Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut"

Transkript

1 DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

2 Forord Formålet med denne DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg - projektering installation og vedligeholdelse, er at sikre en passende teknisk kvalitet af udførslen af denne type brandsikringsanlæg, til gavn for både anlægsejere, forsikringsselskaber samt myndigheder. Brandventilation, som har til formål at sikre personer under evakuering af en bygning, skal altid udformes på baggrund af brandteknisk dimensionering for det konkrete projekt. Metoder til beregning af brand og evakuering m.v. er ikke berørt i nærværende vejledning. Denne Retningslinje er baseret på EN serien, som omhandler brandventilation, og der er også medtaget funktionskrav fra ikke harmoniserede dele af serien. På europæisk plan udarbejdes fælles regler for prøvning og udførelse af brand tekniske komponenter og installationer. I takt med at de europæiske harmoniserede standarder træder i kraft, kan disse standarder anvendes. Når overgangs perioden for den enkelte europæiske standard er udløbet, er det kun tilladt at anvende denne. Denne retningslinje er udarbejdet af et af DBI - Dansk Brand - og sikringsteknisk Institut nedsat teknisk udvalg. 2

3 Teknisk udvalg Medlem Hans Larsen Brian Schiøtt Mads Risgaard Knudsen Berit Clausen Christina Christensen Torben Lohse Per Bjørnholdt Bo Albin Hansen Anders Dragsted Kim Kragh Jespersen Udpeget af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer TEKNIQ Installatørernes Organisation TEKNIQ Installatørernes Organisation TEKNIQ Installatørernes Organisation Forsikring & Pension Sikkerhedsbranchen RMG Inspektion Foreningen af Rådgivende Ingeniører Dansk Brand og sikringsteknisk Institut Dansk Brand og sikringsteknisk Institut 3

4 Indhold Forord... 2 Teknisk udvalg... 3 Indhold Indledning Gyldighedsområde og ikrafttrædelse Certificering og godkendelse Formålet med brandventilation... 9 Type 1: Brandventilation, der installeres for at øge personsikkerheden Type 2: Brandventilation, der installeres for at sikre, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand Type 3: Brandventilation, der installeres for at hindre brandudbredelse fra et røglag Formålet med røgudluftning Referencer Begreber Lovgivning Bygningsreglementet Tekniske forskrifter Renovering Naturlig (termisk) brandventilation Generelt Systemopbygning Brandventilationsåbninger ABV Betjeningspaneler

5 4.5 ABV Kontrolpaneler Strømforsyning Generelt Primær strømforsyning Nødstrømforsyning Afbrydere Forsyningsadskillere Detektering og styring Installation Erstatningsluft Aerodynamisk frit åbningsareal Strømforsyning og overvågning Brandmodstandsevne Mekanisk brandventilation Generelt Dimensionering Støjniveau Systemopbygning Placering og sammenkobling af ventilatorer Udsugning Erstatningsluft Indtag og afkast Styring, overvågning og strømforsyning Anlægsovervågning Detektering og styring Opstartsprocedure:

6 5.4.4 Særlige forhold ved sprinklede områder: ABV Betjeningspaneler ABV Kontrolpaneler Brandsikringsautomatik (BSA) Strømforsyning generelt Primær strømforsyning Sekundær strømforsyning Hovedtavlen Kabel installation fra hovedtavle til ABV-forsyningstavle ABV forsyningstavler Forsyningsadskillere Afbrydere Kabelinstallation Kontrolmåling af luftmængde Anlægsudførelse og komponenter Ventilatorer Spjæld Kanalsystem Røgudluftning Termisk røgudluftning Betjeningspaneler Strømforsyning Installation Mekanisk røgudluftning Placering og sammenkobling af ventilatorer Udsugning

7 6.2.3 Erstatningsluft Afkast Styring og overvågning Betjeningspaneler Brandsikringsautomatik (BSA) Strømforsyning Kabelinstallation Anlægsudførelse og komponenter Røgzoner og røgskærme Mærkning af brandventilationsanlæg Vedligeholdelse og godkendelse Generelt Vedligeholdelse Driftsansvarlig person Færdigmelding Godkendelse Krav til dokumentation Krav og lempelser for dokumentation vedr. røgudluftning

8 1 Indledning 1.1 Gyldighedsområde og ikrafttrædelse Retningslinjen er gældende for brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) i bygninger. Denne retningslinje erstatter DBI Vejledning 27, Brandventilation 3.udgave november DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse træder i kraft den 15. maj I en overgangsperiode på 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan Vejledning 27, Brandventilation 3.udgave november 2007 fortsat anvendes. Nye anlæg og udvidelser, hvor byggeandragende er indsendt inden udløbet af overgangsperioden, kan færdiggøres efter Vejledning 27, Brandventilation 3.udgave november Certificering og godkendelse Brandventilationsanlæg er omfattet af maskindirektivet og skal CE-mærkes i overensstemmelse hermed. Brandventilationsanlæg er desuden omfattet af EMC- og lavspændingsdirektiverne og kan desuden være omfattet af andre direktiver for eksempel ATEX-direktiverne. Der skal anvendes komponenter, som er certificerede i henhold til gældende produktstandarder i DS/EN serien. Der gøres opmærksom på at når en komponent er certificeret, medfører dette ikke nødvendigvis at funktionskravene i denne retningslinje er opfyldt. Komponenter skal samtidig installeres således at funktionskravene i denne retningslinje er opfyldt. For komponenter hvor DS/EN serien ikke indeholder gældende standarder, skal komponenten opfylde funktionskravene i denne retningslinje. 8

9 1.3 Formålet med brandventilation Brandventilation deles normalt op i tre hovedformål, som er afhængige af anvendelsen. Ved dimensioneringen af brandventilationen skal det på forhånd fastlægges, hvilken anvendelse brandventilationen er beregnet til. Type 1: Brandventilation, der installeres for at øge personsikkerheden. Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så personer kan benytte flugtvejene uden at blive påvirket i kritisk grad af røgen og varmen. Denne type brandventilation skal udformes på baggrund af brandteknisk dimensionering for det konkrete projekt. Type 2: Brandventilation, der installeres for at sikre, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand. Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så bygningsdelene bevarer deres bæreevne i størst muligt omfang og derved minimere skader på bygning samt interiør. Denne type brandventilation vil som hovedregel skulle aktiveres automatisk ved detektering af varme eller røg i rummet. Type 3: Brandventilation, der installeres for at hindre brandudbredelse fra et røglag. Hovedformålet med denne type brandventilation er, at begrænse brandens omfang i store rum. Brandventilationen skal aflaste rummet for røg og varme således, at det bliver muligt at foretage en rimelig slukningsindsats. 1.4 Formålet med røgudluftning Røgudluftning anvendes til udluftning af lokaler og redningsberedskabets primære ind satsveje. Redningsberedskabets primære indsatsveje er normalt flugtvejstrapperne. Røgudluftning etableres for at give redningsberedskabet mulighed for i forbindelse med en indsats at udlufte kold røg. Eksempler på afsnit, hvor det kan være nødvendigt at etablere røgudluftning, er kældre, skakte og tagrum. Det er afsnittet som helhed, der skal kunne udluftes, f.eks. ved at der etableres mulighed for tværudluftning med åbninger i afsnittets modsatte ender. Enkelte rum behøves nødvendigvis ikke kunne røgudluftes direkte til det fri. Røgudluftning kan udføres som termisk eller mekanisk røgudluftning. 1.5 Referencer Der henvises til gældende udgaver af følgende: Bygningsreglement, udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen Information om brandteknisk dimensionering, udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen 9

10 Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandbrandfarlige virksomheder og oplag, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) Tekniske forskrifter for gasser, udgivet af Beredskabsstyrelsen Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, udgivet af Beredskabsstyrelsen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen, udgivet af Beredskabsstyrelsen Vejledning om højlagre udgivet af beredskabsstyrelsen DS/EN : Brandventilation del 1: Specifikation for røgbarrierer DS/EN : Brandventilation del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer DS/EN : Brandventilation del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation DS/CEN/TR : Brandventilation del 4: Brandventilationsinstallationer - SHEVS DS/CEN/TR : Brandventilation del 5: Retningslinjer vedrørende funktionelle henstillinger og beregningsmetoder for brandventilationssystemer DS/EN : Brandventilation del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer - Komponenter DS/EN : Brandventilation del 7: Røgkanaler DS/EN : Brandventilation del 8: Røgspjæld DS/EN : Brandventilation del 10: Energiforsyning DS/EN 54-5: Termodetektorer Punktdetektorer DS/EN 54-7: Røgdetektorer - Punktdetektorer DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, udgivet af DBI DBI retningslinie 006 Sammenkoblede anlæg, udgivet af DBI Retningslinie Automatiske brandalarmanlæg, udgivet af DBI Retningslinie 251/ Automatiske sprinkleranlæg, udgivet af DBI Stærkstrømsbekendtgørelsen Lavspændingsdirektivet DS/EN Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Bips beskrivelserne B2.400 Basisbeskrivelse - bygningsinstallationer og B2.450 Basisbeskrivelse el 10

11 EMC - Direktivet ATEX - Direktiverne 2 Begreber Aerodynamisk frit åbningsareal (A a ) Det areal af åbninger (vinduer o.lign.), som effektivt afleder røg. For brandventilationsåbninger gælder det at Det aerodynamisk frie åbningsareal = A a skal fremgå af CE-mærkningen jf. DS/EN A a skal endvidere være gældende for alle vindretninger, ellers skal det anføres, hvis størrelsen er afhængig af vindforhold. For erstatningsluftåbninger kan Det aerodynamisk frie åbningsareal fastlægges ved prøvning eller ved en beregning. Automatisk Start og forløb af en funktion uden personers medvirken. Automatisk brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) ABV-anlæg har til formål at fjerne røg og varme fra en bygning. Aktivering sker automatisk ved detektering af røg eller varme. Det er vigtigt at sikre, at der installeres tilførsel af erstatningsluft samtidig med aktiveringen af brandventilationen. Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Anlæg til detektering (opdagelse) af brand. ABA-anlæg kan benyttes til at aktivere andre aktive brandsikringstiltag. Det er et krav, at ABA-anlæg afgiver signal direkte til redningsberedskabet. 11

12 Automatisk sprinkleranlæg (AVS-anlæg) AVS-anlæg har til formål at kontrollere eller slukke en brand i dens begyndelsesfase, indtil anden brandbekæmpelse iværksættes, typisk af redningsberedskabet. Det er et krav, at AVS-anlæg afgiver signal direkte til redningsberedskabet Ud over AVS-anlæg kan der benyttes boligsprinkleranlæg, trapperumssprinkling samt vandtågeanlæg til at kontrollere eller begrænse branden. Betjeningsområde Område bestående af den/de brandmæssige enheder der ventileres af et brandventilations- eller røgudluftningsanlæg. Betjeningspanel Panel hvorfra brandventilationsanlægget kan aktiveres manuelt og hvor anlæggets driftstilstand indikeres. Betjeningspanelet kan være et selvstændigt panel eller være sammenbygget med kontrolpanelet. Brandcelle Et eller flere rum som er adskilt brandmæssigt fra de omkringliggende rum med bygningsdele klasse REI 60 eller bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60]. 12

13 Brandmæssig enhed Område brandmæssigt adskilt fra den øvrige del af bygningen, f.eks. en eller flere brandsektioner eller brandceller. Brandsektion Et eller flere rum som er adskilt brandmæssigt fra omkringliggende rum, typisk med bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 eller bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. En brandsektion kan være underopdelt i brandceller. Brandventilationsåbning (fraluftåbning) Åbning for afledning af røg og varme. Benævnes i DS/EN : Naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer. Bygningsafsnit Med bygningsafsnit menes et eller flere rum, hvor risikoen i brandmæssig henseende er sammenlignelig. Til et bygningsafsnit hører også de gange, trapper og øvrige rum, som har direkte tilknytning til det pågældende bygningsafsnit. En bygning kan bestå af et eller flere bygningsafsnit. Et bygningsafsnit udgør ofte sin egen brandsektion. 13

14 Bygningsdel En del af en bygning, som har bærende og/eller adskillende funktion, for eksempel væg, søjle, bjælke, etageadskillelse og tagkonstruktion. CV faktor Cv-faktoren angiver forholdet mellem brandventilationsåbningens aerodynamisk frie åbningsareal A a og det geometriske frie areal. Jo lavere faktor en brandventilationsåbning har, jo mindre effektiv er den, og jo flere brandventilationsåbninger skal der anvendes for at opnå det nødvendige aerodynamisk frie areal. Erstatningsluft (tilluft-åbninger) Åbninger til det fri typisk i form af vinduer, døre eller porte, placeret lavt i rummet, beregnet til at sikre luft tilført, således at den varme røg kan komme ud. Erstatningsluft kan også tilføres mekanisk. Flugtvej Ved flugtvej forstås et gangareal, en flugtvejsgang eller en flugtvejstrappe, der ikke indrettes til andre formål end trafik. En flugtvejsgang kan dog indrettes til andre formål, som ikke reducerer gangens anvendelighed som flugtvej eller medfører en væsentlig forøget brandbelastning eller brandrisiko. Frit åbningsareal Det fri åbningsareal beregnes som det geometriske areal med fradrag for arealet i riste, åbningsgrad af vindue med mere. Geometrisk åbningsareal Det indvendige areal af åbning - også kaldet karmlysningsareal. Kontrolpaneler Kontrolpaneler aktiverer de tilsluttede komponenter samt fejlovervåger disse. Hvor komponenterne for sekundær strømforsyning er placeret i samme kabinet som kontrolpanelet kaldes dette kabinet ofte for ABV centraludstyr. 14

15 Komfortventilation Med komfortventilation menes ventilationsanlæg til at regulere indeklimaet i bygningen. Komfortventilation kan udføres såvel naturlig som mekanisk. Sameksistens med brandventilation kræver særlig opmærksomhed. Brand-og røgsikring af mekaniske ventilationsanlæg udføres i overensstemmelse med DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Manuel En funktion, der kræver en persons medvirken. Mekanisk brandventilation Brandventilation, der ved hjælp af mekanisk drevne ventilatorer, tvinger røg og varme ud af bygningen, eventuelt gennem kanalsystem. Naturlig brandventilation Brandventilation baseret på termik, dvs. at den varme røg ved hjælp af opdrift ventileres bort gennem åbninger i bygningen. Reaktionstid (åbningstid) Den tid der går, fra aktivering sker, indtil åbningen er helt åben eller ventilatoren kører med fulde omdrejninger til brand- position er nået. Redningsåbning Redningsåbninger har tre funktioner, som de skal kunne opfylde: Personer i bygningen skal have mulighed for at give sig til kende over for redningsberedskabet Redningsberedskabet skal kunne redde personer ud gennem redningsåbningerne, såfremt flugtvejene i bygningen er blokeret af branden Redningsberedskabet skal kunne ventilere røgen ud i forbindelse med og efter slukningsarbejdet. 15

16 H+B => 1,5 Røglag I et brandrum vil den varme røg samle sig under loftet, og danne et lag af varm røg. Røglagets udstrækning vil bevæge sig fra loftet nedad mod gulvet, såfremt der ikke er udluftning fra brandrummet. Røglem Lem i eller ved tag, der anvendes til røgudluftning. Røgskærm (røgbarriere) En røgskærm har til formål at opdele et rum i mindre røgsektioner. En røgskærm skal placeres under loftet og have en udstrækning mod gulvet, som er tilstrækkelig for at opdele rummet i røgsektioner. Højden af en røgskærm vil ofte svare til 1/3 af rumhøjden. Røgskærme benævnes også røgbarrierer ifølge DS/EN

17 Røgudluftning Røgudluftning etableres for at give redningsberedskabet mulighed for i forbindelse med en indsats at udlufte kold røg. Dette omfatter bl.a. trapperum, kældre, tagrum og rum uden åbninger til det fri samt rum uden oplukkelige vinduer til det fri. Røgudluftningen kan udføres med oplukkelige vinduer, manuelt aktiverede røglemme i/ved tag eller som mekanisk røgudluftning. Røgzone En røgzone er et røgsafsnit - del af rum, som er afgrænset af røgskærme og/eller vægge. Åbningsareal Se under aerodynamisk frit åbningsareal 3 Lovgivning 3.1 Bygningsreglementet Bygningsreglementet af 2010 (BR10) kapitel 5.4 angiver krav til hvornår der skal installeres automatisk brandventilation i en bygning. I Eksempelsamling om brandsikring af byggeri anvises endvidere en række funktionskrav der skal opfyldes ved projektering af anlægget. I BR10 kapitel stilles krav om at bygninger skal kunne røgudluftes i forbindelse med redningsberedskabets indsats. I nedenstående tabel anvises hvornår og i hvilket omfang der skal anvendes automatisk brandventilation og røgudluftning jf. BR10. 17

18 Bygningskategori Formålet med brandventilationen og anlægstype Brandventilation (A a = Aerodynamisk effektivt areal) Erstatningsluft (A a = Aerodynamisk effektivt areal) Aktivering BR 2010, anvendelseskategori 1-5, let tagkonstruktion, bygning højst 1000 m² BR 2010, anvendelseskategori 1-5, let tagkonstruktion, bygning over 1000 m² BR 2010, rum i anvendelseskategori 1 og 3 med gulvareal > 1000 m² BR 2010, røgudluftning BR 2010, røgudluftning Tabel 3.1. Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede, bærende bygningsdele Anlægstype 2 Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede bærende bygningsdele Anlægstype 2 Sikre mod brandudbredelse fra røglag Anlægstype 3 Røgudluftning i trapperum Anlægstype røgudluftning Røgudluftning af primær indsatsvej, kældre og tagrum og øvrige rum uden oplukkelige vinduer Anlægstype røgudluftning A a = 2 % af etageareal for bygning 500 m 2 og A a = 10 m² for bygning > 500 m 2 A a = 10 m² pr. røgzone A a = 10 m² pr. røgzone A a = 0,4 m² røglem i/ved tag eller oplukkeligt vindue for hver etage eller mekanisk luftskifte på 6 gange i timen Frit åbningsareal på 0,5 % af rummets etageareal, via almindelige vinduer eller mekanisk luftskifte på 6 gange i timen A a A a Kan dog dække flere røg-zoner, hvis de er i åben forbindelse A a Kan dog dække flere røgzoner, hvis de er i åben forbindelse Døre eller lemme til det fri med aerodynamisk effektivt areal som røgudluftningsåbning Døre eller lemme til det fri med aerodynamisk effektivt areal som røgudluftningsåbning Automatisk på varme- eller røgdetektering Automatisk på varme- eller røgdetektering Automatisk på varme- eller røgdetektering Manuel aktivering ved indgangsetage og manuel åbning for sikring af erstatningsluft Manuel aktivering ved adgangsdør til området og manuel åbning for sikring af erstatningsluft Krav til anvendelse af automatisk brandventilation og røgudluftning jf. Bygningsreglement 2010 For byggeri der er omfattet af bygningsreglementet, og som udføres uden at følge eksempelsamlingens anvisninger, skal der foreligge en brandteknisk dimensionering. Erhvervs og Byggestyrelsen har udgivet Information om brandteknisk dimensionering der beskriver beregningsmetoder og procedurer for brandteknisk dimensionering. 3.2 Tekniske forskrifter Bygninger der anvendes til brandfarlig virksomhed er omfattet af Beredskabsloven og skal opføres i henhold til Tekniske forskrifter udgivet af Beredskabsstyrelsen. Som supplement til de tekniske forskrifter har Beredskabsstyrelsen udgivet Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen. 18

19 I nedenstående tabel anvises hvornår og i hvilket omfang der skal anvendes automatisk brandventilation og røgudluftning jf. Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen. Bygningskategori TF for brandfarlige væsker, let tagkonstruktion,, brandsektion m² TF for brandfarlige væsker, brandsektion m² TF for brandfarlige væsker, brandsektion m² TF for visse brandfarlige, let tagkonstruktion, brandsektion m² TF for visse brandfarlige, let tagkonstruktion, brandsektion m² TF for visse brandfarlige, brandsektion m² TF for visse brandfarlige, brandsektion m² TF, sprinklet brandsektion Formålet med brandventilationen og anlægstype Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede, bærende bygningsdele Anlægstype 2 Sikre mod brandudbredelse fra røglag Anlægstype 3 Sikre mod brandudbredelse fra røglag Anlægstype 3 Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede, bærende bygningsdele Anlægstype 2 Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede bærende bygningsdele Anlægstype 2 Sikre mod brandudbredelse fra røglag Anlægstype 3 Sikre mod brandudbredelse fra røglag Anlægstype 3 Brandventilation (A a = aerodynamisk effektivt areal) Erstatningsluft (A a = aerodynamisk effektivt areal) Aktivering A a = 2 % af etageareal A 1 a ) Automatisk på røg- eller varmedetektering A a = 12 m² i produktion A a og 24 m² i lager 2 ) A a = 12 m² i produktion A 1 a ) og A a = 24 m² i lager 2 ) A a = 2 % af etageareal, hvis brandsektion < 600 m 2, ellers A a = 12 m² i prod. og A a = 24 m² i lager/pakkeafsnit 2 ) A a = 24 m² i lager/pakke-afsnit Aa = 12 m² i produktion og A a = 24 m² i lager 2 ) A a 1 ) A a 1 ) Automatisk på røg- eller varmedetektering. Erstatningsluft kan dog vente til redningsberedskabet ankommer Krav om ABA- anlæg, aktivering kobles hertil Automatisk på røg- eller varmedetektering Krav om ABA- anlæg, aktivering kobles hertil. Røgudluftning Anlægstype røgudluftning A a A a = 12 m² i produktion A 1 a ) og A a = 24 m² i lager 2 ) Frit åbningsareal på 0,5 % af gulvarealet eller mekanisk luftskifte på 6 gange i timen ½ Frit åbningsareal Automatisk på røg- eller varmedetektering. Erstatningsluft kan dog vente til redningsberedskabet ankommer Krav om ABA- anlæg, aktivering kobles hertil Manuel aktivering ved adgangsdør og manuel åbning for sikring af erstatningsluft 1) Halvdelen af erstatningsluftarealet kan accepteres manuelt aktiveret af redningsberedskabet. 2) Såfremt produktionsafsnit har brandbelastning som lagerafsnit, skal A a for lager anvendes. Tabel

20 Anbefalinger fra Vejledning om naturlig brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen 3.3 Renovering Ved ombygning, tilbygning og ændret anvendelse af en bygning, vil der altid være krav om fornyet byggesagsbehandling, hvorfor der kan forventes krav om ajourføring af eksisterende brandventilationsanlæg svarende til overensstemmelse med gældende lovgivning. Såfremt enkelte komponenter er nedslidte og skal udskiftes, skal det ske med lovlige komponenter. Dvs. et ovenlys, der skal fungere som brandventilationsåbning, skal være CE-mærket. Der er dog ikke krav om, at det samlede brandventilationsanlæg skal opgraderes svarende til gældende lovgivning. Udskiftning af defekte brandventilationsåbninger uden CE-mærkning: Tagelementer med kort kollapstid kan udskiftes med tilsvarende elementer med kort kollapstid Tagelementer med kort kollapstid kan udskiftes med automatisk oplukkelige brandventilationsåbninger. Arealet af den nye brandventilationsåbning aftales med den stedlige myndighed. Oplukkelige elementer kan udskiftes med oplukkelige elementer med tilsvarende aerodynamisk frit åbningsareal (A a ). A a for taglemme der ikke er dokumenteret ved prøvning, kan der benyttes en effektivitetskoefficient på 0,4 såfremt åbningsgraden er mindst 160 o og karmhøjden mindst 300 mm.. A a for vægmonterede lemme der ikke er dokumenteret ved prøvning, beregnes ud fra effektivitetskoefficienten som er angivet i tabel 3.3. Åbningsvinkel Lemme som åbner udad Lemme som åbner indad Tabel o 0,25 0,20 45 o 0,30 0,25 60 o 0,40 0,30 90 o 0,50 0,40 4 Naturlig (termisk) brandventilation 20

21 4.1 Generelt Naturlig (termisk) brandventilation etableres med brandventilationsåbninger vinduer, lemme og lignende placeret direkte mod det fri øverst i rummet oplukkelige felter, der via termisk opdrift lukker varm røg ud af en bygning. Naturlige brandventilationsåbninger og/eller erstatningsluftåbninger, kan også udføres som permanente åbninger i bygningens tag og/eller facade. Anlægstyper der kræver udskiftning af komponenter inden anlægget kan retableres efter kontrol, kan ikke udføres efter denne retningslinje. Brandventilationssystemer skal ligeledes overvåge forbindelserne helt frem til de enkelte komponenter og kunne indikere et fejlsignal ved fejl eller brud på forbindelserne. Systemer der sætter brandventilationsanlægget i brandtilstand ved en fejl i systemet, kan ikke udføres efter denne retningslinje. Ovennævnte krav medfører at denne retningslinje alene omfatter elektriske systemer men ikke gasdrevne systemer. Et brandventilationssystem, baseret på naturlige strømninger (luftbevægelse) består typisk af følgende elementer: 1. Naturlig brandventilationsåbning 2. Røgskærm 3. Erstatningsluftåbning 4. Betjeningspanel 5. Røg/termodetektor. 6. Kontrolpanel med primær og sekundær strømforsyning Figur 4.1. Naturlig (termisk) brandventilation. 21

22 Ved placering af brandventilationsåbninger ved brandsektionsvægge skal afstandskrav fra bygningsreglementet og tekniske forskrifter overholdes. 4.2 Systemopbygning Figur 4.2 Princip for systemopbygning 22

23 4.3 Brandventilationsåbninger Figur 4.3 Figur 4.4 Naturlig (termisk) brandventilationsåbning i tag. Naturlig (termisk) brandventilationsåbning i væg. 23

24 Brandventilationen skal være fordelt jævnt i rummet. Der skal etableres mindst en brandventilationsåbning pr. 200m 2. Ved naturlig (termisk) brandventilation må der ved lofthældninger op til 7 o ikke være mere end 12 m, fra det fjerneste punkt i rummet til nærmeste brandventilationsåbning. Figur 4.5 Brandventilationsåbninger ved fladt loft. 24

25 Figur 4.6 Brandventilationsåbninger ved lofthældninger over 7 o. Ved lofthældninger over 7 skal brandventilationsåbningerne være placeret så højt som muligt i rummet. Brandventilationsåbningerne skal placeres jævnt fordelt i rummets højeste punkt, med højst 12 meter mellem åbningerne. Ved brandventilationsåbninger i facader skal der placeres en åbning i mindst 2 af vægfladerne for at sikre mod ugunstig vindpåvirkning. Dette sikres ved at anvende to modstående facader. Det skal sikres at åbningsarealet er ligeligt fordelt over de to facader. En naturlig (termisk) brandventilationsåbning skal være forsynet med en automatisk åbningsmekanisme, der sikrer åbning i tilfælde af brand. Endvidere skal der altid være mulighed for manuel aktivering af åbningen. Komponenten skal åbne til brand-position inden for 60 sekunder fra aktivering og forblive der, indtil manuel lukning (reset) sker. Ved placering af brandventilationsåbninger skal der tages hensyn til, at brandventilationen skal være effektiv ved alle vejrforhold, herunder ved påvirkning fra vind, sne og is. Vindpåvirkning kan medføre at der skal etableres vindafhængig styring og flere åbninger. Såfremt brandventilationsåbningernes aerodynamiske fri åbningsareal reduceres af tilstødende vinduer, solafskærmning, gitre m.m. skal dette medtages i beregningerne (korrektionsfaktor). 25

26 Brandventilationsåbninger, som indgår i termiske (naturlige) brandventilationsanlæg, skal være CE-mærket i henhold til DS/EN , Brandventilation Del 2: Specifikation for naturlige røgog varmeudsugningsventilatorer. Dette indebærer at alle åbninger blandt andet skal være mærket med det aerodynamiske fri åbningsareal A a som angives i m 2. Det er vigtigt at sikre, at brandventilationsåbningen fungerer i tilfælde af brand. Idet en brandventilationsåbning antages at have en levetid på ca år, og da den skal afprøves mindst 4 gange om året, er en pålidelighedsklasse (RE) svarende til 1000 åbninger og lukninger mindstekravet. Benyttes brandventilationsåbningen også til komfortventilation, skal den kunne åbne og lukke gange, når den kun bærer egenlasten. En brandventilationsåbning skal være deklareret til en snelast på mindst (SL) på 500 N/m 2. Der kan dog være brandventilationsåbninger, som er placeret mindre gunstigt og som derfor kan blive udsat for en større snelast. Brandventilationsåbningerne skal mindst være deklareret ned til 5 C (T) for at tage højde for de mest sandsynlige af de kritiske vejrmæssige forhold. Med hensyn til vindlast (WL) skal denne deklaration sikre, at brandventilationsåbningen ikke skades, når den i lukket position udsættes for store vindpåvirkninger. Under normale forhold anses det at være tilstrækkeligt, at brandventilationsåbningerne deklareres til 1500 N/m2. Endelig skal en brandventilationsåbning kunne fungere på trods af, at den bliver påvirket af varme fra en brand. Medmindre andet fremgår af den brandtekniske dokumentation, skal brandventilationsåbningerne være mindst klasse B 300. Brandventilationsåbningens egenskaber med hensyn til reaktion på brand skal også dokumenteres. Her er kravet at brandventilationsåbningen mindst er klasse E-d2. Standarden foreskriver ikke konkrete mindste arealer af brandventilationsåbningerne. Eventuelle begrænsninger i åbningsarealer vil fremgå, for produkter der er afprøvede iht. standarden, af godkendelsen for det enkelte produkt. Brandventilationsåbninger skal opfylde nedennævnte mindstekrav, medmindre andet fremgår af en brandteknisk dokumentation. Pålidelighedsklasse Re svarende til mindst åbninger til brand position. Pålidelighedsklasse Re 50 åbninger til brand position hvis brandventilationsåbningen samtidig er prøvet til mindst Re åbninger for komfortventilation. Funktion med snelast (SL) mindst 500 N/m 2 Funktion ved lave temperaturer (T) -5 o C Funktion ved vindlast (WL) N/m 2 Funktion under brand, brandklasse B300 26

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006

Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 November 2007 Sprinkler Anlæg Projektering, installation og vedligeholdelse CEA 4001:2006 (August), CEA amendment November 2006 Dansk udgave, oversat af DBI på vegne af Forsikring & Pension DBI retningslinie

Læs mere

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser

Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse Vejledning nr. 15 Vejledning til tekniske forskrifter for gasser Brandforebyggelse, vejledning nr. 15 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center

Læs mere

Vejledning om brandfarlige væsker

Vejledning om brandfarlige væsker Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse Vejledning nr. 14 Vejledning om brandfarlige væsker Brandforebyggelse, vejledning nr. 14 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Center for Forebyggelse Datavej

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Speciale 7. Sem Brandteknisk dokumentation 7. Semester speciale forår 2013 Bygningskonstruktøruddannelsen Vejleder: Christian Vrist VIA University College, Campus Holstebro 16.04.2013 Klasse: BKHO71P-S13

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse

VÆrd. at VIde om Br10. BR10 Rationel vinduer TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK. Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse BR10 Rationel vinduer hjem med gode energier VÆrd at VIde om Br10 TEKNISK FOLDER FOR FAGFOLK Bygningsreglementet 2010 Information om vinduer og døre til enfamiliehuse Indhold 1. Bygningers indretning...

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009

CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009 CFD Best Practice Best Practice gruppen November 2009 Best Practice gruppen CFD Best Practice November 2009 Deltagende parter Alex Jakobsen, Alectia Morten Birk Sabroe Valkvist, Niras Safety Jens Christian

Læs mere

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302

INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign. Brandteknisk dimensionering af. stålkonstruktioner BK302 INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS Bygningsteknik Bygningsdesign Brandteknisk dimensionering af stålkonstruktioner Januar 2009 BK302 Peter Ehlers Indhold Indhold Side Forord 2 1. Indledning 3 2. Brandsikring af

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling

RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, Jelling TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation, Gorms hotel, VEJLEDER: Ove Bjerregaard Broch FORFATTER: Preben Hansen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: 124536 OPLAG: 2 SIDETAL

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer

Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer Den lille tekniske En guide til teknisk isolering af rør og installationer August 09 Indledning Lorem ipsum Indhold I forbindelse med traditionelle tømrer- og murerkonstruktioner har den danske byggebranche

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun

Maj 2011 DTU BYG. Unavngivet Sven Bruun BRANDSIKRING AF HISTORISKE BYGNINGER ark.maa. Lammert Flokstra S080172 Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Vejleder: Professor Kristian Hertz Maj 2011 DTU BYG Unavngivet Sven Bruun Historiske

Læs mere