Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune"

Transkript

1 Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

2 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: Projekt: Oktober 2014 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

3 Indhold Indledning Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Tekniske regneprincipper i den nye model Udgifter Fordelingsnøgler Beregning af enhedsbeløb Sund aldring Tre forskellige forudsætninger...10

4 Indledning I dette notat præsenteres forslaget til en ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune, som KORA har udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Viborg Kommune. Forslaget bygger blandt andet på erfaringerne fra KORAs landsdækkende analyse af kommunernes demografimodeller på ældreområdet samt analyser og konsekvensberegninger udarbejdet specifikt for Viborg Kommune. Indledningsvis redegøres for, hvad en demografimodel er. Derefter vurderes Viborg Kommunes nuværende model i forhold til andre kommuners demografimodeller på ældreområdet. Efterfølgende redegøres for de tekniske regneprincipper i den nye model. Afslutningsvis præsenteres og sammenlignes de økonomiske konsekvenser ved indarbejdelse af tre forskellige forudsætninger i modellen. 1 Hvad er en demografimodel? En demografimodel er en model, der i budgetprocessen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af demografiske ændringer for et sektorområdes budget efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. På ældreområdet tager demografimodellen højde for befolkningens ændrede sundhedstilstand (sund aldring). Figur 1 Definition og afgrænsning af en demografimodel Demografi Demografi -model Sektorbudget Tildelingmodel Institutionsbudgetter En demografimodel fokuserer således på de forventede økonomiske konsekvenser af demografiske ændringer. Der er i lighed med andre sektorområder - mange andre faktorer end demografi, der påvirker sektorbudgettet på ældreområdet. Faktorerne er fx: sygehusenes udskrivningspraksis udviklingen i konkrete diagnosegrupper fx demens opgaveflytning mellem kommuner og regioner nye velfærdsteknologier og hjælpemidler genoptræning og rehabilitering effektiviseringer politiske beslutninger lokalt og nationalt. Der tages ikke højde for disse faktorer i en demografimodel. 4

5 Rent teknisk består en demografimodel på ældreområdet af en pris pr. borger (enhedsbeløb), som ganges med antallet af nye borgere. Enhedsbeløbet udtrykker de forventede udgifter pr. borger til pleje og omsorg ved et serviceniveau som i dag. Modellen er illustreret i nedenstående figur. Figur 2 Grundprincippet i en demografimodel Beløb pr. borger/ældre (enhedsbeløb) Antal nye borgere/ældre Økonomisk konsekvens for ældreområdet I afsnit 3 redegøres yderligere for de tekniske regneprincipper i forslaget til den nye demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 2 Viborg Kommunes nuværende model KORA gennemførte i 2013 en landsdækkende analyse af kommunernes demografimodeller på ældreområdet. Analysen viste, at der er store forskelle imellem kommunernes demografimodeller, herunder de økonomiske konsekvenser modellerne beregner 1 Det fremgik bl.a. af analysen, at der er store forskelle imellem de enhedsbeløb dvs. den beregnede merudgift ved en stigning på én ekstra 70-årig, 80-årig og 90-årig modellerne beregner. I den følgende tabel sammenlignes enhedsbeløbene i Viborg Kommunes nuværende model med enhedsbeløbene fra den landsdækkende analyse. Det fremgår af tabellen, at Viborg Kommunes nuværende enhedsbeløb er over gennemsnittet. Den nuværende model er altså dyrere end gennemsnittet. Enhedsløbene for de 80- og 90-årige er endvidere på niveau med gennemsnittet for den højeste tredjedel. Tabel 1 Kommunernes enhedsbeløb (Gennemsnit i kr. pr. gruppe) Laveste tredjedel Mellemste tredjedel Højeste tredjedel Samlet gennemsnit Viborg Kommune 70-årige årige årige Det fremgik endvidere af KORAs landsdækkende analyse, at de beregnede udgifter bliver signifikant højere jo flere og større budgetområder, der inkluderes i demografimodellen. Forskellene imellem enhedsbeløb i Viborg Kommunes model og gennemsnittet skal derfor primært findes i, hvor stor en del af ældreområdet, der inkluderes i demografimodellerne. Viborg Kommunes nuværende demografimodel indeholder stort set hele ældrebudgettet. Modellen justerer således i højere grad hele budgetrammen for området og ikke kun snævert de udgifter, der relaterer sig klart til ændringer i demografien. 1 Budgetlægning på ældreområdet. Kortlægning af kommunernes demografimodeller og enhedsbeløb, KORA, Rapporten er tilgængelig på 5

6 3 Tekniske regneprincipper i den nye model De efterfølgende afsnit beskriver de tekniske regneprincipper i forslaget til Viborg Kommunes nye demografimodel på ældreområdet. Det overordnede princip i den nye demografimodel er, at modellen beregner et beløb pr. borger (et enhedsbeløb), som udtrykker de forventede udgifter pr. borger til pleje og omsorg ved et serviceniveau som i dag. Når man ganger enhedsbeløbet med antallet af nye ældre fås den budgetmæssige konsekvens for ældreområdet Principperne i den nye demografimodel kan beskrives i følgende tre trin: 1. Først bestemmes det, hvilke udgifter der skal være med i modellen og dermed automatisk fremskrives, når der kommer flere ældre borgere i Viborg Kommune. Der inkluderes udgifter, der er afhængige af den demografiske udvikling i Viborg Kommune og således fx ikke faste udgifter til ledelse. Efterfølgende beregnes der en fordelingsnøgle, som anvendes til at fordele de inkluderede udgifter på forskellige aldersgrupper. Ved at fordele udgifterne på forskellige aldersgrupper (femårsaldersgrupper) tages der i modellen højde for, at plejebehovet generelt er stigende med stigende alder der gives altså flere penge til ældreområdet, når der fx kommer en ny borger på 90 år sammenlignet med en borger på 70 år. 2. Andet trin er beregningen af enhedsbeløb for femårsaldersgrupper. Enhedsbeløbet er det ekstrabudget, der gives til ældreområdet, når der kommer en ekstra ældre borger i Viborg Kommune. Enhedsbeløbet beregnes ved at dividere de udgifter, der blev fordelt på femårsaldersgrupper i beregningstrin 1, med befolkningstallet i gruppen. Enhedsbeløbet udtrykker således udgiften pr. ældre borger i kommunen eller med andre ord udgiften pr. potentiel bruger på ældreområdet. Her beregnes også den budgetmæssige konsekvens af, at befolkningen bliver stadig sundere sund aldring. Princippet er her, at der skal leveres mindre og mindre pleje og omsorg i takt med at befolkningen bliver sundere og følgelig også bruges færre og færre penge. 3. Endeligt fremskrives budgettet på ældreområdet ved at gange antallet af nye ældre borgere i Viborg Kommune (jf. kommunens befolkningsprognose) med enhedsbeløb og fratrække justeringen for sund aldring. De tre trin uddybes i de følgende afsnit. 6

7 3.1 Udgifter Man kan overordnet set inddele udgifterne i tre forskellige grupper ud fra, hvor afhængige udgifterne er af ændringer i kommunens demografi og følgelig, hvordan de skal inkluderes i en demografimodel på ældreområdet jf. Tabel 2. KORA har taget udgangspunkt i denne opdeling samt erfaringer fra KORAs øvrige analyser i samarbejdet med Viborg Kommune om en afgrænsning af udgifter i Viborg Kommunes nye demografimodel. Jævnfør udgiftstyperne i tabellen er det således kun de demografiafhængige udgifter, der inkluderes i den nye demografimodel og dermed kun de demografiafhængige udgifter, der budgetfremskrives. Tabel 2 Udgifter opdelt i forhold til, hvor afhængige de er af demografi Demografiafhængige udgifter Udgifterne følger klart ændringer i demografien i kommunen - også små ændringer. Udgifterne inkluderes i demografimodellen, som år for år justerer finansieringen i forhold til ændringer i demografien. Springvis faste udgifter Udgifterne er i mindre grad afhængige af ændringer i demografien og vil således tilpasses, når der opleves større demografiske ændringer eller ved akkumulering over år. Finansieringen af udgifterne fastlægges udenfor demografimodellen. Faste udgifter Udgifterne er i udgangspunktet ikke afhængige af den demografiske udvikling i kommunen. Finansieringen af disse udgifter sker udenfor en demografimodel. Fordelingen mellem udgifter som henholdsvis indgår og ikke indgår i forslaget til en ny demografimodel fremgår af den følgende tabel. Tabel 3 Udgifter som henholdsvis indgår/ikke indgår i modellen Hjemmepleje Sygepleje Madservice Aktivitet Hjælpemidler Træning Udgifter i modellen Ikke med i modellen I alt Anm.: Udgifter til plejecenterområdet behandles nedenfor. De overordnede grupper af udgifter, som indgår i forslaget til den nye model, er hjemmeplejen inkl. midlertidige pladser, sygeplejen ekskl. akutteam, plejecentre, madservice ekskl. servicegruppen, transport til aktiviteten, hjælpemidler ekskl. hjælpemiddelservice, træning, administrationen, intern vikarkorps, tildeling, rehabiliteringscenter, andre sundhedsudgifter, tandpleje, fælles udgifter (forsikring m.m.) og særlig dyre enkelt sager. De overordnede udgifter, som ikke indgår i forslaget til den nye model, er faste udgifter (art 2 og 4) som vand og varme, social- og sundhedselever, aktiviteten, forebyggende hjemmebesøg, servicegruppen (madservice), hjælpemiddelservice, akut team, mellemkommunale betalinger, ledelse (strategiske ledere, gruppekoordinatorer m.fl.), ældreboliger, innovationscenter og udviklingspulje. 7

8 Der skal endvidere tages politisk stilling til, om plejecentrene skal inkluderes i modellen eller ej - henholdsvis med og uden kompensation for ophobning i hjemmeplejen. De økonomiske konsekvenser ved de forskellige valg af forudsætninger fremgår af afsnit Fordelingsnøgler Generelt er behovet for ældrepleje og omsorg stigende med stigende alder. Det betyder også, at udgiftsbehovet i forhold til den enkelte borger generelt er stigende med stigende alder. For at tage højde herfor i Viborg Kommunes demografimodel, konstrueres modellen således, at der tildeles flere midler til ældreområdet, når der kommer fx en 90-årig mere i kommunen sammenlignet med en 80- eller 75-årig. Første skridt er således at beregne en fordelingsnøgle, som fordeler de udgifter, der jf. ovenfor inkluderes i Viborg Kommunes nye demografimodel, på forskellige aldersgrupper. Der laves en fordelingsnøgle for hvert af de største budgetområder på ældreområdet, der fordeler udgifterne på femårsaldersintervaller. Fordelingsnøglerne er beregnet ud fra aktivitetsdata i Viborg Kommunes omsorgssystem og fremgår af nedenstående tabel. Tabel 4 Fordelingsnøgler i demografimodellen 2013 (antal, pct.) Hjemmepleje (Timer/%) Sygepleje (Timer/%) Madservice (Pers./%) Aktivitet (Timer/%) Hjælpemidler (Pers./%) Træning (Pers./%) 0-64 år (15) (15) 104 (11) - (11) (82,0) 35 (25) år (7) (8) 48 (5) 267 (5) (6,1) 12 (9) år (10) (10) 68 (7) 456 (7) (4,4) 16 (11) år (14) (16) 133 (14) 619 (14) (3,2) 16 (11) år (18) (20) 202 (22) 710 (22) (2,2) 28 (20) år (20) (19) 198 (21) 646 (21) (1,4) 21 (15) år (11) (10) 119 (13) 300 (13) 502 (0,5) 10 (7) 95+ år (4) (3) 50 (5) 56 (5) 132 (0,1) 3 (2) I alt (100) (100) 922 (100) (100) (100) 141 (100) Aktivitet visiteret af Viborg Kommune indenfor relevante delområder på ældreområdet fremgår af Tabel 4. Tabellen viser aktivitet, der er visiteret af kommunen til borgere i femårsaldersgrupper. Der er således fx visiteret i alt godt timers hjemmepleje heraf er fx knap timer leveret til borgere imellem år svarende til 18 pct. 18 pct. af budgettet til hjemmeplejen fordeles således til denne aldersgruppe. 8

9 Fordelingen af udgifterne inkluderet i den nye demografimodel ved hjælp af de beregnede fordelingsnøgle fremgår af Tabel 5. Tabel 5 Udgifter fordelt på områder og alder 2014 (i kr., pct.) Hjemmepleje (Timer/%) Sygepleje (Timer/%) Madservice (Pers./%) Aktivitet (Timer/%) Hjælpemidler (Pers./%) Træning (Pers./%) 0-64 år (15) (15) (11) 0 (11) (82,0) (25) år (7) (8) 760 (5) 316 (5) (6,1) (9) år (10) (10) (7) 540 (7) (4,4) (11) år (14) (16) (14) 733 (14) (3,2) (11) år (18) (20) (22) 839 (22) 910 (2,2) (20) år (20) (19) (21) 765 (21) 572 (1,4) (15) år (11) (10) (13) 355 (13) 220 (0,5) (7) 95+ år (4) (3) 791 (5) 66 (5) 58 (0,1) 510 (2) I alt (100) (100) (100) (100) (100) (100) 3.3 Beregning af enhedsbeløb Enhedsbeløbene er det ekstra budget, som demografimodellen tilfører ældreområdet hver gang, der kommer en ekstra ældre borger i Viborg Kommune. Den samlede budgetmæssige konsekvens beregnes således ved at gange enhedsbeløbet for hver femårsaldersgruppe med befolkningsudviklingen i hver gruppe jf. Viborg Kommunes befolkningsprognose. Enhedsbeløbet er beregnet ved at dividere de fordelte udgifter på ældreområdet jf. Tabel 5 med det aktuelle befolkningstal i Viborg Kommune. Enhedsbeløbet udtrykker således det eksisterende budget på ældreområdet pr. borger. De beregnede enhedsbeløb fremgår af Tabel 6. Tabel 6 Enhedsbeløb fordelt på områder og aldersgrupper (i kroner) Hjemmepleje Sygepleje Madservice Aktiviteten Hjælpemidler Træning 0-64 år år år år år år år år Anm.: Enhedsbeløbene på hjælpemiddelområdet er ens for alle aldersgrupper, da fordelingsnøglen er andelen af borgere i hver enkelt aldersgruppe. I alt Det fremgår fx af Tabel 6, at ældreområdet tildeles yderligere ca kr. til ydelser i hjemmeplejen, når der kommer en ekstra årige borger i Viborg Kommune. Området tildeles ca kr. til ydelser i sygeplejen. Samlet set tildeles ældreområdet knap kr., når der kommer en borger i denne aldersgruppe. Enhedsbeløbene stiger med stigende alder og dermed med stigende plejebehov. 9

10 3.4 Sund aldring Der justeres i demografimodellen for den positive udvikling, som man lige nu ser i befolkningens generelle sundhedstilstand. Det man også kalder for sund aldring. Konkret justeres der for sund aldrings-effekten med baggrund i udviklingen i befolkningens levetid. Det er KORAs vurdering, at denne metode med den eksisterende viden om sund aldring, er den mest underbyggede. Med denne metode reduceres det budgetbeløb, som tildeles ældreområdet så længe Danmarks Statistiks modeller forudser en stigning i danskernes middellevetid. De beregnede effekter i Viborg Kommune fremgår af nedenstående tabel. Tabel 7 Effekter af sund aldring i budget 2015 ved ny demografimodel (i kr.) Hjemmepleje Sygepleje Madservice Aktiviteten Hjælpemidler Træning Total 0-64 år år år år år år år år I alt Tre forskellige forudsætninger Der skal som nævnt i afsnit 3.1. tages politisk stilling til, om plejecentrene skal inkluderes i modellen. I det følgende præsenteres de økonomiske konsekvenser ved tre forskellige forudsætninger. Forudsætningerne er: Model 1: Plejecentrene indgår i modellen Model 2: Plejecentrene indgår ikke i modellen Model 3: Plejecentrene indgår ikke i modellen. Der kompenseres for ophobning i hjemmeplejen Det fremgår af KORAs landsdækkende analyse, at kommunerne har forskellige opfattelse af, om udgifterne til plejecentrene er fuldt ud demografiafhængige og dermed af, om de skal være med i en demografimodel eller ej. Eller om udgifterne kan betragtes som springvis faste, og at man dermed tager konkret politisk stilling til udgiftsændringer i sammenhæng med konkrete kapacitetsændringer på plejecenterområdet. Såfremt udgifterne til plejecentrene betragtes som springvis faste, og plejecenterkapaciteten holdes konstant, vil det kunne betyde, at der med uændrede dækningsgrader på plejecentrene kan være brug for ekstra pleje og omsorg i hjemmeplejen. Der kan evt. tages højde for dette ved at inkludere en ekstra budgettilførsel til hjemmeplejen ovenfor i model 3 benævnt som kompensation for ophobning i hjemmeplejen. 10

11 De tre modeller har meget forskellige økonomiske konsekvenser. I tabellen nedenfor sammenlignes enhedsbeløbene i Viborg Kommunes nuværende model med henholdsvis gennemsnittet for hele landet jf. KORAs landsdækkende undersøgelse og beløbene i de tre nye modeller. Tabel 8 Sammenligning af enhedsbeløb (kr.) KORA undersøgelse Samlet gennemsnit Nuværende model Viborg Kommune Model 1 Model 2 Model 3 70-årige årige årige De økonomiske konesekvenser ved de tre modeller og den nuværende model for årene 2015 til 2018 fremgår af den følgende figur. Figur 3 Sammenligning af modellernes økonomiske konsekvenser (i kr.) Nuværende model Model 1 Model 2 Model 3 Forskellen mellem den nuværende model og de nye modeller skyldes primært ændringer vedrørende, hvilke budgetområder der indgår i modellerne. Den nuværende demografimodel har følgende større udgiftsgrupper med som variable. I forslaget til nye modeller indgår følgende udgiftsområder ikke: Akut team Forebyggende hjemmebesøg Ledelse (gruppekoordinatorer, strategiske ledere, budgetansvarlige m.fl.) Innovationscenter Udviklingspulje Social og sundhedselever Hjælpemiddelservice Ældreboliger Plejecentre og plejehjem (Plejecentre indgår i model 1) Aflastning/aktivitet Servicegruppen (madservice). 11

12 Endvidere indgår følgende større udgifter ikke i den nuværende model, hvorimod de indgår i forslaget til en ny model: Tandpleje Særlig dyre enkeltsager. Ud over dette er der i de nye modeller en mere korrekt opdeling mellem de forskellige områder indenfor ældreområdet og dermed også en mere korrekt sammenkobling med fordelingsnøglerne. Dette kan også medvirke til at forklare forskellen mellem den nuværende model og forslaget til en ny model. De beregnede økonomiske konsekvenser ved de tre modeller i år 2029 fremgår af den følgende figur. Figur Sammenligning af modellernes økonomiske konsekvenser (i kr.) Model 1 Model 2 Model

13

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model

Læs mere

Hvordan laver vi demografimodeller på ældreområdet?

Hvordan laver vi demografimodeller på ældreområdet? Temamøde: Hvordan laver vi demogrimodeller på ældreområdet? Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro, KORA Gæst: Leif Gjørtz Christensen, Direktion for Job og Velfærd, Viborg Kommune KORA temamøde Hvordan

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Den automatiserede budgetlægning

Den automatiserede budgetlægning Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Den automatiserede budgetlægning Kortlægning af kommunernes demografimodeller Publikationen Den automatiserede budgetlægning - kortlægning af kommunernes

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Steffen Juul Krahn, Mikkel Munk Quist Andersen, Stinne Aaløkke Ballegaard, Mathilde Hyldahl Dieckmann og Simon Hartwell Christensen Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Analyse

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling

Demografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve

Læs mere

Revision af demografimodellen ældreområdet

Revision af demografimodellen ældreområdet Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.

Indledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1. Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET

PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET Juni 2016 Hvordan er præsentationen opbygget? Formålet med projektet Baggrundsviden Præsentation Økonomiske af modellen konsekvenser Processen for budgetopfølgning

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen

Notat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen

Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen En analyse af de økonomiske konsekvenser af initiativer igangsat i hjemmeplejen i Egedal Kommune i løbet af 2015 Rehabiliterende

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune

Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...

Læs mere

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Sammenlignende analyse og inspiration til justeringer Med folkeskolereformen ændres en række vilkår for kommunernes folkeskoler. Elevernes ugentlige

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Befolkningsprognose 2015

Befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse

Læs mere

Spareplan får hjælp af demografisk medvind

Spareplan får hjælp af demografisk medvind Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente

Læs mere

Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag

Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Underbilag D til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Forudsætninger for beregningen af servicerammen mv. I nærværnede underbilag gøres der rede for de bagvedliggende forudsætninger og præmisser,

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune Den 6.august 2015/ Makj Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027 Indhold 1. Indledning... 1 2. Status på antallet af plejeboliger i kommunen... 2 3. Udfordringer på Ældreområdet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

AFRAPPORTERING AF PILOTFORLØB I KOMMUNERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

AFRAPPORTERING AF PILOTFORLØB I KOMMUNERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL AFRAPPORTERING AF PILOTFORLØB I KOMMUNERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 INDLEDNING Regeringen og KL har i samarbejde med 14 kommuner gennemført tre pilotforløb om

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013 Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.

Læs mere

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold

Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Status på plejeboliger i Varde Kommune Indhold Venteliste til plejeboliger...1 Belægningsprocenter og antal måneder med tomgangshusleje...2 Betaling til og fra kommunen for brug af plejeboligpladser...4

Læs mere

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Fakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de

Læs mere

DEMOGRAFIMODELLER FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

DEMOGRAFIMODELLER FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DEMOGRAFIMODELLER FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 HVAD ER EN DEMOGRAFIMODEL, OG HVAD KAN DEN BRUGES TIL? God økonomistyring skal bidrage til at synliggøre og frigøre

Læs mere

Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet. Indhold. 1. Resumé. 2. Baggrund. 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling

Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet. Indhold. 1. Resumé. 2. Baggrund. 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling 4. Beregning af budgetbehov - demografiregulering 4.1 Demografiregulering

Læs mere

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser

Varde Kommune. Status på midlertidige boliger, plejeboliger. og daghjemspladser Varde Kommune Status på midlertidige boliger, plejeboliger og daghjemspladser Indholdsfortegnelse: Baggrund s. 3 1. Indledning s. 4 2. Nuværende struktur og kapacitet på midlertidige -, plejeboliger og

Læs mere

Notat. Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 23. Februar 2015

Notat. Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode SOCIAL OG SUNDHED. Dato: 23. Februar 2015 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 23. Februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort j.nr.: 00-30-00-S00-1-15 rer Notat Demografi- & Budgetmodellen (DBM) Struktur og Metode Indhold 1

Læs mere

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben

KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben Center for Sundhed & Pleje KAPACITETSANALYSE Plejeboliger April 2016 Centerstaben 1 1. Baggrund og formål Formålet med denne kapacitetsanalyse er At sikre et samlet overblik over plejeboliger i Faxe Kommune

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE

BEFOLKNINGSPROGNOSE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2014-2025 Befolkningspyramide 2014 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2025 set i forhold til 2014? 95-99 årige 90-94 årige 117 485 34 190 95-99 årige 90-94

Læs mere

Behovsanalyse af plejeboligområdet

Behovsanalyse af plejeboligområdet Behovsanalyse af plejeboligområdet Et naturligt afsæt for en behovsanalyse af plejeboligområdet er udvikling i ældrebefolkningen. Alt andet lige er det naturligt at forvente at med flere ældre og særligt

Læs mere

Bilag 2. Følsomhedsanalyse

Bilag 2. Følsomhedsanalyse Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der

Læs mere

Resultatrapport 2/2012

Resultatrapport 2/2012 Resultatrapport 2/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

Notat Udvikling i det nære sundhedsvæsen

Notat Udvikling i det nære sundhedsvæsen SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Sundhed og Ældre Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk Kontaktpersoner: Anne Christmann Ramsgaard Inge Voer Laursen Dato: 9. september Notat Udvikling

Læs mere

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen:

Området for udsatte børn og unge i Socialforvaltningen står i de kommende år overfor følgende udfordringer, som følge af befolkningsudviklingen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående Økonomi BILAG 18 Demografisk pres udsatte børn og unge 2015 Baggrund Det fremgår af budgetaftale 2014, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Befolkningsprognose 2014

Befolkningsprognose 2014 Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 11. august 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 2. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Befolkningsprognose 2016

Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

Sammenfatning og hovedkonklusioner

Sammenfatning og hovedkonklusioner Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Andreas Ferdinand Hansen Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration Sammenfatning og hovedkonklusioner Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration

Læs mere

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Notat 19. april 1 Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Antallet af asylansøgere er steget markant siden sommeren 1. I 1 blev der givet ca. 19. opholdstilladelser til asylansøgere

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

ØDC Økonomistyring 11-04-2015

ØDC Økonomistyring 11-04-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Gennemgang af. Sundhed og Omsorgs. budgetmodeller

Gennemgang af. Sundhed og Omsorgs. budgetmodeller Gennemgang af Sundhed og Omsorgs budgetmodeller Aarhus Kommune juni 2016 Side 1 Indhold 1. Indledning og rammesætning... 3 1.1 Gennemgang af Sundhed og Omsorgs budgetmodeller på baggrund af budgetforliget

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv.

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. Økonomi Budget og Regnskab KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. KORA (statslig institution for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har sammenlignet kommunernes serviceniveau og produktivitet

Læs mere

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget

Notat. Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Notat Modtager(e): Velfærdsudvalget og Miljø- og Byudvalget Plejeboligbehov i Albertslund Kommune 2016-2028 I de kommende år sker der en stigning i andelen af ældre borgere i Albertslund Kommune, og der

Læs mere

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019

Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit:

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 4 afsnit: Notat Vedrørende: Notat om valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2017 Sagsnavn: Budget 2017-20 Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-15 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Rehabiliterende hjemmepleje efter Roskilde-modellen

Rehabiliterende hjemmepleje efter Roskilde-modellen Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Rehabiliterende hjemmepleje efter Roskilde-modellen En analyse af de økonomiske konsekvenser af Roskildemodellen for rehabilitering Rehabiliterende hjemmepleje efter Roskilde-modellen

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget:

Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: notat Sundheds- og Omsorgsudvalget Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 258265 Brevid. 1954889 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 13. august

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

NOTAT: Service og produktivitet på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommuner

NOTAT: Service og produktivitet på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommuner NOTAT: Service og produktivitet på ældreområdet i,, og Kommuner - om arbejdet med lokalt forankrede data og supplerende nationalt tilgængelige indikatorer Indhold 1 Indledning og metodiske opmærksomhedspunkter...

Læs mere

1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreområdet Regionale sundhedsudgifter Kommunale plejeboliger Ældreområdet

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune 9-1-5 /0504 (I) 04.05.2004 569739/769742 1 Budget 2005 (-2008) 1. oplæg Sagsfremstilling Med udgangspunkt i den procedure Byrådet vedtog i sag 2-1-3/0304 har administrationen udarbejdet 1. oplæg til budget

Læs mere

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt.

Fremtidsperspektiverne for Sundhed og Ældre kan ses henholdsvis på kort og langt sigt. Faktabeskrivelse Området omfatter indsatser indenfor følgende områder: Drift af plejecentre. Hjemmepleje og hjemmesygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og boligindretninger

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet 2014

Ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet 2014 Ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet 2014 Side 1 af 8 Indledning: I forbindelse med det vedtagne budget 2014, har det været nødvendigt, at revidere den vedtagne ressourcetildelingsmodel på plejeboligområdet.

Læs mere

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012

HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Side 1 HANDLEPLAN I RELATION TIL RESULTATERNE FRA ORGANISATIONS EVALUE- RINGEN OG TRIVSELSUNDERSØGELSEN I SUNDHED OG OMSORG OKTOBER NOVEMBER 2012 Baggrund: Handleplanen tager sit afsæt i resultaterne fra

Læs mere