GULDSMEDEFORSIKRING 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GULDSMEDEFORSIKRING 1"

Transkript

1 GULDSMEDEFORSIKRING 1 (Jewellers Block Insurance) Forsikringsbetingelser: JE-1501 Det bekræftes herved, at visse forsikringsgivere hos Lloyd s, disses eksekutorer og administratorer, i overensstemmelse med den bemyndigelse, der i henhold til kontrakten (hvis nummer er anført på certifikatets forside) er tildelt undertegnede af nedennævnte forsikringsgivere hos Lloyd s, hvis endelige antal og andele tegnet af dem kan oplyses ved henvendelse og kan konstateres med henvisning til nævnte kontrakt, som bærer Lloyd s Policy Signing Office s segl, som modydelse for betaling af den på certifikatet anførte præmie er bundet hver for sig og ikke i fællesskab til at forsikre i henhold til de heri anførte vilkår og betingelser. Hvis forsikringstager fremsætter et erstatningskrav vel vidende, at kravet er urigtigt eller svigagtigt, hvad angår beløb eller andet, bortfalder nærværende forsikring, og alle krav herunder fortabes. Til bekræftelse heraf er certifikatet underskrevet og dateret af Agentur A/S, Carl Gustavs Gade 3, 2630 Taastrup o o o O o o o Forsikringsgiverne forpligter sig herved til at yde erstatning til forsikringstager, hvis de forsikrede formuegenstande eller en del deraf på noget tidspunkt i perioden, som er anført på certifikatets forside, mistes eller beskadiges som følge af en forsikret risiko som anført i certifikatet eller i det følgende, for et sådant tab eller skade i det omfang og på den måde, der er anført nedenfor. Forsikringen dækker: Smykker, guld- eller sølvornamenter eller pletsølv, perler, ædelstene af enhver art eller slags og/eller andre varer og materialer, der sædvanligvis forefindes i udførelsen af forsikringstagers forretning, uanset om nævnte er forsikringstagers ejendom, eller om de er blevet betroet ham eller dem i forbindelse med salg eller på prøve eller med henblik på bearbejdning eller reparation. Denne forsikring dækker mod alle disse risici for direkte fysiske tab af eller skade på de heri beskrevne genstande, som opstår i løbet af den i certifikatet nævnte forsikringsperiode, men altid i henhold til de for forsikringen nævnte definitioner, begrænsninger, undtagelser, vilkår, betingelser og forudsætninger. Forsikringen dækker ikke: 1. Tab eller skade som følge af tyveri eller uhæderlighed eller uærlig vildledning begået af: a. en person ansat hos forsikringstager, en handelsrejsende eller et bud b. en kunde eller mægler eller mæglers kunde eller agent eller fuldmagtsholder vedrørende formuegenstande, der er betroet til dem af forsikringstagere, dennes ansatte eller agenter, medmindre et sådant tab eller skade opstår, når formuegenstanden afleveres til sikker opbevaring af forsikringstageren, dennes ansatte eller agenter hos mægler eller kunde eller mæglers kunde eller agent eller fuldmagtsholder. 2. Skade på forsikrede formuegenstande, som kan pådrages under formuegenstandens bearbejdning, og som direkte følge deraf.

2 Side 2 3. Tab eller skade (herunder tab eller skade ved brand eller tyveri) som en direkte eller indirekte følge af tyfoner, orkaner, cykloner, vulkanudbrud, jordskælv, underjordisk brand eller anden form for naturomvæltning. (Denne undtagelse gælder kun for risici på land). 4. Varer, der mangler ved lageroptælling, hvor der ikke tidligere er anmeldt krav, medmindre forsikringstager kan bevise, at tabet skyldes en risiko, der er dækket af forsikringen. 5. Tab af eller skade på formuegenstande mens disse bæres (bortset fra ure, der udelukkende bæres med henblik på afprøvning) eller anvendes af forsikringstager, en leder, bestyrelsesmedlem eller partner hos forsikringstager, familiemedlemmer, slægtninge, personale eller venner, eller mens disse er i deres varetægt med dette for øje. 6. Tab eller skade på forsikredes formuegenstande, mens de befinder sig på en offentlig udstilling, der promoveres eller støttes økonomisk af en offentlig myndighed eller en brancheforening. 7. Tyveri eller bortkomst af eller fra køretøjer af enhver art ejet af eller under forsikringstagers kontrol og/eller dennes ansatte eller agenter eller repræsentanter, når sådanne køretøjer efterlades uden opsyn. 8. Tab af eller skade på varer, der udelukkende er overdraget forsikringstager af private klienter og/eller kunder til sikker opbevaring. 9. Tab af eller skade på formuegenstande i forbindelse med udøvelsen af en risiko, som forsikringstager på tidspunktet for indtrædelse af tabet eller skaden har tegnet separat forsikring for, uanset om en sådan anden forsikring hæfter for eller dækker tabet. 10. Tab, ødelæggelse eller skade, der forvoldes direkte af trykbølger forårsaget af fly eller andre anordninger i luften, som flyver med lydens hastighed eller overlydshastighed. 11. Tab af eller skade på computersystemets registreringer. 12. Tab eller skade, der direkte eller indirekte forvoldes af, sker på grund af eller som følge af krig, invasion, udenlandske fjenders handlinger, fjendtligheder (uanset om der erklæres krig eller ej), borgerkrig. oprør, revolution, opstand, militær eller tilranet magt, militær undtagelsestilstand, optøjer, borgerlige uroligheder eller konfiskation eller nationalisering eller tvangsudskrivning eller ødelæggelse af eller skade på ejendom af eller efter ordre fra en regering eller offentlig eller lokal myndighed. 13. a. Tab eller ødelæggelse af eller skade på enhver formuegenstand eller ethvert tab eller enhver udgift som følge heraf eller som opstår i forbindelse hermed eller et driftstab b. Juridisk erstatningsansvar af enhver art, som ikke direkte eller indirekte forårsages af, eller der bidrages hertil af, eller det skyldes: 1. ioniserende stråling eller kontaminering af radioaktivitet fra atombrændstof eller fra atomaffald fra forbrænding af atombrændstof 2. de radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved eksplosiv nuklear samling eller nuklear komponent deraf. 14. Uforklarligt tab, tricktyveri eller mystisk bortkomst. 15. Tab eller skade, der direkte eller indirekte skyldes eller er en følge af slitage, gradvis nedbrydning, iboende fejl, skjulte mangler, korrosion, rust, fugtige omgivelser, frysetemperaturer, møl, skadedyr, insekter, dyr eller utilstrækkelig eller defekt emballage.

3 Side Undtagelsesklausul for ugyldige betalinger Tab eller skade, som forsikringstager har lidt efter overdragelse af forsikrede genstande til en trediepart mod betaling via: a. check, bankanvisning, eller andre former for pengeanvisninger, hvor en sådan check. bankanvisning eller anden form for pengeanvisning viser sig at være falsk, svigagtigt eller på anden måde ugyldig eller uerholdelig uanset årsagen dertil, b. kontanter, valuta, eller pengesedler, der viser sig at være forfalskninger, uægte eller på anden måde ugyldige uanset årsagen dertil, c. kreditkort, hvor brugen af dette har været falsk, svigagtig eller ugyldig, eller når betalingen af det skyldige beløb er uerholdelig uanset årsagen dertil. 17. Undtagelsesklausul for økonomisk misligholdelse Tab, der opstår direkte eller indirekte, på grund af økonomisk misligholdelse eller manglende betaling, eller når en trediepart ikke længere kan eller vælger ikke længere at opfylde sine gældsforpligtelser, hvad angår genstande forsikret i henhold til nærværende forsikring. 18. Undtagelsesklausul for insolvens Tab, der opstår som direkte følge af insolvens, administration, gældsordninger med kreditorer, konkurs eller bobestyrelse af: a. forsikringstager b. enhver trediepart, til hvem den forsikrede interesse er blevet betroet. 19. Undtagelsesklausul for Kimberley -processen Ethvert tab, skade, omkostning eller udgift, der opstår direkte eller indirekte på grund af konfiskering eller beslaglæggelse som følge af manglende overholdelse af eller overtrædelse af kravene i Kimberly -processens certificeringssystem. Hvis forsikringsgiver hævder, at tab, skade, omkostninger eller udgifter ikke er dækket af denne forsikring på grund af denne undtagelse, påhviler det forsikringstager at bevise det modsatte. 20. Undtagelsesklausul for terrorisme Ethvert tab, skade, omkostning eller udgift, der direkte eller indirekte er en følge af eller skyldes en terrorhandling, selv om andre forhold måtte have bidraget til tabet, enten samtidig med terrorhandlingen eller efterfølgende. Terrorhandling skal forstås som en handling herunder anvendelse af vold eller magt eller trussel herom begået af en eller flere personer eller grupper, enten enkeltvis, på vegne af eller i forbindelse med organisationer eller regeringer, i politisk, religiøst, ideologisk eller lignende øjemed, fx med henblik på at øve indflydelse på en regering og/eller opskræmme befolkningen eller dele af denne. Herunder gælder, at tab, skader, omkostninger eller udgifter, der direkte eller indirekte er en følge af eller skyldes handlinger, der er foretaget med henblik på at bekæmpe, forhindre, begrænse eller på anden måde er relateret til en terrorhandling, ikke er dækket. Hvis forsikringsgiver hævder, at tab, skade, omkostninger eller udgifter ikke er dækket af denne forsikring på grund af nævnte undtagelse, påhviler det forsikringstager at bevise det modsatte. I tilfælde af at dele af denne bestemmelse erklæres ugyldig eller uden retsvirkning, vil den resterende del af bestemmelsen dog fortsat have fuld gyldighed. NMA.2920

4 Side Undtagelsesklausul vedrørende radioaktiv forurening og andet Uanset hvad der i øvrigt er bestemt i forbindelse med denne forsikring, vil følgende altid være gældende: 1. Forsikringen dækker ikke tab, skader, udgifter, omkostninger, eller erstatningsansvar, der direkte eller indirekte er forårsaget af, er en følge af eller som skyldes: a. ioniserende stråling fra eller forurening af radioaktivitet fra kernebrændsel eller kerneaffald eller forbrænding af kernebrændsel, b. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved atomanlæg, atomreaktorer eller andre kernereaktioner eller dele deraf, c. våben eller anordninger, der anvender kernespaltning (fission) og/eller kernesammensmeltning (fusion) eller lignende reaktioner, eller radioaktive kræfter eller stoffer, d. radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige eller forurenende egenskaber ved et radioaktivt stof. Denne undtagelse omfatter ikke radioaktive isotoper, bortset fra kernebrændsel, når sådanne isotoper fremstilles, transporteres, oplagres eller anvendes til kommercielle, landbrugsmæssige, medicinske, videnskabelige eller andre lignende fredelige formål, e. kemiske, biologiske, biokemiske eller elektromagnetiske våben. CL Undtagelsesklausul vedrørende cyper-angreb Forsikringen dækker ikke tab, skader, udgifter, omkostninger, eller erstatningsansvar, der direkte eller indirekte er forårsaget af, er en følge af eller som skyldes skadevoldende anvendelse eller brug af computere, computersystemer, softwareprogrammer, skadevoldende computerkoder, computervirus eller computerprocesser eller andre elektroniske systemer. CL Begrænsnings- og undtagelsesklausul vedrørende sanktioner Intet forsikringsselskab eller genforsikringsselskab skal pålægges at yde erstatning eller skal være forpligtet til at betale erstatningskrav eller levere ydelser i henhold til nærværende i et omfang, der betyder, at tilvejebringelsen af dækningen, betalingen af erstatningskravet eller leveringen af ydelsen ville udsætte forsikringsselskabet eller genforsikringsselskabet for sanktioner, forbud eller begrænsninger i henhold til FN s resolutioner eller handelsmæssige eller økonomiske sanktioner, love eller forordninger i den Europæiske Union, Storbritannien eller USA JC

5 Side 5 BETINGELSER 1. Forsikringstager er forpligtet til at føre detaljerede optegnelser over alle salg, køb og andre transaktioner, og sådanne optegnelser skal være til rådighed for forsikringsgiver eller dennes repræsentanter i forbindelse med et eventuelt erstatningskrav under forsikringen. 2. Forsikringstager er ligeledes forpligtet til ikke at annullere, fjerne eller ændre de beskyttelsesog/eller sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet i den skriftlige begæring og/eller deklaration, som ligger til grund for forsikringens tegning, uden forsikringsgivers samtykke, og der skal gives omgående meddelelse til forsikringsgiver om varsel og tilbagekaldelse af politi- eller anden vagtværnsbeskyttelse. 3. Det er en forudsætning for forsikringsgivers erstatningspligt under denne forsikring, at alle nøgler og reservenøgler, der passer til eventuelle alarmer, samt alle nøgler og reserveøgler til pengeskabe og boksrum fjernes fra forsikringsstedet, når nævnte forsikringssted ikke er åbent. 4. Det er en forudsætning for forsikringsgivers erstatningspligt under denne forsikring i forbindelse med postforsendelser indeholdende smykker, ædelstene, ædelmetaller og/eller armbåndsure til en værdi af mere end kr pr. pakke, at sådanne pakker sendes som anbefalet post eller med tilsvarende luftpost eller kurerpost, såsom DHL, FedEx, UPS eller lignende. 5. Denne forsikring kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 1 måneds varsel til hovedforfald. Efter anmeldt skade kan forsikringstager såvel som forsikringsgiver i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel. Hvis forsikringen ikke opsiges, vil den kunne fornyes for en ny 12 måneders periode på uændrede betingelser og til uændret præmie, medmindre et af følgende forhold gør sig gældende: 1. Hvis der er indtrådt ændringer i den i certifikatet eller begæringen anførte risiko. 2. Hvis der er anmeldt krav eller omstændigheder, der kan føre til krav under forsikringen. 3. Hvis der er sket ændring i et lovgrundlag, som forhindrer forsikringsgiver i at fortsætte forsikringen på de aftalte betingelser, vilkår og præmie. 4. Hvis præmien ikke betales. 5. Hvis forsikringstager har registreret eller stiftet juridisk enhed i USA eller i nogen stat, territorium eller besiddelse herunder, eller er begyndt at eksportere hertil. 6. I tilfælde af tab eller skade skal forsikringstager, og som forudsætning for enhver ret til skadesløsholdelse herfor, giver forsikringsgiver de oplysninger og bevis for mistede eller beskadigede formuegenstande samt oplysning om omstændighederne ved tabet eller skaden, som forsikringsgiver med rimelighed måtte forlange, og som forsikringstager måtte være i stand til. 7. Hvis forsikringstager fremsætter et erstatningskrav vel vidende, at kravet er urigtigt eller svigagtigt vedrørende beløb eller andet, vil forsikringen omgående blive erklæret ugyldig, og forsikringstager fortaber enhver ret til erstatning.

6 Side 6 Korttidsskala ved ophævelse af forsikringen, som er tegnet for 12 måneder: Dage % af årlig Dage % af årlig forsikringen præmie forsikringen præmie er i kraft opnået er i kraft opnået (6 måneder) (1 måned) (7 måneder) (8 måneder) (2 måneder) (9 måneder) (3 måneder) (10 måneder) (4 måneder) (11 måneder) (5 måneder) (12 måneder) 100 Hvis forsikringen har været i kraft i mindre end 12 måneder skal ovennævnte skala anvendes på den fastsatte fulde årlige præmie som for en forsikring, der er tegnet for en varighed på 12 måneder. Hvis forsikringen har været i kraft i mere end 12 måneder: a. Fastsæt den fulde årlige præmie som for en forsikring, der er tegnet for en periode på 12 måneder. b. Træk denne præmie fra den fulde forsikringspræmie og beregn den opnåede pro rata præmie ud fra forholdet mellem det tidsrum ud over et år, som forsikringen har været i kraft, og det tidsrum ud over et år, som forsikringen oprindeligt blev tegnet for. c. Læg udregnet præmie til i overensstemmelse med punkt (a.) og (b.) for at udregne opnået præmie i hele den periode, forsikringen har været i kraft.

7 Side 7 SÆRLIGE BETINGELSER Alarm og beskyttelse Det er en forudsætning for forsikringsgivers erstatningspligt i henhold til forsikringen, at 1. lokalerne, hvor de forsikrede genstande opbevares, er udstyret med et tyverialarmsystem, som er godkendt af forsikringsgiver, og at systemet ikke tages ud af drift, ændres eller udsættes for strukturændringer, der kan påvirke systemet uden forsikringsgivers samtykke, 2. tyverialarmsystemet og alle låse og hængelåse altid er i fuld og effektiv brug, når forsikringstagers forretningssted er lukket samt på alle andre relevante tidspunkter, 3. tyverialarmsystemet holdes i god driftsmæssig stand i hele forsikringens løbetid i i henhold til en vedligeholdelseskontrakt med installationsfirmaet, 4. alle andre beskyttelsesforanstaltninger vedrørende de forsikrede genstandes sikkerhed, holdes i god driftsmæssig stand i hele forsikringens løbetid, og er i fuld og effektiv brug på alle relevante tidspunkter, 5. alle nøgler og reservenøgler til ovennævnte alarm og beskyttelsesforanstaltninger fjernes fra forsikringsstedet og anbringes i et låst pengeskab på alle andre relevante tidspunkter, og at 6. omgående meddelelse sendes til forsikringsgiver ved varsel om aflysning af politibeskyttelse eller anden sikkerhedsstyrkebeskyttelse eller andre beskyttelsesforanstaltninger. Bonus ved skadefrihed Hvis forsikringstager ved forsikringens udløb ikke har anmeldt noget erstatningskrav og ikke har kendskab til et eventuelt krav under forsikringen, er forsikringstager berettiget til at få tilbagebetalt 10% af den betalte præmie, såfremt forsikringen fornyes med de eksisterende forsikringsgivere. Genikraftsættelse Såfremt der anmeldes og betales et krav under forsikringen, fortsætter forsikringen med de i certifikatet nævnte beløb indtil forsikringens udløb, mod at forsikringstager betaler en pro rata beregnet tillægspræmie for det genikraftsatte beløb fra skadestidspunktet og indtil forsikringens udløbsdato. Forsikringsgiver hæfter dog ikke for mere end det eller de beløb, som er anført i certifikatet i forbindelse med ethvert tab og/eller ulykke og/eller katastrofe og/eller hændelse og/eller række af hændelser, der måtte opstå af en enkelt hændelse. Glas dækning Forsikringen er udvidet til at dække glasskade, såfremt der er anført et beløb for glasforsikring under pkt. 2 på certifikatets side 2 Hotel- / Motel klausul Uanset hvad der i øvrigt måtte fremgå af denne forsikring, dækker forsikringen ikke tab af eller skade på de forsikrede genstande, når disse befinder sig på hoteller eller moteller, medmindre nævnte genstande opbevares i hotellets/motellets primære aflåste pengeskab eller boks.

8 Side 8 Hændelig skade Dækningen for møbler, inventar og lignende genstande jf. pkt. 2 på certifikatets side 2 er udvidet til at omfatte hændelig skade. Kælderdækning Det er en betingelse, at alle forsikrede genstande, der opbevares i forsikringsstedets kælder, er anbragt på stativer eller hylder, som er hævet mindst 10 centimeter over gulvniveau. Opsigelse af forsikring - se punkt 5 på side 5 Personlig befordring Forsikringen dækker ikke tab af eller skade på de forsikrede genstande under transport og/eller i løbet af transport, medmindre de forsikrede genstande er i forsikringstagers og/eller dennes ansattes tætte personlige varetægt til enhver tid, undtagen når genstandene er deponeret i et pengeskab eller i en bankboks. Privat bolig Uanset hvad der i øvrigt måtte fremgå af denne forsikring, dækker forsikringen ikke ved indbrud og tyveri af genstande, som befinder sig i en privat bolig, som tilhører forsikringstager eller dennes medarbejdere, repræsentanter, rejsende eller agenter, når genstandene efterlades uden opsyn, medmindre genstandene opbevares i et aflåst pengeskab Præmiebetaling Forsikringstager forpligter sig til at betale den fulde præmie til senest 45 dage efter forsikringens ikrafttræden. Hvis den forfaldne præmie ikke er betalt som anført, er berettiget til at ophæve forsikringen, og forsikringstager skal underrettes skriftligt om en sådan ophævelse af forsikringen, og forsikringstager er forpligtet til at betale en pro rata-præmie for den periode, forsikringen har været i kraft. Hvis der imidlertid er indtruffet en erstatningsberettiget skade i perioden inden forsikringens ophævelse, er forsikringstager forpligtet til at betale en fuld årspræmie. Hvis en domstol eller et administrativt organ med kompetent jurisdiktion finder, at en bestemmelse i denne klausul er ugyldig eller uden retskraft, har en sådan ugyldighed eller manglende retskraft ikke indflydelse på de øvrige bestemmelser i klausulen, og disse forbliver fuldt gyldige. Separat Ansvar Forsikringsgivernes (de engelske Underwriters) forpligtelser under denne forsikring er alene begrænset til deres egen individuelle andel og er ikke solidarisk. De individuelle forsikringsgivere hæfter ikke for de forsikringsgivere, som uanset årsag, ikke opfylder deres forpligtelser

9 Side 9 Skadeanmeldelse I tilfælde af tab eller skade på forsikrede genstande eller ved en begivenhed, som vil kunne give anledning til et erstatningskrav under forsikringen, skal forsikringstager omgående underrette: Agentur A/S, Carl Gustavs Gade 3, 2630 Taastrup og forsikringstager skal samtidig fortage en anmeldelse til det lokale politi. Det skal være tilladt for forsikringstager, dennes agenter, ansatte eller udpegede at anlægge sag, arbejde og rejse vedrørende værnet om, beskyttelsen og retableringen af de forsikrede genstande eller interesser uden skadelig indflydelse på forsikringen eller fortabelse af forsikringstagers rettigheder i henhold hertil, idet forsikringsgiver accepterer at afholde de omkostninger, der med deres forudgående samtykke er påløbet. I tilfælde af tab eller skade skal forsikringstager, som forudsætning for retten til erstatning give forsikringsgiver de oplysninger og beviser for mistede eller beskadige formuegenstande samt oplysning om omstændighederne ved tabet eller skaden, som forsikringsgiver med rimelighed måtte forlange, og som forsikringstager måtte være i stand til. Forsikringstager skal i alle henseender varetage forsikringsgivers interesse, og skadens omfang skal forsøges begrænset i videst muligt omfang. Tilstedeværelse af 2 personer Denne forsikring dækker ikke tab eller skade, der opstår på forsikringstagers forretningssted i åbningstiden eller i forbindelse med åbning eller lukning af forretningen, medmindre der på det tidspunkt, hvor tabet eller skaden opstår, er mindst to af forsikringstagers ansatte til stede Tricktyveri samt mystisk og uforklarlig bortkomst Uanset at det modsatte måtte være anført i pkt. 14 på side 2 under undtagelser, så er denne forsikring udvidet til at dække tricktyveri samt mystisk og uforklarlig bortkomst med indtil det beløb, som er anført på certifikatets side 4. Nævnte udvidelse omfatter dog ikke tab og bortkomst, der konstateres ved lageropgørelse jf. pkt. 4 på side 2 under undtagelser. Udstillingsdækning Hvis forsikringen er udvidet til at dække under udstillinger, hvilket vil fremgå af certifikatets side 4, vil følgende betingelser være gældende i forbindelse med sådanne udstillinger: Forsikringstagers genstande og/eller de genstande, som forsikringstager er ansvarlig for: 1. må aldrig efterlades uden opsyn, uanset årsag, i udstillings åbningstid, 2. skal altid opbevares i aflåste montrer i udstillingens åbningstid, medmindre de fjernes fra eller lægges tilbage i udstillingsmontrer og/eller når de fremvises til potentielle kunder, leverandører og/eller klienter 3. skal altid opbevares i aflåst pengeskab, bankboks eller i godkendt boksrum, når de ikke udstilles eller uden for udstillingens åbningstid. Hvis forsikringstager overtræder ovenstående vilkår og betingelser fortabes enhver ret til dækning under denne udvidelse fuldstændig, og det udbetales ingen erstatning.

10 Side 10 Udstillingsmontrer og vægskabe i forretningen Med hensyn til tab af eller skade på genstande i udstillingsmontrer eller vægskabe i forretningen er det en betingelse at: 1. udstillingsmontrer og/eller vægskabe var aflåst og nøglen/nøglerne fjernet på skadestidspunktet og/eller 2. genstandene blev placeret i, fjernet fra eller arrangeret i udstillingsmontren/-montrerne og/eller vægudstillingsskabet/-skabene af forsikringstager eller af en af forsikringstagers ansatte. Det er i øvrigt en betingelse, at alle nøgler til udstillingsmontrer og/eller vægudstillingsskabe altid opbevares på forsikringstagers person, eller på en af forsikringstagers ansattes person eller i et aflåst pengeskab Værdiansættelsesgrundlag Grundlaget for behandling af ethvert erstatningskrav er: 1. hvad angår forsikringstagers egne lagervarer - Genanskaffelsespris 2. hvad angår solgte genstande - Salgspris 3. hvad angår varer i forsikringstagers eller agents varetægt uanset årsag bortset fra sikker opbevaring - grundlaget forsikringstagers ansvar over for varernes ejere 4. hvad angår lagervarer, der er fremstillet af forsikringstager - Genanskaffelsespris på Råvarer + 30% Værneting Denne forsikring og dens betingelser reguleres og fortolkes i henhold til dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedrørende denne forsikring afgøres ved de danske domstole. Enhver stævning, der måtte blive udtaget mod forsikringsgiver, skal forkyndes til: Jes Anker Mikkelsen (Lloyd s Repræsentant i Danmark) Langelinie Allé 35, 2100 København Ø Telefon: Telefax: Åbning- og lukning af forretning Det er en betingelse, at alle adgangsmuligheder til forsikringsstedets butiksafdeling er lukket og forsvarligt låst, mens lagervarer overføres: a. fra pengeskabe og/eller boksrum til udstillingsvinduer og/eller udstillingsmontrer umiddelbart før åbning af forretningen b. fra udstillingsvinduer og/eller udstillingsmontrer til pengeskabe og/eller boksrum umiddelbart før lukning af forretningen og skal forblive sikkert aflåst, indtil lagervarerne er på plads, og alle pengeskabe og/eller boksrum og/eller udstillingsvinduer og/eller udstillingsmontrer indeholdende lagervarer er lukket of låst. Hvis forsikringstager ikke har opfyldt nævnte betingelse fortabes enhver ret til dækning under forsikringen.

11 Side 11 Begæring og sikkerhedsbesigtigelse Forsikringstagers manglende overholdelse af følgende kan medføre forsikringsgivernes annullering af denne forsikring eller forsikringsgivernes indførelse af begrænsninger af dækningen, som står i modsætning til de oprindelige vilkår og betingelser i forsikringen som udstedt af forsikringsgiverne. Dateret og underskrevet forsikringsbegæring Det aftales hermed, at uagtet at denne forsikring er blevet udstedt på grundlag af det dækningsomfang og de oplysninger, som er indeholdt i den modtaget og ikke-underskrevne forsikringsbegæring, skal forsikringstager tilfredsstillende fremvise en fuldt udfyldt, dateret of underskrevet forsikringsbegæring for forsikringsgiver senest 30 dage efter aftalens oprettelse. Det aftales imidlertid, at forsikringsgiver ikke har accepteret at være bundet af nogen ændringer i dækningsomfang og oplysninger i forhold til det oprindeligt anførte, hvorpå denne forsikring er baseret. Sikkerhedsbesigtigelse Det aftales hermed, at denne forsikring tegnes på grundlag af en tilfredsstillende besigtigelse af Cunningham & Lindsey, hvor sikkerhedsrapporten afleveres til forsikringsgiver senest 30 dage efter aftalens oprettelse. I tilfælde af at krav eller anbefalinger pålægges af forsikringsgiver, skal disse opfyldes inden for det tidsrum, der anføres af forsikringsgiver på tidspunktet for gennemgangen af besigtigelsesrapporten. Klageprocedure Arthur J. Gallagher (UK) lægger stor vægt på, at give alle sine kunder et højt serviceniveau. Hvis De imidlertid har grund til at klage, skal De i første omgang kontakte Deres agent: Agentur A/S Hvis De fortsat er utilfreds med den måde, klagen er blevet behandlet på, kan De være berettiget til at få sagen gennemgået af den engelske klageinstans (The Financial Ombudsman Service). De kan sende en mail til: eller skrive til: Financial Ombudsman Service, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9 SR Sikkerhed Forsikringen er tegnet 100% hos Lloyd s, London, hos følgende syndikater: SJC No Andel: 65,00 % LIB No Andel: 15,00 % AUL No Andel: 15,00 % AUW No. 609 Andel: 5,00 %

12 Side 12 Oplysningspligt Alle forsikringssøgende skal, når de ønsker ny forsikring eller fornyelse af en eksisterende forsikring, afgive alle oplysninger, som kan påvirke forsikringsgivers beslutning om, hvorvidt risikoen skal accepteres, hvad vilkårene skal være og hvilke præmier, der skal opkræves. Da forsikringskontrakten er med forbehold af ubetinget god tro, kan undladelse af at afgive fulde oplysninger bevirke, at forsikringen kan erklæres for ugyldig fra ikrafttrædelsen og berettige forsikringsgiver til at afvise erstatningspligt. Dette certifikat er vor meddelelse til Dem om, at der er tegnet en forsikring hos den anførte forsikringsgiver med anvendelse af de oplysninger, De har afgivet eller accepteret. Certifikatet indeholder alle vilkår og betingelser og undtagelser for forsikringen. Læs venligst dokumentet omhyggeligt for at kontrollere, at der er sørget for dækning i overensstemmelse med Deres krav, og at den anførte sikkerhed er acceptabel. I modsat fald bedes De underrette os straks. Forsikringsbegæring og sikkerhedskontrolinspektion Forsikringstagers manglende overholdelse af følgende kan medføre forsikringsgivers annullering af denne forsikring eller forsikringsgivers indførelse af begrænsninger af dækningen, som står i modsætning til de oprindelige vilkår og betingelser i forsikringen som accepteret af forsikringsgiver. Dateret og underskrevet begæring Det aftales herved, at uagtet at denne forsikring er blevet udstedt på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i den ikke-underskrevne begæring fra forsikringstager, skal forsikringstager indsende en tilfredsstillende udfyldt, dateret og underskrevet begæring til senest 30 dage efter aftalens oprettelse. Det aftales imidlertid, at forsikringsgiver ikke har accepteret at være bundet af nogen ændringer i de oprindeligt afgivne oplysninger, hvorpå denne forsikring er blevet accepteret. Sikkerhedsbesigtigelse Det aftales herved, at denne forsikring tegnes på grundlag af en begæring og en tilfredsstillende sikkerhedsbesigtigelse foretaget af Cunningham & Lindsey, hvis sikkerhedsrapport skal være forsikringsgiver i hænde senest 30 dage efter aftalens oprettelse. Hvis forsikringsgiver på grundlag af nævnte sikkerhedsrapport pålægger forsikringstager visse sikringsmæssige krav, skal disse opfyldes inden for det tidsrum, der angives af forsikringsgiver. De anførte forsikringsbetingelser er en oversættelse af de originale engelske betingelser. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål vil de nævnte engelske betingelser være gældende. Enhver henvendelse vedrørende nævnte forsikring bedes rettet til: dahlberg assurance agentur as Carl Gustavs Gade Taastrup Telefon: Telefax:

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset. MICROSOFT FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Læs mere

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS

MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS MICROSOFT COMPLETE FOR BUSINESS FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN

FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN FORSIKRINGSVILKÅR 7-ÅRS GARANTIEN et Nordea Finans produkt i samarbejde med Willis Insurance Agency I/S KÆRE KUNDE Tillykke med din nye bil. Vi vil gerne sikre os, at du får mange gode oplevelser med

Læs mere

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning.

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning. FORSIKRINGSBEVIS DETTE ER ET BEVIS PÅ, AT Forsikringsgiveren efter modtagelse af Præmien hæfter over for Dig for de heri nævnte ydelser i overensstemmelse med nedenstående Betingelser. 1. FORSIKRINGEN

Læs mere

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001

Passageransvars- forsikring. Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Passageransvars- forsikring Forsikringsbetingelser S T G - P AF- 001 Gælder fra marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Passageransvar - Personskade Side 7 3. Passageransvar - Håndbagage

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Bilag 2 Police, Ansvars og Kaskoforsikring Dækforsikring, Fejltankning og Nøgleforsikring AUTOFORSIKRING ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER Branche 78. 10.2013 1. Sikrede personer I tilslutning til gældende

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01)

Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) Kriminalitetsforsikring Forsikringsbetingelser (CRI-01) 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede under denne forsikring er koncernen. 1.2 Som koncern anses forsikringstageren og dennes datterselskaber. Ved datterselskaber

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Professionel Ansvarsforsikring

Professionel Ansvarsforsikring Professionel Ansvarsforsikring Police nr. 59.0.001.411-04 1. Oplysninger om forsikringstager Forsikringstager : Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N CVR : 30089456 2. Dækningsomfang Dækning : Professionel

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelsesnummer: HOG 1.1

Betingelsesnummer: HOG 1.1 HARLEY DAVIDSON FORSIKRING Betingelsesnummer: HOG 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150

Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 Motorcykel Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-150 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ).

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). EnviroPro Forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen består af: Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). 1 Sikrede 1.1 Forsikringen dækker den, som er angivet

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154

Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 Ducati mc Forsikringsbetingelser QBE 2012-01-154 QBE Insurance (Europe) Limited, England, dansk filial Vester Farimagsgade 7, 4 DK-1606 København V Danmark motor@dk.qbe.com telefon: +45 33 45 03 00 telefax:

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Forsikringsbetingelser - Ansvarsforsikring Indholdsfortegnelse 1 De sikrede...side 1 2 Erhvervsansvar...side 1 3 Produktansvar...side 2 4 Afværgelse af skade...side 2 5 Aftaler om ansvar og erstatning...side

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker

Læs mere