GULDSMEDEFORSIKRING 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GULDSMEDEFORSIKRING 1"

Transkript

1 GULDSMEDEFORSIKRING 1 (Jewellers Block Insurance) Forsikringsbetingelser: JE-1501 Det bekræftes herved, at visse forsikringsgivere hos Lloyd s, disses eksekutorer og administratorer, i overensstemmelse med den bemyndigelse, der i henhold til kontrakten (hvis nummer er anført på certifikatets forside) er tildelt undertegnede af nedennævnte forsikringsgivere hos Lloyd s, hvis endelige antal og andele tegnet af dem kan oplyses ved henvendelse og kan konstateres med henvisning til nævnte kontrakt, som bærer Lloyd s Policy Signing Office s segl, som modydelse for betaling af den på certifikatet anførte præmie er bundet hver for sig og ikke i fællesskab til at forsikre i henhold til de heri anførte vilkår og betingelser. Hvis forsikringstager fremsætter et erstatningskrav vel vidende, at kravet er urigtigt eller svigagtigt, hvad angår beløb eller andet, bortfalder nærværende forsikring, og alle krav herunder fortabes. Til bekræftelse heraf er certifikatet underskrevet og dateret af Agentur A/S, Carl Gustavs Gade 3, 2630 Taastrup o o o O o o o Forsikringsgiverne forpligter sig herved til at yde erstatning til forsikringstager, hvis de forsikrede formuegenstande eller en del deraf på noget tidspunkt i perioden, som er anført på certifikatets forside, mistes eller beskadiges som følge af en forsikret risiko som anført i certifikatet eller i det følgende, for et sådant tab eller skade i det omfang og på den måde, der er anført nedenfor. Forsikringen dækker: Smykker, guld- eller sølvornamenter eller pletsølv, perler, ædelstene af enhver art eller slags og/eller andre varer og materialer, der sædvanligvis forefindes i udførelsen af forsikringstagers forretning, uanset om nævnte er forsikringstagers ejendom, eller om de er blevet betroet ham eller dem i forbindelse med salg eller på prøve eller med henblik på bearbejdning eller reparation. Denne forsikring dækker mod alle disse risici for direkte fysiske tab af eller skade på de heri beskrevne genstande, som opstår i løbet af den i certifikatet nævnte forsikringsperiode, men altid i henhold til de for forsikringen nævnte definitioner, begrænsninger, undtagelser, vilkår, betingelser og forudsætninger. Forsikringen dækker ikke: 1. Tab eller skade som følge af tyveri eller uhæderlighed eller uærlig vildledning begået af: a. en person ansat hos forsikringstager, en handelsrejsende eller et bud b. en kunde eller mægler eller mæglers kunde eller agent eller fuldmagtsholder vedrørende formuegenstande, der er betroet til dem af forsikringstagere, dennes ansatte eller agenter, medmindre et sådant tab eller skade opstår, når formuegenstanden afleveres til sikker opbevaring af forsikringstageren, dennes ansatte eller agenter hos mægler eller kunde eller mæglers kunde eller agent eller fuldmagtsholder. 2. Skade på forsikrede formuegenstande, som kan pådrages under formuegenstandens bearbejdning, og som direkte følge deraf.

2 Side 2 3. Tab eller skade (herunder tab eller skade ved brand eller tyveri) som en direkte eller indirekte følge af tyfoner, orkaner, cykloner, vulkanudbrud, jordskælv, underjordisk brand eller anden form for naturomvæltning. (Denne undtagelse gælder kun for risici på land). 4. Varer, der mangler ved lageroptælling, hvor der ikke tidligere er anmeldt krav, medmindre forsikringstager kan bevise, at tabet skyldes en risiko, der er dækket af forsikringen. 5. Tab af eller skade på formuegenstande mens disse bæres (bortset fra ure, der udelukkende bæres med henblik på afprøvning) eller anvendes af forsikringstager, en leder, bestyrelsesmedlem eller partner hos forsikringstager, familiemedlemmer, slægtninge, personale eller venner, eller mens disse er i deres varetægt med dette for øje. 6. Tab eller skade på forsikredes formuegenstande, mens de befinder sig på en offentlig udstilling, der promoveres eller støttes økonomisk af en offentlig myndighed eller en brancheforening. 7. Tyveri eller bortkomst af eller fra køretøjer af enhver art ejet af eller under forsikringstagers kontrol og/eller dennes ansatte eller agenter eller repræsentanter, når sådanne køretøjer efterlades uden opsyn. 8. Tab af eller skade på varer, der udelukkende er overdraget forsikringstager af private klienter og/eller kunder til sikker opbevaring. 9. Tab af eller skade på formuegenstande i forbindelse med udøvelsen af en risiko, som forsikringstager på tidspunktet for indtrædelse af tabet eller skaden har tegnet separat forsikring for, uanset om en sådan anden forsikring hæfter for eller dækker tabet. 10. Tab, ødelæggelse eller skade, der forvoldes direkte af trykbølger forårsaget af fly eller andre anordninger i luften, som flyver med lydens hastighed eller overlydshastighed. 11. Tab af eller skade på computersystemets registreringer. 12. Tab eller skade, der direkte eller indirekte forvoldes af, sker på grund af eller som følge af krig, invasion, udenlandske fjenders handlinger, fjendtligheder (uanset om der erklæres krig eller ej), borgerkrig. oprør, revolution, opstand, militær eller tilranet magt, militær undtagelsestilstand, optøjer, borgerlige uroligheder eller konfiskation eller nationalisering eller tvangsudskrivning eller ødelæggelse af eller skade på ejendom af eller efter ordre fra en regering eller offentlig eller lokal myndighed. 13. a. Tab eller ødelæggelse af eller skade på enhver formuegenstand eller ethvert tab eller enhver udgift som følge heraf eller som opstår i forbindelse hermed eller et driftstab b. Juridisk erstatningsansvar af enhver art, som ikke direkte eller indirekte forårsages af, eller der bidrages hertil af, eller det skyldes: 1. ioniserende stråling eller kontaminering af radioaktivitet fra atombrændstof eller fra atomaffald fra forbrænding af atombrændstof 2. de radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved eksplosiv nuklear samling eller nuklear komponent deraf. 14. Uforklarligt tab, tricktyveri eller mystisk bortkomst. 15. Tab eller skade, der direkte eller indirekte skyldes eller er en følge af slitage, gradvis nedbrydning, iboende fejl, skjulte mangler, korrosion, rust, fugtige omgivelser, frysetemperaturer, møl, skadedyr, insekter, dyr eller utilstrækkelig eller defekt emballage.

3 Side Undtagelsesklausul for ugyldige betalinger Tab eller skade, som forsikringstager har lidt efter overdragelse af forsikrede genstande til en trediepart mod betaling via: a. check, bankanvisning, eller andre former for pengeanvisninger, hvor en sådan check. bankanvisning eller anden form for pengeanvisning viser sig at være falsk, svigagtigt eller på anden måde ugyldig eller uerholdelig uanset årsagen dertil, b. kontanter, valuta, eller pengesedler, der viser sig at være forfalskninger, uægte eller på anden måde ugyldige uanset årsagen dertil, c. kreditkort, hvor brugen af dette har været falsk, svigagtig eller ugyldig, eller når betalingen af det skyldige beløb er uerholdelig uanset årsagen dertil. 17. Undtagelsesklausul for økonomisk misligholdelse Tab, der opstår direkte eller indirekte, på grund af økonomisk misligholdelse eller manglende betaling, eller når en trediepart ikke længere kan eller vælger ikke længere at opfylde sine gældsforpligtelser, hvad angår genstande forsikret i henhold til nærværende forsikring. 18. Undtagelsesklausul for insolvens Tab, der opstår som direkte følge af insolvens, administration, gældsordninger med kreditorer, konkurs eller bobestyrelse af: a. forsikringstager b. enhver trediepart, til hvem den forsikrede interesse er blevet betroet. 19. Undtagelsesklausul for Kimberley -processen Ethvert tab, skade, omkostning eller udgift, der opstår direkte eller indirekte på grund af konfiskering eller beslaglæggelse som følge af manglende overholdelse af eller overtrædelse af kravene i Kimberly -processens certificeringssystem. Hvis forsikringsgiver hævder, at tab, skade, omkostninger eller udgifter ikke er dækket af denne forsikring på grund af denne undtagelse, påhviler det forsikringstager at bevise det modsatte. 20. Undtagelsesklausul for terrorisme Ethvert tab, skade, omkostning eller udgift, der direkte eller indirekte er en følge af eller skyldes en terrorhandling, selv om andre forhold måtte have bidraget til tabet, enten samtidig med terrorhandlingen eller efterfølgende. Terrorhandling skal forstås som en handling herunder anvendelse af vold eller magt eller trussel herom begået af en eller flere personer eller grupper, enten enkeltvis, på vegne af eller i forbindelse med organisationer eller regeringer, i politisk, religiøst, ideologisk eller lignende øjemed, fx med henblik på at øve indflydelse på en regering og/eller opskræmme befolkningen eller dele af denne. Herunder gælder, at tab, skader, omkostninger eller udgifter, der direkte eller indirekte er en følge af eller skyldes handlinger, der er foretaget med henblik på at bekæmpe, forhindre, begrænse eller på anden måde er relateret til en terrorhandling, ikke er dækket. Hvis forsikringsgiver hævder, at tab, skade, omkostninger eller udgifter ikke er dækket af denne forsikring på grund af nævnte undtagelse, påhviler det forsikringstager at bevise det modsatte. I tilfælde af at dele af denne bestemmelse erklæres ugyldig eller uden retsvirkning, vil den resterende del af bestemmelsen dog fortsat have fuld gyldighed. NMA.2920

4 Side Undtagelsesklausul vedrørende radioaktiv forurening og andet Uanset hvad der i øvrigt er bestemt i forbindelse med denne forsikring, vil følgende altid være gældende: 1. Forsikringen dækker ikke tab, skader, udgifter, omkostninger, eller erstatningsansvar, der direkte eller indirekte er forårsaget af, er en følge af eller som skyldes: a. ioniserende stråling fra eller forurening af radioaktivitet fra kernebrændsel eller kerneaffald eller forbrænding af kernebrændsel, b. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved atomanlæg, atomreaktorer eller andre kernereaktioner eller dele deraf, c. våben eller anordninger, der anvender kernespaltning (fission) og/eller kernesammensmeltning (fusion) eller lignende reaktioner, eller radioaktive kræfter eller stoffer, d. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved et radioaktivt stof. Denne undtagelse omfatter ikke radioaktive isotoper, bortset fra kernebrændsel, når sådanne isotoper fremstilles, transporteres, oplagres eller anvendes til kommercielle, landbrugsmæssige, medicinske, videnskabelige eller andre lignende fredelige formål, e. kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben. CL Undtagelsesklausul vedrørende cyper-angreb Forsikringen dækker ikke tab, skader, udgifter, omkostninger, eller erstatningsansvar, der direkte eller indirekte er forårsaget af, er en følge af eller som skyldes skadevoldende anvendelse eller brug af computere, computersystemer, softwareprogrammer, skadevoldende computerkoder, computervirus eller computerprocesser eller andre elektroniske systemer. CL Begrænsnings- og undtagelsesklausul vedrørende sanktioner Intet forsikringsselskab eller genforsikringsselskab skal pålægges at yde erstatning eller skal være forpligtet til at betale erstatningskrav eller levere ydelser i henhold til nærværende i et omfang, der betyder, at tilvejebringelsen af dækningen, betalingen af erstatningskravet eller leveringen af ydelsen ville udsætte forsikringsselskabet eller genforsikringsselskabet for sanktioner, forbud eller begrænsninger i henhold til FN s resolutioner eller handelsmæssige eller økonomiske sanktioner, love eller forordninger i den Europæiske Union, Storbritannien eller USA JC

5 Side 5 BETINGELSER 1. Forsikringstager er forpligtet til at føre detaljerede optegnelser over alle salg, køb og andre transaktioner, og sådanne optegnelser skal være til rådighed for forsikringsgiver eller dennes repræsentanter i forbindelse med et eventuelt erstatningskrav under forsikringen. 2. Forsikringstager er ligeledes forpligtet til ikke at annullere, fjerne eller ændre de beskyttelsesog/eller sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i den skriftlige begæring og/eller deklaration, som ligger til grund for forsikringens tegning, uden forsikringsgivers samtykke, og der skal gives omgående meddelelse til forsikringsgiver om varsel og tilbagekaldelse af politi- eller anden vagtværnsbeskyttelse. 3. Det er en forudsætning for forsikringsgivers erstatningspligt under denne forsikring, at alle nøgler og reservenøgler, der passer til eventuelle alarmer, samt alle nøgler og reserveøgler til pengeskabe og boksrum fjernes fra forsikringsstedet, når nævnte forsikringssted ikke er åbent. 4. Det er en forudsætning for forsikringsgivers erstatningspligt under denne forsikring i forbindelse med postforsendelser indeholdende smykker, ædelstene, ædelmetaller og/eller armbåndsure til en værdi af mere end kr pr. pakke, at sådanne pakker sendes som anbefalet post eller med tilsvarende luftpost eller kurerpost, såsom DHL, FedEx, UPS eller lignende. 5. Denne forsikring kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til hovedforfald. Efter anmeldt skade kan forsikringstager såvel som forsikringsgiver i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. Hvis forsikringen ikke opsiges, vil den kunne fornyes for en ny 12 måneders periode på uændrede betingelser og til uændret præmie, medmindre et af følgende forhold gør sig gældende: 1. Hvis der er indtrådt ændringer i den i certifikatet eller begæringen anførte risiko. 2. Hvis der er anmeldt krav eller omstændigheder, der kan føre til krav under forsikringen. 3. Hvis der er sket ændring i et lovgrundlag, som forhindrer forsikringsgiver i at fortsætte forsikringen på de aftalte betingelser, vilkår og præmie. 4. Hvis præmien ikke betales. 5. Hvis forsikringstager har registreret eller stiftet juridisk enhed i USA eller i nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, eller er begyndt at eksportere hertil. 6. I tilfælde af tab eller skade skal forsikringstager, og som forudsætning for enhver ret til skadesløsholdelse herfor, giver forsikringsgiver de oplysninger og bevis for mistede eller beskadigede formuegenstande samt oplysning om omstændighederne ved tabet eller skaden, som forsikringsgiver med rimelighed måtte forlange, og som forsikringstager måtte være i stand til. 7. Hvis forsikringstager fremsætter et erstatningskrav vel vidende, at kravet er urigtigt eller svigagtigt vedrørende beløb eller andet, vil forsikringen omgående blive erklæret ugyldig, og forsikringstager fortaber enhver ret til erstatning.

6 Side 6 Korttidsskala ved ophævelse af forsikringen, som er tegnet for 12 måneder: Dage % af årlig Dage % af årlig forsikringen præmie forsikringen præmie er i kraft opnået er i kraft opnået (6 måneder) (1 måned) (7 måneder) (8 måneder) (2 måneder) (9 måneder) (3 måneder) (10 måneder) (4 måneder) (11 måneder) (5 måneder) (12 måneder) 100 Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end 12 måneder skal ovennævnte skala anvendes på den fastsatte fulde årlige præmie som for en forsikring, der er tegnet for en varighed på 12 måneder. Hvis forsikringen har været i kraft i mere end 12 måneder: a. Fastsæt den fulde årlige præmie som for en forsikring, der er tegnet for en periode på 12 måneder. b. Træk denne præmie fra den fulde forsikringspræmie og beregn den opnåede pro rata præmie ud fra forholdet mellem det tidsrum ud over et år, som forsikringen har været i kraft, og det tidsrum ud over et år, som forsikringen oprindeligt blev tegnet for. c. Læg udregnet præmie til i overensstemmelse med punkt (a.) og (b.) for at udregne opnået præmie i hele den periode, forsikringen har været i kraft.

7 Side 7 SÆRLIGE BETINGELSER Alarm og beskyttelse Det er en forudsætning for forsikringsgivers erstatningspligt i henhold til forsikringen, at 1. lokalerne, hvor de forsikrede genstande opbevares, er udstyret med et tyverialarmsystem, som er godkendt af forsikringsgiver, og at systemet ikke tages ud af drift, ændres eller udsættes for strukturændringer, der kan påvirke systemet uden forsikringsgivers samtykke, 2. tyverialarmsystemet og alle låse og hængelåse altid er i fuld og effektiv brug, når forsikringstagers forretningssted er lukket samt på alle andre relevante tidspunkter, 3. tyverialarmsystemet holdes i god driftsmæssig stand i hele forsikringens løbetid i i henhold til en vedligeholdelseskontrakt med installationsfirmaet, 4. alle andre beskyttelsesforanstaltninger vedrørende de forsikrede genstandes sikkerhed, holdes i god driftsmæssig stand i hele forsikringens løbetid, og er i fuld og effektiv brug på alle relevante tidspunkter, 5. alle nøgler og reservenøgler til ovennævnte alarm og beskyttelsesforanstaltninger fjernes fra forsikringsstedet og anbringes i et låst pengeskab på alle andre relevante tidspunkter, og at 6. omgående meddelelse sendes til forsikringsgiver ved varsel om aflysning af politibeskyttelse eller anden sikkerhedsstyrkebeskyttelse eller andre beskyttelsesforanstaltninger. Bonus ved skadefrihed Hvis forsikringstager ved forsikringens udløb ikke har anmeldt noget erstatningskrav og ikke har kendskab til et eventuelt krav under forsikringen, er forsikringstager berettiget til at få tilbagebetalt 10% af den betalte præmie, såfremt forsikringen fornyes med de eksisterende forsikringsgivere. Genikraftsættelse Såfremt der anmeldes og betales et krav under forsikringen, fortsætter forsikringen med de i certifikatet nævnte beløb indtil forsikringens udløb, mod at forsikringstager betaler en pro rata beregnet tillægspræmie for det genikraftsatte beløb fra skadestidspunktet og indtil forsikringens udløbsdato. Forsikringsgiver hæfter dog ikke for mere end det eller de beløb, som er anført i certifikatet i forbindelse med ethvert tab og/eller ulykke og/eller katastrofe og/eller hændelse og/eller række af hændelser, der måtte opstå af en enkelt hændelse. Glas dækning Forsikringen er udvidet til at dække glasskade, såfremt der er anført et beløb for glasforsikring under pkt. 2 på certifikatets side 2 Hotel- / Motel klausul Uanset hvad der i øvrigt måtte fremgå af denne forsikring, dækker forsikringen ikke tab af eller skade på de forsikrede genstande, når disse befinder sig på hoteller eller moteller, medmindre nævnte genstande opbevares i hotellets/motellets primære aflåste pengeskab eller boks.

8 Side 8 Hændelig skade Dækningen for møbler, inventar og lignende genstande jf. pkt. 2 på certifikatets side 2 er udvidet til at omfatte hændelig skade. Kælderdækning Det er en betingelse, at alle forsikrede genstande, der opbevares i forsikringsstedets kælder, er anbragt på stativer eller hylder, som er hævet mindst 10 centimeter over gulvniveau. Opsigelse af forsikring - se punkt 5 på side 5 Personlig befordring Forsikringen dækker ikke tab af eller skade på de forsikrede genstande under transport og/eller i løbet af transport, medmindre de forsikrede genstande er i forsikringstagers og/eller dennes ansattes tætte personlige varetægt til enhver tid, undtagen når genstandene er deponeret i et pengeskab eller i en bankboks. Privat bolig Uanset hvad der i øvrigt måtte fremgå af denne forsikring, dækker forsikringen ikke ved indbrud og tyveri af genstande, som befinder sig i en privat bolig, som tilhører forsikringstager eller dennes medarbejdere, repræsentanter, rejsende eller agenter, når genstandene efterlades uden opsyn, medmindre genstandene opbevares i et aflåst pengeskab Præmiebetaling Forsikringstager forpligter sig til at betale den fulde præmie til senest 45 dage efter forsikringens ikrafttræden. Hvis den forfaldne præmie ikke er betalt som anført, er berettiget til at ophæve forsikringen, og forsikringstager skal underrettes skriftligt om en sådan ophævelse af forsikringen, og forsikringstager er forpligtet til at betale en pro rata-præmie for den periode, forsikringen har været i kraft. Hvis der imidlertid er indtruffet en erstatningsberettiget skade i perioden inden forsikringens ophævelse, er forsikringstager forpligtet til at betale en fuld årspræmie. Hvis en domstol eller et administrativt organ med kompetent jurisdiktion finder, at en bestemmelse i denne klausul er ugyldig eller uden retskraft, har en sådan ugyldighed eller manglende retskraft ikke indflydelse på de øvrige bestemmelser i klausulen, og disse forbliver fuldt gyldige. Separat Ansvar Forsikringsgivernes (de engelske Underwriters) forpligtelser under denne forsikring er alene begrænset til deres egen individuelle andel og er ikke solidarisk. De individuelle forsikringsgivere hæfter ikke for de forsikringsgivere, som uanset årsag, ikke opfylder deres forpligtelser

9 Side 9 Skadeanmeldelse I tilfælde af tab eller skade på forsikrede genstande eller ved en begivenhed, som vil kunne give anledning til et erstatningskrav under forsikringen, skal forsikringstager omgående underrette: Agentur A/S, Carl Gustavs Gade 3, 2630 Taastrup og forsikringstager skal samtidig fortage en anmeldelse til det lokale politi. Det skal være tilladt for forsikringstager, dennes agenter, ansatte eller udpegede at anlægge sag, arbejde og rejse vedrørende værnet om, beskyttelsen og retableringen af de forsikrede genstande eller interesser uden skadelig indflydelse på forsikringen eller fortabelse af forsikringstagers rettigheder i henhold hertil, idet forsikringsgiver accepterer at afholde de omkostninger, der med deres forudgående samtykke er påløbet. I tilfælde af tab eller skade skal forsikringstager, som forudsætning for retten til erstatning give forsikringsgiver de oplysninger og beviser for mistede eller beskadige formuegenstande samt oplysning om omstændighederne ved tabet eller skaden, som forsikringsgiver med rimelighed måtte forlange, og som forsikringstager måtte være i stand til. Forsikringstager skal i alle henseender varetage forsikringsgivers interesse, og skadens omfang skal forsøges begrænset i videst muligt omfang. Tilstedeværelse af 2 personer Denne forsikring dækker ikke tab eller skade, der opstår på forsikringstagers forretningssted i åbningstiden eller i forbindelse med åbning eller lukning af forretningen, medmindre der på det tidspunkt, hvor tabet eller skaden opstår, er mindst to af forsikringstagers ansatte til stede Tricktyveri samt mystisk og uforklarlig bortkomst Uanset at det modsatte måtte være anført i pkt. 14 på side 2 under undtagelser, så er denne forsikring udvidet til at dække tricktyveri samt mystisk og uforklarlig bortkomst med indtil det beløb, som er anført på certifikatets side 4. Nævnte udvidelse omfatter dog ikke tab og bortkomst, der konstateres ved lageropgørelse jf. pkt. 4 på side 2 under undtagelser. Udstillingsdækning Hvis forsikringen er udvidet til at dække under udstillinger, hvilket vil fremgå af certifikatets side 4, vil følgende betingelser være gældende i forbindelse med sådanne udstillinger: Forsikringstagers genstande og/eller de genstande, som forsikringstager er ansvarlig for: 1. må aldrig efterlades uden opsyn, uanset årsag, i udstillings åbningstid, 2. skal altid opbevares i aflåste montrer i udstillingens åbningstid, medmindre de fjernes fra eller lægges tilbage i udstillingsmontrer og/eller når de fremvises til potentielle kunder, leverandører og/eller klienter 3. skal altid opbevares i aflåst pengeskab, bankboks eller i godkendt boksrum, når de ikke udstilles eller uden for udstillingens åbningstid. Hvis forsikringstager overtræder ovenstående vilkår og betingelser fortabes enhver ret til dækning under denne udvidelse fuldstændig, og det udbetales ingen erstatning.

10 Side 10 Udstillingsmontrer og vægskabe i forretningen Med hensyn til tab af eller skade på genstande i udstillingsmontrer eller vægskabe i forretningen er det en betingelse at: 1. udstillingsmontrer og/eller vægskabe var aflåst og nøglen/nøglerne fjernet på skadestidspunktet og/eller 2. genstandene blev placeret i, fjernet fra eller arrangeret i udstillingsmontren/-montrerne og/eller vægudstillingsskabet/-skabene af forsikringstager eller af en af forsikringstagers ansatte. Det er i øvrigt en betingelse, at alle nøgler til udstillingsmontrer og/eller vægudstillingsskabe altid opbevares på forsikringstagers person, eller på en af forsikringstagers ansattes person eller i et aflåst pengeskab Værdiansættelsesgrundlag Grundlaget for behandling af ethvert erstatningskrav er: 1. hvad angår forsikringstagers egne lagervarer - Genanskaffelsespris 2. hvad angår solgte genstande - Salgspris 3. hvad angår varer i forsikringstagers eller agents varetægt uanset årsag bortset fra sikker opbevaring - grundlaget forsikringstagers ansvar over for varernes ejere 4. hvad angår lagervarer, der er fremstillet af forsikringstager - Genanskaffelsespris på Råvarer + 30% Værneting Denne forsikring og dens betingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedrørende denne forsikring afgøres ved de danske domstole. Enhver stævning, der måtte blive udtaget mod forsikringsgiver, skal forkyndes til: Jes Anker Mikkelsen (Lloyd s Repræsentant i Danmark) Langelinie Allé 35, 2100 København Ø Telefon: Telefax: Åbning- og lukning af forretning Det er en betingelse, at alle adgangsmuligheder til forsikringsstedets butiksafdeling er lukket og forsvarligt låst, mens lagervarer overføres: a. fra pengeskabe og/eller boksrum til udstillingsvinduer og/eller udstillingsmontrer umiddelbart før åbning af forretningen b. fra udstillingsvinduer og/eller udstillingsmontrer til pengeskabe og/eller boksrum umiddelbart før lukning af forretningen og skal forblive sikkert aflåst, indtil lagervarerne er på plads, og alle pengeskabe og/eller boksrum og/eller udstillingsvinduer og/eller udstillingsmontrer indeholdende lagervarer er lukket of låst. Hvis forsikringstager ikke har opfyldt nævnte betingelse fortabes enhver ret til dækning under forsikringen.

11 Side 11 Begæring og sikkerhedsbesigtigelse Forsikringstagers manglende overholdelse af følgende kan medføre forsikringsgivernes annullering af denne forsikring eller forsikringsgivernes indførelse af begrænsninger af dækningen, som står i modsætning til de oprindelige vilkår og betingelser i forsikringen som udstedt af forsikringsgiverne. Dateret og underskrevet forsikringsbegæring Det aftales hermed, at uagtet at denne forsikring er blevet udstedt på grundlag af det dækningsomfang og de oplysninger, som er indeholdt i den modtaget og ikke-underskrevne forsikringsbegæring, skal forsikringstager tilfredsstillende fremvise en fuldt udfyldt, dateret of underskrevet forsikringsbegæring for forsikringsgiver senest 30 dage efter aftalens oprettelse. Det aftales imidlertid, at forsikringsgiver ikke har accepteret at være bundet af nogen ændringer i dækningsomfang og oplysninger i forhold til det oprindeligt anførte, hvorpå denne forsikring er baseret. Sikkerhedsbesigtigelse Det aftales hermed, at denne forsikring tegnes på grundlag af en tilfredsstillende besigtigelse af Cunningham & Lindsey, hvor sikkerhedsrapporten afleveres til forsikringsgiver senest 30 dage efter aftalens oprettelse. I tilfælde af at krav eller anbefalinger pålægges af forsikringsgiver, skal disse opfyldes inden for det tidsrum, der anføres af forsikringsgiver på tidspunktet for gennemgangen af besigtigelsesrapporten. Klageprocedure Arthur J. Gallagher (UK) lægger stor vægt på, at give alle sine kunder et højt serviceniveau. Hvis De imidlertid har grund til at klage, skal De i første omgang kontakte Deres agent: Agentur A/S Hvis De fortsat er utilfreds med den måde, klagen er blevet behandlet på, kan De være berettiget til at få sagen gennemgået af den engelske klageinstans (The Financial Ombudsman Service). De kan sende en mail til: eller skrive til: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9 SR Sikkerhed Forsikringen er tegnet 100% hos Lloyd s, London, hos følgende syndikater: SJC No Andel: 65,00 % LIB No Andel: 15,00 % AUL No Andel: 15,00 % AUW No. 609 Andel: 5,00 %

12 Side 12 Oplysningspligt Alle forsikringssøgende skal, når de ønsker ny forsikring eller fornyelse af en eksisterende forsikring, afgive alle oplysninger, som kan påvirke forsikringsgivers beslutning om, hvorvidt risikoen skal accepteres, hvad vilkårene skal være og hvilke præmier, der skal opkræves. Da forsikringskontrakten er med forbehold af ubetinget god tro, kan undladelse af at afgive fulde oplysninger bevirke, at forsikringen kan erklæres for ugyldig fra ikrafttrædelsen og berettige forsikringsgiver til at afvise erstatningspligt. Dette certifikat er vor meddelelse til Dem om, at der er tegnet en forsikring hos den anførte forsikringsgiver med anvendelse af de oplysninger, De har afgivet eller accepteret. Certifikatet indeholder alle vilkår og betingelser og undtagelser for forsikringen. Læs venligst dokumentet omhyggeligt for at kontrollere, at der er sørget for dækning i overensstemmelse med Deres krav, og at den anførte sikkerhed er acceptabel. I modsat fald bedes De underrette os straks. Forsikringsbegæring og sikkerhedskontrolinspektion Forsikringstagers manglende overholdelse af følgende kan medføre forsikringsgivers annullering af denne forsikring eller forsikringsgivers indførelse af begrænsninger af dækningen, som står i modsætning til de oprindelige vilkår og betingelser i forsikringen som accepteret af forsikringsgiver. Dateret og underskrevet begæring Det aftales herved, at uagtet at denne forsikring er blevet udstedt på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i den ikke-underskrevne begæring fra forsikringstager, skal forsikringstager indsende en tilfredsstillende udfyldt, dateret og underskrevet begæring til senest 30 dage efter aftalens oprettelse. Det aftales imidlertid, at forsikringsgiver ikke har accepteret at være bundet af nogen ændringer i de oprindeligt afgivne oplysninger, hvorpå denne forsikring er blevet accepteret. Sikkerhedsbesigtigelse Det aftales herved, at denne forsikring tegnes på grundlag af en begæring og en tilfredsstillende sikkerhedsbesigtigelse foretaget af Cunningham & Lindsey, hvis sikkerhedsrapport skal være forsikringsgiver i hænde senest 30 dage efter aftalens oprettelse. Hvis forsikringsgiver på grundlag af nævnte sikkerhedsrapport pålægger forsikringstager visse sikringsmæssige krav, skal disse opfyldes inden for det tidsrum, der angives af forsikringsgiver. De anførte forsikringsbetingelser er en oversættelse af de originale engelske betingelser. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål vil de nævnte engelske betingelser være gældende. Enhver henvendelse vedrørende nævnte forsikring bedes rettet til: dahlberg assurance agentur as Carl Gustavs Gade Taastrup Telefon: Telefax:

Forsikringsbetingelser. Lloyd s KAU (1214) Kautionsforsikring for Sikkerhedsstillelse i Boer

Forsikringsbetingelser. Lloyd s KAU (1214) Kautionsforsikring for Sikkerhedsstillelse i Boer Forsikringsbetingelser Lloyd s KAU (1214) Kautionsforsikring for Sikkerhedsstillelse i Boer Forsikringens omfang Forsikringen dækker ethvert krav, som midlertidig bestyrer/bobestyrer/kurator måtte påføre

Læs mere

GULDSMEDEFORSIKRING (Jewellers Block Insurance)

GULDSMEDEFORSIKRING (Jewellers Block Insurance) Begæring om GULDSMEDEFORSIKRING (Jewellers Block Insurance) hos Lloyd s, London agentur as - Carl Gustavs Gade 3-2630 Taastrup agentur@dahlberg.dk Telefon: 33 11 48 28 - Telefax: 33 70 44 95 Det er vigtigt,

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen LIVSFORSIKRING For medlemmer af Diabetesforeningen Aftalen om livsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as som agentur for Lloyd s, London. Forsikringsbetingelser vedrørende gruppeforsikringsordning

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance)

GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance) GULDSMEDEFORSIKRING 2 (Jewellers Block Insurance) Driftstabsforsikring Betingelser No. CO-1301 Det bekræftes herved, at Guldsmedeforsikringen er blevet udvidet til at dække Driftstab med indtil det beløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K

Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner. Forsikringsbetingelser R335 13K Alm. betingelser for forsikring af rejsekollektioner Forsikringsbetingelser R335 13K Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Alm. betingelser for forsikring af

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign.

Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser af juni 2012 Udvidede Betingelser for Værktøj, Instrumenter o.lign. Forsikringsbetingelser R336 12J Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-13 Side 6 Udvidede Betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Ansvarsforsikring for erhverv

Ansvarsforsikring for erhverv POLICE Policenummer: 6708.035.913 7. marts 2012 DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Forsikringstager: DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser

Arbejdsskade- forsikring. Forsikringsbetingelser Arbejdsskade- forsikring Forsikringsbetingelser 3565003 Gælder fra oktober 2016 Indholdsfortegnelse Fællesbetingelser Side 3 Hvordan er forsikringsbetingelserne opbygget Side 3 Hvad betyder de anvendte

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE

REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE FORSIKRINGSBETINGELSER REJSEDÆKNING FOR TYVERI/RØVERI AF TASKE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 290414, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere