Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem"

Transkript

1 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget 25. november 2009) Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige givere. Derfor gennemfører Alzheimerforeningen indsamlingsaktiviteter med det formål at opfordre potentielle bidragydere til at støtte foreningens arbejde og aktiviteter økonomisk. Indsamlingsaktiviteterne er dermed grundlaget for Alzheimerforeningens virke og skal derfor gennemføres så både Alzheimerforeningen, bidragyderne, modtagerne af de indsamlede midler, personer, der ikke ønsker at støtte Alzheimerforeningen økonomisk, og offentligheden generelt fortsat respekterer foreningens virke. 1. Respekt for bidragydernes integritet og handlefrihed Alzheimerforeningens indsamlingsaktiviteter hviler på en grundlæggende respekt for potentielle bidragyderes integritet herunder respekt for de potentielle bidragydere, der ikke ønsker at støtte foreningens formål eller give bidrag til de indsamlede aktiviteter. Alzheimerforeningen er derfor glad for alle bidrag, store som små, og respekterer på samme tid et nej Frivillige indsamlere Der udarbejdes til hver indsamlingsaktivitet en indsamlervejledning, der udsendes eller uddeles forud for indsamlingen. Indsamlervejledningen er gældende for alle, der involveres i indsamlingen, uanset deres ansættelse eller frivillige tilknytning til Alzheimerforeningen eller indsamlingen. Indsamlingsvejledningen skal indeholde følgende: Beskrivelse af indsamlingens formål og aktiviteter Retningslinier for håndtering - herunder kontrol - af de indsamlede midler Retningslinier for indsamlernes kontakt og kommunikation med potentielle bidragydere Basisfacts om demenssygdomme og Alzheimerforeningen

2 Brug af eksterne fundraisere Alzheimerforeningen kan beslutte at benytte sig af eksterne fundraisere, der ikke er ansatte i foreningen. Eksterne fundraisere skal skriftligt tilslutte sig Alzheimerforeningens indsamlingsetiske retningslinier og aftale om den konkrete indsamling. Hvis en ekstern fundraiser ikke overholder de indsamlingsetiske retningslinier, der er beskrevet i indsamlingsvejledningen for den konkrete indsamlingsaktivitet, betragtes aftalen med Alzheimerforeningen som misligholdt Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere Alzheimerforeningen indgår gerne i konkrete samarbejdsprojekter og strategisk samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Hvis samarbejdet ligger udover Alzheimerforeningens generelle fundraisingsarbejde udarbejdes der i hvert tilfælde individuelle samarbejdskontrakter. Samarbejdsaftalerne skal være indgået forud for igangsættelse af de konkrete aktiviteter og skal være offentligt tilgængelig. Samarbejdspartnerne er ikke forpligtet udover det i samarbejdsaftalen konkret aftalte. Samarbejdsaftalerne skal som minimum indeholde: Navn, adresse og kontaktoplysninger på de involverede samarbejdspartnere Beskrivelse af samarbejdets formål og konkrete aktiviteter, hvortil der ydes finansiel eller anden form for støtte Tidsramme for samarbejdet Økonomiske vilkår for samarbejdet herunder fx størrelse af finansielt bidrag, garantisum, min. beløb pr. solgt enhed, omfanget af ikke-finansielle bidrag mm. Andre vilkår herunder hvilke ydelser Alzheimerforeningen forventes at indgå i samarbejdsaftalen med Beskrivelse af på hvilken måde samarbejdet lever op til Alzheimerforeningens indsamlingsetiske retningslinier herunder ISOBROs generelle indsamlingsetiske retningslinier Kriterier for samarbejdets eksterne kommunikation herunder f.eks. logoanvendelse, medieomtale og godkendelsesprocedurer for ekstern markedsføring 2. Offentlighed og åbenhed om formål, ledelse og økonomi - den åbne dørs princip Alzheimerforeningen blev stiftet i 1991 med det formål at virke for bekæmpelse og behandling af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, samt for bedring af vilkårene for patienter og pårørende.

3 Alzheimerforeningens vision og kerneopgaver Alzheimerforeningens vision er En verden uden Alzheimers Sygdom, hvor demenssygdomme forebygges, personer med demenssygdomme helbredes og livet med demens indtil da leves i værdighed. Alzheimerforeningens mission og kerneopgaver er derfor: At bidrage til forskning i Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme At være interesseorganisation for personer med demens og deres pårørende At være tilgængelig nationalt og lokalt med støtte, viden og ekspertise for personer med demens og deres pårørende At fjerne tabuer om demens og stigmatisering af livet med demens 2.2. Alzheimerforeningens ledelse Alzheimerforeningen er en medlemsforening. Som medlemmer af foreningen kan optages såvel enkeltpersoner som institutioner, foreninger, kommuner, selskaber, firmaer og lignende. Foreningens øverste myndighed er Repræsentantskabet, der vælger en bestyrelse som varetager ledelsen af Alzheimerforeningen. Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg, der varetager den daglige ledelse af foreningen. Forretningsudvalget ansætter en direktør, der under ansvar overfor forretningsudvalget har ansvaret for den daglige ledelse af Alzheimerforeningens samlede virksomhed. Læs mere i Alzheimerforeningens vedtægter Alzheimerforeningens økonomi Alzheimerforeningens virke finansieres af kontingentindtægter fra medlemmer, bidrag og gaver fra private samt tilskud fra private og offentlige fonde. Alzheimerforeningens økonomi styres af et budget, der hvert år udarbejdes af bestyrelsen og godkendes af Repræsentantskabet. Bestyrelsen fremlægger endvidere et årsregnskab, der godkendes af Repræsentantskabet. Årsregnskab er tilgængelig for offentligheden. Midler, der er øremærket konkrete projekter, anvendes udelukkende til de angivne formål med mindre andet fx størrelse af dækningsbidrag - tydeligt fremgår af formål og projektbeskrivelse, således at bidragyderne er bekendt hermed. Uforbrugte, øremærkede midler skal overføres fra et regnskabsår til efterfølgende budgetår. Kan midlerne ikke anvendes til de angivne formål er Alzheimerforeningen forpligtet til - om muligt med bidragyderens accept - at anvende midlerne til andre formål, der kommer demente og deres pårørende til gavn, eller returneres Tillidshverv i Alzheimerforeningen Medlemmer af Alzheimerforeningens repræsentantskab, bestyrelse, forretningsudvalg og andre udvalg herunder bestyrelse og udvalg i lokalforeningerne arbejder frivilligt og ulønnet. Forretningsudvalget og bestyrelserne i lokalforeningerne kan beslutte,

4 4 at der ydes refusion af afholdte transportudgifter i forbindelse med repræsentantskabs-, bestyrelses- og udvalgsmøder efter de retningslinier, der er angivet i pkt Frivillig i Alzheimerforeningen Den frivillige indsats i Alzheimerforeningen hviler på det grundprincip, at frivilligt arbejde udføres frivilligt dvs. uden aflønning og på baggrund af den frivilliges eget ønske. Frivillige kan såfremt de er medlemmer af Alzheimerforeningen vælges til tillidshverv i foreningen. Den frivillige bidrager til Alzheimerforeningens virke alene med de ressourcer, den frivillige vil og kan bidrage med. Alzheimerforeningen er forpligtet til at respektere princippet om frivillighed og den frivilliges krav om integritet. Den frivillige er på tilsvarende måde forpligtet til at respektere Alzheimerforeningens vedtægter, organisation og indsamlingsetiske principper herunder eventuelle indsamlingsvejledninger og samarbejdsaftaler. 3. Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler - den redelige kommunikation Alzheimerforeningens indsamling hviler på et fundament af respekt for demenssagen og tillid til, at Alzheimerforeningen varetager demente og deres pårørendes sag på en værdig og troværdig måde. Alzheimerforeningens indsamlingsaktiviteter skal derfor tilrettelægges og gennemføres, så respekten om demenssagen opretholdes og Alzheimerforeningens troværdighed bevares Udgifter til rejser og repræsentation Ansatte i Alzheimerforeningen kan få udgifter til nødvendig transport i forbindelse med udførelse af opgaver for Alzheimerforeningen refunderet efter de til en hver tid gældende regler herom. Det påhviler Alzheimerforeningens ledelse at sikre, at udgifter i forbindelse med nødvendige rejser og transport holdes på et minimum og at billigste rejseform altid benyttes, hvis det er muligt. Ansatte i Alzheimerforeningen kan få udgifter til repræsentative opgaver refunderet, såfremt de repræsentative opgaver tjener demenssagen og Alzheimerforeningens arbejde samt at det forud er aftalt, at de pågældende udgifter refunderes. Det påhviler Alzheimerforeningens ledelse at sikre, at udgifter til repræsentation holdes på et minimum og ikke antager en størrelse, der giver anledning til at rejse tvivl om Alzheimerforeningens forvaltning af indsamlede midler. Medlemmer, der besidder et tillidshverv samt frivillige, der udfører ulønnet arbejde for Alzheimerforeningen, kan i særlige tilfælde få udgifter til rejse og transport re-

5 5 funderet i forbindelse med deltagelse i møder eller andre aktiviteter i tilknytning til deres tillidshverv eller ulønnet arbejde for Alzheimerforeningen. Refusion vil ske efter de til en hver tid gældende regler herom og kan kun finde sted, såfremt det forud er aftalt at de pågældende udgifter refunderes. Det påhviler Alzheimerforeningens bestyrelse og lokalforeningernes bestyrelser at sikre, at udgifter i forbindelse med transport holdes på et minimum og at billigste rejseform altid benyttes, hvis det er muligt. Medlemmer, der besidder et tillidshverv samt frivillige, der udfører ulønnet arbejde for Alzheimerforeningen kan som udgangspunkt ikke få udgifter til repræsentative opgaver refunderet. I særlige tilfælde kan Alzheimerforeningens forretningsudvalg eller lokalforeningernes bestyrelse beslutte, at udgifter til repræsentation rent undtagelsesvis refunderes, såfremt de repræsentative opgaver tjener demenssagen og Alzheimerforeningens arbejde og kun såfremt der er indgået forudgående aftale herom. Reglerne om rejserefusion og repræsentation vedtages af bestyrelsen for Alzheimerforeningen og gælder for alle aktiviteter gennemført af Alzheimerforeningen herunder også lokalforeningernes aktiviteter Lønpolitik Lønniveauet for medarbejdere i Alzheimerforeningen tager udgangspunkt i de enkelte faggruppers aflønning inden for statens område. Alzheimerforeningens direktør aflønnes efter kvalifikationer, og hvad der svarer til niveauet i det offentlige Formueforvaltning og finansieringspolitik Alzheimerforeningens formue placeres i investeringer, der giver et rimeligt afkast med størst mulig sikkerhed. Alzheimerforeningen må ikke investere i virksomheder hvis indtjening hidrører fra produkter eller ydelser, der har tilknytning til Alzheimers Sygdom eller andre demenssygdomme. Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige givere herunder bidrag fra private virksomheder. Bidrag fra virksomheder, hvis indtjening hidrører fra produkter eller ydelser, der har tilknytning til Alzheimers Sygdom eller andre demens sygdomme, må ikke permanent overstige 25% af det totale indsamlede beløb inklusive medlemskontingenter og bidrag fra offentlige fonde mm.

6 6 4. Tidssvarende og ajourførte etiske retningslinier Alzheimerforeningens indsamlingsetiske retningslinier skal være tidssvarende og kunne anvendes i forhold til de til en hver tid aktuelle indsamlingsetiske udfordringer. Nærværende indsamlingsetiske retningsliner er tiltrådt af Alzheimerforeningens bestyrelse den 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget 25. november Retningslinierne vil blive revurderet løbende dog minimum hvert tredje år. Anne Arndal Formand Alzheimerforeningen Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

Gør Danmark demensvenlig

Gør Danmark demensvenlig Gør Danmark demensvenlig fra folkesygdom til folkesag Alzheimerforeningens strategi og indsatsområder 2015 2018 Demens er i dag en folkesygdom. 70 90.000 personer i Danmark lider af Alzheimers Sygdom,

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave

Norddjurs Kommunes. MED-aftale. 1. udgave Norddjurs Kommunes MED-aftale 1. udgave indhold Indledning Kapitel 1 3 Åbenhed Ligeværdighed Dialog 1 Aftalens område 4 2 Aftalens formål 4 3 Form og struktur 4 4 Kompetencer 5 5 Hovedudvalg 5 6 Områdeudvalg

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere