Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007"

Transkript

1 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007

2 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring og QIS 3 Tilsyn, organisation og oplysningspligt Koncerntilsyn og kapitalkrav til koncerner CEIOPS arbejdsgrupper Processen i Europa og i Danmark

3 EU Procedure Niveau 1: Rammedirektiver Niveau 2: Forordninger Niveau 3: Vejledning/standarder Niveau 4: Håndhævelse (EU-ret) Kommissionen, Rådet, Parlamentet Kommissionen, EIOPC CEIOPS Kommissionen, Medlemsstaterne

4 Målsætninger og overordnede rammer

5 beskytte kunderne Målsætninger solvenskrav skal afspejle risikoen (alle risici) inddrage intern risikostyring harmoniserede regler: EU og brancher proportionalitet

6 Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Kapitalkrav (MCR, SCR): Forsikringsrisiko Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Likviditetsrisiko Hensættelser Investeringer Kapitalelementer Tilsynsstandarder Stress test Risikostyring Interne kontroller ( 71) Kapitalkrav: Likviditetsrisiko Solvensbehov (Skønsmæssigt) Regnskabsregler (IASB) Offentliggørelse Markedsdisciplin

7 Udkast til direktiv juli 2007 Solvens II og sammenskrivning af eksisterende forsikringsdirektiver Selskaber, hvis årlige præmieindtægter ikke overstiger 5 mio. EUR, er ikke omfattet

8 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (1) Investeringsregler prudent person Kapitalelementer Værdiansættelsesmetoder for hensættelser Beregningen af kapitalkrav på baggrund af kvantificerbare risici Solvency Capital Requirement (SCR) Minimum Capital Requirement (MCR)

9 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (2) Kapitalelementer Tre tiers efter evne til at dække tab Både indbetalt og ikke-indbetalt Liste fastsættes på niveau 2 Grænser: SCR: mindst 1/3 del tier 1 og højst 1/3 del tier 3 MCR: ikke indbetalt kapital kan ikke bruges og tier 2 højst ½ del

10 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (3)

11 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (4) Risikokomponenter der kan hedges Markedskonsistent værdiansættelse Risikokomponenter der ikke kan hedges Bedste skøn + risikotillæg (beregnet vha. Cost-of-Capital metoden)

12 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (5) Selskabet skal overvåge SCR på on-going basis Indeholder adgang til at anvende fuld/partiel intern model til beregning af SCR

13 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (6) SCR (modulær opbygning): Skal indeholde alle væsentlige, kvantificerbare risici kalibreres til 99,5 % VaR (99,5 % sikkerhed for at kapitalen er tilstrækkelig over en tidsperiode på 1 år) justering som følge af muligheden for at anvende bonusreserver til at dække tab (liv) modul-opbygningen specificeres i bilag IV til direktivet brud af SCR medfører reaktioner efter ladder of intervention

14 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (7)

15 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (8) MCR (modulær eller kompakt metode): Modulær: kalibreres til 90 % VaR indeholder kun de væsentlige risikomoduler Kompakt: kalibreres til 1/3 af SCR (= 80% VaR under forudsætning af en normal fordeling) Forskellen mellem MCR og SCR skal være tilstrækkelig til at ladder of intervention kan anvendes

16 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1

17 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Markedsrisiko (1) art. 104 (5) Mindst følgende undermoduler i SCR Renterisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i rentekurven eller volatiliteten i rentesatser Aktiekursrisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten i markedskursen på aktier

18 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Markedsrisiko (2) art. 104 (5) Mindst følgende undermoduler i SCR Ejendomrisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten for markedsprisen på fast ejendom Spread risk følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten for kreditspreads i forhold til den risikofri rentekurve

19 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Markedsrisiko (3) art. 104 (5) Mindst følgende undermoduler i SCR Valutakursrisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten for valutakurser Koncentrationsrisiko andre risici hidrørende fra manglende diversificering af selskabets aktiver eller enkelte store eksponeringer

20 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Modpartsrisiko (1) art. 104 (6) Modpartsrisiko Skal afspejle potentielle tab som følge af modparters misligholdelse eller tab af kreditværdighed Indeholder alle risikoreducerende aftaler (derivater, genforsikring o.l.)

21 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Operationel risiko (1) art. 105 Operationel risiko Dækker operationelle risici der ikke er inkluderet i de øvrige risikomoduler For unit link skal beregningen tage udgangspunkt i årlige udgifter For øvrige skal beregningen tage udgangspunkt i præmieindtægter og forsikringsmæssige hensættelser. Herunder specifikt, at kravet ikke kan overstige 30 % af BSCR

22 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (1) art. 104 (3) Mindst følgende undermoduler i SCR: Dødelighedsrisiko & levetidsrisiko risiko for en negativ ændring i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i dødelighedsintensiteten Invaliditetsrisiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til en stigning i invaliditetsintensiteten

23 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (2) - art. 104 (3) Mindst følgende undermoduler i SCR: Omkostningsrisiko risiko for en negativ ændring i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i udgifterne hørende til forsikringskontrakterne Genoptagelsesrisiko (Annuiteter fra skadesforsikring) risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i behandlingen af annuiteter.

24 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (3) - art. 104 (3) Mindst følgende undermoduler i SCR: Udløbsrisiko risiko for en negativ ændring i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i antallet af betalingsafbrydelser og tilbagekøb Katastroferisiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ekstreme eller usædvanlige begivenheder

25 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (4) - art. 106 Beregningen af SCR skal indeholde en justering som afspejler hensættelsernes evne til at absorbere uforudsete tab (bonusreserver) Den tabsabsorberende effekt findes ved at sammenligne bonusreservernes størrelse beregnet med bedste skøn og størrelsen under ugunstige omstændigheder

26 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (5) art. 108 (1) I senere forordninger præciseres bl.a. følgende: de undermoduler, der er nødvendige (måske viser der sig et behov for flere) de metoder, antagelser og standardparametre, der skal benyttes ved beregningen den metode der skal anvendes til at justere kapitalkravet for den tabsabsorberende del af hensættelserne (art. 106) korrelationsparametrene dog er den overordnede matrix defineret i bilag IV til direktivet (liv er korreleret 0,25 til markedsrisiko og 0,25 til modpartsrisiko) muligheder for forenklede beregninger

27 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (6) art. 126 og 127 MCR den absolutte nedre grænse for minimumskapitalkravet er 2 mio. EUR for livsforsikringsselskaber i senere forordninger præciseres hvordan minimumskapitalkravet beregnes.

28 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (7) QIS 3 - SCR opbygning var som i direktivudkastet ~ de overordnede korrelationer var også de samme Reduktionen af SCR som følge af den tabsabsorberende evne i hensættelserne blev beregnet på de enkelte risikomoduler

29 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (8) QIS 3 life companies Medium or SCR ratio (Solvency II) Small large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

30 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (9) QIS 3 life companies SCR (Solvency II) / SCR (Solvency I) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

31 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (10) QIS 3 - MCR modulopbygning med ét livsforsikrings-modul simpel faktorbaseret beregning på dødelighed, levetid og omkostninger for unit link forsikringer reduktion af MCR som følge af den tabsabsorberende evne i hensættelserne Simpel beregning som medførte at flere selskaber fik en negativ MCR test af absolut nedre grænse på 1 mio. EUR

32 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (11) QIS 3 MCR(Solvency II) / SCR(Solvency II) Life Min -4000% 10 pct. -964% 25 pct. -251% 50 pct. 0% 75 pct. 36% 90 pct. 46% Max 424% Simple average -310% Observations 31

33 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (12) QIS 3 life companies Available Capital (Solvency II) / MCR Alt. 1 (Solvency II) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

34 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (13) QIS 3 - konklusioner generel positiv holdning overfor strukturen og designet af modellen, men: resultaterne er meget påvirket af beregningen af den tabsabsorberende evne i hensættelserne det bør undersøges om problemerne med at beregne den korrekte reduktion er et isoleret dansk problem problemerne går igen i beregningen af MCR

35 Spørgsmål?

36 Skadesforsikring i Solvens II-forslaget

37 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (1) Mindst følgende undermoduler i SCR art. 104 (2): Præmie og reserve risiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser og størrelsen af skadeserstatninger Katastrofe risiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ekstreme eller usædvanlige begivenheder

38 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (2) I senere forordninger præciseres bl.a. art. 108 (1): som i liv, herunder: de undermoduler, der er nødvendige (måske viser der sig et behov for flere) korrelationsparametrene (den overordnede matrix er defineret i bilag IV til direktivet skade er korreleret 0,25 til markeds risiko og 0,5 til modparts risiko)

39 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (3) MCR art. 126 (1) den absolutte nedre grænse for minimumskapitalkravet er 1 mio. EUR for skadesforsikrings- og genforsikringsselskaber i senere forordninger præciseres hvordan minimumskapitalkravet beregnes

40 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (4) QIS 3 - SCR opbygning var som i direktivudkastet ~ de overordnede korrelationer var også de samme korrelationen mellem præmie og reserve risiko og katastrofe risiko var sat til 0 korrelationer mellem brancherne viste sig forholdsvis passende

41 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (5) QIS 3 non life companies Medium or SCR ratio (Solvency II) Small large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

42 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (6) QIS 3 non life companies SCR (Solvency II) / SCR (Solvency I) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

43 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (7) QIS 3 - MCR modulopbygning med ét skadesforsikringsmodul test af absolut nedre grænse på 1 mio. EUR resultaterne ser meget fornuftige ud

44 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (8) QIS 3 MCR(Solvency II) / SCR(Solvency II) Non life Min 15% 10 pct. 21% 25 pct. 25% 50 pct. 30% 75 pct. 39% 90 pct. 45% Max 46% Simple average 32% Observations 38

45 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (9) QIS 3 non life companies Available Capital (Solvency II) / MCR Alt. 1 (Solvency II) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

46 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (10) QIS 3 - konklusioner overordnet giver modellen fornuftige resultater for skadesforsikring for præmie og reserve risiko er det et problem, at præmien bruges som volumenmål (SCR stiger med præmien, selvom risikoen falder) der mangler mere præcise retningslinier for behandling af arbejdsskade scenarier til beregning af katastrofe risiko bør specificeres af enten CEIOPS eller Finanstilsynet

47 Spørgsmål?

48 Tilsyn, organisation og oplysningspligt i Solvens II-direktivforslaget

49 Tilsyn Artikel Tilsynsmyndighederne udfører deres hverv på gennemsigtig og ansvarlig vis og respekterer hensynet til beskyttelse af fortrolige oplysninger Tilsynsmyndighederne skal have de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre tilsynet Tilsynsmyndighederne gives beføjelser til at træffe forebyggende og korrigerende foranstaltninger med henblik på at sikre, at selskaberne overholder direktivet

50 Tilsyn - tilsynsproces Artikel 36 Tilsynsmyndighederne skal undersøge og foretage evaluering de strategier, processer og rapporteringsprocedurer, som selskaberne indfører med henblik på at overholde direktivet Denne undersøgelse og evaluering skal omfatte en vurdering af de kvalitative krav til ledelsessystemet, en vurdering af de risici, som de pågældende selskaber står overfor eller kan komme til at stå overfor, samt en vurdering af selskabernes evne til at måle disse risici under hensyn til den kontekst, som de opererer inden for. Herudover evalueres egenkapitalens kvalitet og størrelse, samt overholdelse af: reglerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser kapitalkravene investeringsreglerne evt. kravene til komplette eller partielle interne modeller

51 Kapitaltillæg Artikel 37 I forlængelse af tilsynsprocessen kan tilsynsmyndighederne i exceptionelle tilfælde og ved begrundet afgørelse stille krav om et kapitaltillæg for et selskab. Denne mulighed må kun benyttes i følgende tilfælde: a) når tilsynsmyndighederne finder, at risikoprofilen afviger væsentligt fra de antagelser, der ligger til grund for solvenskapitalkravet beregnet med standardformlen, og en komplet eller partiel intern model ikke er på plads b) når tilsynsmyndighederne finder, at risikoprofilen afviger væsentligt fra de antagelser, der ligger til grund for solvenskapitalkravet beregnet med en komplet eller partiel intern model, fordi visse kvantificerbare risici ikke fanges i tilstrækkelig grad, og det ikke inden for en passende tidsramme er lykkedes at tilpasse modellen c) når tilsynsmyndighederne finder, at ledelsessystemet afviger væsentligt fra standarderne, og at disse afvigelser forhindrer selskabet i at sikre en korrekt vurdering og styring af de risici, som det er eller kunne blive udsat for, og at andre foranstaltninger næppe vil kunne udbedre manglerne inden for en passende tidshorisont.

52 Kapitaltillæg - fortsat Artikel 37 I litra a)- og b)-tilfælde beregnes kapitaltillægget på en måde, der sikrer, at selskabet overholder solvenskapitalkravet I litra b)-tilfælde sikrer tilsynsmyndighederne endvidere, at selskabet gør enhver anstrengelse for at rette op de mangler, der har ført til kapitaltillægget Tilsynsmyndighederne tager kapitaltillægget op til revision mindst en gang om året, og kravet ophæves, når selskabet her rettet op på manglerne Kapitaltillægget må kun være af permanent karakter, når betingelserne i litra a) fortsætter med at afvige væsentligt Solvenskapitalkravet inklusive kapitaltillægget erstatter det utilstrækkelige solvenskapitalkrav Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser omkring ved hvilke omstændigheder der kan stilles krav om kapitaltillæg, og hvordan det skal beregnes

53 Tilsyn Artikel 38 Tilsyn med outsourcede aktiviteter Tjenesteyderen skal samarbejde med tilsynsmyndighederne Sikre tilsynsmyndighederne adgang til data hos tjenesteyderen og tjenesteyderens forretningslokaler Sikres ved at selskaberne stiller disse krav ved indgåelse af outsourcingaftaler

54 Organisation Artikel og Ledelsessystem Egnethed og hæderlighed Risikostyringssystemer Intern kontrol Intern revision Aktuarfunktion

55 Vurdering af egen risiko og solvens Artikel 44 Selskabets samlede solvensbehov Selskabets overholdelse af kapitalkravene Væsentlige afvigelser mellem antagelserne bag beregningen af solvenskapitalkravet og selskabets risikoprofil Integreret del af strategien Resultatet af vurderingen indberettes til tilsynsmyndighederne

56 Outsourcing Organisation Artikel flytter ikke ansvaret for forpligtigelsen Tilsynet skal underrettes på forhånd Gennemførelsesforanstaltninger Artikel 41 48, dog ikke vurderingen af egen risiko og solvens, jf. artikel 44

57 Oplysningspligt Artikel 50, Forsikringsselskaber skal årligt offentliggøre en rapport om solvens og finansiel situation Krav til indhold bl.a. kapitalens elementer, solvenskapitalkravet og evt. kapitaltillæg Gældende principper Ajourføringer og frivillige oplysninger Politik og godkendelse Gennemførelsesforanstaltninger

58 Oplysningspligt fortsat Artikel 51 Årlige offentlige oplysninger fra CEIOPS Opdeling på typer af kapitaltillæg Fordeling af kapitaltillæg som pct. af solvenskapitalkravet Rapport om konvergens i forhold til kapitaltillæg

59 Spørgsmål?

60 Koncerntilsyn i Solvens II-forslaget

61 Gennemgangens indhold 1. Koncerntilsyn - om koncerntilsynets ansvar, informationsudveksling mellem berørte tilsyn og om tilsynsniveauer 2. Koncernsolvens - om beregning af koncerners solvenskapitalkrav og koncernstøtte (og om undtagelse fra visse artikler om solotilsyn) 3. Koncernrisici om risikokoncentration, interne transaktioner, risikostyring og intern kontrol 4. Koncerner med forbindelse til 3. lande

62 Koncerntilsyn (I) Forslaget ændrer filosofien for koncerntilsynet radikalt Fra solo-plus-tilsyn til koncerntilsyn Forslaget påvirker direkte udøvelsen af solotilsyn for datterselskaber i en koncern under koncerntilsyn Koncerntilsynet fører tilsyn med solvenskapitalkravet (SCR) på koncernniveau Solotilsynet fører tilsyn med minimumskapitalkravet (MCR) på soloniveau

63 Koncerntilsyn (II) Hvem er koncerntilsyn? Tilsynsmyndigheden i det land, som moderselskabet ligger i, tilsynet i det land, hvor både holdingselskab og et datterselskab er godkendt (hvis koncernen har flere datterselskaber i flere EU-lande), eller Tilsynsmyndigheden i dét land, hvor forsikringsselskabet med koncernens største balancesum ligger (v. flere moderselskaber o.l.) I særlige tilfælde kan de berørte tilsynsmyndigheder eller CEIOPS vælge et andet tilsyn som koncerntilsyn

64 Koncerntilsyn (III) To regler for koncern-, underkoncern- og solotilsyn: Koncerntilsyn indenfor EU føres på topniveau Koncerntilsyn indenfor en medlemsstat føres på topniveau. Reglerne medfører højst tre tilsynsniveauer: 1. Tilsyn med EU-koncern 2. Tilsyn med national koncern 3. Tilsyn med soloenhed

65 Koncerntilsyn (IV) Koncerntilsynet får ansvar for på koncernniveau at føre tilsyn med Koncernens finansielle situation Koncernsolvens Risikokoncentration og transaktioner inden for koncernen Risikostyring og intern kontrol

66 Koncerntilsyn (V) Koncerntilsynets ansvar udøves i samarbejde og samråd med solotilsynene på baggrund af samarbejdsaftaler mellem alle berørte tilsynsmyndigheder Koncerntilsynet har ansvar for udveksling af information ml. alle berørte tilsyn væsentlig information udveksles automatisk relevant information udveksles på anmodning rådslagning ml. tilsyn forud for vigtige beslutninger

67 Koncernsolvens (I) Beregningshyppighed for koncern-scr Minimum en gang årligt Når koncernens risikoprofil har ændret sig væsentligt siden seneste beregning Koncerners ansøgning om brug af intern model til beregning af koncern-scr: Fælles afgørelse træffes mellem berørte tilsyn senest 6 måneder efter ansøgning Hvis der ikke kan opnås enighed, træffer koncerntilsynet afgørelse

68 Koncernsolvens (II) Solotilsyn kan pålægge et selskab tillægskapitalkrav eller beregning efter standardmodellen En kompetent myndighed kan pålægge et selskab et tillægskapitalkrav, hvis risikoprofilen for et selskab afviger væsentligt fra koncernens interne model Vil et kapitaltillæg ikke være hensigtsmæssigt kan tilsynsmyndigheden undtagelsesvist kræve at det enkelte selskab beregner SCR efter standardmodellen Koncerntilsynet kan pålægge en koncern et tillægskapitalkrav, hvis SCR ikke i tilstrækkelig grad tager højde for koncernens risikoprofil

69 Koncernsolvens (III) Koncernstøtte en nyskabelse Juridisk bindende erklæring fra moderselskabet om overførsel af kapital til datterselskab Koncernstøtte er et kapitalelement Datterselskabet kan bruge koncernstøtte til opfyldelse af SCR dog ikke MCR. Koncernstøtte kan også bestå af koncerndiversifikationseffekter:

70 Koncernsolvens (IV) Koncerndiversifikationseffekter består af diversifikationsfordele (positiv) koncernspecifikke risici (negativ) Diversifikationseffekter anerkendes til solvensberegning div.eff. = SCR solo SCR koncern SCR koncern beregnes vha. intern model eller standardformel på konsoliderede data

71 Koncernrisici (I) Risiko-koncentration Koncerner skal mindst én gang årligt aflægge rapport til koncerntilsynet om enhver væsentlig risikokoncentration på koncernniveau Koncerntilsynet kontrollerer især smittefare, interessekonflikter og risikoniveauet eller - volumen

72 Koncernrisici (II) Koncerninterne transaktioner Afrapportering til koncerntilsyn en gang årligt væsentlige koncerninterne transaktioner rapporteres hurtigst muligt

73 Koncernrisici (III) Risikostyring og intern kontrol Reglerne om ledelseskrav, egnetheds- og hæderlighedsvurderinger af de personer som leder selskabet, risikostyring, intern kontrol, aktuarfunktion og outsourcing finder tilsvarende anvendelse for koncerner Risikoforvaltning og interne kontrolsystemer gennemføres på samme måde i alle datterselskaber omfattet af koncerntilsynet

74 Koncerner med forbindelse til 3. lande To situationer: 1. Når koncernen er ledet af selskab med hovedsæde uden for EU/EØS men har datterselskaber inden for EU/EØS sker der en ækvivalensvurdering af tredjelandets tilsynsregler. 1. Er der ikke ækvivalens, anvendes reglerne om koncernsolvens analogt dog ikke reglerne om koncernstøtte, eller 2. medlemsstaterne kan f.eks. kræve, at der etableres et forsikringsholdingselskab med hovedsæde indenfor EU 2. Når koncernen er ledet af selskab med hovedsæde inden for EU/EØS men har datterselskaber uden for EU/EØS Kommissionen kan foreslå Rådet at forhandle aftaler med tredjelande om vilkår for udøvelse af tilsyn Aftalerne skal navnlig sikre udveksling af nødvendige oplysninger

75 Spørgsmål?

76 Opbygningen af og arbejdet i CEIOPS' arbejdsgrupper

77 Organisation i CEIOPS CEIOPS Solvens II arbejdsgrupper Andre arbejdsgrupper

78 Solvens II arbejdsgrupper+ Financial Requirements Expert Group Internal Governance, Review and Reporting Expert Group Internal Models Expert Group Insurance Goups Supervision Committee Financial Stability Committee

79 Spørgsmål?

80 Proces i EU og i Danmark

81 EU Procedure Niveau 1: Rammedirektiver Niveau 2: Forordninger Niveau 3: Vejledning/standarder Niveau 4: Håndhævelse (EU-ret) Kommissionen, Rådet, Parlamentet Kommissionen, EIOPC CEIOPS Kommissionen, Medlemsstaterne

82 Tidsplan for Solvens-II processen i EU. 1. kvartal QIS4 afvikles i løbet af året. Tidsplan for Solvens II Fuld impact assesment-analyse af udfyldende forordninger på niveau-2 i løbet af året 2. kvartal Maj CEIOPS giver advice om gruppetilsyn og gruppesupport. 3. kvartal 10. juli Kommissionen fremsætter forslag til Solvens-II rammedirektiv 4. kvartal November QIS3-rapport præsenteres af CEIOPS 31. december Solvens II er forhandlet færdig Oktober 2009 CEIOPS endelige råd er afgivet. 2. halvår Implementing measures (både niveau 2- og 3- regulering) afsluttes 2. halvår Solvens-IIregimet træder i kraft.

83 genvej: solvens

84 Tak for i dag

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...4 2.3 Den interne vurdering

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011

Solvensbehov i FIH Koncernen 3. kvartal 2011 Solvensbehov i Koncernen 3. kvartal 2011 Indholdsfortegnelse 1 Kapitalmål...3 1.1 Anvendte regulatoriske metoder...3 1.2 Basiskapital...3 1.3 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag...4 1.4 Metode...7 1.4.1 Stresstest

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 5.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 5.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.6.2015 C(2015) 3740 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 5.6.2015 om midlertidig ækvivalens for så vidt angår de solvensordninger, der er gældende i

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter.

Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. 1. Indledning og resume: Til bestyrelsen i Fælleskassen Den risikoansvarlige har udarbejdet denne rapport til bestyrelsen om Fælleskassens risikobehæftede aktiviteter. Formålet med denne rapportering er

Læs mere

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l.

Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. Nye regler om derivataftaler vil påvirke alle virksomheder, som har renteswaps, valutaterminsforretninger o.l. De nye bestemmelser betyder, at alle virksomheder, der har et CVR-nr., fra den 12. februar

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

De nye kapitaldækningsregler ( Basel II ) - Baggrund og overblik

De nye kapitaldækningsregler ( Basel II ) - Baggrund og overblik De nye kapitaldækningsregler ( Basel II ) - Baggrund og overblik Baggrund Historisk udvikling Landespecifikke regler, Passiv/Gearings fokus -> 1988 Baselkomiteen, The Capital Accord, Basel I 1988 CAD I

Læs mere

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4

1. Indledning... 3. 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 Indhold Side 1. Indledning... 3 2. Proces for opgørelse af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 4 2.1 Grundlag for kapitalstyring...4 2.2 Risikoidentifikation...5 2.3 Den interne vurdering af

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002

Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002 1 Vejledning om anvendelse af interne modeller for realkreditinstitutter af den 15.1.2002 53, stk. 1, 3. pkt., i realkreditloven giver mulighed for, at realkreditinstitutter kan anvende interne modeller

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 6, 248, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer

Læs mere

Implementering af Value-at-Risk i Solvency II

Implementering af Value-at-Risk i Solvency II Implementering af Value-at-Risk i Solvency II - en intern models beregningsgrundlag for kapitalkravet til markedsrisiko i et livsforsikringsselskab Kandidatafhandling Cand. merc. FIR Institut for Finansiering

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2012 SWD(2012) 192 final C7-0180/12 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Investor seminar Søren Holm

Investor seminar Søren Holm Investor seminar Søren Holm 18. juni 2009 18-06-2009 1 Kapitalpolitik og kapitalberedskab Tab, priser og afkast Nykredits fundament finansiel bæredygtighed Stress test og kapitalstruktur Nykredit Realkredit

Læs mere

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne. Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School

Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne. Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School Sampensions afskaffelse af ydelsesgarantierne Hovedopgave HD (FR) Copenhagen Business School Forfattere: Pia Bardrum og Morten Hjorth Hansen Vejleder: Peter Skjødt 13-05-2013 Indholdsfortegnelse Executive

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber 1) medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 3, 5, 6 og 8, 248, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, f. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860.

Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. HØRINGSSVAR FORSLAG TIL FORORDNING OM EUROPÆISKE VENTUREFONDE 1. INTRODUKTION Kommissionen har den 7. december 2011 offentliggjort forslag til forordning om europæiske venturefonde, KOM (2011) 860. Forslaget

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I I medfør af 71 a, stk. 4, 71 b, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I

Bekendtgørelse om genopretningsplaner for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I BEK nr 724 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0026 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Alternative investeringer

Alternative investeringer Alternative investeringer Børsmæglerforeningens årsmøde, 26. marts 2015 Ulrik Nødgaard Jagten på det forsvundne afkast Der er forandringer i disse år Væksten er lav Rente på 10-årige danske statsobligationer

Læs mere

Risk Management revolutionen

Risk Management revolutionen 1 Risk Management revolutionen Temadag om Basel II Tirsdag den 20. november 2007 Anders Grosen Aarhus School of Business Aarhus University 2 Emner Risk Management revolutionen Risiko-klassifikation Hvorfor

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 86/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 236/2012 af 14. marts 2012 om short selling og visse aspekter

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON

Dansk Bankvæsen. Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen. 5. udgave. FORLAGET THOft/ISON Dansk Bankvæsen Cato Baldvinsson Torben Bender Kim Busck-Nielsen Flemming Nytoft Rasmussen 5. udgave FORLAGET THOft/ISON Forord 5 Indholdsfortegnelse 7 Indledning 15 1 Generelt om banker og sparekasser.,

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-14/166 DA Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Copenhagen Buisness school September 2011 Studerende Emil Willumsen Vejleder Hans Keiding 1 Indholdsfortegnelse 1 Executive

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OM OPGØRELSE AF RISIKOEKSPONERINGER, KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV 2015 Risikooplysninger for 1. halvår 2015 for Saxo Privatbank A/S 1. Uddybning af metoder

Læs mere