IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU)"

Transkript

1 IFRS-nyt Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT IFRS-nyt har følgende indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Temaer: Tema I: Anbefalinger & Nøgletal Tema II: Anbefalinger for god selskabsledelse. IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT har EU kun godkendt mindre ændringer til IFRS. Følgende nye ændringer til standarder er blevet godkendt: Standard I kraft Bemærkning Ændret IFRS 1 Førstegangsaflæggelse (juli 2009) Ændret IFRS 1 Førstegangsaflæggelse (januar 2010) Yderligere undtagelser til førstegangsaflæggelse Yderligere undtagelser til førstegangsaflæggelse IFRS 1 Førstegangsaflæggelse (juli 2009) Ændringen af IFRS 1 medfører yderligere to undtagelser fra hovedreglen om, at IFRS skal benyttes med tilbagevirkende kraft ved overgang til IFRS. De to yderligere undtagelser er: 1 - Leasingkontrakter Efter IFRIC 4 skal alle ordninger, som er omfattet af definitionen på en leasingkontrakt efter IAS 17 (leasing), regnskabsmæssigt behandles som leasingkontrakter, uanset om de juridisk har form af leasingkontrakter. Vurderingen heraf skal foretages på aftaletidspunktet. Som eksempel på ordninger, der ikke juridisk har form af leasingkontrakter, men som overdrager brugsretten til et aktiv mod betaling, og som derfor kan være omfattet af IAS 17, kan nævnes outsourcing-aftaler. Med ændringen af IFRS 1 behøver virksomheden ikke at foretage en ny vurdering af, hvorvidt en aftale indeholder en leasingkontrakt efter IFRIC 4 i forbindelse med overgangen til IFRS, hvis virksomheden tidligere har foretaget en tilsvarende vurdering på en anden dato i overensstemmelse med tidligere regnskabsprincipper. 2 - Gas- og olievirksomheder Gas- og olievirksomheder kan i udviklings- eller produktionsfasen have behandlet omkostninger i omkostningscentre i henhold til tidligere anvendte regnskabsprincipper. Ændringen af IFRS 1 angiver nærmere specifikke overgangsbestemmelser for sådanne omkostningscentre. Juli 2010

2 IFRS 1 Førstegangsaflæggelse (januar 2010) I IFRS-NYT er omtalt ændring af IFRS 7 Finansielle instrumenter: Oplysninger vedrørende dagsværdihierarki og likviditetsrisiko. Ændringen af IFRS 7 krævede ikke, at der skulle ske tilpasning af sammenligningstal. Ændringen af IFRS 1 medfører, at førstegangsaflæggere af IFRS tilsvarende ikke afkræves sammenligningstal vedrørende de omfattede bestemmelser om dagsværdihierarki og likviditetsrisiko, hvis sammenligningsåret eller -balancen er før 31. december

3 Tema I: Anbefalinger & nøgletal Den Danske Finansanalytikerforening (DDF) har primo juni 2010 udsendt en ny udgave af vejledningen Anbefalinger & Nøgletal. Vejledningen giver præcise definitioner af og retningslinjer for, hvordan et antal hoved- og nøgletal skal beregnes. Vejledningen giver også anbefalinger og forslag til, hvordan især børsnoterede selskaber kan give specifikke oplysninger i deres årsrapporter og delårsrapporter samt på deres hjemmeside. Grundlæggende ændringer i forhold til den tidligere udgave (2005) af vejledningen er: Definitioner og begreber er blevet samlet i ét kapitel. De egentlige nøgletal er blevet inddelt i forskellige grupper efter anvendelsesformål. Mængden af nøgletal er steget over årene, hvilket har nødvendiggjort en form for inddeling af nøgletallene for at gøre vejledningen mere overskuelig. Vejledningen er blevet suppleret med nye nøgletal især relateret til arbejdskapitalen. Der er tilføjet et særligt afsnit for ejendomsrelaterede selskaber, hvor der har været et behov for at få skabt et mere ensartet grundlag for analyse af regnskabsoplysningerne. De mest radikale ændringer er foretaget i finansafsnittet (pengeinstitutter og forsikringsselskaber) blandt andet som følge af nye regnskabsregler. Tidligere fremgik det af reglerne for notering på Københavns Fondsbørs A/S, at et selskab i delårsrapporter, årsregnskabsmeddelelser og årsrapporter skulle medtage nøgletal, der var beregnet i overensstemmelse med DDF s anbefalinger, jf. 27. Hvis et selskab afveg fra disse definitioner, skulle dette oplyses, og de anvendte definitioner skulle angives. Dette fremgår ikke længere af reglerne for udstedere af aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at DDF s anbefalinger stadig er udtryk for god skik på området. NYE OG ÆNDREDE BEGREBER OG NØGLETAL FOR INDUSTRI, SERVICE OG HANDEL De nye Anbefalinger & Nøgletal medfører, at virksomhederne skal vurdere, om der er behov for tilpasning af formlerne ved beregning af eksisterende nøgletal, og om yderligere nøgletal skal tilføjes. Til brug for denne vurdering er nedenfor anført, hvilke begreber og nøgletal der er ændret, tilføjet og slettet vedrørende virksomheder inden for industri, service og handel. Nr. Tilføjede begreber og nøgletal Formel 2.5 Rullende 12 måneders data Beregnes for at vise et selskabs seneste 12 måneders realiserede data i resultatopgørelsen Total payout ratio Supplement til det aktierelaterede nøgletal for udbytteprocent, og udtrykker den reelle udlodningsprocent til aktionærer, idet der også tages højde for aktietilbagekøb NOPLAT-margin Marginnøgletal, der udtrykker driftens rentabilitet efter skat Merværdi pr. medarbejder Effektivitetsnøgletal, der kan bruges til at illustrere et selskabs produktivitetsfremgang over tid. Merværdi opgøres som EBITDA med tillæg af personaleomkostninger Personaleomkostninger / omsætning Simpelt effektivitetsnøgletal der viser, hvor stor en andel af omsætningen der går til dækning af personaleomkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet / omsætning Effektivitetsnøgletal der udtrykker hvor effektivt selskabet kan generere likviditet af dets omsætning Lagerdage Arbejdskapitalnøgletal der er en indikator for, hvor længe selskabet er om at konvertere sine lagre til salg. År til dato + sidste regnskabsår år til dato sidste år Udbyttebetaling + værdi af aktietilbagekøb x 100 / periodens resultat ekskl. minoriteter NOPLAT / omsætning Merværdi / gnsn. antal medarbejdere Personaleomkostninger / omsætning Pengestrømme fra driftsaktivitet / omsætning Lagerbeholdning ultimo x 365 / omsætning 3

4 Nr. Tilføjede begreber og nøgletal - fortsat - Formel Debitordage Arbejdskapitalnøgletal der er en indikator for, hvor længe selskabet er om at inddrive sine tilgodehavender Kreditordage Arbejdskapitalnøgletal der er en indikator for, hvor længe selskabet er om at betale sine varekreditorer Cash conversion cycle (dage) Arbejdskapitalnøgletal der er en indikator for, hvor hurtigt et selskab kan konvertere sine produkter gennem salg til likvider Likviditetsgrad Arbejdskapitalnøgletal der teoretisk udtrykker, hvordan de kortfristede aktiver dækker de kortfristede forpligtelser Nettorentebærende gæld / EBITDA Finansielt risikonøgletal, der udtrykker et selskabs gearing, hvori selskabets driftsmæssige evne til tilbagebetaling indgår FCFE (frit cash flow) / nettorentebærende gæld Finansielt risikonøgletal der udtrykker, hvor hurtigt det er muligt for et selskab at tilbagebetale sin gæld Omsætningsvækst Vækstnøgletal til beregning af stigning i omsætning Organisk vækst Vækstnøgletal for organisk vækst. Organisk vækst er intern vækst skabt gennem produktionsudvidelse, nye markeder, nye produkter osv Annualiseret flerårig vækstrate (CAGR) Vækstnøgletal, der typisk beregnes for omsætning, EBIT- DA, EBIT og EPS Anlægsinvesteringer x 100 / afskrivninger Vækstnøgletal, hvor et nøgletal på over 100% indikerer, om selskabet udvider sin forretning Total udbytteafkast Supplement til det prisrelaterede nøgletal for udbytteafkast, og udtrykker den reelle udlodningsprocent til aktionærer, idet der også tages højde for aktietilbagekøb Enterprise value / frit cash flow fra driften Prisrelateret nøgletal der indikerer, hvor mange år det tager at få tilbagebetaling på en investering. Tilgodehavender ultimo x 365 / omsætning Leverandørgæld ultimo x 365 / produktionsomkostninger Lagerdage + debitordage kreditordage Kortfristede aktiver / kortfristet gæld Nettorenteværende gæld / EBITDA FCFE / Nettorentebærende gæld Omsætning år 1 omsætning år 0 x 100 / Omsætning år 0 Organisk omsætningstilvækst x 100 / omsætning år 0 ((data år n / data år 0) 1/n - 1 ) x 100 Anlægsinvesteringer x 100 / afskrivninger Udbytteafkast + aktietilbagekøb x 100 / børskurs Enterprise value / frit cash flow fra driften Nr. Ændrede begreber og nøgletal Formel 2.11 Cash Earnings (CE) Opgørelse af cash flow, der benyttes ved beregning af nøgletal. Der er tale om en præcisering af, at opskrivninger ikke indgår i CE NWC / omsætning Arbejdskapitalnøgletal, der udtrykker forholdet mellem de midler, der er bundet i nettoarbejdskapital (NWC) og omsætningen. Tidligere blev nøgletallet beregnet med et gennemsnitligt NWC Soliditetsgrad Finansielt risikonøgletal, der viser et selskabs finansielle styrke. I 2005-versionen fandtes nøgletallet som den reciprokke værdi. Periodens resultat ekskl. minoriteter + afskrivninger + amortiseringer + nedskrivninger - opskrivninger + omkostningsført aktiebaseret vederlæggelse - resultatandel i associerede selskaber - minoriteternes andel af afskrivninger, amortiseringer og omkostningsført aktiebaseret vederlæggelse NWC ultimo / omsætning Egenkapital ekskl. minoriteter x 100 / samlede aktiver 4

5 Nr. Udgåede begreber og nøgletal Formel - Gearing af driftsaktiver Investeret kapital eksklusiv goodwill / egenkapital i alt - Aktiver / egenkapital Se pkt ovenfor Samlede aktiver / egenkapital i alt Der henvises til Anbefalinger & Nøgletal 2010 for yderligere beskrivelse af nøgletallene samt detaljer vedrørende opgørelse af tæller og nævner i ovenstående formler. Ovenstående henvisninger til numre refererer til nøgletallets nummer i Anbefalinger & Nøgletal Anbefalinger & Nøgletal indeholder også eksempler på beregning af nøgletal, som med fordel kan anvendes. Ud over ovenstående ændringer er enkelte nøgletal og begreber ændret definitorisk uden, at der er tale om reelle ændringer. Det anbefales derfor, at alle nøgletal i seneste regnskaber gennemgås for at sikre, at de er i overensstemmelse med vejledningen såvel beregningsmæssigt som definitionsmæssigt. Nye og ændrede begreber og nøgletal for Finans Anbefalinger for pengeinstitutter og forsikring er ændret markant, og derfor anbefales det, at Anbefalinger & Nøgletal 2010 gennemgås grundigt og implementeres ved kommende regnskabsaflæggelser, såfremt Finansanalytikerforeningens anbefalinger og nøgletal anvendes. En del af Finansanalytikerforeningens ændringer skyldes ændringerne af IFRS i 2008, som muliggjorde omklassificeringer af finansielle aktiver til kategorien Available for sale, hvilket i højere grad betød, at danske pengeinstitutter posterer værdireguleringer af aktiver over egenkapitalen. Nye begreber og nøgletal for Ejendomsselskaber Som nævnt er der tilføjet et helt nyt afsnit vedrørende ejendomsselskaber. Vejledningen er udarbejdet med henblik på at skabe et ensartet grundlag for analyse af regnskabsoplysninger for børsnoterede ejendomsselskaber. Vejledningen gælder for ejendomsselskaber, som direkte eller indirekte driver ejendomsudlejning. Således dækker vejledningen ikke ejendomsudvikling eller entreprenørvirksomhed I vurderingen af indtjeningskvalitet og finansiel stilling lægger vejledningen vægt på at forstå: Hvad der driver de rapporterede værdireguleringer af ejendomme. Hvorledes indtjeningen før værdireguleringer og skat forløber. Vurderingen af rapporterede værdireguleringer opdeles på, hvad der relaterer sig til udviklingen i afkastkrav, og hvad der kan henføres til selskabets egen udvikling af ejendommene. Vejledningen giver anbefalinger for opgørelse af resultatopgørelse til analyseformål, generelle oplysninger om ejendommene, omtale af risikofaktorer, fokusering på cash flow samt følgende branchespecifikke nøgletal: Afkast på ejendomsporteføljen Forrentning af gennemsnitlig egenkapital før skat og værdireguleringer Forrentning af gennemsnitlig egenkapital før skat efter værdireguleringer Lånerente Afkastmarginal. 5

6 Tema II: Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse har den 8. april 2010 udsendt nye anbefalinger for god selskabsledelse. Komitéen for god selskabsledelse har udarbejdet en oversigt over de væsentligste ændringer i de nye anbefalinger for god selskabsledelse i forhold til de tidligere anbefalinger. De nye anbefalinger og oversigten over væsentlige ændringer kan findes på Oversigten over væsentlige ændringer er endvidere gengivet nedenfor. I forbindelse med udsendelse af nye anbefalinger har NASDAQ OMX Copenhagen besluttet at implementere de nye anbefalinger i Regler for udstedere af aktier. Desuden gælder fortsat, at de børsnoterede selskaber skal redegøre om bl.a. kodeks for virksomhedsledelse i henhold til årsregnskabslovens 107 b. De nye anbefalinger af april 2010 skal efter Regler for udstedere af aktier anvendes for regnskabsår, der starter den 1. januar 2010 eller senere. Selskaber med skævt regnskabsår har mulighed for at anvende de nye anbefalinger, også selvom regnskabsaflæggelsen sker for et regnskabsår, der starter tidligere end 1. januar Efter pkt. 4.3 i Regler for udstedere af aktier og årsregnskabslovens 107 b skal børsnoterede selskaber redegøre for god selskabsledelse efter følg eller forklar -princippet, hvilket indebærer, at selskaberne enten skal følge anbefalingerne for god selskabsledelse eller forklare, hvorfor anbefalingerne, helt eller delvist, ikke følges. Redegørelsen for god selskabsledelse kan ske på selskabets hjemmeside i stedet for i årsrapporten. Såfremt redegørelsen fremgår af hjemmesiden, skal en række formalia være overholdt, ligesom der skal gives oplysning herom i årsrapporten. Som følge af kravet om redegørelse for overholdelse af Anbefalinger for god selskabsledelse, anbefales det, at børsnoterede selskaber grundigt gennemgår de nye anbefalinger og vurderer, i hvilket omfang der skal ske tilpasning af interne rutiner, procedurer m.v., herunder konsekvensen for redegørelsen efter følg eller forklar -princippet. VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER I 2010-ANBEFALINGERNE FOR GOD SELSKABSLEDELSE I FORHOLD TIL ANBEFALINGERNE (GENGIVELSE AF NOTAT FRA KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE DATERET ) Kapitel 1 Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse Tydeliggørelse af anbefaling, der skal bidrage til at sikre en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne, således at det centrale ledelsesorgan kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet. (1.1.1.) Ny anbefaling om, at ledelsesorganerne fremmer aktivt ejerskab, herunder aktionærernes deltagelse i generalforsamlingen. (1.3.1.) Ny anbefaling om, at det centrale ledelsesorgan beslutter eller indstiller til generalforsamlingen, om generalforsamlingen skal afholdes ved fysisk fremmøde eller som delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. (1.3.2.) Ny anbefaling om, at samtlige medlemmer af det øverste ledelsesorgan og direktionen skal være til stede på generalforsamlingen. (1.3.4.) Kapitel 2 Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt selskabets samfundsansvar Ny anbefaling om, at det centrale ledelsesorgan vedtager politikker for selskabets samfundsansvar. (2.2.1.) Kapitel 3 Åbenhed og transparens Ny anbefaling om, at det centrale ledelsesorgan vedtager en kommunikationsstrategi. (3.1.1) Kapitel 4 Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan sikrer, at de nødvendige kompetencer og finansielle ressourcer er til stede, for at selskabet kan nå sine strategiske mål. (4.1.2). Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan mindst en gang årligt fastlægger sine væsentligste opgaver i relation til den løbende vurdering af direktionens arbejde og den finansielle og ledelsesmæssige kontrol med selskabet. (4.1.3.) Opstrammet anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan fastlægger en forretningsorden for direktionen og herunder fastlægger krav til direktionens rettidige, præcise og tilstrækkelige rapportering til det øverste ledelsesorgan samt til kommunikation i øvrigt mellem de to ledelsesorganer. (4.2.2.) Ny anbefaling om, at formanden organiserer og leder møderne med henblik på at sikre effektiviteten i ledelsesorganets arbejde og at skabe bedst mulige forudsætninger for medlemmernes arbejde enkeltvis og samlet. (4.3.3.) 6

7 Anbefaling om, at hvis formanden undtagelsesvis påtager sig særlige opgaver, herunder kortvarig deltagelse i den daglige ledelse, skal der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, inklusive forholdsregler, der skal sikre bestyrelsens ledelses- og kontrolfunktioner. Der skal endvidere sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formand, næstformand, den øvrige bestyrelse og direktion. Aftaler om formandens deltagelse i den daglige ledelse skal oplyses i en selskabsmeddelelse. (4.3.4.) Kapitel 5 Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering Opstrammet anbefaling om at det øverste ledelsesorgan årligt beskriver, hvilke kompetencer det skal råde over for bedst muligt at kunne udføre sine opgaver, og at en sådan kompetencebeskrivelse offentliggøres på selskabets hjemmeside. (5.1.1.) Opstrammede anbefalinger om sammensætning af det øverste ledelsesorgan. Ved vurderingen af sammensætningen skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og mangfoldighed i relation til bl.a. international erfaring, køn og alder. Beskrivelse af kandidaternes øvrige ledelsesposter skal også omfatte poster i ledelsesudvalg og krævende organisationsopgaver. ( ) Kriterier for hvornår generalforsamlingsvalgte ledelsesmedlemmer ikke længere kan anses for uafhængige er tilpasset de EU-retlige kriterier for uafhængighed, herunder også for så vidt angår åremål som uafhængigt medlem af det øverste ledelsesorgan (12 år). (5.4.1.) Ny anbefaling om, at hvert enkelt medlem af det øverste ledelsesorgan vurderer, hvor meget tid det er nødvendigt at bruge på det pågældende arbejde, således at vedkommende ikke påtager sig flere hverv end, at hvert enkelt hverv kan udføres på en for selskabet tilfredsstillende vis. (5.7.1.) Det understreges, at ledelsesudvalg alene har et forberedende formål forud for behandlingen i det øverste ledelsesorgan. (5.10.) Det anbefales at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. ( ) Det anbefales at nedsætte et nomineringsudvalg, et vederlagsudvalg og efter behov evt. yderligere ledelsesudvalg. ( og ) Kapitel 6 Ledelsens vederlag Det er tydeliggjort, at vederlag kan bestå af såvel en fast som en variabel lønandel, der skal understøtte en langsigtet værdiskabelse for selskabet, og den variable del skal basere sig på realiserede resultater. Vederlagspolitikken og ændringer heri bør godkendes på generalforsamlingen. (6.1.2.) Vederlagspolitikken indeholder en udtømmende beskrivelse af vederlagskomponenter. (6.1.3.) Ny anbefaling, der fastlægger krav til evt. variable komponenter indeholdt i vederlagspolitikken, som bl.a. sikrer en passende og afbalanceret sammensætning mellem ledelsesaflønning, påregnelige risici og værdiskabelse for aktionærerne på kort og langt sigt. (6.1.5.) Det præciseres, at ved aktiebaseret aflønning bør optionsordninger tidligst kunne udnyttes 3 år efter tildelingen. (6.1.7.) Mulighed for selskabet for at kræve tilbagebetaling af en variabel andel i helt særlige tilfælde. (6.1.8.) Loft over værdien af fratrædelsesaftaler. (6.1.9.) Tydeliggørelse af sammenhængen mellem vederlagspolitikken og de konkrete vederlag (6.2.3.) Nyt kapitel 7 om Regnskabsaflæggelse (Finansiel rapportering) Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan ved behandling af og godkendelse af årsrapporten tager stilling til, at regnskabsaflæggelsen sker under forudsætning om fortsat drift (going concern-forudsætningen) inklusive de eventuelle særlige forudsætninger, der ligger til grund herfor, samt i givet fald eventuelle usikkerheder, der knytter sig hertil. Det øverste ledelsesorgans stillingtagen bør fremgå af ledelsesprotokollen. (7.2.1.) Kapitel 8 Risikostyring og intern kontrol Opstrammet anbefaling om, at det centrale ledelsesorgan mindst en gang årligt identificerer de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål, samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. (8.1.1.) Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan beslutter, hvorvidt der skal etableres en whistleblower-ordning med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller mistanke herom. (8.2.1.) Opstrammet anbefaling om, at selskabet i ledelsesberetningen oplyser om selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici. (8.3.1.) Kapitel 9 Revision Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan sikrer en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og det øverste ledelsesorgan. (9.1.1.) Ny anbefaling om, at det øverste ledelsesorgan og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med revisor, og med en evt. intern revisor, uden at direktionen er til stede. (9.1.3.) 7

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Rapportering om Corporate Governance

Rapportering om Corporate Governance Rapportering om Corporate Governance Indledning. Bestyrelsen for Brd. Klee A/S (selskabet) forholder sig til anbefalingerne om Corporate Governance som et naturligt princip for god etik og selskabsledelse

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Redegørelse vedr. PARKEN Sport & Entertaiment A/S regnskabsåret 2010 Anbefaling / anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Selskabet er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, vedrørende 2012 er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven. Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Introduktion/konklusion: Redegørelse vedr. xx-yy- 201.. (periode) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: er ikke forpligtet til at forklare,

Læs mere

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011

Vedtaget på bestyrelsesmødet tirsdag den 29. november 2011 Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2011/12 (1. juni maj 2012) Selskabet følger ikke 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / ikke anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a.

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1

Corporate Governance i Roblon A/S. Roblon Corporate Governance November / v8 1 Corporate Governance i Roblon A/S Roblon Corporate Governance November 2015 - / v8 1 Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 01.11.2014 31.10.2015 Nr i delvist Forklaring på delvist/ anbefalingen: 1. s

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2016 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger fra maj 2013

Anbefalinger fra maj 2013 Anbefalingerne fra august 20 Anbefalinger fra maj 2013 Kommentarer 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse 1.1. Dialog mellem selskabet og aktionærerne 1.1.1. Det anbefales, at det centrale

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2010 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2010, der

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Fast Ejendom Danmark A/S

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Fast Ejendom Danmark A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Fast Ejendom Danmark A/S Vedtaget af bestyrelsen den 9. december 2015 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Viborg Håndbold Klub A/S

Viborg Håndbold Klub A/S Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse af 16. august 2011 (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Viborg Håndbold Klub A/S 1 Redegørelsen

Læs mere

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger

Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11. Selskabet følger Corporate Governance redegørelse vedr. Glunz & Jensen A/S for regnskabsåret 2010/11 Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende grund: 1.1. Dialog mellem

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for NTR Holding A/S, CVR-NR 62 67 02 15, er en bestanddel af ledelsesberetningen

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for NTR Holding A/S, CVR-NR 62 67 02 15, er en bestanddel af ledelsesberetningen

Læs mere

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017

Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Status på anbefalinger for god selskabsledelse 2017 Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger delvist Selskabet følger ikke Ikke relevant for Selskabet 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

anbefalinger for god selskabsledelse

anbefalinger for god selskabsledelse Side 1 af 12 anbefalinger for god selskabsledelse 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE Spar Nord. Februar 2015 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. DET ANBEFALES, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016

God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 God selskabsledelse/corporate Governance Redegørelse for 2016 (offentliggjort 20. februar 2017) Indledning Danske pengeinstitutter skal i henhold til regnskabsreglerne i deres årsrapport give en redegørelse

Læs mere

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012.

Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni 2012. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b. Redegørelsen udgør en integreret del af ledelsesberetningen i Berlin III A/S s årsrapport for perioden 1. juli 2011 30. juni

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 ASGAARD GROUP A/S Tilrettet 22. januar 2015 i forbindelse med navneændring Skema til redegørelse version af 18. juni

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende dialog

Læs mere

Redegørelse godkendt af NewCap Holding A/S bestyrelse den 5. marts 2012 og revideret den 28. august 2012

Redegørelse godkendt af NewCap Holding A/S bestyrelse den 5. marts 2012 og revideret den 28. august 2012 Corporate Governance / God Selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b. Redegørelsen vil indgå som en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport

Læs mere

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende Udviklingsselskabet By & Havns efterlevelse af anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Nedenfor findes afrapportering vedrørende de enkelte punkter i anbefalingen. Derudover

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse

Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for god selskabsledelse Dette dokument udgør den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse for Euroinvestor.com A/S pr. den 30. marts 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Side 1 af 18 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B Scandinavian Private Equity A/S (SPEAS) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke / anbefalingen af følgende fravige dele af anbefalingerne. kan her oplyse, hvorfor 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges,

Læs mere

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan

Bemærkninger - - Der er tale om en teoretisk situation, jf. selskabets ejerkonstruktion. Bestyrelsen drøfter én gang årligt årshjul og årsplan Metroselskabets opfyldelse af anbefalinger fra Komiteen for god Selskabsledelse Anbefaling Opfyldt Ikke 1. Selskabets kommunikation og samspil med investorer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke / anbefalingen af følgende fravige dele af anbefalingerne. kan her oplyse, hvorfor 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse er ikke forpligtet til at forklare, hvis en anbefaling følges,

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2015 Den lovpligtige redegørelse Corporate Governance om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen Danske Andelskassers Bank A/S 1. Corporate Governance i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 21.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 21. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 21. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014)

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 (med seneste opdatering november 2014) Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016

Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 Corporate Governance og God selskabsledelse i Lollands Bank Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107b. Redegørelse for år 2016 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Lollands

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr. 29246491 Skemaet udgør en integreret del af ledelsesberetningen i s årsrapport for perioden 1. juli

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2016/17 Skema til redegørelse version af 22. september 2017 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE LAND & LEISURE A/S (herefter L&L) Årsrapport 2010/11 (01.10.2010 30.09.2011) Anbefaling 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse / anbefalingen af følgende

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Denne redegørelse indeholder en beskrivelse af, hvorledes ROCKWOOL International A/S (RI) forholder sig anbefalingerne for god

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august Introduktion/konklusion: Silkeborg IF Invest A/S - redegørelse vedr. januar til december - 2010 Anbefaling ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: årsagerne til, at selskabet har besluttet at fravige

Læs mere

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE

OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE OVERSIGT OVER FORHOLD, SOM KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE ANBEFALER ADRESSERES I ÅRSRAPPORTEN OG/ELLER PÅ SELSKABETS HJEMMESIDE Oversigt over forhold, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler adresseres

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2016 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

God selskabsledelse (Corporate Governance)

God selskabsledelse (Corporate Governance) God selskabsledelse (Corporate Governance) Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Østjydsk Bank A/S forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses hjemmeside

Læs mere

Selskabet følger. følger ikke

Selskabet følger. følger ikke Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelse vedr. Bang & Olufsen a/s, cvr 41257911

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Admiral Capital A/S CVR nr. 29246491 Skemaet udgør en integreret del af ledelsesberetningen i s årsrapport for perioden 1. juli

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2015/16

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2015/16 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse for regnskabsåret 2015/16 Skema til redegørelse version af 23. september 2016 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2

Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 2 Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. Juli

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. Juli Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, for Århus Elite A/S Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i selskabets årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2015

Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2015 Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber dækkende kalenderåret 2015 TELE Greenland A/S har i overensstemmelse med eneaktionærens forventninger valgt at redegøre

Læs mere

ASGAARD GROUP A/S LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS

ASGAARD GROUP A/S LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS ASGAARD GROUP A/S LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 b Nærværende redegørelse er en bestanddel af ledelsesberetningen i ASGAARD GROUP A/S årsrapport for året 1.10.10

Læs mere

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014 Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse jf. 107 b i årsregnskabsloven Regnskabsåret 2013/2014 delvist ikke Forklaring på delvist/ 1. s kommunikation og samspil med selskabets

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT MAJ 2013, SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for udstedere af aktier - NASDAQ OMX Copenhagen"

Læs mere

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august

Skema til redegørelse - Opdateret den 4. august Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1

CORPORATE GOVERNANCE. Skema til redegørelse - Opdateret den 20. februar 2012 1 CORPORATE GOVERNANCE Komiteen for god selskabsledelse har siden 2001 udarbejdet og ajourført best practice anbefalinger for god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber. Anbefalingerne, de senest

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2017 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2017 1 er fra Komitéen for god Selskabsledelse ikke

Læs mere

Højgaard Holding A/S. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2010.

Højgaard Holding A/S. Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2010. Højgaard Holding A/S Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b, udarbejdet i forbindelse med årsrapporten for 2010. Højgaard Holdings bestyrelse og direktion søger at sikre, at selskabets

Læs mere

Skema til redegørelse - Opdateret den 11. november

Skema til redegørelse - Opdateret den 11. november Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse,

Læs mere

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b for regnskabsåret 2011/2012

Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b for regnskabsåret 2011/2012 Corporate Governance i Harboes Bryggeri A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b for regnskabsåret 2011/2012 1 ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: anbefalingerne.

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse 2015/16

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse 2015/16 Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse 2015/16 Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og

Læs mere

1.2. Generalforsamling

1.2. Generalforsamling 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter 1.1.1. Det anbefales, at bestyrelsen sikrer en løbende

Læs mere

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke

Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014. Forklaring på følger delvist/følger ikke anbefalingen: Følges. delvist følges ikke 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Søby-Skader-Halling Sparekasse forholder sig til Komitéen for god selskabsledelses Anbefalinger for god selskabsledelse fra maj 2013 og Finansrådets supplerende

Læs mere

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven

Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven Skema til redegørelse om virksomhedsledelse, jf. 107 b i årsregnskabsloven 1 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2010, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Sanistål A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Skema til redegørelse - Opdateret den 11. november

Skema til redegørelse - Opdateret den 11. november Introduktion/konklusion: Silkeborg IF Invest A/S - redegørelse vedr. perioden januar til december 2011. Anbefaling ikke / ikke anbefalingen af følgende grund: til, at selskabet har besluttet at fravige

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der har aktier optaget til handel på et reguleret

Læs mere

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges.

Banken følger/følger ikke anbefalingen af nedennævnte årsager: Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Anbefalingen følges. Redegørelse for God selskabsledelse i Djurslands Bank A/S udarbejdet februar 2016. Det fremgår nedenfor, hvorledes Djurslands Bank forholder sig til Komitéen for God Selskabsledelses Anbefalinger for god

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT DEN 6. MAJ 2013 OG SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT DEN 6. MAJ 2013 OG SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE OFFENTLIGGJORT DEN 6. MAJ 2013 OG SENEST OPDATERET NOVEMBER 2014 Offentliggjort på SKAKO A/S hjemmeside, 2. Marts 2015 Jævnfør årsregnskabslovens 107b og "regler for

Læs mere