CERTEPARTIFART. Synopsis. K r i s t i n a M a r i a S i i g. 7 mars 2011 nifs07/kms A. GENERELT OM BRUG AF SKIB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CERTEPARTIFART. Synopsis. K r i s t i n a M a r i a S i i g. 7 mars 2011 nifs07/kms A. GENERELT OM BRUG AF SKIB"

Transkript

1 Synopsis CERTEPARTIFART 7 mars 2011 nifs07/kms A. GENERELT OM BRUG AF SKIB Reders kommercielle udnyttelse af skibet som formueobjekt ( i faldende orden efter rederens grad af kontrol over skibet) Transport af egen last Liniefart (Trampfart) Rejsebefragtning (almindelig) Kvantumskontrakter (V/C / COA) Konsekutiv rejsebefragtning Tidsbefragtning Bareboatbefragtning Salg Side 1 af 18

2 B. REJSEBEFRAGTNING 1. Situation - liniefart: Sende en pakke - rejsebefragtning: forudbestille en taxa 2. Kapitel 14. Anvendelsesområde, præceptivitet mv. 2.1 Hvilke aftaler - 321, stk. 1: Befragtning af skib, incl. konsekutive rejser - 321, stk. 2, nr. 6: Ved delbefragtning af skib: Sondringen til stykgods synes at gå ved, hvilket transportdokument, der benyttes 2.2 Geografisk anvendelsesområde - 322, stk. 2: Finder anvendelse i interskandinavisk fart og i indenrigs fart i de skandinaviske lande - 322, stk. 4: finder anvendelse ellers, hvor dansk ret finder anvendelse 2.3 Præceptivitet Udgangspunkt: 322, stk. 1: Aftalefrihed, dvs.: anvendelsesområdet som angivet ovenfor er det deklaratoriske anvendelsesområde Modifikation 1; 322, stk. 2, jf. 347: Rejsebefragtning i indenrigsbefordring i Norden samt interskandinavisk fart underlagt de almindelige regler i om lasteskadekrav samt forældelsesreglen. Modifikation 2: Konnossementsudstedelse Side 2 af 18

3 1) 322, stk. 3: Hvis sølovens kap. 13 skal anvendes på aftalen, kan man ikke aftale, at der ikke skal udstedes konnossement, se 338 2) 322, stk. 4: Hvis der er udstedt konnossement, finder dels konnossementsreglerne samt de almindelige lasteskaderegler anvendelse i det omfang, konnossementet er på tredjemands hånd. 3. Hvordan kommer aftalen i stand Mæglere, se hertil Gencon box 1, box 24 og klausul Aftalens genstand Brug af skib til sørejse fra lastehavn til lossehavn, med bestemt last, indenfor et bestemt tidsrum, mod betaling af fragt. 5. Skibet 5.1 Hvilket skib - Gencon cl. 1, box rammebeskrivelse (genusydelse) - vessel to be named (genusydelse, indtil skibet er nomineret) - bestemt skib (species ydelse). jf. 323, stk. 1: BOF kan kun opfylde med dette skib, og hvis skibet går hændeligt under, har han hverken ret eller pligt til at opfylde med et andet skib, se hertil bestemt skib med substitutionsklausul (speciesydelse for det oprindeligt nominerede skib, derefter ny speciesydelse for det substituerede skib) NB: Substitution er en ret for BOF, ikke en pligt. Substitutionsklausuler kan som deklaratorisk regel benyttes flere gange, jf. 323, 1. pkt. 5.2 Hvilke egenskaber Sødygtigt og lastedygtigt Side 3 af 18

4 - 339: 262, stk. 2, gælder som deklaratorisk baggrundsret - anses som garanteret under engelske ret. Dansk ret??? - hvis sødygtighedsforpligtelsen ikke opretholdes under hele rejsen har BEF de beføjelser, der følger af 349 jf NB. Gencon 1994, cl. 2, stk. 1: Lastekrav accepters kun i tilfælde af Owners eller Manager s egenfejl mht. udvisning af due diligence i forbindelse med at holde skibet sødygtigt 6. Lastehavn og lossehavn 6.1 Hvilke havne - begge havne udpeget - fra lastehavn til lossehavn i BEF s option (normalt udspecificeret; krav til valget i 328, stk. 1). - fra lastehavn til range i BOF s favør - nærklausul (hvis man ikke rimeligvis kan komme til den havn, der er forudsat i aftalen, da kan man losse i en havn nær ved. Deklaratorisk nærklausul på lossehavnen i sølovens 340). 6.2 Hvor i havnen - port eller berth charter, normalt aftalt direkte. Sølovens 328, stk. 1 angår port, søl 329, stk. 1, angår berth - ved port charter må BEF på et senere tidspunkt (men ikke for sent) anføre berth, se hertil om krav til valget af berth ved port charter, 329, stk Gencon box 10 og Retsvirkningen af valget mellem port og berth charter Tankegang, generelt: BOF bærer risikoen for de hændelser, han med rimelighed kunne tage i betragtning ved aftalens indgåelse. Dvs.: hvis han ved, hvilken havn han skal til, har han opfyldt forpligtelsen når han kommer dertil, dvs. det er ikke hans risiko, hvis lastepladsen ikke er ledig. Hvis han har accepteret et berth charter, bærer han som Side 4 af 18

5 generel, angloamerikansk hovedregel risikoen for forsinkelse helt til han kommer til lastepladsen. Dansk ret dog (deklaratorisk): BOF kan melde skibet lasteklart, uanset om han kan komme til lastepladsen. BEF har jævnt hen risikoen for al forsinkelse/congestion i havnen. 7. Lasten - Gencon box 12 - BOF har krav på hele den kontraktsmæssige last, ellers bliver BEF erstatningsansvarlig jf. 352, stk. 1, alt andet lige i form af dødfragt - NB.: Muligheden for at fastsætte en frist, og så evt. hæve jf. 353, stk farligt gods: 342: Samme beføjelser for BOF som v/ liniefart, dog: Ansvaret jf. 357 et præsumptionsansvar for BEF, ikke et strikt ansvar (ofte ikke BEF s egen last) 8. Tidsmæssige betingelser 8.1 Generelt om tidsforpligtelsen - i aftalen: ofte blot en lay-can, fulgt op af en due dispatchforpligtelse til at bringe skibet hurtigt og forsvarligt til lossehavnen jf. 262, stk. 1: Due dispatch-forpligtelse deklaratorisk regel - brud på forpligtelsen: Mulighed for erstatning jf. 349 og Forsinkelse med leveringen af skibet - spot prompt - ahead (due diligence) o fra spot til lastehavn o afslutte engagement og gå til lastehavn (mellemrejsedue dispatch) o ofte: due dispatch, dog ikke senere end - lay-can, 348, stk. 1 (objektiv betingelse) Side 5 af 18

6 - interpellationsret, jf. 348, stk. 2 - ved kancellering: Erstatning jf. 351, dvs. ingen mulighed for begrænsning af erstatningen (ikke en lasteskade jf. 275 og 276) (Anderledes jf. 347) - Gencon: Box 21, cancelling date, cl. 9: Cancelling clause, box 8: Present position, cl. 1: Proceed to loading port. 8.3 Særligt om forsinkelse med udførelse af laste- og/eller losseoperationer 1) BOF får betaling for gods*strækning. Dvs. han bærer forsinkelsesrisikoen (se bilag 1 til synopsis 4). Reguleringen af liggetid samt overliggetid/demurrage i laste- og lossehavn kompenserer via et dagbodssystem BOF for eventuelle forsinkelser. 2) Liggetid er den tid, der i c/p er afsat til lastning og losning. Dette tidsforbrug er betalt over fragten. Overliggetid/ demurrage er den tid der går med lastning/losning ud over det aftalte. Denne betales der overliggetidspenge eller demurrage for. Dette er en dagbod, der løber kontinuerligt fra det tidspunkt, liggetiden overskrides. Once on demurrage always on demurrage. (Bemærk, at der nogen gange er aftalt omvendt demurrage, såkaldt despatch, hvis man ikke bruger hele liggetiden. Dette er ikke den deklaratoriske regel, men hvis det er aftalt, er den deklaratoriske regel, at det er halv demurrage-takst.) 3) Liggetiden er fastsat i c/p. Specielle termer og deres betydning kan ses i Voyage Charter laytime Interpretation Rules 1993 på Bimcos hjemmeside. I tillæg dertil husk SHINC/SHEX (evt. unless used) 4) For at liggetiden kan begynde at løbe, skal der være givet NOR. Denne gives p.t. ofte pr. . (Mundtlig NOR bør være fyringsgrund ). NOR kan kun gives, hvis skibet er på rette sted (jf. ovenfor pkt. 6) og klar til at tage imod lasten. Side 6 af 18

7 Derudover skal NOR normalt gives i alm. kontortid, og der vil ofte (hvis ikke pipeline/pumpet last) gå et vist antal timer fra NOR til liggetiden begynder at løbe, sådan at BEF kan gøre klar på landsiden. Hvis det viser sig, at der er givet NOR uden at skibet var klart, består to muligheder; enten at ekstra tid til klargøring går fra beregningen, eller at der skal en helt ny NOR til. 5) Beregningen af liggetiden sker ved en sammenholdelse af fx Laytime Statement, og den aktuelle klausulering. 6) Al tid, der overskrider liggetiden, er demurrage, med mindre det relaterer sig til en hændelse, BOF bærer risikoen for. Se eksempler herom nedenfor under pkt Fragten Generelt: Fragten er BOF s væsentligste modydelse. Hvis der ikke er aftalt en bestemt fragt er det en kraftig indikation på, at aftale slet ikke er indgået. 9.1 Fragtrisiko Hovedregel: BOF må få al lasten frem til lossehavnen, for at fragten er optjent, se hertil 344, stk. 1. Modifikation: Nærklausuler eller andre klausuler der angiver, at fragt kan være optjent selvom enten ikke hele lasten kommer frem eller lasten kommer et andet sted hen, cargo lost or not lost Reaktion ved manglende opfyldelse af forpligtelsen: - skibet ikke helt frem til lossehavn: Afstandsfragt jf Lasten ikke i behold (i betydningen: fysisk til stede): Ikke fragt for denne del af lasten; dog ikke v. inherent vice eller andet svigt på BEF-siden. (Engelsk ret: Asfar v. Blundell [1896] 1 QB 123: Lasten skal være i behold i forretningsmæssig forstand (Dadler i Themsen kunne ikke bruges til menneskeføde, men godt til sprit, var ikke i behold.) Side 7 af 18

8 Skandinavisk ret (måske): Blot fysisk til stede, se Høeg Carrier, ND NH, hvor olieskadet korn godt kunne bruges til kraftfoder (Dog: Statens Kornforretning var lastmodtager, og solgte selv kraftfoder). - Modregning i lastekrav: Ofte aftalt: Freight to be paid in full. Under engelsk ret også den deklaratoriske hovedregel. 9.2 Fragtdebitor Generelt BOF BEF Lastmodtager Sølovens udgangspunkt: Befragteren forbliver ansvarlig. I c/p dog som hovedregel cessor-clause, hvilket også var modellen i den gamle sølovs 117. Hvis cessor-clause : 1) BOF holder sig til modtageren, 2) BOF går på lasten, 3) BOF går på BEF K/M udstedt BOF kan rette et fragtkrav mod en godtroende ihændehaver af et K/M hvis (og kun hvis) dette er i overensstemmelse med konnossementets tekst, se hertil søl. 325 jf. 299, stk prepaid: intet fragtkrav mod ihændehaveren (se hertil Gencon cl. 4.b) - freight collect: BOF kan gå på ihændehaveren jf. 345, stk. 1, jf BOF forpligtet til først at søge kravet dækket af ihændehaveren v. cessor clause eller hvis det er klart, at BOF ellers udsætter BEF for tab (ihændehaver insolvent: BOF må ikke udlevere godset). Side 8 af 18

9 9.3 Tilbageholdsret i lasten Hvis modtageren ikke kan/vil betale fragt, har BOF retentionsret og detentionsret efter dansk (og også udenlandsk) baggrundsret. Derudover indeholder C/P erne en lien-klausul. (Lien: Et eller andet sted mellem tilbageholdsret og håndpanteret i dansk terminologi). Husk: Tredjemand der har indløst K/M i god tro ekstingverer BOF s retentions- og detentionsret. 9.4 Udøvelse af tilbageholdsretten Lovreguleret tilbageholdsret med hurtigere effektuering: Søl 345 jf. 69, jf. 270 ff: Fragt samt andre krav vedrørende godset har søpant i last, hvilket afstedkommer ret til oplægning af godset for modtagers regning jf. søl. 271 samt mulighed for salg af godset jf. søl Lasteskadekrav under rejsecertepartier 10.1 Regulering - præceptiv anvendelse af lasteskade. og konnossementsreglerne, hvis det følger af 322, 347, 325 og i andre situationer: ofte krasse ansvarsfraskrivelser, som i Gencon cl. 2. Flere og flere c/p er har dog nu lasteskadeansvarsregler ad modum Haag-Visby-reglerne Konnossementer udstedt under rejsecertepartier konflikter og løsninger Konnossementets retsvirkning i forskellige relationer - på BEF s hånd: En kvittering for modtaget gods samt prima facie-bevis med mulighed for modbevis vedr. godsets art, Side 9 af 18

10 mængde og tilstand samt transportaftalens indhold, jf. 299, stk. 1 og stk på godtroende tredjemands hånd: Selvstændig transportaftale, rettigheder og indsigelser ekstingveres, Conclusive evidence, da modbevis jf. 299, stk. 3, ikke kan føres Modstridende transportdokumentation eller ansvarsregulering - C/P mellem BEF og BOF, gods udleveret til tredjemand, der har indløst konnossementet i god tro, og konnossementet har ikke samme indhold som C/P (dvs. ikke tramp-k/m, i stedet linie-k/m, fx). - C/P og K/M principielt enslydende, (tramp-k/m fx), men en præceptiv ansvarsregulering fanger forholdet til tredjemand, enten via konnossementsregler ad modum sølovens 299 jf. 275 ff, eller via geografiske anvendelsesregler for præceptive reguleringer uafhængig af konnossementsudstedelse, ad modum sølovens 322, stk. 2, jf Afhjælpning af problemet - afstemmelse af aftalegrundlaget (tramp, fx) for at opnå backto-back -vilkår og - regres o lovbestemt, jf. søl. 338, fsv. der er forskelle i aftalegrundlaget o aftalebestemt regres, jf. fx Baltime cl. 9: Charterers to indemnify, samt Gencon cl. 10, 2. pkt. o efter baggrundsretten: Som følge af funktionsfordelingen, voldgiftssag Jobs Oldendorf: Regres kan følge alene af den interne funktionsfordeling. (NB: Vestkyst 1, NH, Gl. Gencon cl. 2 nok et skjold, men ikke et sværd). Side 10 af 18

11 11. Eksempler liggetid, demurrage, congestion mv. Forudsæt i det følgende: - at sølovens deklaratoriske regler udfylder aftalen (alternativt rejsecerteparti efter eget valg) - at almindelig arbejdstid starter kl og slutter klokken at middagspausen slutter kl at almindelig kontortid er fra til Eksempel 1: Tanker v/c Klausul: Laytime 26 running hours, whether permitting Fakta: - mandag kl : Skibet ankommer til lastestedet (pipeline, off port ) - mandag kl : Skibets kaptajn giver NOR til aflaster Spørgsmål 1: Hvornår begynder liggetiden at løbe jf. søl. 332, stk. 4? Fakta: - tirsdag: Dårligt vejr fra kl nødvendiggør at arbejdet indstilles i dette tidsrum - onsdag: kl går en af skibets rørledninger i stykker. Den repareres, men arbejdet kan først genoptages kl onsdag kl afsluttes lastningen Spørgsmål 2: Hvem bærer, efter sølovens system, ansvaret for de to perioder, hvor arbejdet ikke kunne udføres? ( 333, stk. 2) Spørgsmål 3: Skal befragter betale demurrage, og i så fald for hvor lang tid? Eksempel 2: Kornlast Klausuler: - ship to proceed to dock A, berth 23, Port of Rotterdam Side 11 af 18

12 - laytime: 3 working days, SHEX, whether permitting Fakta: - torsdag kl : Skibet ankommer til havn I (præsumptivt) lasteklar stand. Dock A, berth 23 er optaget. Kaptajene giver straks NOR til aflaster. Informerer også denne om, at han ikke kan komme til lastepladsen endda. - torsdag kl : Skibes lægger til lasteplads 23. Kaptajnen giver aflasteren besked herom Spørgsmål 1: Hvornår begynder liggetiden at løbe? Fakta: - fredag kl : Det viser sig, at nogle af skibets lastrum ikke er tilstrækkelig rengjorte. der er støv mv. efter skibets sidste rejse, der bestod af træspåner. Aflasteren beordrer skibet tilstrækkeligt rengjort. - fredag kl : Lastrummene er rengjorte, og lastningen påbegyndes umiddelbart. Spørgsmål 2: Hvornår udløber liggetiden? Eksempel 3, kullast Klausuler: - port of loading: Rotterdam - port of discharge: Aarhus - laytime o loading: 2 working days, SHEX unless used o discharge: 2 working days, SHEX unless used Faktum: - ved afsejling fra Rotterdam bruges kun 1½ arbejdsdag på lastning. Man afsejler tirsdag eftermiddag Side 12 af 18

13 - onsdag, 09.00: Kaptajnen informerer lastejeren om, at man er ud for Århus havn, klar til at losse. Han anmoder lastejeren om at udpege berth. Det gør lastejeren, men det viser sig, at den pågældende plads allerede er i brug. Kaptajnen beder derfor lastejeren om at udpege en alternativ lasteplads og lægger til kaj ved en venteplads. - onsdag 14.00: Lastejeren meddeler, at der ikke kan findes alternativ lasteplads, så man må vente, til den oprindelige lasteplads bliver ledig. Dette forventes ikke at ske før torsdag kl torsdag kl : Forhaling til lasteplads påbegyndes. - torsdag kl : Skibet er klart til losse, men der kan ikke losses, grundet frokostpause. - torsdag kl : Frokostpausen slutter, losningen påbegyndes. Spørgsmål 1: Hvornår begynder liggetiden at løbe? Spørgsmål 2: Hvornår udløber liggetiden? Forudsæt at befragteren aftaler med stevedorene, at de arbejder over lørdag formiddag fra kl til Hvilken indvirkning har det på opgørelsen af liggetid og/eller demurrage? Side 13 af 18

14 C. TIDSBEFRAGTNING 1. Skibets egenskaber og tilstand, Søl. 372, stk. 2 og Det korrekte skib (næsten altid navngivet, derfor species, se hertil 393) 1.2 I kontraktsmæssig stand - Baltime cl. 1, jf. boxes NYPE, l Ellers misligholdsbeføjelser efter købelovens princip, se hertil Søl. 376 og 377, 2. pkt. Almindelig aftaletolkning afgør, om en egenskab er tilsikret, eller alene angivet efter bedste overbevisning. Skibet skal, ud over de specifikt stipulerede egenskaber naturligvis være sødygtigt og lastedygtigt efter de almindelige regler derom. Hvis skibet ikke er sø- og lastedygtigt, behøver befragteren ikke at acceptere det. Bortfragteren kan dog stille skibet klart indtil udgangen af lay/can, men hvis han ikke når det, kan befragter benytte sin hæve-option. Husk at man i engelsk ret arbejder med warranty of sea worthines. 1.3 Særligt om fartsvigt: Normalt angivet som abt. Der er domstols- og voldgiftspraksis for, at abt. giver rum for et udsving på 0,5 knob. Bemærk yderligere, om der er givet udtryk for at skibet er capable of (som i Baltimes preambel l. 12 og NYPE l. 9-10, eller fx at an average speed of no less than (Shelltime 4, (vistnok)). Der er yderligere praksis på, at hvis fartssvigtet ikke er så væsentligt at man kan hæve beregnes et meget udførligt forholdsmæssigt afslag efter flg. formel: Side 14 af 18

15 1) Tidstabet findes som flg: (lovet fart reel fart) tid i søen x lovet fart 2) Den aftalte fragtrate ganges på det således udfundne tidstab. Beregn det forholdsmæssige afslag i disse eksempler: Gas carrier, 3500 m3 capacity Aftalt: Average speed abt. 16,5 knots Viser sig: Average speed alene 14,5 knots Skibet har sejlet på c/p i 150 dage Aftalt fragt: USD /30 days Cape size bulk carrier, ts deadweight Aftalt: Guaranteed average speed 17 knots Viser sig: Average speed 14,5 knots Skibet har sejlet på c/p fra til (og med) Aftalt fragt: USD 39500/day 1.4 Særligt om overforbrug af bunkers: Forholdsmæssigt afslag beregnes ligeledes ikke som rundt beløb men som det faktiske overforbrug. Bemærk, at der ved for lav fart ofte vil være et modkrav på mindre forbrug af bunkers fra bortfragter side. 2. Skibets levering og tilbagelevering, Søl. 372, stk Hvornår - Baltime cl. 1, jf. cl. 7, jf. boxes 14 og 16 - NYPE l , jf. l Hvor, Søl. 388 og Baltime box 21 jf. cl. 7 - NYPE cl. 4, særligt l I hvilken stand Side 15 af 18

16 - on-hire og off-hire besigtigelser, stipuleret i søl. 373, samt 374, stk. 2 jf Baltime cl. 7, l NYPE cl. 4, l Funktionsfordelingen under tidscertepartier se skema bagest. Betydning i forhold til - hvem, der bærer udgifterne - hvornår skibet går off-hire - om der er regresadgang 4. Fragtforpligtelsen NYPE cl. 5, semi-monthly in advance. Ved brud på forpligtelsen: BOF kan straks trække skibet. Baltime cl. 6: Pr. 30 days in advance. Kan også straks trække skibet. Søl. 390: Forskudsvist for 30 dage ad gangen. I alle tilfælde: Krav på fuld fragt (NB: NYPE 93 cl. 17, l. 234 og 235). Sølovens system: Betaling af det fulde krav, men BOF skal stille sikkerhed for et omtvistet krav. (Ofte modregnes i off-hire beløb fra sidste måned. Giver anledning til tvist især i et stigende marked, idet BOF bruger det som undskyldning for at trække skibet.) Søl. 391: Anti technicality clause: 72 timers days of grace. Se tilsvarende NYPE 93, cl Off-hire Søl. 392 går tabt Baltime cl. 11 any time lost, > 24 hours, service immediately required NYPE cl. 5: the time thereby lost, NYPE 93 cl. 17 dog: same or equidistant position from the destination and the voyage resumed therefrom. Side 16 af 18

17 6. Cargo claims 6.1 I forholdet mellem BOF og BEF: - Baltime: Cl. 13, 1. led jf. cl. 9, 3. punktum: Cargo claims er alt andet lige BOF uvedkommende - NYPE 46???. - NYPE 93 cl. 27: Afgøres efter Interclub Agreement - Søl: 383, stk I forholdet mellem BOF og tredjemand - Baltime: BOF skal udstede K/M men charterers to indemnify så ansvarlig over for tredjemand, men får pengene retur af BEF, se hertil cl. 9, 3. pkt. - NYPE cl. 8: to sign bills of lading as presented. - NYPE 93 cl. 30: same som Baltime - Søl. 382, stk. 1, 1. pkt., jf. 383, stk. 2, jf Regres: Søl. 382, skt. 1, 2. pkt. jf. indemnify-bestemmelserne i c/p. Side 17 af 18

18 Bortfragter Befragter Nautisk ledelse: Bestemmer kurs, fart (generelt), rute, etc. mellem de havne, BEF bestemmer. Kaptajnen har dog vetoret og pligt, mht. uforsvarlige pålæg fra BEF s side. Baltime cl. 9, NYPE cl. 8-11, NYPE/NYPE 93, cl. 26 eksplicit BOF skal, jf. søl. 378, udføre de rejser, der følger af certepartiforpligtelsen. dog ikke rejser, der vil udsætte skib eller besætning for fare, eller BOF for væsentlig ulempe (se i øvrigt 373, stk. 3, vedr. farligt gods) Krigsfare: BOF kan bestemme, at skibet skal forlade området, jf Baltime cl. 21; ej direkte i NYPE, men Safely afloat i cl. 6. Rider vil normalt blive sat på. Kommerciel ledelse: 378, stk. 1: BEF bestemmer, hvilke rejser, skibet skal udføre inden for den fart, periode mv., der er aftalt, med den last, der er aftalt, og BEF bestemmer hvilke fragt- og transportaftaler, der skal indgås. BEF bestemmer, hvilke havne- og lastepladser, der skal bruges. Har dog en nautisk forpligtelse til at sikre sikker havn (always lie safely afloat), jf. Søl. 385, stk. 2 (præsupmtionsansvar). Baltime cl. 2, 1,5 NYPE, præamblen, l Bemander skibet og betaler den faste løn til mandskabet ombord. Baltime cl. 3, NYPE cl 1 Hyrer stevedorer, havnearbejdere mv. og står i det hele tage for laste- og losseoperationen, se 381, stk. 1. Baltime cl. 4, NYPE cl.2 Betaler de faste udgifter - renter og afdrag på skibspantebreve el. anden finansiering af skibet - forsikringer - løbende vedligehold - proviant, vand mv. Skal i det hele taget sørge for og afholde udgifterne ved, at skibet til stadighed er i den stand, der kræves jf. certepartiet. Betaler jf. 387, de udgifter, der flyder af hans ordrer om brug af skibet, særligt - bunkers, jf vand, jf udgifter til havneanløb, kanalgennemfart mv. - ekstra forsikringer, fx krigsrisikotillæg, jf. 394, stk. 2, - overarbejdstid i havn, jf. 381, stk. 2, 2. pkt. Baltime cl. 3, NYPE cl 1 Baltime cl. 4, 1,7 NYPE cl.2 Side 18 af 18

Kapitel 9: Befragtningsaftaler

Kapitel 9: Befragtningsaftaler Kapitel 9: Befragtningsaftaler Anders Møllmann, Certepartifortolkning, 2007, s. s. 95-102 Thor Falkanger mfl., Introduktion til søretten, 2. udgave, 2001, s. 348-383 og s. 404-436 250 251 KAPITEL 3 Om

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547

AABENRAA HAVN VERENSKOMST OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll (DSA) 3F, Aabenraa. Indgået mellem. DI nr. 794547 VERENSKOMST AABENRAA HAVN OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F, Aabenraa DI nr. 794547 2014 2017 2014-2017 Aabenraa Havn Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomst) mellem

Læs mere

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel

Transport- og logistikkontrakter. Ved advokat Louise Lundsby Wessel Transport- og logistikkontrakter Ved advokat Louise Lundsby Wessel 2 Samspillet mellem handelskæden og transportkæden Sælger Køber Transportkunde Transportør (kontraherende/udførende) Transportør (kontraherende/udførende)

Læs mere

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser.

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Århus 15/12 2013-LR 1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. 2. Aftalens Formål Denne

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Militærnægteradministrationen Januar 2012

Militærnægteradministrationen Januar 2012 Militærnægteradministrationen Januar 2012 AFTALE Militærnægteradministrationen og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Postadresse Jonstrupvej 240 2750

Læs mere

Transportretligvoldgift

Transportretligvoldgift Transportretligvoldgift Voldgiftens dag den 28. november 2013 ved advokat Jes Anker Mikkelsen 2 Facts Voldgiftsinstituttet: Omkring 4 transportretlige sager om året (ca. 3 % af alle sager) Oslo: Størstedelen

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN

Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges. Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN Oplev verden i NORDEN - Shipping Trainees søges Shipping Trainee Uddannelsen VELKOMMEN AGENDA Præsentation af Dampskibsselskabet NORDEN A/S Baggrund Skibstyper/ruter Organisation/Afdelingernes arbejdsområde

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

HAVNE ARBEJDERE I NAKSKOV OG RØDBY HAVN

HAVNE ARBEJDERE I NAKSKOV OG RØDBY HAVN VERENSKOMST 2014 2017 HAVNE ARBEJDERE I NAKSKOV OG RØDBY HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening og DSA) og 3F

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

EsbjErg havn. tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. EsbjErg havn tillægsoverenskomst til Fællesoverenskomst 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport DI nr. 794571 verenskomst 2012 2014 2012-2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup.

Juli Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen Lautruphøj 8, Postbox Ballerup. Juli 2016 AFTALE Forsvarsministeriets Personalestyrelse og udstationeringsstedets aftale om betingelserne for udstationering af en militærnægter Forsvarsministeriets Personalestyrelse Værnepligtssektionen

Læs mere

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for

Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem. DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) 3 F Vejle. gældende. for 2012-2014 Tillægsoverenskomst (til Fællesoverenskomsten) mellem DI Overenskomst II (Vejle Arbejdsgiverforening) og 3 F Vejle gældende for havnearbejdere i Vejle 2 Almindelige Bestemmelser 1. Ledelse af

Læs mere

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport.

ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST. DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) 3F, Esbjerg Transport. ESBJERG HAVN TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Sydvestjysk Arbejdsgiverforening) og 3F, Esbjerg Transport 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST (til

Læs mere

Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler vedrørende digitalt printudstyr.

Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler vedrørende digitalt printudstyr. GRAKOM NOTAT 28.6.2016 GA J.nr.: 20150729 VEJLEDNING TIL KONTRAKTTILLÆG VEDRØRENDE DIGITALT PRINTUDSTYR INTRODUKTION Kontakttillægget udgør et forslag til tillæg til leverandørernes standardkøbs- og serviceaftaler

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GARANTIEN... 3 5 BAGGRUND... 4 6 GARANTI... 4 7 BETALINGER... 5 8 GARANTIENS BESTÅEN...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Transportforsikring og Incoterms 2000

Transportforsikring og Incoterms 2000 Transportforsikring og Incoterms 2000 Cargo-ship Internationale varetransporter er - uanset om de foregår til lands, til vands eller i luften - underkastet utallige love, regler, klausuler og konventioner.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN OG BLUE WATER TRANSPORT A/S TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget. Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne)

4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget. Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) 4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) 2 Betænkning om aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs Indhold I. Indledning...

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN

SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN VERENSKOMST 2014 2017 SAGA SHIPPING A/S, SKAGEN TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (HTS-A Vendsyssel) og 3F Frederikshavn DI nr. 794596 2014-2017 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d

Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Aarhus d. 04.10.2017 1. Gyldighedsområde Med mindre andet er skriftligt aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. De generelle salgs-

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af søloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af søloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 154 A Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 23. maj 2013 Forslag til Lov om ændring af søloven og forskellige andre love (Skærpede sejladssikkerhedsmæssige

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist..

Firmaer som benytter beddingen, og ikke har betalt deres brugerafgift, vil øjeblikkeligt blive bortvist.. 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.0 Indledning: Esbjerg bedding har eksisteret siden 1870 og har været ejet og drevet af Esbjerg Havn frem til år 1991 hvor beddingen blev forpagtet ud til et privat konsortium

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare Udgave Januar 2016 Der er krav om at klinikken har en databehandler hos den leverandør der lagre klinikkens data. Dvs. at hvis man har en udgave af

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS

HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS VERENSKOMST HAVNEARBEJDERE, JERNGROSSISTER M.V. I RANDERS TILLÆGSOVERENSKOMST til fællesoverenskomst 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (DSA) og 3F Fagligt Fælles Forbund Randers (Transportarbejdere)

Læs mere

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG

VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG HENRY USSING KØB VED A. VINDING KRUSE 3. UDGAVE KØBENHAVN JURISTFORBUNDETS FORLAG INDHOLDSFORTEGNELSE Sidetallene er anført i parentes S 1. Indledning. Begrebet køb (1-3) I Historisk udvikling. Terminologi

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

NOTAT. Sølovsudvalgets 4. betænkning om aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne)

NOTAT. Sølovsudvalgets 4. betænkning om aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) NOTAT 12. juni 2012 Vores reference: Sag 201201527 Arkivkode 31.70.01 JUS /snr Sølovsudvalgets 4. betænkning om aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) Indledning FN

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009

Medlemsmøde i Randers. Købelov. Købelov. Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Medlemsmøde i Randers Købelov og aftaler Onsdag den 7. januar 2009 Ole Amstrup www.felesgrata.dk/seminar Købelove gælder for alle handler også kattehandler Opdrættere bliver betragtet som erhvervsdrivende

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere