CERTEPARTIFART. Synopsis. K r i s t i n a M a r i a S i i g. 7 mars 2011 nifs07/kms A. GENERELT OM BRUG AF SKIB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CERTEPARTIFART. Synopsis. K r i s t i n a M a r i a S i i g. 7 mars 2011 nifs07/kms A. GENERELT OM BRUG AF SKIB"

Transkript

1 Synopsis CERTEPARTIFART 7 mars 2011 nifs07/kms A. GENERELT OM BRUG AF SKIB Reders kommercielle udnyttelse af skibet som formueobjekt ( i faldende orden efter rederens grad af kontrol over skibet) Transport af egen last Liniefart (Trampfart) Rejsebefragtning (almindelig) Kvantumskontrakter (V/C / COA) Konsekutiv rejsebefragtning Tidsbefragtning Bareboatbefragtning Salg Side 1 af 18

2 B. REJSEBEFRAGTNING 1. Situation - liniefart: Sende en pakke - rejsebefragtning: forudbestille en taxa 2. Kapitel 14. Anvendelsesområde, præceptivitet mv. 2.1 Hvilke aftaler - 321, stk. 1: Befragtning af skib, incl. konsekutive rejser - 321, stk. 2, nr. 6: Ved delbefragtning af skib: Sondringen til stykgods synes at gå ved, hvilket transportdokument, der benyttes 2.2 Geografisk anvendelsesområde - 322, stk. 2: Finder anvendelse i interskandinavisk fart og i indenrigs fart i de skandinaviske lande - 322, stk. 4: finder anvendelse ellers, hvor dansk ret finder anvendelse 2.3 Præceptivitet Udgangspunkt: 322, stk. 1: Aftalefrihed, dvs.: anvendelsesområdet som angivet ovenfor er det deklaratoriske anvendelsesområde Modifikation 1; 322, stk. 2, jf. 347: Rejsebefragtning i indenrigsbefordring i Norden samt interskandinavisk fart underlagt de almindelige regler i om lasteskadekrav samt forældelsesreglen. Modifikation 2: Konnossementsudstedelse Side 2 af 18

3 1) 322, stk. 3: Hvis sølovens kap. 13 skal anvendes på aftalen, kan man ikke aftale, at der ikke skal udstedes konnossement, se 338 2) 322, stk. 4: Hvis der er udstedt konnossement, finder dels konnossementsreglerne samt de almindelige lasteskaderegler anvendelse i det omfang, konnossementet er på tredjemands hånd. 3. Hvordan kommer aftalen i stand Mæglere, se hertil Gencon box 1, box 24 og klausul Aftalens genstand Brug af skib til sørejse fra lastehavn til lossehavn, med bestemt last, indenfor et bestemt tidsrum, mod betaling af fragt. 5. Skibet 5.1 Hvilket skib - Gencon cl. 1, box rammebeskrivelse (genusydelse) - vessel to be named (genusydelse, indtil skibet er nomineret) - bestemt skib (species ydelse). jf. 323, stk. 1: BOF kan kun opfylde med dette skib, og hvis skibet går hændeligt under, har han hverken ret eller pligt til at opfylde med et andet skib, se hertil bestemt skib med substitutionsklausul (speciesydelse for det oprindeligt nominerede skib, derefter ny speciesydelse for det substituerede skib) NB: Substitution er en ret for BOF, ikke en pligt. Substitutionsklausuler kan som deklaratorisk regel benyttes flere gange, jf. 323, 1. pkt. 5.2 Hvilke egenskaber Sødygtigt og lastedygtigt Side 3 af 18

4 - 339: 262, stk. 2, gælder som deklaratorisk baggrundsret - anses som garanteret under engelske ret. Dansk ret??? - hvis sødygtighedsforpligtelsen ikke opretholdes under hele rejsen har BEF de beføjelser, der følger af 349 jf NB. Gencon 1994, cl. 2, stk. 1: Lastekrav accepters kun i tilfælde af Owners eller Manager s egenfejl mht. udvisning af due diligence i forbindelse med at holde skibet sødygtigt 6. Lastehavn og lossehavn 6.1 Hvilke havne - begge havne udpeget - fra lastehavn til lossehavn i BEF s option (normalt udspecificeret; krav til valget i 328, stk. 1). - fra lastehavn til range i BOF s favør - nærklausul (hvis man ikke rimeligvis kan komme til den havn, der er forudsat i aftalen, da kan man losse i en havn nær ved. Deklaratorisk nærklausul på lossehavnen i sølovens 340). 6.2 Hvor i havnen - port eller berth charter, normalt aftalt direkte. Sølovens 328, stk. 1 angår port, søl 329, stk. 1, angår berth - ved port charter må BEF på et senere tidspunkt (men ikke for sent) anføre berth, se hertil om krav til valget af berth ved port charter, 329, stk Gencon box 10 og Retsvirkningen af valget mellem port og berth charter Tankegang, generelt: BOF bærer risikoen for de hændelser, han med rimelighed kunne tage i betragtning ved aftalens indgåelse. Dvs.: hvis han ved, hvilken havn han skal til, har han opfyldt forpligtelsen når han kommer dertil, dvs. det er ikke hans risiko, hvis lastepladsen ikke er ledig. Hvis han har accepteret et berth charter, bærer han som Side 4 af 18

5 generel, angloamerikansk hovedregel risikoen for forsinkelse helt til han kommer til lastepladsen. Dansk ret dog (deklaratorisk): BOF kan melde skibet lasteklart, uanset om han kan komme til lastepladsen. BEF har jævnt hen risikoen for al forsinkelse/congestion i havnen. 7. Lasten - Gencon box 12 - BOF har krav på hele den kontraktsmæssige last, ellers bliver BEF erstatningsansvarlig jf. 352, stk. 1, alt andet lige i form af dødfragt - NB.: Muligheden for at fastsætte en frist, og så evt. hæve jf. 353, stk farligt gods: 342: Samme beføjelser for BOF som v/ liniefart, dog: Ansvaret jf. 357 et præsumptionsansvar for BEF, ikke et strikt ansvar (ofte ikke BEF s egen last) 8. Tidsmæssige betingelser 8.1 Generelt om tidsforpligtelsen - i aftalen: ofte blot en lay-can, fulgt op af en due dispatchforpligtelse til at bringe skibet hurtigt og forsvarligt til lossehavnen jf. 262, stk. 1: Due dispatch-forpligtelse deklaratorisk regel - brud på forpligtelsen: Mulighed for erstatning jf. 349 og Forsinkelse med leveringen af skibet - spot prompt - ahead (due diligence) o fra spot til lastehavn o afslutte engagement og gå til lastehavn (mellemrejsedue dispatch) o ofte: due dispatch, dog ikke senere end - lay-can, 348, stk. 1 (objektiv betingelse) Side 5 af 18

6 - interpellationsret, jf. 348, stk. 2 - ved kancellering: Erstatning jf. 351, dvs. ingen mulighed for begrænsning af erstatningen (ikke en lasteskade jf. 275 og 276) (Anderledes jf. 347) - Gencon: Box 21, cancelling date, cl. 9: Cancelling clause, box 8: Present position, cl. 1: Proceed to loading port. 8.3 Særligt om forsinkelse med udførelse af laste- og/eller losseoperationer 1) BOF får betaling for gods*strækning. Dvs. han bærer forsinkelsesrisikoen (se bilag 1 til synopsis 4). Reguleringen af liggetid samt overliggetid/demurrage i laste- og lossehavn kompenserer via et dagbodssystem BOF for eventuelle forsinkelser. 2) Liggetid er den tid, der i c/p er afsat til lastning og losning. Dette tidsforbrug er betalt over fragten. Overliggetid/ demurrage er den tid der går med lastning/losning ud over det aftalte. Denne betales der overliggetidspenge eller demurrage for. Dette er en dagbod, der løber kontinuerligt fra det tidspunkt, liggetiden overskrides. Once on demurrage always on demurrage. (Bemærk, at der nogen gange er aftalt omvendt demurrage, såkaldt despatch, hvis man ikke bruger hele liggetiden. Dette er ikke den deklaratoriske regel, men hvis det er aftalt, er den deklaratoriske regel, at det er halv demurrage-takst.) 3) Liggetiden er fastsat i c/p. Specielle termer og deres betydning kan ses i Voyage Charter laytime Interpretation Rules 1993 på Bimcos hjemmeside. I tillæg dertil husk SHINC/SHEX (evt. unless used) 4) For at liggetiden kan begynde at løbe, skal der være givet NOR. Denne gives p.t. ofte pr. . (Mundtlig NOR bør være fyringsgrund ). NOR kan kun gives, hvis skibet er på rette sted (jf. ovenfor pkt. 6) og klar til at tage imod lasten. Side 6 af 18

7 Derudover skal NOR normalt gives i alm. kontortid, og der vil ofte (hvis ikke pipeline/pumpet last) gå et vist antal timer fra NOR til liggetiden begynder at løbe, sådan at BEF kan gøre klar på landsiden. Hvis det viser sig, at der er givet NOR uden at skibet var klart, består to muligheder; enten at ekstra tid til klargøring går fra beregningen, eller at der skal en helt ny NOR til. 5) Beregningen af liggetiden sker ved en sammenholdelse af fx Laytime Statement, og den aktuelle klausulering. 6) Al tid, der overskrider liggetiden, er demurrage, med mindre det relaterer sig til en hændelse, BOF bærer risikoen for. Se eksempler herom nedenfor under pkt Fragten Generelt: Fragten er BOF s væsentligste modydelse. Hvis der ikke er aftalt en bestemt fragt er det en kraftig indikation på, at aftale slet ikke er indgået. 9.1 Fragtrisiko Hovedregel: BOF må få al lasten frem til lossehavnen, for at fragten er optjent, se hertil 344, stk. 1. Modifikation: Nærklausuler eller andre klausuler der angiver, at fragt kan være optjent selvom enten ikke hele lasten kommer frem eller lasten kommer et andet sted hen, cargo lost or not lost Reaktion ved manglende opfyldelse af forpligtelsen: - skibet ikke helt frem til lossehavn: Afstandsfragt jf Lasten ikke i behold (i betydningen: fysisk til stede): Ikke fragt for denne del af lasten; dog ikke v. inherent vice eller andet svigt på BEF-siden. (Engelsk ret: Asfar v. Blundell [1896] 1 QB 123: Lasten skal være i behold i forretningsmæssig forstand (Dadler i Themsen kunne ikke bruges til menneskeføde, men godt til sprit, var ikke i behold.) Side 7 af 18

8 Skandinavisk ret (måske): Blot fysisk til stede, se Høeg Carrier, ND NH, hvor olieskadet korn godt kunne bruges til kraftfoder (Dog: Statens Kornforretning var lastmodtager, og solgte selv kraftfoder). - Modregning i lastekrav: Ofte aftalt: Freight to be paid in full. Under engelsk ret også den deklaratoriske hovedregel. 9.2 Fragtdebitor Generelt BOF BEF Lastmodtager Sølovens udgangspunkt: Befragteren forbliver ansvarlig. I c/p dog som hovedregel cessor-clause, hvilket også var modellen i den gamle sølovs 117. Hvis cessor-clause : 1) BOF holder sig til modtageren, 2) BOF går på lasten, 3) BOF går på BEF K/M udstedt BOF kan rette et fragtkrav mod en godtroende ihændehaver af et K/M hvis (og kun hvis) dette er i overensstemmelse med konnossementets tekst, se hertil søl. 325 jf. 299, stk prepaid: intet fragtkrav mod ihændehaveren (se hertil Gencon cl. 4.b) - freight collect: BOF kan gå på ihændehaveren jf. 345, stk. 1, jf BOF forpligtet til først at søge kravet dækket af ihændehaveren v. cessor clause eller hvis det er klart, at BOF ellers udsætter BEF for tab (ihændehaver insolvent: BOF må ikke udlevere godset). Side 8 af 18

9 9.3 Tilbageholdsret i lasten Hvis modtageren ikke kan/vil betale fragt, har BOF retentionsret og detentionsret efter dansk (og også udenlandsk) baggrundsret. Derudover indeholder C/P erne en lien-klausul. (Lien: Et eller andet sted mellem tilbageholdsret og håndpanteret i dansk terminologi). Husk: Tredjemand der har indløst K/M i god tro ekstingverer BOF s retentions- og detentionsret. 9.4 Udøvelse af tilbageholdsretten Lovreguleret tilbageholdsret med hurtigere effektuering: Søl 345 jf. 69, jf. 270 ff: Fragt samt andre krav vedrørende godset har søpant i last, hvilket afstedkommer ret til oplægning af godset for modtagers regning jf. søl. 271 samt mulighed for salg af godset jf. søl Lasteskadekrav under rejsecertepartier 10.1 Regulering - præceptiv anvendelse af lasteskade. og konnossementsreglerne, hvis det følger af 322, 347, 325 og i andre situationer: ofte krasse ansvarsfraskrivelser, som i Gencon cl. 2. Flere og flere c/p er har dog nu lasteskadeansvarsregler ad modum Haag-Visby-reglerne Konnossementer udstedt under rejsecertepartier konflikter og løsninger Konnossementets retsvirkning i forskellige relationer - på BEF s hånd: En kvittering for modtaget gods samt prima facie-bevis med mulighed for modbevis vedr. godsets art, Side 9 af 18

10 mængde og tilstand samt transportaftalens indhold, jf. 299, stk. 1 og stk på godtroende tredjemands hånd: Selvstændig transportaftale, rettigheder og indsigelser ekstingveres, Conclusive evidence, da modbevis jf. 299, stk. 3, ikke kan føres Modstridende transportdokumentation eller ansvarsregulering - C/P mellem BEF og BOF, gods udleveret til tredjemand, der har indløst konnossementet i god tro, og konnossementet har ikke samme indhold som C/P (dvs. ikke tramp-k/m, i stedet linie-k/m, fx). - C/P og K/M principielt enslydende, (tramp-k/m fx), men en præceptiv ansvarsregulering fanger forholdet til tredjemand, enten via konnossementsregler ad modum sølovens 299 jf. 275 ff, eller via geografiske anvendelsesregler for præceptive reguleringer uafhængig af konnossementsudstedelse, ad modum sølovens 322, stk. 2, jf Afhjælpning af problemet - afstemmelse af aftalegrundlaget (tramp, fx) for at opnå backto-back -vilkår og - regres o lovbestemt, jf. søl. 338, fsv. der er forskelle i aftalegrundlaget o aftalebestemt regres, jf. fx Baltime cl. 9: Charterers to indemnify, samt Gencon cl. 10, 2. pkt. o efter baggrundsretten: Som følge af funktionsfordelingen, voldgiftssag Jobs Oldendorf: Regres kan følge alene af den interne funktionsfordeling. (NB: Vestkyst 1, NH, Gl. Gencon cl. 2 nok et skjold, men ikke et sværd). Side 10 af 18

11 11. Eksempler liggetid, demurrage, congestion mv. Forudsæt i det følgende: - at sølovens deklaratoriske regler udfylder aftalen (alternativt rejsecerteparti efter eget valg) - at almindelig arbejdstid starter kl og slutter klokken at middagspausen slutter kl at almindelig kontortid er fra til Eksempel 1: Tanker v/c Klausul: Laytime 26 running hours, whether permitting Fakta: - mandag kl : Skibet ankommer til lastestedet (pipeline, off port ) - mandag kl : Skibets kaptajn giver NOR til aflaster Spørgsmål 1: Hvornår begynder liggetiden at løbe jf. søl. 332, stk. 4? Fakta: - tirsdag: Dårligt vejr fra kl nødvendiggør at arbejdet indstilles i dette tidsrum - onsdag: kl går en af skibets rørledninger i stykker. Den repareres, men arbejdet kan først genoptages kl onsdag kl afsluttes lastningen Spørgsmål 2: Hvem bærer, efter sølovens system, ansvaret for de to perioder, hvor arbejdet ikke kunne udføres? ( 333, stk. 2) Spørgsmål 3: Skal befragter betale demurrage, og i så fald for hvor lang tid? Eksempel 2: Kornlast Klausuler: - ship to proceed to dock A, berth 23, Port of Rotterdam Side 11 af 18

12 - laytime: 3 working days, SHEX, whether permitting Fakta: - torsdag kl : Skibet ankommer til havn I (præsumptivt) lasteklar stand. Dock A, berth 23 er optaget. Kaptajene giver straks NOR til aflaster. Informerer også denne om, at han ikke kan komme til lastepladsen endda. - torsdag kl : Skibes lægger til lasteplads 23. Kaptajnen giver aflasteren besked herom Spørgsmål 1: Hvornår begynder liggetiden at løbe? Fakta: - fredag kl : Det viser sig, at nogle af skibets lastrum ikke er tilstrækkelig rengjorte. der er støv mv. efter skibets sidste rejse, der bestod af træspåner. Aflasteren beordrer skibet tilstrækkeligt rengjort. - fredag kl : Lastrummene er rengjorte, og lastningen påbegyndes umiddelbart. Spørgsmål 2: Hvornår udløber liggetiden? Eksempel 3, kullast Klausuler: - port of loading: Rotterdam - port of discharge: Aarhus - laytime o loading: 2 working days, SHEX unless used o discharge: 2 working days, SHEX unless used Faktum: - ved afsejling fra Rotterdam bruges kun 1½ arbejdsdag på lastning. Man afsejler tirsdag eftermiddag Side 12 af 18

13 - onsdag, 09.00: Kaptajnen informerer lastejeren om, at man er ud for Århus havn, klar til at losse. Han anmoder lastejeren om at udpege berth. Det gør lastejeren, men det viser sig, at den pågældende plads allerede er i brug. Kaptajnen beder derfor lastejeren om at udpege en alternativ lasteplads og lægger til kaj ved en venteplads. - onsdag 14.00: Lastejeren meddeler, at der ikke kan findes alternativ lasteplads, så man må vente, til den oprindelige lasteplads bliver ledig. Dette forventes ikke at ske før torsdag kl torsdag kl : Forhaling til lasteplads påbegyndes. - torsdag kl : Skibet er klart til losse, men der kan ikke losses, grundet frokostpause. - torsdag kl : Frokostpausen slutter, losningen påbegyndes. Spørgsmål 1: Hvornår begynder liggetiden at løbe? Spørgsmål 2: Hvornår udløber liggetiden? Forudsæt at befragteren aftaler med stevedorene, at de arbejder over lørdag formiddag fra kl til Hvilken indvirkning har det på opgørelsen af liggetid og/eller demurrage? Side 13 af 18

14 C. TIDSBEFRAGTNING 1. Skibets egenskaber og tilstand, Søl. 372, stk. 2 og Det korrekte skib (næsten altid navngivet, derfor species, se hertil 393) 1.2 I kontraktsmæssig stand - Baltime cl. 1, jf. boxes NYPE, l Ellers misligholdsbeføjelser efter købelovens princip, se hertil Søl. 376 og 377, 2. pkt. Almindelig aftaletolkning afgør, om en egenskab er tilsikret, eller alene angivet efter bedste overbevisning. Skibet skal, ud over de specifikt stipulerede egenskaber naturligvis være sødygtigt og lastedygtigt efter de almindelige regler derom. Hvis skibet ikke er sø- og lastedygtigt, behøver befragteren ikke at acceptere det. Bortfragteren kan dog stille skibet klart indtil udgangen af lay/can, men hvis han ikke når det, kan befragter benytte sin hæve-option. Husk at man i engelsk ret arbejder med warranty of sea worthines. 1.3 Særligt om fartsvigt: Normalt angivet som abt. Der er domstols- og voldgiftspraksis for, at abt. giver rum for et udsving på 0,5 knob. Bemærk yderligere, om der er givet udtryk for at skibet er capable of (som i Baltimes preambel l. 12 og NYPE l. 9-10, eller fx at an average speed of no less than (Shelltime 4, (vistnok)). Der er yderligere praksis på, at hvis fartssvigtet ikke er så væsentligt at man kan hæve beregnes et meget udførligt forholdsmæssigt afslag efter flg. formel: Side 14 af 18

15 1) Tidstabet findes som flg: (lovet fart reel fart) tid i søen x lovet fart 2) Den aftalte fragtrate ganges på det således udfundne tidstab. Beregn det forholdsmæssige afslag i disse eksempler: Gas carrier, 3500 m3 capacity Aftalt: Average speed abt. 16,5 knots Viser sig: Average speed alene 14,5 knots Skibet har sejlet på c/p i 150 dage Aftalt fragt: USD /30 days Cape size bulk carrier, ts deadweight Aftalt: Guaranteed average speed 17 knots Viser sig: Average speed 14,5 knots Skibet har sejlet på c/p fra til (og med) Aftalt fragt: USD 39500/day 1.4 Særligt om overforbrug af bunkers: Forholdsmæssigt afslag beregnes ligeledes ikke som rundt beløb men som det faktiske overforbrug. Bemærk, at der ved for lav fart ofte vil være et modkrav på mindre forbrug af bunkers fra bortfragter side. 2. Skibets levering og tilbagelevering, Søl. 372, stk Hvornår - Baltime cl. 1, jf. cl. 7, jf. boxes 14 og 16 - NYPE l , jf. l Hvor, Søl. 388 og Baltime box 21 jf. cl. 7 - NYPE cl. 4, særligt l I hvilken stand Side 15 af 18

16 - on-hire og off-hire besigtigelser, stipuleret i søl. 373, samt 374, stk. 2 jf Baltime cl. 7, l NYPE cl. 4, l Funktionsfordelingen under tidscertepartier se skema bagest. Betydning i forhold til - hvem, der bærer udgifterne - hvornår skibet går off-hire - om der er regresadgang 4. Fragtforpligtelsen NYPE cl. 5, semi-monthly in advance. Ved brud på forpligtelsen: BOF kan straks trække skibet. Baltime cl. 6: Pr. 30 days in advance. Kan også straks trække skibet. Søl. 390: Forskudsvist for 30 dage ad gangen. I alle tilfælde: Krav på fuld fragt (NB: NYPE 93 cl. 17, l. 234 og 235). Sølovens system: Betaling af det fulde krav, men BOF skal stille sikkerhed for et omtvistet krav. (Ofte modregnes i off-hire beløb fra sidste måned. Giver anledning til tvist især i et stigende marked, idet BOF bruger det som undskyldning for at trække skibet.) Søl. 391: Anti technicality clause: 72 timers days of grace. Se tilsvarende NYPE 93, cl Off-hire Søl. 392 går tabt Baltime cl. 11 any time lost, > 24 hours, service immediately required NYPE cl. 5: the time thereby lost, NYPE 93 cl. 17 dog: same or equidistant position from the destination and the voyage resumed therefrom. Side 16 af 18

17 6. Cargo claims 6.1 I forholdet mellem BOF og BEF: - Baltime: Cl. 13, 1. led jf. cl. 9, 3. punktum: Cargo claims er alt andet lige BOF uvedkommende - NYPE 46???. - NYPE 93 cl. 27: Afgøres efter Interclub Agreement - Søl: 383, stk I forholdet mellem BOF og tredjemand - Baltime: BOF skal udstede K/M men charterers to indemnify så ansvarlig over for tredjemand, men får pengene retur af BEF, se hertil cl. 9, 3. pkt. - NYPE cl. 8: to sign bills of lading as presented. - NYPE 93 cl. 30: same som Baltime - Søl. 382, stk. 1, 1. pkt., jf. 383, stk. 2, jf Regres: Søl. 382, skt. 1, 2. pkt. jf. indemnify-bestemmelserne i c/p. Side 17 af 18

18 Bortfragter Befragter Nautisk ledelse: Bestemmer kurs, fart (generelt), rute, etc. mellem de havne, BEF bestemmer. Kaptajnen har dog vetoret og pligt, mht. uforsvarlige pålæg fra BEF s side. Baltime cl. 9, NYPE cl. 8-11, NYPE/NYPE 93, cl. 26 eksplicit BOF skal, jf. søl. 378, udføre de rejser, der følger af certepartiforpligtelsen. dog ikke rejser, der vil udsætte skib eller besætning for fare, eller BOF for væsentlig ulempe (se i øvrigt 373, stk. 3, vedr. farligt gods) Krigsfare: BOF kan bestemme, at skibet skal forlade området, jf Baltime cl. 21; ej direkte i NYPE, men Safely afloat i cl. 6. Rider vil normalt blive sat på. Kommerciel ledelse: 378, stk. 1: BEF bestemmer, hvilke rejser, skibet skal udføre inden for den fart, periode mv., der er aftalt, med den last, der er aftalt, og BEF bestemmer hvilke fragt- og transportaftaler, der skal indgås. BEF bestemmer, hvilke havne- og lastepladser, der skal bruges. Har dog en nautisk forpligtelse til at sikre sikker havn (always lie safely afloat), jf. Søl. 385, stk. 2 (præsupmtionsansvar). Baltime cl. 2, 1,5 NYPE, præamblen, l Bemander skibet og betaler den faste løn til mandskabet ombord. Baltime cl. 3, NYPE cl 1 Hyrer stevedorer, havnearbejdere mv. og står i det hele tage for laste- og losseoperationen, se 381, stk. 1. Baltime cl. 4, NYPE cl.2 Betaler de faste udgifter - renter og afdrag på skibspantebreve el. anden finansiering af skibet - forsikringer - løbende vedligehold - proviant, vand mv. Skal i det hele taget sørge for og afholde udgifterne ved, at skibet til stadighed er i den stand, der kræves jf. certepartiet. Betaler jf. 387, de udgifter, der flyder af hans ordrer om brug af skibet, særligt - bunkers, jf vand, jf udgifter til havneanløb, kanalgennemfart mv. - ekstra forsikringer, fx krigsrisikotillæg, jf. 394, stk. 2, - overarbejdstid i havn, jf. 381, stk. 2, 2. pkt. Baltime cl. 3, NYPE cl 1 Baltime cl. 4, 1,7 NYPE cl.2 Side 18 af 18

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010

DSV Incoterms Seminar. DSV Horsens November 2010 DSV Incoterms Seminar DSV Horsens November 2010 Incoterms 2010 Dus med DAT og DAP og i øvrigt også med de andre klausuler! 2 DSV Incoterms Seminar November 2010 Kenneth Melancton Nielsen Og hvad er så

Læs mere

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV

HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV HAVNEARBEJDERE, NAKSKOV TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Nakskov og Omegns Arbejdsgiverforening) og 3F, Vestlolland 2010 2012 2010-2012 TILLÆGSOVERENSKOMST

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget. Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne)

4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget. Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) 4. betænkning afgivet af Sølovsudvalget Aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs (Rotterdam-reglerne) 2 Betænkning om aftaler om transport af gods helt eller delvist til søs Indhold I. Indledning...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Transportørens ansvar ved offshore projekter

Transportørens ansvar ved offshore projekter Anholt Havvindmøllepark Transportørens ansvar ved offshore projekter Rune Aagaard 0o. Agenda Transportørens ansvar ved offshore projekter Transportkæden Transportøransvarets omfang Netværksreglen og konflikt

Læs mere

Transportforsikring og Incoterms 2000

Transportforsikring og Incoterms 2000 Transportforsikring og Incoterms 2000 Cargo-ship Internationale varetransporter er - uanset om de foregår til lands, til vands eller i luften - underkastet utallige love, regler, klausuler og konventioner.

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER

VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER RENGØRING AF KAJAREALER VEDTÆGT FOR BENYTTELSE AF KØGE HAVNS KRANER OG RENGØRING AF KAJAREALER Gældende fra 1/1-31/12 2015 1 KRAN- OG RENGØRINGSVEDTÆGT INDHOLD 1. Køge Havns kraner 2. Kranernes brug 3. Ansvar 4. Ansvarsbegrænsning

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. oktober 2010 Sag 96/2009 (2. afdeling) Itella Logistics A/S (advokat Jesper Windahl) mod Scandlines A/S (advokat Jørgen Rasch) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015)

Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Bilag 5.1 Leasingaftale (udkast af 19. juni 2015) Aftale nr.: Mærke: Model: Serie nr.: [nr.] [mærke] [model] [serie nr.] AFATEK A/S Selinevej 18 2300 København S Tel. 39 66 78 00 mail@afatek.dk www.afatek.dk

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Fakta om Transportforsikring

Fakta om Transportforsikring Fakta om Transportforsikring At købe og sælge varer, der skal fragtes over en vis strækning, kræver både omtanke og ansvarlighed. Da den økonomiske risiko ikke nødvendigvis ligger hos den, der transporterer,

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning

Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Kaskoforsikringens vinkel på oplægning Jesper Aaby Underdirektør Business & Underwriting Manager Codan Marine Danmark Agenda Markedsudvikling for skibsindtjening Oplagt tonnage over 40 år Nybygninger DWT

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af udspillets enkelte elementer. N O T A T Indholdet af udspilspakken på au pair-området 28. maj 2014 Sagsnr. 2013-8383 CAAU / hkc Udspilspakken indeholder følgende 14 forslag til ændringer af au pair-ordningen, som har til formål primært

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007

Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 DANSKE HAVNEVIRKSOMHEDER H.C Andersens Boulevard 18 DK - 1787 København V www.dkhv.dk Danske Havnevirksomheders Almindelige Betingelser 2007 Afsnit 1 Generelle bestemmelser 1 Definitioner Når nedenstående

Læs mere