med dertil hørende aktiviteter og at skabe gode muligheder for, at medlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland.

DRIFTSPLAN 2016. Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. - Den foretrukne i Sønderjylland DRIFTSPLAN 2016 Vision Sønderjyllands Golfklub skal være den foretrukne i Sønderjylland. Sønderjyllands Golfklub vil fastholde de nuværende medlemmer, tiltrække nye medlemmer

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant)

Marianne Maegaard (MM) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Anne Terndrup (AT suppleant) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 18. august 2015 kl. 16.30 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Knud Høgh (KH) Marianne Maegaard (MM) Jesper Lorentzen (JLO)

Læs mere

Knud Høgh (KH) Jesper Lorentzen (JLO) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager)

Knud Høgh (KH) Jesper Lorentzen (JLO) Morten Nielsen Olesen (MNO suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat Mødedato og sted: tirsdag, den 8. december 2015 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Jesper Lorentzen (JLO) Ulla Køpfli

Læs mere

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen

Årsberetning. Trehøje Golfklub - en naturlig del af Vestjylland Røddingvej 21 A - 7480 Vildbjerg. Bestyrelsen Årsberetning Bestyrelsen Nu kan vi snart se tilbage på endnu et år i Trehøje Golfklubs historie. Marius har brugt meget tid sammen med Maibrit på at indføre et nyt regnskabssystem der hænger godt sammen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Lørdag den 10. januar 2009. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Turneringsansvarlig - Peter

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Klubbens formand Poul Christensen bød de 66 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Til stede: Tove Vestergaard, Jan Lauridsen, HC Ralking, Niels Balshøj, Esben Kjeldsen, Marianne Maegaard, Søren Jensen, Poul Lindberg, Per Bech og

Læs mere

Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum (RB) Jesper Lorentzen (JLO) Lasse T. Kristensen (LK suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager)

Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum (RB) Jesper Lorentzen (JLO) Lasse T. Kristensen (LK suppleant) Jan Lauridsen (JL golfmanager) Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat: møde # 1 efter GF 2016 Mødedato og sted: onsdag den 30. marts 2016 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Niels Halleløv (NCH) Knud Høgh (KH) Rikke Brøndum

Læs mere

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S:

Orientering fra generalforsamling i Dueodde golfbane A/S: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. juli 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 15. januar 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Baneansvarlig - Egon Christensen

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015

Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015 Bestyrelsens beretning om årets gang i KGC sæson 2014/2015 Kære medlemmer, Indledning - generelt Hermed bestyrelsens beretning for sæsonen 2014/2015 Sæsonen 2015 var den anden i Kalø Golf Club s nye rolle

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014

Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 1 Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 21-05-2014 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Peter Sparre Andersen (PSA), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ),

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016

Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2016 Til stede: Hans B. Johnsen, Hans-Erik Nielsen, Per L. Jensen, Ivan Skovsted, John Knudsen og Svend Erik Pedersen Fraværende: Nikolaj F. Jensen Sekretær:

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet.

Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Referat generalforsamling i Grundejerforeningen Fursundparken lørdag d. 7. maj 2016 kl. 14.00 i Åsted Forsamlingshus Åstedet. Ad 1: Valg af dirigent Christian Lauridsen valgt Ad 2: Valg af stemmetællere

Læs mere

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef).

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2012. Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referent: Arne

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016

Referat. Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 Referat Afdelingsgeneralforsamling i Tikøb Golf 18.01.2016 1. a. Valg af dirigent: Henrik Kam blev valgt som dirigent. Oplyste at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, dels ved annoncering i Nordsjælland

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret.

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret. REFERAT Side 1 GENERALFORSAMLING SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2014/15 Så går vi videre med den ordinære generalforsamling og også velkommen til den. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne

Læs mere

Baneudvalgets beretning for 2014

Baneudvalgets beretning for 2014 Baneudvalgets beretning for 2014 Sæson 2014 generelt Efter en mild vinter blev banen åbnet med sommergreens den 28. februar, og åbningsturneringen kunne afvikles som planlagt. Greens var til en start ikke

Læs mere

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år.

På indtægtssiden er vi optimistiske og arbejder vi med et budget der ligger en smule over det over de tal der blev realiseret i år. BERETNING 2016 TGS Årsregnskab Bestyrelsen afleverer i år et regnskab med et oveskud på 110.000 kr. Det er 150.000 kr. mindre end budgettet på 260.000 kr. men alligevel et tilfredsstillende resultat set

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Skjoldenæsholm golfklub er et fantastisk sted. Dejlige baner, skøn natur og ikke mindst en masse fremragende medlemmer. I de senere år har vi været udfordret

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 26. marts kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Onsdag d. 26. marts kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Onsdag d. 26. marts kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 26. marts 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

C M O L L E. Mollerup Golf Club. Bestyrelsen Mødereferat: Møde # 4 efter GF Mødedato og sted: tirsdag, den 27. juni 2017 i.

C M O L L E. Mollerup Golf Club. Bestyrelsen Mødereferat: Møde # 4 efter GF Mødedato og sted: tirsdag, den 27. juni 2017 i. B U C M O E R U P G O F Mollerup Golf Club Bestyrelsen Mødereferat: Møde # 4 efter GF 2017. Mødedato og sted: tirsdag, den 27. juni 2017 i Klubhuset Deltagere: H. C. Ralking (HC) Hans Martin Skou (HMS)

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

ALLERØD FODBOLD KLUB MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING 2008: Bestyrelsens beretning vil bestå af 2 dele. Først den generelle del, som jeg vil fremlægge. Herefter vil afdelingsformændene supplere med en beretning fra de respektive afdelinger.

Læs mere

Forord: Vi glæder os til mange gode og hyggelige golfstunder i sæson 2014-15. Hilsen Bestyrelsen.

Forord: Vi glæder os til mange gode og hyggelige golfstunder i sæson 2014-15. Hilsen Bestyrelsen. Forord: Vi har i bestyrelsen indlagt forskellige nye spil i den kommende sæson. Vi håber, at medlemmerne tager godt imod initiativet. Hvis du har et forslag til et spil, hører vi gerne fra dig. Vi glæder

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling i Gyttegård Golfklub Tirsdag den 27.november 2007 (Hovborg kro)

Generalforsamling i Gyttegård Golfklub Tirsdag den 27.november 2007 (Hovborg kro) Generalforsamling i Gyttegård Golfklub Tirsdag den 27.november 2007 (Hovborg kro) 1: Valg af dirigent: Formanden bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Erik Enggaard som dirigent. Erik Enggaard

Læs mere

Tønder Golfklub. Newsmail Nr. 2 2016. 28. april 2016

Tønder Golfklub. Newsmail Nr. 2 2016. 28. april 2016 Tønder Golfklub Newsmail Nr. 2 2016. 28. april 2016 1) Nye medlemmer / spil gratis kampagne i 2016 Begynderudvalgets kampagne for hvervning af nye medlemmer med afholdelse af åbent-husarrangement den 4.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. april 2013 kl. 19.00 22.00 i bestyrelseslokalet Afbud fra Rene Tauner 1. Opfølgning på generalforsamling Henrik Høgstrup Nye vedtægter er underskrevet og mangler alene

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde mandag 11. maj 2015 kl. 18.00-22.00

Referat fra bestyrelsesmøde mandag 11. maj 2015 kl. 18.00-22.00 Referat fra bestyrelsesmøde mandag 11. maj 2015 kl. 18.00-22.00 Deltagere: Henning Nielsen, Jens Duval, Rene Brodin, Jane Bojsen, Hans Otto Kristiansen, Ulrik Skovgaard og Christian Lose Afbud: Referent:

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 14. marts 2015 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100 1552 København V Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Niels Kloster, Joakim

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. maj 2014 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 21. maj 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: H.C. Ralking (HC)

Læs mere

Bilag 1. Hammel Golf Klub

Bilag 1. Hammel Golf Klub Indledning Så er det igen blevet tid til at se tilbage på den netop afsluttede sæson. Det har været en sæson hvor vi har været begunstiget af forholdsvis - godt vejr og dermed rigtigt mange dage med tæt

Læs mere

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen

Gyttegård Nyt marts 2016. VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen VELKOMMEN TIL SÆSON 2016 ved formand Hans Bennetzen Så nærmer tiden sig til en ny, og forhåbentlig spændende golfsæson. Den 3. april er der vor traditionelle åbningsmatch, hvor vi håber rigtig mange tilmelder

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle-

MOLLERUP GOLF CLUB. Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 27. juni 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 27. juni 2013 i klubbens lokaler Molle- rupvej 7 Risskov. Til stede: Hans Chr.

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 7. februar 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 7. februar 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 7. februar 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 7. februar 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans

Interview med chefgreenkeeper Adam Evans Interview med chefgreenkeeper Adam Evans v/mogens Damm Dette interview blev lavet d. 21.januar, 2016, nogle dage før Adam tiltræder sit nye arbejde som chefgreenkeeper i Frederikshavn Golf Klub. Adam Evans

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Få kontakt til hele Djursland.

Få kontakt til hele Djursland. Sponsor for Norddjurs Golfklub Få kontakt til hele Djursland. 800 medlemmer fra Randers i vest til Grenå i øst, og mindst 2000 betalende gæster årligt. Om Norddjurs Golfklub Hvorfor sponsorstøtte? Norddjurs

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Kastrup Gymnastikforening af 1966

Kastrup Gymnastikforening af 1966 Kastrup Gymnastikforening af 1966 Årsberetning 2013 Formandens beretning: Vi har igen i år haft en sæson med fremgang både mht. resultater i vor konkurrence afdeling men også mht. medlemstal og trænere,

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU - Generalforsamling - 7. februar 2016 Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Odense Eventyr Golf. Company Days et væld af muligheder

Odense Eventyr Golf. Company Days et væld af muligheder Odense Eventyr Golf Company Days et væld af muligheder Company Days - vi gør det lidt bedre! En Golf Company Day på Eventyr Golf bliver en unik oplevelse for alle deltagere, og en fantastisk mulighed for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

YHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

YHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 1 6. j uni 2 0 0 9 Numme r 2 YHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross Club.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden CJE. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde CJE

1. Godkendelse af dagsorden CJE. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde CJE Offentligt referat Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 kl. 17.00 20.00 Deltagere Carsten Jensen (CJE) Carsten Bach (CB) Kaj Bækgaard (KB) Anders Stampe (AS) Christian Alstrup (CA) Lissi Bank Lassen (LBL)

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 12. december 2012 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 12. december 2012 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 12. december 2012 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende:

Læs mere