Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici"

Transkript

1 EIOPA-BoS-14/173 DA Retningslinjer for anvendelse af cederede genforsikringsordninger i delmodulet for skadesforsikringsrisici EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fax ; site: https://eiopa.europa.eu/

2 Indledning 1.1. I henhold til artikel 16 i forordning (EU) nr. 1094/2010 af 24. november 2010 (i det følgende EIOPA-forordningen ) 1, artikel 105, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) 2 samt artikel 119 til 135 og artikel 209 og 214 i gennemførelsesforanstaltningerne udsteder EIOPA retningslinjer for delmodulet for skadesforsikringskatastroferisici Formålet med disse retningslinjer er navnlig at sikre en fælles, ensartet og konsistent anvendelse af delmodulet for skadesforsikringskatastroferisici, herunder håndtering af selskabers cederede genforsikringsordninger Retningslinjerne er rettet til tilsynsmyndigheder i henhold til Solvens II I nærværende retningslinjer refereres der til flowdiagrammet for skadesforsikringsrisici, som repræsenterer de forskellige delmoduler, som i henhold til gennemførelsesforanstaltningerne udgør delmodulet for skadesforsikringskatastroferisici i standardformlen for solvenskapitalkravet I forbindelse med disse retningslinjer er der udarbejdet følgende definitioner: a) bruttotab : i. ved anvendelse af risikoreduktion i et delmodul, som fungerer uafhængigt af andre delmoduler: tabet beregnet i overensstemmelse med formlen i dette delmodul ii. ved anvendelse af risikoreduktion i et delmodul, som er afhængigt af andre delmoduler: tabet beregnet i overensstemmelse med formlen i dette delmodul, men med anvendelse i formlen af resultaterne fra hvert delmodul med fradrag af den anvendte risikoreduktion (hvis relevant) i de delmoduler, som delmodulet er afhængigt af b) katastrofebegivenhed med aggregerende virkning : en katastrofebegivenhed, der akkumuleres og påvirker en samlet gruppe policer. Konsekvenserne for separate policer er svære at identificere c) katastroferisikobegivenhed : en begivenhed, der påvirker policer, som specifikt kan identificeres, eller en enkelt police d) bruttobegivenhed : specifikation af begivenheden med den detaljeringsgrad, der er nødvendig for at anvende den cederede genforsikringsordning. Det er dette begreb, der anvendes for bruttotab efter opdeling e) grene af delmoduler for katastroferisici : grene af en af de i artikel 119 i gennemførelsesforanstaltningerne anførte fire primære delmoduler for skadesforsikringskatastroferisici 1 EUT L 331 af , s EUT L 335 af , s EUT L 12 af , s /17

3 f) cederet genforsikring/cederet genforsikringsbeskyttelse : genforsikringsordninger, hvor et selskab cederer risikoen til et genforsikringsselskab g) indgående genindsættelsespræmie : enhver genindsættelsespræmie, som kan betales til et selskab h) dækning for sammentræf : en excedent genforsikringsaftale vedrørende to eller flere dækninger eller policer udstedt af det selskab, som skal inddrages i et tab, før der kan ske dækning. Genforsikringsaftalens gældende grænse ( attachment point ) ligger normalt over de grænser, der gælder for en given police i) 1:200 år katastrofebegivenhed : en katastrofebegivenhed svarende til en value-at-risk-beregning med et konfidensniveau på 99,5 %, som defineret i artikel 104, stk. 4, i Solvens II. j) komponent : en selvstændig beregningsenhed i delmodulet for skadesforsikringskatastrofer, for hvilket der kan fastsættes et solvenskapitalkrav. Dette kan ske på delmodulniveau eller med lavere detaljeringsgrad, f.eks. område eller EØS-/ikke-EØS-område ved naturkatastroferisici Såfremt begreberne ikke er defineret i disse retningslinjer, har de den betydning, der er defineret i de i indledningen omtalte retsakter Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 1. april Afsnit I: Retningslinjernes rækkefølge Retningslinje 1 - Retningslinjernes rækkefølge 1.8. For at vurdere deres cederede genforsikring i forhold til katastroferisici skal selskaberne anvende afsnittene i disse retningslinjer i den rækkefølge, de forekommer. Afsnit II: Kategorisering af begivenheder Retningslinje 2 - Den nødvendige detaljeringsgrad til kategorisering af katastrofebegivenheden 1.9. Selskaberne bør i medfør af artikel 119 til 135 kategorisere 1:200 år katastrofebegivenheder i en passende detaljeringsgrad for at kunne anvende risikoreduktionsteknikkerne. Retningslinje 3 - Kategorisering af katastrofer som katastrofebegivenheder med aggregerende virkning eller risikokatastrofebegivenheder Selskaberne bør kategorisere de tab, som er defineret i de forskellige delmoduler for katastroferisici, som enten katastrofebegivenheder med aggregerende virkning eller risikokatastrofebegivenheder. Selskaberne bør i givet fald også anføre, om sådanne begivenheder påvirker specifikke kendte policer eller ej. 3/17

4 1.11. For hvert delmodul for skadesforsikringskatastroferisici bør selskaberne kategorisere begivenhedstypen som følger: a) delmoduler for jordskælv, storm, hagl, oversvømmelse og sammensynkning kategoriseret som en katastrofebegivenhed med aggregerende virkning b) delmodul for motoransvar kategoriseret som en risikokatastrofebegivenhed, der påvirker en enkelt police c) delmoduler for ansvar, luftfart, søfart og brand kategoriseret som en risikokatastrofebegivenhed, der påvirker kendte policer. d) delmodul for kredit og kaution som kategoriseret i retningslinje 13 og 14. e) delmodul for ikkeproportional tingskadeforsikring som kategoriseret i retningslinje 11. Retningslinje 4 - Kategorisering af antallet af begivenheder for delmoduler for naturkatastrofer med hensyn til EØS-områder Selskaberne bør betragte antallet af begivenheder ved bruttotab i EØS-lande som enkeltstående eller dobbelte begivenheder, som påvirker en eller flere regioner, og bør ikke antage, at der indtræffer flere begivenheder i hver region. Retningslinje 5 - Kategorisering af antallet af begivenheder for delmoduler for naturkatastrofer med hensyn til ikke-eøs-områder I tilfælde af ikke-eøs-områder, hvor antallet af katastrofebegivenheder med aggregerende virkning, som genererer bruttotabet, ikke er blevet defineret, bør selskaberne for hvert enkelt delmodul anvende en metode svarende til den metode, som anvendes under retningslinje 4. Retningslinje 6 - Valg af katastrofebegivenhed Hvis der kan defineres et antal 1:200 år katastrofebegivenheder, bør selskaberne udlede begivenheder, som er konsistente med deres risikoprofil, og vælge den begivenhed, der udløser den højeste katastrofebelastning, efter anvendelsen af risikoreduktionsteknikkerne. Retningslinje 7 - Størrelse af tab i basiskapitalgrundlag For at bestemme størrelsen af de individuelle krav, som i henhold til artikel 133 i gennemførelsesforanstaltningerne danner grundlag for beregningen af tabet i basiskapitalgrundlaget, bør selskaberne benytte følgende fremgangsmåde: a) Inden for hver risikogruppe bør n i -risiciene med de højeste grænser identificeres. I denne forbindelse består en risiko af alle de policer, som er tegnet som led i en ordning med samme eller en nært tilknyttet dækning og den samme forsikrede forsikringstager (når den forsikrede forsikringstager er en forsikringstager i henhold til forsikringsaftalen), og som er i kraft på samme tid. b) Hver af de deraf følgende n i -grænser bør ganges med 1,15. c) De i b) beregnede n i -værdier bør lægges sammen og trækkes fra L ( ( liability, ansvar, i), og en eventuel difference bør fordeles proportionelt ved hjælp af de gældende grænser for n i -værdierne. 4/17

5 d) De deraf følgende n i -værdier bør betragtes som enkeltstående krav hidrørende fra en enkelt begivenhed, der hver er forbundet med den risiko, de er afledt af Selskaberne bør herefter være i stand til for hvert af n i -kravene at identificere, hvilken forsikringsdækning der er gældende i betragtning af den tilknyttede risiko Selskaberne bør være i stand til over for tilsynsmyndighederne at påvise, at deres køb af cederede genforsikringer ikke væsentligt er blevet påvirket af, om risikoen ville være en af de risici, der er identificeret under denne proces. Afsnit III: Opdeling af bruttotabet Retningslinje 8 - Opdeling af bruttotabet på individuelle lande eller andre komponenter Selskaberne bør benytte en af de nedenfor anførte metoder til opdeling af bruttotabet på individuelle komponenter, såfremt bruttoeffekten for individuelle policer ikke er blevet identificeret, således at der kan anvendes cederet genforsikringsbeskyttelse: a) Maksimumsmetode: Bruttotabet henføres til den komponent, som bidrager mest til bruttotabet før risikodiversificering. b) Spredningsmetode: Bruttotabet fordeles på relevante komponenter i forhold til deres bidrag til bruttotabet før risikodiversificering; alternativt kan der anvendes sammenligningsmatricer til fordeling af tabet svarende til den metode, der foreslås ved allokering af solvenskapitalkravet (SCR) til filialer. c) Blandingsmetode: I denne metode vælges maksimum (på basis af det største nettokapitalkrav) for maksimums- og spredningsmetoden ovenfor. Retningslinje 9 - Opdeling af bruttotabet for delmoduler for naturkatastrofer i relation til EØS-scenarier Selskaberne bør anvende de nedenfor definerede metoder til opdeling af bruttotabet for delmoduler for naturkatastrofer i relation til EØS-scenarier Ved opdeling af bruttotabet på regioner bør selskaberne anvende blandingsmetoden til delmodulerne for storm og oversvømmelse og maksimumsmetoden til opdeling på delmodulerne for jordskælv og hagl Ved opdeling af bruttotabet på forretningsenheder, virksomheder og brancher bør selskaberne anvende spredningsmetoden Hvis selskabets risikoprofil er af en sådan beskaffenhed, at den ovenfor anførte metode ikke er hensigtsmæssig, bør selskabet vælge en mere hensigtsmæssig metode og begrunde den over for den tilsynsførende myndighed. 5/17

6 Retningslinje 10 - Opdeling af bruttotabet for naturkatastrofer i ikke-eøsområder For så vidt angår ikke-eøs-områder bør selskaberne for at henføre bruttotabet anvende metoder, der er i overensstemmelse med de metoder, som anvendes for de i retningslinje 9 anførte EØS-risici Hvis selskabets risikoprofil er af en sådan beskaffenhed, at denne metode ikke er hensigtsmæssig, bør selskabet vælge en mere hensigtsmæssig metode og begrunde den over for den tilsynsførende myndighed. Retningslinje 11 - Opdeling af bruttotabet for naturkatastrofer ved ikkeproportional tingskadeforsikring Selskaberne bør for at henføre tabet til en region anvende maksimumsmetoden til delmodulet for ikkeproportional tingskadeforsikring. Selskaberne bør derefter skønne eksponeringen mod den højeste risiko i denne region og antallet af specificerede begivenheder på samme måde som i den eller de relevante katastrofebegivenheder med aggregerende virkning, som er gældende for de underliggende aftaler. Såfremt der er defineret to katastrofebegivenheder med aggregerende virkning, bør dette betyde, at begge begivenheder forekommer i samme region Hvis selskabets risikoprofil er af en sådan beskaffenhed, at denne metode ikke er hensigtsmæssig, bør selskabet vælge en mere hensigtsmæssig metode. En sådan metode bør begrundes over for den tilsynsførende myndighed. Retningslinje 12 - Specifikation af bruttotabet for delmoduler for menneskeskabte katastrofer: ansvarsrisici vedrørende motorkøretøjer, søfart, luftfart og brand Selskaberne bør ved anvendelse af retningslinje 34 til 39 identificere de specifikke policer, som påvirkes af ansvarsrisikoen for bruttobegivenheden. For så vidt angår søfart, luftfart og brand bør selskabet identificere de bruttorisici, der påvirkes, og dermed de genforsikringer (herunder excedente tabssikringer pr. risiko), der er gældende for kravene For så vidt angår ansvarsrisiko for motorkøretøjer bør selskabet antage, at den risikokatastrofebegivenhed, der er anført i gennemførelsesforanstaltningerne, indtræffer som følge en af enkeltstående tabsgivende begivenhed. Selskabet bør antage, at tabet opstår i den region og/eller forretningsenhed, som generer det højeste bidrag til bruttotabet før risikodiversificering Ved anvendelse af risikospecifikke tabssikringer bør selskabet over for den nationale tilsynsmyndighed være i stand til at begrunde, at købet af cederede genforsikringsordninger ikke er blevet væsentligt påvirket af, hvorvidt risikoen er identificeret som bruttobegivenheden eller som et bidrag til en sådan bruttobegivenhed. Retningslinje 13 Opdeling af bruttotabet for kredit og kaution - scenarie med storkunder Ved fastsættelse af den største krediteksponering bør selskaberne tage højde for eksponeringsakkumulation ved enheder i en koncern. 6/17

7 Retningslinje 14 Opdeling af bruttotabet for kredit og kaution - scenarie med tilbagegang Såfremt selskaberne har behov for at henføre bruttotabet ved tilbagegang til forskellige lande, industrier, produkttyper eller mere generelt til de respektive genforsikringsordningers anvendelsesområder med henblik på at anvende deres genforsikringsbeskyttelse, bør de henføre bruttotabet forholdsmæssigt på basis af bruttopræmiernes størrelse. Afsnit IV: Anvendelse af cederet genforsikring Retningslinje 15 - Anvendelse af cederet genforsikring Selskaberne bør anvende hver type af cederet genforsikringsbeskyttelse på et af de nedenfor anførte niveauer: a) forskellige zoner inden for en enkelt forsikringsgren med delmodul i et enkelt område b) forskellige områder inden for en enkelt forsikringsgren med delmodul c) EØS-/ikke-EØS-gruppering inden for et enkelt delmodul; forskellige forsikringsgrene med delmoduler for katastrofe inden for et delmodul for katastrofe d) forskellige delmoduler for katastrofe, hvilket f.eks. kunne være tilfældet for stop-loss-dækning og dækning med overordnet erstatningsbegrænsning ( aggregate cover ) på tværs af delmoduler for menneskeskabte katastrofer og naturkatastrofer Selskaberne kan også anvende dækning, der er specifik for et forretningsområde eller en forretningsenhed Såfremt en genforsikringsbeskyttelse dækker andre risici, som ikke er omfattet af delmodulet for katastroferisici (f.eks. stop-loss for et forretningsområde), bør selskabet tage højde for sådanne risici ved beregning af fordelen ved beskyttelse under modulet for katastroferisici Selskaberne bør anvende cederet forsikring i overensstemmelse med artikel 209 til 214 i gennemførelsesforanstaltningerne. Selskaberne bør sikre, at genforsikringserstatninger ikke medregnes to gange, jf. artikel 209, stk. 1, litra e), i gennemførelsesforanstaltningerne. Selskaberne bør sikre, at den samlede erstatning ved risikoreduktionsmetoder, som der er taget højde for i deres beregning af nettotab, ikke overstiger det samlede mulige beløb i henhold til betingelserne i deres risikooverførselsordning. Retningslinje 16 - Indgående genetableringspræmier Selskaberne bør tage højde for modtagelsen af indgående genetableringspræmier, såfremt det over for den tilsynsførende myndighed kan påvises, at disse vil blive udløst af den bruttobegivenhed, som er specificeret i delmodulet for katastrofe. 7/17

8 1.37. Selskaberne bør i deres beregning af bruttotabet tage højde for yderligere eksponeringer for andre eller efterfølgende begivenheder, der indtræffer som følge af en sådan indgående genetableringspræmie. Retningslinje 17 - Andre konsekvenser for basiskapitalgrundlaget ved udløsningen af den cederede genforsikringsaftale Selskaberne bør tage højde for genetableringspræmier eller andre supplerende pengestrømme, der kan opstå ved udløsningen af den cederede genforsikringsbeskyttelse. Retningslinje 18 - Anvendelsesrækkefølge for genforsikringsbeskyttelser Selskaberne bør anvende genforsikringsbeskyttelser i den rækkefølge, der er specificeret i de kontraktmæssige aftaler, da de er baseret på den underliggende risiko Retningslinje 19 Proportional genforsikring Ved kvotegenforsikring, excedentgenforsikring og proportionale fakultative aftaler bør selskaberne foretage en forholdsmæssig henførsel af bruttobegivenheden på tværs af disse genforsikringsaftaler Såfremt selskabets proportionale genforsikringsaftale er underlagt en begivenhedsgrænse eller lignende, kan det bruttotab, som er henført til en sådan aftale, ikke overstige en sådan grænse, og enhver overskydende del skal føres tilbage til den nettotilbageførte tabsandel. Retningslinje 20 - Ikkeproportional genforsikring pr. risiko Ved tabsbegrænsning og ikkeproportionale fakultative aftaler bør selskaberne kun anvende denne ikkeproportionale genforsikring i henhold til standardformlen, såfremt bruttobegivenheden gør det muligt at identificere de kendte policer i de underliggende policer, som er genstand for eksponering. I retningslinje 3 specificeres de delmoduler, hvor dette bør være tilfældet. Retningslinje 21 - Ikkeproportional genforsikring pr. begivenhed Selskaberne bør kun anvende ikkeproportional genforsikring til definerede bruttobegivenheder, hvis tabet kan fordeles på en hensigtsmæssig måde Selskabet bør udvise rettidig omhu og tage højde for mindre almindelige aftaletyper, såsom franchise, og for delvise placeringer og co-forsikring. Retningslinje 22 - Summaforsikringsaftaler og basisrisiko Selskaberne bør ikke anvende summaforsikringer i henhold til standardformlen, medmindre det kan påvises, at størrelsen af basisrisikoen ifølge definitionen i scenariet ikke er af afgørende betydning. Retningslinje 23 - Anvendelse af aftaler med overordnet erstatningsbegrænsning samt dækning for sammentræf Selskaberne bør overveje, i hvor høj grad de ønsker at lade aftaler med overordnet erstatningsbegrænsning indgå i beregningen af solvenskapitalkravet for skadesforsikringskatastrofer. Valget bør træffes ud fra indholdet af risikoreduktionsmekanismen, samt hvor der er forventning om genforsikringserstatning, såfremt bruttobegivenheden indtræffer. 8/17

9 1.47. Såfremt selskaberne vurderer genforsikringserstatning under forsikringsaftaler med dækning for sammentræf, bør de over for den tilsynsførende myndighed påvise, at forsikringsaftalerne ville svare til de i standardformlen definerede katastrofebegivenheder Selskaberne bør sikre, at genforsikringserstatning ikke medregnes to gange, og skal over for den tilsynsførende myndighed være i stand til at forklare og påvise logikken bag anvendelsen. Retningslinje 24 - Behandling af delt genforsikringserstatning Såfremt der ydes erstatning som delt genforsikringserstatning, bør selskabet følge principperne i retningslinje 32. Retningslinje 25 - Behandling af resultatet af lavere overordnede begrænsningsniveauer Selskaberne bør sondre mellem genanskaffelsesomkostninger og genforsikringserstatning, når de lægger solvenskapitalkravene sammen på tværs af delmodulerne for skadesforsikringskatastrofer. Såfremt genforsikring på et givent niveau ikke stemmer overens med dette samlede beløb, vil det være nødvendigt at dele omkostningerne op i passende størrelser. I givet fald bør spredningsmetoden anvendes. Retningslinje 26 - Behandling af andre aftaler, som ikke er specificeret her For andre genforsikringsaftaler eller aftaletyper, som ikke udtrykkeligt er anført her, bør selskaberne anvende de principper, der er omfattet af retningslinjerne ovenfor. Afsnit V: Gensammenlægning af nettotab Retningslinje 27 - Gensammenlægning af nettotab for at nå frem til solvenskapitalkravet for katastroferisici i selskabet Såfremt selskaberne har henført et spredt bruttotab på et mere detaljeret niveau (dvs. bruttobegivenheden ) med henblik på at estimere deres genforsikringserstatning, bør de lægge nettokomponenterne sammen for at nå frem til solvenskapitalkravet Såfremt selskaberne har resultater for solvenskapitalkravet fra forskellige niveauer i beregningen, bør de kombinere nettokomponenterne for at nå frem til solvenskapitalkravet for skadesforsikringskatastrofer I det tekniske bilag I beskrives, hvordan denne retningslinje skal anvendes. Afsnit VI: Dokumentation og validering Retningslinje 28 - Dokumentation og validering af valgte katastrofebegivenheder Ved delmodulet for skadesforsikringskatastrofer kategoriseret som Andet bør selskaberne over for den tilsynsførende myndighed gøre rede for de valgte katastrofebegivenheder i den periodiske tilsynsrapport i overensstemmelse med artikel 309, stk. 5, litra a), i gennemførelsesforanstaltningerne. Forklaringen 9/17

10 bør indeholde oplysninger om væsentlige beslutningspunkter, drøftelse af alternativer til sådanne væsentlige beslutningspunkter samt baggrunden for de endelige valg For så vidt angår definition af passende katastrofebegivenheder bør selskaberne i deres dokumentation ligeledes medtage oplysninger om enhver intern udfordring. Retningslinje 29 - Dokumentation af opdelingsmetode Selskaberne bør dokumentere den opdelingsmekanisme, der er anvendt for genforsikringsordningens delmoduler. Denne bør omfatte en begrundelse for den valgte metode, en drøftelse af mulige alternativer, såfremt der er flere hensigtsmæssige metoder, samt de beregninger, der er foretaget med henblik på at opnå opdelingen. Retningslinje 30 - Dokumentation for fremgangsmåde ved beregning af nettoværdi og gensammenlægning Selskaberne bør dokumentere fremgangsmåden ved beregning af bruttobegivenhedens nettoværdi. Dette omfatter en beskrivelse af: a) selskabets genforsikringsordning b) beregningerne af nettoværdien c) oplysninger om henførelsen af eventuelle erstatningsbeløb til de relevante forsikringsdelmoduler d) oplysninger om, hvordan gensammenlægningen er blevet gennemført med henblik på at nå frem til SCR nlcat Selskaberne bør desuden i deres dokumentation påvise, at de forudsatte genforsikringserstatningsbeløb ikke medregnes to gange Såfremt selskaberne er gået ud fra nogle justerbare præmieelementer (f.eks. indgående og cederede genindsættelsespræmier), bør dokumentationen omfatte en begrundelse af de metoder og forudsætninger, der er benyttet for at nå frem til disse. Afsnit VII: Særlige overvejelser for soloselskaber, der indgår i koncerner Retningslinje 31 - Behandling af interne genforsikringsordninger For så vidt angår soloselskaber bør selskabet behandle cederede genforsikringsordninger, som forefindes i andre af koncernens selskaber ( intern genforsikring ), på samme måde, som det ville håndtere ordninger med tredjeparter. Retningslinje 32 - Estimering af genforsikringserstatning, som tilfalder et soloselskab i henhold til en genforsikringsaftale i koncernen i forbindelse med katastrofebegivenheder med aggregerende virkning Ved estimering af genforsikringserstatning, som tilfalder forsikringstageren i henhold til en aftale med overordnet erstatningsbegrænsning (dvs. en aftale, som beskytter mod samlede akkumulerede tab i flere af koncernens selskaber), bør hvert soloselskab: 10/17

11 a) beregne soloselskabets bruttotab for 1:200 år katastrofebegivenheden b) beregne koncernens bruttotab for 1:200 år katastrofebegivenheden c) foretage en estimering af genforsikringserstatningen i henhold til koncernens genforsikringsaftale d) henføre genforsikringserstatninger i overensstemmelse med de aftalemæssige ordninger, i det omfang sådanne ordninger forefindes, eller foretage en estimering af de genforsikringserstatninger, som tilfalder soloselskabet i forholdet bruttotab a)/b) ganget med det i c) estimerede beløb. Retningslinje 33 - Estimering af genforsikringserstatning, som tilfalder et soloselskab i henhold til en genforsikringsaftale i koncernen i forbindelse med risikokatastrofebegivenheder Ved estimering af den genforsikringserstatning, der tilfalder forsikringstageren baseret på en risikospecifik aftale (dvs. en aftale, som beskytter mod en specifik risiko/specifikke risici), bør soloselskaberne: a) vurdere, hvorvidt den specifikke risiko/de specifikke risici, der udløser soloselskabets tab for 1:200 år begivenheden, er den samme specifikke risiko/de samme specifikke risici, som udløser koncernens tab for 1:200 år begivenheden b) i tilfælde af overlapninger foretage en estimering af den genforsikringserstatning, som tilfalder soloselskabet i henhold til koncernens genforsikringsaftale. Afsnit VIII: Henførsel af forsikringspolicer til ansvarsrisikogrupper for delmodulet for ansvarsrisici i forbindelse med menneskeskabte katastrofer Retningslinje 34 - Ansvarsrisikogruppe For så vidt angår den ansvarsrisikogruppe 1, der er omhandlet i bilag XI til gennemførelsesforanstaltningerne, bør selskaberne medtage de erhvervsansvarsforsikringspolicer, som yder dækning til praktiserende udøvere af liberale erhverv ved mulige erstatningskrav Selskaberne bør i denne risikogruppe medtage en række ansvarsprodukter, herunder: a) ansvarsforsikring for læger, herunder specialister eller praktiserende læger, hospitaler og andre sundhedsudbydere, når disse har lægeligt ansvar b) fejl og forsømmelser eller erhvervsansvarsforsikring eller andre ansvarsforsikringspolicer, hvor der er tale om tredjeparter, over for hvem forsikringstageren har omsorgspligt c) erstatning for manglende opfyldelse og beslægtet økonomisk tab hidrørende fra tjenester ydet af et selskab d) erstatning for garantibrud eller krænkelse af immaterielle rettigheder e) erstatning for enhver personskade eller tingskade (det være sig materiel eller økonomisk) samt følgeskader og forsikring mod forsvarsomkostninger 11/17

12 som følge af fejl eller forsømmelser begået i embedes medfør af en person i et liberalt erhverv. Retningslinje 35 - Ansvarsrisikogruppe For så vidt angår den ansvarsrisikogruppe 2, der er omhandlet i bilag XI til gennemførelsesforanstaltningerne, bør selskaberne medtage policer for arbejdsgiveres ansvarsforsikring, som yder dækning for ethvert ansvar, en arbejdsgiver måtte blive pålagt, såfremt en medarbejder kommer til skade under udførelsen af sit arbejde I denne risikogruppe bør selskaberne medtage forpligtelser, som yder dækning for: a) levering af forebyggende eller helbredende medicinsk behandling eller pleje i relation til en ulykke på arbejdspladsen, en arbejdsskade eller arbejdsbetingede sygdomme b) økonomisk godtgørelse for en sådan behandling c) økonomisk godtgørelse for en ulykke på arbejdspladsen, en arbejdsskade eller arbejdsbetingede sygdomme. Retningslinje 36 - Ansvarsrisikogruppe For så vidt angår den ansvarsrisikogruppe 3, der er omhandlet i bilag XI til gennemførelsesforanstaltningerne, bør selskaberne medtage ansvarsforsikringspolicer for direktører og embedsmænd, som yder dækning for ansvar og forsvarsomkostninger for direktører og embedsmænd i en virksomhed eller for selve organisationen/organisationerne, såfremt denne eller disse lider tab som følge af et søgsmål om påståede skadevoldende handlinger i deres egenskab af direktør og embedsmand i organisationen, herunder dækning for forsvarsomkostninger, der følger af strafferetlige og lovmæssige undersøgelser og/eller retssager Selskaberne bør i denne risikogruppe medtage policer for ledelses- og medarbejderansvar. Retningslinje 37 - Ansvarsrisikogruppe For så vidt angår den ansvarsrisikogruppe 4, der er omhandlet i bilag XI til gennemførelsesforanstaltningerne, bør selskaberne medtage de policer, der yder dækning for ethvert ansvar som følge af fejl og/eller forsømmelighed, som resulterer i personskade og/eller tingskade i forhold til tredjepersoner, undtagen: a) de personer, som er omfattet af motorkøretøjsforsikringen og søfarts-, luftfarts- og transportforsikringen b) de personer, som er omfattet af ansvarsrisikogrupperne 1, 2, 3 og 5 i bilag XI til gennemførelsesforanstaltningerne c) ansvarsdækning mod tredjemand i forhold til individuelle boligejere, individer som privatpersoner (herunder når de går på jagt) og selvstændige håndværkere eller kunsthåndværkere 12/17

13 d) ansvarsdækning mod tredjemand i forhold til skader og ødelæggelser forårsaget af husdyr. Retningslinje 38 - Ansvarsrisikogruppe For så vidt angår den ansvarsrisikogruppe 5, der er omhandlet i bilag XI til gennemførelsesforanstaltningerne, bør selskaberne medtage policer for ikkeproportional genforsikring for alle ansvarsrisikogrupper, som er defineret i dette bilag. Retningslinje 39 - Henførsel og opdeling Såfremt en ansvarsforsikring eller en proportional ansvarsgenforsikring sælges på pakkebasis, herunder dækninger, der falder ind under én eller flere af ovenstående risikogrupper, bør selskaberne opdele og henføre præmierne for hver dækning til den risikogruppe, der er mest hensigtsmæssig for den relevante dækning Selskaberne bør kunne tilvejebringe understøttende dokumentation og begrundelse for sådanne henførelser Selskaberne bør anvende en proportional tilgang ved gennemførelse af de ovenfor nævnte retningslinjer for opdeling. Afsnit IX: Særlige overvejelser ved koncernberegning Retningslinje 40 - Vurdering af genforsikring Såfremt den koncerninterne genforsikring skal anvendes forud for enhver ekstern genforsikring i selskabet, bør det deltagende selskab anse den interne genforsikring for at være indført med henblik på at beregne effekten af den eksterne genforsikring. 13/17

14 Overholdelse og indberetningsregler Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i EIOPA-forordningen. I overensstemmelse med EIOPA-forordningens artikel 16, stk. 3, skal de nationale kompetente myndigheder bestræbe sig på bedst muligt at efterleve disse retningslinjer og henstillinger Kompetente myndigheder, der efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, bør på passende vis indarbejde dem i deres lov- eller tilsynsrammer Kompetente myndigheder underretter EIOPA om, hvorvidt de efterlever eller agter at efterleve disse retningslinjer, og angiver deres begrundelse for eventuelt manglende efterlevelse senest to måneder efter udstedelsen af de oversatte versioner Hvis de kompetente myndigheder ikke har svaret inden denne dato, anses de for ikke at efterleve indberetningen og indberettes i overensstemmelse hermed. Afsluttende bestemmelse om revision Disse retningslinjer revideres af EIOPA. 14/17

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne

Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA-BoS-14/177 DA Retningslinjer for de forsikringsmæssige hensættelsers og de udskudte skatters tabsabsorberende evne EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering

Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA-BoS-15/106 DA Retningslinjer vedrørende metoder til beregning af markedsandele til rapportering EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Retningslinjer om koncernsolvens

Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA-BoS-14/181 DA Retningslinjer om koncernsolvens EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1 (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) 1 I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august 2014, foretages

Læs mere

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse.

Nr. 1 15. mars 2010. 3. Forsikringsselskaber skal udarbejde kapitaldækningsopgørelser i overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Nr. 1 15. mars 2010 Kunngerð um gjaldføri (solvens) og rakstrarætlanir hjá tryggingarfeløgum (Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber) Við heimild í 12, stk. 1, 93, 151, stk.

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser

Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA-BoS-14/166 DA Retningslinjer for værdiansættelse af forsikringsmæssige hensættelser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk

Euler Hermes Danmark. Simplicity. Almindelige Betingelser. www.eulerhermes.dk Euler Hermes Danmark Simplicity Almindelige Betingelser www.eulerhermes.dk Euler Hermes Simplicity Simplicity - Almindelige Betingelser 1 Forsikringens Formål 1.1 Forsikringsgiver af jeres Forsikring er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om forsikringsdækning af naturkatastrofer

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 114 Bilag 5 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 16 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance)

GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance) GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance) Driftstabsforsikring Betingelser No. CO-1301 Det bekræftes herved, at Guldsmedeforsikringen er blevet udvidet til at dække Driftstab med indtil det beløb,

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte)

2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte) Nassau forsikring Spørgeskema Professionel ansvarsforsikring for ingeniører og arkitekter 1 Firmaets navn Adresse Telefon Telefax E-mail adresse Hjemmeside Hvornår er firmaet grundlagt Hvilken virksomhed

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF)

Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Revision af arbejdstidsdirektivet (direktiv 2003/88/EF) Fields marked with are mandatory. Personlige oplysninger Navn: Adresse: Tlf.: E-mailadresse: Land: Angiv hvilket: Angiv det sprog, dit bidrag er

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

BILAG A til. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2010 KOM(2010) 774 endelig Bilag A/Kapitel 14 BILAG A til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om det europæiske national- og regionalregnskabssystem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere