IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU)"

Transkript

1 IFRS-nyt Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT IFRS-nyt har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Temaer: Tema I: Anbefalinger & Nøgletal Tema II: Anbefalinger for god selskabsledelse. IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT har EU kun godkendt mindre ændringer til IFRS. Følgende nye ændringer til standarder er blevet godkendt: Standard I kraft Bemærkning Ændret IFRS 1 Førstegangsaflæggelse (juli 2009) Ændret IFRS 1 Førstegangsaflæggelse (januar 2010) Yderligere undtagelser til førstegangsaflæggelse Yderligere undtagelser til førstegangsaflæggelse IFRS 1 Førstegangsaflæggelse (juli 2009) Ændringen af IFRS 1 medfører yderligere to undtagelser fra hovedreglen om, at IFRS skal benyttes med tilbagevirkende kraft ved overgang til IFRS. De to yderligere undtagelser er: 1 - Leasingkontrakter Efter IFRIC 4 skal alle ordninger, som er omfattet af definitionen på en leasingkontrakt efter IAS 17 (leasing), regnskabsmæssigt behandles som leasingkontrakter, uanset om de juridisk har form af leasingkontrakter. Vurderingen heraf skal foretages på aftaletidspunktet. Som eksempel på ordninger, der ikke juridisk har form af leasingkontrakter, men som overdrager brugsretten til et aktiv mod betaling, og som derfor kan være omfattet af IAS 17, kan nævnes outsourcing-aftaler. Med ændringen af IFRS 1 behøver virksomheden ikke at foretage en ny vurdering af, hvorvidt en aftale indeholder en leasingkontrakt efter IFRIC 4 i forbindelse med overgangen til IFRS, hvis virksomheden tidligere har foretaget en tilsvarende vurdering på en anden dato i overensstemmelse med tidligere regnskabsprincipper. 2 - Gas- og olievirksomheder Gas- og olievirksomheder kan i udviklings- eller produktionsfasen have behandlet omkostninger i omkostningscentre i henhold til tidligere anvendte regnskabsprincipper. Ændringen af IFRS 1 angiver nærmere specifikke overgangsbestemmelser for sådanne omkostningscentre. Juli 2010

2 IFRS 1 Førstegangsaflæggelse (januar 2010) I IFRS-NYT er omtalt ændring af IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger vedrørende dagsværdihierarki og likviditetsrisiko. Ændringen af IFRS 7 krævede ikke, at der skulle ske tilpasning af sammenligningstal. Ændringen af IFRS 1 medfører, at førstegangsaflæggere af IFRS tilsvarende ikke afkræves sammenligningstal vedrørende de omfattede bestemmelser om dagsværdihierarki og likviditetsrisiko, hvis sammenligningsåret eller -balancen er før 31. december

3 Tema I: Anbefalinger & nøgletal Den Danske Finansanalytikerforening (DDF) har primo juni 2010 udsendt en ny udgave af vejledningen Anbefalinger & Nøgletal. Vejledningen giver præcise definitioner af og retningslinjer for, hvordan et antal hoved- og nøgletal skal beregnes. Vejledningen giver også anbefalinger og forslag til, hvordan især børsnoterede selskaber kan give specifikke oplysninger i deres årsrapporter og delårsrapporter samt på deres hjemmeside. Grundlæggende ændringer i forhold til den tidligere udgave (2005) af vejledningen er: Definitioner og begreber er blevet samlet i ét kapitel. De egentlige nøgletal er blevet inddelt i forskellige grupper efter anvendelsesformål. Mængden af nøgletal er steget over årene, hvilket har nødvendiggjort en form for inddeling af nøgletallene for at gøre vejledningen mere overskuelig. Vejledningen er blevet suppleret med nye nøgletal især relateret til arbejdskapitalen. Der er tilføjet et særligt afsnit for ejendomsrelaterede selskaber, hvor der har været et behov for at få skabt et mere ensartet grundlag for analyse af regnskabsoplysningerne. De mest radikale ændringer er foretaget i finansafsnittet (pengeinstitutter og forsikringsselskaber) blandt andet som følge af nye regnskabsregler. Tidligere fremgik det af reglerne for notering på Københavns Fondsbørs A/S, at et selskab i delårsrapporter, årsregnskabsmeddelelser og årsrapporter skulle medtage nøgletal, der var beregnet i overensstemmelse med DDF s anbefalinger, jf. 27. Hvis et selskab afveg fra disse definitioner, skulle dette oplyses, og de anvendte definitioner skulle angives. Dette fremgår ikke længere af reglerne for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at DDF s anbefalinger stadig er udtryk for god skik på området. NYE OG ÆNDREDE BEGREBER OG NØGLETAL FOR INDUSTRI, SERVICE OG HANDEL De nye Anbefalinger & Nøgletal medfører, at virksomhederne skal vurdere, om der er behov for tilpasning af formlerne ved beregning af eksisterende nøgletal, og om yderligere nøgletal skal tilføjes. Til brug for denne vurdering er nedenfor anført, hvilke begreber og nøgletal der er ændret, tilføjet og slettet vedrørende virksomheder inden for industri, service og handel. Nr. Tilføjede begreber og nøgletal Formel 2.5 Rullende 12 måneders data Beregnes for at vise et selskabs seneste 12 måneders realiserede data i resultatopgørelsen Total payout ratio Supplement til det aktierelaterede nøgletal for udbytteprocent, og udtrykker den reelle udlodningsprocent til aktionærer, idet der også tages højde for aktietilbagekøb NOPLAT-margin Marginnøgletal, der udtrykker driftens rentabilitet efter skat Merværdi pr. medarbejder Effektivitetsnøgletal, der kan bruges til at illustrere et selskabs produktivitetsfremgang over tid. Merværdi opgøres som EBITDA med tillæg af personaleomkostninger Personaleomkostninger / omsætning Simpelt effektivitetsnøgletal der viser, hvor stor en andel af omsætningen der går til dækning af personaleomkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet / omsætning Effektivitetsnøgletal der udtrykker hvor effektivt selskabet kan generere likviditet af dets omsætning Lagerdage Arbejdskapitalnøgletal der er en indikator for, hvor længe selskabet er om at konvertere sine lagre til salg. År til dato + sidste regnskabsår år til dato sidste år Udbyttebetaling + værdi af aktietilbagekøb x 100 / periodens resultat ekskl. minoriteter NOPLAT / omsætning Merværdi / gnsn. antal medarbejdere Personaleomkostninger / omsætning Pengestrømme fra driftsaktivitet / omsætning Lagerbeholdning ultimo x 365 / omsætning 3

4 Nr. Tilføjede begreber og nøgletal - fortsat - Formel Debitordage Arbejdskapitalnøgletal der er en indikator for, hvor længe selskabet er om at inddrive sine tilgodehavender Kreditordage Arbejdskapitalnøgletal der er en indikator for, hvor længe selskabet er om at betale sine varekreditorer Cash conversion cycle (dage) Arbejdskapitalnøgletal der er en indikator for, hvor hurtigt et selskab kan konvertere sine produkter gennem salg til likvider Likviditetsgrad Arbejdskapitalnøgletal der teoretisk udtrykker, hvordan de kortfristede aktiver dækker de kortfristede forpligtelser Nettorentebærende gæld / EBITDA Finansielt risikonøgletal, der udtrykker et selskabs gearing, hvori selskabets driftsmæssige evne til tilbagebetaling indgår FCFE (frit cash flow) / nettorentebærende gæld Finansielt risikonøgletal der udtrykker, hvor hurtigt det er muligt for et selskab at tilbagebetale sin gæld Omsætningsvækst Vækstnøgletal til beregning af stigning i omsætning Organisk vækst Vækstnøgletal for organisk vækst. Organisk vækst er intern vækst skabt gennem produktionsudvidelse, nye markeder, nye produkter osv Annualiseret flerårig vækstrate (CAGR) Vækstnøgletal, der typisk beregnes for omsætning, EBIT- DA, EBIT og EPS Anlægsinvesteringer x 100 / afskrivninger Vækstnøgletal, hvor et nøgletal på over 100% indikerer, om selskabet udvider sin forretning Total udbytteafkast Supplement til det prisrelaterede nøgletal for udbytteafkast, og udtrykker den reelle udlodningsprocent til aktionærer, idet der også tages højde for aktietilbagekøb Enterprise value / frit cash flow fra driften Prisrelateret nøgletal der indikerer, hvor mange år det tager at få tilbagebetaling på en investering. Tilgodehavender ultimo x 365 / omsætning Leverandørgæld ultimo x 365 / produktionsomkostninger Lagerdage + debitordage kreditordage Kortfristede aktiver / kortfristet gæld Nettorenteværende gæld / EBITDA FCFE / Nettorentebærende gæld Omsætning år 1 omsætning år 0 x 100 / Omsætning år 0 Organisk omsætningstilvækst x 100 / omsætning år 0 ((data år n / data år 0) 1/n - 1 ) x 100 Anlægsinvesteringer x 100 / afskrivninger Udbytteafkast + aktietilbagekøb x 100 / børskurs Enterprise value / frit cash flow fra driften Nr. Ændrede begreber og nøgletal Formel 2.11 Cash Earnings (CE) Opgørelse af cash flow, der benyttes ved beregning af nøgletal. Der er tale om en præcisering af, at opskrivninger ikke indgår i CE NWC / omsætning Arbejdskapitalnøgletal, der udtrykker forholdet mellem de midler, der er bundet i nettoarbejdskapital (NWC) og omsætningen. Tidligere blev nøgletallet beregnet med et gennemsnitligt NWC Soliditetsgrad Finansielt risikonøgletal, der viser et selskabs finansielle styrke. I 2005-versionen fandtes nøgletallet som den reciprokke værdi. Periodens resultat ekskl. minoriteter + afskrivninger + amortiseringer + nedskrivninger - opskrivninger + omkostningsført aktiebaseret vederlæggelse - resultatandel i associerede selskaber - minoriteternes andel af afskrivninger, amortiseringer og omkostningsført aktiebaseret vederlæggelse NWC ultimo / omsætning Egenkapital ekskl. minoriteter x 100 / samlede aktiver 4

5 Nr. Udgåede begreber og nøgletal Formel - Gearing af driftsaktiver Investeret kapital eksklusiv goodwill / egenkapital i alt - Aktiver / egenkapital Se pkt ovenfor Samlede aktiver / egenkapital i alt Der henvises til Anbefalinger & Nøgletal 2010 for yderligere beskrivelse af nøgletallene samt detaljer vedrørende opgørelse af tæller og nævner i ovenstående formler. Ovenstående henvisninger til numre refererer til nøgletallets nummer i Anbefalinger & Nøgletal Anbefalinger & Nøgletal indeholder også eksempler på beregning af nøgletal, som med fordel kan anvendes. Ud over ovenstående ændringer er enkelte nøgletal og begreber ændret definitorisk uden, at der er tale om reelle ændringer. Det anbefales derfor, at alle nøgletal i seneste regnskaber gennemgås for at sikre, at de er i overensstemmelse med vejledningen såvel beregningsmæssigt som definitionsmæssigt. Nye og ændrede begreber og nøgletal for Finans Anbefalinger for pengeinstitutter og forsikring er ændret markant, og derfor anbefales det, at Anbefalinger & Nøgletal 2010 gennemgås grundigt og implementeres ved kommende regnskabsaflæggelser, såfremt Finansanalytikerforeningens anbefalinger og nøgletal anvendes. En del af Finansanalytikerforeningens ændringer skyldes ændringerne af IFRS i 2008, som muliggjorde omklassificeringer af finansielle aktiver til kategorien Available for sale, hvilket i højere grad betød, at danske pengeinstitutter posterer værdireguleringer af aktiver over egenkapitalen. Nye begreber og nøgletal for Ejendomsselskaber Som nævnt er der tilføjet et helt nyt afsnit vedrørende ejendomsselskaber. Vejledningen er udarbejdet med henblik på at skabe et ensartet grundlag for analyse af regnskabsoplysninger for børsnoterede ejendomsselskaber. Vejledningen gælder for ejendomsselskaber, som direkte eller indirekte driver ejendomsudlejning. Således dækker vejledningen ikke ejendomsudvikling eller entreprenørvirksomhed I vurderingen af indtjeningskvalitet og finansiel stilling lægger vejledningen vægt på at forstå: Hvad der driver de rapporterede værdireguleringer af ejendomme. Hvorledes indtjeningen før værdireguleringer og skat forløber. Vurderingen af rapporterede værdireguleringer opdeles på, hvad der relaterer sig til udviklingen i afkastkrav, og hvad der kan henføres til selskabets egen udvikling af ejendommene. Vejledningen giver anbefalinger for opgørelse af resultatopgørelse til analyseformål, generelle oplysninger om ejendommene, omtale af risikofaktorer, fokusering på cash flow samt følgende branchespecifikke nøgletal: Afkast på ejendomsporteføljen Forrentning af gennemsnitlig egenkapital før skat og værdireguleringer Forrentning af gennemsnitlig egenkapital før skat efter værdireguleringer Lånerente Afkastmarginal. 5

6 Tema II: Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse har den 8. april 2010 udsendt nye anbefalinger for god selskabsledelse. Komitéen for god selskabsledelse har udarbejdet en oversigt over de væsentligste ændringer i de nye anbefalinger for god selskabsledelse i forhold til de tidligere anbefalinger. De nye anbefalinger og oversigten over væsentlige ændringer kan findes på Oversigten over væsentlige ændringer er endvidere gengivet nedenfor. I forbindelse med udsendelse af nye anbefalinger har NASDAQ OMX Copenhagen besluttet at implementere de nye anbefalinger i Regler for udstedere af aktier. Desuden gælder fortsat, at de børsnoterede selskaber skal redegøre om bl.a. kodeks for virksomhedsledelse i henhold til årsregnskabslovens 107 b. De nye anbefalinger af april 2010 skal efter Regler for udstedere af aktier anvendes for regnskabsår, der starter den 1. januar 2010 eller senere. Selskaber med skævt regnskabsår har mulighed for at anvende de nye anbefalinger, også selvom regnskabsaflæggelsen sker for et regnskabsår, der starter tidligere end 1. januar Efter pkt. 4.3 i Regler for udstedere af aktier og årsregnskabslovens 107 b skal børsnoterede selskaber redegøre for god selskabsledelse efter følg eller forklar -princippet, hvilket indebærer, at selskaberne enten skal følge anbefalingerne for god selskabsledelse eller forklare, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, ikke følges. Redegørelsen for god selskabsledelse kan ske på selskabets hjemmeside i stedet for i årsrapporten. Såfremt redegørelsen fremgår af hjemmesiden, skal en række formalia være overholdt, ligesom der skal gives oplysning herom i årsrapporten. Som følge af kravet om redegørelse for overholdelse af Anbefalinger for god selskabsledelse, anbefales det, at børsnoterede selskaber grundigt gennemgår de nye anbefalinger og vurderer, i hvilket omfang der skal ske tilpasning af interne rutiner, procedurer m.v., herunder konsekvensen for redegørelsen efter følg eller forklar -princippet. VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER I 2010-ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE I FORHOLD TIL ANBEFALINGERNE (GENGIVELSE AF NOTAT FRA KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE DATERET ) Kapitel 1 Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Tydeliggørelse af anbefaling, der skal bidrage til at sikre en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet. (1.1.1.) Ny anbefaling om, at ledelsesorganerne fremmer aktivt ejerskab, herunder aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen. (1.3.1.) Ny anbefaling om, at det centrale ledelsesorgan beslutter eller indstiller til generalforsamlingen, om generalforsamlingen skal afholdes ved fysisk fremmøde eller som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. (1.3.2.) Ny anbefaling om, at samtlige medlemmer af det øverste ledelsesorgan og direktionen skal være til stede på generalforsamlingen. (1.3.4.) Kapitel 2 Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar Ny anbefaling om, at det centrale ledelsesorgan vedtager politikker for selskabets samfundsansvar. (2.2.1.) Kapitel 3 Åbenhed og transparens Ny anbefaling om, at det centrale ledelsesorgan vedtager en kommunikationsstrategi. (3.1.1) Kapitel 4 Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan sikrer, at de nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer er til stede, for at selskabet kan nå sine strategiske mål. (4.1.2). Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt fastlægger sine væsentligste opgaver i relation til den løbende vurdering af direktionens arbejde og den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet. (4.1.3.) Opstrammet anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan fastlægger en forretningsorden for direktionen og herunder fastlægger krav til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til det øverste ledelsesorgan samt til kommunikation i øvrigt mellem de to ledelsesorganer. (4.2.2.) Ny anbefaling om, at formanden organiserer og leder møderne med henblik på at sikre effektiviteten i ledelsesorganets arbejde og at skabe bedst mulige forudsætninger for medlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. (4.3.3.) 6

7 Anbefaling om, at hvis formanden undtagelsesvis påtager sig særlige opgaver, herunder kortvarig deltagelse i den daglige ledelse, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, inklusive forholdsregler, der skal sikre bestyrelsens ledelses- og kontrolfunktioner. Der skal endvidere sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formand, næstformand, den øvrige bestyrelse og direktion. Aftaler om formandens deltagelse i den daglige ledelse skal oplyses i en selskabsmeddelelse. (4.3.4.) Kapitel 5 Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering Opstrammet anbefaling om at det øverste ledelsesorgan årligt beskriver, hvilke kompetencer det skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, og at en sådan kompetencebeskrivelse offentliggøres på selskabets hjemmeside. (5.1.1.) Opstrammede anbefalinger om sammensætning af det øverste ledelsesorgan. Ved vurderingen af sammensætningen skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder. Beskrivelse af kandidaternes øvrige ledelsesposter skal også omfatte poster i ledelsesudvalg og krævende organisationsopgaver. ( ) Kriterier for hvornår generalforsamlingsvalgte ledelsesmedlemmer ikke længere kan anses for uafhængige er tilpasset de EU-retlige kriterier for uafhængighed, herunder også for så vidt angår åremål som uafhængigt medlem af det øverste ledelsesorgan (12 år). (5.4.1.) Ny anbefaling om, at hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, således at vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at hvert enkelt hverv kan udføres på en for selskabet tilfredsstillende vis. (5.7.1.) Det understreges, at ledelsesudvalg alene har et forberedende formål forud for behandlingen i det øverste ledelsesorgan. (5.10.) Det anbefales at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. ( ) Det anbefales at nedsætte et nomineringsudvalg, et vederlagsudvalg og efter behov evt. yderligere ledelsesudvalg. ( og ) Kapitel 6 Ledelsens vederlag Det er tydeliggjort, at vederlag kan bestå af såvel en fast som en variabel lønandel, der skal understøtte en langsigtet værdiskabelse for selskabet, og den variable del skal basere sig på realiserede resultater. Vederlagspolitikken og ændringer heri bør godkendes på generalforsamlingen. (6.1.2.) Vederlagspolitikken indeholder en udtømmende beskrivelse af vederlagskomponenter. (6.1.3.) Ny anbefaling, der fastlægger krav til evt. variable komponenter indeholdt i vederlagspolitikken, som bl.a. sikrer en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdiskabelse for aktionærerne på kort og langt sigt. (6.1.5.) Det præciseres, at ved aktiebaseret aflønning bør optionsordninger tidligst kunne udnyttes 3 år efter tildelingen. (6.1.7.) Mulighed for selskabet for at kræve tilbagebetaling af en variabel andel i helt særlige tilfælde. (6.1.8.) Loft over værdien af fratrædelsesaftaler. (6.1.9.) Tydeliggørelse af sammenhængen mellem vederlagspolitikken og de konkrete vederlag (6.2.3.) Nyt kapitel 7 om Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan ved behandling af og godkendelse af årsrapporten tager stilling til, at regnskabsaflæggelsen sker under forudsætning om fortsat drift (going concern-forudsætningen) inklusive de eventuelle særlige forudsætninger, der ligger til grund herfor, samt i givet fald eventuelle usikkerheder, der knytter sig hertil. Det øverste ledelsesorgans stillingtagen bør fremgå af ledelsesprotokollen. (7.2.1.) Kapitel 8 Risikostyring og intern kontrol Opstrammet anbefaling om, at det centrale ledelsesorgan mindst en gang årligt identificerer de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål, samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. (8.1.1.) Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. (8.2.1.) Opstrammet anbefaling om, at selskabet i ledelsesberetningen oplyser om selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici. (8.3.1.) Kapitel 9 Revision Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og det øverste ledelsesorgan. (9.1.1.) Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med revisor, og med en evt. intern revisor, uden at direktionen er til stede. (9.1.3.) 7

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S

Corporate Governance i Roblon A/S Corporate Governance i Roblon A/S Maj 2012 Dato: 23/05-12 / V4.1 1 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2012/13, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse i NORDEN 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse... 2 2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar...

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010 jf. årsregnskabslovens 107 b Redegørelse af 14. oktober 2011 Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen i Genmab A/S

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse i SP Group jf. årsregnskabslovens 107b Februar 2013 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen 4 2. Interessenternes

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010/11, jf. årsregnskabslovens 107b Anbefaling I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

God selskabsledelse 2013/14 November 2014

God selskabsledelse 2013/14 November 2014 God selskabsledelse 2013/14 November 2014 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107 b. Denne redegørelse er et supplement til ledelsesberetningen

Læs mere

Corporate Governance. Prime Office A/S

Corporate Governance. Prime Office A/S Corporate Governance 2013 Indhold Resumé... side 3 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse... side 4 1.1 Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.2 Kapital- og aktiestruktur 1.3 Generalforsamlingen

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK

Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Corporate Governance og God selskabsledelse LOLLANDS BANK Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelse for år 2012. Lollands Bank er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Corporate Governance 2012

Corporate Governance 2012 Corporate Governance 2012 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b - jf. 3, stk.1 (Denne redegørelse udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i virksomhedens årsrapport)

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Anbefalinger om god selskabsledelse Følger ja/nej 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Selskabets aktionærer, medarbejdere og øvrige interessenter har en fælles interesse i, at selskabet til enhver tid er i stand til at tilpasse sig

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance)

Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Virksomhedsledelse Anbefalinger omkring God Selskabsledelse (Corporate Governance) Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Corporate Governance

Corporate Governance Corporate Governance i Greentech Energy Systems A/S Gennemgang af Corporate Governance-anbefalinger ud fra følg eller forklar -princippet Lovpligtig redegørelse for 2010 1 Corporate Governance i Greentech

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling.

Indledning: Det fremgår fra side 5 og frem, hvorledes Fanø Sparekasse forholder sig til hver enkelt anbefaling. Fanø Sparekasses redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 2014 1 Indledning: Fanø Sparekasse skal i forbindelse med indkaldelse til repræsentantskabet forholde sig til Komitéen for

Læs mere

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011

Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011 Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet januar 2011 Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for god Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder.

Der afholdes seks til otte bestyrelsesmøder om året og ad hoc-møder efter behov. I 2011/12 har bestyrelsen holdt 8 møder. BANG & OLUFSEN Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse (corporate governance) Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b 1. juni 2011-31.maj 2012 Denne årlige redegørelse

Læs mere

Nye anbefalinger og nøgletal 2015

Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Nye anbefalinger og nøgletal 2015 Kun nøgletal for industri, service og handel behandles. Nøgletal for finans, der dækker pengeinstitutter, skadesog livsforsikring, behandles ikke 5. juni 2015 kpmg.dk

Læs mere

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911

William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark. +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 William Demant Holding A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark +45 3917 7100 william@demant.com www.demant.com CVR 71186911 2013 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse 1 Corporate Governance. Indledning: Hvidbjerg Bank har siden 2001 løbende forholdt sig til begrebet Corporate Governance i henhold til Komitéen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107B

Redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107B Redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107B Dantherm har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsregnskabslovens 107b på virksomhedens hjemmeside.

Læs mere

Redegørelse for virksomhedsledelse

Redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelse for virksomhedsledelse PARKEN Sport & Entertainment A/S har udarbejdet denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107b, for regnskabsåret 2014 og offentliggjort

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2014, jf. årsregnskabslovens 107b.

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2014, jf. årsregnskabslovens 107b. Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse for regnskabsåret 2014, jf. årsregnskabslovens 107b. Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i PANDORAs årsrapport for regnskabsperioden 1.

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b.

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Corporate Governance Ledelsen for Berlin III A/S følger udviklingen inden for Corporate Governance og bestræber sig på at forbedre

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Tirsdag den 13. april 2010 kl. 15:30-16:00, CBS Velkomst (15:30 15:35) God eftermiddag og velkommen til konferencen om de reviderede anbefalinger

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107b regnskabsperioden 1. januar-31. december 2013 Principper for god selskabsledelse Selskabsledelse, defineret som det system, som

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere