Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007"

Transkript

1 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007

2 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring og QIS 3 Tilsyn, organisation og oplysningspligt Koncerntilsyn og kapitalkrav til koncerner CEIOPS arbejdsgrupper Processen i Europa og i Danmark

3 EU Procedure Niveau 1: Rammedirektiver Niveau 2: Forordninger Niveau 3: Vejledning/standarder Niveau 4: Håndhævelse (EU-ret) Kommissionen, Rådet, Parlamentet Kommissionen, EIOPC CEIOPS Kommissionen, Medlemsstaterne

4 Målsætninger og overordnede rammer

5 beskytte kunderne Målsætninger solvenskrav skal afspejle risikoen (alle risici) inddrage intern risikostyring harmoniserede regler: EU og brancher proportionalitet

6 Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Kapitalkrav (MCR, SCR): Forsikringsrisiko Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Likviditetsrisiko Hensættelser Investeringer Kapitalelementer Tilsynsstandarder Stress test Risikostyring Interne kontroller ( 71) Kapitalkrav: Likviditetsrisiko Solvensbehov (Skønsmæssigt) Regnskabsregler (IASB) Offentliggørelse Markedsdisciplin

7 Udkast til direktiv juli 2007 Solvens II og sammenskrivning af eksisterende forsikringsdirektiver Selskaber, hvis årlige præmieindtægter ikke overstiger 5 mio. EUR, er ikke omfattet

8 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (1) Investeringsregler prudent person Kapitalelementer Værdiansættelsesmetoder for hensættelser Beregningen af kapitalkrav på baggrund af kvantificerbare risici Solvency Capital Requirement (SCR) Minimum Capital Requirement (MCR)

9 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (2) Kapitalelementer Tre tiers efter evne til at dække tab Både indbetalt og ikke-indbetalt Liste fastsættes på niveau 2 Grænser: SCR: mindst 1/3 del tier 1 og højst 1/3 del tier 3 MCR: ikke indbetalt kapital kan ikke bruges og tier 2 højst ½ del

10 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (3)

11 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (4) Risikokomponenter der kan hedges Markedskonsistent værdiansættelse Risikokomponenter der ikke kan hedges Bedste skøn + risikotillæg (beregnet vha. Cost-of-Capital metoden)

12 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (5) Selskabet skal overvåge SCR på on-going basis Indeholder adgang til at anvende fuld/partiel intern model til beregning af SCR

13 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (6) SCR (modulær opbygning): Skal indeholde alle væsentlige, kvantificerbare risici kalibreres til 99,5 % VaR (99,5 % sikkerhed for at kapitalen er tilstrækkelig over en tidsperiode på 1 år) justering som følge af muligheden for at anvende bonusreserver til at dække tab (liv) modul-opbygningen specificeres i bilag IV til direktivet brud af SCR medfører reaktioner efter ladder of intervention

14 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (7)

15 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (8) MCR (modulær eller kompakt metode): Modulær: kalibreres til 90 % VaR indeholder kun de væsentlige risikomoduler Kompakt: kalibreres til 1/3 af SCR (= 80% VaR under forudsætning af en normal fordeling) Forskellen mellem MCR og SCR skal være tilstrækkelig til at ladder of intervention kan anvendes

16 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1

17 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Markedsrisiko (1) art. 104 (5) Mindst følgende undermoduler i SCR Renterisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i rentekurven eller volatiliteten i rentesatser Aktiekursrisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten i markedskursen på aktier

18 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Markedsrisiko (2) art. 104 (5) Mindst følgende undermoduler i SCR Ejendomrisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten for markedsprisen på fast ejendom Spread risk følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten for kreditspreads i forhold til den risikofri rentekurve

19 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Markedsrisiko (3) art. 104 (5) Mindst følgende undermoduler i SCR Valutakursrisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten for valutakurser Koncentrationsrisiko andre risici hidrørende fra manglende diversificering af selskabets aktiver eller enkelte store eksponeringer

20 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Modpartsrisiko (1) art. 104 (6) Modpartsrisiko Skal afspejle potentielle tab som følge af modparters misligholdelse eller tab af kreditværdighed Indeholder alle risikoreducerende aftaler (derivater, genforsikring o.l.)

21 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Operationel risiko (1) art. 105 Operationel risiko Dækker operationelle risici der ikke er inkluderet i de øvrige risikomoduler For unit link skal beregningen tage udgangspunkt i årlige udgifter For øvrige skal beregningen tage udgangspunkt i præmieindtægter og forsikringsmæssige hensættelser. Herunder specifikt, at kravet ikke kan overstige 30 % af BSCR

22 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (1) art. 104 (3) Mindst følgende undermoduler i SCR: Dødelighedsrisiko & levetidsrisiko risiko for en negativ ændring i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i dødelighedsintensiteten Invaliditetsrisiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til en stigning i invaliditetsintensiteten

23 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (2) - art. 104 (3) Mindst følgende undermoduler i SCR: Omkostningsrisiko risiko for en negativ ændring i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i udgifterne hørende til forsikringskontrakterne Genoptagelsesrisiko (Annuiteter fra skadesforsikring) risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i behandlingen af annuiteter.

24 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (3) - art. 104 (3) Mindst følgende undermoduler i SCR: Udløbsrisiko risiko for en negativ ændring i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i antallet af betalingsafbrydelser og tilbagekøb Katastroferisiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ekstreme eller usædvanlige begivenheder

25 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (4) - art. 106 Beregningen af SCR skal indeholde en justering som afspejler hensættelsernes evne til at absorbere uforudsete tab (bonusreserver) Den tabsabsorberende effekt findes ved at sammenligne bonusreservernes størrelse beregnet med bedste skøn og størrelsen under ugunstige omstændigheder

26 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (5) art. 108 (1) I senere forordninger præciseres bl.a. følgende: de undermoduler, der er nødvendige (måske viser der sig et behov for flere) de metoder, antagelser og standardparametre, der skal benyttes ved beregningen den metode der skal anvendes til at justere kapitalkravet for den tabsabsorberende del af hensættelserne (art. 106) korrelationsparametrene dog er den overordnede matrix defineret i bilag IV til direktivet (liv er korreleret 0,25 til markedsrisiko og 0,25 til modpartsrisiko) muligheder for forenklede beregninger

27 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (6) art. 126 og 127 MCR den absolutte nedre grænse for minimumskapitalkravet er 2 mio. EUR for livsforsikringsselskaber i senere forordninger præciseres hvordan minimumskapitalkravet beregnes.

28 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (7) QIS 3 - SCR opbygning var som i direktivudkastet ~ de overordnede korrelationer var også de samme Reduktionen af SCR som følge af den tabsabsorberende evne i hensættelserne blev beregnet på de enkelte risikomoduler

29 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (8) QIS 3 life companies Medium or SCR ratio (Solvency II) Small large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

30 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (9) QIS 3 life companies SCR (Solvency II) / SCR (Solvency I) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

31 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (10) QIS 3 - MCR modulopbygning med ét livsforsikrings-modul simpel faktorbaseret beregning på dødelighed, levetid og omkostninger for unit link forsikringer reduktion af MCR som følge af den tabsabsorberende evne i hensættelserne Simpel beregning som medførte at flere selskaber fik en negativ MCR test af absolut nedre grænse på 1 mio. EUR

32 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (11) QIS 3 MCR(Solvency II) / SCR(Solvency II) Life Min -4000% 10 pct. -964% 25 pct. -251% 50 pct. 0% 75 pct. 36% 90 pct. 46% Max 424% Simple average -310% Observations 31

33 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (12) QIS 3 life companies Available Capital (Solvency II) / MCR Alt. 1 (Solvency II) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

34 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (13) QIS 3 - konklusioner generel positiv holdning overfor strukturen og designet af modellen, men: resultaterne er meget påvirket af beregningen af den tabsabsorberende evne i hensættelserne det bør undersøges om problemerne med at beregne den korrekte reduktion er et isoleret dansk problem problemerne går igen i beregningen af MCR

35 Spørgsmål?

36 Skadesforsikring i Solvens II-forslaget

37 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (1) Mindst følgende undermoduler i SCR art. 104 (2): Præmie og reserve risiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser og størrelsen af skadeserstatninger Katastrofe risiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ekstreme eller usædvanlige begivenheder

38 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (2) I senere forordninger præciseres bl.a. art. 108 (1): som i liv, herunder: de undermoduler, der er nødvendige (måske viser der sig et behov for flere) korrelationsparametrene (den overordnede matrix er defineret i bilag IV til direktivet skade er korreleret 0,25 til markeds risiko og 0,5 til modparts risiko)

39 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (3) MCR art. 126 (1) den absolutte nedre grænse for minimumskapitalkravet er 1 mio. EUR for skadesforsikrings- og genforsikringsselskaber i senere forordninger præciseres hvordan minimumskapitalkravet beregnes

40 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (4) QIS 3 - SCR opbygning var som i direktivudkastet ~ de overordnede korrelationer var også de samme korrelationen mellem præmie og reserve risiko og katastrofe risiko var sat til 0 korrelationer mellem brancherne viste sig forholdsvis passende

41 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (5) QIS 3 non life companies Medium or SCR ratio (Solvency II) Small large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

42 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (6) QIS 3 non life companies SCR (Solvency II) / SCR (Solvency I) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

43 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (7) QIS 3 - MCR modulopbygning med ét skadesforsikringsmodul test af absolut nedre grænse på 1 mio. EUR resultaterne ser meget fornuftige ud

44 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (8) QIS 3 MCR(Solvency II) / SCR(Solvency II) Non life Min 15% 10 pct. 21% 25 pct. 25% 50 pct. 30% 75 pct. 39% 90 pct. 45% Max 46% Simple average 32% Observations 38

45 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (9) QIS 3 non life companies Available Capital (Solvency II) / MCR Alt. 1 (Solvency II) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

46 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (10) QIS 3 - konklusioner overordnet giver modellen fornuftige resultater for skadesforsikring for præmie og reserve risiko er det et problem, at præmien bruges som volumenmål (SCR stiger med præmien, selvom risikoen falder) der mangler mere præcise retningslinier for behandling af arbejdsskade scenarier til beregning af katastrofe risiko bør specificeres af enten CEIOPS eller Finanstilsynet

47 Spørgsmål?

48 Tilsyn, organisation og oplysningspligt i Solvens II-direktivforslaget

49 Tilsyn Artikel Tilsynsmyndighederne udfører deres hverv på gennemsigtig og ansvarlig vis og respekterer hensynet til beskyttelse af fortrolige oplysninger Tilsynsmyndighederne skal have de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre tilsynet Tilsynsmyndighederne gives beføjelser til at træffe forebyggende og korrigerende foranstaltninger med henblik på at sikre, at selskaberne overholder direktivet

50 Tilsyn - tilsynsproces Artikel 36 Tilsynsmyndighederne skal undersøge og foretage evaluering de strategier, processer og rapporteringsprocedurer, som selskaberne indfører med henblik på at overholde direktivet Denne undersøgelse og evaluering skal omfatte en vurdering af de kvalitative krav til ledelsessystemet, en vurdering af de risici, som de pågældende selskaber står overfor eller kan komme til at stå overfor, samt en vurdering af selskabernes evne til at måle disse risici under hensyn til den kontekst, som de opererer inden for. Herudover evalueres egenkapitalens kvalitet og størrelse, samt overholdelse af: reglerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser kapitalkravene investeringsreglerne evt. kravene til komplette eller partielle interne modeller

51 Kapitaltillæg Artikel 37 I forlængelse af tilsynsprocessen kan tilsynsmyndighederne i exceptionelle tilfælde og ved begrundet afgørelse stille krav om et kapitaltillæg for et selskab. Denne mulighed må kun benyttes i følgende tilfælde: a) når tilsynsmyndighederne finder, at risikoprofilen afviger væsentligt fra de antagelser, der ligger til grund for solvenskapitalkravet beregnet med standardformlen, og en komplet eller partiel intern model ikke er på plads b) når tilsynsmyndighederne finder, at risikoprofilen afviger væsentligt fra de antagelser, der ligger til grund for solvenskapitalkravet beregnet med en komplet eller partiel intern model, fordi visse kvantificerbare risici ikke fanges i tilstrækkelig grad, og det ikke inden for en passende tidsramme er lykkedes at tilpasse modellen c) når tilsynsmyndighederne finder, at ledelsessystemet afviger væsentligt fra standarderne, og at disse afvigelser forhindrer selskabet i at sikre en korrekt vurdering og styring af de risici, som det er eller kunne blive udsat for, og at andre foranstaltninger næppe vil kunne udbedre manglerne inden for en passende tidshorisont.

52 Kapitaltillæg - fortsat Artikel 37 I litra a)- og b)-tilfælde beregnes kapitaltillægget på en måde, der sikrer, at selskabet overholder solvenskapitalkravet I litra b)-tilfælde sikrer tilsynsmyndighederne endvidere, at selskabet gør enhver anstrengelse for at rette op de mangler, der har ført til kapitaltillægget Tilsynsmyndighederne tager kapitaltillægget op til revision mindst en gang om året, og kravet ophæves, når selskabet her rettet op på manglerne Kapitaltillægget må kun være af permanent karakter, når betingelserne i litra a) fortsætter med at afvige væsentligt Solvenskapitalkravet inklusive kapitaltillægget erstatter det utilstrækkelige solvenskapitalkrav Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser omkring ved hvilke omstændigheder der kan stilles krav om kapitaltillæg, og hvordan det skal beregnes

53 Tilsyn Artikel 38 Tilsyn med outsourcede aktiviteter Tjenesteyderen skal samarbejde med tilsynsmyndighederne Sikre tilsynsmyndighederne adgang til data hos tjenesteyderen og tjenesteyderens forretningslokaler Sikres ved at selskaberne stiller disse krav ved indgåelse af outsourcingaftaler

54 Organisation Artikel og Ledelsessystem Egnethed og hæderlighed Risikostyringssystemer Intern kontrol Intern revision Aktuarfunktion

55 Vurdering af egen risiko og solvens Artikel 44 Selskabets samlede solvensbehov Selskabets overholdelse af kapitalkravene Væsentlige afvigelser mellem antagelserne bag beregningen af solvenskapitalkravet og selskabets risikoprofil Integreret del af strategien Resultatet af vurderingen indberettes til tilsynsmyndighederne

56 Outsourcing Organisation Artikel flytter ikke ansvaret for forpligtigelsen Tilsynet skal underrettes på forhånd Gennemførelsesforanstaltninger Artikel 41 48, dog ikke vurderingen af egen risiko og solvens, jf. artikel 44

57 Oplysningspligt Artikel 50, Forsikringsselskaber skal årligt offentliggøre en rapport om solvens og finansiel situation Krav til indhold bl.a. kapitalens elementer, solvenskapitalkravet og evt. kapitaltillæg Gældende principper Ajourføringer og frivillige oplysninger Politik og godkendelse Gennemførelsesforanstaltninger

58 Oplysningspligt fortsat Artikel 51 Årlige offentlige oplysninger fra CEIOPS Opdeling på typer af kapitaltillæg Fordeling af kapitaltillæg som pct. af solvenskapitalkravet Rapport om konvergens i forhold til kapitaltillæg

59 Spørgsmål?

60 Koncerntilsyn i Solvens II-forslaget

61 Gennemgangens indhold 1. Koncerntilsyn - om koncerntilsynets ansvar, informationsudveksling mellem berørte tilsyn og om tilsynsniveauer 2. Koncernsolvens - om beregning af koncerners solvenskapitalkrav og koncernstøtte (og om undtagelse fra visse artikler om solotilsyn) 3. Koncernrisici om risikokoncentration, interne transaktioner, risikostyring og intern kontrol 4. Koncerner med forbindelse til 3. lande

62 Koncerntilsyn (I) Forslaget ændrer filosofien for koncerntilsynet radikalt Fra solo-plus-tilsyn til koncerntilsyn Forslaget påvirker direkte udøvelsen af solotilsyn for datterselskaber i en koncern under koncerntilsyn Koncerntilsynet fører tilsyn med solvenskapitalkravet (SCR) på koncernniveau Solotilsynet fører tilsyn med minimumskapitalkravet (MCR) på soloniveau

63 Koncerntilsyn (II) Hvem er koncerntilsyn? Tilsynsmyndigheden i det land, som moderselskabet ligger i, tilsynet i det land, hvor både holdingselskab og et datterselskab er godkendt (hvis koncernen har flere datterselskaber i flere EU-lande), eller Tilsynsmyndigheden i dét land, hvor forsikringsselskabet med koncernens største balancesum ligger (v. flere moderselskaber o.l.) I særlige tilfælde kan de berørte tilsynsmyndigheder eller CEIOPS vælge et andet tilsyn som koncerntilsyn

64 Koncerntilsyn (III) To regler for koncern-, underkoncern- og solotilsyn: Koncerntilsyn indenfor EU føres på topniveau Koncerntilsyn indenfor en medlemsstat føres på topniveau. Reglerne medfører højst tre tilsynsniveauer: 1. Tilsyn med EU-koncern 2. Tilsyn med national koncern 3. Tilsyn med soloenhed

65 Koncerntilsyn (IV) Koncerntilsynet får ansvar for på koncernniveau at føre tilsyn med Koncernens finansielle situation Koncernsolvens Risikokoncentration og transaktioner inden for koncernen Risikostyring og intern kontrol

66 Koncerntilsyn (V) Koncerntilsynets ansvar udøves i samarbejde og samråd med solotilsynene på baggrund af samarbejdsaftaler mellem alle berørte tilsynsmyndigheder Koncerntilsynet har ansvar for udveksling af information ml. alle berørte tilsyn væsentlig information udveksles automatisk relevant information udveksles på anmodning rådslagning ml. tilsyn forud for vigtige beslutninger

67 Koncernsolvens (I) Beregningshyppighed for koncern-scr Minimum en gang årligt Når koncernens risikoprofil har ændret sig væsentligt siden seneste beregning Koncerners ansøgning om brug af intern model til beregning af koncern-scr: Fælles afgørelse træffes mellem berørte tilsyn senest 6 måneder efter ansøgning Hvis der ikke kan opnås enighed, træffer koncerntilsynet afgørelse

68 Koncernsolvens (II) Solotilsyn kan pålægge et selskab tillægskapitalkrav eller beregning efter standardmodellen En kompetent myndighed kan pålægge et selskab et tillægskapitalkrav, hvis risikoprofilen for et selskab afviger væsentligt fra koncernens interne model Vil et kapitaltillæg ikke være hensigtsmæssigt kan tilsynsmyndigheden undtagelsesvist kræve at det enkelte selskab beregner SCR efter standardmodellen Koncerntilsynet kan pålægge en koncern et tillægskapitalkrav, hvis SCR ikke i tilstrækkelig grad tager højde for koncernens risikoprofil

69 Koncernsolvens (III) Koncernstøtte en nyskabelse Juridisk bindende erklæring fra moderselskabet om overførsel af kapital til datterselskab Koncernstøtte er et kapitalelement Datterselskabet kan bruge koncernstøtte til opfyldelse af SCR dog ikke MCR. Koncernstøtte kan også bestå af koncerndiversifikationseffekter:

70 Koncernsolvens (IV) Koncerndiversifikationseffekter består af diversifikationsfordele (positiv) koncernspecifikke risici (negativ) Diversifikationseffekter anerkendes til solvensberegning div.eff. = SCR solo SCR koncern SCR koncern beregnes vha. intern model eller standardformel på konsoliderede data

71 Koncernrisici (I) Risiko-koncentration Koncerner skal mindst én gang årligt aflægge rapport til koncerntilsynet om enhver væsentlig risikokoncentration på koncernniveau Koncerntilsynet kontrollerer især smittefare, interessekonflikter og risikoniveauet eller - volumen

72 Koncernrisici (II) Koncerninterne transaktioner Afrapportering til koncerntilsyn en gang årligt væsentlige koncerninterne transaktioner rapporteres hurtigst muligt

73 Koncernrisici (III) Risikostyring og intern kontrol Reglerne om ledelseskrav, egnetheds- og hæderlighedsvurderinger af de personer som leder selskabet, risikostyring, intern kontrol, aktuarfunktion og outsourcing finder tilsvarende anvendelse for koncerner Risikoforvaltning og interne kontrolsystemer gennemføres på samme måde i alle datterselskaber omfattet af koncerntilsynet

74 Koncerner med forbindelse til 3. lande To situationer: 1. Når koncernen er ledet af selskab med hovedsæde uden for EU/EØS men har datterselskaber inden for EU/EØS sker der en ækvivalensvurdering af tredjelandets tilsynsregler. 1. Er der ikke ækvivalens, anvendes reglerne om koncernsolvens analogt dog ikke reglerne om koncernstøtte, eller 2. medlemsstaterne kan f.eks. kræve, at der etableres et forsikringsholdingselskab med hovedsæde indenfor EU 2. Når koncernen er ledet af selskab med hovedsæde inden for EU/EØS men har datterselskaber uden for EU/EØS Kommissionen kan foreslå Rådet at forhandle aftaler med tredjelande om vilkår for udøvelse af tilsyn Aftalerne skal navnlig sikre udveksling af nødvendige oplysninger

75 Spørgsmål?

76 Opbygningen af og arbejdet i CEIOPS' arbejdsgrupper

77 Organisation i CEIOPS CEIOPS Solvens II arbejdsgrupper Andre arbejdsgrupper

78 Solvens II arbejdsgrupper+ Financial Requirements Expert Group Internal Governance, Review and Reporting Expert Group Internal Models Expert Group Insurance Goups Supervision Committee Financial Stability Committee

79 Spørgsmål?

80 Proces i EU og i Danmark

81 EU Procedure Niveau 1: Rammedirektiver Niveau 2: Forordninger Niveau 3: Vejledning/standarder Niveau 4: Håndhævelse (EU-ret) Kommissionen, Rådet, Parlamentet Kommissionen, EIOPC CEIOPS Kommissionen, Medlemsstaterne

82 Tidsplan for Solvens-II processen i EU. 1. kvartal QIS4 afvikles i løbet af året. Tidsplan for Solvens II Fuld impact assesment-analyse af udfyldende forordninger på niveau-2 i løbet af året 2. kvartal Maj CEIOPS giver advice om gruppetilsyn og gruppesupport. 3. kvartal 10. juli Kommissionen fremsætter forslag til Solvens-II rammedirektiv 4. kvartal November QIS3-rapport præsenteres af CEIOPS 31. december Solvens II er forhandlet færdig Oktober 2009 CEIOPS endelige råd er afgivet. 2. halvår Implementing measures (både niveau 2- og 3- regulering) afsluttes 2. halvår Solvens-IIregimet træder i kraft.

83 genvej: solvens

84 Tak for i dag

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½?

Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? Solvency II hvordan ser de nye regler ud og hvad er forskellen i forhold til Solvency 1½? SAS Institute Solvency II, 4. februar 2010 Camilla Neuenschwander Finanstilsynets Kontor for livsforsikring og

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

QIS5 resultater skadesforsikring

QIS5 resultater skadesforsikring QIS5 resultater skadesforsikring Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hovedkonklusioner...3 Solvensdækning...4 Solvensdækning ultimo 2009...4 Tabel 1 Solvensdækning ultimo 2009 under henholdsvis Solvens

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Solvens II. Til forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Solvens II. Til forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Til forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 23. december 2009 Ref. RASK, LIPE J.nr. 763/31-0006 Solvens II Anmodning om redegørelse Finanstilsynet anmoder hermed virksomheden om at redegøre for,

Læs mere

QIS5 resultater for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

QIS5 resultater for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser QIS5 resultater for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hovedkonklusioner...3 Solvensdækning...4 Solvensdækning ultimo 2009...4 Tabel 1: Solvensdækning

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af solvenskapitalkravet ved anvendelse af en af Finanstilsynet godkendt intern model 1) BEK nr 1671 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0035 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens

Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA-BoS-14/259 DA Retningslinjer for vurdering af egen risiko og solvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER?

HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? HVAD BETYDER SOLVENS II-DIREKTIVET FOR FORSIKRINGS- SELSKABER? 27.2.2015 Den 21. januar 2015 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, der har

Læs mere

Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 21. december 2010. Ref. RASK, LIPE. J.nr. 763/31-0006

Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser. 21. december 2010. Ref. RASK, LIPE. J.nr. 763/31-0006 Til bestyrelsen i forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 21. december 2010 Ref. RASK, LIPE J.nr. 763/31-0006 Anmodning om redegørelse og status på Solvens II Finanstilsynet anmoder hermed virksomheden

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber

Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber Bekendtgørelse om grundkursus for medlemmer af bestyrelsen i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber I medfør af 64 b, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger

Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA-BoS-15/111 DA Retningslinjer for gennemførelsen af de langsigtede garantiforanstaltninger EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder

EIOPACP 13/010 DA. Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder EIOPACP 13/010 DA Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder 1/39 Retningslinjer for indberetning af oplysninger til de nationale kompetente myndigheder Indledning

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 10.7.2007 KOM(2007) 361 endelig 2007/0143 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Prudent person-princippet

Prudent person-princippet Til samtlige forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser Finanstilsynet 18. december 2014 LIFA J.nr. 6670-0189 Prudent person-princippet Finanstilsynet vil i lighed med tidligere år gerne henlede

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-15/113 DA Retningslinjer for indregning og værdiansættelse af aktiver og passiver, som ikke er forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

KONSEKVENSANALYSE AF SOLVENS II RESUMÉ

KONSEKVENSANALYSE AF SOLVENS II RESUMÉ DA DA DA KONSEKVENSANALYSE AF SOLVENS II RESUMÉ Solvens II-projektet er udviklet i fuld gennemsigtighed og i samarbejde med alle interessenter og berørte parter. Til konsekvensanalysen blev der udarbejdet

Læs mere

Retningslinjer for koncernsolvens

Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer for koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Retningslinjer for tilsynsprocessen

Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA-BoS-14/179 DA Retningslinjer for tilsynsprocessen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen

Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital. Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Velkommen til orienteringsmøde om individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital Charlotte Møller, Michael Holm og Per Plougmand Bærtelsen Hovedpunkter Baggrund, formål og indhold Risici og metoder:

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Retningslinjer for en se-igennem-metode

Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA-BoS-14/171 DA Retningslinjer for en se-igennem-metode EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 C(2014) 7230 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 10.10.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF

Læs mere

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling

Retningslinjer. for. forsikringsselskabernes. klagebehandling EIOPA-BoS-12/069 DA Retningslinjer for forsikringsselskabernes klagebehandling 1/7 1. Retningslinjer Indledning 1. Retningslinjerne er fastlagt i henhold til artikel 16 i forordningen om EIOPA 1 (Den Europæiske

Læs mere

Retningslinjer for afgrænsede fonde

Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA-BoS-14/169 DA Retningslinjer for afgrænsede fonde EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse

Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA-BoS-15/109 DA Retningslinjer for indberetning og offentliggørelse EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet

Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA-BoS-15/107 DA Retningslinjer for indberetning med henblik på finansiel stabilitet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Solvens II Hvor er vi nu?

Solvens II Hvor er vi nu? NFT Solvens II 1/2007 Hvor er vi nu? Solvens II Hvor er vi nu? af Peter Skjødt Peter Skjødt psk@forsikringenshus.dk Formålet med denne artikel er at påvise, at der er nået store og betydningsfulde fremskridt

Læs mere

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier

Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA-BoS-14/146 DA Retningslinjer for driften af tilsynskollegier EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Retningslinjer for ledelsessystem

Retningslinjer for ledelsessystem EIOPACP 13/08 DA Retningslinjer for ledelsessystem 1/20 Retningslinjer for ledelsessystem Indledning 1.1. I overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) 1094/2010 af 24. november 2010 (kaldet "EIOPAforordningen"

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. januar 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

Udbytte & kapitalstyring i Tryg

Udbytte & kapitalstyring i Tryg Udbytte & kapitalstyring 30. september 2014 Udbytte & kapitalstyring i Tryg I december 2012 indførte Tryg en ny udbyttepolitik, hvor fokus er at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger.

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II. Nu kan vi ikke vente længere Nye solvensregler i Danmark endnu et skridt på vejen mod Solvens II Nu kan vi ikke vente længere Sådan udtalte det danske Finanstilsyns direktør Ulrik Nødgaard på brancheorganisationen Forsikring & Pensions

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR")

FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE (EMIR) FORORDNINGEN OM OTC-DERIVATER, CENTRALE MODPARTER OG TRANSAKTIONSREGISTRE ("EMIR") 1 Formål Den 16. august 2012 trådte forordningen om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre ("EMIR")

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR BEGRÆNSNINGER FOR EKSPONERINGER MED ENHEDER I DEN GRÅ BANKSEKTOR EBA/GL/2015/20 03/06/ Retningslinjer EBA/GL/2015/20 03/06/ 2016 Retningslinjer Begrænsninger for eksponeringer med enheder i den grå banksektor, som udfører bankvirksomhed uden for de regulerede rammer, i overensstemmelse med artikel 395,

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

Retningslinjer for ledelsessystem

Retningslinjer for ledelsessystem EIOPA-BoS-14/253 DA Retningslinjer for ledelsessystem EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v.

Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Til organisationer og myndigheder nævnt på vedlagte høringsliste 20. november 2015 Ref. cne J.nr. 162-0023 Høring af bekendtgørelse om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. Finanstilsynet sender

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Retningslinjer om grænser for kontrakter

Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA-BoS-14/165 DA Retningslinjer om grænser for kontrakter EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

for vurdering af kreditværdighed

for vurdering af kreditværdighed EBA/GL/2015/11 19.08.2015 EBA retningslinjer for vurdering af kreditværdighed 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF

DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere