Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsmøde om solvens II. Den 13. september 2007"

Transkript

1 Orienteringsmøde om solvens II Den 13. september 2007

2 Solvens II og QIS 3 resultater for Danmark Målsætninger og overordnede rammer Kapitalkrav til livsforsikring og QIS 3 Kapitalkrav til skadesforsikring og QIS 3 Tilsyn, organisation og oplysningspligt Koncerntilsyn og kapitalkrav til koncerner CEIOPS arbejdsgrupper Processen i Europa og i Danmark

3 EU Procedure Niveau 1: Rammedirektiver Niveau 2: Forordninger Niveau 3: Vejledning/standarder Niveau 4: Håndhævelse (EU-ret) Kommissionen, Rådet, Parlamentet Kommissionen, EIOPC CEIOPS Kommissionen, Medlemsstaterne

4 Målsætninger og overordnede rammer

5 beskytte kunderne Målsætninger solvenskrav skal afspejle risikoen (alle risici) inddrage intern risikostyring harmoniserede regler: EU og brancher proportionalitet

6 Søjle 1 Søjle 2 Søjle 3 Kapitalkrav (MCR, SCR): Forsikringsrisiko Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Likviditetsrisiko Hensættelser Investeringer Kapitalelementer Tilsynsstandarder Stress test Risikostyring Interne kontroller ( 71) Kapitalkrav: Likviditetsrisiko Solvensbehov (Skønsmæssigt) Regnskabsregler (IASB) Offentliggørelse Markedsdisciplin

7 Udkast til direktiv juli 2007 Solvens II og sammenskrivning af eksisterende forsikringsdirektiver Selskaber, hvis årlige præmieindtægter ikke overstiger 5 mio. EUR, er ikke omfattet

8 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (1) Investeringsregler prudent person Kapitalelementer Værdiansættelsesmetoder for hensættelser Beregningen af kapitalkrav på baggrund af kvantificerbare risici Solvency Capital Requirement (SCR) Minimum Capital Requirement (MCR)

9 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (2) Kapitalelementer Tre tiers efter evne til at dække tab Både indbetalt og ikke-indbetalt Liste fastsættes på niveau 2 Grænser: SCR: mindst 1/3 del tier 1 og højst 1/3 del tier 3 MCR: ikke indbetalt kapital kan ikke bruges og tier 2 højst ½ del

10 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (3)

11 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (4) Risikokomponenter der kan hedges Markedskonsistent værdiansættelse Risikokomponenter der ikke kan hedges Bedste skøn + risikotillæg (beregnet vha. Cost-of-Capital metoden)

12 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (5) Selskabet skal overvåge SCR på on-going basis Indeholder adgang til at anvende fuld/partiel intern model til beregning af SCR

13 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (6) SCR (modulær opbygning): Skal indeholde alle væsentlige, kvantificerbare risici kalibreres til 99,5 % VaR (99,5 % sikkerhed for at kapitalen er tilstrækkelig over en tidsperiode på 1 år) justering som følge af muligheden for at anvende bonusreserver til at dække tab (liv) modul-opbygningen specificeres i bilag IV til direktivet brud af SCR medfører reaktioner efter ladder of intervention

14 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (7)

15 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Generelt (8) MCR (modulær eller kompakt metode): Modulær: kalibreres til 90 % VaR indeholder kun de væsentlige risikomoduler Kompakt: kalibreres til 1/3 af SCR (= 80% VaR under forudsætning af en normal fordeling) Forskellen mellem MCR og SCR skal være tilstrækkelig til at ladder of intervention kan anvendes

16 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1

17 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Markedsrisiko (1) art. 104 (5) Mindst følgende undermoduler i SCR Renterisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i rentekurven eller volatiliteten i rentesatser Aktiekursrisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten i markedskursen på aktier

18 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Markedsrisiko (2) art. 104 (5) Mindst følgende undermoduler i SCR Ejendomrisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten for markedsprisen på fast ejendom Spread risk følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten for kreditspreads i forhold til den risikofri rentekurve

19 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Markedsrisiko (3) art. 104 (5) Mindst følgende undermoduler i SCR Valutakursrisiko følsomheden i værdien af aktiver, passiver og finansielle instrumenter overfor ændringer i niveauet eller volatiliteten for valutakurser Koncentrationsrisiko andre risici hidrørende fra manglende diversificering af selskabets aktiver eller enkelte store eksponeringer

20 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Modpartsrisiko (1) art. 104 (6) Modpartsrisiko Skal afspejle potentielle tab som følge af modparters misligholdelse eller tab af kreditværdighed Indeholder alle risikoreducerende aftaler (derivater, genforsikring o.l.)

21 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Operationel risiko (1) art. 105 Operationel risiko Dækker operationelle risici der ikke er inkluderet i de øvrige risikomoduler For unit link skal beregningen tage udgangspunkt i årlige udgifter For øvrige skal beregningen tage udgangspunkt i præmieindtægter og forsikringsmæssige hensættelser. Herunder specifikt, at kravet ikke kan overstige 30 % af BSCR

22 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (1) art. 104 (3) Mindst følgende undermoduler i SCR: Dødelighedsrisiko & levetidsrisiko risiko for en negativ ændring i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i dødelighedsintensiteten Invaliditetsrisiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til en stigning i invaliditetsintensiteten

23 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (2) - art. 104 (3) Mindst følgende undermoduler i SCR: Omkostningsrisiko risiko for en negativ ændring i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i udgifterne hørende til forsikringskontrakterne Genoptagelsesrisiko (Annuiteter fra skadesforsikring) risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i behandlingen af annuiteter.

24 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (3) - art. 104 (3) Mindst følgende undermoduler i SCR: Udløbsrisiko risiko for en negativ ændring i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ændringer i antallet af betalingsafbrydelser og tilbagekøb Katastroferisiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ekstreme eller usædvanlige begivenheder

25 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (4) - art. 106 Beregningen af SCR skal indeholde en justering som afspejler hensættelsernes evne til at absorbere uforudsete tab (bonusreserver) Den tabsabsorberende effekt findes ved at sammenligne bonusreservernes størrelse beregnet med bedste skøn og størrelsen under ugunstige omstændigheder

26 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (5) art. 108 (1) I senere forordninger præciseres bl.a. følgende: de undermoduler, der er nødvendige (måske viser der sig et behov for flere) de metoder, antagelser og standardparametre, der skal benyttes ved beregningen den metode der skal anvendes til at justere kapitalkravet for den tabsabsorberende del af hensættelserne (art. 106) korrelationsparametrene dog er den overordnede matrix defineret i bilag IV til direktivet (liv er korreleret 0,25 til markedsrisiko og 0,25 til modpartsrisiko) muligheder for forenklede beregninger

27 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (6) art. 126 og 127 MCR den absolutte nedre grænse for minimumskapitalkravet er 2 mio. EUR for livsforsikringsselskaber i senere forordninger præciseres hvordan minimumskapitalkravet beregnes.

28 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (7) QIS 3 - SCR opbygning var som i direktivudkastet ~ de overordnede korrelationer var også de samme Reduktionen af SCR som følge af den tabsabsorberende evne i hensættelserne blev beregnet på de enkelte risikomoduler

29 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (8) QIS 3 life companies Medium or SCR ratio (Solvency II) Small large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

30 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (9) QIS 3 life companies SCR (Solvency II) / SCR (Solvency I) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

31 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (10) QIS 3 - MCR modulopbygning med ét livsforsikrings-modul simpel faktorbaseret beregning på dødelighed, levetid og omkostninger for unit link forsikringer reduktion af MCR som følge af den tabsabsorberende evne i hensættelserne Simpel beregning som medførte at flere selskaber fik en negativ MCR test af absolut nedre grænse på 1 mio. EUR

32 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (11) QIS 3 MCR(Solvency II) / SCR(Solvency II) Life Min -4000% 10 pct. -964% 25 pct. -251% 50 pct. 0% 75 pct. 36% 90 pct. 46% Max 424% Simple average -310% Observations 31

33 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (12) QIS 3 life companies Available Capital (Solvency II) / MCR Alt. 1 (Solvency II) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

34 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Livsforsikring (13) QIS 3 - konklusioner generel positiv holdning overfor strukturen og designet af modellen, men: resultaterne er meget påvirket af beregningen af den tabsabsorberende evne i hensættelserne det bør undersøges om problemerne med at beregne den korrekte reduktion er et isoleret dansk problem problemerne går igen i beregningen af MCR

35 Spørgsmål?

36 Skadesforsikring i Solvens II-forslaget

37 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (1) Mindst følgende undermoduler i SCR art. 104 (2): Præmie og reserve risiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser og størrelsen af skadeserstatninger Katastrofe risiko risiko for en negativ udvikling i værdien af forsikringsforpligtelser relateret til ekstreme eller usædvanlige begivenheder

38 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (2) I senere forordninger præciseres bl.a. art. 108 (1): som i liv, herunder: de undermoduler, der er nødvendige (måske viser der sig et behov for flere) korrelationsparametrene (den overordnede matrix er defineret i bilag IV til direktivet skade er korreleret 0,25 til markeds risiko og 0,5 til modparts risiko)

39 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (3) MCR art. 126 (1) den absolutte nedre grænse for minimumskapitalkravet er 1 mio. EUR for skadesforsikrings- og genforsikringsselskaber i senere forordninger præciseres hvordan minimumskapitalkravet beregnes

40 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (4) QIS 3 - SCR opbygning var som i direktivudkastet ~ de overordnede korrelationer var også de samme korrelationen mellem præmie og reserve risiko og katastrofe risiko var sat til 0 korrelationer mellem brancherne viste sig forholdsvis passende

41 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (5) QIS 3 non life companies Medium or SCR ratio (Solvency II) Small large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

42 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (6) QIS 3 non life companies SCR (Solvency II) / SCR (Solvency I) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

43 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (7) QIS 3 - MCR modulopbygning med ét skadesforsikringsmodul test af absolut nedre grænse på 1 mio. EUR resultaterne ser meget fornuftige ud

44 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (8) QIS 3 MCR(Solvency II) / SCR(Solvency II) Non life Min 15% 10 pct. 21% 25 pct. 25% 50 pct. 30% 75 pct. 39% 90 pct. 45% Max 46% Simple average 32% Observations 38

45 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (9) QIS 3 non life companies Available Capital (Solvency II) / MCR Alt. 1 (Solvency II) Small Medium or large Total Min pct pct pct pct pct Max Simple average Observations

46 Udkast til Solvens II direktiv - søjle 1 Skadesforsikring (10) QIS 3 - konklusioner overordnet giver modellen fornuftige resultater for skadesforsikring for præmie og reserve risiko er det et problem, at præmien bruges som volumenmål (SCR stiger med præmien, selvom risikoen falder) der mangler mere præcise retningslinier for behandling af arbejdsskade scenarier til beregning af katastrofe risiko bør specificeres af enten CEIOPS eller Finanstilsynet

47 Spørgsmål?

48 Tilsyn, organisation og oplysningspligt i Solvens II-direktivforslaget

49 Tilsyn Artikel Tilsynsmyndighederne udfører deres hverv på gennemsigtig og ansvarlig vis og respekterer hensynet til beskyttelse af fortrolige oplysninger Tilsynsmyndighederne skal have de oplysninger, der er nødvendige for at kunne udføre tilsynet Tilsynsmyndighederne gives beføjelser til at træffe forebyggende og korrigerende foranstaltninger med henblik på at sikre, at selskaberne overholder direktivet

50 Tilsyn - tilsynsproces Artikel 36 Tilsynsmyndighederne skal undersøge og foretage evaluering de strategier, processer og rapporteringsprocedurer, som selskaberne indfører med henblik på at overholde direktivet Denne undersøgelse og evaluering skal omfatte en vurdering af de kvalitative krav til ledelsessystemet, en vurdering af de risici, som de pågældende selskaber står overfor eller kan komme til at stå overfor, samt en vurdering af selskabernes evne til at måle disse risici under hensyn til den kontekst, som de opererer inden for. Herudover evalueres egenkapitalens kvalitet og størrelse, samt overholdelse af: reglerne vedrørende forsikringsmæssige hensættelser kapitalkravene investeringsreglerne evt. kravene til komplette eller partielle interne modeller

51 Kapitaltillæg Artikel 37 I forlængelse af tilsynsprocessen kan tilsynsmyndighederne i exceptionelle tilfælde og ved begrundet afgørelse stille krav om et kapitaltillæg for et selskab. Denne mulighed må kun benyttes i følgende tilfælde: a) når tilsynsmyndighederne finder, at risikoprofilen afviger væsentligt fra de antagelser, der ligger til grund for solvenskapitalkravet beregnet med standardformlen, og en komplet eller partiel intern model ikke er på plads b) når tilsynsmyndighederne finder, at risikoprofilen afviger væsentligt fra de antagelser, der ligger til grund for solvenskapitalkravet beregnet med en komplet eller partiel intern model, fordi visse kvantificerbare risici ikke fanges i tilstrækkelig grad, og det ikke inden for en passende tidsramme er lykkedes at tilpasse modellen c) når tilsynsmyndighederne finder, at ledelsessystemet afviger væsentligt fra standarderne, og at disse afvigelser forhindrer selskabet i at sikre en korrekt vurdering og styring af de risici, som det er eller kunne blive udsat for, og at andre foranstaltninger næppe vil kunne udbedre manglerne inden for en passende tidshorisont.

52 Kapitaltillæg - fortsat Artikel 37 I litra a)- og b)-tilfælde beregnes kapitaltillægget på en måde, der sikrer, at selskabet overholder solvenskapitalkravet I litra b)-tilfælde sikrer tilsynsmyndighederne endvidere, at selskabet gør enhver anstrengelse for at rette op de mangler, der har ført til kapitaltillægget Tilsynsmyndighederne tager kapitaltillægget op til revision mindst en gang om året, og kravet ophæves, når selskabet her rettet op på manglerne Kapitaltillægget må kun være af permanent karakter, når betingelserne i litra a) fortsætter med at afvige væsentligt Solvenskapitalkravet inklusive kapitaltillægget erstatter det utilstrækkelige solvenskapitalkrav Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelser omkring ved hvilke omstændigheder der kan stilles krav om kapitaltillæg, og hvordan det skal beregnes

53 Tilsyn Artikel 38 Tilsyn med outsourcede aktiviteter Tjenesteyderen skal samarbejde med tilsynsmyndighederne Sikre tilsynsmyndighederne adgang til data hos tjenesteyderen og tjenesteyderens forretningslokaler Sikres ved at selskaberne stiller disse krav ved indgåelse af outsourcingaftaler

54 Organisation Artikel og Ledelsessystem Egnethed og hæderlighed Risikostyringssystemer Intern kontrol Intern revision Aktuarfunktion

55 Vurdering af egen risiko og solvens Artikel 44 Selskabets samlede solvensbehov Selskabets overholdelse af kapitalkravene Væsentlige afvigelser mellem antagelserne bag beregningen af solvenskapitalkravet og selskabets risikoprofil Integreret del af strategien Resultatet af vurderingen indberettes til tilsynsmyndighederne

56 Outsourcing Organisation Artikel flytter ikke ansvaret for forpligtigelsen Tilsynet skal underrettes på forhånd Gennemførelsesforanstaltninger Artikel 41 48, dog ikke vurderingen af egen risiko og solvens, jf. artikel 44

57 Oplysningspligt Artikel 50, Forsikringsselskaber skal årligt offentliggøre en rapport om solvens og finansiel situation Krav til indhold bl.a. kapitalens elementer, solvenskapitalkravet og evt. kapitaltillæg Gældende principper Ajourføringer og frivillige oplysninger Politik og godkendelse Gennemførelsesforanstaltninger

58 Oplysningspligt fortsat Artikel 51 Årlige offentlige oplysninger fra CEIOPS Opdeling på typer af kapitaltillæg Fordeling af kapitaltillæg som pct. af solvenskapitalkravet Rapport om konvergens i forhold til kapitaltillæg

59 Spørgsmål?

60 Koncerntilsyn i Solvens II-forslaget

61 Gennemgangens indhold 1. Koncerntilsyn - om koncerntilsynets ansvar, informationsudveksling mellem berørte tilsyn og om tilsynsniveauer 2. Koncernsolvens - om beregning af koncerners solvenskapitalkrav og koncernstøtte (og om undtagelse fra visse artikler om solotilsyn) 3. Koncernrisici om risikokoncentration, interne transaktioner, risikostyring og intern kontrol 4. Koncerner med forbindelse til 3. lande

62 Koncerntilsyn (I) Forslaget ændrer filosofien for koncerntilsynet radikalt Fra solo-plus-tilsyn til koncerntilsyn Forslaget påvirker direkte udøvelsen af solotilsyn for datterselskaber i en koncern under koncerntilsyn Koncerntilsynet fører tilsyn med solvenskapitalkravet (SCR) på koncernniveau Solotilsynet fører tilsyn med minimumskapitalkravet (MCR) på soloniveau

63 Koncerntilsyn (II) Hvem er koncerntilsyn? Tilsynsmyndigheden i det land, som moderselskabet ligger i, tilsynet i det land, hvor både holdingselskab og et datterselskab er godkendt (hvis koncernen har flere datterselskaber i flere EU-lande), eller Tilsynsmyndigheden i dét land, hvor forsikringsselskabet med koncernens største balancesum ligger (v. flere moderselskaber o.l.) I særlige tilfælde kan de berørte tilsynsmyndigheder eller CEIOPS vælge et andet tilsyn som koncerntilsyn

64 Koncerntilsyn (III) To regler for koncern-, underkoncern- og solotilsyn: Koncerntilsyn indenfor EU føres på topniveau Koncerntilsyn indenfor en medlemsstat føres på topniveau. Reglerne medfører højst tre tilsynsniveauer: 1. Tilsyn med EU-koncern 2. Tilsyn med national koncern 3. Tilsyn med soloenhed

65 Koncerntilsyn (IV) Koncerntilsynet får ansvar for på koncernniveau at føre tilsyn med Koncernens finansielle situation Koncernsolvens Risikokoncentration og transaktioner inden for koncernen Risikostyring og intern kontrol

66 Koncerntilsyn (V) Koncerntilsynets ansvar udøves i samarbejde og samråd med solotilsynene på baggrund af samarbejdsaftaler mellem alle berørte tilsynsmyndigheder Koncerntilsynet har ansvar for udveksling af information ml. alle berørte tilsyn væsentlig information udveksles automatisk relevant information udveksles på anmodning rådslagning ml. tilsyn forud for vigtige beslutninger

67 Koncernsolvens (I) Beregningshyppighed for koncern-scr Minimum en gang årligt Når koncernens risikoprofil har ændret sig væsentligt siden seneste beregning Koncerners ansøgning om brug af intern model til beregning af koncern-scr: Fælles afgørelse træffes mellem berørte tilsyn senest 6 måneder efter ansøgning Hvis der ikke kan opnås enighed, træffer koncerntilsynet afgørelse

68 Koncernsolvens (II) Solotilsyn kan pålægge et selskab tillægskapitalkrav eller beregning efter standardmodellen En kompetent myndighed kan pålægge et selskab et tillægskapitalkrav, hvis risikoprofilen for et selskab afviger væsentligt fra koncernens interne model Vil et kapitaltillæg ikke være hensigtsmæssigt kan tilsynsmyndigheden undtagelsesvist kræve at det enkelte selskab beregner SCR efter standardmodellen Koncerntilsynet kan pålægge en koncern et tillægskapitalkrav, hvis SCR ikke i tilstrækkelig grad tager højde for koncernens risikoprofil

69 Koncernsolvens (III) Koncernstøtte en nyskabelse Juridisk bindende erklæring fra moderselskabet om overførsel af kapital til datterselskab Koncernstøtte er et kapitalelement Datterselskabet kan bruge koncernstøtte til opfyldelse af SCR dog ikke MCR. Koncernstøtte kan også bestå af koncerndiversifikationseffekter:

70 Koncernsolvens (IV) Koncerndiversifikationseffekter består af diversifikationsfordele (positiv) koncernspecifikke risici (negativ) Diversifikationseffekter anerkendes til solvensberegning div.eff. = SCR solo SCR koncern SCR koncern beregnes vha. intern model eller standardformel på konsoliderede data

71 Koncernrisici (I) Risiko-koncentration Koncerner skal mindst én gang årligt aflægge rapport til koncerntilsynet om enhver væsentlig risikokoncentration på koncernniveau Koncerntilsynet kontrollerer især smittefare, interessekonflikter og risikoniveauet eller - volumen

72 Koncernrisici (II) Koncerninterne transaktioner Afrapportering til koncerntilsyn en gang årligt væsentlige koncerninterne transaktioner rapporteres hurtigst muligt

73 Koncernrisici (III) Risikostyring og intern kontrol Reglerne om ledelseskrav, egnetheds- og hæderlighedsvurderinger af de personer som leder selskabet, risikostyring, intern kontrol, aktuarfunktion og outsourcing finder tilsvarende anvendelse for koncerner Risikoforvaltning og interne kontrolsystemer gennemføres på samme måde i alle datterselskaber omfattet af koncerntilsynet

74 Koncerner med forbindelse til 3. lande To situationer: 1. Når koncernen er ledet af selskab med hovedsæde uden for EU/EØS men har datterselskaber inden for EU/EØS sker der en ækvivalensvurdering af tredjelandets tilsynsregler. 1. Er der ikke ækvivalens, anvendes reglerne om koncernsolvens analogt dog ikke reglerne om koncernstøtte, eller 2. medlemsstaterne kan f.eks. kræve, at der etableres et forsikringsholdingselskab med hovedsæde indenfor EU 2. Når koncernen er ledet af selskab med hovedsæde inden for EU/EØS men har datterselskaber uden for EU/EØS Kommissionen kan foreslå Rådet at forhandle aftaler med tredjelande om vilkår for udøvelse af tilsyn Aftalerne skal navnlig sikre udveksling af nødvendige oplysninger

75 Spørgsmål?

76 Opbygningen af og arbejdet i CEIOPS' arbejdsgrupper

77 Organisation i CEIOPS CEIOPS Solvens II arbejdsgrupper Andre arbejdsgrupper

78 Solvens II arbejdsgrupper+ Financial Requirements Expert Group Internal Governance, Review and Reporting Expert Group Internal Models Expert Group Insurance Goups Supervision Committee Financial Stability Committee

79 Spørgsmål?

80 Proces i EU og i Danmark

81 EU Procedure Niveau 1: Rammedirektiver Niveau 2: Forordninger Niveau 3: Vejledning/standarder Niveau 4: Håndhævelse (EU-ret) Kommissionen, Rådet, Parlamentet Kommissionen, EIOPC CEIOPS Kommissionen, Medlemsstaterne

82 Tidsplan for Solvens-II processen i EU. 1. kvartal QIS4 afvikles i løbet af året. Tidsplan for Solvens II Fuld impact assesment-analyse af udfyldende forordninger på niveau-2 i løbet af året 2. kvartal Maj CEIOPS giver advice om gruppetilsyn og gruppesupport. 3. kvartal 10. juli Kommissionen fremsætter forslag til Solvens-II rammedirektiv 4. kvartal November QIS3-rapport præsenteres af CEIOPS 31. december Solvens II er forhandlet færdig Oktober 2009 CEIOPS endelige råd er afgivet. 2. halvår Implementing measures (både niveau 2- og 3- regulering) afsluttes 2. halvår Solvens-IIregimet træder i kraft.

83 genvej: solvens

84 Tak for i dag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-14/166 DA Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Copenhagen Buisness school September 2011 Studerende Emil Willumsen Vejleder Hans Keiding 1 Indholdsfortegnelse 1 Executive

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring A/S. Årsrapport 2013. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring A/S Årsrapport 2013 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt Koncernen 4 Resultat på 1.416 mio. kr. i 2013 4 Skadeforsikring 7 Livsforsikring 8 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Danske Bank koncernens forretningsmodel

Danske Bank koncernens forretningsmodel Risikostyring 2010 Danske Bank koncernens forretningsmodel Danske Bank koncernen er Danmarks største finansielle koncern og en af de største i Norden. Koncernen tilbyder danske og internationale kunder

Læs mere

Coop Bank A/S. Risikorapport

Coop Bank A/S. Risikorapport Coop Bank A/S Risikorapport 2014 Coop Bank A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund Telefon: 43 86 11 11 Hjemmeside: www.coopbank.dk E-mail: kundeservice@coopbank.dk CVR-nr.: 34 88 79 69 Stiftet: 13. december

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7

Indhold. 1 Året der gik 2012... 3. 2 Oplysningsforpligtelser... 4. 3 Risikostyring... 5. 4 Kapitalstyring og solvensopgørelse... 7 Risik0rapport 2012 Indhold 1 Året der gik 2012....................................................................... 3 2 Oplysningsforpligtelser..................................................................

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard

Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard Nye IFRS-regler om forsikringskontrakter På vej mod en global standard 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Baggrund og fremtidig

Læs mere

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014

PwC s Bankseminar. Ulrik Nødgaard. 20. november 2014 PwC s Bankseminar Ulrik Nødgaard 20. november 2014 Agenda Sektoren Stresstest, AQR Kreditstandarder kreditundersøgelsen ILAAP Tilsynsdiamant - LCR, SE Realkreditdiamanten Afvikling og genopretning (BRRD)

Læs mere

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013

MiFID II. Kontakt Claus A. Herschend Telefon: 3945 3061 Mobil: 3038 0350 E-mail: che@pwc.dk. Af Claus A. Herschend, januar 2013 MiFID II Har du styr på det forventede regelsæt i MiFID II (forslag til revision af Markets in Financial Instruments Directive )? Her får du et samlet overblik over MiFID II s målgruppe og bestemmelser.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Funding af likviditetsrisiko

Funding af likviditetsrisiko Funding af likviditetsrisiko H.D.-Studiet Finansiel Rådgivning Hovedopgave Forår 2013 Forfatter: Helena Graversen Schelbeck Vejleder: Ulrik Strandgaard 13.05.2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55

RISIKORAPPORT 2014. Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 RISIKORAPPORT 2014 Risikooplysninger for Saxo Privatbank A/S Offentliggjort 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 2 Indhold Indledning... 3 1. Risikostyringsmålsætninger og politik... 4 2. Anvendelsesområde... 12 3.

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere