Fem essenser fra mødet mellem terapi og meditation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fem essenser fra mødet mellem terapi og meditation"

Transkript

1 Fem essenser fra mødet mellem terapi og meditation af Erik Elnegaard Terapibølgen I en årrække fra 1990 skyllede en bølge af terapi igennem Vækstcenteret. Den opstod ud af vores behov for dels at højne det generelle niveau for kommunikation i fællesskabet, dels at bearbejde uhensigtsmæssige samspilsmønstre. Helt centralt stod også den enkeltes ønske om at forløse specifikke psykologiske traumer med henblik på mulig progression i den meditative praksis. Vores formål med denne betragtelige investering af fokus, tid og penge var således at støtte udfoldelsen af ressourcer, både individuelt og i fællesskabet, for hermed at skabe et bedre fundament og et fyldigere rum for praksis og den kollektive spirituelle proces. Jes Bertelsen inviterede på den baggrund Lisbeth Marcher og andre terapeuter fra Bodynamic Institute til et samarbejde, der strakte sig over nogle år. Processen med de eksterne terapeuter udfoldede sig især i intense mindre grupper og talrige årelange individuelle forløb, men også i trænings- og uddannelsesprogrammer. Kulminationen på terapibølgen på Vækstcenteret blev Jes Bertelsens to-årige træningsforløb Terapi og meditation fra Deltagerne var en blandet gruppe af erfarne psykoterapeuter og fastboende med dybere meditative erfaringer. Undervisningen åbnede nye perspektiver og gav afgørende inspiration. Denne artikel opsummerer noget af den forståelse og de erfaringer om sammenhængen mellem terapi, selvudvikling og meditation, som dengang og siden er opsamlet i Vækstcenterets regi. Jes Bertelsens undervisning i selvudvikling er helt afgørende for min forståelsen af forholdet mellem terapi og meditation. Med det afsæt har jeg igennem mange år udviklet et koncept for min undervisning i dette felt. I det følgende beskriver jeg udvalgte dele heraf gennem fem essenser. Min egen baggrund består ud over Jes Bertelsens træning og undervisning af den akademiske psykologi og kropspsykoterapi tilsammen en treklang, som i årenes løb i sessioner og kursusrum har fundet en samstemmende form. Et frit ånderum En meditativ praksis i balance provokerer ubearbejdede traumer og andre uhensigtsmæssige mønstre i personligheden. Vi er mange som har gjort den erfaring, at det ikke er muligt at komme igennem disse personlige arbejdspunkter alene ved fortsat meditation. Psykoterapien er et nødvendigt redskab til bearbejdning og afbalancering af personligheden, fordi meditativ praksis i længden forudsætter en rimelig grad af terapeutisk afklaring for at kunne fordybes (1). 1

2 Kravet til terapien er imidlertid, at den opererer med et verdensbillede og en forståelsesmodel, som har tilstrækkelig vid horisont til at de indre oplevelser forbundet med praksis har frit ånderum. Der ligger således en stor udfordring i at tillempe de terapeutiske værktøjer til den praktiserendes behov, indre forestillinger og oplevelser. Første essens Indre barn - voksen ansvarlighed - spirituel horisont Den første essens udtrykker den overordnede idé i brobygningen mellem terapi og meditation, nemlig at sammenholde tre ellers adskilte zoner i det indre oplevelsesrum: Det indre barn, den voksne ansvarlighed og den spirituelle horisont. Man aktiverer erfaringer fra den regressive terapi samtidig med den meditative-spirituelle bestræbelse medieret af det aktuelle nærvær i den voksne position. Det er i sig selv ikke en indlysende manøvre. Denne integrerende totalitet kan etableres via en enkel indre øvelse: Kontakt det indre barn i en for dig relevant alder og situation, og forestil dig det fysisk er inden i din voksne krop. Centrer i hjertet og lad opmærksomheden hvile i kontakt med den nærværende, voksne ansvarlighed. I en sfære omkring dig, mærk dét der for dig er det spirituelle eller længslen efter det. Hold dernæst opmærksomheden i alle tre lag samtidig, og tillad processen i hjertets følelser og bevidsthedens former at udfolde sig. Øvelsen kan opleves i forskellige primære sansekanaler, alt efter ens personlige måde at sanse på. Typisk er den visuelle sansning, som tre koncentriske ægformer, der tilsammen danner en stiliseret mandala. Auditivt som tre klange, der slået an samtidig danner en harmoni. Eller som tre forskellige følelser, der forbundet i hjertet strømmer i en helhed. Man kan have to overordnede udgangspunkter i øvelsen: Det ene afsæt er udefra, fra fornemmelsen af det spirituelle og indefter i den voksne krop, videre i retning af dét man kan opleve som et forsømt, såret, mistillidsfuldt eller krænket barn. Når vægten lægges således får øvelsen en terapeutisk-healende kvalitet: Man er voksen med det der er brug for til sit eget indre barn, og tillader både sig og sit barn - to sider af samme sag - at tage imod healing udefra. Det andet afsæt er indefra, fra det indre barn og udefter til den voksne krop og videre i retning af forestillingen om den spirituelle sfære. Her kan indstillingen være at lade den sunde barnlighed udstråle f.eks. sensitivitet, spontanitet, glæde eller samhørighedsfølelse udad i kontakt med det voksne lag. Bevægelsen fortsættes i forestillingen om det indre barns naturlige kontakt i det spirituelle rum. I denne variant lægges vægten på stimuleringen i det voksne aspekt af de ellers uudfoldede ressourcer i det indre barn, og via hjertet i f.eks. hengiven åbenhed ud i den spirituelle realitet. 2

3 I begge varianter agerer det voksne nærvær selvansvarligt som en slags relæstation i koordinationen mellem de to andre niveauer. Derved integrerer man de tre forskellige lag i en sammenhængende indre oplevelse, som i sin synergi undertiden heler og åbner nye perspektiver. De skjulte potentialer Der er på Vækstcenteret opsamlet mange års erfaringer, hvad angår arbejdet med at udfolde skjulte potentialer i menneskers grundtraumer. Dette arbejde er sket både i individuelle kropsterapeutiske forløb og i selvudviklingsgrupper. Det har med stor tydelighed vist sig, at dybere kropslig og følelsesmæssig forløsning ofte ledsages af kontakt med varierende grader af spirituelle oplevelser og indsigter. Det er således muligt både med afsæt i kropsterapeutiske interventioner og ved hjælp af andre selvudviklingsværktøjer at skabe konstruktiv forbindelse mellem et menneskes grundtraume og en spirituel praksis. For det enkelte menneske kan det både give oplevelsen af eksistentiel fylde og meningsfuldhed i traumehistorien, samtidig med at det øger farbarheden i retning af det meditative. Esoterisk traumetypologi Blandt Jes Bertelsens mest bemærkelsesværdige bidrag til forståelse af sammenhængen mellem biografiens traumatiske markører og karakteren af spirituel længsel er hans påpegning af en art esoterisk traumetypologi. Set fra den psykologiske vinkel tager han afsæt i en almen psykodynamisk tankegang, nemlig at markante, negative tildragelser i løbet af ens biografi synes at være betydningsfulde og i nogen grad determinerende for et menneskes aktuelle selvforståelse og gøren og laden. Derudover, påpeger han, er det ud fra en kortlægning af menneskets subtile energi muligt at aflæse et traumes primære reference i chakrasystemet. Dette både supplerer og nuancerer den sædvanlige akademisk-psykologiske forståelsen af traumepsykologien. Endelig, siger han, kan ekstraordinært sensitive fra et spirituelt synspunkt iagttage, hvorledes forskellige typer af markante traumestrukturer præger et menneskes primære adgang til den spirituelle dimension. Jes Bertelsen taler i denne sammenhæng om et traumes spirituelle overtoner. Fortolkes et grundtraume med baggrund i denne kombinerede referenceramme, bliver biografiske markører til eksistentielle omdrejningspunkter, der kan opfattes som nøgler til en dybtgående selvforståelse. Og nok så afgørende: traumer kan derved blive paradoksale afsæt for bevidstheden og hjertefølelsen i den meditative proces. På trods af den enorme og forskelligartede rigdom i menneskers livshistorie er det således muligt for Jes Bertelsen at inddele traumer i tre hovedgrupper: Farmor-barn traumer, choktraumer og traumer forbundet med fosterliv og fødsel. 3

4 Anden essens Far-mor-barn Far- og morrelationen er - sagt på den opbyggelige måde - en næsten uudtømmelig kilde til inspiration i den personlige udvikling. Det er ikke uden grund, at den vestlige psykologis psykodynamiske tradition nu i hundrede år har været så optaget af at forstå de to figurers betydning for personlighedsdannelsen. I hvert fald i det vestlige sind er far-mor-barn konstellationen præget helt ind i den arketypiske dimension. Det gør trekantdramaet til en guldgrube med hensyn til kontakt med dybdestrukturer i jeget, uanset om relationerne opleves overvejende i den positive eller negative ende af skalaen. Terapeutisk bearbejdning af far- og morfortolkningerne er derfor også uomgængelig for hvem som helst i bestræbelsen på at opnå større selvberoenhed i sit liv. Især er det i denne sammenhæng interessant, når de helt tætte familierelationer er belastede af fravær, svigt, tillidsbrud, krænkelser af integriteten og lignende. Herunder hører relationer, der i deres mest negative ekstrem indebærer incestforhold. På det basale niveau er det nødvendigt med almindeligt terapeutisk arbejde, dels for det gode det er i sig selv, dels som afsæt for de næste mulige skridt. Derudover er det i selvudviklingsøjemed muligt at relativere sin egen primære identifikation med sin rolle i samspillet. Det kan ske f.eks. gennem indlevelse i hver af de to andre positioner far henholdsvis mor. I sig selv kan det gøre en stor forskel at opfatte dynamikken som en struktur med tre aktører, som man dybest set også er - både hver især og tilsammen - frem for alene at være solidarisk og identisk med sin egen rolle, i reglen som offer. Et endnu mere radikalt skridt er herefter at anbringe sig i denne trekant med fokus i solar plexus. Midt i den emotionelle hvirvel af f.eks. svigt, ømhed, krænkelse, beskyttelse, had og kærlighed føler man med spørgsmål som: Hvor er hjem? Hvad er ægte kærlighed? Hvem er Gud? Et barn præget af denne traumetype har følt spørgsmål som disse om tilhørsforhold, samhørighed og kærlighed. Det er derfor de samme spørgsmål i sprogløs undren, der viser retningen mod far-mor-barn traumets spirituelle overtone. Tredje essens Choktraumer En anden hovedgruppe omfatter choktraumer. De refererer ikke til en bestemt årsag eller ydre omstændighed i forbindelse med traumesituationen det udløsende kan principielt være næsten hvad som helst men til en bestemt type traume. Klinisk forskning har gennem hele sidste århundrede i perioder været optaget af fænomenet, og har især de seneste årtier stadig mere detaljeret påvist den særlige psykologi et choktraume er udtryk for. Bl.a. har neurobiologisk og - psykologisk forskning underbygget visse kropsterapiers antagelser og metoder, allerede anvendt i mange år. Choktraumer udgør i dag et helt speciale for sig (2). 4

5 I denne sammenhæng er noget af det mest interessante ved choktraumer, at de rummer en ofte voldsom dynamik, at de altid aktiverer en grad af psykologisk dødsoplevelse (i livstruende situationer også reel dødsnærhed), og at de af samme grund i varierende omfang åbner ellers forseglede udvidede bevidsthedsrum. Karakteristisk er det også, at choktraumer ikke går over af sig selv, og end ikke taber intensitet over tid. De kan således aktivere en vedholdende længsel efter højere bevidsthedsordner. Choktraumer er derfor yderst relevante at arbejde med i relation til meditation og spirituel søgen. Det er tilrådeligt under alle omstændigheder at arbejde individuelt terapeutisk med et choktraume (3). Imidlertid er det muligt med afsæt i grundig skoling og erfaring med kropsterapeutisk forløsning af chok at arbejde med denne undertiden eksplosive dynamik selv i større grupper. Når processen finder sted under velstrukturerede omstændigheder, udløses ofte en healende atmosfære med ledsagende personlige og eksistentielle, undertiden endda spirituelle indsigter. Kaos og splintring kan opløses i en mere oprindelig orden og helhed. De spirituelle overtoner, der har med selve bevidstheden at gøre, kan eventuelt opfattes meditativt i visualiseringen af en cirkel - her refererende til helhed med base i haracenteret ledsaget af subtile spørgsmål som: Hvad er bevidsthed? Hvor ender kosmos? Hvordan kommer jeg tilbage dertil? Fjerde essens Fosterliv og fødsel En sidste hovedgruppe af traumer omhandler fosterliv og fødsel. Af de tre nævnte traumetyper afspejler fødselspsykologien det dybeste arketypiske niveau, hvilket klart fremgår af alle kulturers skabelsesberetninger, mytologier og fortællinger (4). Der er da også en strømning i den vestlige dybdepsykologi, som beskæftiger sig med fortolkninger af fødslens skelsættende begivenhed og dens betydning som fundament i personlighedsdannelsen (5). I nyere tid har Stanislav Grof forsket indgående i fosterlivet og fødslen, og bl.a. beskrevet fire såkaldte fødselsmatricer (6), som også Jes Bertelsen har forholdt sig til og arbejdet videre ud fra (7). David Boadella har med baggrund i andre kilder funderet hele sit system i den tidlige embryonale udvikling (8). Tilføjer man den nyeste faktuelle viden om fosterlivets mysteriefyldte udvikling (9), giver det et kolossalt materiale og basis for et nuanceret koncept for terapeutisk, selvudviklingsmæssigt og spirituel arbejde med de subtile lag knyttet til undfangelse, fosterliv og fødsel. I forhold til selve fødslen er det muligt gennem relevant kropsarbejde at opbygge individuelle sessioner, der helt specifikt relaterer sig til den enkeltes tematik (10). I større grupper er det oplagt at fokusere mere på det fællesmenneskelige niveau og arbejde med den som et forvandlingsritual, der både forholder sig til den konkrete fødsel og dens psykologiske og symbolske betydning. Når en sådan proces individuelt eller i en gruppe er annonceret i 5

6 god tid og forberedt med omhyggeligt kropsarbejde, kan effekten på mange niveauer være gennemgribende og hjerteligt berørende. Også i forhold til foster- og fødselspsykologien er der flere aspekter, som knytter an til de meditative processer. Eksempler fra selve fødselsøjeblikket, hvor der ifølge Jes Bertelsen finder en helt ekstraordinær energetisk og spirituel begivenhed sted, er den abrupte forandring i oplevelsen krop og tyngdekraft, åndedræt og lunger, blodcirkulation og hjerte (11). I forhold til meditation giver det derfor dyb mening i et fødselsritual at beskæftige sig med kropskontakt, åndedræt og hjerte. Man kan fortolke fødslen som den første manifestation ude i verden af forholdet mellem psykologisk set mandlige og kvindelige kræfter. Strukturerer man disse i positive henholdsvis negative modifikationer, dannes et fødselskvadrat. Det kan gøres enten ud fra egne sansninger eller i det arketypiske lag korresponderende til Grof s fire matricer, f.eks. som dødhed, dynamik, væren og forvandling. Fødselens højere vibration - de medfødte spirituelle kvaliteter kan, indlejret i dette kvadrat med kontakt til rodcenteret og essenspunktet, måske fornemmes. Hvad der spontant kan ske i vellykkede fødselssessioner kan meditativt kontaktes i en sådan visualisering med f.eks. disse ledespor: Hvor kommer jeg fra? Hvem er jeg? Hvad er min essens? Den tantriske mandala Den tantriske mandala er endnu et af de meget værdsatte værktøjer, som Jes Bertelsens undervisning har gjort tilgængelig. Den kan bl.a. være en stor hjælp til at løfte den psykologiske dimension op i et niveau, der fremmer både det integrative og helhedsorienterede perspektiv. Mandalaens geometriske essens består af en omsluttende cirkel, repræsenterende totaliteten, et heri indskrevet kvadrat, hvori polaritetspar struktureres, samt et centralt punkt uden udstrækning et udtryk for alle fænomeners kimpunkt eller den transcendente mulighed. Fortættes figuren til en abstrakt, meditativ essens taler man om et yantra (12). Grundideen i dette arketypiske værktøj er blevet anvendt til stort og småt af mange og i talrige sammenhænge. Jeg har taget den i anvendelse bl.a. i forhold til den psykologiske og livshistoriske dimension. Det åbner mulighed for at opfatte og fortolke sit liv med dets positive og negative skelsættende begivenheder i et dybere eksistentielt perspektiv. Specifikt i forhold til sammenhængen mellem den terapeutiske og meditative dimension kan man konstruere sit eget personlighedens yantra f.eks. som beskrevet nedenfor. 6

7 Femte essens Personlighedens yantra Man opsummerer det mest karakteristiske i sin biografi i fire hovedkategorier. Grundtraumer, oplevelser af højdepunkter, karakterielt forsvar og personlige kvaliteter. Specifikke grundtraumer kan i reglen stadfæstes ret præcist i tid og rum. Helt tydeligt er det i tilfældet med et menneskes choktraumer, der altid har en ofte forholdsvis kort opbygning, et klimaks lokaliseret i et øjeblik, og en umiddelbart herefter anderledes tilstandsform i krop og sind. Den kategoriale modpart, som det hed i Jes Bertelsens tidlige forfatterskab, er de positive ekstraordinære højdepunktsoplevelser, som mange mennesker også er i kontakt med. Det en gentagen erfaring, at der består et indre forhold mellem disse to på overfladen diamentralt modsatrettede erfaringer. Det er endda således, at følgen af at sammenholde de to fænomener samtidig kan være, at det bevidsthedsmæssige potentiale, der som tidligere omtalt ligger indfoldet i traumet, undertiden åbner. Sådanne indre erfaringer formidler ofte stor forløsning og healing af den traumatiske situation, hvilket naturligvis også har betydning i den spirituelle proces. Traumer og tilhørende højdepunktsoplevelser defineres som en negativ henholdsvis positiv kategori, og sættes derfor ind i yantraets polære kvadrat i en diagonal traumer f.eks. i forreste venstre hjørne, højdepunktsoplevelser i højre bagerste hjørne. De to andre kategorier kan defineres tilsvarende: Personlighedens karakterielle forsvar dannes langt ad vejen gennem indlæring og prægning i kulturen man modnes i, i familiedynamiske samspilsmønstre og i andre betydningsfulde relationer i løbet af opvæksten. En karakterstruktur dannes ikke pludseligt som følge af en specifik begivenhed, men over længere tid, og den forbliver rimelig stabil livet ud. Personlighedens kvaliteter opfatter man i en karakteranalytisk referenceramme komplementær hertil. Er karakterstrukturen forholdsvis ubearbejdet, ligger kvaliteterne indfoldet heri. Det er med andre ord gennem bearbejdningen af de nu uhensigtsmæssige forsvarsmønstre, at kvaliteterne rigtigt kommer til udfoldelse (13). Kvadrates to andre hjørner udfyldes nu med karakterforsvaret som den oplevelsesmæssigt negative pol - forreste højre hjørne - og kvaliteterne som den positive pol - bagerste venstre hjørne. Hele kvadratet er nu ordnet således, at de to negative poler i det vandret liggende yantra er placeret foran, mens de positive er bagved. Det er en vigtig tommelfingerregel, at det negative altid skal kunne ses i øjnene. Når yantraet er bygget op det kan ske kropsligt, koreografisk, emotionelt og meditativt bringes hele fladen i svingning samtidig. Med de fire kategorier er personlighedens væsentligste psykologiske konstituenter aktiveret, hvilket i sig 7

8 selv kan øge selverkendelsen og bibringe højere grad af integration i personligheden. Ingen af os finder normalt spontant på at aktivere så forskellige og kraftfulde livshistoriske erfaringer på én gang i det samme oplevelsesrum. Det er i sig selv en væsentlig pointe. Et yderligere skridt er fysisk konkret og/eller i sin visualisering at anbringe sig i yantraets midte og her i meditativ undren tillade kontakt med forestillingen om en dybere identitet. Kombinationen af mandalaens grundidé og biografisk indhold defineret i de fire overordnede kategorier danner et personlighedens yantra en individuel skabelon for erkendelse og meditativ fordybelse, der rummer spændet fra det laveste til det højeste i ens liv. Det er en kraftfuld metode i zonen mellem personlig psykologi og meditation. Processen kan også struktureres på andre måder. Pointen ligger at tage udgangspunkt i de forskellige positive og negative eksistentielle nøglebegivenheder ens liv frembyder og samle dem i én gestalt som et vandmærke i biografien. Destillatet heraf kan opfattes som en kode, der åbner et større perspektiv på identitet (14). Perspektiver Summen af en lang række psykoterapeutiske forløb og kurser i Vækstcenterets regi efterlader det klare indtryk, at terapi kombineret med meditativ praksis har en ganske markant effekt. Når man sammenligner med forløb, hvor klienten eller kursisten ikke har nogen relation til en sideløbende indre praksis, kan man alt andet lige iagttage nogle karakteristiske tendenser: Processen skrider hurtigere frem, dvs. at en given terapeutisk problemstilling forløser sig på kortere tid end sædvanligt. Dybere arbejdspunkter åbner sig lettere, og det giver mulighed for at forholde sig til mere fundamentale lag i de aktuelle tematikker. Det forekommer hyppigere end ellers, at transpersonlige scenarier relateret til det biografiske stof spontant træder frem, hvilket tilsyneladende fordyber healingseffekten. Meditativ træning øger evnen til at rumme og være vidne til de indre dramaer, og dermed muligheden for at rumme spændvidden mellem lyse og mørke, høje og lave aspekter af sig selv. Identifikationen med ens fortolkninger af de biografiske markører løsnes i nogen grad i den meditative proces, hvilket bl.a. øger manøvredygtigheden i det terapeutiske landskab og fremmer forståelsen af det relative i ens selvbillede og identitet. Alle anerkendte terapeutiske systemer har naturligvis sine forcer og svagheder, og man kan næppe sige, at det ene system som sådan er bedre end det andet. Dynamiske kropsterapeutiske indfaldsvinkler oplever jeg imidlertid har nogle brugbare metoder og forståelsesrammer i sammenhæng med en stillesiddende meditativ praksisform. Disse systemer er da også lejret i en tradition, som i høj grad allerede er lydhøre overfor diverse ekstrasensoriske fænomener i overgangszonen mellem det personlige og kollektive lag (15). 8

9 Jes Bertelsens visionære undervisning gennem mange år og hans reformuleringer af gammel spirituel viden danner klangbund for nye måder at forholde sig i mødet mellem terapi og meditation. Måske er det muligt fra Vækstcenteret i fremtiden at give et samlet bud på en spirituelt perspektiveret psykologi, i mødet mellem vestlige psykoterapeutiske traditioner og østens meditative juvel. Vækstcenteret, marts 2006 Noter 1) Jes Bertelsen har gennem mange år i sin undervisning understreget dette forhold. 2) van der Kolk, B. et al., Traumatic stress, Guilford ) Jørgensen, S. (red.), Forløsning af choktraumer, Forlaget Kreatik, Kbh ) se f.eks.: Jung, C.G., Man and his symbols, Aldus Books ) Otto Rank var en pioner på området med udgivelsen af Das Trauma der Geburt i ) Grof, S., Fremtidens psykologi, Borgen ) Bertelsen, J., Dybdepsykologi I-IV, Borgen ) Boadella, D., Livskilder, Borgen ) Nathanielsz, P., Livet før fødslen, Munksgaaard ) Marcher, L. og Ollars, L., Kropsdynamisk analytisk arbejde med refødselsterapi, Bodynamic Institute ) se note 8) 12) Ornamentikken i gulvet i Store sal på Vækstcenteret er et eksempel herpå. Se også: Khanna, M., Yantra the tantric symbol of cosmic unity, Thames and Hudson ) Bentzen, M. et al., Kropsdynamisk karakterstruktur en model, Bodynamic Institute, Forlaget Kreatik, ) Inspirationen hertil kommer fra Jes Bertelsens øvelse perler på en snor. Se herfor: Bertelsen, J., Energi og bevidsthed, Borgen, ) Man kan nævne en lang række navne i den karakteranalytiske tradition, heriblandt Wilhelm Reich, Alexander Lowen, John Pierakos, Stanley Keleman, David Boadella og Lisbeth Marcher. 9

10 10

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

Kunstterapeutisk udviklingsforløb

Kunstterapeutisk udviklingsforløb Institut for kunstterapi Engelsholmvej 10, 7182 Bredsten tlf:26 14 95 44 E-mail: kunstterapi@kunstterapi.dk Kunstterapeutisk udviklingsforløb Sammenlagt 7 kurser á 4 dage Dette kursusforløb henvender sig

Læs mere

PeakStates k l i n i k k e n

PeakStates k l i n i k k e n PeakStates k l i n i k k e n Methods for Fundamental Change in the Human Psyche 99% af alle traumer starter før fødslen Nye veje til et liv i balance med PeakStates Harmoni, balance og momentvis lykkefølelse

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Når væren bliver terapiens fundament

Når væren bliver terapiens fundament Når væren bliver terapiens fundament I dag har vi en dyb viden om og mange erfaringer med menneskets psykiske og spirituelle udvikling, som terapeuter og spirituelle lærere over hele verden har samlet

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer, faglig viden og personlig forankring til at bruge dig selv med større indsigt,

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

haft en traumatisk barndom og ungdom.

haft en traumatisk barndom og ungdom. 8 si brochureny:layout 1 06/03/14 14.43 Page 2 Helhedsorienteret misbrugsbehandling for psykisk og socialt udsatte mennesker Traumeterapi i KKUC er et ambulant psykodynamisk behandlingstilbud til voksne

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling

KROPSTERAPI. I KKUC s traumebehandling 8 si brochure kropsterapiny:layout 1 19/09/13 13.27 Page 2 KROPSTERAPI I KKUC s traumebehandling Helhed og forskellighed KKUC s traumebehandling tager udgangspunkt i det hele menneske. At mennesket er

Læs mere

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling

Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Nonspecikke faktorer i terapeutisk behandling Line Brink-Jensen kandidat i musikterapi, juni 2010. Kontakt: line.brink.jensen@gmail.com Fokus Denne artikel er baseret på mit kandidatspeciale (Brink-Jensen,

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING

PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING PSYKOLOGI 2. FORELÆSNING Modul 2 Om grupper Milgrams forsøg Lidt om terpiformer 1 SOCIALPSYKOLOGI Handler om psykologiske processer i forhold til andre mennesker f. eks. Grupper Undervisningen skal bruges:

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv?

Spørgsmålet er; hvornår har du sidst målrettet trænet din vilje og dit kendskab til dig selv? 2006 Autentisk lederskab Moderne lederskab handler i dag ligeså meget om, hvem du er, som hvad du har opnået. Vi mener, at medarbejdere motiveres af ledere, der tør være sig selv i rollen som leder. Det

Læs mere

Uddannelse / efteruddannelse - overblik

Uddannelse / efteruddannelse - overblik Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 47 Offentligt BILAG 2 Uddannelse / efteruddannelse - overblik Indholdsoversigt Uddannelse / efteruddannelse - overblik 4-årig uddannelse / efteruddannelse til

Læs mere

Den personlige proces i kropsorienteret perspektiv

Den personlige proces i kropsorienteret perspektiv Den personlige proces i kropsorienteret perspektiv af Erik Elnegaard Kroppens sprog Når man arbejder i en sammenhæng præget af tab og traumer, social belastning og kulturel rodkapning, stilles store krav

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

Følelser og mentaliserende samspil

Følelser og mentaliserende samspil Følelser og mentaliserende samspil ISAAC konference 2014, cand. mag. i musikterapi og psykologi Hvad er mentaliserende samspil Udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer Følelsesmæssig stimulation

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse.

Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. Livsperspektiver, livskompetence og ledelse. af Mikael Sonne. Personligt lederskab har allerede gennem flere år fyldt meget indenfor lederudvikling. Traditionelle ledelses- og styringsværktøjer synes undertiden

Læs mere

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet

INSTITUT FOR DYNAMISK LEDERSKAB. Optagelse på uddannelsen. Ansøgning Optagelse Personlig samtale. Grundforløb over et år. Eksamen efter grundforløbet Struktur Optagelse på uddannelsen Ansøgning Optagelse Personlig samtale Vise egnethed Grundforløb over et år Evaluering Skriftlig opgave Eksamen efter grundforløbet Praktisk prøve Eksistentiel Dynamisk

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk

Det her får du ud af at deltage på uddannelsen: MejlhedeHalskov.dk Integrativ NLP Practitioner og Master Practitioner Vi tilbyder nu en unik uddannelse, som kombinerer det bedste fra en NLP Practitioner og en NLP Master Practitioner med Enneagrammet indsat i en integral

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Indledning. Nærværs-træning

Indledning. Nærværs-træning Indledning Dette er et udsnit af min afsluttede opgave på min 3 årige uddannelse som underviser i nærværs-træning fra Skolen fra Anvendt Meditation. Jeg har sammen med egne erfaringer samlet kloge mænd

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

At blive vækket til live igen

At blive vækket til live igen At blive vækket til live igen v/ David Beermann, Psykoterapeut MPF, SE Practitioner, SOMA Hvad skete der egentlig med Snehvide? Snehvide lå nu i lang lang tid i kisten og så ud som om hun sov, for hun

Læs mere

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV

FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Af Gitte Haslebo, erhvervspsykolog Haslebo & Partnere, 2000 FUSIONER I ET SYSTEMISK PERSPEKTIV Fusionen som en ustyrlig proces Fusionen er en særlig omfattende og gennemgribende organisationsforandring.

Læs mere

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind

HM Psykoterapeut. Heilesen & Mygind HM Psykoterapeut Heilesen & Mygind Uddannelsens formål De studerende på Heilesen & Myginds 4-årige psykoterapeutuddannelse HM Psykoterapeut undervises i Transbiologisk Psykoterapi. et med uddannelsen i

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet.

Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Læs også videre, hvis du har lyst til at tage enkelte kurser du behøver ikke at binde dig til hele forløbet. Hvert kursus koster kun kr. 2000,- uanset om det er på to, fire eller seks dage. Der er 21 kurser

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

Mirakel Kernebegrebers ABC

Mirakel Kernebegrebers ABC Mirakel Kernebegrebers ABC - en gave til dig fra Mirakelskolen A Ansvar: I Mirakelskolen arbejder vi med det perspektiv, at vi selv er ansvarlige for hvad end vi oplever i vores liv. Mange ting tiltrækker

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer

1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer 1 årig anerkendt uddannelse til Clairvoyant Healer Holstebro 2014 Sjælsro Skolerne V. Helle Nemborg Velkommen til Sjælsro Velkommen til Clairvoyant Healer uddannelsen. Det glæder mig, at du fandt vejen

Læs mere

Krop Kreativitet Spiritualitet

Krop Kreativitet Spiritualitet Lone Gadegaard er født 1957, uddannet cand.comm. fra RUC med speciale inden for kvindeforskningen. Har undervist i mange år og arbejdet skabende med billeder, digte og dokumentarfilm. Har arbejdet med

Læs mere

Tankeformernes intelligens

Tankeformernes intelligens Tankeformernes intelligens Af Merete Gundersen Hypotese for tankeformer Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft,

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut

Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Uddannelse til Eksistentiel Dynamisk Psykoterapeut Eksistentiel dynamisk psykoterapi bygger på eksistensfilosofien og henter således inspiration hos tænkere som Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst

Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst Erhvervspsykologiske stress-samtaler med kontekst I mange år har vi i Erhvervspsykologerne hjulpet mennesker med stress, eller stærke oplevelser af at føle sig presset, relateret til en arbejdsmæssig kontekst.

Læs mere

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser

Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Fremtidens udfordring: At kunne svømme i en malstrøm af forandringsprocesser Modul 1 - Din håndtering af dine egne processer (4 kursus dage) For mange mennesker opleves det som om den ydre verden vi lever

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse

også med titlen coach. Coaching har gennem de senere år vundet tiltagende udbredelse COACHING, PSYKOTERAPI OG ETIK FÆLLES ELEMENTER OG FORSKELLE Af JESPER SLOTH Fotos LIANNE ERVOLDER, MPF Ligesom enhver ustraffet kan kalde sig psykoterapeut (vel at mærke uden MPF!), således også med titlen

Læs mere

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen

Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Århus Åben Lydhealingsgruppe Lydhealing med stemmen Vi mødes i fælles ånd, med ønsket om at hele os selv og andre. Indhold: Intro Fælles ramme og motivation Ansvar og organisering Konkret, hvad foregår

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

BodyEssence ReSourcing Therapy

BodyEssence ReSourcing Therapy BodyEssence Instituttets 2-årige terapeutiske efteruddannelse i BodyEssence ReSourcing Therapy Bevidsthedsbaseret Terapi & Proces Lær at - Facilitere krop & essensintegrerende procesterapi - Samarbejde

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Familiesamtalen i børneperspektiv

Familiesamtalen i børneperspektiv Familiesamtalen i børneperspektiv Af Gerda Rasmussen og Ruth Hansen Artiklen er bragt i bladet Psykoterapeuten, oktober 2012 www.dfti.dk Hvorfor familieterapi? Med denne artikel ønsker vi at give nogle

Læs mere

Transpersonlig efteruddannelse

Transpersonlig efteruddannelse Transpersonlig efteruddannelse September 2007 - Maj 2008 Klaregade 13, 5000 Odense C www.anne-strange.dk Transpersonlig psykoterapeut Medlem af Psykoterapeut Foreningen Hvem kan søge? Efteruddannelsen

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

BodyEssence Resourcing Therapy (BERT)

BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) Henrik Juul: BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) Bevidsthedsbaseret terapi & procesarbejde I denne artikel beskriver jeg BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) og desuden gives en kort omtale af uddannelsen,

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd.

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. 15-12-2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 3 kanaliseret af Merethe Bonnesen Indstrømningen bliver stærkere her efter den 12/12 og fuldmånen og indtil nytårsaften,

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal INDLEDNING Det er nu anden gang, vi står her til dette forrygende arrangement, som vi kan takke Sara for eller hendes betragtelige organisationstalent

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

DOES 4 OMRÅDER AF SÆRLIG SENSITIVITET

DOES 4 OMRÅDER AF SÆRLIG SENSITIVITET DOES 4 OMRÅDER AF SÆRLIG SENSITIVITET Elaine Aron har inddelt beskrivelsen af det særligt sensitive træk i fire hovedområder, som kan give et overblik over forskellige aspekter ved trækket. D står for

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Lær at bruge dig selv på en ny måde

Lær at bruge dig selv på en ny måde Lær at bruge dig selv på en ny måde i din professionelle arbejdsproces Vi har med stor succes uddannet seks hold siden 1999, og dette bliver hold 7. Denne uddannelse vil give dig professionelle værktøjer,

Læs mere

Teoretisk referenceramme.

Teoretisk referenceramme. Vance Peavy, Teoretisk referenceramme. Dr. psych. og professor emeritus fra University of Victoria, Canada Den konstruktivistiske vejleder. For konstruktivisten besidder spørgsmål en meget større kraft

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN

ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN ETISK RETNINGSLINJER FOR TOBIAS-SKOLEN Tobias-Skolens etiske retningslinjer har som formål at værne om skolens og branchens værdier samt at skærpe bevidstheden om god, etisk praksis under uddannelsen samt

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

BodyEssence Resourcing Therapy (BERT)

BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) Henrik Juul: BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) Bevidsthedsbaseret terapi & procesarbejde I denne artikel beskriver jeg BodyEssence Resourcing Therapy (BERT) og desuden giver jeg en kort omtale af uddannelsen,

Læs mere

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv

Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Om betydningen af at blive mor i et eksistentielt perspektiv Døden er livets afslutning. I mødet med svær sygdom og død hos os selv eller vores nærmeste kan vi møde sorg og afmagt: Vi konfronteres med

Læs mere

Psykolog Anne Linder

Psykolog Anne Linder Psykolog Anne Linder Positiv psykologis to fædre Martin Seligman Michael Csikszentmihalyi Rundt om de gode relationer 1.Del Dine karakterstyrker 2.Del Den gode atmosfære og Livsduelighed Hildebrandt,

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk

Mindfulness. Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut. www.crecea.dk Mindfulness Efteråret 2013 V/Maja Frahm Oue socialrådgiver / psykoterapeut Mindfulness Mindfulness er evnen til at være opmærksom, på en bevidst måde, i det aktuelle øjeblik, uden at dømme. (Jon Kabat-Zinn)

Læs mere

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater.

Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. Forumteater Kursus hos Prisme i at lave forumteater. TID: Kurset varer 2 dage: 16 og 17. Maj 2013 KL: 9,30-16 Et kursus på 2 dage for Centerets undervisere i forumteaterets muligheder/ facilitator greb.

Læs mere

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt!

Et samvær med mor og far kan også være omsorgssvigt! Anna Rosenbeck Candy Psych.Klinisk Psykolog Specialist i børnepsykologi og supervision. Gl. Hareskovvej 329 Hareskovby 3500 Værløse Tel +45 24600942 annarosenbeck@gmail.com www.psykologannarosenbeck.dk

Læs mere

Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser

Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng

Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Den oversete dimension -hvem hjælper hjælperen? Landsmøde 2012, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed

Læs mere

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde?

Jeg ved det ikke. Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Jeg ved det ikke Hvordan kan vi forstå, hvad det kan handle om, og hvad kan vi så tilbyde? Spørg barnet De bedste kurser, vi kan gå på, er hos dem, vi arbejder med Børn er typisk objekter, der bliver studeret

Læs mere

Fase 3 Co-creation analyse

Fase 3 Co-creation analyse Fase 3 I n gennemgår I seks trin. Det varer minimum en hel dag at gennemgå analysen. Hvis I ikke bliver færdige med analysen i dag, så gå videre med den i morgen. Hvis nogle af trinene er mere udfordrende

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere