Fem essenser fra mødet mellem terapi og meditation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem essenser fra mødet mellem terapi og meditation"

Transkript

1 Fem essenser fra mødet mellem terapi og meditation af Erik Elnegaard Terapibølgen I en årrække fra 1990 skyllede en bølge af terapi igennem Vækstcenteret. Den opstod ud af vores behov for dels at højne det generelle niveau for kommunikation i fællesskabet, dels at bearbejde uhensigtsmæssige samspilsmønstre. Helt centralt stod også den enkeltes ønske om at forløse specifikke psykologiske traumer med henblik på mulig progression i den meditative praksis. Vores formål med denne betragtelige investering af fokus, tid og penge var således at støtte udfoldelsen af ressourcer, både individuelt og i fællesskabet, for hermed at skabe et bedre fundament og et fyldigere rum for praksis og den kollektive spirituelle proces. Jes Bertelsen inviterede på den baggrund Lisbeth Marcher og andre terapeuter fra Bodynamic Institute til et samarbejde, der strakte sig over nogle år. Processen med de eksterne terapeuter udfoldede sig især i intense mindre grupper og talrige årelange individuelle forløb, men også i trænings- og uddannelsesprogrammer. Kulminationen på terapibølgen på Vækstcenteret blev Jes Bertelsens to-årige træningsforløb Terapi og meditation fra Deltagerne var en blandet gruppe af erfarne psykoterapeuter og fastboende med dybere meditative erfaringer. Undervisningen åbnede nye perspektiver og gav afgørende inspiration. Denne artikel opsummerer noget af den forståelse og de erfaringer om sammenhængen mellem terapi, selvudvikling og meditation, som dengang og siden er opsamlet i Vækstcenterets regi. Jes Bertelsens undervisning i selvudvikling er helt afgørende for min forståelsen af forholdet mellem terapi og meditation. Med det afsæt har jeg igennem mange år udviklet et koncept for min undervisning i dette felt. I det følgende beskriver jeg udvalgte dele heraf gennem fem essenser. Min egen baggrund består ud over Jes Bertelsens træning og undervisning af den akademiske psykologi og kropspsykoterapi tilsammen en treklang, som i årenes løb i sessioner og kursusrum har fundet en samstemmende form. Et frit ånderum En meditativ praksis i balance provokerer ubearbejdede traumer og andre uhensigtsmæssige mønstre i personligheden. Vi er mange som har gjort den erfaring, at det ikke er muligt at komme igennem disse personlige arbejdspunkter alene ved fortsat meditation. Psykoterapien er et nødvendigt redskab til bearbejdning og afbalancering af personligheden, fordi meditativ praksis i længden forudsætter en rimelig grad af terapeutisk afklaring for at kunne fordybes (1). 1

2 Kravet til terapien er imidlertid, at den opererer med et verdensbillede og en forståelsesmodel, som har tilstrækkelig vid horisont til at de indre oplevelser forbundet med praksis har frit ånderum. Der ligger således en stor udfordring i at tillempe de terapeutiske værktøjer til den praktiserendes behov, indre forestillinger og oplevelser. Første essens Indre barn - voksen ansvarlighed - spirituel horisont Den første essens udtrykker den overordnede idé i brobygningen mellem terapi og meditation, nemlig at sammenholde tre ellers adskilte zoner i det indre oplevelsesrum: Det indre barn, den voksne ansvarlighed og den spirituelle horisont. Man aktiverer erfaringer fra den regressive terapi samtidig med den meditative-spirituelle bestræbelse medieret af det aktuelle nærvær i den voksne position. Det er i sig selv ikke en indlysende manøvre. Denne integrerende totalitet kan etableres via en enkel indre øvelse: Kontakt det indre barn i en for dig relevant alder og situation, og forestil dig det fysisk er inden i din voksne krop. Centrer i hjertet og lad opmærksomheden hvile i kontakt med den nærværende, voksne ansvarlighed. I en sfære omkring dig, mærk dét der for dig er det spirituelle eller længslen efter det. Hold dernæst opmærksomheden i alle tre lag samtidig, og tillad processen i hjertets følelser og bevidsthedens former at udfolde sig. Øvelsen kan opleves i forskellige primære sansekanaler, alt efter ens personlige måde at sanse på. Typisk er den visuelle sansning, som tre koncentriske ægformer, der tilsammen danner en stiliseret mandala. Auditivt som tre klange, der slået an samtidig danner en harmoni. Eller som tre forskellige følelser, der forbundet i hjertet strømmer i en helhed. Man kan have to overordnede udgangspunkter i øvelsen: Det ene afsæt er udefra, fra fornemmelsen af det spirituelle og indefter i den voksne krop, videre i retning af dét man kan opleve som et forsømt, såret, mistillidsfuldt eller krænket barn. Når vægten lægges således får øvelsen en terapeutisk-healende kvalitet: Man er voksen med det der er brug for til sit eget indre barn, og tillader både sig og sit barn - to sider af samme sag - at tage imod healing udefra. Det andet afsæt er indefra, fra det indre barn og udefter til den voksne krop og videre i retning af forestillingen om den spirituelle sfære. Her kan indstillingen være at lade den sunde barnlighed udstråle f.eks. sensitivitet, spontanitet, glæde eller samhørighedsfølelse udad i kontakt med det voksne lag. Bevægelsen fortsættes i forestillingen om det indre barns naturlige kontakt i det spirituelle rum. I denne variant lægges vægten på stimuleringen i det voksne aspekt af de ellers uudfoldede ressourcer i det indre barn, og via hjertet i f.eks. hengiven åbenhed ud i den spirituelle realitet. 2

3 I begge varianter agerer det voksne nærvær selvansvarligt som en slags relæstation i koordinationen mellem de to andre niveauer. Derved integrerer man de tre forskellige lag i en sammenhængende indre oplevelse, som i sin synergi undertiden heler og åbner nye perspektiver. De skjulte potentialer Der er på Vækstcenteret opsamlet mange års erfaringer, hvad angår arbejdet med at udfolde skjulte potentialer i menneskers grundtraumer. Dette arbejde er sket både i individuelle kropsterapeutiske forløb og i selvudviklingsgrupper. Det har med stor tydelighed vist sig, at dybere kropslig og følelsesmæssig forløsning ofte ledsages af kontakt med varierende grader af spirituelle oplevelser og indsigter. Det er således muligt både med afsæt i kropsterapeutiske interventioner og ved hjælp af andre selvudviklingsværktøjer at skabe konstruktiv forbindelse mellem et menneskes grundtraume og en spirituel praksis. For det enkelte menneske kan det både give oplevelsen af eksistentiel fylde og meningsfuldhed i traumehistorien, samtidig med at det øger farbarheden i retning af det meditative. Esoterisk traumetypologi Blandt Jes Bertelsens mest bemærkelsesværdige bidrag til forståelse af sammenhængen mellem biografiens traumatiske markører og karakteren af spirituel længsel er hans påpegning af en art esoterisk traumetypologi. Set fra den psykologiske vinkel tager han afsæt i en almen psykodynamisk tankegang, nemlig at markante, negative tildragelser i løbet af ens biografi synes at være betydningsfulde og i nogen grad determinerende for et menneskes aktuelle selvforståelse og gøren og laden. Derudover, påpeger han, er det ud fra en kortlægning af menneskets subtile energi muligt at aflæse et traumes primære reference i chakrasystemet. Dette både supplerer og nuancerer den sædvanlige akademisk-psykologiske forståelsen af traumepsykologien. Endelig, siger han, kan ekstraordinært sensitive fra et spirituelt synspunkt iagttage, hvorledes forskellige typer af markante traumestrukturer præger et menneskes primære adgang til den spirituelle dimension. Jes Bertelsen taler i denne sammenhæng om et traumes spirituelle overtoner. Fortolkes et grundtraume med baggrund i denne kombinerede referenceramme, bliver biografiske markører til eksistentielle omdrejningspunkter, der kan opfattes som nøgler til en dybtgående selvforståelse. Og nok så afgørende: traumer kan derved blive paradoksale afsæt for bevidstheden og hjertefølelsen i den meditative proces. På trods af den enorme og forskelligartede rigdom i menneskers livshistorie er det således muligt for Jes Bertelsen at inddele traumer i tre hovedgrupper: Farmor-barn traumer, choktraumer og traumer forbundet med fosterliv og fødsel. 3

4 Anden essens Far-mor-barn Far- og morrelationen er - sagt på den opbyggelige måde - en næsten uudtømmelig kilde til inspiration i den personlige udvikling. Det er ikke uden grund, at den vestlige psykologis psykodynamiske tradition nu i hundrede år har været så optaget af at forstå de to figurers betydning for personlighedsdannelsen. I hvert fald i det vestlige sind er far-mor-barn konstellationen præget helt ind i den arketypiske dimension. Det gør trekantdramaet til en guldgrube med hensyn til kontakt med dybdestrukturer i jeget, uanset om relationerne opleves overvejende i den positive eller negative ende af skalaen. Terapeutisk bearbejdning af far- og morfortolkningerne er derfor også uomgængelig for hvem som helst i bestræbelsen på at opnå større selvberoenhed i sit liv. Især er det i denne sammenhæng interessant, når de helt tætte familierelationer er belastede af fravær, svigt, tillidsbrud, krænkelser af integriteten og lignende. Herunder hører relationer, der i deres mest negative ekstrem indebærer incestforhold. På det basale niveau er det nødvendigt med almindeligt terapeutisk arbejde, dels for det gode det er i sig selv, dels som afsæt for de næste mulige skridt. Derudover er det i selvudviklingsøjemed muligt at relativere sin egen primære identifikation med sin rolle i samspillet. Det kan ske f.eks. gennem indlevelse i hver af de to andre positioner far henholdsvis mor. I sig selv kan det gøre en stor forskel at opfatte dynamikken som en struktur med tre aktører, som man dybest set også er - både hver især og tilsammen - frem for alene at være solidarisk og identisk med sin egen rolle, i reglen som offer. Et endnu mere radikalt skridt er herefter at anbringe sig i denne trekant med fokus i solar plexus. Midt i den emotionelle hvirvel af f.eks. svigt, ømhed, krænkelse, beskyttelse, had og kærlighed føler man med spørgsmål som: Hvor er hjem? Hvad er ægte kærlighed? Hvem er Gud? Et barn præget af denne traumetype har følt spørgsmål som disse om tilhørsforhold, samhørighed og kærlighed. Det er derfor de samme spørgsmål i sprogløs undren, der viser retningen mod far-mor-barn traumets spirituelle overtone. Tredje essens Choktraumer En anden hovedgruppe omfatter choktraumer. De refererer ikke til en bestemt årsag eller ydre omstændighed i forbindelse med traumesituationen det udløsende kan principielt være næsten hvad som helst men til en bestemt type traume. Klinisk forskning har gennem hele sidste århundrede i perioder været optaget af fænomenet, og har især de seneste årtier stadig mere detaljeret påvist den særlige psykologi et choktraume er udtryk for. Bl.a. har neurobiologisk og - psykologisk forskning underbygget visse kropsterapiers antagelser og metoder, allerede anvendt i mange år. Choktraumer udgør i dag et helt speciale for sig (2). 4

5 I denne sammenhæng er noget af det mest interessante ved choktraumer, at de rummer en ofte voldsom dynamik, at de altid aktiverer en grad af psykologisk dødsoplevelse (i livstruende situationer også reel dødsnærhed), og at de af samme grund i varierende omfang åbner ellers forseglede udvidede bevidsthedsrum. Karakteristisk er det også, at choktraumer ikke går over af sig selv, og end ikke taber intensitet over tid. De kan således aktivere en vedholdende længsel efter højere bevidsthedsordner. Choktraumer er derfor yderst relevante at arbejde med i relation til meditation og spirituel søgen. Det er tilrådeligt under alle omstændigheder at arbejde individuelt terapeutisk med et choktraume (3). Imidlertid er det muligt med afsæt i grundig skoling og erfaring med kropsterapeutisk forløsning af chok at arbejde med denne undertiden eksplosive dynamik selv i større grupper. Når processen finder sted under velstrukturerede omstændigheder, udløses ofte en healende atmosfære med ledsagende personlige og eksistentielle, undertiden endda spirituelle indsigter. Kaos og splintring kan opløses i en mere oprindelig orden og helhed. De spirituelle overtoner, der har med selve bevidstheden at gøre, kan eventuelt opfattes meditativt i visualiseringen af en cirkel - her refererende til helhed med base i haracenteret ledsaget af subtile spørgsmål som: Hvad er bevidsthed? Hvor ender kosmos? Hvordan kommer jeg tilbage dertil? Fjerde essens Fosterliv og fødsel En sidste hovedgruppe af traumer omhandler fosterliv og fødsel. Af de tre nævnte traumetyper afspejler fødselspsykologien det dybeste arketypiske niveau, hvilket klart fremgår af alle kulturers skabelsesberetninger, mytologier og fortællinger (4). Der er da også en strømning i den vestlige dybdepsykologi, som beskæftiger sig med fortolkninger af fødslens skelsættende begivenhed og dens betydning som fundament i personlighedsdannelsen (5). I nyere tid har Stanislav Grof forsket indgående i fosterlivet og fødslen, og bl.a. beskrevet fire såkaldte fødselsmatricer (6), som også Jes Bertelsen har forholdt sig til og arbejdet videre ud fra (7). David Boadella har med baggrund i andre kilder funderet hele sit system i den tidlige embryonale udvikling (8). Tilføjer man den nyeste faktuelle viden om fosterlivets mysteriefyldte udvikling (9), giver det et kolossalt materiale og basis for et nuanceret koncept for terapeutisk, selvudviklingsmæssigt og spirituel arbejde med de subtile lag knyttet til undfangelse, fosterliv og fødsel. I forhold til selve fødslen er det muligt gennem relevant kropsarbejde at opbygge individuelle sessioner, der helt specifikt relaterer sig til den enkeltes tematik (10). I større grupper er det oplagt at fokusere mere på det fællesmenneskelige niveau og arbejde med den som et forvandlingsritual, der både forholder sig til den konkrete fødsel og dens psykologiske og symbolske betydning. Når en sådan proces individuelt eller i en gruppe er annonceret i 5

6 god tid og forberedt med omhyggeligt kropsarbejde, kan effekten på mange niveauer være gennemgribende og hjerteligt berørende. Også i forhold til foster- og fødselspsykologien er der flere aspekter, som knytter an til de meditative processer. Eksempler fra selve fødselsøjeblikket, hvor der ifølge Jes Bertelsen finder en helt ekstraordinær energetisk og spirituel begivenhed sted, er den abrupte forandring i oplevelsen krop og tyngdekraft, åndedræt og lunger, blodcirkulation og hjerte (11). I forhold til meditation giver det derfor dyb mening i et fødselsritual at beskæftige sig med kropskontakt, åndedræt og hjerte. Man kan fortolke fødslen som den første manifestation ude i verden af forholdet mellem psykologisk set mandlige og kvindelige kræfter. Strukturerer man disse i positive henholdsvis negative modifikationer, dannes et fødselskvadrat. Det kan gøres enten ud fra egne sansninger eller i det arketypiske lag korresponderende til Grof s fire matricer, f.eks. som dødhed, dynamik, væren og forvandling. Fødselens højere vibration - de medfødte spirituelle kvaliteter kan, indlejret i dette kvadrat med kontakt til rodcenteret og essenspunktet, måske fornemmes. Hvad der spontant kan ske i vellykkede fødselssessioner kan meditativt kontaktes i en sådan visualisering med f.eks. disse ledespor: Hvor kommer jeg fra? Hvem er jeg? Hvad er min essens? Den tantriske mandala Den tantriske mandala er endnu et af de meget værdsatte værktøjer, som Jes Bertelsens undervisning har gjort tilgængelig. Den kan bl.a. være en stor hjælp til at løfte den psykologiske dimension op i et niveau, der fremmer både det integrative og helhedsorienterede perspektiv. Mandalaens geometriske essens består af en omsluttende cirkel, repræsenterende totaliteten, et heri indskrevet kvadrat, hvori polaritetspar struktureres, samt et centralt punkt uden udstrækning et udtryk for alle fænomeners kimpunkt eller den transcendente mulighed. Fortættes figuren til en abstrakt, meditativ essens taler man om et yantra (12). Grundideen i dette arketypiske værktøj er blevet anvendt til stort og småt af mange og i talrige sammenhænge. Jeg har taget den i anvendelse bl.a. i forhold til den psykologiske og livshistoriske dimension. Det åbner mulighed for at opfatte og fortolke sit liv med dets positive og negative skelsættende begivenheder i et dybere eksistentielt perspektiv. Specifikt i forhold til sammenhængen mellem den terapeutiske og meditative dimension kan man konstruere sit eget personlighedens yantra f.eks. som beskrevet nedenfor. 6

7 Femte essens Personlighedens yantra Man opsummerer det mest karakteristiske i sin biografi i fire hovedkategorier. Grundtraumer, oplevelser af højdepunkter, karakterielt forsvar og personlige kvaliteter. Specifikke grundtraumer kan i reglen stadfæstes ret præcist i tid og rum. Helt tydeligt er det i tilfældet med et menneskes choktraumer, der altid har en ofte forholdsvis kort opbygning, et klimaks lokaliseret i et øjeblik, og en umiddelbart herefter anderledes tilstandsform i krop og sind. Den kategoriale modpart, som det hed i Jes Bertelsens tidlige forfatterskab, er de positive ekstraordinære højdepunktsoplevelser, som mange mennesker også er i kontakt med. Det en gentagen erfaring, at der består et indre forhold mellem disse to på overfladen diamentralt modsatrettede erfaringer. Det er endda således, at følgen af at sammenholde de to fænomener samtidig kan være, at det bevidsthedsmæssige potentiale, der som tidligere omtalt ligger indfoldet i traumet, undertiden åbner. Sådanne indre erfaringer formidler ofte stor forløsning og healing af den traumatiske situation, hvilket naturligvis også har betydning i den spirituelle proces. Traumer og tilhørende højdepunktsoplevelser defineres som en negativ henholdsvis positiv kategori, og sættes derfor ind i yantraets polære kvadrat i en diagonal traumer f.eks. i forreste venstre hjørne, højdepunktsoplevelser i højre bagerste hjørne. De to andre kategorier kan defineres tilsvarende: Personlighedens karakterielle forsvar dannes langt ad vejen gennem indlæring og prægning i kulturen man modnes i, i familiedynamiske samspilsmønstre og i andre betydningsfulde relationer i løbet af opvæksten. En karakterstruktur dannes ikke pludseligt som følge af en specifik begivenhed, men over længere tid, og den forbliver rimelig stabil livet ud. Personlighedens kvaliteter opfatter man i en karakteranalytisk referenceramme komplementær hertil. Er karakterstrukturen forholdsvis ubearbejdet, ligger kvaliteterne indfoldet heri. Det er med andre ord gennem bearbejdningen af de nu uhensigtsmæssige forsvarsmønstre, at kvaliteterne rigtigt kommer til udfoldelse (13). Kvadrates to andre hjørner udfyldes nu med karakterforsvaret som den oplevelsesmæssigt negative pol - forreste højre hjørne - og kvaliteterne som den positive pol - bagerste venstre hjørne. Hele kvadratet er nu ordnet således, at de to negative poler i det vandret liggende yantra er placeret foran, mens de positive er bagved. Det er en vigtig tommelfingerregel, at det negative altid skal kunne ses i øjnene. Når yantraet er bygget op det kan ske kropsligt, koreografisk, emotionelt og meditativt bringes hele fladen i svingning samtidig. Med de fire kategorier er personlighedens væsentligste psykologiske konstituenter aktiveret, hvilket i sig 7

8 selv kan øge selverkendelsen og bibringe højere grad af integration i personligheden. Ingen af os finder normalt spontant på at aktivere så forskellige og kraftfulde livshistoriske erfaringer på én gang i det samme oplevelsesrum. Det er i sig selv en væsentlig pointe. Et yderligere skridt er fysisk konkret og/eller i sin visualisering at anbringe sig i yantraets midte og her i meditativ undren tillade kontakt med forestillingen om en dybere identitet. Kombinationen af mandalaens grundidé og biografisk indhold defineret i de fire overordnede kategorier danner et personlighedens yantra en individuel skabelon for erkendelse og meditativ fordybelse, der rummer spændet fra det laveste til det højeste i ens liv. Det er en kraftfuld metode i zonen mellem personlig psykologi og meditation. Processen kan også struktureres på andre måder. Pointen ligger at tage udgangspunkt i de forskellige positive og negative eksistentielle nøglebegivenheder ens liv frembyder og samle dem i én gestalt som et vandmærke i biografien. Destillatet heraf kan opfattes som en kode, der åbner et større perspektiv på identitet (14). Perspektiver Summen af en lang række psykoterapeutiske forløb og kurser i Vækstcenterets regi efterlader det klare indtryk, at terapi kombineret med meditativ praksis har en ganske markant effekt. Når man sammenligner med forløb, hvor klienten eller kursisten ikke har nogen relation til en sideløbende indre praksis, kan man alt andet lige iagttage nogle karakteristiske tendenser: Processen skrider hurtigere frem, dvs. at en given terapeutisk problemstilling forløser sig på kortere tid end sædvanligt. Dybere arbejdspunkter åbner sig lettere, og det giver mulighed for at forholde sig til mere fundamentale lag i de aktuelle tematikker. Det forekommer hyppigere end ellers, at transpersonlige scenarier relateret til det biografiske stof spontant træder frem, hvilket tilsyneladende fordyber healingseffekten. Meditativ træning øger evnen til at rumme og være vidne til de indre dramaer, og dermed muligheden for at rumme spændvidden mellem lyse og mørke, høje og lave aspekter af sig selv. Identifikationen med ens fortolkninger af de biografiske markører løsnes i nogen grad i den meditative proces, hvilket bl.a. øger manøvredygtigheden i det terapeutiske landskab og fremmer forståelsen af det relative i ens selvbillede og identitet. Alle anerkendte terapeutiske systemer har naturligvis sine forcer og svagheder, og man kan næppe sige, at det ene system som sådan er bedre end det andet. Dynamiske kropsterapeutiske indfaldsvinkler oplever jeg imidlertid har nogle brugbare metoder og forståelsesrammer i sammenhæng med en stillesiddende meditativ praksisform. Disse systemer er da også lejret i en tradition, som i høj grad allerede er lydhøre overfor diverse ekstrasensoriske fænomener i overgangszonen mellem det personlige og kollektive lag (15). 8

9 Jes Bertelsens visionære undervisning gennem mange år og hans reformuleringer af gammel spirituel viden danner klangbund for nye måder at forholde sig i mødet mellem terapi og meditation. Måske er det muligt fra Vækstcenteret i fremtiden at give et samlet bud på en spirituelt perspektiveret psykologi, i mødet mellem vestlige psykoterapeutiske traditioner og østens meditative juvel. Vækstcenteret, marts 2006 Noter 1) Jes Bertelsen har gennem mange år i sin undervisning understreget dette forhold. 2) van der Kolk, B. et al., Traumatic stress, Guilford ) Jørgensen, S. (red.), Forløsning af choktraumer, Forlaget Kreatik, Kbh ) se f.eks.: Jung, C.G., Man and his symbols, Aldus Books ) Otto Rank var en pioner på området med udgivelsen af Das Trauma der Geburt i ) Grof, S., Fremtidens psykologi, Borgen ) Bertelsen, J., Dybdepsykologi I-IV, Borgen ) Boadella, D., Livskilder, Borgen ) Nathanielsz, P., Livet før fødslen, Munksgaaard ) Marcher, L. og Ollars, L., Kropsdynamisk analytisk arbejde med refødselsterapi, Bodynamic Institute ) se note 8) 12) Ornamentikken i gulvet i Store sal på Vækstcenteret er et eksempel herpå. Se også: Khanna, M., Yantra the tantric symbol of cosmic unity, Thames and Hudson ) Bentzen, M. et al., Kropsdynamisk karakterstruktur en model, Bodynamic Institute, Forlaget Kreatik, ) Inspirationen hertil kommer fra Jes Bertelsens øvelse perler på en snor. Se herfor: Bertelsen, J., Energi og bevidsthed, Borgen, ) Man kan nævne en lang række navne i den karakteranalytiske tradition, heriblandt Wilhelm Reich, Alexander Lowen, John Pierakos, Stanley Keleman, David Boadella og Lisbeth Marcher. 9

10 10

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse.

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. af Mikael Sonne. Personligt lederskab har allerede gennem flere år fyldt meget indenfor lederudvikling. Traditionelle ledelses- og styringsværktøjer synes undertiden

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

BodyEssence ReSourcing Therapy

BodyEssence ReSourcing Therapy BodyEssence Instituttets 2-årige terapeutiske efteruddannelse i BodyEssence ReSourcing Therapy Bevidsthedsbaseret Terapi & Proces Lær at - Facilitere krop & essensintegrerende procesterapi - Samarbejde

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

BodyEssence Resourcing Therapy (BERT)

BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) Henrik Juul: BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) Bevidsthedsbaseret terapi & procesarbejde I denne artikel beskriver jeg BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) og desuden giver jeg en kort omtale af uddannelsen,

Læs mere

Transpersonlig efteruddannelse

Transpersonlig efteruddannelse Transpersonlig efteruddannelse September 2007 - Maj 2008 Klaregade 13, 5000 Odense C www.anne-strange.dk Transpersonlig psykoterapeut Medlem af Psykoterapeut Foreningen Hvem kan søge? Efteruddannelsen

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

personlig udvikling POWER i dig selv

personlig udvikling POWER i dig selv POWER i dig selv spiritualitet Det nye paradigme Når man udlever sin passion, så kan man kun have succes. Når man arbejder sammen med sin passion hver dag, så får man al energi i hele verden, og så vokser

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Begreberne kernen og masken som udtryk for henholdsvis indre balance og ubalance er brugbare redskaber i forhold til at navigere i empatiprocessen.

Begreberne kernen og masken som udtryk for henholdsvis indre balance og ubalance er brugbare redskaber i forhold til at navigere i empatiprocessen. EMPATI FRA KERNEN NÆRVÆR OG SANSNING Af DAGMAR MØLLER KRISTENSEN Man kan ikke læse sig til at udøve empati fra kernen. Der ligger et dybt personligt arbejde bag evnen til at kunne udvise ægte professionel

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk

Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Trondheim 26. oktober 2009 Psykomotoriker SE practioner Gita Nielsen OASIS gita@oasis rehab.dk Veje til tilstedeværelse i kropsterapien Somatic Experience Psykomotorik Mindfulness med multitraumatiserede

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Fokuserings Institut

Fokuserings Institut Skandinavisk Fokuserings Institut for personlig indsigt Danmark - Finland - Norge - Sverige http://focusing.dk/ Fokuserings Institut Den verdenskendte metode "FOKUSERING - Hør hvad din krop fortæller dig".

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1

Tidlig indsats. Familiehuset i Horsens. Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier. Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Tidlig indsats Familiehuset i Horsens Intensiv psykoterapeutisk dagbehandling til sårbare familier Når moderskabet ikke bare er lykken 1 Psykoterapeutisk dagbehandling i Horsens virker i forhold til tidlig

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie

Når vi så ligger på dødslejet, vender vi den om: Livet var, da jeg gik i børnehave, skole, fik familie Som menneske er der altid noget vi skal slippe af med, fx et par overflødige kilo, gæld, stress, dårlig samvittighed, sorg, usikkerhed og samtidig er det altid noget vi gerne vil opnå, større økonomisk

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet

Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Motorisk/kropslig aktivitet i musikterapi med kontaktsvage brn { fokus pa `modstands' begrebet Margrete Bach Madsen Cand. mag. i musikterapi, barselsvikar ved Videnscenter for demens, Vejle kommune. Kontakt:

Læs mere

# $ % & ' % # ) * * + # ' # '

# $ % & ' % # ) * * + # ' # ' ! " " # $ % & ' ( &) % # ) + # ' # ', -. (. /! 0'$$ " 1 ) 1 2 & () 2 & 2 3 ) ) # & 2 3 ), ) 2 2 2 3 # 2 4 & 2 2 2 & 2 & 5 & & &) ) & & ) & ) 6&2 & ) & 2 ) ( & ) 2 3 2, ) & ) 2 & & Opgavens opbygning, afgrænsning

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE

PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE PSYKOTERAPEUTISK EFTERUDDANNELSE FOR SEXOLOGER OG PARTERAPEUTER (TES) STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Indhold

Læs mere

Musklernes Intelligens

Musklernes Intelligens Musklernes Intelligens af Merete Holm Brantbjerg 2.udgave juli 2007 Kroppens muskler rummer et stort psykologisk potentiale. De er aktive i talrige sociale, følelsesmæssige, kognitive og fysiske funktioner.

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Face-it terapeut Skolen

Face-it terapeut Skolen F LIVING Bliv certificeret Face-iT-terapist Face-it terapeut Skolen Det seriøse valg for dig der vil videre. - Dette er en holistisk efteruddannelse der gør en forskel. - Ønsker du personlig udvikling

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden. Introduktion til psykoterapeutisk behandling. Min baggrund: Jeg er uddannet både fysioterapeut og psykoterapeut og har derigennem fået en bred forståelse og indsigt i menneskers fysiske og psykiske verden.

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Særligt sensitive mennesker

Særligt sensitive mennesker Særligt sensitive mennesker Psykolog Athina Delskov Formand for HSP foreningen Min baggrund Arbejde med spiseforstyrrelser siden 2003 Opdagede, at jeg selv er særligt sensitiv Elaine N. Aron: Særligt sensitive

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år

Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Modulbeskrivelse for IND-UD-OP-NED - første år Følgende emner er grundlæggende på hvert modul, hvorfor de ikke altid nævnes under de enkelte modulbeskrivelser. Emnerne behandles både teoretisk og praktisk:

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE

THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST 1-ÅRIG EFTERUDDANNELSE FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE 1-årig etterutdannelse THE ARTIST FOR MUSIKALSKE, KUNSTNERISKE OG KREATIVT UDØVENDE THE ARTIST HANDLER OM DIG SOM KUNSTNER.

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Årskursus 2009 i personlig udvikling

Årskursus 2009 i personlig udvikling Årskursus 2009 i personlig udvikling 1. modul. 5 dage uge 33 fra onsdag den 12. august til søndag den 16. august 2009 2. modul. 5 dage uge 42 fra onsdag den 14. oktober til søndag den 18. oktober 2009

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE

4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE 4-ÅRIG PSYKOTERAPEUT OG MASTER COACH UDDANNELSE Coach & Psykoterapeut Skolens tilbyder et tværfagligt studie, som kombinerer de bedste metoder og teknikker indenfor både coaching og psykoterapi, i en kompetent

Læs mere

Temadag for kliniske undervisere

Temadag for kliniske undervisere Temadag for kliniske undervisere Navn: Hans Henrik Kleinert Uddannet: Psykoterapeut MPF Specialfysioterapeut Faktabox: Født 1953 Fysioterapeut 1977 Psykologistudie 1980-1985 Psykoterapeut 2000 Supervisor

Læs mere

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar 2008 11.983 anslag Gitte Holst Larsen (gl)1372685 Indholdsfortegnelse Modul

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Drømme og drømmearbejde

Drømme og drømmearbejde Drømme og drømmearbejde Drømme Drømme er en række psykiske billeder og fænomener, der viser sig mens man sover. Vi drømmer i de faser af søvnen man kalder REM (Rapid Eye Movement), i hvilke der optræder

Læs mere

Personlighedens & Sjælens. livsproces

Personlighedens & Sjælens. livsproces NY ARTIKELSERIE Liv & Sjæl bringer her den første af fire artikler i artikelserien DEN PSYKO-SPIRI- TUELLE VÆRKTØJSKASSE. Hver artikel rummer en spændende indføring i et emne samt helt konkrete værktøjer

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere