Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut"

Transkript

1 DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: , Fax:

2 Forord Formålet med denne DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg - projektering installation og vedligeholdelse, er at sikre en passende teknisk kvalitet af udførslen af denne type brandsikringsanlæg, til gavn for både anlægsejere, forsikringsselskaber samt myndigheder. Brandventilation, som har til formål at sikre personer under evakuering af en bygning, skal altid udformes på baggrund af brandteknisk dimensionering for det konkrete projekt. Metoder til beregning af brand og evakuering m.v. er ikke berørt i nærværende vejledning. Denne Retningslinje er baseret på EN serien, som omhandler brandventilation, og der er også medtaget funktionskrav fra ikke harmoniserede dele af serien. På europæisk plan udarbejdes fælles regler for prøvning og udførelse af brand tekniske komponenter og installationer. I takt med at de europæiske harmoniserede standarder træder i kraft, kan disse standarder anvendes. Når overgangs perioden for den enkelte europæiske standard er udløbet, er det kun tilladt at anvende denne. Denne retningslinje er udarbejdet af et af DBI - Dansk Brand - og sikringsteknisk Institut nedsat teknisk udvalg. 2

3 Teknisk udvalg Medlem Hans Larsen Brian Schiøtt Mads Risgaard Knudsen Berit Clausen Christina Christensen Torben Lohse Per Bjørnholdt Bo Albin Hansen Anders Dragsted Kim Kragh Jespersen Udpeget af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer TEKNIQ Installatørernes Organisation TEKNIQ Installatørernes Organisation TEKNIQ Installatørernes Organisation Forsikring & Pension Sikkerhedsbranchen RMG Inspektion Foreningen af Rådgivende Ingeniører Dansk Brand og sikringsteknisk Institut Dansk Brand og sikringsteknisk Institut 3

4 Indhold Forord... 2 Teknisk udvalg... 3 Indhold Indledning Gyldighedsområde og ikrafttrædelse Certificering og godkendelse Formålet med brandventilation... 9 Type 1: Brandventilation, der installeres for at øge personsikkerheden Type 2: Brandventilation, der installeres for at sikre, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand Type 3: Brandventilation, der installeres for at hindre brandudbredelse fra et røglag Formålet med røgudluftning Referencer Begreber Lovgivning Bygningsreglementet Tekniske forskrifter Renovering Naturlig (termisk) brandventilation Generelt Systemopbygning Brandventilationsåbninger ABV Betjeningspaneler

5 4.5 ABV Kontrolpaneler Strømforsyning Generelt Primær strømforsyning Nødstrømforsyning Afbrydere Forsyningsadskillere Detektering og styring Installation Erstatningsluft Aerodynamisk frit åbningsareal Strømforsyning og overvågning Brandmodstandsevne Mekanisk brandventilation Generelt Dimensionering Støjniveau Systemopbygning Placering og sammenkobling af ventilatorer Udsugning Erstatningsluft Indtag og afkast Styring, overvågning og strømforsyning Anlægsovervågning Detektering og styring Opstartsprocedure:

6 5.4.4 Særlige forhold ved sprinklede områder: ABV Betjeningspaneler ABV Kontrolpaneler Brandsikringsautomatik (BSA) Strømforsyning generelt Primær strømforsyning Sekundær strømforsyning Hovedtavlen Kabel installation fra hovedtavle til ABV-forsyningstavle ABV forsyningstavler Forsyningsadskillere Afbrydere Kabelinstallation Kontrolmåling af luftmængde Anlægsudførelse og komponenter Ventilatorer Spjæld Kanalsystem Røgudluftning Termisk røgudluftning Betjeningspaneler Strømforsyning Installation Mekanisk røgudluftning Placering og sammenkobling af ventilatorer Udsugning

7 6.2.3 Erstatningsluft Afkast Styring og overvågning Betjeningspaneler Brandsikringsautomatik (BSA) Strømforsyning Kabelinstallation Anlægsudførelse og komponenter Røgzoner og røgskærme Mærkning af brandventilationsanlæg Vedligeholdelse og godkendelse Generelt Vedligeholdelse Driftsansvarlig person Færdigmelding Godkendelse Krav til dokumentation Krav og lempelser for dokumentation vedr. røgudluftning

8 1 Indledning 1.1 Gyldighedsområde og ikrafttrædelse Retningslinjen er gældende for brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) i bygninger. Denne retningslinje erstatter DBI Vejledning 27, Brandventilation 3.udgave november DBI retningslinje 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse træder i kraft den 15. maj I en overgangsperiode på 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan Vejledning 27, Brandventilation 3.udgave november 2007 fortsat anvendes. Nye anlæg og udvidelser, hvor byggeandragende er indsendt inden udløbet af overgangsperioden, kan færdiggøres efter Vejledning 27, Brandventilation 3.udgave november Certificering og godkendelse Brandventilationsanlæg er omfattet af maskindirektivet og skal CE-mærkes i overensstemmelse hermed. Brandventilationsanlæg er desuden omfattet af EMC- og lavspændingsdirektiverne og kan desuden være omfattet af andre direktiver for eksempel ATEX-direktiverne. Der skal anvendes komponenter, som er certificerede i henhold til gældende produktstandarder i DS/EN serien. Der gøres opmærksom på at når en komponent er certificeret, medfører dette ikke nødvendigvis at funktionskravene i denne retningslinje er opfyldt. Komponenter skal samtidig installeres således at funktionskravene i denne retningslinje er opfyldt. For komponenter hvor DS/EN serien ikke indeholder gældende standarder, skal komponenten opfylde funktionskravene i denne retningslinje. 8

9 1.3 Formålet med brandventilation Brandventilation deles normalt op i tre hovedformål, som er afhængige af anvendelsen. Ved dimensioneringen af brandventilationen skal det på forhånd fastlægges, hvilken anvendelse brandventilationen er beregnet til. Type 1: Brandventilation, der installeres for at øge personsikkerheden. Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så personer kan benytte flugtvejene uden at blive påvirket i kritisk grad af røgen og varmen. Denne type brandventilation skal udformes på baggrund af brandteknisk dimensionering for det konkrete projekt. Type 2: Brandventilation, der installeres for at sikre, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand. Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og varme, så bygningsdelene bevarer deres bæreevne i størst muligt omfang og derved minimere skader på bygning samt interiør. Denne type brandventilation vil som hovedregel skulle aktiveres automatisk ved detektering af varme eller røg i rummet. Type 3: Brandventilation, der installeres for at hindre brandudbredelse fra et røglag. Hovedformålet med denne type brandventilation er, at begrænse brandens omfang i store rum. Brandventilationen skal aflaste rummet for røg og varme således, at det bliver muligt at foretage en rimelig slukningsindsats. 1.4 Formålet med røgudluftning Røgudluftning anvendes til udluftning af lokaler og redningsberedskabets primære ind satsveje. Redningsberedskabets primære indsatsveje er normalt flugtvejstrapperne. Røgudluftning etableres for at give redningsberedskabet mulighed for i forbindelse med en indsats at udlufte kold røg. Eksempler på afsnit, hvor det kan være nødvendigt at etablere røgudluftning, er kældre, skakte og tagrum. Det er afsnittet som helhed, der skal kunne udluftes, f.eks. ved at der etableres mulighed for tværudluftning med åbninger i afsnittets modsatte ender. Enkelte rum behøves nødvendigvis ikke kunne røgudluftes direkte til det fri. Røgudluftning kan udføres som termisk eller mekanisk røgudluftning. 1.5 Referencer Der henvises til gældende udgaver af følgende: Bygningsreglement, udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen Information om brandteknisk dimensionering, udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen 9

10 Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandbrandfarlige virksomheder og oplag, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen) Tekniske forskrifter for gasser, udgivet af Beredskabsstyrelsen Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker, udgivet af Beredskabsstyrelsen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen, udgivet af Beredskabsstyrelsen Vejledning om højlagre udgivet af beredskabsstyrelsen DS/EN : Brandventilation del 1: Specifikation for røgbarrierer DS/EN : Brandventilation del 2: Specifikation for naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer DS/EN : Brandventilation del 3: Specifikation for ventilatorer til mekanisk brandventilation DS/CEN/TR : Brandventilation del 4: Brandventilationsinstallationer - SHEVS DS/CEN/TR : Brandventilation del 5: Retningslinjer vedrørende funktionelle henstillinger og beregningsmetoder for brandventilationssystemer DS/EN : Brandventilation del 6: Specifikation for trykdifferentialsystemer - Komponenter DS/EN : Brandventilation del 7: Røgkanaler DS/EN : Brandventilation del 8: Røgspjæld DS/EN : Brandventilation del 10: Energiforsyning DS/EN 54-5: Termodetektorer Punktdetektorer DS/EN 54-7: Røgdetektorer - Punktdetektorer DBI retningslinie 005 Automatiske brandsikringsanlæg, udgivet af DBI DBI retningslinie 006 Sammenkoblede anlæg, udgivet af DBI Retningslinie Automatiske brandalarmanlæg, udgivet af DBI Retningslinie 251/ Automatiske sprinkleranlæg, udgivet af DBI Stærkstrømsbekendtgørelsen Lavspændingsdirektivet DS/EN Maskinsikkerhed Elektrisk udstyr på maskiner DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Bips beskrivelserne B2.400 Basisbeskrivelse - bygningsinstallationer og B2.450 Basisbeskrivelse el 10

11 EMC - Direktivet ATEX - Direktiverne 2 Begreber Aerodynamisk frit åbningsareal (A a ) Det areal af åbninger (vinduer o.lign.), som effektivt afleder røg. For brandventilationsåbninger gælder det at Det aerodynamisk frie åbningsareal = A a skal fremgå af CE-mærkningen jf. DS/EN A a skal endvidere være gældende for alle vindretninger, ellers skal det anføres, hvis størrelsen er afhængig af vindforhold. For erstatningsluftåbninger kan Det aerodynamisk frie åbningsareal fastlægges ved prøvning eller ved en beregning. Automatisk Start og forløb af en funktion uden personers medvirken. Automatisk brandventilationsanlæg (ABV-anlæg) ABV-anlæg har til formål at fjerne røg og varme fra en bygning. Aktivering sker automatisk ved detektering af røg eller varme. Det er vigtigt at sikre, at der installeres tilførsel af erstatningsluft samtidig med aktiveringen af brandventilationen. Automatisk brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Anlæg til detektering (opdagelse) af brand. ABA-anlæg kan benyttes til at aktivere andre aktive brandsikringstiltag. Det er et krav, at ABA-anlæg afgiver signal direkte til redningsberedskabet. 11

12 Automatisk sprinkleranlæg (AVS-anlæg) AVS-anlæg har til formål at kontrollere eller slukke en brand i dens begyndelsesfase, indtil anden brandbekæmpelse iværksættes, typisk af redningsberedskabet. Det er et krav, at AVS-anlæg afgiver signal direkte til redningsberedskabet Ud over AVS-anlæg kan der benyttes boligsprinkleranlæg, trapperumssprinkling samt vandtågeanlæg til at kontrollere eller begrænse branden. Betjeningsområde Område bestående af den/de brandmæssige enheder der ventileres af et brandventilations- eller røgudluftningsanlæg. Betjeningspanel Panel hvorfra brandventilationsanlægget kan aktiveres manuelt og hvor anlæggets driftstilstand indikeres. Betjeningspanelet kan være et selvstændigt panel eller være sammenbygget med kontrolpanelet. Brandcelle Et eller flere rum som er adskilt brandmæssigt fra de omkringliggende rum med bygningsdele klasse REI 60 eller bygningsdel klasse EI 60 [BD-bygningsdel 60]. 12

13 Brandmæssig enhed Område brandmæssigt adskilt fra den øvrige del af bygningen, f.eks. en eller flere brandsektioner eller brandceller. Brandsektion Et eller flere rum som er adskilt brandmæssigt fra omkringliggende rum, typisk med bygningsdel klasse REI 60 A2-s1,d0 eller bygningsdel klasse EI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60]. En brandsektion kan være underopdelt i brandceller. Brandventilationsåbning (fraluftåbning) Åbning for afledning af røg og varme. Benævnes i DS/EN : Naturlige røg- og varmeudsugningsventilatorer. Bygningsafsnit Med bygningsafsnit menes et eller flere rum, hvor risikoen i brandmæssig henseende er sammenlignelig. Til et bygningsafsnit hører også de gange, trapper og øvrige rum, som har direkte tilknytning til det pågældende bygningsafsnit. En bygning kan bestå af et eller flere bygningsafsnit. Et bygningsafsnit udgør ofte sin egen brandsektion. 13

14 Bygningsdel En del af en bygning, som har bærende og/eller adskillende funktion, for eksempel væg, søjle, bjælke, etageadskillelse og tagkonstruktion. CV faktor Cv-faktoren angiver forholdet mellem brandventilationsåbningens aerodynamisk frie åbningsareal A a og det geometriske frie areal. Jo lavere faktor en brandventilationsåbning har, jo mindre effektiv er den, og jo flere brandventilationsåbninger skal der anvendes for at opnå det nødvendige aerodynamisk frie areal. Erstatningsluft (tilluft-åbninger) Åbninger til det fri typisk i form af vinduer, døre eller porte, placeret lavt i rummet, beregnet til at sikre luft tilført, således at den varme røg kan komme ud. Erstatningsluft kan også tilføres mekanisk. Flugtvej Ved flugtvej forstås et gangareal, en flugtvejsgang eller en flugtvejstrappe, der ikke indrettes til andre formål end trafik. En flugtvejsgang kan dog indrettes til andre formål, som ikke reducerer gangens anvendelighed som flugtvej eller medfører en væsentlig forøget brandbelastning eller brandrisiko. Frit åbningsareal Det fri åbningsareal beregnes som det geometriske areal med fradrag for arealet i riste, åbningsgrad af vindue med mere. Geometrisk åbningsareal Det indvendige areal af åbning - også kaldet karmlysningsareal. Kontrolpaneler Kontrolpaneler aktiverer de tilsluttede komponenter samt fejlovervåger disse. Hvor komponenterne for sekundær strømforsyning er placeret i samme kabinet som kontrolpanelet kaldes dette kabinet ofte for ABV centraludstyr. 14

15 Komfortventilation Med komfortventilation menes ventilationsanlæg til at regulere indeklimaet i bygningen. Komfortventilation kan udføres såvel naturlig som mekanisk. Sameksistens med brandventilation kræver særlig opmærksomhed. Brand-og røgsikring af mekaniske ventilationsanlæg udføres i overensstemmelse med DS 428 Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Manuel En funktion, der kræver en persons medvirken. Mekanisk brandventilation Brandventilation, der ved hjælp af mekanisk drevne ventilatorer, tvinger røg og varme ud af bygningen, eventuelt gennem kanalsystem. Naturlig brandventilation Brandventilation baseret på termik, dvs. at den varme røg ved hjælp af opdrift ventileres bort gennem åbninger i bygningen. Reaktionstid (åbningstid) Den tid der går, fra aktivering sker, indtil åbningen er helt åben eller ventilatoren kører med fulde omdrejninger til brand- position er nået. Redningsåbning Redningsåbninger har tre funktioner, som de skal kunne opfylde: Personer i bygningen skal have mulighed for at give sig til kende over for redningsberedskabet Redningsberedskabet skal kunne redde personer ud gennem redningsåbningerne, såfremt flugtvejene i bygningen er blokeret af branden Redningsberedskabet skal kunne ventilere røgen ud i forbindelse med og efter slukningsarbejdet. 15

16 H+B => 1,5 Røglag I et brandrum vil den varme røg samle sig under loftet, og danne et lag af varm røg. Røglagets udstrækning vil bevæge sig fra loftet nedad mod gulvet, såfremt der ikke er udluftning fra brandrummet. Røglem Lem i eller ved tag, der anvendes til røgudluftning. Røgskærm (røgbarriere) En røgskærm har til formål at opdele et rum i mindre røgsektioner. En røgskærm skal placeres under loftet og have en udstrækning mod gulvet, som er tilstrækkelig for at opdele rummet i røgsektioner. Højden af en røgskærm vil ofte svare til 1/3 af rumhøjden. Røgskærme benævnes også røgbarrierer ifølge DS/EN

17 Røgudluftning Røgudluftning etableres for at give redningsberedskabet mulighed for i forbindelse med en indsats at udlufte kold røg. Dette omfatter bl.a. trapperum, kældre, tagrum og rum uden åbninger til det fri samt rum uden oplukkelige vinduer til det fri. Røgudluftningen kan udføres med oplukkelige vinduer, manuelt aktiverede røglemme i/ved tag eller som mekanisk røgudluftning. Røgzone En røgzone er et røgsafsnit - del af rum, som er afgrænset af røgskærme og/eller vægge. Åbningsareal Se under aerodynamisk frit åbningsareal 3 Lovgivning 3.1 Bygningsreglementet Bygningsreglementet af 2010 (BR10) kapitel 5.4 angiver krav til hvornår der skal installeres automatisk brandventilation i en bygning. I Eksempelsamling om brandsikring af byggeri anvises endvidere en række funktionskrav der skal opfyldes ved projektering af anlægget. I BR10 kapitel stilles krav om at bygninger skal kunne røgudluftes i forbindelse med redningsberedskabets indsats. I nedenstående tabel anvises hvornår og i hvilket omfang der skal anvendes automatisk brandventilation og røgudluftning jf. BR10. 17

18 Bygningskategori Formålet med brandventilationen og anlægstype Brandventilation (A a = Aerodynamisk effektivt areal) Erstatningsluft (A a = Aerodynamisk effektivt areal) Aktivering BR 2010, anvendelseskategori 1-5, let tagkonstruktion, bygning højst 1000 m² BR 2010, anvendelseskategori 1-5, let tagkonstruktion, bygning over 1000 m² BR 2010, rum i anvendelseskategori 1 og 3 med gulvareal > 1000 m² BR 2010, røgudluftning BR 2010, røgudluftning Tabel 3.1. Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede, bærende bygningsdele Anlægstype 2 Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede bærende bygningsdele Anlægstype 2 Sikre mod brandudbredelse fra røglag Anlægstype 3 Røgudluftning i trapperum Anlægstype røgudluftning Røgudluftning af primær indsatsvej, kældre og tagrum og øvrige rum uden oplukkelige vinduer Anlægstype røgudluftning A a = 2 % af etageareal for bygning 500 m 2 og A a = 10 m² for bygning > 500 m 2 A a = 10 m² pr. røgzone A a = 10 m² pr. røgzone A a = 0,4 m² røglem i/ved tag eller oplukkeligt vindue for hver etage eller mekanisk luftskifte på 6 gange i timen Frit åbningsareal på 0,5 % af rummets etageareal, via almindelige vinduer eller mekanisk luftskifte på 6 gange i timen A a A a Kan dog dække flere røg-zoner, hvis de er i åben forbindelse A a Kan dog dække flere røgzoner, hvis de er i åben forbindelse Døre eller lemme til det fri med aerodynamisk effektivt areal som røgudluftningsåbning Døre eller lemme til det fri med aerodynamisk effektivt areal som røgudluftningsåbning Automatisk på varme- eller røgdetektering Automatisk på varme- eller røgdetektering Automatisk på varme- eller røgdetektering Manuel aktivering ved indgangsetage og manuel åbning for sikring af erstatningsluft Manuel aktivering ved adgangsdør til området og manuel åbning for sikring af erstatningsluft Krav til anvendelse af automatisk brandventilation og røgudluftning jf. Bygningsreglement 2010 For byggeri der er omfattet af bygningsreglementet, og som udføres uden at følge eksempelsamlingens anvisninger, skal der foreligge en brandteknisk dimensionering. Erhvervs og Byggestyrelsen har udgivet Information om brandteknisk dimensionering der beskriver beregningsmetoder og procedurer for brandteknisk dimensionering. 3.2 Tekniske forskrifter Bygninger der anvendes til brandfarlig virksomhed er omfattet af Beredskabsloven og skal opføres i henhold til Tekniske forskrifter udgivet af Beredskabsstyrelsen. Som supplement til de tekniske forskrifter har Beredskabsstyrelsen udgivet Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen. 18

19 I nedenstående tabel anvises hvornår og i hvilket omfang der skal anvendes automatisk brandventilation og røgudluftning jf. Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen. Bygningskategori TF for brandfarlige væsker, let tagkonstruktion,, brandsektion m² TF for brandfarlige væsker, brandsektion m² TF for brandfarlige væsker, brandsektion m² TF for visse brandfarlige, let tagkonstruktion, brandsektion m² TF for visse brandfarlige, let tagkonstruktion, brandsektion m² TF for visse brandfarlige, brandsektion m² TF for visse brandfarlige, brandsektion m² TF, sprinklet brandsektion Formålet med brandventilationen og anlægstype Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede, bærende bygningsdele Anlægstype 2 Sikre mod brandudbredelse fra røglag Anlægstype 3 Sikre mod brandudbredelse fra røglag Anlægstype 3 Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede, bærende bygningsdele Anlægstype 2 Sikre bæreevne af brandmæssigt ubeskyttede bærende bygningsdele Anlægstype 2 Sikre mod brandudbredelse fra røglag Anlægstype 3 Sikre mod brandudbredelse fra røglag Anlægstype 3 Brandventilation (A a = aerodynamisk effektivt areal) Erstatningsluft (A a = aerodynamisk effektivt areal) Aktivering A a = 2 % af etageareal A 1 a ) Automatisk på røg- eller varmedetektering A a = 12 m² i produktion A a og 24 m² i lager 2 ) A a = 12 m² i produktion A 1 a ) og A a = 24 m² i lager 2 ) A a = 2 % af etageareal, hvis brandsektion < 600 m 2, ellers A a = 12 m² i prod. og A a = 24 m² i lager/pakkeafsnit 2 ) A a = 24 m² i lager/pakke-afsnit Aa = 12 m² i produktion og A a = 24 m² i lager 2 ) A a 1 ) A a 1 ) Automatisk på røg- eller varmedetektering. Erstatningsluft kan dog vente til redningsberedskabet ankommer Krav om ABA- anlæg, aktivering kobles hertil Automatisk på røg- eller varmedetektering Krav om ABA- anlæg, aktivering kobles hertil. Røgudluftning Anlægstype røgudluftning A a A a = 12 m² i produktion A 1 a ) og A a = 24 m² i lager 2 ) Frit åbningsareal på 0,5 % af gulvarealet eller mekanisk luftskifte på 6 gange i timen ½ Frit åbningsareal Automatisk på røg- eller varmedetektering. Erstatningsluft kan dog vente til redningsberedskabet ankommer Krav om ABA- anlæg, aktivering kobles hertil Manuel aktivering ved adgangsdør og manuel åbning for sikring af erstatningsluft 1) Halvdelen af erstatningsluftarealet kan accepteres manuelt aktiveret af redningsberedskabet. 2) Såfremt produktionsafsnit har brandbelastning som lagerafsnit, skal A a for lager anvendes. Tabel

20 Anbefalinger fra Vejledning om naturlig brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen 3.3 Renovering Ved ombygning, tilbygning og ændret anvendelse af en bygning, vil der altid være krav om fornyet byggesagsbehandling, hvorfor der kan forventes krav om ajourføring af eksisterende brandventilationsanlæg svarende til overensstemmelse med gældende lovgivning. Såfremt enkelte komponenter er nedslidte og skal udskiftes, skal det ske med lovlige komponenter. Dvs. et ovenlys, der skal fungere som brandventilationsåbning, skal være CE-mærket. Der er dog ikke krav om, at det samlede brandventilationsanlæg skal opgraderes svarende til gældende lovgivning. Udskiftning af defekte brandventilationsåbninger uden CE-mærkning: Tagelementer med kort kollapstid kan udskiftes med tilsvarende elementer med kort kollapstid Tagelementer med kort kollapstid kan udskiftes med automatisk oplukkelige brandventilationsåbninger. Arealet af den nye brandventilationsåbning aftales med den stedlige myndighed. Oplukkelige elementer kan udskiftes med oplukkelige elementer med tilsvarende aerodynamisk frit åbningsareal (A a ). A a for taglemme der ikke er dokumenteret ved prøvning, kan der benyttes en effektivitetskoefficient på 0,4 såfremt åbningsgraden er mindst 160 o og karmhøjden mindst 300 mm.. A a for vægmonterede lemme der ikke er dokumenteret ved prøvning, beregnes ud fra effektivitetskoefficienten som er angivet i tabel 3.3. Åbningsvinkel Lemme som åbner udad Lemme som åbner indad Tabel o 0,25 0,20 45 o 0,30 0,25 60 o 0,40 0,30 90 o 0,50 0,40 4 Naturlig (termisk) brandventilation 20

21 4.1 Generelt Naturlig (termisk) brandventilation etableres med brandventilationsåbninger vinduer, lemme og lignende placeret direkte mod det fri øverst i rummet oplukkelige felter, der via termisk opdrift lukker varm røg ud af en bygning. Naturlige brandventilationsåbninger og/eller erstatningsluftåbninger, kan også udføres som permanente åbninger i bygningens tag og/eller facade. Anlægstyper der kræver udskiftning af komponenter inden anlægget kan retableres efter kontrol, kan ikke udføres efter denne retningslinje. Brandventilationssystemer skal ligeledes overvåge forbindelserne helt frem til de enkelte komponenter og kunne indikere et fejlsignal ved fejl eller brud på forbindelserne. Systemer der sætter brandventilationsanlægget i brandtilstand ved en fejl i systemet, kan ikke udføres efter denne retningslinje. Ovennævnte krav medfører at denne retningslinje alene omfatter elektriske systemer men ikke gasdrevne systemer. Et brandventilationssystem, baseret på naturlige strømninger (luftbevægelse) består typisk af følgende elementer: 1. Naturlig brandventilationsåbning 2. Røgskærm 3. Erstatningsluftåbning 4. Betjeningspanel 5. Røg/termodetektor. 6. Kontrolpanel med primær og sekundær strømforsyning Figur 4.1. Naturlig (termisk) brandventilation. 21

22 Ved placering af brandventilationsåbninger ved brandsektionsvægge skal afstandskrav fra bygningsreglementet og tekniske forskrifter overholdes. 4.2 Systemopbygning Figur 4.2 Princip for systemopbygning 22

23 4.3 Brandventilationsåbninger Figur 4.3 Figur 4.4 Naturlig (termisk) brandventilationsåbning i tag. Naturlig (termisk) brandventilationsåbning i væg. 23

24 Brandventilationen skal være fordelt jævnt i rummet. Der skal etableres mindst en brandventilationsåbning pr. 200m 2. Ved naturlig (termisk) brandventilation må der ved lofthældninger op til 7 o ikke være mere end 12 m, fra det fjerneste punkt i rummet til nærmeste brandventilationsåbning. Figur 4.5 Brandventilationsåbninger ved fladt loft. 24

25 Figur 4.6 Brandventilationsåbninger ved lofthældninger over 7 o. Ved lofthældninger over 7 skal brandventilationsåbningerne være placeret så højt som muligt i rummet. Brandventilationsåbningerne skal placeres jævnt fordelt i rummets højeste punkt, med højst 12 meter mellem åbningerne. Ved brandventilationsåbninger i facader skal der placeres en åbning i mindst 2 af vægfladerne for at sikre mod ugunstig vindpåvirkning. Dette sikres ved at anvende to modstående facader. Det skal sikres at åbningsarealet er ligeligt fordelt over de to facader. En naturlig (termisk) brandventilationsåbning skal være forsynet med en automatisk åbningsmekanisme, der sikrer åbning i tilfælde af brand. Endvidere skal der altid være mulighed for manuel aktivering af åbningen. Komponenten skal åbne til brand-position inden for 60 sekunder fra aktivering og forblive der, indtil manuel lukning (reset) sker. Ved placering af brandventilationsåbninger skal der tages hensyn til, at brandventilationen skal være effektiv ved alle vejrforhold, herunder ved påvirkning fra vind, sne og is. Vindpåvirkning kan medføre at der skal etableres vindafhængig styring og flere åbninger. Såfremt brandventilationsåbningernes aerodynamiske fri åbningsareal reduceres af tilstødende vinduer, solafskærmning, gitre m.m. skal dette medtages i beregningerne (korrektionsfaktor). 25

26 Brandventilationsåbninger, som indgår i termiske (naturlige) brandventilationsanlæg, skal være CE-mærket i henhold til DS/EN , Brandventilation Del 2: Specifikation for naturlige røgog varmeudsugningsventilatorer. Dette indebærer at alle åbninger blandt andet skal være mærket med det aerodynamiske fri åbningsareal A a som angives i m 2. Det er vigtigt at sikre, at brandventilationsåbningen fungerer i tilfælde af brand. Idet en brandventilationsåbning antages at have en levetid på ca år, og da den skal afprøves mindst 4 gange om året, er en pålidelighedsklasse (RE) svarende til 1000 åbninger og lukninger mindstekravet. Benyttes brandventilationsåbningen også til komfortventilation, skal den kunne åbne og lukke gange, når den kun bærer egenlasten. En brandventilationsåbning skal være deklareret til en snelast på mindst (SL) på 500 N/m 2. Der kan dog være brandventilationsåbninger, som er placeret mindre gunstigt og som derfor kan blive udsat for en større snelast. Brandventilationsåbningerne skal mindst være deklareret ned til 5 C (T) for at tage højde for de mest sandsynlige af de kritiske vejrmæssige forhold. Med hensyn til vindlast (WL) skal denne deklaration sikre, at brandventilationsåbningen ikke skades, når den i lukket position udsættes for store vindpåvirkninger. Under normale forhold anses det at være tilstrækkeligt, at brandventilationsåbningerne deklareres til 1500 N/m2. Endelig skal en brandventilationsåbning kunne fungere på trods af, at den bliver påvirket af varme fra en brand. Medmindre andet fremgår af den brandtekniske dokumentation, skal brandventilationsåbningerne være mindst klasse B 300. Brandventilationsåbningens egenskaber med hensyn til reaktion på brand skal også dokumenteres. Her er kravet at brandventilationsåbningen mindst er klasse E-d2. Standarden foreskriver ikke konkrete mindste arealer af brandventilationsåbningerne. Eventuelle begrænsninger i åbningsarealer vil fremgå, for produkter der er afprøvede iht. standarden, af godkendelsen for det enkelte produkt. Brandventilationsåbninger skal opfylde nedennævnte mindstekrav, medmindre andet fremgår af en brandteknisk dokumentation. Pålidelighedsklasse Re svarende til mindst åbninger til brand position. Pålidelighedsklasse Re 50 åbninger til brand position hvis brandventilationsåbningen samtidig er prøvet til mindst Re åbninger for komfortventilation. Funktion med snelast (SL) mindst 500 N/m 2 Funktion ved lave temperaturer (T) -5 o C Funktion ved vindlast (WL) N/m 2 Funktion under brand, brandklasse B300 26

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen

Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Vejledning om naturlig (termisk) brandventilation i bygninger omfattet af beredskabslovgivningen Beredskabsstyrelsen 1. september 2006 FOB J.nr.: 004-038/2006 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg den 16. april 2013: Side 22 punkt 1.2.1 tilføjes: Alarmtilstand skal medføre at

Læs mere

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer. 25. januar 2013 Side 1 Energistyrelsen informerer om brandventilation Energistyrelsen er blevet informeret om, at der kan være problemer med overholdelse af reglerne for røg- og varmeudsugningsventilatorer.

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse

1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI. < 2, 5 m. 1200,0 m². 10,0 m. Brandsikring af småhuse 1. udgave, 1. oplag Juni 2011 Udgivet af DBI < 2, 5 m 1200,0 m² 10,0 m Brandsikring af småhuse Signaturforklaring REI 60 A2-s1,d0 [BS-bygningsdel 60] REI 60 [BD-bygningsdel 60] REI 30 [BD-bygningsdel 30]

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0.

BMC-lagrene er testede iht. EN13501-2 til REI 120 og er udført af materialer klasse A2-s1,d0. Denios ApS Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Henrik Ohm 2012-02-22 Sag: RE12042 Init.: MSJ/CSH E-mail: msj@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61201361 Vedr.: Anvendelse af brandsikre lagre Efter henvendelse fra Henrik

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530

Inspektionsrapport. Brandalarmanlæg. Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup. Sag: IB03530 INSP Reg. nr. 9019 Inspektionsrapport Brandalarmanlæg Plejehjemmet Kløvervangen Kløvervangen 31 8541 Skødstrup Inspektion udført: 2013-12-12 Rapport udstedt: 2013-12-19 Inspektør: Benny Henningsen Inspektionsafdelingen

Læs mere

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene

dokumentation. Det har medført, at der installeres flere aktive brandsikringsanlæg. flere anlæg i hver bygning, og anlæggene oktober 213 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Oktober 213 Master-projekt Af Erik Weinreich DTU-projekt med fokus på samspillet mellem forskellige sikringsanlæg Funktionalitetsundersøgelse af sammenkoblede

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold

VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold VEJLEDNING Tagkonstruktioner med udvendig isolering af EPS Brandmæssige forhold I overensstemmelse med: Bygningsreglement 1995 Tekniske forskrifter Indholdsfortegnelse Generelt Brandkam og brandkamserstatning.

Læs mere

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave

Boligventilation Fortolkning af DS 428, 3. udgave Boligventilation Fortolkning af DS 428,. udgave Overgangsordning fra 6. juni 2009 til 6. december 2009 EXHAUSTO fortolkning af DS 428,. udgave - definitioner Definitioner DS 428,. udgave Brandcelle: Rum

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS

Gastekniske Dage 2011. Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS Michael Strøm Kierulff a/s METALBESTOS CE mærkning og brandsikring i henhold til Byggevaredirektivet og Bygningsreglementet BR10 Emnet er opdelt således: 1. CE mærkning iht. Byggevaredirektivet (CPD) 2.

Læs mere

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005

3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske brandsikringsanlæg. Drift og vedligeholdelse. DBI retningslinie 005 3. udgave Maj 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg Drift og vedligeholdelse DBI retningslinie 005 Indholdsfortegnelse Definitioner...4 10 Almindelige bestemmelser...6

Læs mere

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri

Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri 2013 Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri Denne vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns brand- og byggemyndigheder og omfatter principper og inspiration

Læs mere

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen

SKS system, Kvalitetsledelsessystemer. Brandsikringsanlæg. Mads Risgaard Knudsen SKS system, Kvalitetsledelsessystemer og Brandsikringsanlæg Mads Risgaard Knudsen Den gode idé og de gode viljers magt i forbindelse med Stik og hugfaste krav Sikkerhedsstyrelsens (SIK) retningslinjer

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Byggedata, opdateret 7. april 2014 Brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001 Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning.

Facadeelement A/S Bøgekildevej 10 8361 Hasselager, Aarhus. Brandstrategi for produktionshal og administrationsbygning. Facadeelement A/S 8361 Hasselager, Aarhus for produktionshal og administrationsbygning. Indhold 1. Formål... 4 2. Beskrivelse af projekt... 4 3. Hovedprincipper for brandsikring af udstillingslokaler...

Læs mere

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg)

Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) Pålidelighed af automatiske brandalarmanlæg (ABA-anlæg) DBI Report 2012 Version: 01 Statistisk analyse af ABA-anlæg inspiceret 2011 Rolf Knudsen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Baggrund...

Læs mere

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253

April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas. Forskrift 253 April 2003 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Automatiske rumslukningsanlæg med inertgas Forskrift 253 Indholdsfortegnelse Forord 6 Udvalgets sammensætning 7 000 Almindelige bestemmelser 8 010 Gyldighed

Læs mere

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment 4.1.1 Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

DBI retningslinje 002

DBI retningslinje 002 DBI retningslinje 002 5. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Nye håndbøger fra DBI

Nye håndbøger fra DBI Nye håndbøger fra DBI Torsdag d. 3. november 2011 Brian V. Jensen bvj@dbi-net.dk Tlf. 61201663 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / 2011 / Passiv Brandsikring Ny håndbog om småhuse Behov,

Læs mere

Bygningsreglementets funktionskrav

Bygningsreglementets funktionskrav Bygningsreglementets funktionskrav Brandtekniske begreber Baggrunden for bygningsreglementets funktionsskrav Brandtekniske begreber Ofte støder I på underlige koder i de forskellige brandtekniske vejledninger,

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Brandteknisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 ANVENDELSESKATEGORIER I BYGGERIET... 2 BRANDTEKNISK KLASSIFIKATION AF KONSTRUKTIONER... 3 BS-KONSTRUKTIONER... 3 BS-60 OG BS-120... 3 BD-KONSTRUKTIONER... 3 BD-30

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995

Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 1 Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 3 I Bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. april 1995, med tillæg 1, der trådte i kraft den

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE

TITELBLAD DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: 179716 OPLAG: 1 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT TITEL: Brandteknisk dokumentation VEJLEDER: Torben Clausen FORFATTER: Dan Knudsgaard DATO/UNDERSKRIFT: 04/04-2014 STUDIENUMMER: OPLAG: 1 SIDETAL (à 2400 anslag):

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse CFPA Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden?

Læs mere

Sikring mod opstemning Højvandslukker

Sikring mod opstemning Højvandslukker DSF/DS 432 Till.1:2012 2012.08.28 Sikring mod opstemning Højvandslukker [1] Forord Dette tillæg er udarbejdet af standardiseringsudvalget DS/S-315 Afløbsteknik i samarbejde med Energistyrelsen og Teknologisk

Læs mere

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse

CFPA. Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Brandteknisk diplomuddannelse Virksomhedens brandsikkerhed fra A til Z Har du som sikkerheds- eller arbejdsleder ansvar for, at brandsikkerheden altid er i orden? Arbejder

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen Høring af Eksempelsamling om brandsikring af byggeri 4. november 2010 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Indholdsfortegnelse Forord EKSEMPELSAMLING OM BRANDSIKRING

Læs mere

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften

1 af 42 13-01-2012 08:24. FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet. Senere ændringer til forskriften 1 af 42 13-01-2012 08:24 FSK nr 11050 af 01/02/1990 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-09-1997 Forsvarsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9395 af 27/06/2003 BEK nr 9694 af 14/08/2006 BEK

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR MODTAGELSE AF ALARMER HØJE-TAASTRUP BRANDVÆSEN Indhold er i overensstemmelse med standardbetingelser udarbejdet i samarbejde mellem Foreningen af KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER og 1. ANLÆGGET

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

DBI s erfaringer med Teknisk bytte

DBI s erfaringer med Teknisk bytte v/ Ib Bertelsen master i brandsikkerhed, M.IDA Dias 1 / 2010-10-14 / DBI Hvad er tekniske bytter? - Eksisterer i realiteten ikke! - Der tages i stedet udgangspunkt i 1) funktionsbaserede brandkrav, 2)

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

TRANSMISSIONSSYSTEMER

TRANSMISSIONSSYSTEMER FANE 160 10 Forord 20 Definitioner 30 Generelt 40 Alarmtransmissionssystemer i henhold til EN 50131 og EN 50136 50 Forklaring til kravene jf. EN 50131 og EN 50136 Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld

MSH - Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH. Brandsikringsautomatik til brandspjæld MSH Brandsikringsautomatik til brandspjæld Anvendes til spjæld med 24 V motor Kontrollerer lukke-åbnefunktionen af spjæld i tilfælde af brand (baseret på brandtermostat, røgdetektor eller signal fra ekstern

Læs mere

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20

Ikke-bærende vægge. MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser. MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014. Telefon 45 76 20 20. Telefax 45 76 33 20 MK 6.00/010 8. udgave Januar 2014 Ikke-bærende vægge MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser ETA-Danmark A/S Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund Telefon 45 76 20 20 Telefax 45 76 33 20 Forudsætninger...

Læs mere

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008

Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen. www.brandogbyg.dk - Steen Olsen 3031 4008 Brandsikkerhed v/steen Vagner Olsen Program: -1) Baggrund -2) Produkter / ydelser -3) Brandstrategi / fravigelserne fra lovgivningen -4) forhåndsdialog -5) risikoafdækning -6) fordeling af ansvar Linket

Læs mere

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner

DEFINITIONER FANE 010. Definitioner FANE 010 Definitioner Forsikring & Pension Amaliegade 10 1256 København K Tlf. 33 43 55 00 Fax 33 43 55 01 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk SIDE 7 SEPTEMBER 2008 Definitioner AIA-anlæg

Læs mere

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. Februar 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for Træbearbejdning og træoplag Plastforarbejdning og plastoplag Korn- og foderstofvirksomheder Fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk

Vejledning 31. Brandtætninger. Brandtætning af gennembrydninger for installationer. Brandteknisk 2. udgave April 2005 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Brandtætninger Brandteknisk Vejledning 31 Brandtætning af gennembrydninger for installationer Indholdsfortegnelse Indledning.......................................

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE

Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE fire safety RØGvent. FW: DK 2014.10 CC Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE Røgventilerede systemløsninger Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS 428-4 dækker over en

Læs mere

Funktionsbaserede brandkrav

Funktionsbaserede brandkrav Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Projektrapport Juni 2004 Funktionsbaserede brandkrav - Indflydelsen på gasbranchen Thomas W. Sødring Dansk Gasteknisk Center a/s Hørsholm 2004

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

DBI retningslinje 001

DBI retningslinje 001 DBI retningslinje 001 4. udgave August 2013 Udgivet af DBI Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI. Eftertryk kun med

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Information. om brandteknisk dimensionering

Information. om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering April 2004 Information om brandteknisk dimensionering Information om brandteknisk dimensionering 1 Information om brandteknisk dimensionering Publikationen kan

Læs mere

I alle 3. Rumsikring.

I alle 3. Rumsikring. Hvad hedder de 3 hovedsikringsområder inden for sikringsteknik? Perimetersikring, skalsikring og rumsikring. Hvilket sikringsområde hører et hegn til? Perimetersikring. Hvilket sikringsområde hører en

Læs mere

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg DBI retningslinje 001, 4. udgave, marts 2013 Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Brandsikringsanlæg Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning

Røgmelder MSD 523 Teknisk information og betjeningsanvisning Teknisk information og betjeningsanvisning Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Tlf. 73 Fax. 73 3 www.eegholm.dk Indhold Side Egenskaber Kendetegn Revision/Vedligehold Levetid Funktion / Anvendelse

Læs mere