Et værktøj til bedre miljømæssig & økonomisk vejgodstransport i Danmark Institut for Transportstudier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.benchmarks.dk Et værktøj til bedre miljømæssig & økonomisk vejgodstransport i Danmark Institut for Transportstudier"

Transkript

1 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr Et værktøj til bedre miljømæssig & økonomisk vejgodstransport i Danmark Institut for Transportstudier International Transport Danmark

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 1 SAMMENFATTENDE ARTIKEL FORMÅL KATEGORISERING MILJØ-BENCHMARKING ØKONOMI-BENCHMARKING DRIFT OG MARKEDSFØRING AF SYSTEMET ÅR FORBEDRING AF VEJGODSTRANSPORT FORMÅL MÅLSÆTNING 12 3 ØNSKER TIL VÆRKTØJET BENCHMARKING-METODE Valg af benchmarking-metode GENERELLE KRAV TIL BENCHMARKING KATEGORISERING AF VIRKSOMHEDER 15 Endelig kategorisering til brug for profil for grupper KRAV TIL MILJØ-BENCHMARKING KRAV TIL ØKONOMI-BENCHMARKING ANONYMITET 19 4 BEREGNING AF NØGLETAL RESULTATER BEREGNING AF GENNEMSNIT (MILJØBENCHMARKING) BEREGNING AF GENNEMSNIT (ØKONOMI-BENCHMARKING) BEREGNING AF GENNEMSNIT FOR DEN BEDSTE FJERDEDEL 23 5 DRIFT AF BENCHMARK-SYSTEMET SIKKERHEDSASPEKTER OMKRING BENCHMARKS.DK VEDLIGEHOLDELSE DATAVALIDERING PRÆMIERING AF DELTAGERE 25 6 AFRUNDING 27 7 LITTERATURLISTE 29 BILAG A: SIKKERHEDSASPEKTER OMKRING BENCHMARKS.DK 35 BILAG B: BEREGNING AF NØGLETAL 37 ENGLISH SUMMARY 43

4

5 Forord ligger nu på Internettet som et gratis, anonymt, målrettet IT-værktøj, der skal understøtte vejgodstransportører i det fortsatte arbejde med at reducere miljøbelastningen, bl.a. ved at nedbringe forbruget af diesel, også til gavn for deres økonomi. Benchmark-projektet blev startet i år 2000 som et element i samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og brancheorganisationerne inden for godstransport, orkestreret af Godstransportpanelet. Sigtet med samarbejdet har været at reducere godstransportens miljøbelastning på en virksomhedsøkonomisk bæredygtig måde. skal derfor ses i sammenhæng med de øvrige frivillige initiativer på vejgodsområdet og er i stor udstrækning tilpasset disse andre brikker. Med håndbogen Styr på miljøet i vognmandsvirksomheder (Miljøstyrelsen, 2001) blev der stillet enkle metoder på papir og i IT-version til rådighed for vejgodstransportørernes egen opgørelse og styring af miljødata. Med benchmarking er der nu suppleret med en mulighed for at vurdere, om de opnåede resultater for transporterne er gode eller dårlige i forhold til erhvervets niveau. Miljømæssige gevinster kan være vanskelige at kapitalisere for udøverne. Derfor er benchmarking af økonomidata medtaget på hjemmesiden som en attraktiv mulighed, der er tilgængelig, når de primære miljødata er indtastet. Projektet er udført af Institut for Transportstudier (projektleder), International Transport Danmark (ITD), Dansk Transport og Logistik (DTL), FDE og KPMG, i tæt kontakt med en følgegruppe, der har medvirket til koordinering og erhvervsinput i processen. Ud over projektdeltagerne deltog Miljøstyrelsen (formand), Færdselsstyrelsen, Erhvervenes Transportudvalg, Dræbye rådgivning og projektledelse aps, Erik Svendsen A/S Transport, Preben Andersen Vognmands- og Renovationsforretning ApS, Novozymes A/S, H.P. Therkelsen A/S, Post Danmark og Teknologisk Institut i følgegruppens arbejde, og flere af de ovennævnte deltog også i testningen og datafangsten til systemet. Tak for det arbejde og den interesse, virksomhederne har lagt i projektet. Det har været med til at styrke og det kan kun beklages, at det ikke med den tilgængelige teknologi og inden for projektets rammer var muligt at bringe alle gode idéer i anvendelse. er finansieret af Miljøstyrelsen, ITD, DTL, FDE samt KPMG. Miljøstyrelsen, februar 2003.

6

7 1 Sammenfattende artikel 1.1 Formål Det primære formål med er at fremme den markedsdrevne udvikling af og efterspørgsel efter mere miljørigtige transportløsninger. Det er der nu skabt mulighed for, ved at alle vejgodstransportører kan følge op på og dermed forbedre deres præstationer gennem et gratis, brancherettet og anonymt hjælpemiddel. er tilpasset den virkelighed, vejgodstransport lever i og de øvrige værktøjer, der er til rådighed for vejgodstransporterhvervet. Gennem udviklingen og testningen af systemet er det blevet klart, at værktøjet skal opfylde flere formål for brugerne. Dels er der behov for et system, der styrker miljø- og økonomistyringen i virksomhederne, dels er der fra en del af branchen ønske om, at man kan bruge dataene til markedsføring. Begge ønsker støtter op om det overordnede mål fra de initierende aktører, nemlig at fremme miljørigtig transport i virksomhederne og derigennem også de økonomiske præstationer. Til ekstern dokumentation er der fokus på dieselforbrug og miljømæssig status for vognparken. Dette modsvarer efterspørgslen fra transportkøbere, der ønsker styring af og løbende forbedringer på miljøområdet. 1.2 Kategorisering Grundlaget for en effektiv benchmarking er, at de deltagende virksomheder har det samme udgangspunkt for benchmarkingen. Er virksomhederne eller afdelingerne ikke sammenlignelige, sker der en incitamentsdegradering, og forbedringerne udebliver. Derfor er der i projektet lagt stor vægt på at sikre en høj grad af identifikation. Det gælder både internt og eksternt. Internt skal man kunne genkende og føle ansvar for de præstationer, man måles på, det er ikke muligt hvis man benchmarker eksportkørsel og renovation i en pærevælling. Eksternt er det også vigtigt, at man ved, hvad man sammenligner sig med, lastbiler dækker immervæk køretøjer fra til kg tilladt totalvægt. Identifikationen er sikret ved at lade enheden for benchmarking være gruppe frem for virksomhed. En gruppe kan bestå af fra 1 til uendelig mange køretøjer med samme profil. En profil er en beskrivelse af gruppen på fire væsentlige områder: Kørselsart: by lokal regional fjern/international blandet

8 Transporttype: hel læs/full load del læs/part load stykgods (fragtmandskørsel) bygge- og entreprenørkørsel (inkl. industrirenovation) renovation komprimator renovation slamsugning specialtransport (svær og/eller omfangsrig), blandet Køretøjstype: forvogn forvogn + hænger trækker (ikke fast kombination) trækker + trailer (fast kombination) blandet Totalvægt: kg kg kg kg kg over kg blandet. Med disse kategorier er der i alt mulige profiler. Dermed kan man ramme så præcist, at gruppen dækker ens selvopfattelse. Samtidig er inddelingen ikke så detaljeret, at der kun kommer en eller få virksomheder inden for hver profil, så benchmarkingen af den grund ikke bliver mulig. Er der for få virksomheder inden for en profil, til at benchmarking kan finde sted, skal brugeren fravælge kategorier og f.eks. måle sig med alle transporttyper frem for kun stykgods. 1.3 Miljø-benchmarking Transportvirksomhedernes incitament til at benchmarke sig mod andre på miljøområdet er åbenbart. Dieselomkostninger er en væsentlig post inden for vejgodstransport af alle typer. Som et eksempel kan en lastbil i national kørsel tilbagelægge omkring km pr. år med i gennemsnit 2,65 km pr. l. Det giver et dieselforbrug på ca l til en samlet årlig omkostning på kr Kan dieseludnyttelsen forbedres med blot 5 % til 2,78 km pr. l, spares der kr pr. lastbil hvert år. En sådan besparelse animerer naturligvis til interesse, også uden benchmarking, men det kan være vanskeligt at følge markant op på forbrugstallene. Det hænger sammen med, at forbruget svinger, bl.a. afhængigt af vind og vejr, destinationer, godsvægt og tidskrav, hvilket svækker de løbende beregningers udsagnskraft. Med er der

9 mulighed for at få et skarpere billede ved at fjerne virkningen af årstidsvariation fra resultaterne. En virksomhed, der lå placeret godt i sin gruppe i 3. kvartal, bør være godt placeret i 4. kvartal uanset ændringer i niveauet. For miljø-benchmarking er der obligatorisk registrering af dieselforbrug og antal kørte km i kvartalet. Dertil er der mulighed for at benchmarke sig på nøgletal for: energieffektivitet (antal kørte km pr. liter diesel) udslip af CO 2 gennemsnitlig euronorm anvendelse af partikelfiltre i % gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse i % antal kørte km pr. køretøj tomkørsel i %. Hvis der yderligere er ønske om at opgøre NOx, CO, HC og partikler, skal der anføres data for belastning og euronorm pr. bil. Det er en specifikationsgrad der formodes at kunne skræmme brugere væk, og derfor henvises der i stedet til den gratis beregningsmodel "Beregn miljødata" på 1.4 Økonomi-benchmarking Når virksomheden har fået adgang til at benchmarke sig på miljødata, får den samtidig adgang til økonomimodulet. Benchmarking af økonomidata er både en spejling af de økonomiske gevinster ved miljørigtig kørsel og et selvstændigt incitament til at deltage med data. Sammenligningen er koncentreret omkring driftsdata og stopper før de faste omkostninger og finansielle poster. Omkring finansiering og ejerskabsformer er forholdene så individuelle, og løsrevet fra miljømæssige konsekvenser, at det ikke giver mening at sammenligne virksomheder. Dertil kommer problemer med på en konsistent måde at fordele de faste omkostninger på de forskellige grupper, der deltager i benchmarkingen. Der er derfor åbnet for, at man kan benchmarke sig på de følgende poster: transportomsætning (eksklusive fremmede vognmænd) transportomkostninger (total) chaufførløn og tilknyttede udgifter diesel og dieselafgift/-told turudgifter, herunder vejskat øvrige turudgifter dækningsbidrag 1 reparation og vedligeholdelse dækomkostninger vægt- og vejbenyttelsesafgift forsikring - ansvar/kasko + CMR/fragtføreransvar øvrige vognomkostninger dækningsbidrag 2 udnyttelsesgrad (tid) kørte km. Sammenligningen for de enkelte poster kan ske i forhold til kørte km, anvendte timer eller for det enkelte køretøj. I forhold til bydistribution er det i mange tilfælde omkostninger og indtægter pr. time, der er det væsentlige for

10 bundlinien, mens det i eksportkørsel er præstationerne opgjort pr. km, der regnes med. Forsikring betales pr. køretøj og kan f.eks. til brug for prisforhandlinger også sammenlignes på det niveau. Det er forventningen, at der med værktøjets præsentation på bl.a. vognmandskurser kan ske et generelt løft af regnskabsdisciplinen. Deltagelse i benchmarking kan tidligt pege på områder, hvor ens virksomhed kører skævt. Samtidig sikres opfølgning hvert kvartal og ikke først, når årsregnskabet foreligger, og tingene kan have kørt skævt længe. Det vil især være en fordel for firmatransportører og vognmandsvirksomheder, der ikke er medlemmer af organisationerne og bliver varslet fra den kant af. Med deltagelse i benchmarks kan de ved udefra kommende ændringer, som f.eks. afgiftsstigninger eller nye overenskomster allerede efter et kvartal have et bud på følgerne og kan dokumentere konsekvenserne overfor kunder. 1.5 Drift og markedsføring af systemet år 1 Med er der udformet et alment tilgængeligt værktøj. Men det er også klart, at et værktøj til sammenligning kun har værdi, når der er tilstrækkeligt med virksomheder at benchmarke sig med. Systemet har sin egen hjemmeside, og der kræves kun få virksomhedsoplysninger for at kunne deltage. Det er ikke muligt at have fuld anonymitet, f.eks. ved brug af alias i systemet, fordi der så ikke kan finde kontrol og fejlrettelse sted. Virksomhedsoplysningerne er til brug for identifikation af brugerne ved kontrol af benchmark data. Det er revisionsfirmaet KPMG, der forestår kontrollen af data, og de har tavshedspligt vedr. oplysninger, de måtte få ved denne kontrol. Proceduren er indført for at sikre en høj datastandard ved at luge fejlindtastninger og misforståelser bort. Brugeren får besked direkte fra KPMG, hvis der er forhold der skal undersøges eller kræver en forklaring. Ingen andre får således kendskab til henvendelsen. I forbindelse med registreringen skal adresse også oplyses. Ved afslutningen af hver indtastningsperiode udsendes til brugerne med oplysninger om, at benchmarkingen nu er endelig for det givne kvartal. Samtidig opfordres brugerne til at taste data ind for det nye kvartal. Dansk Transport og Logistik (DTL), International Transport Danmark (ITD) og FDE regnskabsservice fremmer alle brugen af systemet overfor egne medlemmer. Dertil er det planen at promovere i bredere sammenhænge for at sikre, at også ikke medlemmer får glæde af systemet. International Transport Danmarks web-afdeling forestår driften af systemet.

11 2 Forbedring af vejgodstransport I Kyoto-protokollen er der stillet krav til reduktion af udledninger af CO 2 som svar på de truende klimaforandringer. Det er den globale ramme for dette lille projekt. Det er vores alles ansvar at sikre, at opgaver løses med den mindst mulige miljømæssige belastning. For vejgodstransport er dieselforbruget til udførelsen af transporten den væsentligste kilde til CO 2 udledninger, og dette projekt er derfor især rettet mod at forbedre landevejstransportens effektivitet. 2.1 Formål Det primære formål med er at fremme den markedsdrevne udvikling af og efterspørgsel efter mere miljørigtige transportløsninger. Projektets sigte er dermed at give vejgodstransportører mulighed for at styre virksomheden i retning af bedre miljømæssige og dermed også økonomiske præstationer ved brug af benchmarking. Projektet har et virksomhedsperspektiv på forbedring af godstransportens effektivitet. Det er derfor også naturligt at definere målet i forhold til de deltagende virksomheder, bl.a. en forbedring i km/l og overskud som følge af jævnlig benchmarking. Effekten forventes at komme fra den øgede opmærksomhed på dieselforbruget og fokus på de økonomiske parametre, hvor virksomheden klarer sig ringere end konkurrenterne. Sammenkædningen mellem miljø- og økonomi-benchmarking har to formål, nemlig at: økonomien skal tiltrække brugere til systemet og dermed også til miljødelen øge virksomhedens forståelse af sammenhængen mellem miljø og økonomi. Med indsamlingen af driftsdata for vejgodstransport er det også ønsket, at myndighederne og samfundet får adgang til generelle data og dermed et indblik i udviklingen inden for vejgodstransportsektoren. Transportkøbere stiller i stigende omfang krav til miljørigtig transport. Det er derfor tillige et mål for projektet at gøre vejgodstransportørerne parate til at imødekomme disse kundeønsker på konstruktiv vis. For at fremme udviklingen af miljøoptimerede transporter er det også vigtigt, at transportkøberne får adgang til data og viden om status og udviklingstendenser inden for lastbiltransporter, således at de kan stille krav på et kvalificeret grundlag. Dette sker via den frie adgang til de generelle data. Da der foregår en løbende tilpasning af priser og ydelser mellem transportkøbere og transportører, er den frie adgang til begrænset til miljødata.

12 Figur 1. Alment tilgængelige generelle data fra 2.2 Målsætning De operationelle delmål for benchmarking-projektet blev fra starten defineret som: udvikling af relevante nøgletal for miljømæssig benchmarking udvikling af relevant kategorisering af transportvirksomhederne udvikling af kravspecifikation for et benchmarking-system udvikling, etablering, afprøvning og drift af IT-systemet i et år. For de eksterne parametre er målsætningen, at får et passende antal brugere, der via brug af værktøjet og de genererede output forbedrer deres energieffektivitet, miljøstyring og overblik over driftsøkonomien. Dertil skal værktøjet levere generelle miljødata til transportkøbere, offentligheden og myndigheder om udviklingen inden for vejgodstransport. Disse målsætninger er projektet løbende blevet holdt op mod af følgegruppen.

13 3 Ønsker til værktøjet For at sikre et stort antal brugere skal nytteværdien af benchmarkingværktøjet være høj. Branchen er kendetegnet ved et stort antal små og mellemstore virksomheder. De er typisk drevet af ejeren, der har en praktisk baggrund inden for landevejstransport. Med et højt arbejdspres vil der ikke blive ofret lang tid på værktøjer med en dårlig sammenhæng mellem omkostninger og nytteværdi. 3.1 Benchmarking-metode Der opereres i litteraturen med tre typer af benchmarking (Karlöf, 1996), intern, ekstern og funktionel benchmarking. Den interne benchmarking er anvendelig for større virksomheder, der har sammenlignelige markeder, produktgrupper eller afdelinger i egen virksomhed. Fordelene ved denne form for benchmarking er, at man kan have stor åbenhed om data, da der ikke er konkurrenter inde i billedet. Ulempen er, at der kun er få danske vejtransportvirksomheder, der har en tilstrækkelig størrelse til at foretage og styre intern benchmarking. Den eksterne benchmarking søger sammenligningen mellem virksomheder i samme branche og inden for de samme funktioner. Fordelen ved denne type er, at der er adgang til et stort grundmateriale, og at modellen er åben for både store og små virksomheder. Ulempen er, at deltagerne også er konkurrenter, og at data dermed skal være anonymiseret. Da de forskellige deltagere gør tingene på forskellig vis, og man ikke efterfølgende kan finde tilbage til den enkelte virksomhed, skal input være velbeskrevet og af generel karakter. Dermed mister man noget af den præcision og bredde, som kan opnås i den interne benchmarking. Den tredje type er funktionel benchmarking, hvor man sammenligner generiske elementer mellem forskellige funktioner, idet man søger de ypperste præstationer at sammenligne sig med. Fordelene ved denne type er, at man kan undgå sammenligning med konkurrenter og dermed have stor åbenhed om data. Ulempen er, at det er en krævende form for benchmarking, der ofte vil være projektorienteret. Man foretager benchmarkingen, sætter et mål og arbejder frem imod dette mål, men får ikke sat en kontinuerlig proces i gang Valg af benchmarking-metode Det er i dette projekt valgt at arbejde videre med den eksterne benchmarking på baggrund af fire væsentlige forhold: 1. der kan fås en bred dækning af vejgodstransport, fordi benchmarkingen er åben for alle virksomhedsstørrelser 2. der stilles overkommelige krav til inputdata 3. ekstern benchmarking kan være anonym 4. man måler sig mod ligemænd, så resultaterne har stor udsagns- og påvirkningskraft.

14 Der er ikke noget til hinder for at virksomhederne supplerer deltagelsen i andre former for effektivitetsfremmende tiltag. Det vil f.eks. være muligt for en vognmand, der indkøber kurser i energirigtig køreteknik, at følge forbedringerne i forhold til den generelle udvikling i branchen og dermed tage højde for almene påvirkninger, f.eks. fra vejret, der jo typisk betyder mindre dieselforbrug i sommermånederne. 3.2 Generelle krav til benchmarking For at benchmarking kan få den ønskede effekt, er der tre forhold, der skal opfyldes: det undersøgte område skal være relevant der skal være et væsentligt potentiale for brugeren der skal være tale om faktorer der kan måles og styres. Disse væsentlighedskriterier har indgået i udvælgelsen af hvilke faktorer, der skal medtages i Der har også fra brugergruppen været ønske om, at deltagerne i systemet skal kunne anvende resultaterne til dokumentation og marketing. Derfor er der taget forhold ind, der har mere sigte på statusregistrering end driftsforbedring, men som kan medvirke til at vise transportvirksomhedens niveau i forhold til andre aktører på markedet. For brugerne hænger nytteværdien snævert sammen med validiteten af dataene i systemet. Jo større grad af præcision i dataene og den gruppe man sammenligner sig med, des større styrke taler resultaterne med. Det er derfor et krav, at der er mulighed for at sammenligne sig med virksomheder eller afdelinger med samme profil som ens egen. Betragter man de to typer benchmarking, hhv. økonomi og miljø, er der forskellige krav til input og output. Figur 2. Output kan vælges frit blandt de indtastede nøgletal for gruppen.

15 Det er kun muligt at få output for nøgletal, man selv bidrager til. Hvis man ikke bidrager med input for Dæk (0 kr. = ingen omkostninger i det pågældende kvartal accepteres som et input) er den linie skygget ud og kan ikke vælges til. 3.3 Kategorisering af virksomheder Selve inddelingen af virksomhederne i grupper er blevet ofret megen opmærksomhed. Kategoriseringen skal være præcis, for at de resultater, brugerne trækker ud af systemet, giver mening som styringsredskab. På den anden side vil en meget fintmasket inddeling give risiko for, at der ikke er tilstrækkeligt med brugere i de enkelte grupper til at gennemføre en anonym benchmarking. Arbejdsgruppen startede derfor ud med en bruttoliste, der omfattede de følgende 10 kategorier, her vist med alle eller eksempler på de væsentligste typer: Ejerskabsform: ApS, A/S, selvkørende, datterselskaber af int. koncerner økonomiske forhold: Omsætning, egenkapital antal, medarbejdere: 0, 1, 2-5 etc., evt. fordelt på chauffører og administrative medarbejdere kørselsart: International kørsel, national kørsel, distribution, citylogistik, terminal kørsel, renovationskørsel, kran, container-trucking vognparkens sammensætning: Antal kørende enheder, vognparkens gns. alder, vognparkens gns. motornorm, tilladt totalvægt, antal enheder i alt (inkl. trailere, sættevogne m.v.), andel købt/lejet/leaset materiel transportarbejde: Årlig transporteret godsmængde (liter, ton, m 3, ladmeter, paller), årligt transportarbejde (tonkm, literkm, m 3 km, ladmeterkm), antal ture pr. år, gns. vægt/ordre, gns. volumen/ordre godstype: Stykgods, volumengods, full-load, bulktransporter, tankvognstransporter, farligt gods, temperaturreguleret gods, dyretransport, flydende gods, affald specielle faciliteter: Terminal, lager, kølelager, vaskehal kundeforhold: Mange direkte kunder, få direkte kunder (omsætning via speditører) markedsdækning: Mange geografiske markeder, få geografiske markeder.

16 3.3.1 Endelig kategorisering til brug for profil for grupper Kørselsart By Lokal Regional Fjern/International Blandet Figur 3. Muligheder for kategorisering af grupper. Transporttype Hel læs / Full Load Del læs / Part Load Stykgods (Fragtmandskørsel) Bygge- og entreprenør (inkl industriren.) Renovation - komprimator Renovation - slamsugning Specialtransport (svær og omfangsrig) Blandet Køretøjstype Forvogn Forvogn + Hænger Trækker (Ikke fast kombination) Trækker + Trailer (fast kombination) Blandet Totalvægt kg ,000 kg kg kg kg Over Blandet Efter en nøjere gennemgang af de potentielle klasser med speciel vægt på erhvervets behov blev listen reduceret noget. Denne reducerede liste blev testet på virksomhederne i brugergruppen, og den endelige ramme for gruppering blev følgende fire kategorier: Kørselsart: o By o lokal o regional o fjern/international o blandet Transporttype: o Hel læs/full load o del læs/part load o stykgods (fragtmandskørsel) o bygge- og entreprenørkørsel (inkl. industrirenovation) o renovation komprimator o renovation slamsugning o specialtransport (svær og/eller omfangsrig) o blandet Køretøjstype: o Forvogn o forvogn + hænger o trækker (ikke fast kombination) o trækker + trailer (fast kombination) o blandet

17 Totalvægt: o kg o kg o kg o kg o kg o over kg o blandet. Denne opdeling ligger tæt op ad branchens egen opfattelse af skillelinierne mellem virksomhedernes forretningsområder. For virksomheder, der ikke har et fast forretningsområde, er der i alle klasser indført muligheden for at vælge blandet. Der er på trods af denne reduktion stadig mulighed for forskellige virksomhedsprofiler, hvoraf en stor del dog ikke er realistiske. Man forventer f.eks. ingen grupper med profilen: by, specialtransport, forvogn, over kg. Selve angivelsen af gruppe sker som første trin efter registreringen af den enkelte virksomhed som bruger på systemet. Gruppe er ikke en statisk størrelse, men en måde at organisere data på der skaber overblik og reducerer brugernes inddatabelastning. Når der købes nye lastbiler, kan de indgå i en bestående gruppe og ændrer dermed gruppens resultater for bl.a. gennemsnitlig Euronorm. Tidligere kvartalers resultater påvirkes ikke af ændringer i gruppen, de er fortsat beregnet med gruppens daværende sammensætning og opgjort pr. km, time og køretøj. Ligeledes hvis der frasælges lastbiler, eller hvis de overgår til en anden gruppe inden for virksomheden. På den måde er det sikret, at sammenligninger af nøgletal over tid er mulig. 3.4 Krav til miljø-benchmarking Der var fra starten ønske om, at systemet kunne dække alle relevante miljøfaktorer og dermed bruges til komplet dokumentation for transportens miljøbelastning. Efter en nøjere gennemgang af de styrende elementer i dannelsen af bl.a. NOx og partikler blev det klart, at disse ud over motorens EURO-norm og dieselforbrug i høj grad afhang af belastningen af motoren. Der ville således være brug for angivelse af, hvor mange km der var kørt med forskellig belastning pr. lastbil for at få et korrekt resultat. En så specifik angivelse vil kun give udbytte til få brugere og betyde ulemper for mange, hvorfor denne mulighed blev fravalgt. De brugere, der ønsker at opgøre udslip af NOx, CO, HC og partikler til brug for grønne regnskaber eller dokumentation til kunder, henvises derfor til beregningsmodellen "Beregn miljødata" på det er muligt at beregne og printe emissionsdata for lastbiltransport. I opgøres følgende forhold af betydningen for miljøet: energieffektivitet (antal kørte km pr. liter diesel) udslip af CO 2 g/km gennemsnitlig Euronorm

18 anvendelse af partikelfiltre i % gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse i % antal kørte km pr. køretøj tomkørsel i %. Alle faktorer opfylder kravene til relevans og potentiale, og de kan måles og styres. På nær to nøgletal, kørte km og dieselforbrug er deltagelse i a la carte. Brugerne vælger selv hvilke data de vil deltage med, med den begrænsning at man kun kan få specifikke resultater for faktorer, man selv bidrager til. Taster man ikke data ind for tomkørsel, kan man heller ikke se hvad de øvrige virksomheder præsterer på dette område. 3.5 Krav til økonomi-benchmarking Økonomi-benchmarking skal medvirke til at sikre bedre økonomiske præstationer for de deltagende virksomheder og være så attraktiv, at den trækker brugere til miljø-benchmarkingen. For deltagere, der ikke er medlemmer i brancheorganisationerne, er det også af værdi at følge markedsudviklingen. Øgede dieselafgifter og lønomkostninger er tidligere kommet som overraskelser for en række vognmænd, der ikke har fået væltet omkostningsstigningen over på kunderne. Følgerne har i de værste tilfælde været konkurs. Med deltagelse i får de advarslen i løbet af højest et kvartal og ikke først, når årsregnskabet kommer retur fra deres revisor. De forskellige økonomielementer er relevante i forskellig sammenhæng, derfor beregnes følgende nøgletal i både pr. køretøj, kørte km eller driftstime: transportomsætning (eksklusive fremmede vognmænd) transportomkostninger (total) chaufførløn og tilknyttede udgifter diesel og dieselafgift/-told turudgifter vejskat, broafgifter, færgeomkostninger, m.m. øvrige turudgifter dækningsbidrag 1 reparation og vedligeholdelse dæk omkostninger vægt- og vejbenyttelsesafgift forsikring - ansvar/kasko + CMR/fragtføreransvar øvrige vognomkostninger dækningsbidrag 2 udnyttelsesgrad (tid) kørte km. Tillige er der mulighed for at trække oplysninger om dækningsgrad 1 og 2 pr. lastbil. Brugerne har kun mulighed for at benchmarke sig på nøgletal, hvor de selv bidrager som leverandør af data. Output om økonomi har primært internt sigte som styringsværktøj. Der er tale om faktorer der måler både på indtægts- og omkostningssiden i regnskabet. Det er valgt at stoppe benchmarkingen før faste omkostninger og finansielle poster, fordi disse vil være vanskelige at fordele på forskellige grupper i en

19 virksomhed og fordi de er individuelt påvirkede af ejer- og finansieringsform så sammenligneligheden forsvinder. Dertil savner disse forhold forbindelse til resultaterne af den miljømæssige benchmarking. 3.6 Anonymitet Der er megen lukkethed i branchen om økonomi og kundeforhold, og det er derfor nødvendigt med anonymitet og en høj grad af datasikkerhed for ikke at skræmme potentielle brugere væk. Det er løst ved at kryptere kommunikationen via en SSL-protokol (Secure Socket Layer) og sikre adgang til egne data via brugernavn og adgangskode. For en nærmere beskrivelse se bilag A. Dokumentationen af datasikkerheden er endvidere lagt ud på hjemmesiden, så man kan få svar på evt. sikkerhedsspørgsmål, før man går videre ind i systemet. Af hensyn til anonymiteten er det endvidere indsat som et krav, at der skal være fem virksomheder inden for en profil, før man kan benchmarke sig mod hinanden. Dermed er risikoen for, at en virksomhed inden for et lille segment kan regne baglæns og evt. via antal lastbiler gætte sig frem til konkurrenterne og deres præstationer, fjernet fuldstændigt. I de tilfælde, hvor der ikke er 5 virksomheder med en given profil, er der fortsat mulighed for at foretage benchmarking i systemet. Det sker ved at man fravælger en eller flere kategorier og således måler sig med en bredere kreds af virksomheder. Figur 4. Skærmbillede ved færre end 5 virksomheder inden for en given profil. Som det fremgår af figur 4, bliver der ikke vist resultater af benchmarkingen, når der er færre end 5 deltagende virksomheder inden for en given profil. Med 12 deltagere i alt er det dog muligt at benchmarke sig, det kan blot først ske, efter at profilen er gjort bredere, f.eks. ved at vælge Kørselsart fra som kriterium.

20

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011

Novozymes Miljø rapportering Transport 25/03/2011 Novozymes Miljø rapportering Transport 2 Agenda: 1. Historik 2. Erfaringer på den hårde måde 3. Forsøg på ensretning 4. Data indsamling 5. Eksempler på intern information. 6. Næste opgave(r) 3 Peter Hansen

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S

Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Muligheden for at opnå bedre kapacitetsudnyttelse hos vognmænd, ved hjælp af teknologi v/ Erik Bo Hansen, Økonomidirektør i Wuxus A/S Workshop om udfordringer og konkrete muligheder for erhvervstransporten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20

Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og miljø. Hans Otto Kristensen. hohk@mek.dtu.dk. Tlf: 45 25 13 95 alt. 40 45 90 20 Nærskibsfart med bundlinieeffekt: Klima og Hans Otto Kristensen hohk@mek.dtu.dk Tlf: 45 25 13 95 alt. 4 45 9 2 Sidste nyt vedr. TEMA 21 ang. lastbiler Effekt og fartafhængighed for skibe Baggrund for DTU

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016

Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 Prisoverrækkelser af C20+ Regnskabspriserne 2016 1 Dommerkomiteen uddeler en pris for: Den bedste årsrapport for en C20-virksomhed Den bedste årsrapport for en unoteret virksomhed Prisvinderne vurderes

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Schenker A/S i Danmark

Schenker A/S i Danmark Schenker A/S i Danmark Lars Sandholdt Head of Intermodal and RLF 14. maj 2014 2 Hvem er vi? 3 Hvem er vi? Source: Deutsche Bahn DB Mobility Logistics Daten& Fakten 4 DB s organizational structure consists

Læs mere

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric.

The two traction/speed curves can be seen below. Red for diesel, Green for electric. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry

SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry SiteCover Præsentation Erfaring med at rejse kapital Lessons learned SiteCover Supplying fair weather for the construct ionindust ry When

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program for Affiliate Partnere Det er dig, der bestemmer hvilken type indkomst, du ønsker at få. Der er 7 muligheder at tjene penge på. 7 Indkomstmuligheder 1. Direkte Provision

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvad ved vi, hvordan måles det og forklaringer på hvad der påvirker

Hvad ved vi, hvordan måles det og forklaringer på hvad der påvirker Trafikdage 2012, Aalborg Universitet 28 August 2012 Lastbilers Kapacitetsudnyttelse Hvad ved vi, hvordan måles det og forklaringer på hvad der påvirker Ole Kveiborg, Senior projektleder, COWI, olek@cowi.dk

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Rasmus Banke Banke Accessory Drives

Rasmus Banke Banke Accessory Drives Dakofa 2014 Rasmus Banke Banke Accessory Drives Agenda Lidt om Banke Accessory Drives Baggrund og produkter Meldgaard og Ringkøbing-Skjern kommune idriftsætter landets første Gas/El-hybrid Skraldebiler

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere