ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD"

Transkript

1 ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

2 Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: kl kl kl kl kl Indholdsfortegnelse Leder... 3 Fax: Socialrådgiver: Telefoniskhenvendelseogtidsbestilling er: Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag: kl kl kl kl Fri PenSam: TidaftaleshosPenSampåtlf ellerkontaktfoakøgepåtlf Afdelingen Nyfagligkonsulent... 4 Regleromfridage... 4 Jubilarerne Reformernesår... 7 TV-konference Aktiviteter EDB Svømmekort A-kasse Efterlønserklæring Seniorklub Påskehygge Udflugter PenSam DEADLINE Indlæg til lokalblad nr. 102 er den 3. september 2014 kl Lokalblad nr. 102 udkommer den 9. oktober

3 LEDER Stjernestunder i arbejdstiden Det er stjernestunderne, der gør en arbejdsdag til en god arbejdsdag! FOAafdelingerneiRegionSjællandsamarbejderomenfællesindsatsforetbedrepsykiskarbejdsmiljø. DerforsættesderfokuspåStjernestunderiarbejdstiden,ogvivilgernehøreomnetop din/dinestjernestunder. ForatsynliggøreStjernestunderneopfordresalleFOAmedlemmertilatskriveom deresstjernestundpåenstjerneskabelonogafleveredenidinlokalefoaafdeling Senest 10.april 2014 PådeninternationaleArbejdsmiljødag28.april2014vildesjoveste,bedsteogmestinspirerendeStjernestunderbliveoffentliggjort,ogvihåberpressenvilomtaleindsatsen. Vi ser frem til at læse om din Stjernestund! Hver FOA afdeling udtrækker én Stjernestund, som præmieres med 2 biografbilletter inkl. guf. Stjerneskabelon hentes på FOA Køges hjemmeside under Seneste nyt Linda Andersen Næstformand 3

4 AFDELINGEN Regler om søgnehelligdage og særlige fridage for ansatte i kommuner og regionen, foråret 2014 Søgnehelligdage Søgnehelligdageerhelligdage,somikkefalderpåensøndag.DekaldesofteogsåFO-dage, SH-friellerskævehelligdage,menderertaleomdensammeting. I foråret 2014 har vi følgende søgnehelligdage: PÅSKE: Skærtorsdagden17/4,langfredagden18/4og2.påskedagden21/4. ST. BEDEDAG: Fredagden16/5. Ny faglig konsulent Erik Rasmussen er ansat i FOA Køge fra Erik Rasmussen, kommer fra en tilsvarende stilling i FOA Nordvestsjælland, hvor han har været siden år Erik Rasmussen har en bred kommunal erfaring, da han gennem flere år har arbejdet med social- og beskæftigelsesområdet, kommunal økonomi og personale-, løn- og ansættelsesforhold. Erik Rasmussen har endvidere været underviser på SU-/MED- og arbejdsmiljøuddannelserne. KR. HIMMELFART: Torsdagden29/5. PINSE: 2.pinsedagden9/6. Påskedagogpinsedagfalderbeggepåsøndageogbetragtesderforikkesomenhelligdag efteroverenskomsterne.arbejdepådissedageudløseralmindeligsøndagstillæg. Nårdererensøgnehelligdagikalenderen,skaldersketoting: - Nedskrivning - Frihed,entenpåselvedagenellerenandendag Antalletafarbejdstimerirulleplanen/mødeplanenskalnedsættesmed7,4timepr. søgnehelligdagforfuldtidsansatte. Foransattepådeltidforetagesforholdsmæssignedsættelse(f.eks.reducerestimetallet foransattepå28timermed5,6timerpr.søgnehelligdag). 4

5 AFDELINGEN Nedsættelsenskalskesenest3månedereftersøgnehelligdagen. Vedeffektivtjenestepåsøgnehelligdagefårmanettillægpå50%aftimelønnen, ellertilsvarendeafspadsering.(eleverfårikkedettetillæg/afspadsering). Ovenståendegælderallefaggrupper,oguansetommaneransatienkommuneeller iregionen. Særlige fridage Særligefridageerdage,derikkeersøgnehelligdage,menhvordergældersærligeregler. Pådetteområdeerderforskelmellemhvilkedage,dereromfattetafreglerneihenholdsvis kommunerneogiregionen,ligesomdererforskelleafhængigaf,hvilkenfaggruppemantilhører. SOCIAL- & SUNDHEDSPERSONALE SAMT KOST- OG SERVICEMEDARBEJDERE Kommuner: Torsdagden1/5ogtorsdagden5/6(Grundlovsdag)frakl Regionen: Torsdagden1/5fradagtjenestensbegyndelsetilkl (Iregionener5/6(grundlovsdag) enalmindeligarbejdsdag. Påsærligefridagegælder,atmanistørstmuligtomfangskalhavefri,udenatnormaltjenestenomlægges.Detbetyder,atdissedageikkemedførerennedsættelseafarbejdstidenirulleplanen/arbejdstidsplanen. Effektivtjenesteidegældendetidsrumpåensærligfridaghonoreressomsøndagstjeneste, dvs.manfårettillægpr.timepå50%,hvismaneransatikommunerne,ogettillægpr.time på42%,hvismaneransatiregionen. PÆDAGOGMEDHJÆLPERE Udgangspunkteter,atsåvel1/5som5/6eralmindeligearbejdsdage.Forarbejdeden5/6fra kl.6.00ydesettillægpå52,44kr.pr.time. Hvisnoglemedarbejderefårfrimedlønden1/5ellerden5/6efterkl.12.00,hardemedarbejdere,dererpåarbejdeefterkl.12.00rettilerstatningsfrihedafsammelængde,somde arbejder(eks.:3medarbejderefårfrimedløn1.majkl.12.00,selvomdeskullehavearbejdettilkl.14.00).deøvrigemedarbejdere,somalleharvagttilkl.16.00erderforberettiget til4timerserstatningsfrihed). DAGPLEJERE 1/5eralmindeligarbejdsdag.Den5/6erderrettilfrihedfrakl Arbejdeefterkl honoreressomoverarbejde. TEKNISK SERVICE 1/5og5/6eralmindeligearbejdsdage.Vedarbejde5/6efterkl.12.00ydesettillægpåkr. 56,43pr.time. Vær opmærksom på: Der kan være indgået lokale aftaler på din arbejdsplads, som gør, at det er andet der gælder for dig. kontakt evt. din TR om dette. 5

6 AFDELINGEN JUBILÆUMSRECEPTION for 25, 40 og 50 års jubilarerne i

7 2013 var et år med fokus på etablering af den nye førtids- og fleksjob reform, samt vedtagelsen af andre reformer herunder Den nye kontanthjælpsreform som delvist trådte i kræft d LOKALBLADNUMMER101 AFDELINGEN Reformernes år Kontanthjælpsreformenharligeledesgjort sitindtog,vifrygterifoaisærdennyindførtegensidigeforsørgerpligtoverforsamlevende,denneskaberfortvivlede medlemmer.isærdetatsamlevendeikkeligestillesskattemæssigtmedægtefællereret problem.dererindtilnukunenkeltemedlemmerderharhenvendtsig.efterdeer blevetberørtaflovændringerne. Jobcentreneharhafttravltmedatetablere sig,specieltharderværetfokuspåetableringenafderehabiliteringsteamslovennu foreskriverathverkommunehar,allesager omkringfleksjob,pensionsamtdenyeressourceforløbskaligennemteamet.førsti slutningenafforåret2013havdejobcentrene omkringkøgefåetetableretsigpåenmåde sådettekunnefungerer. SomsocialrådgiveriFOAmedfingerenpå pulsen,kanmangodtbekymresforudviklingenivoressamfundforbaseretpåoverskrifteroglovændringerkanmanfrygte,at solidaritetenmeddesvagestehartrangekår. Specieltmedetableringendenstorereform affleksjobogførtidspensionserviforringedevilkårfordengruppeafsygemeldte medlemmer,derdesværreikkebliverraske noktilfuldtatgenvindederesarbejdsevne. Nårmansamtidigserpådenforkortededagpengeperiodeogvedatvoresmedlemmerer ekstraudsatforarbejdsløshedikkemindst fordikommunernesudgiftsniveaukonstant presses,kanvifrygteatfleremedlemmer simpelthenudviklerstresspga.angstogbekymringoverfremtiden. Vistårnuoverforendnuenreform,denne gangbliverdetpåsygedagpengeområdet, reformeneriskrivendestundendnuikke endeligtvedtagetaffolketinget,menalle partierudoverenhedslistenermedilovforslaget,såmonikkeatdetblivervedtaget,og istoretrækkommertilatlignedetudspil lovforslagetharsatiudsigt? Det forventes at reformen træder i kræft fra Sygedagpenge Langtdetmesteafmitarbejdeercentreret omkringsygdomogikkemindstdetenkelte medlemsbekymringforfremtiden,bekymringenforatrykkefremikøentilenfyreseddelfyldernaturligvismegethosden enkelte.mangeafjermedlemmerharet fightergensomerprisværdigt,mangeopleveratdetathavdeetarbejde,kommertilat overskyggevigtighedenafogsåathavdeet værdigtlivudenforarbejdspladsen,derfor kæmpermangesigpåarbejdeselvomdeer uarbejdsdygtige. DerharigennemmangeårværetentraditionforatImedlemmerhenvenderjerhurtigttilossocialrådgivereforatfårådog vejledningnårdetformodesatderkanvære taleometlængeresygdomsforløb,detteer enstorstyrkeimitdagligearbejde,dajeg Fortsættes næste side 7

8 Fortsat fra forrige side dervedharmulighedenforatgåtidligtindi desager,hvorderkanværerisikoforkonflikterogsærligtrisikoformedlemmetsarbejdsevne.detbetyderatvisammenkan kommemedenkonkretplantiljobcenteret ogatknapsåmangesagerendersomen langogopslidendeklagesag. Nårvimidtenaf2014møderennysygedagpengereform,bliverdennehurtigekontaktframedlemmer,TRogAMRvigtigere endnoglesinde,såfremtlovforslagetbliver vedtagetsomfremsagt,vilsygedagpenge periodenskæresfradenuværende52uger til5måneder,derindføressåkaldte fast track forløbsåledesatdensygemeldtekan tilbydeshurtigereforløbijobcenteret,dette skerdogførstefterhenvendelseoganmodningframedlemselv,arbejdsgiverellerfra osifoa,derforvilviopfordretilatvikontaktesindenfordeførsteugerssygdomhvis sygdommenforventesatkunneværelængerevarende,iskalaltsåikkehenvendejernår ifårinfluenza,hvorimoddetkanvære megetfornuftigthvislægensygemelderjer medstress,depressioner,discusprolapser,fibermyalgi,ellerandresygdommehvorder errisikoforjeresarbejdsevne.ringhellere engangformegetendengangforlidt! Maria Hekko Socialrådgiver. HUSK generalforsamlingen d

9 AFDELINGEN TV-konference januar

10 EDB FOA KØGE i samarbejde med KØGE HANDELSSKOLE DATASTUEN LOKALBLADNUMMER101 AKTIVITETER Ring eller mail efter ansøgningsskema og for nærmere oplysninger hos Eva tlf , Kurserne foregår på Handelsskolen Kurserne afvikles hele året på nær uge 8 og 42. Alle kurser er om dagen fra ca. kl Alle kurser kan etableres som dag, eftermiddag og aftenkurser ved min. 14. deltagere i FOA Køge. Hvem kan deltage - Alle kan deltage Hvisduerfyldt20årogdin uddannelseikkeoverstigeren erhvervsuddannelseelleretniveau, derkansidestilleshermed. Duharogsåmulighedforatsøge VEU-godtgørelse,somsvarer tilhøjestedagpengesats. Gratis for ledige, men kontakt din A-kasse inden tilmelding. A-kassen godkender deltagelse, hvorefter Jobcenter underskriver og stempler optagelsesblanket. (Udlevers på Køge Handelsskole eller i FOA Køge) Svømme- og motionskort Til Køge Svømmeland kan købes i afdelingen Prisen er kr. 340,- for 10 ture til svømmehal eller kr. 420, - inkl. motion OBS! For pensionister er det billigere at købe i Køge Svømmeland 10

11 A-KASSE Efterlønserklæringen skal snart sendes Hvisduerpåefterlønogertilmeldtsystemetmedhalvårserklæringer,erdetsnarttiden, hvorduskalindsendeerklæringen. Periodenudløbersøndagden20.april,menvilukkerførstopforindtastningeniWEB-Akassen(denelektroniskeA-kassepåFOAshjemmeside)fredagden25.april.Duharmasser aftidtilatsendeerklæringen.viskalsenesthaveerklæringenomkringden9.maj. Husk,atmanpåenhalvårserklæringaltidsvarerpånogetbagudvendt.Denkommendehalvårserklæringdækkerperioden21.oktober2013til20.april2014.Hvisduharholdtferiei periodenbliverdubedtomatskriveantalletafafholdteferiedagepå.hvisdinpensioner stegetiperioden,bliverdubedtomatoplyseomstigningen. Vivilhelsthave,atduudfyldererklæringenpåWEB-A-kassen,somdufinderpåFOAs hjemmesidewww.foa.dk.iweb-a-kassenloggerdudigpåmeddinnemid.mendukan doggodtringetilosogfåtilsendtenpapirblanket.duernaturligvisogsåvelkommenpå kontoret,hvisduvilhavehjælptilatudfyldeerklæringen. På A-kassens vegne Ole Bruun, A-kasseleder LOKALBLADNUMMER101 Ingen udbetalingssedler på papir SomalleandreorganisationerovergårFOAogFOAsA-kasseidisseåristigendegradtildigitalbetjeningogselvbetjening.Tilirritationfornogen,menforhåbentligtilglædeforde fleste.deterjoengenereludviklingisamfundetogfaktiskskalviallesammentilnovemberiårhaveendigitalpostkasseforatkunnemodtagebrevefradetoffentligedanmark. IFOAharvienelektroniskWEB-A-kasse,viappellerertilatmanbruger,hvismanskal haveydelserfraosiformaff.eks.dagpengeogefterløn. Oghvisdumodtagerdagpengeellerefterlønfraos,hardunokalleredebemærket,atviikke senderenudbetalingsseddeltildig.denkandutilgengældfindeiweb-a-kasseni Min indbakke.alledineudbetalingsoversigterlagresherogkanaltidhentesfrem. IdetheletagetrummerWEB-A-kassenmangemulighederforatkunnebetjenesigselv hjemmefravedpcen.alledeblanketterderbrugesnårmansøgerdagpenge,feriedagpenge ogefterlønkanudfyldeselektronisk.demånedligedagpengekortogefterlønskortliggerder, ogefterlønsmodtagerepåsystemetmedhalvårserklæringerkanudfyldedemelektronisk. 11 Fortsættes næste side

12 Fortsat fra forrige side ViaWEB-A-kassenkanmanogsåmeldesigindiFOA,hentepjecerogandreoplysninger ned,ogikkemindstkanmanfåadgangtilfoajob,somerenstorogveludbyggetjobdatabase. ManfåradgangtilWEB-A-kassenmedsinNemID.Hvisduharproblemermednogleaf funktionerneiweb-a-kassenerduvelkommentilatkontakteos.hvisdeterudenforvores åbningstidkandetogsåværeenmulighedatkontaktevorescallcenterpåtelefon På A-kassens vegne Ole Bruun, A-kasseleder Er du født i 1. halvår 1954 kan du gå på efterløn når du er 60½ år Er du født i 2. halvår 1954 kan du gå på efterløn når du er 61 år Er du født i 1. halvår 1955 kan du gå på efterløn når du er 61½ år Er du født i 2. halvår 1955 kan du gå på efterløn når du er 62 år Efterlønsalderen stiger Hvisduerfyldtellerfylder60årefter1.januar2014,kanduikkegåpåefterlønsom60 årig.medårgang1953forsvandtmulighedenforatgåpåefterlønsom60årig.desværrehar vifåetnoglehenvendelserframedlemmerdererfyldt60årheristartenaf2014,ogsom regnedemedatgåpåefterlønmeddetsamme.menfranuafstigerefterlønsalderengradvist. Forårgang1954og1955gælderiøvrigt,atdefølgerreglerneidengammelkendteefterlønsordningmedhensyntilmodregningafpensionerogatdekanfåefterlønioptil5år. Forårgangene1956til1962bliverdetværre.Efterlønsalderensættesigengradvistop,så dentilsidster64årogsamtidigforkortesefterlønsperiodensådenkommernedpå3år.og somomdetikkevarnok,indføresderfordissealdersgrupperlangtskrapperereglerfor modregningafpensioner. Forengodordensskyldskaldetnævnes,atrettilefterlønfordrer,atmanopfylderanciennitetskraveneiforholdtilmedlemskabafA-kassenogatmanindbetalerefterlønsbidrag. Hvisdueritvivlom,hvornårdukangåpåefterløn,børdukontakteos. På A-kassens vegne Ole Bruun, A-kasseleder 12

13 MIST IKKE MODET, HVIS DU MISTER JOBBET! LIDT MERE TRYGHED PÅ ET UTRYGT ARBEJDSMARKED Det kan virke skræmmende at miste arbejde og indtægt. Men en god forsikring kan give dig ro og frihed til at finde et godt ståsted og et nyt arbejde. SÅ LIDT KOSTER DEN EKSTRA SIKKERHED DAGPENGE + garanterer dig en fast, månedlig udbetaling oven i dine dagpenge helt op til 90 % af din nuværende løn. Og til en meget fordelagtig pris. IKKE FOR ALLE EN FORDEL FOR FOA-MEDLEMMER E M M E DAGPENGE + er et særligt tilbud til dig, der er med- lem af FOA og FOAs A-kasse. Vil du også have mere tryghed i din hverdag, så ring til os eller klik k ind på foa.dk/dagpengeplus og beregn, egn, hvor lidt det egentlig g koster. FÅ OP TIL 90 % AF DIN LØN, HVIS DU BLIVER LEDIG kr. oven i dine dagpenge i 6 måneder koster kun 24 kr. om måneden Ring på 4 13

14 SENIOR-KLUBBEN Påskehygge tirsdag 15. april 2014 kl Påskehyggen foregår i Riddersalen hos FOA Nørregade 52. Det vil være en eftermiddag med foredrag om Grønland med Verner Jensen Pris kr max. 35 personer. Tilmelding og betaling senest 4. april 2014 i afdelingen. Sommerudflugt torsdag 26. juni 2014 Turen går i år til Karrebæksminde. Vi sejler fra Næstved til Enø, hvor vi spiser frokost. Bussen henter os der, når vi skal hjem. Afgang fra Turistholdepladsen i Køge kl Pris kr inkl. frokost og eftermiddagskaffe Max. 43 deltagere Drikkevarer på egen regning Hjemkomst ca. kl Tilmelding samt betaling senest 13. juni 2014 i afdelingen. Sensommerudflugt onsdag 20. august 2014 Vi tager S-toget fra Køge station kl. 9.06, til Klampenborg, hvorfra vi går til Bakken, hvor der er rundvisning i den gamle have Pris kr inkl. frokost og eftermiddagskaffe Transport og drikkevarer for egen regning! Tilmelding samt betaling senest 6. august 2014 i afdelingen. 14

15 Hvor godt kender du din pension? Ved du, hvornår du kan få penge udbetalt fra din pensionsordning i PenSam? T EST DIG SELV Svar på 8 hurtige spørgsmål, der gør dig klogere på pension FÅ MERE E AT VIDE OM DIN PENSION Har du styr på, hvordan du og din familie er sikret hvis du bliver syg? når du går på pension? hvis du mister livet? Tilmeld dig PenSam's Nyhedsbrev nyhedsbrev Klik ind på pensam.dk/pensionstest PENSION FORSIKRING BANK 15

16 FOA Nørregade Køge Ændring af medlemsoplysninger sendes til: FOA, Nørregade 52, 4600 Køge NUVÆRENDE MEDLEMSOPLYSNINGER: Fødselsdag: Fulde navn: Tlf. privat: Arbejdsplads: Stilling: Tillidshverv: Evt. mail adresse: Tlf. arbejde: ÆNDRINGER: Pr. dato: Nyt fulde navn: Nyt tlf. nr. privat: Nyt tlf. arbejde: Ny mail adresse: Ny arbejdsplads: Ny stilling: Nyt tillidshverv: Fratrådt tillidshverv: Ændring af timetal:

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert Tryghed også hvis jobbet er usikkert Giv dig selv lidt mere tryghed i hverdagen DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. når

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet

Tryghed. også hvis jobbet er usikkert. ikke for alle en fordel for foa-medlemmer. Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet Du behøver ikke miste modet, selvom du mister arbejdet ikke for alle en fordel for foa-medlemmer Kan man sætte en pris på tryghed? er et særligt tilbud til dig, der er medlem af både FOA og FOAs A-kasse,

Læs mere

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168

Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Aktiviteter i FOA Aalborg - Kursustelefon 4697 3168 Kom med forslag til kurser og aktiviteter Alle FOA-medlemmer har mulighed for at komme med forslag til aktiviteter, der skal holdes i FOA - Fag og Arbejde,

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2016 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER

APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER Nyhedsbladet APRIL 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 4 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 06.04.2011 kl.18:45 Udflugt til Orion Planetarium Onsdag den 13.04.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 17.04.2011 kl.14.00

Læs mere

Bestillingsskema - skolemad

Bestillingsskema - skolemad 05.01. torsdag 1 06.01. fredag 1 09. 01 mandag 1 10.01. tirsdag 1 11.01. onsdag 1 1.01. torsdag 1 13.01. fredag 1 16.01. mandag 1 17.01. tirsdag 1 18.01. onsdag 1 19.01. torsdag 1 0.01. fredag 1 3.01.

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT

TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT TRYGHED OGSÅ HVIS JOBBET ER USIKKERT GIV DIG SELV LIDT MERE TRYGHED I HVERDAGEN DAGPENGE + er et tilbud til dig, der ønsker dig lidt mere tryghed både når det går godt, og hvis du skulle blive ledig. NÅR

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent?

RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? RANDERS Hvad får jeg for mit kontingent? FOA Fag og Arbejde Randers Østergade 12, 8900 Randers C Tlf. 4697 1900 l Email randers@foa.dk www.foa.dk/randers Hvad er mine fordele? FOA tilbyder: Sikring og

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som ansat i Social- og Sundhedssektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som ansat i Social- og Sundhedssektoren 2 Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er noget særligt. Du er

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012

P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 P R O G R A M 2. halvår 2011 1. halvår 2012 Seniorklubben i FOA Frederikshavn Seniorklubben En klub for DIG og alle afdelingens efterlønsmodtagere, pensionister og førtidspensionister. Klubben afholder

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Jobbanken Nygade 4, 7400 Herning 9722 3064 post@job-banken.nu job-banken.nu

Jobbanken Nygade 4, 7400 Herning 9722 3064 post@job-banken.nu job-banken.nu Herning Aarhus København Nyhedsbrev vinter 2016 Vi håber, du har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år. Inde i nyhedsbrevet finder du en oversigt over og en beskrivelse af, hvilke aktiviteter

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

ÅRGANG 18 NR. 97 NOVEMBER 2012 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 18 NR. 97 NOVEMBER 2012 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 18 NR. 97 NOVEMBER 2012 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFONNUMMER: 46971600 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

Lønsikring Krifa Forsikring A/S

Lønsikring Krifa Forsikring A/S Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? 1. Hvornår har du tegnet forsikringen? 2. Hvornår er virksomheden startet som

Læs mere

Årsberetning Højskolernes Lærerforening 2011 Bestyrelsen

Årsberetning Højskolernes Lærerforening 2011 Bestyrelsen Årsberetning Højskolernes Lærerforening 2011 Bestyrelsen Formand: Ole Tougård Ollerup Gymnastikhøjskole Næstformand: Erik Pill Christensen Sekretær: Karin Busk Sørensen Egmont Højskole Dan Panton Birgitte

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015

FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæks seniorklubs arrangementer Efterår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`S seniorklub i Holbæk Når I får denne udgave af vores blad er sommeren startet. Vi håber på

Læs mere

Firehøje IF TENNIS INFO 2016 SÆSONSTART. Lørdag den 30. april 2016 kl. 10.00. www.firehoejeif.minisite.dk

Firehøje IF TENNIS INFO 2016 SÆSONSTART. Lørdag den 30. april 2016 kl. 10.00. www.firehoejeif.minisite.dk Firehøje IF TENNIS INFO 2016 SÆSONSTART Lørdag den 30. april 2016 kl. 10.00 www.firehoejeif.minisite.dk Sæsonen 2016 Så står atter en tennissæson for døren. Vi håber på en god opbakning fra jer, så vi

Læs mere

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Vejledning til nyuddannede 2011. Nyuddannet. og hvad så? F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Vejledning til nyuddannede 2011 Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Velkommen til børnehaven Melita

Velkommen til børnehaven Melita Velkommen til børnehaven Melita Vi glæder os til at tage imod jer Indhold Velkommen... 3 Melita s adresse, telefonnumre og åbningstider... 3 Børnehavens mødetider... 3 Bustider... 4 Indkøring... 4 Praktiske

Læs mere

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer.

Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Bibliotekarforbundets Seniorgruppes bestyrelse præsenterer hermed programmet for foråret 2014 samt Sommertur i august for Seniorgruppens medlemmer. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 11:00. Besøg på Davids

Læs mere

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER

HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER HVIS DU BLIVER OPSAGT - RETTIGHEDER OG MULIGHEDER 2016 DINE RETTIGHEDER OPSIGELSESVARSLER I FUNKTIONÆRLOVEN HAR DU VÆRET ANSAT: ER DER ET VARSEL PÅ: OPSIGELSE SKAL SENEST GIVES VED: Under 6 måneder 1 måned

Læs mere

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked

Job i Sverige. Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked Job i Sverige Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked 1 VELKOMMEN TIL EN VERDEN AF NYE MULIGHEDER Overvejer du at søge arbejde i Sverige? Eller har du allerede fundet et job på den anden

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

November/December 2014

November/December 2014 November/December 2014 Værestedet liv ønsker alle en god jul samt et godt nytår. Mortensaften Mandag d 10. november holder vi mortensaften i værestedet liv. Der vil blive serveret and med hvad der hører

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni

Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Maj/juni 2015 Sankthans aften d 23. juni Husk sidste tilmelding d 12. juni Ekstra-valg til brugerråd Fordi et medlem af brugerrådet stopper, har brugerrådet besluttet at afholde valg af et nyt medlem.

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2008. Juniorklubberne. Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby

Nyhedsbrev. September 2008. Juniorklubberne. Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby Nyhedsbrev September 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo Nymarken & Dalby OBS.: Alle klubber lukker kl. 16.30 d. 11. september pga. kursus Strandgård Fest Torsdag den 4. sept. kl. 17-20.30

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland.

Seniorordning. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: 46 97 33 90, E-mail: nordsj@foa.dk. www.foanordsjaelland. Seniorordning Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt - 60 år (2 seniordage) - 61 år (3 seniordage) - 62 år (4 seniordage) Reglerne

Læs mere

Program for 2. halvår 2016

Program for 2. halvår 2016 Program for 2. halvår 2016 Kære pensionistmedlem Da vi er i den heldige situation, at vi efterhånden har fået samlet langt de fleste mailadresser for vore medlemmer, ønsker vi så hurtigt som muligt at

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Jakob Sølvhøj Formand, Pædagogisk Sektor Det er din fagforening, som råber højt, når

Læs mere

Velkommen til Gedskovvej

Velkommen til Gedskovvej Velkommen til Gedskovvej Kære Vi vil gerne byde dig velkommen til dit afklaringsforløb på CUBA. Vi håber du bliver glad for at være her, og vi glæder os til at lære dig at kende. Inden du starter vil vi

Læs mere

Nyhedsbrev vinter 2016

Nyhedsbrev vinter 2016 Herning Aarhus København Nyhedsbrev vinter 2016 Vi håber, du har haft en dejlig jul og er kommet godt ind i det nye år. Vi ser tilbage på et 2015, der bød på mange gode oplevelser sammen med jer, herunder

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Siden Sidst. Sidste Nyt. Det Sker. Sclerose. Husk at følge os på Facebook. foreningen Viborg

Siden Sidst. Sidste Nyt. Det Sker. Sclerose. Husk at følge os på Facebook. foreningen Viborg Sidste Nyt Siden Sidst Det Sker Sidste Nyt Ny kasserer Marianne Vestergaard, som blev valgt til kasserer på års-mødet 2013, har desværre måttet sige fra pga. personlige årsager. Som ny kasserer har vi

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået SOMMERPROGRAM 2015. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået SOMMERPROGRAM 2015. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået SOMMERPROGRAM 2015 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og socialt fællesskab

Læs mere

Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev august 2012 Nyhedsbrev august 2012 Kære medlemmer Hermed endnu et lille nyhedsbrev fra kreds 38. Selv om der har været aktivitet på træningspladsen i hele sommerferien, er træningen nu for alvor i gang. Holdtræningen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2014 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet

Dagpenge-kompas. Din guide til dagpengesystemet Dagpenge-kompas Din guide til dagpengesystemet 2 Min A-Kasse Prose Dagpengeregler Dagpengeregler Prosa Min A-Kasse 3 Indhold Min A-kasse Min A-kasse er en a-kasse for lønmodtagere og selvstændige. Vi sætter

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

2. halvår 2014 1. halvår 2015

2. halvår 2014 1. halvår 2015 PROGRAM 2. halvår 2014 1. halvår 2015 FOA FREDERIKSHAVN Fejl! Ukendt argument for parameter./fejl! Ukendt argument for parameter./fejl! Ukendt argument for parameter. Seniorklubben VELKOMMEN til Den tredje

Læs mere

Mødets Teologi - Hvad er

Mødets Teologi - Hvad er Teologi for Lægfolk Mødets Teologi - Hvad er forsoning? Sommerkonventet 2016 Teologi for Lægfolk Veterankursus 27. juni - 29. juni 2016 Mødets teologi - Hvad er forsoning? Årets sommerkonvent sætter fokus

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM FOA FORDELE GI R RÅD TIL MERE

SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM FOA FORDELE GI R RÅD TIL MERE SKYD PAPEGØJEN MED DINE FOA FORDELE I PENSAM FOA FORDELE GI R RÅD TIL MERE VÆRSGO: FOA RABAT PÅ FORSIKRING OG BANK Er du medlem af FOA, kan du spare penge på både forsikring og bank i PenSam. Vælg frit

Læs mere

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner.

2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. December 2014 Kære medlemmer og familie. 2014 er nu så småt ved at rinde ud, julen er for alvor over os med travlhed, traditioner og frem for alt hygge med familie og venner. Det har været et godt år for

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand PÆDAGOGISK Pædagogmedhjælpere Pædagogiske assistenter Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Mogens Bech Madsen Formand, Pædagogisk Sektor Det er din fagforening, som råber højt,

Læs mere

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin OZ6HR nyt, Juli 2014 1 Nr. 3, Juli 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin 2 OZ6HR nyt, Juli

Læs mere

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A

Seniormøde 2016. Uddannelsesforbundet. Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Seniormøde 2016 Uddannelsesforbundet Oplæg af Lærernes a-kasse og FTF-A Dagpenge Kravene for at få udbetalt dagpenge: A-kasse medlem i mindst 1 år 1 års arbejde (1.924 timer) på fuldtid inden for de seneste

Læs mere

ÅRGANG 15 NR. 81 Oktober 2009 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 15 NR. 81 Oktober 2009 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 15 NR. 81 Oktober 2009 KØGE LOKALBLAD Kontorets åbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Mandag: kl. 10.00-15.00 Tirsdag: kl. 10.00-15.00 Onsdag: kl. 10.00-15.00 Torsdag: kl. 10.00-17.00 Fredag:

Læs mere

TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE TLF.: 36 77 30 90 E-MAIL: lct@hvidovre.dk Hjemmeside: www.buqetten.hvidovre.dk

TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE TLF.: 36 77 30 90 E-MAIL: lct@hvidovre.dk Hjemmeside: www.buqetten.hvidovre.dk Efterår 2015 TRÆDREJERPORTEN 3A AVEDØRE STATIONSBY 2650 HVIDOVRE TLF.: 36 77 30 90 E-MAIL: lct@hvidovre.dk Hjemmeside: www.buqetten.hvidovre.dk Sidenr. 1. Velkommen i BuQetten GRATIS TILBUD: 2. Håndarbejde:

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt

dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringsguide 2015 Et overblik til dig, der er tillidsvalgt Forsikringsguide 2015 Kære tillidsvalgte Kære tillidsvalgte Du er hver dag med til at hjælpe dine kolleger,

Læs mere

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk.

Vision 2015. Metodistkirken er aktiv og dynamisk. Læs i dette nummer: Visionen 2015 Kalender for april og maj Præsternes træffetider SKAT - Tjek dine fradrag for betaling til kirken Thomas Risager er optaget på nyt studium Søger du ny inspiration Nyhedsbrev

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2016 Arrangementer i efteråret: Frokost ved Egå Marina Stavgang ved Tangkrogen Regionalt medlemsmøde Oplæg om hjælpemidler og forbrugsgoder

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august.

Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Navn: Tilmelding til Aktiv sommeruge 2013 torsdag d. 1. august - onsdag d. 7. august. Aktivitetsnr. 11 Aktivitetsnr. 12 Aktivitetsnr. 13 Aktivitetsnr. 14 Aktivitetsnr.

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

Kære medlemmer. På de nederste sider vil I kunne finde tider samt hold for den næste sæson.

Kære medlemmer. På de nederste sider vil I kunne finde tider samt hold for den næste sæson. Kære medlemmer Vi har valgt at rykke tilmeldingen til sæsonen 2014/2015 frem fra 1. august 2014 til 2. juni 2014. Samtidig kommer der også en del ændringer i holdene. På de nederste sider vil I kunne finde

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Sydhavsøernes Landboseniorer

Sydhavsøernes Landboseniorer Sydhavsøernes Landboseniorer Program for 2015-2016 Seniorklubbens tur til Harzen med besøg i den 12 ha store rosenhave i Sangerhausen. Et stort udbud af oplevelser Programmet kan også ses på www.dlsyd.dk/dls/seniorklubben

Læs mere

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os!

FOA Aalborg. - medlemmernes naturligste og bedste valg. Velkommen hos os! FOA Aalborg - medlemmernes naturligste og bedste valg Velkommen hos os! Meget at byde på... FOA støtter dig FOA Aalborg kan hjælpe og støtte dig, hvis der opstår uventede situationer i dit arbejdsliv.

Læs mere

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner

Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Planner Jobcenter Ret og pligt tekster ved selvbook og indkaldelser fra Jobcenter Version 1.0 Oprettet den 5. februar 2016 Vejledningen tager udgangspunkt i Jobcenter 2015-4 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser

Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA Kampagne og Analyse 19. april 2012 Det siger FOAs medlemmer om spisepauser FOA har i perioden 12. marts til 23. marts gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om spise-/frokostpauser.

Læs mere

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet

FØR STOPPER. Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet FØR DU STOPPER Overvejelser før du stopper på arbejdsmarkedet Efter mange år som farmakonom på arbejdsmarkedet kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at overveje, hvordan din afgang fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren

Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren Velkommen til Molevitten Fritidshjemmet Trekløveren 1 Hej Alle børn og voksne på fritidshjemmet, vil hermed ønske dig velkommen til fritidshjemmet. På fritteren er vi 30 skolebørn og 20 førskolebørn. De

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni

Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Odense Marathon, Odense Lørdag d. 7. juni Tag med på eventyr og få en eventyrlig dag Et nyt løb af en ny klub ser interessant ud Start og mål ud for Kajakklubben Odin i havnebassinet. Kajakløbet foregår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Greve Lærerforening 1

Greve Lærerforening 1 Greve Lærerforening 1 År 2016 Vilkår for aktivitetsgruppens arbejde Puljen fra Greve Lærerforening bruges således: Der afholdes minimum 2 fuldt betalte arrangementer for medlemmer af fraktion 4, evt. spisning

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra

Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra SAMU 11. februar 2016 tilrettet på SAMU den 13. april. Personalehåndbog Emne Indhold Gældende med virkning fra Barn syg Fravær ved barns 1. og 2. sygedag Efter anmodning til nærmeste leder kan den ansætte

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere