Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP"

Transkript

1 Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold og regler for ansættelse. Bemærk at de to følgende afsnit retter sig efter de to stillingsstrukturer. VIP stillinger for faculty og seniorforskerstillinger: Adjunkt (Assistant professor) Adjunkturet er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen kan foruden forskning og forskningsbaseret undervisning omfatte videnudveksling med samfundet. Hertil kan i begrænset omfang komme varetagelse af andre opgaver. Arbejdsopgaverne omfatter undervisning, forskning og innovation samt gennemførelse af adjunktkurset i universitetspædagogik. Samlet set er mindst 50 % af arbejdstiden til rådighed til forskning. Adjunkten ansættes i en tidsbegrænset stilling for en periode på op til fire år eller i en fast stilling, hvor adjunkten overgår til en stilling som lektor/seniorforsker/seniorrådgiver, forudsat at den ansatte efter aftale med universitetet indstilles til bedømmelse og bedømmes kvalificeret. Universitetet bestemmer, om adjunkturet opslås som en tidsbegrænset stilling, eller om stillingen eksempelvis af rekrutteringsmæssige årsager opslås tidsubegrænset. Det skal ved opslaget af adjunkturet fremgå, om der er tale om en tidsbegrænset stilling eller en tidsubegrænset stilling. Både det tidsbegrænsede og det tidsubegrænsede adjunktur skal besættes på normal vis efter ansættelsesbekendtgørelsens regler herom, herunder reglerne om opslag og bedømmelse. Universitetet og en ansat, der er ansat tidsbegrænset, kan under ansættelsen aftale overgang til tidsubegrænset ansættelse. Overgangen kræver ikke opslag af stillingen. Ved ansættelse som adjunkt gives der merit for tidligere ansættelse som post doc. inden for et relevant område. Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.- niveau. Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på en skriftlig vurdering af adjunktens undervisningsmæssige kvalifikationer. Adjunktstillingen kan besættes både tidsbegrænset og tidsubegrænset. Ansættelse i tidsubegrænset stilling sker som hovedregel efter opslag, men kan også ske ved overgang fra tidsbegrænset adjunkt- eller forskerstilling, hvor stillingen har været opslået. 1

2 Forsker (Researcher) Forskerstillingen er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kommer undervisning i et vist omfang og i begrænset omfang varetagelse af andre opgaver. Arbejdsopgaverne omfatter forskning, myndighedsbetjening og innovation samt gennemførelse af pædagogisk efteruddannelse og supervision, hvis undervisning indgår i stillingen. Undervisning vil typisk højst udgøre 20 % arbejdstiden. Samlet set er mindst 50 % af arbejdstiden til rådighed til forskning. Forskeren kan ansættes i en tidsbegrænset stilling for en periode på op til fire år eller i en fast stilling, hvor forskeren efter maksimalt 4 år overgår til en stilling som lektor/seniorforsker/ seniorrådgiver, forudsat at den ansatte efter aftale med universitetet indstilles til bedømmelse og bedømmes kvalificeret. Universitetet bestemmer, om forskerstillingen opslås som en tidsbegrænset stilling, eller om stillingen eksempelvis af rekrutteringsmæssige årsager opslås tidsubegrænset. Det skal ved opslag af forskerstillingen fremgå, om der er tale om en tidsbegrænset stilling eller en tidsubegrænset stilling. Både den tidsbegrænsede og det tidsubegrænsede forskerstilling skal besættes på normal vis efter ansættelsesbekendtgørelsens regler, herunder reglerne om opslag og bedømmelse. Ved ansættelse som forsker gives der merit for tidligere ansættelse som post doc. inden for et relevant område. Ansættelse som forsker forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.- niveau. Forskerstillingen kan besættes både tidsbegrænset og tidsubegrænset. Ansættelse i tidsubegrænset stilling sker som hovedregel efter opslag, men kan også ske ved overgang fra tidsbegrænset adjunkt- eller forskerstilling, hvor stillingen har været slået op. Post doc. (Postdoc) Post doc.-stillingen er en tidsbegrænset videnskabelig stilling. Stillingsindholdet vil normalt være forskning. Hertil kommer undervisning af et vist omfang. Desuden kan i begrænset omfang komme varetagelse af andre opgaver. Arbejdsopgaverne omfatter forskning samt i nogle tilfælde undervisning eller myndighedsbetjening. Der indgår ikke pædagogisk opkvalificering i stillingen. Ansættelse som post doc. forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. En ansættelse som post doc. kan ikke alene kvalificere til ansættelse som lektor/seniorforsker/seniorrådgiver. Derimod kan en ansættelse som post doc. give merit ved en senere ansættelse som adjunkt eller forsker, hvis området er relevant 2

3 Lektor (Associate professor) Lektoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser). Stillingen kan foruden forskning og forskningsbaseret undervisning omfatte videnudveksling med samfundet herunder deltagelse i den offentlige debat. Hertil kan komme varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde. Arbejdsopgaverne er de karakteristiske for en lektorstilling på DTU, nemlig undervisning, forskning og innovation. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere og planlægges i samarbejde med vedkommendes institutdirektør eller ved delegation - men arbejdet med undervisning og uddannelse vil typisk optage 50 % af arbejdstiden. En ansøger til et lektorat bedømmes på de kvalifikationer, der fremgår af stillingsopslaget. De forsknings- og undervisningsmæssige kvalifikationer skal svare til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt eller forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Ansættelse forudsætter, at ansøgeren har dokumenteret kvalifikationer som forudsat for den enkelte stilling. Ved ansættelse kan der også stilles andre kvalifikationskrav f.eks. i forhold til viden- og teknologioverførsel samt f.eks. patentering og samarbejde med eksterne parter. Kvalifikationskravet for en lektorstilling svarer til det niveau, der kan opnås gennem ansættelse som adjunkt, og stillingens kvalifikationskrav, der er: Dokumenteret videnskabelig produktion/publicering og forskningspotentiale på internationalt niveau Evne til at bidrage til instituttets nationale og internationale samarbejder, herunder formidling af forskningsresultater og medvirken til forskningsbaserede fornyelser i samfundet. Undervisningserfaring og undervisningsmæssige kvalifikationer på niveau med de, der opnås via deltagelsen i pædagogisk opkvalificerende kurser (der skal sammenlignes med DTU s kursus UdtU). Seniorforsker (Senior researcher) Seniorforskerstillingen er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret myndighedsbetjening. Hertil kan komme undervisning i et vist omfang og varetagelse af forskningsledelse, vejledning og supervision af adjunkter og forskere samt fagligt bedømmelsesarbejde. Arbejdsopgaverne er de karakteristiske for en seniorforsker på DTU, nemlig, forskning, myndighedsbetjening og innovation og i begrænset omfang undervisning. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere og planlægges i samarbejde med vedkommendes institutdirektør eller ved delegation. Arbejdet med undervisning vil typisk højst udgøre 20 % arbejdstiden. I nogle stillinger vil undervisning ikke indgå. 3

4 En ansøger til en seniorforskerstilling bedømmes på de kvalifikationer, der fremgår af stillingsopslaget. De forskningsmæssige kvalifikationer skal svare til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt eller forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Ansættelse forudsætter, at ansøgeren har dokumenteret kvalifikationer som forudsat for den enkelte stilling. Ved ansættelse kan der også stilles andre kvalifikationskrav f.eks. i forhold til viden- og teknologioverførsel samt f.eks. patentering og samarbejde med eksterne parter. Kvalifikationskravet for en seniorforskerstilling svarer til det niveau, der kan opnås gennem ansættelse som adjunkt eller forsker og stillingens kvalifikationskrav, der er: Dokumenteret videnskabelig produktion/publicering og forskningspotentiale på internationalt niveau Evne til at bidrage til instituttets nationale og internationale samarbejder, herunder formidling af forskningsresultater og medvirken til forskningsbaseret rådgivning af og fornyelser i samfundet. Indgår undervisning i et vist omfang i stillingsopslaget som en del af arbejdsopgaverne, forventes det, at seniorforskeren underviser i op til 20 % af arbejdstiden. Vedkommende skal opfylde kvalifikationskravet om at have modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og have modtaget en positiv skriftlig vurdering af vedkommendes pædagogiske kvalifikationer. Seniorrådgiver (Senior Advisor) Seniorrådgiverstillingens hovedopgaver er forskning, forskningsbaseret myndighedsbetjening og formidling til myndigheder, erhvervslivet og samfundet i øvrigt. Hertil kommer en forpligtigelse til at holde sig ajour på et bredt videnskabsområde, udføre analyser af fagligt brede problemstillinger og formidle disse på en videnskabelig forsvarlig måde. Stillingen kan desuden omfatte varetagelse af undervisnings- samt forskningsopgaver. En ansøger til en seniorrådgiverstilling bedømmes på de kvalifikationer, der fremgår af stillingsopslaget. De forskningsmæssige kvalifikationer skal svare til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker/post doc, men vil også kunne opnås på anden måde. Kvalifikationskravet for en seniorrådgiver svarer til det niveau, der kan opnås gennem ansættelse som adjunkt eller forsker. Stillingens kvalifikationer er: Dokumenteret videnskabelig produktion/publicering på internationalt niveau Evne til at bidrage til instituttets nationale og internationale samarbejder og myndighedsrådgivning, herunder formidling af forskningsresultater og analyser til myndigheder og samfundet i øvrigt. Professor MSO (Professor) Professor med særlige opgaver indebærer en tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver inden for uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation, som er knyttet til professorstillingen. De funktionsbestemte opgaver kan have en varighed på tre til fem år med mulighed for forlængelse i op til tre år. 4

5 Stillingerne oprettes normalt med henblik på ansættelse af særligt talentfulde, gerne yngre forskere til at udvikle et perspektivrigt fagområde på internationalt niveau. Stillingen skal ligge inden for et af universitetets kerneområder, et satsningsområde eller et område, hvor der er et særligt behov for høj faglig kompetence som led i opbygningen af et af universitetets kerneområder. Arbejdsopgaverne omfatter forskning, innovation og/eller undervisning og/eller myndighedsbetjening. Disse opgaver er afpasset efter de funktionsbestemte opgaver, der er knyttet til stillingen. Kvalifikationskravene svarer til kravene i ordinære professorstillinger, idet det dog skal iagttages, at der skal lægges vægt på, at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Der skal samtidig lægges speciel vægt på en vurdering af vedkommendes mulighed for varetagelse af den eller de særlige funktionsbestemte opgaver, der er knyttet til den konkrete stilling. Der forventes en særlig indsats inden for forskning/innovation og potentiale for forskningsmæssig ledelse. Generelt set forudsættes en indsats i forlængelse af stillingens kvalifikationskrav, der er: En høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, der vil kunne medvirke til en videreudvikling af det pågældende fagområde En dokumenteret erfaring på mindst et af følgende felter: o Forskningsledelse, herunder varetagelse af ledelsesopgaver i nationale eller internationale projekter, forskningsprogrammer, kongresser mv. o Undervisningserfaring på forskellige niveauer indenfor universitets uddannelser, herunder specielt på ph.d.-niveau samt potentiale for at blive en succesrig underviser. o Innovation, herunder opbygning af patentområder, anvendelse af forskningsresultater i erhvervsmæssig sammenhæng mv. o Myndighedsbetjening, herunder rådgivning på nationalt og internationalt niveau. Ved udløb af Professor MSO stillingen vil der være mulighed for at medarbejderen, efter opslag og faglig bedømmelse, kan overgå til tidsubegrænset stilling som Professor eller Professor Med Særligt Ansvar hvor stillingens hovedopgaver vil være inden for forskning og mindst et af følgende kerneområder: uddannelse, forskning, myndighedsbetjening eller innovation. Alternativt vil medarbejderen kunne søge et opslået professorat, hvis stillingsindhold er i henhold til den universitære stillingsstruktur. Beskrivelse af stillingsindholdet og kvalifikationskrav som professor MSA. Professoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne udover forskning har særlig vægt på ét af DTU s kerneområder: Undervisning og Uddannelse Forskning Innovation Myndighedsbetjening 5

6 herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling. Opgaverne kan herudover bestå af videnudveksling med samfundet. Hertil kan komme varetagelse af faglig ledelse, pædagogisk vejledning og supervision af adjunkter samt fagligt bedømmelsesarbejde. Professorstillingen er en stilling gennem hvilken DTU ønsker at styrke og udvikle et bestemt område. Professoren skal stå i spidsen herfor. Generelle ansættelses og kvalifikationskrav En ansøger til et Professorat MSA bedømmes på de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget, dog skal der kunne dokumenteres en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Det skal herved dokumenteres at ansøgeren har udviklet fagområdet. Ved ansættelse kan der også stilles andre kvalifikationskrav f.eks. i forhold til viden- og teknologioverførsel samt til patentering og til samarbejde med eksterne parter f.eks. myndigheder og erhverv. Professor MSA, Forskning og særligt ansvar indenfor undervisning og uddannelse Stillingen er en DTU-avancementsstilling for videnskabelige medarbejdere. Det typiske vil være at medarbejdere, der har været ansat i en tidsbegrænset stilling som professor MSO, ansættes i denne stilling. Stillingen besættes med henblik på fastholdelse og udvikling af særlige forskning og undervisning/uddannelseskompetencer. Videnskabelige medarbejdere, der ansættes i denne stilling, skal have udvist særligt engagement og talent inden for forskningsbaseret undervisning og uddannelse. Stillingen indeholder forskning, med særligt ansvar inden for forskningsbaseret uddannelse og undervisning. Kvalifikationskravene svarer til kravene i ordinære professorstillinger inden for stillingens hovedopgaver. Der lægges vægt på, at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Kvalifikationskravene er: For at kunne ansættes i stillingen, forudsættes det, at man har haft en væsentlig videnskabelig produktion på internationalt niveau, der har medvirket til en videreudvikling af det pågældende fagområde En dokumenteret og succesrig undervisningserfaring på forskellige niveauer inden for universitetets uddannelser. En væsentlig indsats inden for undervisning på flere af følgende områder: etablering af nye kurser, fornyelse af undervisningen, udarbejdelse af undervisningsmateriale, efteruddannelse i pædagogik samt publikationer i internationale tidsskrifter om undervisning En væsentlig indsats inden for uddannelse på flere af følgende felter: planlægning og gennemførelse af uddannelser, evaluering af uddannelser, varetagelse af ledelsesmæssige hverv for uddannelser, efteruddannelse i didaktik, aktiv deltagelse i såvel nationale som internationale fora for uddannelse, publikationer i internationale tidsskrifter om uddannelse. Stillingen er tidsubegrænset. Stillingen aflønnes som professor 1 til 3 iht. DTU s lønstruktur. Stillingen besættes efter opslag med tilhørende bedømmelse.. Professor MSA, Forskning 6

7 Stillingen er en DTU-avancementsstilling for videnskabelige medarbejdere. Det typiske vil være at medarbejdere, der har været ansat i en tidsbegrænset stilling som professor MSO, ansættes i denne stilling. Stillingen besættes med henblik på fastholdelse og udvikling af særlige forskningskompetencer. Videnskabelige medarbejdere, der ansættes i denne stilling, skal have udvist et ganske særligt engagement og talent inden for forskning. Stillingen indeholder forskning, publicering og videnskabelig formidling på et særligt højt niveau samt eksternt samarbejde og eventuelt forskningsledelse. Kvalifikationskravene svarer til kravene i ordinære professorstillinger inden for stillingens hovedopgaver. Der lægges vægt på, at ansøgeren har potentiale til fortsat at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Kvalifikationskrave er: En høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, der har medvirket til en videreudvikling af det pågældende fagområde. Høj produktivitet og profilering En væsentlig indsats, som bidrager til udvikling af fagområdet, herunder identificering og opdyrkning af nye forskningsfelter Initiativ og gennemslagskraft over for sponsorer, aftagere og samarbejdspartnere Væsentlige bidrag til forskeruddannelse og ph.d-vejledning Stillingen er tidsubegrænset. Stillingen aflønnes som professor 1 til 3 iht. DTU s lønstruktur. Stillingen besættes efter opslag med tilhørende bedømmelse.. Professor MSA, Forskning og særligt ansvar indenfor Innovation Stillingen er en DTU-avancementsstilling for videnskabelige medarbejdere. Det typiske vil være at medarbejdere, der har været ansat i en tidsbegrænset stilling som professor MSO, ansættes i denne stilling. Stillingen besættes med henblik på fastholdelse og udvikling af særlige kompetencer inden for forskning og innovation. Videnskabelige medarbejdere, der ansættes i denne stilling, skal have udvist et ganske særligt engagement og talent inden for disse områder. Stillingen indeholder forskning, innovationsopgaver, publicering og videnskabelig formidling på et særligt højt niveau samt eksternt samarbejde. Kvalifikationskravene svarer til kravene i ordinære professorstillinger inden for stillingens hovedopgaver. Der lægges vægt på, at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Kvalifikationskravene er: Forskning på højt internationalt niveau Innovation, herunder opbygning af patentområder, anvendelse af forskningsresultater i erhvervsmæssig sammenhæng mv. Høj produktivitet og profilering 7

8 En væsentlig indsats, som bidrager til udvikling af området, herunder identificering og opdyrkning af nye områder Initiativ og gennemslagskraft over for sponsorer, aftagere og samarbejdspartnere Væsentlige bidrag til innovation i øvrigt Stillingen er tidsubegrænset. Stillingen aflønnes som professor 1 til 3 iht. DTU s lønstruktur. Stillingen besættes efter opslag med tilhørende bedømmelse.. Professor MSA, Forskning og særligt ansvar indenfor myndighedsbetjening Stillingen er en DTU-avancementsstilling for videnskabelige medarbejdere. Det typiske vil være at medarbejdere, der har været ansat i en tidsbegrænset stilling som professor MSO, ansættes i denne stilling. Stillingen besættes med henblik på fastholdelse og udvikling af særlige kompetencer inden for forskning og myndighedsbetjening og/eller rådgivningsopgaver. Videnskabelige medarbejdere, der ansætte i denne stilling, skal have udvist et ganske særligt engagement og talent inden for disse områder. Stillingen indeholder forskning, myndighedsbetjening, rådgivning, publicering og videnskabelig formidling på et særligt højt niveau samt eksternt samarbejde. Kvalifikationskravene svarer til kravene i ordinære professorstillinger inden for stillingens hovedopgaver. Der lægges vægt på, at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Kvalifikationskravene er: Forskning, myndighedsbetjening, innovation og rådgivning på højt internationalt niveau Høj produktivitet og profilering En væsentlig indsats, som bidrager til udvikling af området, herunder identificering og opdyrkning af nye områder Initiativ og gennemslagskraft over for sponsorer, aftagere og samarbejdspartnere Væsentlige bidrag til myndighedsbetjening og rådgivning i øvrigt Stillingen er tidsubegrænset. Stillingen aflønnes som professor 1 til 3 iht. DTU s lønstruktur. Stillingen besættes efter opslag med tilhørende bedømmelse. Professor (Professor) Professoratet er en stilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning (med tilhørende eksamensforpligtelser), og opgaverne kan herudover bestå af videnudveksling med samfundet. Hertil kan komme varetagelse af forskningsledelse, pædagogisk vejledning og supervision af adjunkter samt fagligt bedømmelsesarbejde. Professorstillingen er en lederstilling gennem hvilken DTU ønsker at styrke og udvikle et bestemt fagområde. Professoren skal stå i spidsen herfor, eventuelt i samarbejde med andre professorer. Arbejdsopgaverne omfatter forskning, undervisning samt gerne innovation og/eller myndighedsbetjening. 8

9 En ansøger til et professorat bedømmes på de kvalifikationer, der stilles krav om i stillingsopslaget, dog skal der kunne dokumenteres en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Det skal herved dokumenteres, at ansøgeren har udviklet fagområdet. Endvidere skal der lægges vægt på en vurdering af vedkommendes evne til at varetage forskningsledelse og evt. andre ledelsesfunktioner, f.eks. i relation til universitetets eksterne samarbejde. Ved ansættelse kan der også stilles andre kvalifikationskrav f.eks. i forhold til viden- og teknologioverførsel samt f.eks. til patentering og samarbejde med eksterne parter. Der forventes en særlig indsats inden for forskning/innovation og forskningsmæssig ledelse, og generelt set forudsættes en indsats i forlængelse af stillingens kvalifikationskrav, som er: En høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, der har medvirket til en videreudvikling af det pågældende fagområde. En dokumenteret og succesrig undervisningserfaring på forskellige niveauer inden for universitetets uddannelser, herunder specielt på ph.d.-niveau. En dokumenteret erfaring på mindst et af følgende to felter: o Forskningsledelse, herunder varetagelse af ledelsesopgaver i nationale eller internationale projekter, forskningsprogrammer, kongresser mv. o Innovation, herunder opbygning af patentområder, anvendelse af forskningsresultater i erhvervsmæssig sammenhæng mv. Stillingen er tidsubegrænset. Stillingen aflønnes som professor 1 til 3 samt A og B iht. DTU s lønstruktur. Stillingen besættes med tilhørende stillingsopslag. Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP på DTU Diplom (Beskrives i forlængelse af de to andre karriereveje for VIP på DTU med henvisning til stillingsstrukturen) VIP stillinger for DTU Diplom: Adjunkt (Assistant professor) Stillingen er en videreuddannelsesstilling. Indholdet er undervisning, faglig udvikling og tilsvarende opgaver inden for DTU Diploms formål samt deltagelse i udviklingsprojekter efter DTU Diploms nærmere bestemmelse. Under adjunktforløbet skal DTU Diplom sikre, at adjunkten får systematisk supervision og vejledning. Arbejdsopgaverne omfatter undervisning, udvikling og innovation samt gennemførelse af adjunktkurset i universitetspædagogik. Kvalifikationskravet til adjunktstillingen er en kandidatuddannelse eller tilsvarende samt tre års relevant praktisk erfaring eller erhvervet Ph.d. grad. Stillingen er normalt en varig fuldtidsstilling. Ansættelse sker som adjunkt, medmindre den pågældende har erhvervet kvalifikationer svarende til lektorkvalifikationer. I udløbet af det 3. ansættelsesår afgives en skriftlig vurdering af adjunktens kvalifikationer med henblik på overgang til en lektorstilling. Ved bedømmelsen skal der tages en helhedsvurdering af de opnåede kvalifikationer, såvel undervisningsmæssigt som i henseende til det faglige niveau. Såfremt stillingen er positiv, tildeles stillingsbetegnelsen lektor. 9

10 Er bedømmelsen ikke positiv, kan det aftales, at adjunkten fortsætter yderligere en periode på indtil 2 år, og ny bedømmelse skal finde sted. Er heller ikke denne bedømmelse positiv, skal adjunkten forlade stillingen med overenskomstmæssigt varsel. Såfremt en ansøger til en adjunkt-/lektorstilling har erhvervet sig særlige kvalifikationer af betydning for varetagelsen af stillingen, uden dog at være kvalificeret til straks at kunne ansættes som lektor, kan adjunktansættelsen finde sted for kortere tidsrum end normalt, og lektorbedømmelsen ske på et tidligere tidspunkt end efter de almindelige regler. Som hoveregel må det dog i disse tilfælde kræves, at vedkommende i mindst 1 år virker som adjunkt forud for ansættelsen som lektor. Stillingen som adjunkt og senere lektor er normalt tidsubegrænset, men tildelingen af titlen lektor sker under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse i slutningen af adjunktforløbet. Lektor (Associate professor) Arbejdsopgaverne vil typisk omfatte undervisning, faglig udvikling og tilsvarende opgaver inden for DTU Diploms formål samt deltagelse i udviklingsprojekter efter DTU Diploms nærmere bestemmelse. Til stillingen som lektor hører systematisk supervision og vejledning af adjunkter. Arbejdsopgaverne er undervisning, udvikling og innovation. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan variere og planlægges i samarbejde med lektorens leder. Arbejdet med undervisning og uddannelse vil typisk optage op til 80 % af arbejdstiden. Kvalifikationsniveauet for lektorer skal svare til det, der opnås på grundlag af en 3-årig ansættelse som adjunkt, men vil også kunne være opnået på anden måde. Lektorstillingen er normalt en varig stilling, som forudsætter et afsluttet adjunktforløb ved DTU eller en anden ingeniøruddannelsesinstitution. At kvalifikationsniveauet for lektorer kan være opnået på anden måde betyder, at ansøgeren kan have opnået sine forudsætninger for lektorbedømmelse på anden vis. Kvalifikationskravet for en lektorstilling svarer til det niveau, der kan opnås gennem ansættelse som adjunkt, og stillingens kvalifikationskrav: Undervisningserfaring og undervisningsmæssige kvalifikationer på niveau med de, der opnås via deltagelsen i pædagogisk opkvalificerende kurser Evne til at bidrage til centerets nationale og internationale samarbejder, herunder formidling af udviklingsresultater.. Ved ansættelse kan der også stilles andre kvalifikationskrav, f.eks. i forhold til viden- og teknologioverførsel, samt f.eks. patentering og samarbejde med eksterne parter. Ingeniørdocent (Professor) Arbejdsopgaverne vil typisk omfatte undervisning og udviklingsarbejde på højt fagligt niveau, faglig og pædagogisk fornyelse, herunder at omsætte ny viden til ajourføring af uddannelserne, udvikling af nye uddannelsestilbud og faglige specialer, udbygning og koordinering indadtil og 10

11 udadtil af fagligt samarbejde, pædagogisk vejledning/supervision af adjunkter samt bedømmelsesarbejde og andre opgaver inden for institutionens formål. Ingeniørdocentstillingen er en tidsubegrænset stilling ved DTU Diplom, hvor arbejdsopgaverne er undervisning, udviklingsarbejde og innovation. Fordelingen mellem de forskellige opgaver kan for den enkelte ingeniørdocent i perioder variere efter DTU Diploms bestemmelse. Stillingen som ingeniørdocent slås op, hvor der er særligt krævende ledelsesmæssige opgaver at løse på DTU Diplom. Der skal ved besættelsen af stillingen lægges afgørende vægt på, om ansøgeren har dokumenteret undervisningserfaring/formidlingserfaring på højt niveau samt udviklingsarbejde eller videnskabelig produktion på højt niveau, herunder videreudvikling af fagområdet. Erhvervsmæssig beskæftigelse, der har givet tilsvarende forudsætninger for varetagelse af arbejdsopgaverne knyttet til stillingen, kan indgå i vurderingen. Der lægges herudover vægt på en vurdering af vedkommendes varetagelse af projektledelse, undervisningstilrettelæggelse og evt. andre ledelsesfunktioner. I særlige tilfælde kan der afhængig af fagets art lægges vægt på andre kriterier, f.eks. en original og konstruktiv indsats eller andet publiceret arbejde på højt niveau. Særligt om ansættelseskrav Ingeniørdocentstillinger kan besættes med kvalificerede ansøgere med min. 10 års relevant erhvervserfaring. Det forventes at ansøgeren har de nødvendige pædagogiske kvalifikationer, men om nødvendigt vil der til stillingen blive knyttet pædagogisk uddannelse, således at ingeniørdocenten fagligt opkvalificeres til at undervise. Stillingsindhold Der forventes en særlig indsats inden for udvikling og innovation og et potentiale for udviklingsmæssig ledelse. Generelt set forudsættes en indsats i forlængelse af stillingens kvalifikationskrav: En høj grad af original udviklingsproduktion på internationalt niveau, der vil kunne medvirke til en videreudvikling af det pågældende fagområde En dokumenteret erfaring på mindst et af følgende felter: o Udviklingsledelse, herunder varetagelse af ledelsesopgaver i nationale eller internationale projekter og programmer, kongresser mv. o Undervisningserfaring på forskellige niveauer samt potentiale for at blive en succesrig underviser. o Innovation, herunder opbygning af patentområder, anvendelse af udviklingsresultater i erhvervs- eller forskningsmæssig sammenhæng mv. 11

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2007 Cirkulære af 13. juni 2007 Perst. nr. 055-07 PKAT nr. J.nr. 06-335-21 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger FACULTY OF HEALTH AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er en opdatering af vejledningen fra august 2010 AU HR, Health Aarhus Universitet Katrinebjergvej

Læs mere

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde

2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015. Styrelsen for Videregående Uddannelser. Nils Agerhus. /Celina Vestergaard Bryde Bekendtgørelse om stillingsstruktur for kunstnerisk/videnskabeligt personale ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus samt Designskolen

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2004 Cirkulære af 22. december 2004 Perst. nr. 064-04 PKAT nr. J.nr. 02-335-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter

Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter Cirkulære om protokollat om Visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter 2015 Cirkulære af 18. september 2015 Modst. nr. 044-15 J.nr. 2015-1513-0168 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 2010 Cirkulære af 5. juli 2010 Perst. nr. 024-10 J.nr. 08-335-13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE VEJLEDNING FOR ANSØGERE til videnskabelige stillinger DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET August 2010 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Vennelyst Boulevard 9 8000 Århus C Tlf.: 89421122

Læs mere

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren

Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren AARHUS UNIVERSITET HEALTH Notat Revideret maj/august 2014 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i

Læs mere

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016

LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 LØNSTRUKTUR FOR VIDENSKABELIGE MEDARBEJDERE Oktober 2012 DTU Diplom stillinger tilføjet oktober 2013 Professor A+/B+ tilføjet november 2016 Afsnit A, E, F, G og H er gældende for alle videnskabelige medarbejdere

Læs mere

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET VEJLEDNING for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET MAJ 2010 Indhold 1. Om VIP-stillinger... 3 Ansøgningen... 3 Online ansøgning... 3 Bedømmelsesudvalg/Sagkyndig

Læs mere

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne

Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved sektorforskningsinstitutionerne 2010 Cirkulære af 22. september 2010 Perst. nr. 029-10 J.nr. 09-335-16 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen

Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger Universitets- og Bygningsstyrelsen Notat Stillingsstruktur 2007 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes for

Læs mere

Til dekanatet. Vedr.:

Til dekanatet. Vedr.: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til dekanatet SAGSNOTAT 1. JULI 2010 Vedr.: Anvendelse af vejledere og eksaminatorer på bachelorkandidat-

Læs mere

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger

VEJLEDNING. for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger VEJLEDNING for ansøgere til VIP- og DVIP-stillinger DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET MARTS 2008 Indhold 1. Om VIP-stillinger side 3 Ansøgningen side 3 Bedømmelsesudvalg/Sagkyndig

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret?

Spørgsmål Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel til at forlænge ansættelserne eller om dette skal afvente cirkulæret? Notat Modtager(e): Alle universiteter og svar til notat af 28. juni 2013 om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Det er ikke tydeligt om notatet giver mulighed for/hjemmel

Læs mere

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts

Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts Notat Opslags-, bedømmelses- og ansættelsespolitik ifm. videnskabelige stillinger på Arts 1. Formål og baggrund 1 2. Politik for stillingsopslag 2 3. Politik for bedømmelsesproces 3 3.1. Bedømmelsesudvalgenes

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG vedrørende ansættelse af videnskabeligt personale ved ASB HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET MARTS 2010 1 INDHOLD 1. Regelgrundlaget 2. Bedømmelses formål 3. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020

US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 US AARH AARHUS UNIVERSITETS HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 Besluttet den 15/3 2016 1 AU s handleplan for flere kvinder i forskning Aarhus Universitet har samlet set en kendt udfordring

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter

Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter Generelle bemærkninger I dette notat fastlægges stillingsstrukturen og indholdet i de stillingskategorier, der kan benyttes

Læs mere

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH VEJLEDNING TIL BEDØMMELSESUDVALG OM ANSÆTTELSE AF VIDENSKABELIGT PERSONALE Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Formål... 2 2. Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet

Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns Universitet K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T XXX. FEBRUAR 2012 Vedr.: Tidsbegrænsede ansættelser praksispapir som supplement til retningslinje vedrørende rekruttering og ansættelse på Københavns

Læs mere

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health

Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health Vejledning til Bedømmelsesudvalg, Faculty of Health - ved udarbejdelse af bedømmelser til brug for ansættelser inden for stillingsstrukturen. Dato: 23. april 2014 Ref: plls Vejledningen er til brug for

Læs mere

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

Forsknings- og undervisnings-stillinger ved. Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU RLL/KOK 230316 Forsknings- og undervisnings-stillinger ved Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Overordnede kvalifikationskrav 2 Stillingskategorier

Læs mere

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015

BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 BEK nr 990 af 28/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2

1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 NOTAT Professoratspolitik på Arts Indhold 1. PROFESSORATSPOLITIK... 2 1.1 Baggrund... 2 1.2 Professorater ift. øvrige hovedområder og universiteter... 2 1.3 Strategiske målsætninger fra 2013... 3 1.4 Anvendelse

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242.

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (ansættelsesbekendtgørelsen) 13. marts Nr. 242. Senest opdateret af HR&O 15. maj 2012 I forbindelse med ikrafttrædelse af ny ansættelsesbekendtgørelse pr. 1. april 2012 har Københavns Universitet fastlagt nedenstående supplerende bemærkninger til bekendtgørelsen.

Læs mere

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler

Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler Notat om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Indledende bemærkninger Revisionen af stillingsstrukturen er sket inden

Læs mere

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08

HK erne på DTU. i forhold til Strategi 2003-08 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2003-08 FORORD DTU formulerede omkring årsskiftet 2002-2003 en strategi for årene 2003-2008. Strategien gælder naturligvis for al aktivitet på DTU i perioden og er

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Cirkulære om. Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet

Cirkulære om. Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet Cirkulære om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved Danmarks Biblioteksskole under Kulturministeriet 2000 1.3.25 INDHOLD Side CIRKULÆRE Bemærkninger til protokollat om stillingsstrukturen...

Læs mere

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet D E T T E K N I S K - N AT U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 9 1 0 0 A A L B O R G Supplerende regler vedr. ansættelse af videnskabeligt personale ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes:

I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 16. maj 2015, fastsættes: Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner I medfør af 13, stk. 1, i lov om maritime uddannelser,

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1

INTERNT GEUS-NOTAT Side 1 Side 1 Til: SU og intranettet Fortroligt: nej Fra: Sekretariatet Dato: Oktober 2012 Kopi til: J.nr. GEUS: 014-00193 Emne: Vejledende retningslinjer for faglig bedømmelse til seniorforsker og seniorrådgiver

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Aalborg Universitet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Notat om stillingsstruktur ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 1. Generelle bemærkninger Stillingsstrukturen omfatter lærere, der med

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13

HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 HK erne på DTU i forhold til Strategi 2008-13 Forord: I 2008 er DTU s strategi blevet revideret og gælder nu for årene 2008-2013. HK-klubberne for kontor/laborant på DTU ønsker også denne gang at forholde

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Politik for frikøb til forskning

Politik for frikøb til forskning Politik for frikøb til forskning Baggrund og formål Bestræbelsen på at opnå yderligere ekstern finansiering af instituttets aktiviteter er et af de vigtigste strategiske mål for Institut for Æstetik og

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet 2000 1.3.1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Bemærkninger til protokollat om stillingsstrukturen... 1 Bemærkninger

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Copenhagen Business School

Copenhagen Business School Copenhagen Business School Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Sekretariatet. Universiteternes karrierehåndtering: Tab af talent og faldende kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser

Sekretariatet. Universiteternes karrierehåndtering: Tab af talent og faldende kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser Sekretariatet Universiteternes karrierehåndtering: Tab af talent og faldende kvalitet i de forskningsbaserede uddannelser Den 24. januar 2012 Sagsnr. S-2012-100 Dok.nr. D-2012-1629 bba/ka På trods af universitetslovens

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik. I. Ansættelseskrav. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 2. januar 1990 om ansættelse af medarbejdere ved Ilisimatusarfik I medfør af 3 nr. l i landstingslov nr. 3 af 9. maj 1989 om Ilisimatusarfik fastsættes herved følgende

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole BEK nr 1065 af 04/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering

Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering SEPTEMBER 2014 Adjunktansættelser og lektorkvalificeringicering Ny stillingsstruktur Tværgående Uddannelsesudvikling, Kirsten Larsen HR og Kommunikation, jura&forhandling Adjunktansættelser i UCL Adjunktansættelser

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

Udkast. Kapitel 1 Formål

Udkast. Kapitel 1 Formål Udkast Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole I medfør af 22, stk.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere NOTAT

AARHUS UNIVERSITET. Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere NOTAT NOTAT Arts strategi for rekruttering af nye VIP-medarbejdere Baggrund og formål Fremragende medarbejdere og studerende spiller en altafgørende rolle for fakultetets fremtidige udvikling. Ikke mindst gælder

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet SAS seminar den 5. maj 2011 Strategisk ressourcestyring i staten Stig Juhl Madsen Underdirektør Økonomi og regnskab Risø Campus Lindholm DANA Høvsøre Lyngby Campus SCION-DTU

Læs mere

Vejledning for ansøgere

Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere Vejledning for ansøgere i forbindelse med ansættelse af videnskabeligt samt teknisk administrativt personale ved Health, Aarhus Universitet Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health

Læs mere

Lønguide 2015 for offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. april 2015 til 30. september 2015. dm.dk

Lønguide 2015 for offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. april 2015 til 30. september 2015. dm.dk Lønguide 2015 for offentligt ansatte DM ere gældende fra til 30. september 2015 dm.dk INDHOLD 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt

Læs mere

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr.

BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, j.nr. BEK nr 762 af 25/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser,

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Syddansk Universitet 1 Indhold Status om ligestilling fra Syddansk Universitet 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Syddansk Universitet Vores gode eksempler

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift: Dansk Dyrlægeforening for A mod Personalestyrelsen for Det Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING

FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING FAKULTETETS OG INSTITUTTERNES HANDLEPLAN FOR FLERE KVINDER I FORSKNING 2016-2020 AARHUS AU UNIVERSITET HEALTH 2 FORORD Formålet med denne handleplan er at fremme en bedre kønsmæssig balance blandt VIP

Læs mere

Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU

Aftale om løn efter principperne om ny løn til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Aftale om løn efter principperne om "ny løn" til videnskabelige medarbejdere på Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Nye lønsystemer i staten Pr. 1. januar 1998 indførtes Nye lønsystemer i staten

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL VIDENSKABELIGE OG TEKNISK-ADMINISTRATIVE STILLINGER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH

VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL VIDENSKABELIGE OG TEKNISK-ADMINISTRATIVE STILLINGER VED AARHUS UNIVERSITET, HEALTH VEJLEDNING FOR ANSØGERE TIL VIDENSKABELIGE OG TEKNISK-ADMINISTRATIVE STILLINGER Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra 1. marts 2016 INDHOLD 1. Målgruppe...2 2. Ansøgning og dokumentation...2

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse 1998 INDHOLD Side Cirkulære om stillingsstruktur ved Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse...1 Protokollat

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår

Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår Kompetenceudviklingsforløb for adjunkter 2015, forår hvad? Den organisatoriske ramme for adjunkt-kvalificeringen i UCSJ (24/03) Formålet med dagen er at få etableret et netværk af adjunkter i UCSJ og diskutere

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Sagsbehandler: Gitte Duemose Udkast til retningslinjer for undervisningsportfolio ved besættelse af videnskabelige stillinger på Københavns Universitet

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort INSTITUT FOR BIOMEDICIN

Det overordnede AU-strategikort INSTITUT FOR BIOMEDICIN Det overordnede AU-strategikort INSTITUT FOR BIOMEDICIN Vision AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Mission Interessenter Gennem forskning samt

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015

Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol. HR december 2015 Retningslinjer for bedømmelse og ansættelse ved opslag af docentstillinger på Metropol HR december 2015 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund 3 2.0 Opslag og internt ansættelsesudvalg 3 3.0 Opslag og ansøgninger

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere September 2004 BILAG 5 Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællesleder og afdelingsleder ved Ledøje-Smørum Kommunes klub/byggere Formålet med stillings- og funktionsbeskrivelsen er at tydeliggøre, hvilke

Læs mere

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet

En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 21. marts 2006 En ny model for forskningsfinansering med fokus på kvalitet Regeringen har med globaliseringsstrategien foreslået en ny model for forskningsfinansiering,

Læs mere