Implementering af Value-at-Risk i Solvency II

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementering af Value-at-Risk i Solvency II"

Transkript

1 Implementering af Value-at-Risk i Solvency II - en intern models beregningsgrundlag for kapitalkravet til markedsrisiko i et livsforsikringsselskab Kandidatafhandling Cand. merc. FIR Institut for Finansiering Copenhagen Business School Juli 2009 Niels Lodsgaard Simon Slot Vejleder: Søren Agergaard Andersen

2 1 EXECUTIVE SUMMARY INDLEDNING PROBLEMFORMULERING STRUKTUR METODE AFGRÆNSNING SOLVENSKRAV I LIVSFORSIKRINGSSELSKABER Grundlag for regulering af kapitalstruktur Risikokomponenter Livsforsikringsselskaber Kapitalkrav Nøglefaktorer i Solvency II Solvency II standardmodellen Markedsmæssige påvirkninger på kapitalkrav Delkonklusion REDEGØRELSE FOR VALUE-AT-RISK Princippet bag Value-at-Risk Redegørelse for dataantagelser Estimering af volatilitet Delkonklusion VAR MODELLER Mapping Parametrisk VaR Simuleret VaR Delkonklusion CASE: ALM. BRAND LIV OG PENSION Introduktion af selskabet Præsentation af arbejdsportefølje Sammensætning af eksempelporteføljen Porteføljens risiko Identifikation af risikofaktorer Delkonklusion BEREGNING AF VAR FOR PORTEFØLJEN Parametrisk VaR Historisk VaR for porteføljen Sammenligning af VaR for aktiverne VaR for aktiver og passiver Sammenligning af kapitalkrav Delkonklusion KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BILAG

3 OVERSIGT OVER FIGURER Figur 1: Betalingsprofil for livsforsikringsselskab Figur 2: Sammenhæng mellem SCR og MCR Figur 3: Opbygning af beregningsmoduler i Solvency II Figur 4: Illustrativt konjunkturforløb og medfølgende kapitalkravsudvikling Figur 5: Illustration af konfidensniveau for normalfordeling Figur 6: QQ-plot for OMXC Figur 7: Anderson-Darling plot for OMXC Figur 8: Eksempel på kurtosis og skævhed Figur 9: Autokorrelation for OMXC20 på kvadrerede afkast Figur 10: Decayfaktor (λ) Figur 11: Udvikling i standardafvigelser over tid for hhv. LVGG, EVGG og GARCH Figur 12: Grafisk illustration af skift i KRD Figur 13: Grafisk eksempel på mapping Figur 14: Effekten af ikke-lineære instrumenter Figur 15: Surrogate density funktion Figur 16: Illustration af ES i forhold til VaR for en ikke-normalfordeling Figur 17: Prisfunktion for obligationer Figur 18: Rentefølsomhed for aktiverne Figur 19: ALM modellering Figur 20: Historisk 1-års VaR for porteføljen Figur 21: Samlet oversigt over VaR for aktiverne Figur 22: Historisk 1-års VaR for samlet eksponering Figur 23: Ændring af korrelationer over tid for udvalgte risikofaktorer målt ved EVGG Figur 24: Sammenligning af resultat for VaR og SCR mkt (mio. kr.) OVERSIGT OVER TABELLER Tabel 1: Forenklet balance for et livsforsikringsselskab Tabel 2: De tre søjler i Solvency II Tabel 3: Korrelationer i Solvency II standardmodellen Tabel 4: Beregning af renterisiko i Solvency II Tabel 5: Instrumenttyper Tabel 6: Eksempelportefølje Tabel 7: Estimering af passiverne Tabel 8: Eksponering pr. papir i mio. kr. fordelt på risikofaktorer Tabel 9: Var beregnet med forskellige modelvalg Tabel 10: Parametrisk VaR for aktiver og passiver Tabel 11: Korrelationsmatrice for stressede korrelationer Tabel 12: SCR mkt for Alm. Brand LIV (mio. kr.)

4 1 Executive summary By 2012 European insurance companies and pension funds will be faced with the new Solvency II regulation, which is currently under development in the European Union. This thesis investigates the use of Value-at-Risk as a tool to measure market risk in a life insurance company, both from a theoretical point of view and through a case based on the Danish life insurance company Alm. Brand Liv & Pension A/S. From an economical point of view the arguments for regulating the insurance industry are solid. Based on several studies it has been proved that the insurance market is not perfect, and therefore governmental regulation is beneficial for the insurance customers. Solvency II provides the insurance companies with the opportunity to develop internal models to measure their risks, and since it is expected that most companies will get a lower solvency capital requirement with an internal model than with the standard model, most of them will develop internal models. The widest used tool for measuring market risk in financial institutions has for a number of years been Value-at-Risk, and research conducted by the Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS) shows that the majority of the internal models will be based on Value-at-Risk. Value-at-Risk is a risk measurement tool that measures risk as a single amount, based on a given confidence level within a given time period. This thesis studies the different assumptions made by the various Value-at-Risk models, and analyses the case data in respect to these assumptions. Furthermore various Value-at-Risk models are presented, and their strengths and weaknesses are examined. Based on the thesis, it is concluded that the simulated historical delta-gamma Value-at-Risk is the most suitable for the case company, because of the accuracy of the model compared to its computation requirements, without having a level of cyclicality that is too high. Value-at-Risk is, despite its shortcomings, a powerful tool that gives a great overview of the risk of a company, while it also serves as a strategic tool that enables managers to oversee the company, and therefore make better decisions. This is also the main focus of the Solvency II framework, and a reason why the implementation of internal models can be an important step towards improved risk management, ultimately linking the implementation of internal models to increased profits. 4

5 2 Indledning I 2008 blev de globale finansielle markeder for alvor ramt af finanskrisen, der i 2007 blot startede som et problem med restancer på boliglån i USA. Det hidtidige højdepunkt kom i efteråret 2008 hvor en række store velrenommerede finansielle institutioner gik konkurs og dermed sendte tilliden til kapitalmarkederne i bund. Dette medførte en voldsom forøgelse af volatiliteten på tværs af risikoklasser, og skabte nye forestillinger om hvor meget et givent marked kunne flytte sig på kort tid. Frygten for konkurser og store tab på visse aktivgrupper satte øget fokus især på bankernes evne til at leve op til de gældende solvenskrav. Uafhængigt af denne krise blev der i 2007 indført nye krav til hvordan danske pensions- og forsikringsselskaber fremover skal opgøre deres solvensbehov, gennem de såkaldte Solvency 1½ regler. Disse har til formål at klargøre selskaberne til en senere indførelse af en fælleseuropæisk Solvency II lovgivning, der blandt andet skal harmonisere solvenslovgivningen for forsikringsselskaber. Netop finanskrisens forøgelse af markedsrisiko har betydning for forsikringsselskaberne og særligt for livsforsikringsselskaberne er dette vigtigt. Dette skyldes livsforsikringsselskabernes relativt langsigtede forpligtelser og dermed typisk længere investeringshorisont i forhold til eksempelvis skadesforsikringsselskaber. I forbindelse med indførelsen af Solvency II, bliver det muligt at benytte interne modeller til opgørelse af risici, og på baggrund af godkendelse fra myndighederne vil disse kunne erstatte standardmodellen. Indenfor netop markedsrisiko har brugen af Value-at-Risk modeller, i de sidste 10 år, været branchestandard til beregning af finansiel risiko. Solvency II bygger således også på principperne bag en Value-at-Risk metode, men implementerer kun grundlæggende modelegenskaber. Denne afhandling har til hensigt at redegøre for, hvordan en intern model til kvantificering af markedsrisiko i Solvency II vil kunne udformes for et livsforsikringsselskab, ved benyttelse af Value-at-Risk teori, til erstatning af standardmodellen. 5

6 3 Problemformulering Afhandlingens overordnede målsætning er en analyse af Value-at-Risk modeller som grundlag for det kvantitative solvenskrav livsforsikringsselskaber stilles overfor i forbindelse med Solvency II lovgivningen. Indledningsvis undersøges: - Hvad er styrende for lovmæssig regulering af kapitalkrav i livsforsikringsselskaber? - Hvordan er de kvantitative krav til markedsrisiko formuleret i Solvency II? Der er i den kommende solvenslovgivning lagt op til benyttelse af interne modeller til beregning af kapitalkrav. Da Value-at-Risk er et vidt udbredt værktøj til kvantificering af risiko vil det i høj grad blive brugt til sådanne interne modeller. Det er derfor relevant at undersøge disse modellers grundlag yderligere: - Hvad er Value-at-Risk og hvordan kan det modelleres? - Hvilke forudsætninger stilles og hvad viser empiriske undersøgelser af disse? Implementeringsovervejelserne i forbindelse med Value-at-Risk ønskes derefter belyst via et konstrueret eksempel med udgangspunkt i markedsrisikoen for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv & Pension A/S. Dette gøres ved at undersøge følgende: - Hvilke overvejelser kræver beregning af Value-at-Risk for markedsrisiko i et livsforsikringsselskab? - Hvordan er de forskellige Value-at-Risk modellers evne til at estimere tab for ovennævnte eksempel? - Hvad betyder implementeringen af forskellige Value-at-Risk modeller for kapitalkravet? Slutteligt perspektiveres der til betydningen for selskabets samlede risikoindsigt ved implementeringen af Value-at-Risk. 6

7 4 Struktur Afhandlingen er struktureret i to overordnede dele, henholdsvis en teoretisk og en empirisk. I den teoretiske del gennemgås først grundlaget for kapitalkravsregulering. Dernæst følger en gennemgang af kapitalstrukturen for livsforsikringsselskaber, samt en model for hvordan markedsrisici i et sådan selskab forholder sig. Siden gennemgås kravene til estimering af solvensbehov i Solvency II for hhv. standardmodeller og interne modeller. Til sidst ses på solvenskravenes påvirkning ved markedskorrektioner, herunder cykliske udsving. Efterfølgende ses på teorien bag Value-at-Risk for herigennem at beskrive de forudsætninger der gør sig gældende. Dette omfatter en gennemgang af normalfordelingsantagelserne, samt de forskellige metoder til estimering af volatilitet. Derefter gennemgås de forskellige modelleringsgrundlag for Value-at-Risk, hhv. parametriske og simulerede modeller, samt relevante udbygninger af modellerne. I afhandlingens empiriske del anvendes den førnævnte teori til at opstille et eksempel på en aktiv- og passivsammensætning for et livsforsikringsselskab, med udgangspunkt i de risikomæssige forhold der gør sig gældende for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv & Pension. Herefter beregnes Value-at-Risk for eksempelporteføljen ved brug af de forskellige metoder fra den gennemgåede teori. Disse sammenlignes på tværs af beregningsmetoder for at påpege forskelle og udvælge de mest anvendelige teoretiske tilgange. Til slut beregnes solvenskravet for Solvency II standardmodellen og sammenlignes med Valueat-Risk resultaterne, for herigennem at kunne konkludere på Value-at-Risk modellernes anvendelighed som grundlag for en intern model. 7

8 5 Metode Afhandlingens teoretiske grundlag er primært baseret på velafprøvede og grundlæggende finansielle teorier. Modsat stammer Solvency II lovgivningen fra endnu ikke vedtagne lovforslag der stadig revideres løbende, samt diverse working papers. Beregninger af standardmodellen for Solvency II tager således udgangspunkt i de nyeste specifikationer for QIS4 fra marts Beregninger af Value-at-Risk er baseret på en eksempelportefølje, der er konstrueret med udgangspunkt i Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv & Pension. Der er gjort en række forudsætninger om sammensætningen af porteføljen, der baserer sig på informationer fra årsrapporten, bl.a. med hensyn til varigheden og vægten af de enkelte aktivklasser. Således er eksemplet søgt at afspejle den virkelige porteføljes risiko i videst muligt omfang, dog med et langt mindre antal forskellige elementer i porteføljen. For beregning af Value-at-Risk tages gennem hele afhandlingen udgangspunkt i kurser frem til den 31. januar Denne dato benævnes følgende som dags dato. 8

9 6 Afgrænsning Afhandlingen vil kun give et overordnet indblik i Solvency II, og således i stedet fokusere på konsekvenser og ufordringer ved den valgte modellering til kapitalkravsberegning for markedsrisiko. Med hensyn til risici ses alene på markedsrisiko for obligationer, aktier og visse derivattyper, samt hertil knyttet valutarisiko, hvorfor andre risikotyper såsom kredit- og likviditetsrisiko ikke behandles. Afhandlingens problemstilling tager udgangspunkt i et livsforsikringsselskab og afgrænser sig derfor fra at se på problemstillingerne for andre selskabstyper omfattet af Solvency II. Dermed er problemstillingen dog stadig relevant for disse, men sammensætningen af aktiver og passiver vil typisk være meget anderledes, hvorfor problemstillingerne også vil være forskellige. Afhandlingens undersøgelser af forskellige VaR metoder afgrænses fra at teste præcisionen af VaR over tid, såkaldt backtesting. Dette er dog uden tvivl af stor betydning for implementeringen af en intern model og er også omfattet af det nuværende regelforslag for implementeringsprocessen, men ligger udenfor omfanget af denne afhandling. I afhandlingen foretages kun en simplificeret ALM-modellering til risikominimering, da det ligger uden for afhandlingens omfang at foretage en mere kompleks undersøgelse. 9

10 7 Solvenskrav i livsforsikringsselskaber I nærværende afsnit gennemgås en række centrale emner vedrørende opbygningen af et livsforsikringsselskabs kapitalkrav, samt den teoretiske og lovgivningsmæssige begrundelse. Ligeledes vil en teoretisk gennemgang af et sådan selskabs risikoeksponeringer sikre, at Valueat-Risk modelleringer i tilstrækkelig grad opbygges med hensynstagen til dette. 7.1 Grundlag for regulering af kapitalstruktur Økonomisk teori tilsiger, at et perfekt marked automatisk skaber optimal allokering og udnyttelse af et samfunds ressourcer. Ved perfekte markedsbetingelser er der således ikke behov for at anvende nogen form for regulering 1. Markedsregulering kan dog være hensigtsmæssigt i situationer hvor der ikke er tale om et perfekt marked, hvilket i de fleste empiriske undersøgelser viser sig at være tilfældet. Argumentet for denne indgriben begrundes ofte med the public interest theory 2. Forsikringsmarkedet er således, ifølge denne teori, ikke perfekt, og reguleringens hensigt er at intervenere overfor disse imperfektioner, hvilket er i samfundets interesse. Imperfektionerne skyldes oftest asymmetrisk information og eksternaliteter. Derudover kan manglende konkurrence føre til imperfektioner og suboptimalitet. Det er væsentligt at påpege at der ikke er noget endeligt svar på, hvilket niveau for kapitalreserver der er det sande. Således bygger reguleringer på empiriske undersøgelser, og forsøger at finde frem til hvilket niveau der historisk set har været nødvendigt, og hvad der fremadrettet kan forventes at være nødvendigt. Dette vil igen afspejles i modelvalget, da et lavt kapitalkrav ikke nødvendigvis er bedre for et selskab end et højt, eftersom at det lavere kapitalkrav alt andet lige er på bekostning af en højere insolvensrisiko Informationsasymmetri Ved perfekte markeder antages, at der ikke eksisterer asymmetri i informationen hos henholdsvis køber og sælger af et produkt, i dette tilfælde forsikringer, noget der i praksis langt fra er opfyldt. Forsikringstageren har ikke det fulde overblik over forsikringsselskabet og vice versa. Dette gælder både ex ante, ex interim og ex post. Ex post informationerne er dog i sammenhængen ikke af nævneværdig betydning, med mindre der er tale om eksempelvis 1 Arrow et al., Klein,

11 helbredsoplysninger. Forsikringstagerens position overfor forsikringsselskabet er tosidet. På den ene side agerer forsikringstageren debitor, i form af de præmier der indbetales, på den anden side kreditor, ved at de indbetalte præmier er forskudsbetalinger i forhold til en betinget udbetaling. Således er forsikringsselskabets økonomiske situation, herunder risiko for insolvens, relevant for forsikringstageren og kvaliteten af det produkt vedkommende køber. Det er dog meget vanskeligt for forsikringstager at vurdere denne kvalitet, blandt andet som følge af informationsasymmetrien. Eksempelvis har forsikringstageren ikke overblik over de resterende forsikringstagere i det pågældende forsikringsselskab, og har heller ikke overblik over præcist hvordan forsikringsselskabet placerer deres formue. Således er det noget nær umuligt for forsikringstageren at vurdere forsikringsselskabets nuværende og fremtidige økonomiske situation. Indeholder en kontrakt en mulighed for, eller måske ligefrem en tilskyndelse til, adfærdsændring for en part, er der stor risiko for at der opstår moral hazard 3. I tilfældet med livsforsikring er graden af moral hazard nok begrænset fra forsikringstagerens side. Incitamentet til denne adfærdsændring bunder i et principal-agent problem, dvs. en interessekonflikt. Forsikringsselskabets ejere/ledelse kan eksempelvis ændre selskabets risikoprofil til skade for selskabets kreditorer, dvs. forsikringstagerne. Merton (1977) begrunder dette med, at ejerne har en call position i selskabets fremtidige værdi, i form af egenkapitalen, og værdien af denne call øges således ved en forøgelse af selskabets risiko. Der er således modstridende interesser ejerne og forsikringstagerne imellem, hvilket regulering skal forsøge at minimere. Her er det oftest forsikringstageren der forsøges beskyttet, da denne umiddelbart er den svage part Eksternaliteter Ved eksternalitet forstås en effekt af en handling på andre, som ikke er indkalkuleret i prisfastsættelsen. Reguleringen skal således forsøge at mindske de negative eksternaliteter. Livsforsikringsselskaberne har en betydningsfuld position i det finansielle system, og konkurser blandt livsforsikringsselskaber har således væsentlige negative konsekvenser, ikke kun for 3 Moral hazard udtrykker ifølge Jorion (2007) en umoralsk eller uhensigtsmæssig adfærd fra den ene part, der øger sandsynligheden for tab/skade for den anden part. 11

12 selskabet, dets aktionærer og forsikringstagere, men også bredere i det finansielle system gennem investeringer mv. I den senere tid har man således set centralbanker og stater intervenere for at opretholde selskaber. Dette blandt andet med AIG, verdens største forsikringsselskab, der har modtaget cirka 170 milliarder dollars i offentlig bistand for at klare sig gennem den finansielle krise 4. Disse konkursomkostninger betragtes teoretisk set som negative eksternaliteter Konkurrence Ved perfekt konkurrence antages et tilstrækkeligt stort antal købere og sælgere, samt at styrken ikke er fokuseret på en eller få aktører. Som beskrevet af Baldwin et al. (1999) kan afvigelser herfra medføre reduceret udbud, højere priser, monopolistisk afkast, overførsel af velfærd til selskaber fra kunder, koncentration af markedsstyrke samt kartelagtig adfærd, og er ofte et resultat af barrierer i markedet, samt stordriftsfordele. Generelt opstår der stordriftsfordele, når en enhed af et produkt kan tilbydes billigere i takt med et stigende antal enheder. Stordriftsfordele kan i høj grad opnås i livsforsikringsselskaber, begrundet med store tals lov 5. Dette skyldes, at med det øgede antal tilstrækkeligt uafhængige risici forsikret, vil den gennemsnitlige volatilitet pr. enhed falde, og således er det nødvendigt med mindre bufferkapital. Hvis der er stordriftsfordele i forsikringsmarkedet, vil dette antageligt føre til konsolidering, hvilket så fører til større markedskoncentration, og dermed formentlig mindre konkurrence. Denne koncentration kan også ske i tilfælde med uhensigtsmæssig regulering, hvorfor regulering er afgørende for at sikre konkurrence, og holde omkostningsniveauet nede i forhold til forsikringstagerne. Således skal solvensregulering også fremme konkurrencen på forsikringsmarkedet, ved at minimere stordriftsfordele. I en undersøgelse foretaget af Klein et al. (2002) er det konkluderet, at solvensregulering forøger markedseffektiviteten, men samtidig også at der er en risiko for det modsatte, hvis reguleringen ikke er hensigtsmæssig. Kræves der således for meget bufferkapital, vil dette føre til forhøjede præmier for forsikringstagerne. Der er ifølge undersøgelsen enighed om, og 4 Berlingske Business, Millionbonusser til AIG-bosser trods statshjælp, 15. marts Inden for statistikken siger store tals lov, at gennemsnittet af en stikprøve af elementer fra en population vil konvergere mod gennemsnittet af hele populationens gennemsnit, når antallet af elementer i stikprøven går mod uendeligt. 12

13 empirisk understøttelse af, at regulering af priser fører til at selskaberne anvender mere gæld til at finansiere deres drift. Ligeledes påvises det at forsikringsselskaber der opererer under meget streng regulering, har endnu højere gældsætning end moderat regulerede. Og da forsikringstageren også er kreditor for forsikringsselskaberne, påvirker denne gældsætning også forsikringstagerne negativt. 7.2 Risikokomponenter Overordnet kan risiko opdeles i tre risikokomponenter, henholdsvis usikkerhedsrisiko, volatilitetsrisiko og ekstreme hændelser 6. For livsforsikringsselskaber kan disse risici desuden opdeles på fem forskellige faktorer Usikkerhedsrisiko Består af den risiko der opstår ved fejlagtige modeller eller processer, eller fejlestimater i parametrene i modellerne. I henhold til Jorion (2007) kan usikkerhedsrisikoen opdeles i tre elementer: Unøjagtig eller fejlagtig model. Kan opstå eksempelvis ved forkerte antagelser om fordelinger osv. Parameterfejl. Opstår fx ved begrænsede datagrundlag. Strukturel risiko. Kan opstå ved at der ikke tages højde for strukturelle ændringer i specifikke forhold, fx stadigt stigende levealder. Usikkerhedsrisikoen er sjældent diversificerbar, da en udvidelse af porteføljen ikke umiddelbart kan reducere denne risiko Volatilitetsrisiko Omfatter risikoen for udsving i hyppighed eller styrke af begivenheder. Især på kort sigt er volatilitetsrisiko afgørende, og solvenskapitalen bør derfor have et niveau der gør den i stand til at modstå disse udsving. Volatilitetsrisikoen er i høj grad diversificerbar Ekstreme hændelser De ekstreme hændelser er karakteriseret ved en meget lav hyppighed, hvilket gør dem vanskelige at forudsige, og dermed indregne i modeller. Ekstreme hændelser omfatter begivenheder som markedskrak, store udsving i renteniveauet osv. 6 IAA,

14 7.2.4 Risikofaktorer Risiko for livsforsikringsselskaber kan ifølge Jorion (2007) opdeles i fem forskellige hovedtyper: markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, operationel risiko og forsikringsrisiko. De fem definerede risici er de mest relevante i forhold til livsforsikringsselskaber, og defineres som følgende: Markedsrisiko Markedsrisiko dækker over risikoen for, at en porteføljes værdi varierer på baggrund af ændringer i de finansielle markeder. Dette være sig via ændringer i renter, aktiekurser, valutakurser osv. Markedsrisiko omfatter også off-balance sheet risiko, koncentrationsrisiko, reinvesteringsrisiko m.fl. Markedsrisiko er den væsentligste risiko for livsforsikringsselskaber efter forsikringsrisikoen 7. Nærværende afhandling beskæftiger sig med denne risikofaktor, hvorfor definitionen af nedennævnte risikofaktorer mere tjener som en afgrænsning i forhold til relevante risikotyper i kommende afsnit Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for at lide et tab som følge af, at en modpart ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser. Kreditrisiko kan opdeles i misligholdelsesrisiko, modpartsrisiko, nedgraderingsrisiko og koncentrationsrisiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko kan henføres til risikoen for ikke at kunne imødekomme forpligtelser som følge af ubalance mellem indtægter og udgifter, samt den risiko som er forbundet med, at et aktiv ikke kan omsættes på det tidspunkt det ønskes omsat, eller at prisen på aktivet ændres væsentligt som følge af en kort horisont til at afhænde det Operationel risiko Operationel risiko er en samlet betegnelse for de risici, en virksomhed er udsat for, der omfatter uforudsete begivenheders indtræden som påvirker virksomheden negativt, og ikke er dækket af ovennævnte kategorier, f.eks. nedbrud af IT-systemer, menneskelige fejl, modelfejl, fejlagtige interne processer, svindel osv. 7 CEIOPS,

15 Forsikringsrisiko Forsikringsrisiko dækker over risikoen forbundet med selve forsikringsdriften, og er den væsentligste risiko for forsikringsselskaber. De forsikringsmæssige risici vedrører bl.a. udviklingen i dødelighed, invaliditet, kritisk sygdom mv. Disse risikoelementer vurderes løbende af aktuarer, og en del af de forsikringsmæssige risici afdækkes gennem reassurance. Dette gælder især for at dække eventuelle store udsving som følge af enkeltbegivenheder fx naturkatastrofer, terror osv. 7.3 Livsforsikringsselskaber Livsforsikringsselskaber har til formål at udjævne risiko mellem forsikringstagerne, samt forvalte en langsigtet opsparing. Dette ses ved selskabernes ydelser, der ofte er en kombination af opsparing og forsikring. Livsforsikringerne er karakteriseret ved at forsikringstager indbetaler præmier over en lang årrække, der så muligvis skal modsvares af en udbetaling, eller en række af udbetalinger, som afslutning på forløbet. Dækningen ophører som regel når forsikringstager fylder 60 år. Livsforsikringsselskabernes samlede balance udgør cirka mia. 8, svarende nogenlunde til størrelsen af Danmark bruttonationalprodukt, hvilket siger noget om størrelsen af selskaberne. Tabel 1: Forenklet balance for et livsforsikringsselskab AKTIVER Obligationer Aktier og derivater Grunde og bygninger PASSIVER Egenkapital Kollektivt bonuspotentiale Livsforsikringshensættelse Kilde: Egen tilvirkning Forsikringen er udformet således at forsikringstageren betaler en præmie, for, helt eller delvist, at overdrage en økonomisk risiko til forsikringsselskabet, hvilket således giver forsikringstageren stabilitet og sikkerhed. Forsikringstagerne er alle udsat for de samme risici, i mere eller mindre grad, men erfaringen tilsiger at de kun rammer en lille del af dem. Således fordeles risiko mellem de enkelte forsikringstagere. 8 Samlet balance for livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, jf. Nationalbanken (2003). 15

16 Livsforsikringsselskaberne agerer ligeledes kapitalforvalter, ved at investere kundernes opsparinger, og selskabernes størrelse giver dem en række stordriftsfordele, i forhold til at den enkelte forsikringstager investerer på egen hånd. Dette både via den bedre mulighed for at diversificere investeringerne, samt ved opnåelse af lavere gennemsnitlige transaktionsomkostninger. Ydermere har selskaberne adgang til en række produkter, der ikke er adgang til for den enkelte investor, eksempelvis en række OTC aftaler der indgås mellem finansielle institutioner. 9 Der findes flere forskellige former for livsforsikringer og tilhørende præmieindbetalinger, og der er de senere år kommet en række nye til, herunder blandt andet markedsrenteprodukter. Ved markedsrenteprodukter får forsikringstager, i modsætning til traditionelle produkter, samme afkast som forsikringsselskabet kan generere. Det vil sige, hvis forsikringsselskabet et år genererer eksempelvis 10 % i afkast, får forsikringstagere med markedsrenteprodukter 10 % i afkast, mens de i år hvor forsikringsselskaberne genererer negative afkast, også får negativt afkast. Traditionelle produkter arbejder med en depotrente, der sikrer forsikringstagerne et gennemsnitligt afkast på eksempelvis 3 % hvert år, der dog kan ændres løbende. De år hvor forsikringsselskabet kan generere mere end 3 % i afkast, benyttes så til at udjævne i de år hvor de ikke kan generere 3 % i afkast. Traditionelle produkter indeholder også en ydelsesgaranti baseret på grundlagsrenten, der sikrer den fremtidige værdi af livsforsikringsudbetalingen. Denne garanti skal i sidste ende dækkes af egenkapitalen, hvilket giver forsikringstagerne en høj sikkerhed for ydelsen Aktivsiden Livsforsikringsselskabernes væsentligste aktiver er danske obligationer, der gennemsnitligt udgør mere end en tredjedel af selskabernes aktiver 10, og primært består af stats- og realkreditobligationer. Derudover er de væsentligste aktiver kapitalandele, primært danske, samt investeringsforeningsandele, igen primært danske. 9 OTC-aftater (Over The Counter) betegner ikke-noterede derivater indgået direkte mellem to parter. 10 Forsikring & Pension,

17 Aktiverne er således behæftet med markeds- og kreditrisici. Investeringerne der skal dække forpligtelserne over for forsikringstagerne, er underlagt investeringsregler, med grænser for hvor meget der forholdsmæssigt må investeres i forskellige aktivkategorier. Dette i kombination med kongruensregler, der sætter grænser for mismatchet, der måtte være mellem aktivernes og passivernes valutadenominering Passivsiden De væsentligste passiver udgøres af de garanterede ydelser, der repræsenterer de ydelser selskaber har garanteret i forhold til udbetaling af forsikringssummer. Således udgør de samlede hensættelser i forhold til forsikrings- og investeringskontrakter i gennemsnit 87,8 % af livsforsikringsselskabernes samlede passiver, mens decideret gæld kun udgør 2,7 %. 11 Selskabernes væsentligste forpligtelser består således primært i at honorere deres forsikringstagere i forhold til deres indskud. Livsforsikringsselskabernes risici på passivsiden består for det første af risikoen for, at de forsikringsmæssige forudsætninger om invaliditet og dødelighed ikke stemmer overens med de faktiske invaliditetsrater og dødeligheden for forsikringstagerne. En væsentlig risiko er renterisikoen, som opstår, når selskaberne garanterer en fast nominel forrentning til forsikringstagerne langt ud i fremtiden. Den lange løbetid på garantierne gør værdiansættelsen af hensættelserne meget følsom over for ændringer i renteniveauet Garanteret rente og renterisiko Grundlagsrenten, som er den maksimale garanterede rente efter skat selskaberne må anvende, har siden 1999 udgjort 1,5 %, og er gældende rente i hele aftalens løbetid. Der er tale om maksimale garanterede renter, og således har livsforsikringsselskaberne frit kunnet vælge at oprette aftaler baseret enten på lavere garanterede renter eller helt uden garantier. Frem til midten af 1994 anvendtes en grundlagsrente på 4,5 %, hvorefter den blev nedsat til 2,5 %. Da grundlagsrenten er gældende i hele perioden fra aftaletidspunktet, har pensionsselskaberne således stadig meget store forpligtelser til den høje sats på 4,5 %. Skøn peger på, at op mod 2/3 af forpligtelserne stadig er til denne høje sats 12, noget der naturligvis er med til at presse livsforsikringsselskaberne, i tider hvor renteniveauet er meget lavt. 11 Forsikring & Pension, Nationalbanken,

18 Under finanskrisen er der sket en markant udvidelse af rentespændet mellem stats- og realkreditobligationer, noget der har ramt livsforsikringsselskaberne hårdt, da deres realkreditobligationer, dvs. aktiverne, er faldet i værdi, mens passiverne er uændret, da diskonteringsrenten er næsten uændret. Spændet har dog været faldende på det seneste, blandt andet som følge af intervention i forbindelse med aftalen Finansiel Stabilitet fra Passiverne, det vil sige livsforsikringsforpligtelserne, er mere rentefølsomme end obligationerne, der udgør hovedparten af aktiverne, hvilket betyder at kursgevinster på obligationerne ikke tilstrækkeligt dækker behovet for øgede hensættelser. Principielt kunne renterisikoen afdækkes ved obligationer med meget lang restløbetid, men udbuddet af sådanne obligationer har traditionelt været lavt. Renterisikoen er således ikke mulig at afdække alene ved placering i obligationer, på grund af mismatchet i varigheden, ligesom betalingsprofilen ikke ville være helt identisk med passivernes betalingsprofil. Af den årsag er det i de senere år blevet mere udbredt med anvendelse af finansielle instrumenter til afdækning af renterisikoen, enten helt eller delvist, via renteswaps eller lignende. Eksempelvis afdækker ATP deres renterisiko næsten fuldt ud ved brug af finansielle instrumenter 14. For nye forsikringsaftaler er der imidlertid større udviklingsmuligheder, og flere selskaber har introduceret nye produkter, baseret på fx nulrentegarantier eller unit-linkordninger 15, noget der overordnet set giver livsforsikringsselskaberne større handlefrihed, ligesom det giver kunderne mulighed for at vælge et produkt der passer bedre til deres profil Simpel model for livsforsikringshensættelser Livsforsikringsselskaber er, som før nævnt, eksponeret overfor renterisiko. Solvency II kræver at denne måles både for aktiv- og passivsiden, og da renterisikoen for livsforsikringsselskaberne opstår via livsforsikringshensættelserne, er det relevant at se på disse. Dette gøres i det følgende afsnit. Livsforsikringshensættelserne er lovmæssigt reguleret efter Lov om Finansiel Virksomhed (FIL) samt Bekendtgørelse nr af 26/ om finansielle rapporter for forsikringsselskaber 13 Nationalbanken, ATP Årsrapport Ved unit-link ordninger, har forsikringstager større indflydelse på hvordan opsparingen bliver investeret. 18

19 og tværgående pensionskasser, kombineret med Årsregnskabslovens 47 stk. 2, der angiver at hensættelser skal opgøres til dagsværdi. Hensættelserne er inddelt som henholdsvis garanterede ydelser (GY), garanterede fripoliceydelser (GFY), bonuspotentiale på fremtidige præmier (BP), bonuspotentiale på fripoliceydelser (BFY) samt livsforsikringshensættelsen (LH) Garanterede ydelser GY tager udgangspunkt i de garanterede pensioner (GP). De garanterede pensioner er depoter samt fremtidige præmier fremskrevet til deres udbetalingstidspunkter med grundlagsrenten som diskonteringsrente. Det bemærkes at grundlagsrenten for de fremtidige præmier ikke nødvendigvis er sammenfaldende med grundlagsrenten for de retrospektive hensættelser. Det forventes at unge medlemmer har en lavere grundlagsrente end ældre medlemmer. Yderligere er det værd at bemærke, at udbetalingstidspunktet for pensioner hørende til de retrospektive ydelser ikke nødvendigvis er sammenfaldende med udbetalingstidspunktet for pensioner hørende til de fremtidige præmier. Således forventes det, at udbetalingstidspunktet for pensionen hørende til de fremtidige præmieindbetalinger ligger senere end udbetalingstidspunktet for pensioner hørende til de retrospektive hensættelser. Præmier og pensioner er opført som engangsbeløb, hvilket er en antagelse, eftersom betalingerne i virkeligheden finder sted over længere tidsrum, hvorfor betalingstidspunkterne er gennemsnitlige. Det er endvidere værd at bemærke, at GP relationen blot er en sum af to betalinger på forskellige tidspunkter og altså ikke udtrykker en markedsværdi. Figur 1: Betalingsprofil for livsforsikringsselskab Retrospektive præmier Fremtidige præmier Udbetaling af retrospektive præmier Udbetaling af fremtidige præmier Kilde: Egen tilvirkning 19

20 De garanterede ydelser (GY) defineres som markedsværdien af den garanterede pensionsudbetaling fratrukket markedsværdien af de fremtidige præmieindbetalinger Garanterede fripoliceydelser og bonuspotentiale på fremtidige præmier GY består af tre dele. Første del i GY udgør markedsværdien af den garanterede ydelse hørende til de allerede indbetalte præmier. Det er den garanterede fripoliceydelse (GFY). Anden del i GY udgør markedsværdien af den garanterede ydelse, som knytter sig til fremtidige præmier. Tredje del udgør markedsværdien af fremtidige præmier. Forskellen mellem tredje og anden del er bonuspotentialet på fremtidige præmier (BP). Ved en flad rentestruktur vil BP være positiv, såfremt grundlagsrenten er mindre end markedsrenten. Når markedsrenten er mindre end grundlagsrenten er BP umiddelbart negativ og GY er tilsvarende større end GFY Bonuspotentiale på fripoliceydelser Som det er tilfældet for de fremtidige præmier kan der beregnes et bonuspotentiale for de retrospektive hensættelser. Det er bonuspotentialet på fripoliceydelser (BFY), som udgøres af forskellen mellem de retrospektive hensættelser og så markedsværdien af de tilhørende garanterede pensioner. Depotet er dekomponeret i en garanteret ydelse og i de to bonuspotentialer. Summen af de garanterede ydelser og bonuspotentialerne er således en konstant størrelse, som modsvarer depotet. Når renteniveauet ændres, vil GY ændre sig, men bonuspotentialerne vil ændre sig lige så meget i modsat retning. For eksempel vil en stigning i markedsrenten indebære et fald i GY og en stigning i bonuspotentialerne Livsforsikringshensættelsen Beregningen af livsforsikringshensættelsen sker i henhold til Finanstilsynets regler herfor. Når markedsrenten overstiger grundlagsrenten, er de garanterede ydelser mindre end depoterne, jf. GFY. Pensionsselskabet kan da leve op til forpligtelserne (og mere end det) ved at hensætte et beløb svarende til depotet. I det tilfælde fastsættes livsforsikringshensættelsen ved R, idet det dog tillades at anvende BFY som en reserve. I beregningen af solvenskravet tages også udgangspunkt i livsforsikringshensættelsen ekskl. BFY. Når markedsrenten er lavere end 20

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat

Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II. Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Regulering af forsikringsbranchen ved Solvency II Kandidatafhandling Cand. Merc. Mat Copenhagen Buisness school September 2011 Studerende Emil Willumsen Vejleder Hans Keiding 1 Indholdsfortegnelse 1 Executive

Læs mere

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter

Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter HD-FR ÅRHUS, 2014 Nødvendigheden af flytning fra traditionel gennemsnitsrente til markedsrente produkter Med udgangspunkt i NLP Susanne Rasmussen, studienr. 20126539 30-04-2014 Vejleder: Christian Farø

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges,

HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter: Holger Gyldenlund Pedersen. Vejleder: Jens Borges, HD 2. del Finansiel Rådgivning HD Afgangsprojekt, CBS Aflevering d. 23. maj. 2011 Forfatter:. Vejleder: Jens Borges, Institut for Finansiering, CBS Indhold Del I... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Processtyringsfaktorer...

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien

Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien Kreditporteføljemodeller og makroøkonomien -En analyse af makroøkonomiens indvirkning på tab og hensættelser i Danske Bank fra 1980 til 2008 Kristoffer Boye CPR: 220579-XXXX Copenhagen Business School

Læs mere

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller

Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Større danske kreditinstitutters overgang til IRB-modeller Effekt på solvens og risikovægtede aktiver Arbejdspapir nr. 1 fra sekretariatet, september 2013 1 KRAKAfinans - Finanskrisekommissionens sekretariat

Læs mere

!"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! "! (

!#$ % $ &' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 2! ! ( !"#$ % $ "&' $( %! )!) %* +,-. ( /* 0+ 111111111111111111111111111111111111 2! "! ( Abstract The financial sector is currently experiencing the biggest financial crisis in recent times. The crisis began

Læs mere

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med.

Aalborg Universitet. HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011. HD Speciale 2011 - Kasper Beyer Ravn - 20091848. Hvis. Fusionerer Med. Hvis Fusionerer Med Aalborg Universitet HD - Finansiel Rådgivning Speciale 2011 Studienr.: Vejleder: Email: Navn: 20091848 Jesper Raalschou kr@lsb.dk Kasper Beyer Ravn Kasper Beyer Ravn 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funding af likviditetsrisiko

Funding af likviditetsrisiko Funding af likviditetsrisiko H.D.-Studiet Finansiel Rådgivning Hovedopgave Forår 2013 Forfatter: Helena Graversen Schelbeck Vejleder: Ulrik Strandgaard 13.05.2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering...

Læs mere

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR TC- 20126500 Speciale i finansiel rådgivning 27. april 2014 English Summary This Thesis is

Læs mere

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li

ERM i BRFkredit. Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306. Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li ERM i BRFkredit Hovedopgave, HD Regnskab og Økonomistyring, CBS 2009 Opgave nr. 306 Skrevet af: Carsten Borch Wenshu Søderquist Li Vejleder: Peter Adelhardt Jensen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...4

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr.

FUSION. HD Finansiel Rådgivning. Speciale 8. semester Aalborg Universitet. En tænkt. Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. En tænkt FUSION HD Finansiel Rådgivning Speciale 8. semester Aalborg Universitet Udarbejdet af: Peter Lynge - Studienr. 20102235 Email: pelo@nykredit.dk Vejleder: Jesper Raalskov Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel

Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Implementering af ejendomslån i Sparekassen Vendsyssel Cathrine Fisker Pape Studienr. 20102212 HD Finansiel Rådgivning Vejleder: Christian Farø Afleveringsdato: 30.04.2012 English summary The following

Læs mere

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank

HDFR-Aalborg, Speciale. Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank HDFR-Aalborg, Speciale Fusionen af Vestjysk Bank og Århus Lokalbank Forfatter: Sanne Ørum Larsen Studienr.: 20102233 Aalborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Afleveringsdato: 30-04-2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND

FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Specialeafhandling - HD Finansiel Rådgivning, forår 2012 Vejleder Christian Farø FUSIONSPLANER I VESTJYLLAND Studienr. 20102214 Indhold English summary... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 3 Metode...

Læs mere

Hensættelser til tab på usikrede lån

Hensættelser til tab på usikrede lån Hensættelser til tab på usikrede lån Konsekvensen ved skift fra incurred loss til expected loss når IAS 39 bliver til IFRS 9 Kandidatafhandling på Cand.merc.aud. Institut for Regnskab og Revision Studerende:

Læs mere

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE

EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE HD FINANSIEL RÅDGIVNING VEJLEDER JESPER RAALSKOV EN OPLAGT FUSION I DET VESTJYSKE UDARBEJDET AF THOMAS PRIESS ØSTERGAARD HD-FR Specialeafhandling En oplagt fusion i det vestjyske S i d e 1 Indhold 1.0

Læs mere

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde

Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Copenhagen Business School 13. januar 2009 Institut for regnskab og revision Cand. Merc. Aud-studiet Kandidatafhandling Den nye revisorlovs påvirkning på kontrollen af revisors arbejde Opgaven er udarbejdet

Læs mere

Risici ved særligt dækkede obligationer (SDO)

Risici ved særligt dækkede obligationer (SDO) Efterår 2009 Kandidatafhandling cand.merc(mat.) Institut for finansiering Risici ved særligt dækkede obligationer (SDO) Jonas Brandt Andersen Adam Grønbeck Andersen Vejleder: Henrik Hjortshøj-Nielsen Aeveringsdato:

Læs mere

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår

Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Årsrapport 2010 Årsregnskab for det 18. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal.....16 Ledelsespåtegning... 17 Den uafhængige

Læs mere

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t

U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t U d f o r d r i n g e r i d e n d a n s k e r e a l k r e d i t Forberedt til: Specialeopgave HDFR 2014 Aalborg Universitet Udarbejdet af: Annebeth Mortensen Dato: 30. April 2014 Studienummer: 20126494

Læs mere

Corporate Governance i en sparekasse

Corporate Governance i en sparekasse Corporate Governance i en sparekasse Hvordan varetages garanternes interesser? Morten Wilhelmsen Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab & Revision Copenhagen Business School 2011 Kandidatafhandling

Læs mere

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb

Bankpakkerne som hensigtsmæssige kriseindgreb Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Forfattere: Jakob de Linde, HA(alm) Studienr.: 286342 Nikolaj Birkwald, HA(int) Studienr.: 300183 Mette Overbeck, HA(alm) Studienr.: 300035 Vejleder: Anders

Læs mere

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion

En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion HD i Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet 2012-2014 Specialeafhandling En tænkt situation: Selvstændig fremtid eller fusion Lavet af: Karsten Hejlskov Hedegaard studie nr. 20126549 Mette Holmegaard

Læs mere

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank

Nordjyske Bank og Nørresundby Bank Nordjyske Bank og Nørresundby Bank En tænkt fusion Specialeafhandling: HD i Finansiel rådgivning Dato: 30. April 2014 Opgaveløser: Klaus Lundgren Andersen og Anne Brøndum Mortensen Studienummer: 20126526

Læs mere

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland

En tænkt situation. Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland En tænkt situation Fusion af Sydbank og Sparekassen Himmerland Speciale HD Finansiel Rådgivning Aalborg Universitet Vejleder : Jesper Raalskov Afleveringsdato : 30.04.2013 Udarbejdet af: Simon Birk Svendsen

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816

ÅRS RAPPORT 2011. MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 ÅRS RAPPORT 2011 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer, CVR-nr.: 20766816 Indholdsfortegnelse Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 3 Ledelsens beretning Side 4 Unipension version 2.0

Læs mere